DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

dugs.dk
  • No tags were found...

DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

Stamcellerforetaget i Østrig, USA og Canada (MitterbergerM et al, 2008; Strasser H et al, 2007; Carr LKet al, 2008). De østrigske studier er baseret påtransplantation af både myogene stamceller ogfibroblaster (Figur 2). Cellerne oprenses fra enmuskelbiopsi taget i overarmen (ca 0,3 ml). Cellernesepareres i de to fraktioner og dyrkes hverfor sig i syv uger i laboratoriet. Muskelstamcellerneopslemmes i celledyrkningsmedium, mensfibroblasterne yderligere tilsættes collagen forat sikre, at de forbliver på injektionsstedet. Muskelstamcellerneinjiceres i mindre portioner iden tværstribede muskulatur omkring den centraledel af urinrøret, således at cellerne fordelesover et større område. Fibroblasterne injiceresmed collagen i bindevævet omkring urinrøret,ligeledes i mindre portioner. Opfølgning viserforbedring af de valgte parametre i forhold tilcollagen alene som fyldstof (inkontinens score,selvrapporteret livskvalitet, tykkelse af urinrøretog omliggende muskulatur, kontraktilitet ogurinflow.). Firmaet bag udviklingen af celleprodukterne,Innovacell i Innsbruck, har netop indledtfase IIb studier for at afklare effektivitetenog det optimale celleantal i den enkelte transplantation.I øjeblikket rapporteres anvendelseaf 5-60 millioner fibroblaster og 5-36 millionermyoblaster pr transplantation (Mitterberger Met al, 2007). Det skal oplyses, at forfatternepå de østrigske studier har tilknytning til detinvolverede firma. Resultaterne fra de nordamerikanskestudier viser ikke samme grad afforbedring på inkontinens som de østrigske.Det første studie involverede 8 patienter og effektenaf behandling med autologe muskelcellervar mindre sammenlignet med de østrigske.Der var en forskel i administrationen af cellerne,og den opnåede effekt sås senere i det nordfortsatmuligheder er således ikke i stand til at retteop på det skadede eller aldringssvækkede vævomkring urinrøret. Urinrøret består af både glatogtværstribet muskulatur, og en stamcellebaseretbehandling af inkontinens kan tænkes athave en effekt på begge celletyper. Stamceller,der kan udvikle sig til muskulatur, isoleres fraknoglemarv, fedtvæv og tværstribet muskulatur.Det kan være vanskeligt at isolere tilstrækkeligmed celler fra knoglemarven, hvorimod fedtvævog muskulatur er gode kilder til stamceller.Muskel-deriverede stamceller har en rækkeegenskaber der kan drages fordel af i forbindelsemed behandling af inkontinens. Ved indsprøjtningaf autologe stamceller som fyldstofvil der med overvejende sandsynlighed ikkeopstå immunologiske reaktioner, og da cellernepotentielt kan integreres i det omkringliggendevæv, er der mulighed for en længerevarendeeffekt sammenlignet med øvrige fyldstoffer. Damuskel-deriverede stamceller vil differentiereog fusionere under dannelse af muskelfibreuden delingskapacitet, er der ikke risiko forat de transplanterede celler vil proliferere ogobstruere urinrørets lumen (Mitterberger M etal, 2007). Studier i rotter har ligeledes vist, attransplanterede, muskelderiverede stamcellerkan medvirke til regeneration af et beskadigeturinrør, enten direkte eller ved en parakrin effektpå omkringliggende væv (Cannon TW et al,2003; Chermansky CJ et al, 2004; Kwon D et al,2006). Stamceller oprenset fra fedtvæv har vistlovende resultater i rottemodeller, hvor de harværet i stand til at differentiere til glat muskulaturi blære og urinrør og genoprette beskadigedefunktioner (Jack GS et al, 2005).De første studier med patienter og stamcellebaseretbehandling af stress-inkontinens erDUGSNyt nr. 2. 201013

More magazines by this user
Similar magazines