DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

dugs.dk
  • No tags were found...

DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

DugaBasefortsatForskningTo projekter er allerede i gang med udgangspunkti data fra DugaBase. Det ene projektindgår som led i et ph.d.-projekt. Formålet erbl.a. at validere dækningsgrad og datakomplethedved sammenligning med Landspatientregisteretog at undersøge sensitivitetog specificitet af diagnoser indberettet tilDugaBase ved at sammenligne en stikprøvemed journaloplysninger.Formålet i det andet projekt er at beskrivepræ- og postoperative symptomer og fundhos patienter henvist til urogynækologiskteam på Odense Universitetshospital (OUH),sammenholdt med henvisningsdiagnose ogkirurgisk behandling. Det vil samtidig bliveundersøgt, om den store version af DugaBase,som i en periode anvendtes på OUH,bidrager med yderligere, væsentlige oplysningeri forhold til standardversionen.Der findes desuden tilsvarende databaseri andre lande, bl.a. Sverige. I forbindelse medmange andre danske registre foregår der alleredeet konkret samarbejde med sammenligningaf data fra de nordiske lande, bl.a. påcancerområdet i Kræftens Bekæmpelses regi.Inden for området graviditet og fødsel er derallerede foretaget fællesnordiske sammenligningerpå baggrund af de enkelte landes fødselsregistre,og der er flere konkrete planerom sammenligning af danske og norske dataom livsstils betydning for graviditet.Tilsvarende sammenligninger er nærliggendemellem f.eks. data fra DugaBase ogden svenske urogynækologiske database,hvor der allerede er planer om bl.a. at kiggenærmere på resultaterne af operativ behandlingaf isoleret mediant cystocele med specieltfokus på indsættelse af meche.Lidt afsluttende kommentarerSundhedsstyrelsen har som nævnt bedtDSOG om at udpege relevante kvalitetsindikatorerbaseret på LPR. De LPR-baseredekvalitetsindikatorer skal dels fungere somet basalt datasæt om kvalitet på væsentligeområder som enten ikke er dækket af de kliniskekvalitetsdatabaser og som supplementtil de kliniske kvalitetsdatabaser. Kvalitetsvurderingenkommer altså uanset hvad. Menhvor LPR-udtræk alene kun vil give et megetbegrænset billede af kvaliteten i behandlingen,har vi med DugaBasen og de andre kliniskekvalitetsdatabaser muligheden for selvat påvirke, hvad det er vigtigt at måle.Næste nummeraf DUGSNyt udkommerudkommer primo juni 2011Manuskripter indsendes til:l.b.paulsen@dadlnet.dksenest 10. maj 20116 DUGSNyt nr. 2. 2010

More magazines by this user
Similar magazines