DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

dugs.dk
  • No tags were found...

DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

ICS-IUGAAf Rikke GuldbergHigh lights fra ICS-IUGA23.-27. august 2010, Toronto, CanadaEn af de største internationale kongresser meddeltagelse af 3525 personer i alt, hvoraf de 82var danskere ifølge deltagelisten. Der var indsendt1253 abstracts, hvilket fremgik af abstractfortegnelsen. Der kan der på ingen måde redegøresfor fyldestgørende på disse sider, men herer udvalgte high lights.De 2 første dage bød på talrige spændendeog interessant workshops (48 i alt!) Her nævnesblot et par enkelte: Pelvic Organ ProlapseRepair – with or without mest, Bækkenbundensanatomi og Ultralyd af bækken bund.Onsdag fortalt L. Schierlitz om randomiseredekliniske forsøg fra Australien. Et 3-årsfollow up studie om TVT vs. TOT hos kvindermed ukompliceret stressinkontinens og IntrinsicSphincter Deficiency. Der var en højere succesrateefter TVT frem for TOT og deraf højererisiko for gentagne operationer efter TOT. Dehavde desuden foretaget 2 års opfølgning på etrandomiseret forsøg med prolapskirurgi +/- TVTsamtidigt. I alt 80 kvinder indgik. Deres anbefalinger, at der ikke er indikation for rutine TVTved prolaps operationer. Dette stemmer heldigvisogså overens med den almindelige praksis iDanmark.De havde opgjort, at der skal indsættes 12slynger for at undgå én med postoperativ stressinkontinens.Fra England præsenterede P. Assassa denengelske urogynækologiske database. D. 26. januar2010 var der indrapporteret 14.977 forløb,hor af de 7314 var operationer for urininkontinens.80 % af, dem der opereres for urininkontinenshar gennemgået bækkenbundstræningforud for operation, hvilket stemmer overensmed deres nationale guidelines. Men samtidigså de, at urodynamiske undersøgelse også ermeget udbredt inden operation for urininkontinens,hvilket ikke er i tråd med deres guidelines.Han kunne dog også oplyse, at databasepå ingen måder er komplet. Ikke alle afdelingerindrapporterer og kun et sted mellem 10-20 %af slyngeoperation indrapporteres, hvor TVT udgørca. 67 %.Ulf Ulmsten Lecture af M. Chancellor omhandledestamcelleforskning.For ca. 4 ½ år siden indledtes de førstemenneske-forsøg i Canada. Han fremlagde lovenderesultater. Efter 12 mdrs. followup var 5ud af 8 forbedret og én kureret. Ingen alvorligebivirkninger er set.State-of-the Art Lecture blev givet af A. Sultanfra England – omhandlende status på, hvadvi ved om Anal Sphincter anno 2010.Prisvinder for bedste Basic Science Abstractblev G. Northington med titlen: The Effect ofOvariectomy on Bladder Function and MyosinIsoform Expression in Female Rabbits with PartialBladder Outlet Obstruction.Prisvinder for bedste Clinical Abstract blevC. Glazener med titlen: A Randomised ControlledTrial of Consevative Treatment for UrinaryIncontinence in Men after Prostate Surgery.Niels Klarskov var den første dansker, somhavde et mundtlig indlæg. Han holdt et fremragendeforedrag om reflektomeri på baggrund afet randomiseret dobbelt blindet placebo crossoverforsøg. Reflektometri undersøgelsen viste,at åbnings og luknings trykket i urethra øgessignifikant ved brug af esreboxetin i forhold tilplacebo. Reflektometri synes at være værdifuldtDUGSNyt nr. 2. 2010 7