Flere muligheder i de almene boligområder

kk.sites.itera.dk

Flere muligheder i de almene boligområder

Flere muligheder i de almene boligområderbldanmarks almene boligerKøbenhavns Kommune


UdlejningsaftalenKøbenhavns Kommune og de almene boligorganisationeri København har indgået en aftale omudlejning af almene boliger, der trådte i kraft 1.januar 2011.I denne pjece kan du læse, hvilken betydning aftalenkan få for dig, som søger en almen bolig iKøbenhavn eller som allerede bor i en almen bolig.Formålet med aftalenAftalen skal skabe en sammenhængende by, hvorder er mangfoldighed i alle boligområder. Det skalvære lettere at få en almen bolig, hvis du f.eks. er iarbejde eller under uddannelse. Derfor giver aftalenansøgere, der lever op til bestemte kriterier, fortrinsretpå ventelisten, når en bolig bliver ledig.2


Læs om dine mulighederHvor kan du få en bolig?........................................................................................... 4Hvis du er i arbejde.................................................................................................... 4Hvis du er ung og under uddannelse eller i job....................................................... 4-5Hvis du er senior ....................................................................................................... 5Hvis du er blevet skilt eller flyttet fra din kæreste....................................................... 5Annoncering – boliger, der udlejes udenom ventelisten.............................................. 6Krav om dokumentation............................................................................................ 7Hvor er det lettest at få en bolig?.............................................................................. 8Mulighed for erstatningsbolig.................................................................................... 8Hvis du mangler en bolig og har sociale problemer.................................................... 9Hvis du vil vide mere eller gerne vil skrives op............................................................ 9Oversigt over boligligorganisationer med opskrivning til familieboliger..................... 103


Hvor kan du få en bolig?Dine muligheder for at få en bolig f.eks. på baggrundaf dit arbejde eller uddannelse gælder i boligafdelingerfordelt over hele Københavns Kommune.Reglerne om fortrinsret for særlige grupper omfatterkun familieboliger og det er normalt en forudsætningat du er skrevet op i boligorganisationen.Hvis du er i arbejdeHar du fast arbejde i mindst 25 timer om ugen, hardu med aftalen lettere ved at få en bolig i en almenboligafdeling.Hvis du er ung og i job ellerunder uddannelseUnge (til og med 35 år) i job eller under uddannelsehar lettere ved at få en bolig i en lang række boligafdelinger.Det gælder unge som er under uddannelsei Købehavns Kommune eller i Frederiksberg4


Kommune og unge, som i forvejen bor i KøbenhavnsKommune og er under uddannelse på en uddannelsesinstitutionbeliggende i en anden kommune.Hvis du er seniorSeniorer (personer over 55 år) har også forbedredemuligheder, hvis de i forvejen har en bolig i København,og ønsker at flytte til en mere ældre egnetbolig, eller ønsker at flytte nærmere til familie ellerslægtninge.Hvis du er blevet skilt ellerflyttet fra kærestenDet samme gælder hvis du har behov for en boligefter en skilsmisse, separation eller samlivsophævelse.Fortrinsretten forudsætter, at du før bruddethavde bolig i København. De forbedrede mulighedergælder i ét år efter samlivsophør.5


Annoncering – boliger, derudlejes udenom ventelistenBoligorganisationerne har fået adgang til at ud lejeen del af de ledige boliger efter annoncering til personer,som opfylder et eller flere af kriterierne forfleksibel udlejning (i arbejde/studier, seniorer ogskilsmisseramte). Det betyder, at der jævnligtannonceres ledige boliger via medierne og hjemmesidenwww.Danmarkbolig.dk. Hvis flere interesseredemelder sig til den ledige lejlighed trækkes derlod mellem ansøgerne, som ikke behøver væreskrevet op til en bolig i forvejen.Hvis du opfylder et eller flere af de ovenståendekriterier og er interesseret i en bolig, skal du holdeøje med hjemmesiden www.danmarkbolig.dk. Dukan også holde løbende øje med boligorganisationerneshjemmesider.6


Krav om dokumentationDu skal dokumentere, at du opfylder et af kriterierne.Du skal dog først dokumentere det, når du får tilbudten bolig, og altså ikke, når du lader dig skriveop til en bolig via ordningen. Dokumentation viltypisk være:• Hvis du er i arbejde: kopi af ansættelseskontraktog/eller lønsedler• Hvis du er selvstændig: cvr-nummer og oplysningerom din indtægt, f.eks. ved fremlæggelse afårsregnskab• Hvis du er studerende: studiekort eller uddannelsesaftaleog dokumentation fra studiestedet• Hvis du er senior: dokumentation for alder og forbopæl i Københavns Kommune• Hvis du er blevet skilt eller flyttet fra din kæreste:Skilsmisse- eller separationspapirer eller bopælsattestved ophør af samliv7


Hvor er det lettest at få en bolig?Din chance for at få et hurtigt boligtilbud er størsti afdelinger, hvor der i dag er relativt få beboere påarbejdsmarkedet.For at skabe en balanceret beboersammensætningudlejes alle boliger i de områder til personer medtilknytning til arbejdsmarkedet.Mulighed for erstatningsboligHvis du modtager kontanthjælp, vil du ikke via denalmindelige venteliste kunne få en bolig i visseudsatte boligområder. Har du været skrevet op tilen bolig i disse områder før ordningen trådte i kraftog mener du, at du har ventet urimeligt længe pået tilbud om bolig, kan du henvende dig tilKøbenhavns Kommune og få at vide om du erberettiget til et boligtilbud via kommunal anvisning.Du kan se mere om ordningen her:http://www.kk.dk/Borger/DetSocialeOmraade/BoligsocialIndsatsKoebenhavnsKommune/Erstatningsbolig.aspx8


Hjælp til borgere der mangler enbolig og har sociale problemereller er akut boligløsKøbenhavns Kommune råder over en vis andelaf de almene boliger, til borgere med et akut ogpåtrængende boligbehov.Kommunen laver også opfølgende arbejde overforbeboere, som har sociale problemer og behov forstøtte til at bo i egen bolig.Du har mulighed for at ansøge om en bolig viaden kommunale boligsociale anvisning. Du harogså mulighed for at få støtte til at bo i din bolig.Har du ikke i forvejen en sagsbehandler kan duhenvende dig til Socialcenterets Modtageenhed,Matthæusgade 1, 1666 København V.Hvis du vil vide mere eller gernevil skrives opEr du interesseret i at vide mere om mulighedernefor at få en almen bolig, kan du læse mere omaftalen mellem Københavns Kommune og de almeneboligorganisationer både på boligorganisationernesog kommunens hjemmeside.Hvis du allerede står på venteliste til en almen bolig,kan du henvende dig til de enkelte boligorganisationer(deres respektive adresser er oplyst på pjecensbagside) eller i Boligbutikken.Du kan ikke få hjælp til at finde en bolig, hvis duset ud fra en helhedsvurdering (herunder økonomiskeforhold) selv er i stand til at løse problemet påen rimelig måde.9


AlmenboTlf. 4466 7261, www.almenbo.dkDan-ejendommeTlf. 7030 2020, www.dan-ejendomme.dkAdvokat Claus ClausenTlf. 3332 8366* BOLIGBUTIKKENBoligorganisationer markeret med * samarbejderom opskrivning i Boligbutikken.Boligbutikken for hovedstadsområdet, Tlf.3332 8011, www.boligbutikken.infoAdvokatfirmaet ValdalTlf. 3538 580011


Tryk: Trykteam Svendborg, september 2012, 2. udgave. Fotos: Carsten Andersen, forskellige FSB bebygelserBL – Danmarks Almene Boliger, 1. kreds, Telefon 3376 2000, www.bl.dkKøbenhavns Kommune, Telefon 3317 3317, www.kk.dk

More magazines by this user
Similar magazines