KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk
  • No tags were found...

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

2008Interesser: Ud over at tage sig af statslige anliggender holdt Ceausescu meget af at læse litteraturaf sine store forbilleder Mao og Kim Jung Ills far, Kim Il Sung.Formel anerkendelse: Det er dog ikke kun disse sympatiske herrer, der har været i stand til atfå øje på Ceausescus kvaliteter. Han har bl.a. modtaget den fornemste franske æresorden ”Légiond’honneur” og blev desuden slået til ”Honorary British Knight”. Ceausescu har derudovermodtaget den danske elefantorden, som ligeledes er den fornemste orden i Danmark. Alle ordnerneer dog senere taget fra ham i 1989, året for Ceausescus død.Største skuffelse: I et Rumænsk leksikon fra 1978 står der om ”Ceausismen”: ”et nyt overlegetstadie af den socialistiske udvikling i Rumænien”. Selvom Ceausescus helt egen isme ”Ceausismen”var bredt anvendt i Rumænien, vandt udtrykket aldrig for alvor indpas i den akademiskeverden, hvilket må have været en ubeskrivelig skuffelse for den ambitiøse diktator.Største bommerter:1) Rumæniens hovedstad Bukarest havde før Ceausescus tid tilnavnet ”Østeuropas Paris” på grundaf byens charmerende centrum, med parisiske gader, cafeer og arkitektur. For at få plads tilsit monstrøse 1.100 værelses palads, med tilhørende park og ministerier, jævnede han denne delaf byen med jorden svarende til 25% af byens samlede areal, over 30.000 boliger plus 22 kristnekirker og 6 synagoger. Paladset er den næststørste bygning i verden, kun overgået af Pentagon iUSA. Ud fra paladset blev der anlagt en kopi af Champs-Elysées – dog 6 meter længere og ensmule mere beton-agtig og menneskeforladt. Stilen i paladset er holdt i marmor, tykke håndvævedevæg til væg tæpper og gigantiske krystallysekroner. Ceausescu gav paladset navnet “CasaPoporului” eller ”Folkets Hus”, hvilket synes paradoksalt set i lyset af, at opførelsen af paladsettvang tusindvis af mennesker på gaden, og at det ekstravagante og vanvittig omkostningsfuldebyggeri var en medvirkende faktor i landets økonomisk ruin. Ceausescu havde desuden brugt afden slunkne statskasse til at anskaffe sig ikke mindre en 18 slotte rundt omkring i landet og købe3.000 par sko til sin kone. For at finansiere alt dette havde Ceausescu måttet optage massive låni udlandet på Rumæniens vegne, hvilket ødelagde landets økonomi. I tråd med den folkeånd handemonstrerede, da han udskiftede Bukarests smukkeste bydel med sit eget marmorpalads, valgtehan at finansiere hele herligheden ved at sælge befolkningens fødevarer, gas og elektricitet tiludlandet, med det resultat at folk sultede og frøs ihjel. Ceausescu og hans familie levede i luksusi ”Folkets hus”, mens folket levede stadig mere og mere tilbagestående og fattigt.2) Ceausescu belønnede fødsler massivt. Eksempelvis var præmien for at føde barn nummer ti enny bil, mens barnløse måtte betale 10-20% ekstra i skat. Abort blev samtidig reelt ulovliggjort.Dette resulterede i stor vækst i børnetallet og især i antallet af forældreløse uønskede gadebørn,som grundet den folkelige spareplan ikke havde meget at spise.Ceausescus palads “Casa Poporului”er verdens næststørste bygning,men kostede til gengæld også at1/4 af Bukarests areal blev inddragettil bygningen.Enden: Trods Ceausescus opførelse af det mægtige hus til folket, utallige andre storslåede anlægsprojekterog ægte socialistiske mentalitet vendte det rumænske folk sig alligevel mod dereslandsfader. Den 25. december, 1989 blev Ceausescu væltet og henrettet efter noget tilfældig ogmeget hurtig rettergang.15


2008PB er teenagerPolitologisk BogformidlingSøren Hammer-på foreningens vegnepb@ps.au.dkFor mange mennesker er 15 år ensbetydendemed bumser, lange lemmer ogproblemer med det modsatte køn. Denslags kender PB slet ikke til selvom kalenderenafslører en forening på netop 15år. Til februar er det 15 år siden, at PBopstod som en reaktion mod alt for højepriser på studiebøger. Konceptet bestårog er siden udviklet markant – ikkemindst i størrelse og indhold i forbindelsemed, at PB forrige år overtog kompendiesalgetfra instituttet.15 år er en god alder. Derfor har vibesluttet, at fødselsdagen skal fejresmed maner. Det bliver den 3. maj, hvor viinviterer nuværende og ikke mindsttidligere PB’ere til en aften i non-profitundervisningsmaterialernes tegn. Vihåber selvfølgelig på så mangetilmeldinger som overhovedet muligt!Desuden kan nævnes, at vi afholder denårlige generalforsamling 13. marts. Herskal vælges nye revisorer og nyebestyrelsesmedlemmer. Alle medlemmerhar stemmeret og ret til at opstille tilbestyrelsen. Alle tiders mulighed for atskabe indflydelse og bruge nogle ekstratimer på instituttet som i høj grad ikke erpå læsesalen. Dét er en stærk cocktail!På gensyn i PB• 15-års jubilæumsfest for nuværende ogtidligere PB-aktivister 3. maj 2008.Tilmelding på pb@ps.au.dk• Generalforsamling – valg til bestyrelsenog valg af to revisorer. 13. marts 2008• Bøger, kompendier, kaffe og godstemning hver dag 12-1317


KandestøberenPh.d-projektbeskrivel sVi er nu nået til den anden runde af Ph.d-projektbeskrivelserne. Denne gang vil ElseMarie og Peter fortælle om, hvilke projekter de arbejder med på deresPh.d-uddannelser.ProjektbeskrivelseBetydningen af vores følelsesmæssigereaktioner for effekten af issue framesElse Marie Holmelsemarie@ps.au.dkDer bliver ofte talt om, at medier og politikere taler til folks følelser, og at vi lader følelserstyrer vores politiske valg. Men selv om partier og journalister anser følelser for at være vigtige,så har følelser ikke spillet en central rolle i teorier omkring mediernes indflydelse på folks holdninger.Følelser indgår eksempelvis ikke i de traditionelle teorier omkring issue framing.Det er dette paradoks, som er baggrunden for mit projekt. Den overordnede ide i projektet er atkombinere traditionelle teorier omkring issue framing med en teori om følelsesmæssigin-telligens. Det vil sige, at jeg vil undersøge, om folks følelsesmæssige reaktionerpå information har betydning for, hvorvidt denne information kanpåvirke deres holdninger.Konkret vil projektet i første omgang fokusere på to spørgsmål. Det drejersig for det første om spørgsmålet om, hvorvidt modsatrettede issueframes kan udligne eller neutralisere hinanden. For det andet drejer detsig om spørgsmålet om, hvorfor nogle issue frames er stærkere endandre.18


2008er IIInstitutioner og social kapital– En analyse af institutionelle årsager til social kapitalProjektbeskrivelsePeter Thisted Dinesenpetertd@ps.au.dkSocial kapital er et ønskværdigt gode. Grundlæggeren af moderne politologisk forskning i socialkapital, Robert Putnam, udtrykker det særdeles klart: “Social capital makes us smarter, healthier,safer, richer, and better able to govern a just and stable democracy”. Formålet med mitph.d.-projekt er derfor at afdække empirisk, om man kan skabe social kapital gennem bestemteinstitutioner og i givet fald hvordan.Afhandlingens afhængige variabel, social kapital, vil som udgangspunkt operationaliseres somgeneraliseret tillid – hvorvidt man stoler på andre mennesker, som man ikke kender på forhånd.Den uafhængige variabel, institutioner, skal forstås rimeligt bredt, som regler og normer derstrukturer adfærd. I litteraturen er forskellige aspekter af institutioner, herunder institutionelleincitamenter og institutionel retfærdighed, blevet fremhævet som forklaring på social kapital,men dette er kun i utilstrækkelig grad blevet undersøgt empirisk. Der er derfor projektets ambition,gennem empiriske analyser, at opnå større viden om, hvad der får individer til at stole påhinanden.Afhandlingens overordnede problemstilling kan ikke besvares i én analyse, hvorfor betydningenaf forskellige institutionelle aspekter for social kapital undersøges i en række analyser. Detanalytiske fokus vil variere fra det globale til det lokale. I relation til afhandlingens problemstillingudgør social kapital blandt indvandrere et væsentligt delelement. I en dansk kontekst synesindvandrernes ”tillidsunderskud” i forhold til den generelle dansker at være en væsentlig hæmskofor en succesfuld integration. Derfor vil der i afhandlingen være et eksplicit fokus på institutionelleårsager til social kapital blandt indvandrere. Dette vil bl.a. give sig udslag i en undersøgelseaf folkeskolens potentiale som skaber af social kapital blandt indvandrere (såvel somdanskere).19


KandestøberenBoganmeldelse:Niklas Luhmann – Indføring i systemteorienBoganmeldelseaf Thor Hvidbakthor.hvidbak@gmail.comNiklas Luhmann: Indføring i systemteorien (forord af Dirk Baecker)Oversat af Bjørn Christensen; redaktion og dansk forord ved Claus MadsenUnge Pædagoger, 2007, 317 sider; kan rekvireres i PB for ca. 450 kr.Med denne oversættelse fra forlaget UngePædagoger foreligger der for første gang pådansk en indføring i teorien forestået af Luhmannselv. Den tilbyder en rundvisning i detsystemteoretiske instrumentarium og er etoplagt sted at starte, hvis man har mod på atfølge Luhmanns opfordring til at arbejdeselvstændigt videre.Et tilbagevendende problem i sociologiundervisningener at finde egnede primærtekster;ofte er de vanskelige og forudsætter etvist kendskab til både teorien og pejlemærkernei de debatter, forfatteren skriver sig indi. At levere en pædagogisk introduktion ersjældent det primære anliggende: i videnskabssystemetoffentliggør man ikke for atbelære, men for selv at blive observeret. Derimodvil forelæsninger typisk have en merepædagogisk form, hvilket da også var tilfældetmed Luhmanns 1991-92-forelæsningsrække,Indføring i systemteorien, som udkompå tysk i 2002 og nu foreligger pådansk.Luhmann benytter forelæsningsformen til attematisere teoriens kontingens. Han gørgentagne gange opmærksom på betydningenaf teoretiske valg, han har truffet. Som læserdelagtiggøres man således i teorikonstruktionen– alternativer opridses, valg begrundes.De første tre forelæsninger indeholderteorihistoriske diskussioner, somundertegnede ikke har set systematisk behandletandre steder i forfatterskabet.Luhmann refererer generelt mere direkte tilandre teoretikere end i sine skrifter, hvoryndlingsbeskæftigelsen – at drille kritiskteori, postmodernisme og Habermas – oftedyrkes i maskerede former à la ‘her vælgernogle at begive sig ud på sprogets og intersubjektivitetensusikre grund i håb om dér atkunne redde sig et normativt rationalitetsbegreb’eller ‘man havde håbet at kunne bringeden kritiske sociologi på højde med samfundet,men det blev en skuffelse’.Den grundlæggende ansats er konstateringenaf, at samfundsteorien befinder sig i enteorikrise, hvis symptomer er ørkesløseklassikerdebatter, gammel-europæiske fortolkningsskemaer,kultivering af middlerange-teoriog utilstrækkelig begrebsdannelse.Tænk blot på dødssejlere somsamfund/individ, holisme/individualisme,struktur/proces, konsensus/konflikt, forklaring/forståelseog handling/kommunikation,hvor typiske teoriforslag opterer for den eneside af forskellen og alligevel indbyggermodsætningen som nødhjælpsløsning.Med udgangspunkt i nyere systemteori og enkonsekvent inddragelse af iagttagerbegrebettilbyder Luhmann en teori på højde med detmoderne samfund. Dette kræver både abstraktionog omfortolkning af sociologienskernebegreber, hvilket er baggrunden forden umiddelbare sværhedsgrad, det klaresprog til trods. Her ligger indføringens storestyrke, idet den beskriver teorien relativt enkeltog løbende kommer med muntre eksempler.Selvom systemteorien er ambitiøs, har en indbyggetmoderation: den insisterer på attage selvbeskrivelser alvorligt og er forbeholdendemed at korrekse andre systemer20


2008Apply for an internship at IFU’s regional office in Beijing or NairobiProfitable climate investmentsin emerging marketsInternship in Kenya or ChinaAugust-December 08You will be responsible for a study of opportunitiesand barriers for promoting investments inrenewable energy and energy efficiency inChinese or Kenyan markets.During the stay you will also experiencedealing with local partners in connection withprojects started by Danish companies.Apply at www.ifu.dk no later than 1 March 2008. IFU is a Danish official fund promoting investments on transparent market terms indeveloping countries in cooperation with Danish companies. IFU has been involvedfinancially in more than 600 project companies during the past 40 years.end videnskaben. I modsætning til hermeneutik,kritisk teori og psykoanalyse handlerdet ikke om at vide bedre på andres vegne.I ottende forelæsning rejses det gödel’skespørgsmål om teorien indeholder sin egenmodsigelse. Luhmann afslører, at hans særligeseddelsystem (se Niklas Luhmann erklärtden Zettelkasten på YouTube) rummer en,“Med indføring i systemteorien” foreligger Luhmannsteori for første gang på dansk, som denforstås af ham selv.hvorpå der står, at alle andre er falske. “Nårjeg imidlertid åbner kartoteket, forsvinderdenne seddel, [og] De kan forestille Dem, atjeg ikke kan søge efter denne afgørendeseddel blandt halvtreds eller trestusind” –hvorefter han sender sine studerende påjuleferie med besked om bruge helligdagenetil selv at overveje argumentet.Modsat udgivelsen af Foucaults Collège deFrance-forelæsninger har denne Luhmannudgivelseikke givet anledning til justeringeri teorireceptionen (dog er der visse forskydningeri forhold til Sociale Systemer fra 1984).Derimod har den gjort Luhmann tilgængelig ien form, der ikke alene tillader en bredereudbredelse, men også giver ny inspiration ogviden til allerede kyndige.En mindre anke består i, at de sporadiskelitteraturhenvisninger i fodnoternekun angiver de (fortrinsvist tyske) versioner,Luhmann selv benyttede. Her kunne redaktionenhave ydet læseren den service at angiveengelske udgaver (ofte originalsproget)samt eventuelle danske oversættelser.21


Omgangssygen, bedre kendt som eksamen, er overståetfor alle, og et nyt semester truer i horisonten. Vanentro byder Frit Forum Århus på en lang række interessantetorsdagsmøder i vores førerbunker, Amaliegade27, Århus C.Vores aktiviteter i februar er en ’Tour de Force’ ud i instituttetskompetente kræfter, og alle er selvfølgeligvelkomne til en god debat, og en efterfølgende øl i slyngelstuen.Torsdagsmøderne starter kl.19:00. Vel mødt!7. februar – Anne Mette Kjær - Vestens ansvar forAfrika, og FN’s 2015 mål.14. februar – Søren Hein – Den kolde krig18. februar (Mandagsdebat på uni) – Connie Hedegaardvs. Dan Jørgensen – Den globale klimaudfordring.21. februar – Curt Sørensen – Venstrefløjen ogdemokrati28. februar – Rune Stubager - Analyse af Folketingsvalget’07Alle møder er gratis, glæder os til at se jer!Med venlig hilsenFrit Forum Århus


KandestøberenKend din type!ArtikelserieLasse Laustsen20052898@ps.au.dkStatskundskab – stedet, der sidder trygt på hjul af Den Sociale Højskole hvad angår fordomsfrihed.Sådan har vi i hvert fald tendens til at se os selv. Derfor udfordrer Kandestøbereni dette semester vores selvforståelse gennem interviews med side- og suppleringsfagsstuderendepå IFSK. Denne gang krydses klinge med det grå, Børsen-læsendejakkesæt: Økonomen.Kristian Grøn og Kristine (Greve) Nielsen harsiden sommerferien suppleret markedsanalysermed diskurs, nydelsestyve og dagsordenfastsættelse.Allerede på førstedagenramte de imidlertid direkte ind i IFSK’s monstrøsebureaukrati-mur: De var således havnetpå hvert sit sidefagshold – noget uhensigtsmæssigtderes fælles bachelorprojekt påøkonomi taget i betragtning. ”Og kun en turpå knæ i Studienævnssekretariatet kunneallernådigst ændre dette”, konstaterer Kristianog henviser til et åbenbart knap så rigidtøkonomisk studienævns-bureaukrati.Den gennemsnitlige statskundskaber”Findes der sådan en?” funderer Kristine. ”Hanhar i hvert fald det der ’jeg skal redde verdentørklæde’ om halsen,” afbryder Kristian medblikket rettet direkte mod undertegnedespartisanmønstrede forkølelsesværn. Kristinesupplerer: ”Ja, lidt hippieagtige er de… Og såklaprer de løs på hversin bærbare til alleforelæsninger –mega frustrerende!Har I i øvrigt allesammen cykelhjelm?”I et desperatforsøg på ’damagecontrol’ slyngesspørgsmålet ”hvorforlæser man egentligøkonomi?” ud af minmund, hvilket modforventning stabilisererforholdet påKristine og Kristian uden den grå tværs af bordet iuniform.forhistorisk kantine.36Money, money, money”Der skal jo være nogen til at sætte realistiskerammer for statskundskabernes vilde planer,”lyder svaret, som inden, jeg når at påpegeden ’bøhmands-agtige’ indstilling til egetfag, følges op af: ”Det er også interessant atvide, hvordan virksomheder fungerer”, lydersvaret. ”Hvorfor det?” graver jeg løs – opildnetaf håbet om at afdække de latent roterende$-tegn i økonomernes øjne. Og enhverstatskundskabers yndlingsfordom bekræftesda på smukkeste vis af Kristian: ”Ja, ja penge!Jeg synes penge er spændende!”Den evige diskussionTydeligt ærgerlige over at være gået i fældenåbnes en ny økonomisk offensiv: ”Men hva’med jer? Hvor arbejder overskuddet henne?Altså ikke de 179 som sidder i Folketinget,men dem som ikke kom ind! – Gymnasietmåske?” Inden jeg når at henvise til vores inderligsteønsker om at leve op til de Weberskedyder i Centraladministrationen, bliverjeg konfronteret med indestængt økonomiskharme over selve den statskundskabelige idé:”Det hele er jo en stor filosofisk blødsødenhed– nogen gange ér en diskussion FÆR-DIG!” konstaterer Kristian inde Kristine tagerover: ”Bare ikke på statskundskab… Kan Iegentlig putte alt ind i Easton?” Og minmundlammelse serverer et straffespark i stilmed Mærsk-aktier til kurs 2,5 for de to glubskeøkonomer: ”Intet svar! Nej, for det er derselvfølgelig heller ikke til dét spørgsmål! –Det skulle da lige være: ’Hva’ synes duselv’!”.Således klogere på det, jeg troede var talfikserede,men rare, mennesker, vender jegtilbage til fordele og ulemper ved EU’s landbrugsstøttepå læsesalen…


KandestøberenPersonaliaSimon Calmar Andersen vender den 1. februar 2008 tilbage på ¼ tid i en stilling som post.doc.Finn Bruun er ansat som ekstern lektor i Offentlig Forvaltning for perioden 1. februar – 31. juli2008Anne Heeager Christensen er ansat som ph.d.-stipendiat for perioden 1. januar 2008 – 31. december2010.Niels Bruun Christensen er ansat som ekstern lektor i Økonomi for perioden 1. februar – 31. juli2008.Anne-Grethe Gammelgaard overgår til beskæftigelse 30 t. pr. uge fra den 1. januar 2008.Rasmus Sommer Hansen er indskrevet som ph.d.-stipendiat for perioden 1. februar 2008 – 31.januar 2011.Steen Juul Hansen er ansat som ekstern lektor i Offentlig Forvaltning for perioden 1. februar – 31.juli 2008.Anders Holbøll er ansat som ekstern lektor i Offentlig Forvaltning for perioden 1. februar – 31. juli2008.Stig Petersen overgår pr. 1. januar 2008 til ansættelse ved Det samfundsvidenskabgelige FakultetsIT-afdeling (SAM-IT).Daniel Stefansson er ansat som ekstern lektor i Offentlig Forvaltning for perioden 1. februar – 31.juli 2008.Flemming Tait Svith er indskrevet som ph.d.-stipendiat for perioden 1. februar 2008 – 31. januar2011.Susanne Vang er ansat som kontorfuldmægtig i Studienævnssekretariatet pr. 1. februar 2008.Bibliografisk Nyt.............................................................................................................................................Andersen, LB & Burau, V 2007, ‘Komparativ forskning i statskundskaben’, Politica, vol. 39, nr. 3,s. 256-74..............................................................................................................................................Blom-Hansen, J 2007, ‘Anmeldelse af H. Baldersheim & H. Wollmann (eds.), The ComparativeStudy of Local Government and Politics: Overview and Synthesis, Opladen: Budrich, 2006.’, Politica,vol. 39, nr. 3, s. 335-337..............................................................................................................................................Burau, V 2007, ‘The complexity of governance change: reforming the governance of medicalperformance in Germany’, Health Economics, Policy and Law, vol. 2, nr. 4, s. 391-407..............................................................................................................................................40


2008Christensen, JG 2007, ‘Da folkestyret gik af lave Anmeldelse af Tim Knudsen: Fra folkestyre tilmarkedsdemokrati. Dansk demokratihistorie efter 1973. København: Akademisk Forlag, 2007.’,Weekendavisen. 28.12. 2007..............................................................................................................................................Diken, B & Laustsen, CB 2007, Sociology through the Projector, Routledge, London & New York..............................................................................................................................................Diken, B & Laustsen, CB 2007, ‘Pervercity’, I Boie, G & Pauwels, M (red.), Urban Politics Now. Re-Imagining Democracy in the Neoliberal City, 1 udg., NAi Publishers, Rotterdam, s. 198-211 (Reflect)..............................................................................................................................................Faurby, I & Petersen, N 2007, ‘Det ligner inkvisition (om Bent Jensen)’, Weekendavisen, Ideer. 19.januar..............................................................................................................................................Faurby, I & Petersen, N 2007, ‘For dårligt’, Weekendavisen. 23. februar..............................................................................................................................................Hansen, EN, Smith, AM & Nielsen, VL 2007, ‘Rekrutteings- og gennemstrømningsproblemer ikommunernes børne- og ungeforvaltning - enlige svaler eller generelt problem?’, Samfundsøkonomen,nr. 5, s. 9-12..............................................................................................................................................Hansen, ME 2007, ‘Party Members and Party Voters: Candidate Selection and Election at the LocalLevel’, Representation, vol. 43, nr. 3, s. 141-150..............................................................................................................................................Hansen, ME 2007, Abstention and Absence in Parliamentary Voting, Paper fremlagt ved MidwestPolitical Science Association National Conference, Chicago, USA. 12. - 15. april..............................................................................................................................................Harrits, GS 2008, ‘Klasser i videnssamfundet’, I Nielsen, P (red.), Brudflader. Økonomi og Samfund2008, Frydenlund, København, s. 56-73..............................................................................................................................................Harste, G 2007, ‘Military Revolution, Organisational Revolutions...and Other Revolutions: How tostudy the emergence of self-seference in systems’, Institut for Statskundskab..............................................................................................................................................Harste, G 2007, ‘Uddannelsessystemets paradoksale ‘integration’ i samfundet: - om Niklas Luhmannslæringsteori’, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, vol. 91, nr. 4, s. 290 - 302..............................................................................................................................................Harste, G 2007, ‘Når politik og journalistik, ret og krig blandes’, Information..............................................................................................................................................Harste, G 2007, ‘Magtdelingens politiske teori: Schmitt, Habermas eller Luhmann?’, I Thorup, M(red.), Den ondeste mand i live?. Læsninger af og mod Carl Schmitt, Museum Tusculanums Forlag,København, s. 143 - 160.41


Kandestøberen.............................................................................................................................................Harste, G 2007, ‘Kriges politiske etik’, Militært Tidsskrift, vol. 136, nr. 3, s. 318-337..............................................................................................................................................Harste, G 2007, ‘Tidssans som dannelsesform’, I Paulsen, M & Qvortrup, L (red.), Luhmann ogdannelse, Unge Pædagoger, København, s. 319 - 342..............................................................................................................................................Klemmensen, R, Hobolt, SB & Hansen, ME 2007, ‘Estimating Policy Positions using Political Texts:An Evaluation of the Wordscores Approach’, Electoral Studies, vol. 26, nr. 4, s. 746-755..............................................................................................................................................Loftager, J 2007, Deliberative Democracy: Attractive but Difficult - A System-Theoretical Account,Paper fremlagt ved 8th Annual Conference of the European Sociological Association. Conflict,Citizenship and Civil Society, Glasgow, Storbritannien. 03. september - 06. september, 2007..............................................................................................................................................Nannestad, P 2008, ‘Gesetzgebung im politischen System Dänemarks’, I Ismayr, W (red.), Gesetzgebungin Westeuropa. EU-Staaten und Europäische Union, VS Verlag für Sozialwissenschaften,Wiesbaden, s. 133-159..............................................................................................................................................Odgaard, L 2007, The Balance of Power and Asia-Pacific Security in the 21st Century: The Viewsof the First Generation of the English School, Paper fremlagt ved The Sixth Pan-European InternationalRelations Conference, Trento, Italien. 12. - 15. september..............................................................................................................................................Odgaard, L 2007, ‘Geography and Community of Territorial Borders’, International Studies Review,vol. 9, nr. 2, s. 313-315..............................................................................................................................................Odgaard, L & Biscop, S 2007, ‘The EU and China: Partners in Effective Multilateralism?’, I Kerr, D &Fei, L (red.), The International Politics of EU-China Relations, Oxford University Press/The BritishAcademy, Oxford, s. 54-77 (British Academy Occasional Paper)..............................................................................................................................................Olesen, T 2007, ‘The Funny Side of Globalization: Humour and Humanity in Zapatista Framing’,International Review of Social History, vol. 52, nr. Supplement S15, s. 21-34..............................................................................................................................................Parker, C & Nielsen, VL 2007, ‘What do Australian Businesses Really Think of the ACCC, and Doesit Matter?’, Federal Law Review, vol. 35, nr. 2, s. 187-239..............................................................................................................................................Petersen, MB, Slothuus, R, Stubager, R & Togeby, L 2007, Freedom for All? The Breadth abd Pliabilityof Political Tolerance, Paper fremlagt ved International Conference of Experimental Methodsin Political Science, Bruxelles, Belgien. 14. - 14. december..............................................................................................................................................Petersen, N 2007, ‘Dansk EU-politik 1973-2007’, I Sørensen, C (red.), 50 år med EU. Danske perspektiver,DIIS, København, s. 41-50..............................................................................................................................................42


2008Petersen, N 2007, ‘Anmeldelse af Robert Dalsjö, Life Line Lost. The Rise and Fall of Sweden’s SecretReserve Option of Wartime Help from the West, Sth. 2006’, Historisk Tidsskrift, nr. 1, s. 326-328..............................................................................................................................................Petersen, N 2007, ‘Anmeldelse af Rasmus Mariager, I tillid og varm sympati. Dansk-britiske forbindelserog USA under den tidlige kolde krig, Kbh. 2006’, 1066. Tidsskrift for historie, nr. 4, s.34-35..............................................................................................................................................Petersen, N 2007, ‘Anmeldelse af Danish Foreign Policy Yearbook 2007, København 2007’, Politica,vol. 39, nr. 4, s. 452-454..............................................................................................................................................Petersen, N 2007, ‘Nye fronter (om dansk udenrigspolitik efter den kolde krig)’, Weekendavisen.26. januar..............................................................................................................................................Petersen, N 2007, ‘Bent Jensen bør forske i Venstres koldkrigspolitik’, Politiken. 13. juli..............................................................................................................................................Petersen, N 2007, ‘Nøgler til Fogh. Dansk Irak-politik’, Weekendavisen. 28. september..............................................................................................................................................Skjæveland, A & Andersen, LB 2007, Studieteknik på Institut for Statskundskab: Din læring: Etfælles ansvar, 2 udg., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Århus..............................................................................................................................................Slothuus, R 2008, ‘More Than Weighting Cognitive Importance: A Dual-Process Model of IssueFraming Effects’, Political Psychology, vol. 29, nr. 1, s. 1-28..............................................................................................................................................Slothuus, R 2007, ‘Analyse: Tv-valg. Glem debatten i forsamlingshuset’, Politiken, 2. sektion, side8. 11. november..............................................................................................................................................Slothuus, R 2008, Parties Matter: How Sources of Issue Framing Influence Public Opinion, Paperfremlagt ved International Conference on Experimental Methods in Political Science, Brussels,Belgien. 14. - 14. december..............................................................................................................................................Sørensen, G 2007, Globalisation and Development. Ireland and Denmark in Comparative Perspective.,Paper fremlagt ved Matchpoints Conference. Aarhus University, November 15-16, Aarhus,Danmark. 15. - 16. november..............................................................................................................................................Thorup, M & Brænder, M (red.) 2007, Antiterrorismens idéhistorie: stater og vold i 500 år, AarhusUniversitetsforlag, Aarhus..............................................................................................................................................Togeby, L 2007, ‘The Context of Priming’, Scandinavian Political Studies, vol. 30, nr. 3, s. 345-376..............................................................................................................................................43


KandestøberenNye specialerAndersen, Katrine Lykkegaard, Selvselektion blandt de danske kommuner. En undersøgelse aftilbøjeligheden til at søge del i statslige midler.Asgeirson, Kristinn, The Nordic Council 2005-2007. The Years of renewal and change in theNordic Cooperation.Axelsen, Mette Gubi, Fra offer til myndig. Om synet på barnet i anbringelsespolitikken.Barsten, Rikke, Making Democracy Work in Post-Communist Society.Christensen, Jesper Graakjær, ”Der er ingen bånd der binder mig” – et videnssociologisk specialemed afsæt i Kuhn .Eriksen, Samuel Nymann, Kodet kamp om konstruktion af offentligt ansattes motivation.Hansen, Erik Nedergaard, Lærer eller leder? En kvantitativ analyse af skoleledernes adfærd i krydspressetaf omgivelsernes uforenelige krav.Hansen, Peter Roy, The Dragon Roars. The Chinese People and Foreign Policy.Jensen, Anne Hougaard, Europæiserring af den danske EU-beslutningsproces? En analyse af EU’sbetydning for den institutionelle tilpasning af den danske parlamentariske kontrol af EU-politikken.Jensen, Anne Mette Gamst, Elevplaner – tidskrævende skrivebordsløsning eller fantastisk diagnoseværktøj?Identificering og analyse af mulige konsekvenser af elevplaner i den danske folkeskole.Jensen, Peter Munch, Demokratisk konsolidering i Østeuropa. Betydningen af etniske mindretalog rundbordsforhandlinger.Kappel, Marie (i samarbejde med Marie Lindberg Tefre). Ekstremistiske muslimer i Danmark – fåri ulveklæder? En analyse af begrebet ekstremisme samt omfanget af – og determinanterne for –ekstremistiske holdninger blandt danske muslimer.Krarup, Thure, Det andet Irak: Det kurdiske statsbygningsprojekt og de irakiske kurderes krav tilet fremtidigt Iraks styreform.Lorenzen, Frank Rosengreen, EU-konditionalitet: ”Demokratisering ved Design”.Madsen, Karen Marie Overgaard, Hvornår er vi lige? Ikke-diskrimination og ligebehandling i USAog Danmark – en komparativ analyse.Michaelsen, Signe Dalgas, Privatisering af sikkerhed: En analyse af FN’s anvendelse af privatemilitær- og sikkerhedsvirksomheder.Nielsen, Karen Grønlund, En analyse af USA’s politik over for Sikkerhedsrådet.Olsen, Rikke Fuglsang, Ledelse og organisation i børn- og ungeafdelinger – Påvirker det anbringelsesfrekvensen?Rasmussen, Manja Kluger, Another side of the story: A case study of how Danish MEPs vote in theEuropean Parliament.Riis, Peter, Når anbringelser koster kommunen dyrt. En analyse af økonomiske incitamenter påanbringelsesområdet.Sasser, Dennis, Et stærkere Europaparlament. Forklaringer på udvidelsen af Europaparlamentetsbeslutningskompetencer i Forfatningstraktaten.Tefre, marie Lindberg (i samarbejde med Marie Kappel), Ekstremistiske muslimer i Danmark – fåri ulveklæder? En analyse af begrebet ekstremisme samt omfanget af – og determinanterne for –ekstremistiske holdninger blandt danske muslimer.Tovborg, Rasmus, Ledelsesparadokset – en analyse af det umuliges kunst.Weber, Kim, Social kapital i Danmark: Skaber deltagelse i de danske frivillige foreninger genereltillid?44 Winkler, Peter Hjorth, Dansk arbejdsmarkedspolitik – fra forsørgelse til fuld beskæftigelse.


2008RedaktioneltStudenterredaktionen bestående af:Kristian Brårud Larsen, Johan Langlet, Jeppe Thvilum, Orhan Gökcen, Mette Grønvald Nielsen,Lasse Lausten, Elisabeth Steiner, Peter Fisker, Søren Konnerup, Anne P. Knudsen, Line Bækgaard,Anne Lerche, Maren Bach Grønbæk, Jonas Toxvig, Sebastian Frandsen, Julian Sejr, Steffen JuulKrahnFraværende på dagen: Rasmus Præst, Morten Andersen, Amit Sharma, Bjarke B. Petersen, LouiseJørgensen, Anders Ziegler Kusk, Nikolaj Rævdal, Helene van der Aa, Dorthe B. Mikkelsen, AnneHarre, Tobias HolstKANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 8000Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 16.00.E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. Tryk: Møllegårdens Grafisk. KANDESTØBEREN ertillige tilgængelig på internettet på adresse: www.ps.au.dk/kandenNæste deadline: ultimo januar 2008.Rasmus Brun PedersenLars Thorup LarsenBirgit KanstrupGitte Sommer Harrits>> i fællesredaktionen45


KandestøberenKalenderenHver onsdagHvad:KandensredaktionsmødeHvor: Kandens kontor på foreningsgangenHvem: instituttets sejesteRedaktionsmøde på Kandens kontor. Gemmer du på enindre journalist? Har du lyst til at møde studerendefra alle årgange? Savner du lækker kage og sortkaffe efter en hård onsdag? Så kom til Kandestøberensredaktionsmøder onsdag kl. 16.15.Alle er velkomne - også dem, der mestkommer for kagen…Til den 2. martsHvad:Kunstnersammenslutningen GuirlandenHvor: Aarhus KunstbygningHvor meget: 20 kr.Kunstnersammenslutningen GUIRLANDEN tager i deresudstilling udgangspunkt i et fælles omdrejningspunkt– bogstavet og ordet, symbolet og begrebet Ø. I udstillingenbliver Ø vendt og drejet som idé og fænomen,såvel sprogligt og matematisk som fysisk og psykologisk.Denne undersøgelse af begrebet lægger an til refleksioneraf forskellig karakterog påpeger desuden udstillingstitlensflertydighed.Mandagden 4. februarHvad: Støttekoncert- MIND THE MUSICHvor: Train kl 20:00Hvor meget: 295 kr.Til fordel for bedre vilkår for menneskermed sindslidelser, præsenterer SindslidendesVilkår i samarbejde med Train - Mindthe Music 2008.Der lagt op til et brag af et støttearrangementnår Thomas Helmig, Allan Olsen, TinaDickow, Thomas Buttenschøn + SpecialGuest, optræder akustisk og solo til fordelfor Sindslidendes Vilkår.Støttearrangementets overskud gårubeskåret til fordel for SindslidendesVilkårs sociale arbejde og indsats i Århus.Konferencier: Sebastian Dorset46


2008Torsdag den. 7 februarHvad: Uni rocker Pakhuset: And finally they asked, Bodebrixen, Random Fathers,Striving Vines, DiazHvor: Pakhuset kl. 20:00Hvor meget: 20/40 (medlemmer/ikke medlemmer)Århus Universitet har andet at byde på end tørre forelæsninger og støvede bøger. Når dagbliver til aften, når Ying bliver til Yang og når læsedagen er omme, så tændes strømmen rundt omkringi de århusianske øvelokaler. Både de desperate aggressioner, som ophobes i læsegruppearbejdet,og den indestængte livsglæde, som der ikke kan gives udtryk for i eksamensopgaverne, får i aftentimerne fritløb i den kreative musikalske udfoldelse. På denne aften er der mulighed for at høre et udpluk af detbedste rockmusik, der skabes i miljøet omkring Århus Universitet.Kom og drik en fadøl og rock med, når Uni Rocker Pakhuset.Lørdag den 10. februarHvad: KarnevalHvad:PF’s generalforsamlingHvor: A1 kl. 18:00Torsdag den 21.februarHvor: Vejerboden kl. 20:00Hvor meget: 35/50 (medlemmer/ikkemedlemmer)Find din kreative side frem oghop i en udklædning, der slåralle andres, til årets fedesteKunne du tænke dig at væremed til at arrangere festerne,foredragene og studieturene?Eller er dog interesseret i at høre,hvordan det står til med IFSK’sstørste forening? Så mød op tilPF’s årlige generalforsamling.karnevalsfest i ægte latinostil.Søndag den 10. februarHvad: SpilaftenHvor: Vejerboden kl. 15:00Hvor meget: 0/20 (medlemmer/ikke medlemmer)Er du træt af Matador og Ludo? Trænger du til atfå udvidet din brætspilshorisont?Så trop op i vEJERBODEN til Spilaften, hvor Århus’førende spilbutikker Dragons Lair, GAMES ogGoblin Gate præsenterer et væld af alternativer.Du kan prøve spil, du aldrig har hørt om ellerprøve de spil, du aldrig får spillet. Det bliver enrigtig hygge søndag.47


Gode ideer vokser i godt selskab---Vi søger praktikanter til efteråret 2008Som praktikant i Rambøll Management indgår du i et professioneltpraktikforløb med udfordrende arbejdsopgaver og adgang til et uniktnetværk af andre praktikanter fra forskellige uddannelsesretninger.Vi søger praktikanter inden for: Oplevelsesøkonomi, udvikling af den offentligesektor, forandringsledelse, it, social- og sundhedsområdet, integration, leanmanagement, HR, e-business og innovation, erhvervsudvikling, driftsøkonomiog kommunikation.Kom til karrieremøde i København og Århus i marts og hør mere ompraktikstillingerne og arbejdet som konsulent.Læs mere på www.ramboll-management.dk/praktikant

More magazines by this user
Similar magazines