Ventileret ydervæg - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

Ventileret ydervæg - Byg-Erfa

TransistorsCircuit protection elementsIC protector!Circuit protection elementsRohm’s circuit protectors have a very reliable current cut-off capability that protects ICs and their circuits from accidentalshort circuit loads. Whether operated in AC or DC circuits, these circuit protectors have a very low internal resistance innormal operation, but safely and rapidly break the circuit when the current cutoff level is exceeded.!Features1) Cutoff is sharp and repeatable.2) Low internal resistance and minimal voltage drop.3) Incombustible.4) Compact.5) Rated for continuous use.6) Good temperature characteristics.7) Withstands surges well.8) UL certified (UL certification number E107856).!ApplicationCurrent surge protection!Operation notesDo not use this product on the primary side of commercial power supplies. Arcs that result after cutoff may damage themolding.


Ventileret ydervægVindens indflydelse på varmetabetVentilerede ydervægge udføres traditionelt med en vindtæt afdækningafisoleringslaget. Afdækningen skalforhindre, atvarmetabet forøges som følge afvindpåvirkning.For ventilerede tagrum viste forsøg på Danmarks 1ekniskeHøjskole i 70'erne, at vindtæt afdækning ikke er nødvendig.Lojtisolering kan derfor udføres billigere.Kan et vz'ndtæt lag på isoleringens yderside også udelades iventileredeydervægge? SBI har med støtte afBUR undersøgtdette spørgsmål.Ventileret ydervægVindhastigheden har ingen betydningfor varmetabet viser en undersøgelseudført af SBI.Evopan A/S har i mange år markedsførtet system til udvendig facadeisoleringmed en beklædningsplade ca. 40mm foran isoleringen. En luftstrøm idette hulrum kan tænkes at øge var-metabet, og der monteres derfor envindtæt afdækning på isoleringensyderside.Evopan NS og Rockwool A/S haranmodet SBI om at undersøge betydningenaf denne afdækning for isoleringensegenskaber. Projektet fik økonomiskstøtte fra BUR og gennemførtesi vinteren 1988-89. En rapportudkom i november 1989.Anblæsning afisoleringsmateriale i envægkonstruktion med ventileret hulrum.r;~- •~";w: ,Til venstre eksisterende krydsfinerelement, hvor lufttætheden er sikret med tape. Til højrec.montering afisolering mellem bæreskinner.Lodret snit i eksisterende krydsfinerelementog udvendig facadeisoleringselement.


Forsøg på SBIDet var tanken først at foretage orienterendemålinger på en sydvendt væg iSBI's forsøgshus. Herefter skulle varmetabetmåles i laboratoriet somfunktion aftryktabet over det ventileredehulrum.Efter de første målinger og gennemgangaflitteratur blev det dog besluttetat gennemføre samtlige målinger iforsøgshuset. Med varmestrømsmålerefra Laboratoriet for Varmeisoleringpå DTH målte SBI direkte varmestrømmensom funktion afvindhastigheden.Forsøgsvæggen var opdelt i 3 felter, A,B og C, der muliggjorde samtidigmåling (se øverste figur):Varmestrøm i w/m 28r------------------------,6 .• • •4 .·t······~··········iiii····························I····..............................................•..* • ••• ... *• 11** *. tf •2 ...............................................•........................................................................................* * **...._~....... ~..Ot---r--I---,Ir------rI------rI---.-I--r-IO 1 2 3 4 5 6------1Vindhastighed i m/sTizrmestrøm i vægge med let isolering som funktion afvindhastighed.7Væg B-CO Med og uden vindtæt lag.O Med forskellige ind- og udstrømningsforholdtil hulrummet.O Med forskellige typer mineraluldog densiteter.Nederste figur viser vandret snit iforsøgsvæggen. Bagvæggen blev gjortabsolut lufttæt, og isoleringen blevmonteret omhyggeligt for at undgåhulrum mellem bagvæg og isolering.Selv små hulrum her kan medføre enmeget betragtelig forøgelse af varmetabet.Foruden varmestrøm blev bl.a. målttryktab over hulrum og isolering, temperaturfordeling,klimadata, vindhastighedsamt lufthastighed i hulrum.~~--JIIIIXXI flfIII.-/~Tizndret snit i eksisterende kryrIsfinerelementer og udvendigefacadeisoleringselementer.Til venstre element uden vindtæt afdækning, til højre element med gipsplade som vindtætafdækning. Langs siderne afelementerne er der skabt lufttæthed med plastfolie (vistpunkteret).Ventileret ydervæg - Vindens indflydelse på varmetabetForsøgsprojektet er med økonomiskstøtte fra BUR udarbejdet af:Støttemodtagere:Evopan A/S, 4450 JyderupTlf. 53 47 8200Rockwool A/S, 2640 HedehuseneTlf. 42 16 16 16Statens ByggeforskningsinstitutPostboks 119, 2970 HørsholmTlf. 42 86 55 33Følgegruppe:Afdelingsleder Georg ChristensenStatens ByggeforskningsinstitutLektor Thomas Lund Madsen, IYrHLaboratoriet for Varmeisolerinf:{Chefingeniør Bent-Erik CarlsenRockwool Insulation Holding A/SCivilingeniør EjnerJerking, BURYderligere oplysninger om projektet kan fås hos:Chefingeniør Olaf Smith-HansenRockwool A/S. Tlf. 42 161616Ingeniør Kurt M. LarsenTlf. 42 39 43 95BUR-rapport:Ventileret ydervægVindens indflydelse på varmetabetNovember 1989, 32 sider illustreretpris kr. 50,- inkl. moms.ISBN 87-503-8148-2. ISSN 0108-21HL. ,.


Anskueliggørelse ajbegreberne anblæsning og gennemblæsningi en bygnings klimaskærm.------~.~ Anblæsning - --. GennemblæsningResultaterMålingerne blev foretaget fra 13.oktober 1988 til 4. april 1989. Alledata er opsamlet på disketter og tilgængeligeefter aftale. Solens indflydelsegav i begyndelsen forvirrenderesultater, men blev derefter elimineret.Vindhastigheden var op til 11 m/s,men lufthastigheden i hulrummet varlille og uafhængig af vindhastigheden.Det samme gælder trykdifferencenover hulrummet.I første måleserie var alle 3 felter isoleretmed Rockwool A-Batts, 31 kg/m 3og lambda (10)=0,036 W/mK. For 2felter med og 1 felt uden vindtætafdækning fandt SBI, at varmestrømmener uafhængig af både vindhastighedenog et vindtæt lag.På grundlag heraf blev det besluttet atgentage målingerne med mineraluldaflav densitet:Væg A: Glasuld,uden afdækning.13 kg/m3,Væg B: Rockwool, 23 kg/m 3 ,uden afdækning.Væg C: Rockwool, 23 kg/m 3 ,med afdækning.For hver afde 3 felter var varmestrømmenpraktisk taget ens og uafhængig afvindhastigheden, se øverste figur påforegående side. De små forskelle i varmestrømskyldes isolansen af afdækningen(gipsplade) og muligvis småluftlommer mellem isolering og plade.KonklusionMed en tæt bagvæg og korrekt monteretisolering er varmestrømmen uafhængigaf vindhastigheden. Trykdifferensog lufthastighed i det ventileredehulrum er lille og ligeledes uafhængigaf vindhastigheden.U nder disse forhold kan en vindtætafdækning derfor udelades - selv vedlav densitet af mineralulden - og enventileret ydervæg kan dermed udføresbilligere.BUR/Byggeriets UdviklingsrådBUR/Byggeriets Udviklingsråd er oprettet ved lov aj19. maj 1971 omfremme ajbyggeriets udvikling. BUR har til opgave atjremmejoranstaltninger,der kan øge byggeriets kvalitet og produktivitet samt dets konkurrencedygtighed på et internationalt marked. Som et led i sit arbejde skalBUR bl.a. virkejor, at der gennemjøresjorsøgs- og udviklingsopgaver ajbetydningjor byggeriets udvikling, og at resultaterne heraf udbredes ogudnyttes.BUR-resumeer, der offentliggøresfra afsluttedejorsøg, kan jås gratis ved henvendelse til BUR's sekretariat.BUR-rapporteringer, der offentliggøres fra ajsluttedeforsøg, kan jås gratis ved henvendelse til BUR 's sekretariat.BUR-rapporter, der offentliggøresfra afsluttedejorsøg, kan købes i Byggecentrums Boghandel, Vester Voldgade 94, 1552 København K, telefon33127373, telefax 33914072 samt i Statens Injormations~jeneste, postboks 1103, 1009København K, telefon 33 92 92 28 og gennem boghandlere.Byggeriets Udviklingsråd, Stormgade 10, DK-1470 København K, telefon 33 92 6100, telefax 33 92 61 64.DYVA BOGTRYK-OFFSET· Gl.OSTRUP ISSN 0109-8187

More magazines by this user
Similar magazines