Kirkeblad-2010-2.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk
  • No tags were found...

Kirkeblad-2010-2.pdf - Skalborg Kirke

KirkebladetUdgives af Skalborg MenighedsrådRedaktion:Poul A. Nielsen (ansv. red.), Hannah S. JensenDorte Sandegaard, Søren Thing Andersen ogkirkens præster.Provst Peter A. Krogsøe, Birke Alle 41Træffes 11.30-12.30 undtagen mandagTlf. 98 18 13 83 pakr@km.dkSognepræst Heine Hansen, Klarupgårdvej 1Træffes 11.30-12.30 undtagen mandagTlf. 98 18 72 57 hloh@km.dkLoppemarkedetDen 10. april var der for 4. gang loppemarkedtil fordel for vores venskabs menighed Skt.John i Sierra Leone.Mogens Aarup-Jensen er denenergiske initiativtager ogkoordinator for loppemarkedet.Han fik hjælp fra 30 andre, derlige nåede en kop kaffe, indenkunderne myldrede ind og gav en omsætningpå 10.630 kr.Sognepræst Helle RosenkvistLindholmsvej 60 st., 9400 NørresundbyTlf. 21 62 24 40 hros@km.dkSognepræst Hanne PahuusEgehusvej 4, 9520 SkørpingTlf. 98 65 68 64 hkp@km.dkMobiltlf. 21 60 00 90Kordegn Bente SchüslerTlf. 98 34 33 58Kirketjener Jane JensenTlf. 98 13 34 28 (privat), 20 93 42 05 (kirken)Organist Eva-Marie Kjæhr OlesenTlf. 98 18 49 44 (privat), 98 18 22 03 (kirken)organist@skalborgkirke.dkKorleder Sigrid Damsager FrandsenTlf. 41 40 32 13 (privat), 40 48 11 63 (kormobil)korleder@skalborgkirke.dkKirkekontoret, Digtervejen 6, 9200 Aalborg SVTlf. 98 18 00 69. skalborg.sogn@km.dkFax 98 18 02 69. www.skalborgkirke.dkMandag lukketTirsdag - fredag 09.30-13.00Torsdag tillige 16.00-18.00Lørdag, kun tlf. 10.00-12.00SogneindsamlingenOgså sogneindsamlingen den 6. marts gavet flot resultat: 19.409 kr. i Skalborg Sogn ogover 16 mio. kr. i alt for hele landet.2Menighedslokalerne tlf. 98 18 85 92Menighedsrådets formandHenning Bentzen, Rungsvej21, 9200 Aalborg SVTlf. 98 18 33 90 hbe@gvdnet.dkNæste nummer udkommer 21. aug. 2010Layout og tryk:Ballermanns Eftf. Bogtryk & Offset A/SForsiden: Forsidebilledet er fundet på www.sxc.hu.(Desværre er der ikke nærmere angivelse af i hvilkenkirke glasmosaikken findes).


Vil du med?Mon nogle nogensinde får set det hele billedeaf et menneske? De fleste af os har flere selvereller masker, som er omskiftelige afhængigeaf, hvem vi er sammen med. Én har engangbeskrevet menneskets inderste selv som énstor sump uden et fast ståsted. Vi er ikke påsamme måde i alle de sammenhænge, som viindgår i.Som præst følger jeg de skrevne og uskrevneregler, som der er i gudstjenesten. For eksempelgår præsten først ud. Jeg kan nok ikke forventedet samme ske, hvis vi står i kø i Bilka.Det kunne ellers være interessant, om I førstgik ud, når jeg gik ud. Så blev køerne lange.Hjemme hos familien har jeg en anden rolle.Hjemme kunne jeg aldrig forvente, at familienville lytte efter mig i 10 – 11 minutter uden atmodsige mig. Det kunne ellers være skønt. Ogsådan kan vi blive ved. Sammenhængen, somvi indgår i, former os.Kirken er en sammenhæng og et fællesskab,som har evigheds værdi. Enhver, som døbes,døbes til at tilhøre Gud i tid og evighed. Vimodtages af den trefoldige Gud med så åbnehænder, at de bliver et hulrum, der kan fyldesaf Jesus som verdens og vores lys med ægteglæde. Guds lys rammer os, når vi glædes vedet barns komme til verden eller ved ægtefællensstadige og fastholdende kærlighed til én.Guds lys rammer os, når vi midt i sjælensmørke øjner, at livet også kan være godt. Midti skilsmissen og i savnet af én, som ikke ermere.Gud oplyser vores liv for at fortælle os, at livetikke er et bæger, der skal tømmes, men et kar,der skal fyldes. Som døbte sættes vi ind i allekristnes fællesskab, der rækker ud over allegrænser – både tidslige og geografiske. Ogsom døbte sættes vi ind i den lokale sognemenighedfor at være levende kirke.Guds lokale kirke af døbte kan mødes iSkalborg kirke.Menighedsrådethar besluttet envision for, hvordanvi kan væreGuds levendekirke i Skalborg.Vi vil udfordresaf kristendommensrelevans foralle livets forhold.Vi vil have et rigtog varieret gudstjenesteliv,og vivil fremme fortrolighedenmedkristendommen. I den kommende tid blivervisionen eller ledestjernen til konkrete tiltag,så vi som kirke kan pege hen mod KirkensHerre i vores virkelighed i Skalborg.Alle kan være med på vejen mod denne vision,så det ikke blot bliver smukke ord, menvirkelige begivenheder. Og alle kan være idenne ramme, for det er ikke en lukket ramme,der peger væk fra Kristus, men en åbenramme, der peger ind mod Kristus. Og voresvision skal også pege mod Kristus, for det ervores opgave, og det viser det nye billede af ossom Guds barn.Glædelig sommer!af Heine Hansen3


Gospel i kirkenHvad er gospel-sang?Se – det fik en stor gruppe mennesker prøvetpå sjæl og krop den 6. – 7. februar i år.120 deltagere mødte spændte og forventningsfuldeop i Skalborg Kirke – den yngste var 10år og den ældste over 70 år.Men gospel har ikke noget med alder at gøre.Margrete Grarup er en meget rutineret oglevende sanginstruktør, så det varer ikkelænge, før taget i kirken er ved at løfte sig, ogoveralt ser man kun glade ansigter.En af deltagerne fra denne gospel-workshophar sendt en hilsen til Skalborg Kirke. Hunskriver:Søndagens gudstjeneste blev en fantastiskoplevelse. Gospelsangene, kombineret meddanske salmer, korte tekstlæsninger og refleksioner,altergang med uddeling af brød ogvin flere steder i kirken, det hele gik op i enhøjere enhed. Nogen mennesker bliver ”rørtved” af den traditionelle højmesse – medliturgi, salmebogen, prædiken osv. Jeg blev”rørt ved” af dagens gudstjeneste.4Tiden vil vise, om succesen bliver gentaget tilnæste år.HSJ


3.klasser i kirkeKirken var fyldt til sidste plads, godt og vel,ved gudstjenesten den 21. marts. Det var afslutningenpå 3.klassernespåskeuge, kirkensårlige fællesprojektmed Sofiendal Skole.Alle de 60 elever i skolens3.klasser deltog iselve ugen, og de flestevar også med i den afsluttendegudstjeneste.Her opførte eleverne etlæseteater om fårehyrdenDavid, der blevIsraels konge.Noget for digHvis du kommer til Store Legedag ved SkalborgSportsklub den 13. juni, vil du mødenogle FDF’ere.Du kan også blive FDF’er. Kik forbi i Bakkehuseten onsdag eftermiddag eller ring til BirtheKyed på 98183389.Det var en flot opførelse!Bagefter delte elevernepåskeliljer ud.Vi kunne også beundrede mange tegninger, someleverne havde lavet tillærernes tekster fra påskeberetningerne.(Hermed tekst indsat)PANHver onsdag eftermiddag kl. 14 – 15 mødesogså Spirekoret. På billedet ses korlederenSigrid med en flok glade piger, der øver tilsommerkoncerten den 9. juni kl. 17.00.Har du også lyst til at synge med i Spirekoret,kan du kontakte Sigrid på tlf. 40481163 ellerpå korleder@skalborgkirke.dk.Søndag morgen kom to kvindertil graven. Jesus var væk.Der lå kun klæderne tilbage.5


6To korkoncerterOnsdag den 26. maj kl. 19.30 afholderkirkens ungdomskor koncert under lidt frieretøjler end sædvanligt.Koret vil opføre Michael Bojesens ”PaterNoster”, som er Fadervor sat i musik efterinspiration fra et besøg på Cuba. Teksten erlatin, men musikken er skrevet efter devisen”god musik er god musik”, hvor genren ikkeer vigtig, så længe musikken taler til den, dersynger og den, der lytter.Denne tanke lader vi gælde resten af koncertenogså, der således byder på traditionel ogutraditionel kormusik fra 1800-tallet til det21. århundrede. Der er sange af C.E.F. Weyseog Knut Nystedt samt gospelsange. Der vilvære solistiske indslag fra forskellige kormedlemmersamt en enkelt officiel uropførelse afkorets huskomponist.Er man heldig, vil der også blive mulighed forat oplade egen røst.Onsdag den 9. juni kl. 17.00 er der sommerkoncertmed kirkens Spirekor, som glæder sigtil at synge sommerkoncert for alle, der vilmed på en musikalske rejse: Det bliver åretsbilligste jordomrejse, hvor vi tager fra Kinaover Afrika og Sydamerika.Begge koncerter foregår i Skalborg Kirke.Sigrid Damsager FrandsenFriluftsgudstjenesteKr. Himmelfartsdagden 13. majkl. 11.00 er dergudstjeneste iLundby Krat. Deter lige som sidsteår et fællesarrangementfor allesogne i AalborgØstre Provsti.Flere af provstietspræster medvirker,og der vilvære et stort fælles kor med sangere fra alledele af provstiet akkompagneret af NordvestjyskBrass Band.Før gudstjenesten kan man deltage i korterepilgrimsvandringer i det smukke område. Dervil både være en børne- og en voksenrute. Destarter begge fra festpladsen kl. 9.30.Der vil i år være opstillet bænke til at siddepå under gudstjenesten. Man må naturligvisgerne medbringe egen stol eller tæppe.I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenestentil Gug Kirke.Efter gudstjenesten er der fællessang, og derbydes på kaffe – gerne til medbragt frokost.Kirkekontoret hjælper gerne med kørsel tilgudstjenesten. Kontakt kirkekontoret senestdagen før.


GudstjenesterMajSøndag 9. 10.00 Helle Rosenkvist 5. Søndag efter Påske. Joh. 17,1-11Torsdag 13 11.00 Friluftsgudstjeneste i Lundby KratSøndag 16. 10.00 Heine Hansen 6. Søndag efter Påske. Joh. 17,20-26Søndag 23. 10.00 Peter A. Krogsøe Pinsedag. Joh. 14,15-21 BILMandag 24. 10.00 Heine Hansen Anden Pinsedag. Joh. 6,44-51Søndag 30. 10.00 Peter A. Krogsøe Trinitatis søndag. Matt. 28,16-20JuniSøndag 6. 10.00 Helle Rosenkvist 1. s.e. Trinitatis. Luk. 12,13-21Søndag 13. 10.00 Heine Hansen 2. s.e. Trinitatis. Luk. 14,25-35Søndag 20. 10.00 Hanne Pahuus 3. s.e. Trinitatis. Luk. 15,11-32Søndag 27. 10.00 Heine Hansen 4. s.e. Trinitatis. Matt. 5,43-48 BILJuliSøndag 4. 10.00 Peter A. Krogsøe 5. s.e. Trintatis. Matt. 16,13-26Søndag 11. 10.00 Heine Hansen 6. s.e. Trinitatis. Matt. 19,16-26Søndag 18. 10.00 Hanne Pahuus 7. s.e. Trinitatis. Matt. 10,24-31Søndag 25. 10.00 Helle Rosenkvist 8. s.e. Trinitatis. Matt. 7,22-29 BILAugustSøndag 1. 10.00 Helle Rosenkvist 9. s.e. Trinitatis. Luk. 12,32-48Søndag 8. 10.00 Heine Hansen 10. s.e. Trinitatis- Matt. 11,16-24Søndag 15. 10.00 Peter A. Krogsøe 11. s.e. Trinitatis. Luk. 7,36-50 BILSøndag 22. 10.00 Hanne Pahuus 12. s.e. Trinitatis. Matt. 12,31-42IndsamlingsformålIndtil næste kirkeblad udkommer i august, går indsamlingerne til det kirkelige børne- ogungdomsarbejde.Gudstjenester – Drachmannshave, Sofiegården & StationsmestervejGudstjenesterne er på tirsdage kl. 14.15. Der er altergang ved alle gudstjenester.DrachmannshaveSofiegården1. juni Heine Hansen 11. maj Heine Hansen6. juli Peter A. Krogsøe 8. juni Jørgen J. Juul3. august Helle Rosenkvist 13. juli Helle Rosenkvist10. august Hanne PahuusStationsmestervej18. maj Helle Rosenkvist15. juni Hanne Pahuus17. august Heine Hansen7


Kirkens kalenderMajTirsdag 11. 19.00 MenighedsrådsmødeOnsdag 26. 19.30 Koncert med Skalborg Kirkes UngdomskorSøndag 30. 11.15 Menighedsmøde - om ønsker og visioner for kirken.Et møde for alle ved menighedsrådsformanden i Sognesalen.Det forventes at vare ca. en time.JuniOnsdag 2. 9.00 Udflugt. Se nærmere omtale nedenfor.Onsdag 9. 17.00 Sommerkoncert ved SpirekoretOnsdag 9. 19.00 MenighedsrådsmødeAugustTirsdag10. 19.00 MenighedsrådsmødeSommerudflugtenKirkens årlige udflugt finder sted onsdag den2. juni med start fra Skalborg Kirke kl. 9.00.Målet for turen er Viborg. Formiddagskaffennydes ved Borgvold, smukt beliggende vedsøen. Bussen vil køre os til Viborg Domkirke,som bl.a. er berømt for sine Skovgaard udsmykninger.Her vilvi få en timesrundvisningog få lejlighedtil at høre detsmukke orgelog synge ensommer-salme.I den nærliggendesognegårdvil derblive servereten frokostbuffet.Herefter skal vi se en helt speciel udstilling idet nyrenoverede Skovgaard Museum overfordomkirken. En særudstilling med 100 af Dronningenskunstværker.”Dronning Margrethe II – Et Livsværk” kalderde udstillingen, der er den hidtil mest omfattendesamling af dronningens kunst, der blivervist for offentligheden.Næste punkt på programmet er en guidet tur iDet gamle latinerkvarter. Er man ikke helt medpå dette, kan man eventuelt nyde det i Latinerhaven.Hjemturen vil føre os forbi Tjele Hovedgård ogTjele Langsø. I bussen vil vi få fortalt lidt omdisse steder.Hjemkomst til Skalborg Kirke ca. kl. 17.30.Pris: 150 kr., som dækker turen, entré, frokostincl. en øl/vand og kaffe.Tilmelding til Skalborg Kirkekontor senest den25. maj.Højskoleudvalget

More magazines by this user
Similar magazines