HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

BARNETS 1. OG 2. SYGEDAGFortolkningsbidraget er udarbejdet med henblik på at skabe klarhed over reglerne ombarnets 1. og 2. sygedag.Det fremgår af de enkelte overenskomster, at der kan gives hel eller delvis tjenestefrihedmed løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis:- barnet er under 18 år, og- har ophold hos den ansatte, og- fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og- det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.Personkreds:Et barn betragtes altid som havende ophold hos den ansatte, når det opholder sig hos sinbiologiske far og/eller mor eller opholder sig hos sine adoptivforældre.Tilsvarende gælder, hvor den ansatte har forældremyndighed over det hjemmeboendebarn - uden at være biologisk- eller adoptivforælder.Tilfælde, der falder uden for ovennævnte, må afgøres efter et konkret skøn. Vejledendeherfor bør være dels hensynet til barnets tarv og den ansattes tilknytning til barnet.Som hovedregel vil det være rimeligt at lægge til grund, at der kan gives tjenestefrihedtil en ansat, der har samme folkeregisteradresse som barnet på sygdomstidspunktet.Denne hovedregel finder dog ikke anvendelse, hvis den ansatte lever i kollektiv eller andenform for bofællesskab, hvor man f.eks. efter tur passer kollektivets/bofællesskabetssyge børn.Efter en konkret vurdering kan der således gives tjenestefrihed til afholdelse af barnets1. og 2. sygedag til en "papforælder". Det afgørende er hensynet til barnets tarv og denansattes tilknytning til barnet.Barnets 1. sygedag:Om et barns sygdom kan begrunde tjenestefrihed må bero på en konkret vurdering afsygdommens art sammenholdt med barnets alder. Afgørende i alle tilfælde er, at der eret akut pasningsbehov, som nødvendiggør fraværet.Barnets 1. sygedag er som udgangspunkt den kalenderdag, hvor barnet bliver syg. Hvisbarnet bliver sygt sent på døgnet og det som følge heraf ikke er muligt at finde andenpasningsmulighed, vil barnets 1. sygedag dog være den efterfølgende kalenderdag.Bliver barnet eksempelvist syg på en fridag, så har medarbejderen ikke mulighed for atholde barnets 1. sygedag på den efterfølgende arbejdsdag. I dette tilfælde kan medarbejderenholde barnets 2. sygedag, såfremt det ikke har været muligt at finde andenpasningsmulighed.Det er kun muligt at holde barnets 1. sygedag én gang. Dette gælder i de tilfælde, hvorbegge forældre er kommunalt, regionalt eller statsligt ansat samt i de tilfælde, hvor denene af forældrene er privat ansat og den anden forældre er offentligt ansat.

More magazines by this user
Similar magazines