HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

gang til at deltage i disse aktiviteter. De sociale aktiviteter, som vedkommendekan deltage i, er f.eks. festlige begivenheder og almindelige forældre-og orienteringsmøder. En forælder, der ikke har del i forældremyndigheden,kan dog ikke deltage i forældrekonsultationer vedrørende barnet.Har den pågældende forælder én gang anmodet om at blive orienteret omgenerelle sociale aktiviteter på skolen eller i børneinstitutionen, skal denpågældende institution – på samme måde som over for forældremyndighedsindehaveren– orientere den forælder, der ikke har forældremyndigheden,om generelle sociale aktiviteter.Ingen orienteringsret alligevelEfter forældreansvarslovens § 23, stk. 3 kan institutioner m. v. nægte atgive konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold samtnægte at give orientering om og deltagelse i generelle sociale aktiviteter,hvis det er til skade for barnet. Institutionen m.v. skal ved afgørelser efter§ 23, stk. 3, iagttage de almindelige sagsbehandlingsregler i forvaltningsloven.En afgørelse om at nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenterom barnets forhold eller at nægte at give orientering om og deltagelsei generelle sociale aktiviteter, kan påklages til StatsforvaltningenSyddanmark.Efter forældreansvarslovens § 23, stk. 4 kan statsforvaltningen i øvrigt isærlige tilfælde efter anmodning fra forældremyndighedsindehaveren ellerfra en af de i § 23, stk. 1 eller 2 nævnte institutioner m.v. fratage den forælder,der ikke har del i forældremyndigheden, adgangen til at få orienteringog få udleveret dokumenter efter stk. 1 eller orientering om og deltagelsei aktiviteter efter stk. 2.

More magazines by this user
Similar magazines