IW Nyt - Inner Wheel Denmark

innerwheel.dk

IW Nyt - Inner Wheel Denmark

INNER WHEEL DANMARKNr. 128Marts2012INNERWHEEL33.ÅrgangGlade børn på Julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted med et ”puttetæppe”


2 3IndholdVordingborg IW – foredrag om 40 års aktiv tjeneste i Jehovas Vidne.................6Stafetten..............................................................................................................16Stillingsopslag...............................................................................................18-19Medlemsregistratoren informerer.......................................................................24Besøg på Julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted............................................24Frelsens Hjælp....................................................................................................30Bladet udkommer 4 gange årligti 3.300 eksemplarer.Næste nummer udkommer juni 2012Deadline til næste nummer er:Søndag den 29. april 2012Som sædvanlig indlæg og billeder (der ikke er komprimerede)hver for sig i vedhæftede filer.Produktion og tryk: www.lundstrom-partners.dkRedaktøren skriverSå er vinteren kommetog jeg må sige, vi fryserda med anstand.Jeg håber, at alle erkommet godt ind i detnye år. Nu venter derjo nogle spændendemåneder, både medforårsdistriktsmøderne, Convention og arbejdetmed Inner Wheel Nyt, som jo er pådagsordenen i alle distrikter.Jeg vil ikke gå nærmere ind i det, men blothåbe, at man i klubberne og i distrikternefinder frem til nogle gode løsninger, som kanblive til gavn for medlemmerne.Der vil blive nedsat et udvalg, med repræsentationaf 1 fra hvert distrikt, samt Nationalrepræsentantenog den kommende nyeVicenationalrepræsentant. Desuden vil jegselv få sæde som konsulent i det udvalg.Alt skulle gerne ligge klar, til vi skal mødespå Landsmødet i oktober.I den kommende måned (marts), deltager jegi 4 forårsdistriktsmøder – det er noget jeg serfrem til og glæder mig meget til.Convention kan jeg desværre ikke deltage i,da jeg skal på en privat ferie til Island – menjeg glæder mig da til, at læse nogle beskrivelserom Convention i næste nummer.Jeg vil ønske Jer alle en god tur til Tyrkiet.Mange hilsener fraKirsten JakobsenRedaktør IW-NytRådskassererBirthe HamannBavnen 174300 HolbækTlf.: 5946 2056e-mail: kasserer@innerwheel.dkÅrsindsamlingenBetaling til Nordea Bank:Reg.nr. 1726, konto nr. 6274976703Indbetalingen bedes mærket medklubnavnMedlemsregistratorTove Galmstrup ChristensenEngvej 28370 HadstenTlf.: 8698 0236 / 4017 2236e-mail: register@innerwheel.dkAnsvarshavende redaktørKirsten Jakobsen, Margrethe Allé 152690 KarlslundeTlf.: 3161 1266e-mail: kj@sepro.dkInner Wheel effekterhos Jydsk Emblem Fabrik A/SEmblemer, navneskilte, klubvimplerKøb online - www.jef.dkJydsk Emblem Fabrik A/S+45 7027 4111 · www.jef.dkScan koden - og besøg jef.dkScan koden... og indhent mere information!


4 5Nyt fra NationalrepræsentantenKære Alle InnerWheel medlemmeri Danmark.Convention 20122012 vil blive et megetspændende år foros alle i Inner Wheeli hele Verden. Vi har Convention i Tyrkiet iapril – verdenskongressen hvor vi i fællesskabskal forsøge at skabe en platform foren udvikling af IW i fremtiden.Convention er et stort og flot arrangement.Jeg håber, at rigtig mange af jer har valgt atdeltage og derved få en oplevelse af, at vier en verdensomspændende organisation.Et af de store spørgsmål, som vil blivedrøftet af deltagerne på Convention, vilvære optagelse og fastholdelse af nye medlemmer,så vi optager flere, end der blivermeldt ud eller afgår ved døden.Vi har alle såvel klubber, som distrikterog rådet modtaget et brev fra VerdenspræsidentCatherine Refabert, hvor hunopfordrer os alle kraftigt til at møde op tilConvention og benytte vores demokratiskestemme til at få fornyelser ind i InnerWheel. Hun opfordrer især til at åbne formedlemsoptagelsen, og det kan vi fint støtte.Hun opfordrer også til en indsnævringaf antallet af deltagende delegerede og tilat mindske den internationale bestyrelse.Der kan vi som lille land måske nok værebetænkelige.ændre på deres stemme, hvis der på Conventionkommer nyt frem, som gør, at vifår en anden mening. Det er også demokratietsspilleregler.Det bliver et stort øjeblik og et højdepunkt,hvis Danmark bliver udtrukket som værtslandfor den internationale Convention i2015. Afsløringen sker på Convention.Den danske delegation er klar, hvis vi bliverudtrukket.Et andet emne i international Inner Wheeler kommunikationen i IW og om IW. Detvil helt sikkert også blive drøftet i Tyrkiet.Vi har det seneste år oplevet en udvidelseaf kommunikationen mellem IIW-sledelse og de enkelte lande. InternationalInner Wheels hjemmeside har gennemgåetstore forandringer, og der efterlyses indlægfra alle lande. Så har I et godt billedemed en tekst, der fortæller om nye tiltag ijeres klub, så kan i indsende det til IIW’shjemmeside via redaktør Kirsten Jakobsen.Kommunikation herunder digitalisering erjo også højaktuelt her i Danmark.IW-Nyt og kommunikationeni IW-DanmarkI oktober 2011 på landsmødet blev der besluttet,at IW-nyt fremover skal udkommeelektronisk og ikke i papirudgave. Afstemningsresultatethar affødt nogle kraftige reaktionerimod beslutningen. Reaktionernegik på, at rådet ikke havde fulgt den rigtigeprocedure for behandling af forslaget, førforslaget kom på landsmødets dagsorden.i januar 2012. Referatet ligger på hjemmesiden.Rådet gennemgik proceduregangen forforslaget og fandt frem til, at der er sketprocedurefejl undervejs. Dog var det etenigt råd, som besluttede i august 2011 atsætte punktet på dagsordenen til landsmødet.På landsmødet kom der ingen indsigelsertil dagsordenen, og ingen klubbermeddelte, at man ikke havde fået forslageti tide. Forslaget er sendt ud til distriktssekretærerneden 26. august 2011 sammenmed dagsordenen til landsmødet.Derfor har rådet stadfæstet, at beslutningenom Inner Wheel Nyt fra landsmødetstår ved magt. Det vil en gang i fremtidenblive udsendt elektronisk i stedet for i papirform.Samtidig har rådet besluttet, at punktetom Inner Wheels fremtid vil blive sat iudvalgsarbejde. Der vil på landsmødet ioktober 2012 komme et forslag om InnerWheel Nyt’s fremtid, og der er endnu ikketaget beslutning om, hvornår Inner WheelNyt stopper med at udkomme i papirform.Før et udvalg går i arbejdstøjet, vil rådetsende punktet til høring på forårsdistriktsmødernei marts 2012. Der er udsendt etbilag, som ønskes drøftet i klubberne førforårsdistriktsmøderne. Jeg håber, I allehar hørt om dette på jeres klubmøder forudfor forårsdistriktsmødet, så I har haft mulighedfor at klæde de delegerede på til forårsdistriktsmødeti jeres distrikt.Nye stillinger med tilknytning til rådetDer er opslået en stilling som Landsarkivar.Gitte Dahl har ønsket at stoppe efter15 år som Landsarkivar. Vi ønsker at takkeGitte for det store arbejde, som hun harlagt i opgaven. Gitte står til rådighed forspørgsmål i forbindelse med stillingen.Ligeledes søger rådet en ny landsmødekoordinator.Stillingen er til besættelse pr. 1.januar 2012. Begge stillingsopslag kan sesandet steds i bladet.Til slut vil jeg ønske jer alle en god påskeog et godt og inspirerende forår.Annalise LarsenNationalrepræsentantJeg vil her ikke opfordre jer til at have enbestemt holdning. Jeg mener, at vi her skalvise, at vi giver de delegerede frihed til atInner Wheel Danmarks råd har behandletpunktet om IW-Nyt og de efterfølgendehenvendelser på rådsmøde


6 7Fantastisk aften med foredragVordingborg Inner WheelDen 10.1.2012, på Inner Wheels fødselsdag,havde Vordingborg Inner Wheel, Distrikt48 en fantastisk aften med foredragaf Susanne Benderfeldt, som gav os en rejsegennem sine 40 år som aktiv i JehovasVidner samt de efterfølgende ca. 7 år til idag som udstødt.Susanne fortalte på en god og fair måde omdet at være født som udvalgt og anderledesog om at komme i tvivl.Susanne har sammen med journalist TrineLundager skrevet bogen ”Vorherres LilleVidne”.Bogen så vel som foredraget beskriverhendes rejse fra hun som 6 år gammel,bliver opmærksom på at hun ikke er somandre, at hun og hendes familie er blandtde udvalgte, der vil komme til at leve evigti paradis efter ”Harmageddon” hvor de derikke er Jehovas Vidner vil blive udslettet,hvor dyrene vil blive tamme og leve i fordragelighed,og hvor døde Jehovas Vidnervil genopstå.Julebasar i SvinningeSvinninge Inner WheelSvinninge Inner Wheel har afholdt julebasari Svinninge til fordel for Verdens BørnWWW.verdensboern.dkVerdens børn er en uafhængig og ulønnethumanitær organisation, som blev stiftet iDanmark i 1974.Formålet er at yde hjælp til forældreløsebørn, syge, underernærede og handikappedebørn samt børn fra fattige hjem. Hjælpenydes uafhængigt af køn, nationalitet, hudfarve,religion eller politisk anskuelse.Alle der er med i Verdens Børn arbejder gratis,så bidragene går ubeskåret til børnene.Susanne fortæller om hvordan hun sombarn og ung oplever det at være i fællesskabmen alligevel leve i et parallelsamfund,hvordan hun kæmper med tvivl ogundren, og skal tage stilling til, måske atsætte et barn i verden uden selv at kunnevære der, fordi hun ikke må modtage blod.Hvordan hun som udstødt mister hele sitfundament, sine forældre, søskende ogvenner, problemer med fælles forældremyndighed,når ens tidligere ægtefællefortsat tilhører Jehovas Vidner.Jehovas Vidner giver ikke plads til tvivl,Susanne fortæller i den forbindelse at hunhar mødt flere muslimske kvinder som kangenkende hendes følelser.Et meget spændende og tankevækkendeforedrag som vi kun kan anbefale til andreklubber.Lene HaarbySekretærBasaren har været afholdt 30 gange af denlokale afdeling af Verdens Børn i Svinninge.For 2 år siden tog Svinninge Inner Wheelover. Første år var vi så uheldige, at der varsnestorm, men vi fik dog alligevel et pæntoverskud.I år var vejret med os, så der kom rigtigmange besøgende, straks vi åbnede. Basarener altid lørdagen før 1. søndag i advent, i årlørdag den 26.11.2011.På basaren sælger vi juledekorationer, adventskranse,gravpynt, juleting, brugte ting,hjemmebagte småkager, marmelade, marcipanog en masse andre ting. I årEt aktivt medlem bliver 75 årSilkeborg IWAnna Marie Wirenfeldt, Silkeborg InnerWheel 75 år den 31. oktober.Det er ikke til at se det, hvis man ikke ligeved det!!Men det er ganske vist. Anna Marie Wirenfeldtfra Silkeborg Inner Wheel fyldte 75 ården 31. oktober. Anna Marie var præsident iSilkeborg Inner Wheel i perioden 1994-97. Idag er Anna Marie en af de bærende kræfter ivores kulturudvalg, fortæller den nuværendepræsident Elisabeth Vad. Kulturudvalget arrangererfast en udflugt på vores maj-møde.Herudover er der mange spændende tiltag iløbet af året.Anna Marie fejrede sin fødselsdag på dagenmed at invitere en flok friske piger til brunchi Silkeborg Golf Klubs hyggelige selskabslokale.fik vi en masse vareprøver fra et stort firma,som bl.a. handler med sengetøj. Det var vældigpopulært.Vi har også en cafe, hvor vi sælger gløgg,æbleskiver, kaffe, kage samt nogle lune retter.Vi samler en masse gaver ind fra sponsoreri Svinninge og omegn, og dem brugervi til vores lotteri. Vi arbejder sammen medSvinninge Rotary, som er rigtig gode til atsælge lotteriet samt at arbejde i cafeen.De giver også en hånd med at skrive sponsorlister,trykke vores plakat, sætte skilte opsamt er med til at stille hele basaren op. Deter en rigtig stor hjælp.I år havde vi en lokal klovn til at underholdebørnene. Stemningen på basaren var rigtiggod. Folk går rundt og hygger sig og mangemøder jo hinanden på basaren hvert år.Både i Svinninge Rotary samt Svinninge InnerWheeler vi alle enigeom, at arbejdetmed basarener det hele værd.Vi kommerhinanden rigtigmeget ved, ogdet tror vi er godtfor sammenholdeti klubberne.Årets resultatvar i år. kr. 40.000,-som vi giver tilVerdens Børn på vores møde den17. 01.2012, hvor vi har inviteret 2 repræsentanterfra Verdens Børn.På billedet ses Elisabeth Vad overrække ensmuk buket til Anna Marie fra klubben.


8 9Studentertræf 2011Referat af Get – Together 23- 25. september 2011på Søminestationen10 piger fra Holbæk Østre og Holbæk InnerWheel holdt deres første bestyrelsesmødeden 7. april 2011 for opstart af åretsGet – Together for udenlandske studenter.Det blev til mange møder med meget arbejdeog forberedelse, men sted og datoblev besluttet til, at det skulle være den 23-25. september og på Søminestationen.Vi var alle parate fredag den 23. septemberkl. 16,00 til at modtage 34 studenter fra 13forskellige lande. De ankom løbende tilHolbæk station og blev sendt ud til Søminestationeni private biler med chaufføreraf Rotarianere, her blev de budt velkommenaf et team der fordelte dem i værelserog fik dem alle godt installeret. Vejret varpragtfuldt og Søminestationen som liggerned til vandet og i Dragerupskov kunneikke tage sig bedre ud.Pigerne fra Holbæk Østre havde lavet forskelligesammenkogte retter under kyndigledelse af Linda som stod for al fortæringi de 3 dage opholdet varede. Valg af dennemenu faldt i deres smag og de spiste medstor appetit.Underholdningen den første aften varpræsentation af dem selv og deres land.De blev delt op i lande og holdt en samletpræsentation efter endt gruppearbejde. Dekom herved hurtig til at kende hinanden ogen glad tone blev hurtig lagt.Efter endt præsentation af dem selv blevde undervist i Zumba, som blev styret afKarina som med fast hånd fik dem til atdanse og svinge med hofter og mave tilstor morskab for dem alle. Alle var kedeaf at stoppe da tiden løb alt for hurtig, mennu var klokken blevet mange og de skulle ideres soveposer. Sove blev det ikke til formange af dem, der blev snakket til langt udpå natten.Næste morgen var der af team madholdetsat et morgenbord op hvor de kunne fåhvad de ønskede sig. De skulle efter morgenmadensmøre deres egen madpakkesom skulle medbringes til dagens oplevelser.Kl. 9,30 blev de alle hentet af private bilerog kørt til Odsherred Event. Her blevde modtaget af Rotary præsidenten fraHolbæk, 2 piger fra Inner Wheel og en instruktørfra Odsherred Event. Solen skinnedeog området var ren natur. Der varsat et telt op hvor de kunne samles og fåløbende forplejning i løbet af de næste 5timer, og det blev der brug for, da de skulleigennem mange udfordringer. De startedemed Paintball, hvor de blev iført dragterog pistoler og de næste par timer fik debrugt mange af deres kræfter, herefter varder forskellige tilbud som de kunne vælgeimellem individuelt.Kl. 15,00 blev de afhentet igen af privatebiler og kørt tilbage til Søminestationen.Her hyggede de sig og fik slappet af til kl.18,30, hvor der blev budt på helstegt pattegris,som nogle af pigernesmænd havde gået og tilset hele eftermiddagen,så den var perfekt stegt og præsenteretpå en professionel måde. Der blev tagetmange billeder af pattegrisen da mange afstudenterne ikke havde set det før.Pattegrisen blev indtaget sammen med tilbehøri flot pyntet lokale og humøret varmeget højt. Der blev budt velkommen tilaftenen af aftenens tovholder og studenternefik nogle ord med fra Inner Wheelerefra Holbæk klubberne og fra DISO BirgitteMüthel, som takkede dem for deres valg afDanmark som værtsland og deres positivemåde at være på, og ønskede dem et godtophold i Danmark.Aftenen bød på fællessang som var udfærdigetaf Inner Wheel pigerne og der blevspillet guitar til og flere af sangene blevsunget 2 gange. En fælles tak fra studenternetil Rotary og Inner Wheel for arrangementblev fremført fra 2 fra Brasilien.(1 dreng og 1 pige).Aftenen sluttede med et drengeband somspillede den musik som lige faldt i deressmag, og der var ikke et rum på Søminestationen,hvor man ikke kunne høre musikken.Igen måtte en aften have en ende og musikkenmåtte stoppe og soveposerne kaldteigen. Næste morgen kunne det konstateresat mange ikke havde lukket et øje om natten.Kl. 10,00 søndag morgen efter morgenmadenvar det tid til at tage afsked medhinanden og mange knus blev givet ogudveksling af telefonnr., for disse dage varopstarten på et venskab. Løbende blev deafhentet af private biler og bragt til Holbækstation og en weekend var slut efternogle gode dage i dejligt vejr. Det var enstor fornøjelse at køre med disse ungemennesker og høre deres taknemlighed forarrangementet.Mange frivillige kræfter var sat ind på atdette arrangement skulle blive en oplevelsefor studenterne. Sponsorer havde gjortderes til at økonomien kunne holdes på etrimeligt niveau. Der er en stor tak til dissesponsorer og til mændene til Inner Wheelpigerne som gjorde et fantastisk arbejdemed mange af opgaverne. Bl.a oprydningensom var det sidste før Søminestationenblev lukket af.For at disse dage ikke skal glemmes blevder fotograferet alle 3 dage og disse billederer på en CD som er blevet fremvist påInner Wheel møde og kan lånes hvis derskulle være et behov for det.Vi siger alle fra Holbæk Østre og Holbæktak til disse unge mennesker for en god oplevelsesom de gav tilbage for weekendenden 23-25. september 2011.Vi overgiver herefter ”bolden” til Stege,Nørre Alslev og Stubbekøbing for næsteårs arrangement for studenterne.Holbæk Østre og Holbæk Inner Wheel.


10 11Julekoncert i Odense Vestre IWOdense Vestre Inner WheelFor 27. gang kunne Inner Wheel - Rotaryog Rotoract klubberne i Odense uddeleoverskuddet fra den fælles julekoncerti Odense Domkirke, der blev afholdt inovember 2011.Det foregik ved en festligt arrangement påRestaurant Næsbyhoved Skov, hvor OdenseØstre Inner Wheel var vært.Klubberne havde i år valgt at støtte ”Børnebyeni Odense” ved daglig leder RenéBondo.I år var der tillige kr. 40.000 i støtte fra RotarysHjælpefond, så sammen med overskuddetfra julekoncerten – kr. 75.000,kunne præsident Neel Buur overrækkeRené Bondo og ”Børnebyen i Odense” detflotte beløb på kr. 115.000.René Bondo takkede varmt for donationen,som han er meget glad for. Pengene skalbruges til at opbygge et lege - og sansemiljø for de mindste brugere.René Bondo er eneste fuldtidsansatte ogsammen med et par deltidsmedarbejdere,driver han Børnebyen. Det er meget tydeligtat René er en ildsjæl der brænderfor dette sted og dets brugere.Børnebyen er en naturlegeplads på 7 tønderland for både voksne og børn og udgørdet perfekte udflugtsmål for institutioner,skoleklasser og børnefamilier.Stedet tilbyder en naturlegeplads for de 0- 15 årige. Legepladsen er inddelt i etaperfor forskellige aldersgrupper, og byder påudfordringer til børn i alle aldre.Der er også dyr på stedet, som gerne vilsnakkes og kæles med.Der er altid åbent og det er gratis at legei Børnebyen, som er beliggende på Kildegårdsvej50, 5240 Odense NØ.Børnebyen er et fritidsområde underOdense Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen, men budgettet er sparsomt, sådonationen giver nu mulighed for at udvikleog bygge nyt.Aftenen sluttede med fin underholdning afduoen Ingvil Bjåstad og Jan Christensen,som trakterede med viser og evergreens.M.v.h. Lone FalckOdense Vestre IWUdnævnelse til æresmedlemRingkjøbing Inner Wheel KlubUdnævnelse af tidligere National Repræsentanttil æresmedlem i RingkjøbingInner Wheel Klub!På Ringkjøbing Inner Wheel Klubs månedsmødeden 7. februar 2012 udnævntepræsident Birthe Carreras tidligere NationalRepræsentant Cleo Skov til æresmedlemi klubben som påskønnelse for det storearbejde, som Cleo Skov igennem mangeår har udført i Inner Wheel regi.På fotoet ses æresmedlemmet Cleo Skovsammen med Ringkøbing Inner WheelKlubs præsident Birthe Carreras.Hermed følger Birthe Carreras tale til CleoSkov:Cleo Skov, du blev optaget i RingkøbingInner Wheel Klub den 5. juni 1973, ogikke lang tid efter blev du klubsekretærog derefter præsident i 1977/78 og igen i1995/1996.Du bliver distriktssekretær og distriktspræsidenti 1980/81. I 1983 bliver du medlemaf Dansk Inner Wheel Råd, en post du bestridertil 1985.Fra 1991 til 1993 bliver du Inner WheelDanmarks National Repræsentant, og varderefter medlem af Rådets Lovbogsudvalg.Inner Wheel Nyt udkom første gang i september1979, du bliver den 3. redaktør, ogstår for udgivelsen af 16 numre og sidderpå denne post i 4 år. Det bliver også i denperiode at IW Nyt får nyt layout, der kommerbilleder i, og omslaget bliver ændret(gråt), det sker i perioden 1987 til 1991, ogman må vist godt sige, at IW Nyt var og erdit hjertebarn.Du har senest været med i bestyrelsen ivores egen klub i 2006 og 2007, og blevmedlem af vores eget lovudvalg i 2007, ogher er du stadig et aktivt medlem.Der er så mange ting, vi tager for givet ogglemmer at påskønne. I dag er så dagen,hvor vi gerne vil påskønne dig Cleo for dinstore entusiasme, og den indsats som duhar ydet klubben gennem de mange år. Visætter meget stor pris på dig, du er altid positivog bidrager til klubarbejdet med storviden og erfaring, og en ny præsident gåraldrig forgæves til dig om et godt råd, du ertrofast og loyal.Også nye medlemmer af klubben sætterumådelig stor pris på din måde at være på.Du er altid hjælpsom, venlig og omsorgsfuld.Du praktiserer fuldt ud Inner Wheelsmotto om hjælpsomhed og medmenneskeligforståelse.Det er derfor med stor glæde, at vi i dag viludnævne dig til æresmedlem af RingkjøbingInner Wheel Klub.Det indebærer, at klubben fremover betalerdit kontingent. Som æresmedlem beholderdu alle rettigheder, der er forbundet med etaktivt medlemskab. Det er en enig bestyrelse,der har truffet denne beslutning. Vivil gerne ønske dig tillykke med den nyetitel og ser frem til mange dejlige møder ifremtiden.Ringkjøbing IW


12 13Hvis du siger ja til at være ISO ...Distrikt 44– hvad kan du sålave?Her er en masse ord– sætninger, som jeghåber ISOerne ellerandre kan bruge.Dette er opstået i forbindelsemed Landsmødetpå NyborgStrand 2011. I Distrikt 44 blev vi opfordrettil at lave en vejledning for ISOer. Vejledningenskulle indeholde flere arbejdsopgaverend dem der var nu.Et par ISOer og jeg satte os ned og her eren del af resultatet af en rigtig god formiddag.Åse BønløkkeDISO D 44”Vintertid”Distrikt 45Uden for mine vinduerligner det ikkevinter. Men i minlille familie, isærfor et gammelt kærtmedlem, har det været”vintertid” i et parmåneder. Men ligesomerantis og vintergækkerallerede her i midten af januar ermyldret frem, så bliver det nok også forår ioverført betydning.Det gør det nok også for Inner Wheel,selvom vi må se tilbage på en noget specielvedtagelse af forslag om Inner Wheel Nytsfremtid. Ikke mange af de normale procedurerblev fulgt i den sag, men nu er derplaner om at nedsætte en arbejdsgruppe,for at gøre overgangen bedst mulig.Desuden er der lagt op til diskussion påForårsdistriktsmøderne, så måske kommerforåret også der?Forude ligger godkendelsen af de danskebye-laws, som igen har præget mit InnerWheel arbejde. Denne gang med tilretningaf den engelske oversættelse. Forhåbentlignår den frem til en godkendelse i InternationalInner Wheel.I marts har vi forårsdistriktsmøderne atglæde os til. I distrikt 45 skal vi den 24.igen til Holstebro, det skal nok blive spændende.Den 29. marts er der ISO-Træf, som traditionenbyder. Det plejer at være en rigtighyggelig aften, hvor vi kan få en rigtig godInner Wheel snak. Jeg har sendt indbydelserneud, men I kan stadig nå at tilmeldejer, og også nå at komme med forslag til,hvad vi skal tale om!Igen i år skal jeg takke Bodil Porsbjerg,fordi hun atter vil lægge hus til. Det er enkæmpe lettelse for mig og meget mere centraltfor alle klubber i distrikt 45 end Horsens,hvor jeg bor.Marts er i år mere travl end normalt, idet viskal forberede os på Convention og alle despændende oplevelser, der venter i Istanbuli april måned.Så vidt jeg ved, er der mindst 70 danskedeltagere i Convention. I forbindelsemed Convention i 2009 havde vi et ”gettogether”møde, som var rigtig hyggeligt(hvis jeg selv må sige det!), og den 11.marts følger vi op på ”traditionen” og mødesmindst 55 Inner Wheel piger fra helelandet i Middelfart, for at lære hinanden atkende og for at høre et foredrag om Istanbuli særdeleshed og Tyrkiet i almindelighed.Jeg glæder mig rigtig meget til at fortælleom alt dette i næste nummer af IW Nyt.DISO D 45Husk deadlinetil næste nummer afInner Wheel NytSøndag den 29. april 2012


14 15Vi skriver januar 2012Distrikt 46Udenfor er der småtegn på at foråret snarter på vej, men endnuer der dog nætter hvorfrosten viser tænder.Det er også i januar atvi fejrer Inner Wheel’sfødselsdag. Jeg kan afde skemaer, som jeg har fået retur, se at der ermange gode ideer rundt om i klubberne mhtat samle penge ind til donationer.Invitationen til forårs distriktsmødet, som afholdesi Svendborg, er sendt ud. Jeg håber atrigtig mange Inner Wheel’ere får mulighedfor at deltage i mødet.I klubberne nærmer tiden sig også, hvor denKære alleDistrikt 47Mens jeg skriver detteindlæg har sneen netopgjort det hele hvidtog det er hundekoldt.Når I læser dette, håberjeg så inderligt, atforåret har taget overog at naturen er ved atfolde sig ud. Det er jo en helt speciel tid, nåralt vågner til live.Faktisk begynder de første blomster at kæmpesig frem allerede mens sneen dækker jorden.ISO´erne har sendt indberetninger vedrørendeInner Wheel dagen den 10. januar ogdisse indberetninger er videresendt tilnye bestyrelse skal præsenteres. Jeg kan alleredepå nuværende tidspunkt oplyse at allenye ISO’er i distrikt 46 vil blive inviteret tilopstarts møde engang i maj måned. Invitationensendes ud når den endelige dato erfastlagt.Jeg vil igen gerne opfordre alle ISO’er til atkomme med indlæg til Inner Wheel Nyt.Jeg synes ikke kun at det skal være DISO’sansvar at skrive til Inner Weehl Nyt. Det erjer som ISO der ved, hvad der rører sig ogdebatteres i jeres klub.Mange hilsner fraAnne Marie OlsenDISO D46ledende DISO. Rapporten er lagt på nettet.I skrivende stund er der intet nyt vedrørendeaflevering af dåseringe, men jeg håber, at derbliver fundet et nyt sted her på Sjælland, hvorvi kan aflevere dåseringene, for vi får rigtigmange henvendelser fra mange dejlige, energiskemennesker, som ikke har tilknytningtil Inner Wheel, men som også samler dåseringeog afleverer dem hos os.Vi er nu nået til marts måned og skal have Distriktsforårsmødeog så lakker Inner Wheelåret 2011-2012 mod enden, hold da op, hvorgår det bare stærkt.Anna Birthe KofodDISO D47Jeg ønsker alle et rigtig godt nytårDistrikt 48Nye bestyrelser for detkommende IW år erved at være på plads– og gør sig klar til atvære med, når hjuletdrejer igen.Det er en spændendetid at være DISO i. Jegmodtager i øjeblikketmange rapporter fra klubberne, som jeg læsermed spænding. Tak til ISO`erne for det.Sikken opfindsomhed, der er ude i klubbernei forbindelse med Inner Wheels fødselsdagden 10. januar.Der er mange måder at fejre fødselsdagen på- nogle klubber samles hos præsidenten - elleret andet klubmedlem- på selve dagen tilen rask gåtur, til kaffe/te og lagkage, og holderså sit almindelige møde på den sædvanligemødedato. Andre klubber holder fødselsdagenpå den sædvanlige mødedato. Andreholder et ganske almindeligt møde – og forbigårdagen i tavshed. På Lolland Falster slårde sig sammen – og holder et fællesmøde pådagen. En rigtig god ide.Det ene kan være ligeså godt som det andet– men fælles for de fleste er, at man benytterdenne anledning til også at give en pengegavetil et projekt – i lokalområdet, på landsplaneller på verdensplan.De klubber, der giver en pengegave til etlokalt formål er i hvert fald sikre på, at derkommer ekstra fokus på Inner Wheel – ogderved måske også får medlemmer.Det er ikke småpenge klubberne indsamler.Det er rigtig, rigtig flot. Jeg er stolt af, at væremed i en organisation, der donerer så mangemidler til forskellige formål. Tak til alle.Jeg læser med interesse blade fra de andrenordiske lande. Mange dejlige møder og beretninger.Jeg vil dog fremhæve en lille artikeli det norske blad. Kort fortalt handler denom lykke, skrevet af en 92- årig.. ”Lykke ernoget, du kan bestemme dig for i forvejen.Lykke er, hvordan jeg arrangerer mine tanker,det er det, som tæller. Det er en beslutning,jeg tager hver morgen, når jeg vågner.Jeg har et valg. Kan bruge dagen i sengen ogtænke over vanskelighederne, jeg har meddele af kroppen, som ikke længere fungerer– eller jeg kan komme op af sengen og væretaknemmelig for de dele, som fungerer. Hverdag er en gave – og så længe jeg åbner mineøjne, skal jeg fokusere på alle de lykkeligeminder, jeg har lagret gennem livet. Høj alderer som en bankkonto. Et godt råd er at sætteflest mulige lykkestunder ind på bankkonten.Så er der hele tiden noget at hæve af.Enkle regler for lykke:• Fri dit hjerte for had• Fri din tanke for bekymringer• Lev enkelt• Gi` mere• Forvent mindre ”Jeg synes, den var værd at dele ud til jer andre.Jeg tænkte i hvert fald lidt over rigtighedeni det – og de tanker, skal man abslut ikkevære 92 år for at kunne dele ☺Snart står distriktsmødet for døren, detglæder jeg mig til. Jeg håber at se mangeaf jer, både dem jeg kender, og nye jeg skalmøde. Ud over det ”faglige” udbytte er deraltid en særlig stemning over de store møder,hvor der udveksles erfaringer og hygges påtværs af klubberne,Holbæk Østre Inner Wheel står forforårsdistriktsmøde den 10. marts 2012på Hotel Strandparken i HolbækReserver ligeledes den 28. marts 2012.Distrikt 48 afholder forårsmøde på


16 17Gyldenholm Gods. Vi vil her høre direktørDorthe Lysgaard fortælle om Børns Vilkår`sarbejde for udsatte børn i Danmark. Der vilefterfølgende være en let anretning og spændenderundvisning på godset.StafettenSindal Inner WheelUDKANTSDANMARK!Hvor? Ikke her, 35 min. fra Ålborg, 20 min.fra Hirtshals og 15 min. fra Frederikshavnog Hjørring. Jeg ser så tit ordet i aviserneog hører det med slet skjult nedladenhed istemmen i TV, men hvem føler mon, når detkommer til stykket, at de bor i ”Udkantsdanmark”og er en udkantsdansker?Handler det mon om afstand til kultur? Tiluddannelser? Det er da alt sammen indenforalmindelig transporttid. Er der noget særligt iKbh., så tager det 50 min. fra jeg kører hjemmefratil jeg står inde i gaten i Ålborg. 159 krtil Kbh. på 35 min. og så er parkeringen i lufthavnenGRATIS. Arbejdsløshedsprocentener kun på decimalen større end i København.Jamen så i IW? Har vi problemer med fordragsholdereog medlemmer. Vi er 20 medlemmeri aldersklassen 37-71. Jeg elsker,at vi er så aldersblandede. Det giver enstor kontaktflade til problemer og oplevelser.Spændende job har de, der arbejder, oghavde de pensionerede. Opbygger og lederaf bankfilialen, kostplanlægger for madudbringningsordninger,kortdesigner til alleandre formål til hele landet, ejer af kæde affrisørsaloner, kontorleder af reparationsværkstedfor private jetfly, IT programmørect. ect. Der er altid plads til lidt flere, menfaktisk er medlemsantallet lige tilpas til denVi håber så mange som muligt vil bakke opomkring arrangementet.Birgitte MüthelDISO D48del af vores faste program, som jeg hvergang glæder mig til, vores ”glade 10er”. Sådanen er der sikkert også mange af jer andreder har, men jeg bemærkede, at den ikke varpå Skagboernes flotte liste over gode ideer.”Grisen” går rundt. Hvis man har noget, mangerne vil dele med andre, så lægger man en10er i grisen. Ca 2/3 lægger i på et møde.Det kan være en spændende rejse, et godtbesøg, noget dejligt der er sket for børn ellerbørnebørn, noget man glæder sig til, en godfilm der skal anbefales, der er frit slag. Detsker ikke sjældent, at der er en som vil brugedisse minutter, hvor alle lytter og tager del idet man siger, til at fortælle om noget maner ked af, så alle har hørt det på en gang. DaKirsten og jeg var i Nazareth i foråret, somKirsten har fortalt om for nylig i IWnyt, vardenne ide det, som klubben dér syntes varallermest interessant, for de kunne godt se,hvilket samlingspunkt om medlemmernesom personer, det var.Apropos rejser. Hjemmeføddinge er vi ikke!4 af os har børn i udlandet. Og jeg kenderingen som vores klub, som i den grad gennempløjerverdenshavene. (Det er nu sikkert,fordi jeg ikke kender jeres klub!) Mormonbesøgpå Hawaii, Myanmar med HerbertPundik, børneferie i Egypten, og cruise rundtom Bahrain er, hvad jeg lige kan komme itanke om her i den seneste tid. Og det skal viselvfølgelig alt sammen høre om under ”englad 10er”.Vi holder fast ved dagens digt og 3. min. Detsidste ved I alle, hvor givende og ofte morsomtdet er, men af og til ser jeg at dagensdigt anses for gammeldags og holder ungemedlemmer væk. Sådan oplever jeg det ikke.Dagens digt bliver i klubben tit brugt som nogetpersonligt. Vi har hørt mere eller mindre!gode digte som familiemedlemmer har skrevet,af og til fulgt af en god historie om personen.Jeg kan roligt skrive!, for det værstevi har hørt er vist en af min tiptiptipoldefarbiskoppens gyselige salmer fra 1794. Mendigtet kan være et digt med en god pointe, detkan være et smukt digt om den aktuelle årstidog så har jeg lagt mærke til, at især de yngremedlemmer ofte vælger digte, som udtrykkerfølelser, som det kan være svært at giveudtryk for med egne ord.I december nummeret af Inner Wheel Nyt erder på side 16 et indlæg fra Solveig Bisgaardom måden, hvorpå forslaget om Inner WheelNyt, som trykt blad kontra elektronisk blad,er blevet behandlet.Bestyrelsen i Helsingør Inner Wheel hardrøftet dette og er helt enige med SolveigBisgaard om, at beslutningen fra Landsmødetmå tilbagekaldes, da vi i klubberne ikkehar haft mulighed for at drøfte forslaget, ogderfor ikke har kunnet give vores delegeredemandat til at stemme om det.Med venlig hilsenHelsingør Inner WheelProgrammer da? Kan vi blive ved at finde pånoget? Ja da. Et virksomhedsbesøg på en fabriki Sindal, som især til eksport fabrikererskudsikre belægninger til bunden af helikoptere,limousiner, kampvogne og lign. huskerjeg med stor glæde fra sidste år. Til januarmødethørte vi om egen kommunes arbejdemed udsatte børn og familier. Sørgeligt aktuelt.Febr. er som altid valg og spil (ikke røre!Vi glæder os som små børn!) og til martsvil Kirsten og jeg lave en aften inspireret afvores tur til Israel og det bliver IKKE en ferietursdiasfremvisning.Kirsten har været der14 gange tror jeg, og jeg er gammel geografigymnasielærer.Tak til Skagen IW og Annitta for æren ved atfå stafetten tilsendt. Selv vil jeg gerne høre,hvordan de har det ude på Samsø. Er det udkantsdanmark?Mange IW hilsner fraGunvor Johnsen og Sindal IW klubVores mening om beslutningen vedr. IW-NytHelsingør Inner WheelTAKTak til de medlemmer, der harreageret på mit indlæg iInner Wheel Nyt nr. 127.Jeg vil ønske, det kan skabelidt debat.Hjertelig hilsenDitte BertelsenKalundborg Inner Wheel Klub


18 19INNERWHEELINNERWHEELDANMARKInternational Inner WheelStillingsopslag LandsmødekoordinatorDansk Inner Wheel Rådsøger ny landsmødekoordinatorStillingen er med tiltrædelse 1. januar 2013.Det skal påregnes, at man deltager i distrikts- og landsmødet i oktober 2012for at følge den nuværende landsmødekoordinator.Landsmødekoordinatoren refererer tilnationalrepræsentanten og til Dansk Inner Wheel Råd.Landsmødekoordinatorens opgaver består i:At koordinere planlægning, gennemførelse og evaluering af Inner WheelDanmarks distrikts- og landsmødearrangementet i oktober herunderModtage tilmelding fra klubberRegistrere deltagere til distrikts- og landsmødetReservere værelser og forplejningBooke mødelokaler og teknisk udstyrVære kontaktperson mellem konferencestedet p.t. Hotel Nyborg Strand og denarrangerende klub og distriktSamarbejde med rådskassereren om økonomien ved distrikts- og landsmødet.Yderligere oplysninger kan indhentes hosNational Repræsentant Annalise Larseneller hos nuværende landsmødekoordinator Janne Stentoft, Sønderborg.Ansøgningen sendes tilDansk Inner Wheel Rådatt. National Repræsentant Annalise LarsenSundgade 56b, st. th., 6400 Sønderborgeller pr. mail nat.rep@innerwheel.dksenest den 1. april 2012.DANMARKInternational Inner WheelStillingsopslag LandsarkivarDansk Inner Wheel Rådsøger ny landsarkivarDansk Inner Wheel Råd søger ny landsarkivar, da vores nuværendeGitte Dahl ønsker at stoppe efter 15 år som landsarkivar.Stillingen er med tiltrædelse 1. juli 2012.Landsarkivaren refererer til nationalrepræsentanten og tilDansk Inner Wheel Råd.Landsarkivarens opgaver består i:At arkivere månedsbreve, referater og diverse andetrelevant materiale fra rådet, distrikter og klubber elektronisk og fysiskAt opbevare tidligere arkiveret materialeAt være Inner Wheel-medlemmer behjælpelig med at findeoplysninger og dokumenter i arkivet.Yderligere oplysninger kan indhentes hosNational Repræsentant Annalise Larsen eller hos nuværende landsarkivarGitte Dahl og kan læses i Vejledning for landsarkivar.Ansøgningen sendes tilDansk Inner Wheel Rådatt. National Repræsentant Annalise LarsenSundgade 56b, st. th.6400 Sønderborgeller pr. mail nat.rep@innerwheel.dksenest den 1. april 2012.


20 21Handicappede børn i RumænienBallerup Inner WheelSom det måske er nogle medlemmer bekendt,har Ballerup Inner Wheel Klub isamarbejde med kunstneren Adi Holzer,gennem en årrække støttet et aflastningshjemfor familier med handicappede børni Timisoara i Rumænien. Aflastningshjemmethedder Speranta. Endvidere er støttengået til trængende familier og personer isamme område.Støtten består i at klubben har indsamletnye og brugte ting, så som legetøj, tøj m.m.I år havde klubben indsamlet hvad derfyldte mere end 100 flyttekasser. Et stortog udfordrende stykke arbejde var blevetlagt i at finde og pakke de mange kasser.To af klubbens medlemmer Anne Heibrochog Birgith Bejder havde besluttet at tagemed, på transporten fra Danmark tilRumænien – en bustur der gik via Praghtil Timisoara. Turen derned varede 30 timer– noget af en udfordring. Da de komtil Timisoara forsvandt al trætheden ved atskulle overlevere disse mange effekter tilmodtagerne. De besøgte børnehjemmet, ogkunne ved selvsyn konstatere, at der var etstort behov, for det medbragte. Det var engod oplevelse at se, at det virkelig gør enforskel, at indsamle og bringe disse tingderned. De fik endvidere lejlighed til atbesøge et sommerhus knyttet til Speranta.Sommerhuset er sponsoreret af Adi Holzerog benyttes til aflastningsophold for familiernemed handicappede børn.Efter deres hjemkomst, fik vi tilsendt mangedejlige tilkendegivelser, over det afleverede.Efterfølgende et uddrag af et brev tilsendtfra den, som er daglig sekretariatsleder påbørnhjemmet:Kære Birgith!Jeg sender dig nogle billeder lavet i november,med nogle af dem, som kom forat hente tøj, til dem selv og deres familier.Fordi vores kontor er så lille, er vi nødt tilat sætte tøjet i nogle større kasser, hvorfrade kunne vælge, hvad de havde brug for.Vi lavede også nogle fotos af de, der kommerefter julepakker, som vi tilbyder hvertår. Jeg kunne bruge mange af de nye ting,I bragte os, til fødselsdagsgaver og til jul.Mange tak for alt.. Du bedes sende voresbedste ønsker til Anne og Adi og Kim Holzer.Ha’ en god tid i aften, og et Godt Nytår!Med kærlig hilsenZalan, Simona og Bela BokorSå blev checken overraktFrederiksberg Inner WheelI forbindelse med kulturnatten den14. oktober 2011 på Frederiksberg havdeRotary familien, der udover de treRotaryklubber, Rotaract også omfatterFrederiksberg Inner Wheel et særdeles godtsamarbejde, der udmøntede sig i, at hverklub havde en bod i Serapionsordenenslokaler. Disse imponerende lokaler liggerpå Haveselskabets Vej på Frederiksberg.Serapionsordenen er en dansk orden, ogderes lokaler passede perfekt til denneevent, hvor bl.a. den kendte politikerNazer Khadar og Tina González-les-Schelbeck, socialudvalgsformand, medlem afFrederiksberg kommunalbestyrelse (K)havde nogle spændende indlæg omintegrationen som helhed, men påFrederiksberg i særdeleshed.En række sponsorer havde bidraget medgaver – der kan nævnes, Becks Beautymed et stort gavekort til skønhedsbehandling,Klovnfisken (der blandt andetsælger smukke tropiske fisk) også medet gavekort. Restaurant Allégade 10, hvorFrederiksberg Inner Wheel afholder sinemånedsmøder, var ligeledes med på sponsorlistensammen med en række andre givere,der også omfattede Danske Bank.Alt i alt var der mange præmier – og allegevinster blev udtrukket.TV DK4 var på pletten og interviewedeog fotograferede den gode stemning, derogså både bød på levende musik og vin –og ikke mindst de to spændende politikersindlæg. Og så kunne de mange besøgendefå svar på spørgsmål ved Rotary familiensboder.www.innerwheel.dkDet er Frederiksberg Inner Wheels præsident,Annelise von Bülow, der står til venstrefor Martin Busk (i gul jakke)Ved en lille seance tirsdag, den 31. januar2012 blev overskuddet fra kulturnattensevent overrakt til Frederiksberg Boldklubv/Martin Busk. Det var lidt over 6.000 kroner,der skal bruges til støtte for boldtræningaf unge af anden etnisk herkomst.De frederiksbergske Rotaryklubber var repræsenteret,og det var Frederiksberg InnerWheel naturligvis også ved præsident Annelisevon Bülow, Lilian Nilsson og EvaHolskov. Herudover var der repræsentanterfor Serapionsordenen, samt socialudvalgsformandTina González-Schelbeckog rådmand Pernille Høxbroe, Frederiksberg.DK4 forventer udsendelsen bragt primomarts 2012.


24 25Fra medlemsregistretNår der sker udmeldelser, dødsfald ellerindmeldelser sendes formularerne umiddelbartefter.Når formularen udfyldes begynder manaltid med at skrive eget navn, telefonnummerog mail-adresse. Så ved jeg, hvor jegskal henvende mig, hvis der er spørgsmåleller tvivl om nogle af oplysningerne.Send ikke formular før optagelsen har fundetsted. Der kan ske udsættelser eller ændringer.Man behøver ikke at skrive fulde navn,men det navn, medlemmet bruger. HanneBirgitte Vestergaard Jensen kalder sig måskeGitte Vestergaard, og så er det blot det,man skriver på formularen.Jeg vil opfordre alle, der står med mangefornavne, til at gå i registret og eventueltrette sit navn til det ønskede. Husk at klikkepå SEND, når I har rettet.Når et nyt medlem er registreret, sender jegen mail til hende med adgangskoderne tilhjemmesiden.Overførsel til anden klub skal meddelespå formular 3. Her skal den ”afleverende”klub huske at give den kommende klub beskedom flytningen.Man skal selvfølgelig også være sikker på,at det pågældende medlem ønsker at bliveoverført til anden klub.Venlig hilsenTove GalmstrupMedlemsregistratorTo af børnene viste os rundt. Det var en storoplevelse, at se det indefra. Se hvor gladebørnene er for at være der. De fortalte sålevende om, hvordan hverdagen er for detenkelte barn. Hvilke programmer de skaligennem. Efter rundvisningen blev vi budtpå kaffe og småkager hos forstanderen.Julemærkehjemmet Kildemose har plads til24 børn i alderen 6 - 12 år.for måltiderne, men et dagsprogram kanvariere meget afhængigt af årstid og aktivitetsmuligheder.Der er mange muligheder for at være aktiv ifritiden. Det falder naturligt for nogle børn atbruge de sjove og udfordrende udendørs faciliteter.Andre vil gerne hjælpes til at brugefritiden aktivt f.eks. ved at træne på motionsredskabereller ved at følge en individuel motionsplan.Deltagelse i aktiviteter, der kræveren ekstra indsats, markeres ved diplom. Aktiviteternefortsætter om aftenen. De voksneer med dagen igennem, og viser både deresglæde ved motionen og vejen til en god ogpositiv fælles oplevelse.Besøg på Julemærkehjemmet KildemoseKarlslunde Inner WheelDen første tirsdag i januar tog en af mineklubkammerater Alice Dalsgård og jeg entur op og besøgte Julemærkehjemmet Kildemosei Ølsted. Vi havde kontaktet dem iforvejen, så vi var ventet.Vi skulle aflevere et tæppe, som Alice havdesyet. På Julemærkehjemmet Kildemose giverde hvert barn, når de forlader hjemmet,et tæppe. Dette tæppe er nøje udvalgt til ligenetop det barn – så farverne passer til den enkelte.Vi blev modtaget af forstander LeneSchou. Vi kom ind i spisesalen og der sadalle børnene og hyggede. Der var et barn somhavde fødselsdag, så der var flag på bordet.Alice overrakte tæppet til børnene, som blevmeget glade for det. Dernæst skulle vi rundtog se hjemmet – se hvordan de bor, spiser,bliver beskæftiget etc.Kildemose har til huse i en gammel villa medtilbygninger, og ligger i smukke grønne omgivelsermed masser af træer og skråningerned til Roskilde Fjord. Her lærer børnene atleve et liv med sund kost, masser af motion,nærvær og kammeratskab. De lærer at tacklemobning, får styrket deres selvværd og knyttervenskaber.På Julemærkehjemmet er der masser af facilitetertil udendørs aktiviteter, leg og motion,og Kildemose har egen badebro vedRoskilde Fjord. Til indendørs idræt benyttesden nærliggende sportshal i Ølsted og svømmehalleni Frederiksværk.Dagligdagen på Julemærkehjemmet Kildemoseer opdelt i skolegang om formiddagen,motion om eftermiddagen og fritidsaktiviteterfra sidst på eftermiddagen til sengetidom aftenen. Der er selvfølgelig faste tider forhvornår børnene står op og går i seng samtI året 1903 fik postekspedient – senere postmester– Einar Holbøll en god idé. Med alden post der blev sendt ved juletid, kunneman ved en frivillig ekstra porto på jule- ognytårshilsner samle penge ind til støtte forsyge børn. Allerede året efter udkom verdensførste Julemærke, som i snart 100 år har væretgrundlaget for oprettelsen og driften afJulemærkehjemmene. Prisen for Julemærketvar dengang 2 øre.Kirsten JakobsenKarlslunde IW


26 2740 års jubilæumStore Heddinge Inner WheelPå billedet ses 3 glade Inner Wheeleremed de indkøbte gaver.Fra venstre Karen Lunde,Præsident Lone Farøog Bente NellemannBørns VilkårHillerød Inner WheelTil vort november-møde, som vi afholdtsammen med Hillerød Chr.4. IW, og hvorogså vores distriktspræsident Lise Winthervar til stede og talte om Inner Wheel,havde vi som foredragsholder direktør DorteLysgaard fra Børns Vilkår. Inner WheelDanmarks årsindsamling 2011-12 går jonetop til Børns Vilkår, så via overskud fralotteri fik Dorte Lysgaard en sum penge medsig hjem.Dorte Lysgaard har været kontorchef i DanskSygeplejeråd, senere direktør i patientforeningenfor blødere, før hun kom til BørnsVilkår som direktør.B.V. startede i 1977 med læge Svend Heinildog socialrådgiver Tine Bryld. Vi kan vist allehuske radioprogrammet TVÆRS, som såflere år senere blev til B.V.B.V. har 9000 medlemmer. Der er 40 ansattei sekretariatet. 50 honoraransatte sorggruppeledereog bisiddere, samt 250 børnefagligefrivillige rådgivere.B.V. arbejder uafhængig af politiske, religiøseog økonomiske interesser.Børn henvender sig pr. tlf., mail, eller medbrev. De fortæller om ensomhed – mobning– incest – skilsmisse og andet forfærdeligt.Der er fuld diskretion, når et barn henvendersig og beder om hjælp.Der var i 2010 ca. 16.000 henvendelser ogi 2011 ca. 24.000. Hovedparten af børn ermellem 13 og 16 år.Børne tlf. nr. 116111 er gratis og anonym.Det samme nr. over hele Europa.Budget for 2012 er 35 mill. kr. Pengene kommerfra fonde, små virksomheder, medlemsbidrag,indsamlinger og offentlige tilskud.Det var et spændende og dybt tankevækkendeforedrag, og det kan kun anbefales atstøtte Børns Vilkår.Sekretær / ISOInge Pedersen / Karin AagesenHillerød Inner WheelSøndag d.20 november 2011 kunne Store-Heddinge Inner Wheel klub fejre klubbens40 års jubilæum.Det markeredes ved et arrangement påTraktørstedet i Højeruplund.I festlighedernedeltog medlemmer fra venskabsklubbeni Rønne og naboklubberne i Haslev,Faxe og Køge samt Distriktspræsident ÅseDamsø. Dagen forløb med bl.a. indlæg vedæresmedlem og medstifter af klubben EllenSeersholm. Dorthe Bencard, der ogsåer medstifter af klubben,blev udnævnt tilæresmedlem. Den vellykkede dag sluttedemed underholdning af Lea Quortrupog Troels Roland. På billedet er nuværendemedlemmer af Store-Heddinge InnerWheel Klub foreviget på jubilæumsdagen.Inner Wheel i Store-Heddinge opfylder juleønsker:DiBa Bank i Store-Heddinge og Store-Heddinge Rotary klub har en særlig juleaktivitethvert år ”Ønsketræet” Hvor mankan byde ind og opfylde nogle juleønskerfor børn, målgruppen er mindre bemidledebørnefamilier.Denne aktivitet faldt det naturligt at støttemed donationer som klubben modtog vedjubilæetLissi Nedergaard HansenVicepræsidentRåd til bedre markedsføringFå mere ud af dine reklamekroner!Fra første idé over stilsikker kreativitet til denfærdige kampagne:Vi inviterer dig til at teste vores kompetencer og samtidig fåen vurdering af, hvordan du optimerer dit markedsføringsbudget.Vi vil gerne være med til at udvikle din virksomhedKontakt os og kom videre!Grevetoften 3 . 2670 GreveTelefon 4341 0010info@lundstrom-partners.dkwww.lundstrom-partners.dk


28 2960 års fødselsdagOdense Vestre Inner WheelKirsten StærmosePræsident Odense Vestre Inner Wheelcirkler m.m.. Og som mange siger ”Kunde der ingenting laver, kan undgå fejl”.Som Jytte Moth udtrykker: ”Jeg var fattigerehvis jeg ikke havde været medlem afInner Wheel”.Fremtiden tør Jytte Moth ikke spå om, mensiger: ”Jeg vil tro, at Inner Wheel hjuletbliver ved med at dreje. Jeg vil tro på, at vistadig kan og vil være noget for hinandenmed vores motto ”Venskab og hjælpsomhed”Jeg vil tro på at nærvær er mere end blot atvære til stede.Fortiden kan vi ikke ændre, men vi kanødelægge nutiden med at frygte for fremtiden”.NationalrepræsentantAnnalise Larsenog præsident KirstenStærmoseDistriktspræsidentRuth ArnhemFra rundvisningen på Odense TeaterKlubbens medlemmer samt NationalrepræsentantAnnalise Larsen og DistriktspræsidentRuth Arnhem deltog som gæster.Vi mødtes om eftermiddagen på OdenseTeater til rundvisning - derefter så vi forestillingen”Som man behager” af WilliamShakespeare og derefter var der middag iOdense Teater´s Restaurant.Der var taler af Nationalrepæsentanten ogDistriktspræsidenten samt festtale afæresmedlem Jytte Moth som bl.a. sagde:”4. maj 1951 modtog Odense Inner Wheelcharterbevet. Vi er klub nr. 4 i Danmark.Charterbrevet blev overrakt af rektor TageHøeg, og charterbrevet blev overrakt vedcharterfesten 6. oktober 1951.Første præsident var Gudrun Rygner ogAgnete Niegel var præsident på charterdagen.Agnete Niegel var også præsident vedklubbens 25 års jubilæum.Den gang var Inner Wheel medlemmernedamer, der mødtes med fin hat og var De´si alle de første år.Vi er heldige at have flittige, aktive og dygtigemedlemmer som altid har lagt et stortarbejde i klubbens bestyrelser, udvalg,Æresmedlem Jytte Moth og præsident Kirsten Stærmose


30 31Frelsens HjælpSilkeborg Inner WheelBehovet for hjælp i forbindelse med julen erikke blevet mindre i Silkeborg-området.Det fik Silkeborg Inner Wheel Klubs bestyrelsetil at overveje om ikke det ville være engod ide at hjælpe her. Kasserer Mette Bruunkontaktede derfor Erik Hakonsen, som er frivilligleder af Frelsens Hjælp i Silkeborg ogViborg.Frelsens Hjælp giver julehjælp hovedsageligtil enlige mødre og fædre. Der er tale omgodt 40 pakker om året i alt. Pakkerne har enværdi af ca. DKK 1.250,- og leveres af SuperBest i Borgergade, hvis sponsorstøtte beståraf en betydelig rabat.Ud over julehjælp støtter Frelsens HjælpKræftsyge Børn. De sidste to år er det blevettil 2 gange DKK 200.000 til KræftsygeBørn på Skejby Sygehus og sidste år DKK100.000 til Viborg Sygehus’ Børneafdeling.Herudover arrangerer Frelsens Hjælp en hyggeaftenpå Jensens Bøfhus for kræfsyge børnmed søskende. Dette arrangement sponseresaf Jensens Bøfhus. Samme aften får de kræftsygebørn og deres søskende en pengegave.Erik Hakonsen fortæller, at silkeborgenserneer meget flinke til at give bidrag, når de stillerop, bl.a. på gågaden i Silkeborg men ogsåved større indkøbscentre med harmonikamusikog indsamlingsboksen. Bidragene variererhelt fra én krone til 2.000!Alle bidrag går ubeskåret til støtte. Den enesteadministrative udgift Frelsens Hjælp har,er til den lovpligtige revisor. Der er 6 frivilligei Silkeborg heriblandt Erik Hakonsenshustru Conni.Efter mødet med Conni og Erik Hakonsenvar Silkeborg Inner Wheel ikke i tvivl om,at de gerne vil støtte det store arbejde, somFrelsens Hjælp står for.På billedet ses præsidenten for Silkeborg InnerWheel Elisabeth Vad overdrage en checkpå DKK 5.000 til Conni og Erik Hakonsen.Elisabeth VadSilkeborg IW50-års jubilæumFrederikshavn Inner WheelDen 4. november 2011 var det 50 år sidenFrederikshavn Inner Wheel fik charterbrev.Klubben blev dannet af Ellinor Rasmussen,som senere er blevet klubbens æresmedlem.Ellinor Rasmussen har også ståetbag dannelsen af flere andre Inner Wheelklubber.Markering af den runde dag var alleredebegyndt flere dage forinden. Vi havdevalgt at indlede klubbens jubilæum i InnerWheels ånd ved at donere et beløb til organisationenBallonen, der hjælper børn, hvisforældre har et alkoholproblem. PræsidentNina Damsgaard og æresmedlem EllinorRasmussen stod for overrækkelsen, derfandt sted i Ellinors lejlighed.Jubilæumsdagen blev fejret ved en dejligfest på ”Malurt”, hvor vi foruden InnerWheel-gæster havde inviteret vores ægtefællertil en dejlig middag. I aftenens løbfik vi besøg af uforskammede tjenere ogkornfede husmødre - ”Der er altid noget atgøre for en husmor..”- Der var flotte talerog fine gaver, og tusind tak for det. Særligtskal dog fremhæves den helt eneståendetale som Ellinor Rasmussen holdt. Ellinor,som for længst har rundet 90 år, fortaltelevende og humoristisk om, hvordan InnerWheel møderne foregik i begyndelsen af1960’erne. Møderne blev afholdt midt pådagen, og medlemmerne blev omtalt somderes mænds koner! Der var rigtig mangegode historier og sjove detaljer.Der er sket en hel del siden dengang, ogInner Wheel Frederikshavn er i dag en velfungerendeklub i fin fremgang, - heldigvismed kontakt til rødderne.Tusind tak for alle der bidrog til festlighederne.Vi er klar til de næste 50 år!


32 33Frederiksberg IW 54 årFrederiksberg IWInner Wheel Distrikt 47 afholderSommertræf i Rågeleje 2012på Restaurant SøstjernenRågelejevej 155, 3210 VejbyRågeleje træf er åbne for alle Inner Wheel medlemmer med gæster.Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.Den 10. januar var der fest i FrederiksbergInner Wheel Klub, da man fejrede denneverdensomspændende organisations 54. fødselsdag.Restauratør Kjeld Frandsen lagdelokaler til i den hyggelige ”Restaurant Allégade”,og 40 Inner Wheelere, rotarianereog gæster var samlet til sang og musik. Ogikke at forglemme god mad og drikke. JPHappy Jazz Band ledsagede festsangene ogdansegulvet var fuldt, da bandet tog fat på degamle evergreens.Inner Wheel er en af verdens største kvindeorganisationermed 100.000 medlemmer påverdensplan og med klubber i flere end 100lande. Inner Wheel har opnået konsultativ(NGO) status i FN.I 2012 er der Convention i Tyrkiet, hvorrepræsentanter fra alle IW klubber verdenover mødes for at træffe vigtige beslutninger.Mange af Frederiksbergs Innerwheelere tagerturen til IstanbulEva I. Holskov, Frederiksberg IWTirsdag den 3. juli 2012 kl. 12.00 v/Hillerød Inner Wheel KlubTirsdag den 10. juli 2012 kl. 12.00 v/Charlottenlund Inner Wheel KlubTirsdag den 17. juli 2012 kl. 12.00 v/Søllerød Inner Wheel KlubTirsdag den 24. juli 2012 kl. 12.00 v/Frederiksberg Inner Wheel KlubDer serveres en let frokostret samt kaffe. Drikkevarer er for egen regning.Der vil efterfølgende blive udsendt program for de enkelte møder,der også vil kunne læses senere på Distriktets hjemmesidehttp://distrikt47.innerwheel.dk/Pris kr. 175,-Tilmelding:Navn, klub, samt hvilken dato tilmeldingen er til - sendes tilKirsten Dahl-Sørensen, e-mail: kd-s@mail.dk evt. mobiltelefon 21 78 39 04,senest fredagen før mødets afholdelse.Tilmeldingen er bindendeVi glæder os til at se jer i RågelejeInner Wheel Distrikt 47, Kirsten Dahl-Sørensen, Pastdistriktspræsident


34 35Velkommen til nye medlemmerDistrikt 47 Charlottenlund Lis BondeCharlot PetersenDragørTove Dahl PedersenDødsfaldDistrikt 47 København Gitte BeenfeldtDistrikt 48 Korsør Else Topsøe-JensenFredensborgBirgit MoltkeNystedLilly NielsenFrederiksbergLiselotte Gregers AndersenSvinningeEster DuusGribskovBettina KvistSvinningeIngrid PoulsenDistrikt 48 Faxe Helle Mai-Britt JohansenPia RasmussenKalundborgJette HavelykkePia Schulin NyemanKarlslundeKorsørNykøbing FalsterPræstøSlagelseSlagelse-AntvorskovInge ChristiansenVibeke Rodenkam MortensenAne WestfallMargit StageLykke Munk KroghKatrine Toft JensenRita Moll HjortLin Li NissenConny HansenVordingborg Storstrømmen Jane AndkjærVigtige datoer10. marts 2012 D44 Forårsdistriktsmøde i Sæby IW10. marts 2012 D48 Forårsdistriktsmøde i Holbæk Østre IW17. marts 2012 D46 Forårsdistriktsmøde i Svendborg IW18. marts 2012 D47 Forårsdistriktsmøde i Dragør IW24. marts 2012 D45 Forårsdistriktsmøde i Holstebro IW10. juni 2012 D48 Distriktskædeoverrækkelse i Karlslunde IW12. juni 2012 D44 Distriktskædeoverrækkelse i Hadsten IW12. juni 2012 D46 Distriktskædeoverrækkelse i Aabenraa IW17. juni 2012 D47 Distriktskædeoverrækkelse i Herlev IW21. juni 2012 D45 Distriktskædeoverrækkelse i Brørup-Holsted IW


ID-nr. 46668Vigtige oplysningerFrimærker afleveres til:Hanne DahlBox 174Granvænget 205700 SvendborgUdenlandske abonnenter:kr. 150,00Bestilling til:Rådskasserer Birthe HamannSenest 30. juni 2012E-mail: kasserer@innerwheel.dkBetaling til:Nordea Bank 1726 - 0757825570Senest 30. august 2012IBAN nummer DK7720000757825570BIC-kode (Swift-adresse)NDEAKKKObs!Alle bankomkostninger skal betales afordregiverenReturblade sendes til:MedlemsregistretTove Galmstrup ChristensenEngvej 28370 HadstenNæste nummer udkommerjuni 2012Sidste frist for manuskripter til:Ansvarshavende redaktørSøndag den 29. april 2012

More magazines by this user
Similar magazines