ULLERUP LANDSBY - Sønderborg

sonderborg.dk

ULLERUP LANDSBY - Sønderborg

ULLERUP LANDSBY33


TankstationLandsbystrukturen i Ullerup er kun delvistbevaret. Dels er der anlagt en nyere vej,Avnbølvej tværs gennem landsbyen,nordvest om den oprindelige og ældstedel af landsbyen, og dels er der opførtnyere bebyggelse gennem tiden herundererhvervsbygninger i den nordlige del vedankomsten til landsbyen.AvnbølvejDen oprindelige del af landbyen liggersåledes omkring kirken, hvor en række finebevaringsværdige ældre huse danner rammenom en mindre plads. Pladsen danner et fintrum som indikerer det oprindelige centrum ilandsbyen.Det er nødvendigt at bevare og understøttede oprindelige elementer i landsbyen, hvislandsbykarakteren fortsat skal bevares. Forat sikre den sidste del af den oprindeligebebyggelsesstruktur, er det vigtigt at bevarepladsen og de ældre huse omkring denne. Alleformer for planlægning herunder byudvidelsebør foregå med stor respekt for stedet ogdenne del af landsbyen.0 1000 m.Ullerup landsby34Ullerup LandsbyNyere vejErhvervsbygningerUllerup KirkeIndgang til landsby


Ullerup landsby har en grøn afgrænsningtil landskabet. Den vestlige del danner entydelig lukket grøn grænse af beplantning,mens den østlige og sydlige del er lidtmere åben. Den nordlige afgrænsning ogindgang til landsbyen med kig til kirken er ilandskabsanalysen udpeget som et områdemed særlig visuel oplevelsesværdi. Indgangenskæmmes dog noget af erhvervsbygningerneherunder tankstationen.Der er i dag en del trafik i området ogigennem selve Ullerup ad Avnbølvej, somdeler byen i to. Derudover er der planlagt enny motorvej mellem Kliplev og Sønderborg.(Se evt. placering af planlagt motorvej påkort s. 31). Motorvejen kan betyde, at der vilkomme yderligere trafik gennem Ullerup bl.a.pga. Blans Slagteri.BlansSlagteriAvnbølvejTankstationOmkring Ullerup ligger der enkelte grusveje,som man i dag kan færdes på. Dog manglerder i høj grad stier, som kan forbinde byenmed landskabet, f.eks. til Avnbøl Sned.Der kunne med fordel åbnes mulighed formindre stier f.eks. langs markskel og gennemtunneldal og dalstrøg, så naturen kan gørestilgængelig for de lokale herunder ogsåbørneinstitutioner i området.0 1000 m.Ullerup Landsby35ErhvervsbygningerGrøn afgrænsningGræsarealer bevaresBevar og styrk denoprindelige landsbyBevar kig til UllerupKirke


Strategiske mål for landsbyen• Bevar og evt. styrk den oprindelige del aflandsbyen, så landsbykarakteren bevares.BlansSlagteri• Nedton erhvervsbygningerne mod nord,så den indgangen til landsbyen medden smukke udsigt til kirken fremhæves.Avnbølvej• Bevar græsningsarealerne ved dennordlige indgang til landsbyen, såder fortsat er frit udsyn til kirken.• Undgå sløring af udsigterne til kirkenfra landskabet.• Respekter den oprindelige bebyggelsesstil og struktur ved alle for for planlægningherunder også byudvikling.• Styrk og udvid den rekreative brugaf området. Området har mangerekreative muligheder i forhold tilbesøg og evt. ophold i området f.eks iskovene samt i tunneldal og dalstrøg.0 1000 m.Ullerup landsby36Ullerup LandsbyGræsarealer bevaresBevar og styrk denoprindelige landsbyBevar kig til UllerupKirkeNedton erhvervsbygninger• Undgå/nedbring trafikken gennemUllerup. Når den nye motorvej mellemKliplev og Sønderborg etableres, bør derske en omlægning af trafikken så denneledes uden om Ullerup landsby.


Ullerup Landsby37

More magazines by this user
Similar magazines