Danske Invest og skatten

danskeinvest.com
  • No tags were found...

Danske Invest og skatten

09Danske Invest og skattenForår 2009


Investeringsforeningen Danske InvestSpecialforeningen Danske InvestStrødamvej 462100 København ØTelefon 33 33 71 71E-mail: danskeinvest@danskeinvest.comwww.danskeinvest.dkLayout:Lotte Skov Christiansen, Beyer DesignGrafisk Produktion:Lassen Offset A/SGreve.Danske Invest-gruppen forvalter 150 mia. kroner forflere end 250.000 medlemmer.Danske Invest er GIPS-verificeret.Danske Invest-beviser er et alternativ til at investeredirekte i obligationer og aktier. Medlemmerne opnårrisikospredning, lave omkostninger, markedsbestemteafkast og professionel pleje af opsparingen. DanskeInvest-beviserne kan altid handles til en kurs tæt påden regnskabsmæssige værdi (indre værdi).Danske Invest-foreningerne er ejet af medlemmerne,som også får hele fortjenesten – enten i form af udbyttereller som kursstigninger.Redaktionen af denne skattepublikation er afsluttetden 30. januar 2009.


Når du investerer privat, fri opsparingi udloddende afdelingerLangt de fleste afdelinger udloddernormalt en eller to gange om året.Afhængig af værdipapirerne i afdelingen,beskattes udlodningen som kapitalindkomsteller aktieindkomst – dogkan en mindre del af udlodningen fraafdelinger med danske obligationervære skattefri indkomst.Udlodninger fra obligationsbaseredeafdelinger udbetales uden fradrag afudbytteskat. Investerer du derimod iaktiebaserede afdelinger fratrækkes28 pct. udbytteskat i 2009. Det betydereksempelvis, at du får sat 1.296kroner ind på din konto, hvis du haraktiebaserede beviser, som berettigertil en udlodning på 1.800 kroner.Alle udlodninger beskattes endeligti forbindelse med din årsopgørelse.Den betalte udbytteskat indgår vedden endelige skatteberegning.Årets udbetalte udlodninger samtkursværdien af investeringsbeviserultimo indberettes. SKAT har derforde nødvendige oplysninger til atbeskatte din udlodning korrekt, ogoplysningerne fremgår normalt afårsopgørelsen fra SKAT. Du har dogpligt til at sikre, at beløbene på årsopgørelsener korrekte.Avance ved salg af beviser beskattessom kapital- eller aktieindkomst.Beskatningen afhænger af værdipapirernei afdelingen. I specielle tilfælde– hvor der bruges overgangsordninger– kan gevinster realiseres skattefritpå aktieafdelinger ejet i tre åreller mere.Tab ved salg kan i nogle tilfælde fratrækkesi kapitalindkomsten elleraktieindkomsten. I andre tilfælde kantab alene modregnes eller fremførestil modregning i tilsvarende avancerved salg af børsnoterede aktier ellerinvesteringsbeviser samt udbytterfra disse, som er aktieindkomst. Endeligkan tab i visse tilfælde hverkenfratrækkes eller modregnes.6


InvesteringI modsætning til oplysningerne omudlodninger har SKAT ikke oplysningertil at opgøre avance eller tab vedsalg af investeringsbeviser. Du skalsåledes være opmærksom på, at salgaf investeringsbeviser oftest medfører,at du selv skal opgøre avancentil din selvangivelse. Det kan du læsenærmere om i vores »Guide til selvangivelsen«,som udkommer hvert forårog kan rekvireres hos Danske Investeller Danske Bank. Reglerne for deforskellige typer beviser er beskrevetunder afdelingerne.7


InvesteringNår du anvendervirksomhedsordningenEr du selvstændig erhvervsdrivende,kan du vælge at anvende virksomhedsskatteordningen,når du selvangiverårets indkomst. Anvender duvirksomhedsskatteordningen, er deten betingelse, at du har delt økonomienop i en virksomhedsdel og enprivatdel.Har du midler under virksomhedsskatteordningen,må du kun investerei afdelinger, som er lagerbeskattede,dvs. akkumulerende afdelinger. Dumå ikke investere i enkeltaktier elleri udloddende investeringsbeviser –hverken i afdelinger, der investerer iobligationer eller aktier.Køber du alligevel udloddende investeringsbeviserfor midler undervirksomhedsdelen, har det den konsekvens,at et tilsvarende beløb bliveranset som værende overført fra virksomhedsdelentil privatdelen af dinøkonomi. Det medfører normalt øgetog/eller fremrykket betaling af skat påop til 63 pct.9


Når du investerer pensionsopsparingAfkastet af en pensionsopsparing – ogdet vil her sige investering i tilknytningtil en kapitalpension, en ratepensioneller en selvpension – beskattesselvstændigt. Disse afkast er derforårsopgørelsen uvedkommende.Udlodningerne af dine investeringsbevisersættes ind på pensionskontoenuden fradrag af udbytteskat. Det samledeafkast (realiserede og urealiseredekursavancer/-tab samt udlodninger)er lagerbeskattet og beskattesmed 15 pct. Et underskud overførestil fradrag i senere års positive afkast.Har du i et år fået et afkast af dineinvesteringsbeviser på 20.000kroner, udgør pensionsafkastskatten3.000 kroner. Dit pengeinstitutberegner og trækker automatisk skataf afkastet af pensionsopsparingen.Beløbet bliver normalt hævet påpensionsordningen i begyndelsen afdecember hvert år.10


InvesteringNår børn og unge under 18investerer i investeringsbeviserInvesteringsbeviser er også en godopsparingsform for børn og unge.Hvis der investeres i obligationsbaseredeafdelinger, sker udlodningenuden tilbageholdelse af udbytteskatog er hovedsagelig kapitalindkomst.Hvis der investeres i aktiebaseredeafdelinger, vil udlodningen være fratrukket28 pct. udbytteskat. Den delaf udlodningen, der stammer fra renteretc., er imidlertid kapitalindkomst.Er der tilbageholdt udbytteskat afkapitalindkomst, og er barnets samledeskattepligtige indkomst underfrikortsgrænsen (32.200 kroner forpersoner under 18 år i 2009), skal derikke betales skat, og det tilbageholdtebeløb udbetales af SKAT. Beløb under100 kroner overføres dog til det efterfølgendeår.Hvis investeringsbeviserne er givetsom gave af forældrene eller er købtfor penge, der er givet som gave afforældrene, skal udlodningen beskatteshos disse indtil udgangen af det år,hvor barnet fylder 18 år – eller indtilbarnet er gift. Eventuel fortjenesteeller tab ved salg af beviserne beskattesderimod hos barnet.Der kan være penge at spare i skat,hvis der vælges akkumulerende investeringsbeviser.Disse afdelinger erikke udloddende. Afkastet kommerderfor alene som kursstigninger eller-fald. Overstiger en kursstigning sammenmed barnets øvrige indkomsterikke frikortsbeløbet, skal der ikkebetales skat af gevinsten – hverkenhos barnet eller dig. Til gengæld skal»barnet« huske at opgøre og selvangivegevinst eller tab hvert år – ogsåselvom der ikke solgt beviser i løbetaf året – som beskrevet på side 16.11


Udloddende afdelinger, derinvesterer i danske obligationerDannebrogFondeIndeksobligationerKorte Danske ObligationerLange Danske ObligationerObligationer-4 UdbytterPension – Korte ObligationerPension – Lange ObligationerPension – Mellemlange ObligationerPrivat, fri opsparingUdlodningen opdeles i kapitalindkomst(renter) og eventuel skattefriindkomst (kursgevinster vedafdelingens salg eller udtrækning afobligationer, der opfylder kravet tilmindsterenten). Opdelingen fremgåraf årsrapporten og årets depotopgørelsefra banken.Den skattepligtige del af udlodningenbeskattes i udbetalingsåret.PensionsopsparingHele afkastet er belagt med pensionsafkastskatpå 15 pct.Avance fra salg af beviser beskattessom kapitalindkomst, mens et eventuelttab ikke kan trækkes fra.12


InvesteringUdloddende afdelinger, derinvesterer i udenlandske obligationerEuropæiske ObligationerHøjrenteHøjrenteLandeHøjrenteLande Lokal ValutaInternationalUdenlandske ObligationsmarkederPrivat, fri opsparingUdlodningen beskattes som kapitalindkomsti udbetalingsåret.Avance fra salg af beviser beskattessom kapitalindkomst, mens et eventuelttab kan trækkes fra i kapitalindkomsten.PensionsopsparingHele afkastet er belagt med pensionsafkastskatpå 15 pct.13


Udloddende afdelinger,der investerer i aktierBioteknologiDanmarkEuro Stocks 50EuropaFjernøstenIndeks AktierIndeks Bæredygtig – EuropaIndeks DanmarkIndeks EuropaIndeks Europa BNPIndeks Europæiske EjendommeIndeks FjernøstenIndeks Health CareIndeks ITIndeks NordenIndeks VerdenIndeks Verden 2JapanKinaLatinamerikaNordenNye MarkederStockPickingTeknologiTysklandUSAValueVerdenVerdensindeksVækstØsteuropaPrivat, fri opsparingUdlodningen er sammensat af modtagneaktieudbytter, gevinst/tab påfinansielle kontrakter, renteindtægteraf en kontantbeholdning samt nettoavancerved salg af aktier, der harværet ejet mindre end tre år. Dendel af udlodningen, der stammer fraaktier, beskattes som aktieindkomst.Den øvrige del af udlodningen beskattessom kapitalindkomst. Opdelingenfremgår af årsrapporten, medlemsbladetog af årets depotopgørelse,som du modtager fra banken.Avance ved salg beskattes som aktieindkomst.Realiserede tab på aktiebaseredeinvesteringsbeviser kan modregnes ifølgende:14


InvesteringBemærk at fra 2010 vil reglernefor behandling af tab formentligblive ændret.• Den del af udbyttet fra aktiebaseredeinvesteringsbeviser, derbeskattes som aktieindkomst.• Udbytte fra børsnoterede aktier.• Skattepligtige avancer fra investeringsbeviseri aktiebaserede afdelinger.• Skattepligtige avancer på børsnoteredeaktier.Uudnyttede tab fremføres til modregningi ovennævnte indkomstarter.Har du eller din ægtefælle uudnyttedetab på aktiebaserede investeringsbevisereller børsnoterede aktier fra tidligereår, udnyttes tabene i følgenderækkefølge:1) Dit eget tab samme år2) Din eventuelle ægtefælles tabsamme år3) Dine egne eller ægtefælles fremførtetab fra de foregående år (tabrealiseret i 2002 og senere forældesikke).Avance på beviser, der er anskaffet– altså har handelsdato – senestden 31. december 2005, og som indgåri en beholdning af børsnoteredeaktier og udloddende aktiebaseredeafdelinger, der var børsnoterede den31. december 2005 og var under100.000 kroners grænsen (136.600kroner og 273.100 kroner for ægte-par), kan realiseres skattefrit eftermindst tre års ejertid.Reglen om skattefrihed efter tre årsejerperiode gælder lige så længe, duejer disse værdipapirerTilsvarende kan tab på beviser derville kunne sælges skattefrit, ikkemodregnes i tilsvarende skattepligtigeavancer eller udbytter. Avancen opgøresefter aktie-for-aktie-metoden.PensionsopsparingHele afkastet er belagt med pensionsafkastskatpå 15 pct.15


InvesteringOrdlistenAlle ord i ordlisten vedrører privat, friopsparing.AktieindkomstEn indkomstkategori, som blandtandet omfatter avancer fra salg af følgendeværdipapirer:• aktier• udloddende aktiebaseredeinvesteringsbeviserUdbytter fra danske aktier og somhovedregel også udbytter fra udenlandskeaktier beskattes ligeledessom aktieindkomst.Skattesatsen er 28 pct. for aktieindkomstop til 48.300 kroner i 2009.Inden for beløbsgrænsen er denindeholdte udbytteskat på 28 pct. afudbytter. For aktieindkomst ud overbeløbsgrænsen er skattesatsen 43pct. op til 106.100 kroner, hvor denbliver 45 pct. Grænsen justeres årligtog er den dobbelte for ægtefæller.KapitalindkomstEn indkomstkategori, som dækkerde former for skattepligtigt afkast afaktier, som ikke beskattes som aktieindkomst,obligationer og investeringsbeviser.Kapitalindkomsten indgåri opgørelsen af din skattepligtigeindkomst. Beskatningen afhænger afdine indkomster, din eventuelle ægtefællesindkomster, din bopælskommunesamt af, om du betaler kirkeskat.Beskatningen kan derfor i 2009variere fra ca. 33 pct. til 60 pct.Har du negativ nettokapitalindkomst,er skatten ca. 33 pct.Er nettokapitalindkomsten positiv,afhænger skattesatsen af din og dineventuelle ægtefælles indtægter ogsamlede nettokapitalindkomst. Denlave sats på ca. 39 pct. gælder, når duhverken skal betale mellemskat ellertopskat af din almindelige indkomst.17


Den høje sats på 60 pct. gælder, nårder er positiv nettokapitalindkomst,og du både betaler mellemskat ogtopskat.100.000 kroners grænsenDen øvre grænse for, hvor meget dui alt kunne eje af børsnoterede aktierog børsnoterede investeringsbeviserden 31. december 2005, hvisavancer på beholdningen senere skalkunne realiseres skattefrit efter treårs ejertid.Tab kan ikke modregnes.100.000 kroners grænsenEnkelt Dobbelt2005 136.600 273.100Ægtefæller har dobbelt bundgrænsejf. skema.18


Danske InvestStrødamvej 462100 København ØTelefon 33 33 71 71www.danskeinvest.dkdanskeinvest@danskeinvest.com

More magazines by this user
Similar magazines