IW Nyt nr. 121 - Inner Wheel Denmark

innerwheel.dk
  • No tags were found...

IW Nyt nr. 121 - Inner Wheel Denmark

2 3IndholdRedaktøren skriverNationalrepræsentanten skriver............................................................................4Klaksvikar Rotary/Klaksvikar IW – fælles indsats............................................. 14Sommertræf på Anneberg.................................................................................. 16Høringsmøde på Christiansborg..........................................................................2150 års-jubilæum i København Nordre IW..........................................................23Distriktskædeoverrækkelse i D45.......................................................................28Bladet udkommer 4 gange årligti 3.300 eksemplarer.Næste nummer udkommer september 2010Deadline til næste nummer er:Søndag den 1. august 2010Som sædvanlig gerne indlæg og billeder (der ikke er komprimeret)hver for sig i vedhæftet filer.Produktion og tryk: www.lundstrom-partners.dkJa så bliver det enrealitet, at vi fårvores egen web-shopi Inner Wheel-regi.Vores landswebmasterBirte Holst Andersenskal man tage kontakttil, hvis klubberne vilannoncere på nettet.Det forudsætter selvfølgelig, at artiklerneer godkendt af Inner Wheel DanmarksRåd. Så fremover, vil der være mere plads imarts nummeret, for Jer medlemmer.Nu står alle kædeoverrækkelserne for dørenog hjulet skal dreje endnu engang.Jeg glæder mig til, at få et fortsat godt samarbejdemed Jer medlemmer, og vil se fremtil nye skribenter. Det vil også være spændendeat læse, hvad klubberne får arrangeretud i det ganske land og oppe nordpå.Alle skal være meget velkomne til at kommemed indlæg. Det er kun sket få gange, atjeg har fået for mange indlæg til at de allekunne komme med. Sker det, vil jeg altidkontakte Jer og høre, om det evt. kan ventetil næste nummer. Alle skal nok kommemed i bladet på et eller andet tidspunkt.Nordisk Rally er også indenfor rækkevidde.Det er spændende, hvor mange fraDanmark der kommer.Jeg vil ønske Jer alle god fornøjelse medJeres kædeoverrækkelser og samtidig ønskeJer alle en rigtig god sommer.Hilsen fraKirsten JakobsenRedaktørwww.innerwheel.dkRådskasserElse StorgaardErikholmsvej 64390 VipperødTlf.: 5918 1715 / 5123 9767e-mail: kasserer@innerwheel.dkÅrsindsamlingenBetaling til Alm. Brand Bank:Reg.nr. 7681, konto nr. 1569862Indbetalingen bedes mærket medklubnavnMedlemregistratorTove Galmstrup ChristensenEngvej 28370 HadstenTlf.: 8698 0236 / 4017 2236e-mail: register@innerwheel.dkAnsvarshavende redaktørKirsten Jakobsen, Margrethe Allé 152690 KarlslundeTlf.: 3161 1266e-mail: kj@sepro.dkSTORT UDVALG I INNER WHEEL ARTIKLER...• Emblemer• Præsidentkæder• Navneskilte• Merchandise i øvrigtOgså stort udvalg i Roraty artikler!Køb direkte via vores hjemmesidewww.jef.dkJydsk Emblem Fabrik A/S Sofienlystvej 9 8340 Malling Tlf. 7027 4111


4 5Nationalrepræsentanten skriverHvem piver?Jeg vil indlede meden stor tak alle InnerWheel’ere. Tusind takfor den flotte indsatsI gjorde for at støtteop om indsamlingentil Haiti. Det blev til189.000 kr. Det varen meget glad kommunikationscheffra SOS-børnebyerne jegkunne overdrage pengene til den 15. april.Pengene vil blive brugt til langsigtet hjælp ide 2 børnebyer i Haiti.Så er vi nået til skiftedag rundt om i klubberog distrikter. Jeg er i år glad over at kunnedeltage i alle distriktskædeoverrækkelser,som er en festlig anledning til at mødes.Mange af Jer som har bestridt tillidsposteri året der er gået synes nok at året er gåetforfærdelig hurtigt. Jeg håber, at alligevel Iføler at I har sat Jeres fingeraftryk på InnerWheel, og at I har nydt at være med der,hvor tingene sker.Også i rådet er det skiftedag. Vi tager afskedmed 5 pastdistriktspræsidenter. Til Jer”gamle” vil jeg sige tak for det år, jeg harfået lov til at arbejde sammen med Jer. Ihar været dejlige at være sammen med, jegkommer til at savne Jer, men jeg håber at Istadig vil give en hånd med og øse af denerfaring I har fået ved rådsarbejdet.De fleste af de til rådet tilknyttede personerer genudpeget. Der er to poster som får etnyt ansigt på. Ledene DISO Kirsten KannHillerød IW Klub, har ikke ønsket at fortsætte,og bliver afløst af Margit GajhedeJørgensen fra Korsør IW Klub. Kirsten skalhave en stor tak for det store engagementhun har lagt i posten som ledende DISO.Velkommen til Margit, jeg glæder mig atarbejde sammen med dig. 1. januar 2011 tiltræderJanne Stentoft, Sønderborg IW klubsom landsmødekoordinator. Ulla NielsenHillerød IW Klub står for årets landsmøde,og jeg er sikker på at hun giver sin storeerfaring videre til Janne.Det sidste rådsmøde blev afholdt i april.Vi havde mange punkter på dagsordenenog selv om der blev arbejdet koncentreret,nåede vi desværre ikke det hele igennem.Men det vi ikke nåede på aprilmødet, bliverder arbejdet videre med til augustmødet.Alle de spørgeskemaer I har udfyldt blivergennemgået og bearbejdet, og jeg kan alleredeafsløre at der er kommet rigtig mangegode idéer frem. På landsmødet vil rådetfremlægge resultatet og forhåbentlig kanbesvarelserne danne grundlag for en afløserfor Vision 2015. Inner Wheels love er blevetgennemgået med lup og har undergået enkraftig revision og forenkling. Lovene kommertil afstemning på landsmødet, og jeghåber I vil tage godt imod forslaget. Somnoget nyt bliver rådsreferaterne nu sendtdirekte til klubberne, så I bedre kan følgemed i, hvad det er rådet laver.Modtager af årsindsamlingen 2010/2011blev ”Reden International”, valgt med overvældendeflertal. Læs mere om dette påhjemmesiden.Planlægningen af årets landsmøde i fuldgang. Jeg håber at rigtig mange i år vil tageturen til Nyborg Strand, og opleve den heltsærlige stemning der er, ved at møde InnerWheel’elere fra hele landet. Lørdagensforedrag med emnet ”Du har for meget tid”bliver både underholdene og giver jer ogsåmulighed for at få noget med hjem.Til slut vil jeg ønske alle en god sommer,tak for endnu et dejligt Inner Wheel år ogpå gensyn i det nye.Benedicte HaubroeNational RepræsententOptagelse i Thisted IW d. 9/2-2010 efter 2 sneaflysninger: (Fra venstre): Hanne Bæk, JuneHamgren, Karen Margrethe Daugaard og Anne Overgaard. Foto: Karen Schack Jensen.I en tid, hvor vi kun hører, at klubberneover det meste af landet har frafald, kan vii Thisted IW - klub bryste os af at have fået4 nye medlemmer. Det er ikke sket udenat arbejde for sagen – vi har henvendt ostil alle ægtefæller/samlevere i vores nabo- Rotary klubber, og det har givet de 3 afvores 4 nye medlemmer – nr. 4 er opfordretudenom Rotary.Vores klub blev chartret 4. november 2005med optagelse af 23 piger, så vi må sige, deter gået forrygende i de 5 år, der er gået sidenda – med de sidste 4 nye optagelser ervi nået op på 35 medlemmer.Opskriften på vores succes er svær at definere– vi har nogle engagerede medlem-mer, som gider at møde op, og bestyrelsersom virkelig lægger sig i selen for at lave etspændende og varierende program.En måde at kunne fastholde vores medlemmerpå kunne evt. være at uddele nogle afopgaverne til udvalg uden for bestyrelsen.På den måde kommer flere ”i arbejde”, ogalle ved jo, at interessen stiger, når man selver en del af projektet.Held og lykke til alle klubber med hvervningog fastholdelse.Venlig hilsenGladys FrederiksenPræsident – Thisted IW


10 11SOMMER og afslutning...Distrikt 47... på atter et InnerWheel-år står for døren!Det er med lidt vemod,at jeg som DISO i fireår og som LedendeDISO i to år må sige,nu er det slut, nye kræfterskal til.Det har været fantastisk spændende at væreDISO i D47. Der er sket meget i distriktet i de4 år, og som medlem af en distriktsbestyrelsemed iderige og dejlige bestyrelseskollegaer,har der vist sig mange gode og nye tiltag, somer blevet ført ud i livet.Når man som jeg, har været med i et fantastiskteam, er det heldigvis ikke kun med vemodman takker af, det er også med stor glæde,man overdrager gerningerne til den kommendeDISO, og håber, at hun må få lige så mangeog dejlige oplevelser med distriktsarbejdet.På falderebet er det naturligt for mig at prøve,at gøre lidt status over den udvikling der ersket i Inner Wheel de senere år.I D47 har vi fået indført Extensionmøder fordistriktets medlemmer, se omtalen af det sidsteandet steds i bladet, weekend-Strategi –ogudviklingsmøde hvor distriktsbestyrelsen hardrøftet klubberne –og medlemmernes fremtid,tidligere omtalt i bladet, Forårsdistriktsmødermed spændende foredrag og underholdning,bedre samarbejde med Rotary på distriktsplanog artikler i ROTARY Norden, artikler i NordiskeInner Wheel blade, Nye nationale optagelsesformulaer,udarbejdet reviderede love,som skal godkendes på næste Landsmødeog senere ratificeres i England, Spørgeskemafra Rådet, udsendt til alle klubberne og godtbesvaret af medlemmerne, STOP KVINDE-HANDEL – projektet, også tidligere omtalt,samt flere andre gode projekter.Når Distriktspræsidenterne har været rundt iklubberne de sidste år, har der ikke kun væretInner Wheel-belæring, nej det har formet sigsom debataftner, hvor både ”gamle” og ”nye”medlemmer har deltaget ivrigt i debatterne.Disse debataftner har meget langt hen ad vejenværet en stor hjælp for distriktsbestyrelseni vores arbejde.Ved hjælp af Inner Wheel folderen som vikom med for nogle år siden og visitkort medbillede, og forklarende tekst om IW på bagsiden,har vi fået udbredt Inner Wheels navn ogvirke, og dermed også fået flere yngre medlemmer,til glæde for os alle. Mange klubberer også blevet rigtig gode til at lave foldere omderes klub og klubmøder, som de deler flittigtud. Nogle klubber laver åbne aftner, som dehar annonceret i lokalaviserne, noget der heltafgjort var utænkeligt for bare få år siden. ENRIGTIG DEJLIG UDVIKLING, en udviklingder har åbnet Inner Wheel udadtil !Jeg håber den åbne udvikling vil fortsætte iårene fremover, og at de nye medlemmer vidermed får ind i vores klubber, vil være medtil at videreføre den gode Inner Wheel ånd ogdet dejlige sammenhold, der også altid harhersket i Inner Wheel.Med disse ord vil jeg byde velkommen tilmin efterfølger som DISO i D47 Anna BirtheKofod, Kastrup IW, og min efterfølger som -ledende DISO Margit Jørgensen, Korsør IW,og ønske for dem, at de får nogle rigtig godeog spændende år.Samtidig vil jeg gerne takke de distriktsbestyrelsesmedlemmerjeg har siddet i distriktsbestyrelsemed i de fire dejlige år – der har væretet helt fantastisk samarbejde – som man kanleve længe på. Jeg håber mange fremover vilmelde sig til distriktsarbejde – det giver en helanden Inner Wheel dimension, også at kommeuden for egen klub – men - nu glæder jegmig også til at være ”menig” medlem hjemmei Hillerød IW.Kirsten Kann, DISO D47En regnfuld forårsdag i martsDistrikt 48– nærmere bestemtden 20. i måneden,var Gørlev værtsklubfor forårsdistriktsmødeti distrikt 48. Vi var117 deltagere på Skipperkroeni Mullerup,hvorfra der, i klart vejr,er en flot udsigt tilStorebæltsbroen.Rotarys guvernør for D 1480, Henning DamtoftPedersen, som er medlem af SvinningeRotaryklub, fremhævede i sin tale, at udviklingi klubberne er vigtig såvel i Rotary somi Inner Wheel. Det er vigtigt for klubberne itide at være opmærksom på medlemsudviklingenog have fokus på optagelse af nye medlemmer,så der ikke sker tilbagegang i klubberne.Henning Damtoft Pedersen anvendtebl.a. følgende udsagn: ”Hvis man ikke laverudvikling, er man under afvikling”. Samværetog fællesskabet i klubberne er det bærendefor et imødegå stilstand og stagnation.Som det sig hør og bør ved distriktsmøderneaflagde distriktspræsident, pastdistriktspræsident,distriktskasserer og DISO beretning,som kan læses i sin helhed som bilag til referatet,som er lagt på distrikts 48`s hjemmesidebag login.Kommende vicedistriktspræsident AaseDamsø, Nykøbing F, præsenterede sig. Aaseglæder sig til at arbejde i distriktet. Læs helehendes indlæg på nævnte hjemmeside.Inner Wheels nationale repræsentant, BenedicteHaubroe, uddybede sine 3 ”F”, nemligForenkling, Fællesskab og Fornyelse, og hunopfordrede klubberne til at invitere gæstermed det formål at få nye medlemmer. BenedicteHaubroe takkede for medlemmernesindbetalinger til Haiti-indsamlingen, somnæsten er nået op på 200.000 kr.Klubberne afleverede stemmesedler om årsindsamlingen2010/2011. Resultatet af afstemningeni de 5 distrikter er, at de indsamledepenge skal tilfalde Reden International.Kontingent på 345 kr pr år blev vedtaget efterafstemning.Vordingborg Storstrømmende IW-klub´s forslagom, at ansvaret for det årlige studentertræffor Rotary´s udvekslingsstudenter skaloverdrages til Rotary, når den nuværende listefor studentertræf er gennemført i 2013, blevefter drøftelse vedtaget med 35 stemmer forog 25 stemmer imod.Efter mødet underholdt madrigalkoret ASTABASTA. De var klædt i de fineste gamle dragterog gav os en spændende musikalsk oplevelse.Ros til Gørlevklubben for et vældiggodt arrangement.Jeg har modtaget brev fra Hanne Dahl, Svendborg,med tak for de indsamlede frimærkerfra distrikt 48. Hun gør opmærksom på, atde også godt kan bruge de nye selvklæbendefrimærker og de aflange portomærker. Deter dejligt at vide, at pengene fra indsamlingenbl.a.gør, at børnene på Kakundaskolen iUganda får møbler til deres spisesal.Pluk fra månedsbreve:Næstved IW-klub har haft besøg af Erik Gatvil,som holdt foredrag ud fra sin bog: ”Inger– min mor. Tyskertøs eller forbudt kærlighed”.En spændende måde at få indblik i en ungpiges/mors barske liv under 2. verdenskrig ogtiden derefter.Præstø-, Vordingborg- og Faxe-klubberne harholdt fællesmøde, hvor aftenens foredragsholderlæge Lotte Hvas, som er medlem af EtiskRåd, fortalte om, hvem der sidder i rådet, oghvad rådet beskæftiger sig med, nemlig etiskespørgsmål og andre spørgsmål, der knyttersig til sundhedsvæsenet. Interessant og spændendeaften.


12 13ISO-træf:Jeg er så småt i gang med at planlægge etISO-træf til den 28. august 2010.Det bliver igen i Ringstedhallerne, hvor vi harværet før. Ringsted ligger rimelig centralt, omI kommer fra nord-syd-øst eller vest. Træffeter målrettet de kommende ISO´er i klubbernei distrikt 48. Jeg sender invitation ogdagsorden senere.Husk: ISO sender rapport om året 2009/10til DISO.Blanketten ligger på distriktets hjemmesideunder DISO.Den 12. juni er der kædeoverrækkelse tilLone Pramming i Kalundborg.I må have et dejligt forår.Margit G JørgensenD.I.S.O. distrikt 48.Invitationtil IW golfmatch i distrikt 45Lørdag d. 11. september 2010Brande Golfklub, Nordlundvej 87, 7330 BrandeDagen starter med morgenkaffe/the fra kl. 8.00Vi har gunstart kl. 9.15.Vi spiller 18 hullers stableford i 2 rækker.Efter matchen er der frokost og præmieoverrækkelse i vores nye klubhus.Prisen er 400,- kr. for greenfee, morgenkaffe og frokost inkl. 1 øl, vand eller 1 glas vin.Tilmelding og betaling senest 22. august 2010:Til Bente Gasbjerg begas@mail.dk - kontonummer: 7118 0000235476Ved tilmelding bedes oplyst: Navn, IW klub, golfnummer og handicap.Med venlig hilsenBrande Inner WheelBente GasbjergKetty Pedersenbegas@mail.dkmg-mg@post4.tele.dk9718 3031/2367 1735 9718 0619/4019 9046


14 15Klaksvikar Rotary/IW fælles indsats for Haiti!Indledningsvis:I forbindelse med Rotary Danmarks indsamlingtil de katastroferamte på Haiti, bestemtevores to klubber sig til at lave en fælles indsatsfor at samle midler ind til de mange nødstedtepå Haiti.Beslutningen blev taget omkring den 23. januar,altså ca. een uge før indsamlingsdagen,som blev sat til at være lørdagen den 30. januarfra klokken 1400 – ca. 1700.Arbejdsgruppe:I starten blev en fælles arbejdsgruppe nedsatfra begge klubber, hvis opgave var at findeud af de mange praktiske ting. Gruppen blevhurtigt enige om, at man skulle forberede etstort tombola, madtombola med mulighedfor at købe kaffe/kager samt salg af lodsedler.Allerførst måtte de nødvendige offentlige tilladelserfås på plads, og det skete meget effektivtallerede den første dag.Gode lokaler skulle også findes i en fart,hvilke også blev anskaffet samme dag. Manfik lov til at låne den lokale færøske danseforeningsyderst velegnede hus, ”Skálin”, somblev sat gratis til rådighed, der i sig selv varen stor økonomisk støtte, da det sædvanligviskoster 5000 kr at leje huset bare for een dag.Anonceringen gik igennem aviser og denfærøske radio – alt gratis.Anskaffelser af ting og sager til tombola/lodsedler:Så gik man ellers i gang med at kontakteforretninger og virksomheder her i byen ogudenfor. Det viste sig heldigvis, at der varoverraskende stor sympati for det arbejde,som vi var gået i gang med.Efter et par dage var der allerede indsamletflere hundrede stykker velegnede ting og sager,hvor de større og mere værdifulde tingkunne bruges til lotteriet, mens de mindresager var bedre til tombolaet. Dog må siges,at småtingene var i gennemsnit af bedre ogstørre værdi, end man sædvanligvis er vant tilved tombolaer. Dette blev også en stor fordelunder selve salget. Det bør bemærkes, at altblev givet som gaver uden bateling.Vi fik ca. 30 ting, som hvert især var af så højværdi, at de var egnede til lodseddelsalget.Disse sager havde en værdi, som svingedeimellem 1000 - og 3000 kr pr. Stk. Det vistesig også, at lodseddelsalget alene gav 20 000kr.Musikindslaget:Planlægningsgruppen fik også den gode idéat få en kendt musikgruppe med sanger atoptræde, mens salget gik for sig. Dette vistesig at give en særdeles god stemning over dethele. Folk hyggede sig med kaffe og nybagtevafler samtidig med, at man kunne nyde godmusik og sang.Også dette indslag blev givet uden betalingsom direkte støtte til Rotary/IW - indsatsen.Selve salget:Folk begyndte at strømme ind i lokalerne lidtefter kl. 1400 – langt flere, end vi havde regnetmed, og salget gik også strygende. Flere hundredetombola - og madtombola ting og sagerblev revet bort efter bare 45 minutter, hvilketer tæt ved rekord. Derefter gik ”kunderne” igang med at købe lodsedler med samme iver,435 babyhuer til AfrikaSkive Inner Wheel støtter kampagnen “giv enhue og red et barn”, ét af Red Barnets projekteri Uganda, Etiopien og Sierra Leone. Prejekternearbejder med børnedødelighed påforskellige måder. I Afrika er det ofte megetkoldt om natten og spædbørn afgiver megetaf deres kropsvarme igennem hovedet - derforen god idé med en varm hue for at undgåsygdomme. Med huerne kan vivære med til atbekæpme den store børnedødelighed og givebørnene en bedre start på livet. Det har væretdejligt at se nye huer ved hvert IW-møde, ogkreativiteten har været stor.hvilket resulterede i, at disse også blev udsolgtefter mindre end en time.Det hele var overstået på under 2 timer medet overskud på ca. 35000 kr. Flot må man sige,takket være den ualmindelig store opbakningfra den lokale befolkning, som støttede indsatsenfuldt og helt.Afslutningsvis:Når dette skrives, så er det ikke for at gøreopmærksom på en glimrende indsats, menene og alene for at understrege, hvor godtresultatet kan blive ved samarbejde imellemRotary/IW.Dog må det understreges, at uden opbakningfra både erhvervsliv og lokalbefolkning, såvar der intet at skrive om. Vi fik i grunden tofluer med eet smæk: Et særdeles godt økonomiskresultat samt sat fokus på både rotaryog Inner Wheel i samfundet. Hvert enestemenneske her i lokalsamfundet ved pludselig,hvad Rotary/Inner Wheel står for, og det erikke så ringe enda.En varm tak til veninder, naboer og medlemmerfor en hjælpende hånd.Venlig hilsen Vibeke Bagge, Skive IW


16 17Sommertræf 2010 på Anneberg”Danmarks smukkeste udsigt”På restaurant Anneberg, Anneberg Stræde 2, 4500 Nykøbing Sj. afholder Inner Wheel Distrikt 47 og 48 Sommertræf 2010Onsdag, den 30. juni 2010, kl. 12.00Ida Birkvad Sørensen fra Rørvig har modtaget både den nationale og internationale ” Young Women in Public Affairs Award 2009 ” fra ZONTA International.20 årige Ida vil fortælle om sit engagement i det frivillige arbejde, hun har været en del af, siden hun var 13 år.Deltagelse inkl. frokost m. 1 glas vin koster Kr. 200,00Bindende tilmeldelse med klubangivelse er påkrævet til:Alice Waldner, tlf. 59919031 eller: innerwheel@alicewaldner.dksenest mandag, den 28.juni 2010.På gensyn på AnnebergAlice Waldner, København IW.I år forlægges det populære Sommertræf fra Rørvig - ”Danmarks midtpunkt ” 10 km sydvest til Anneberg - ”Danmarks smukkeste udsigt ”.Dette betyder dog ikke at traditionen med ”sluk-efter” i Rørvig bortfalder!Anneberg Samlingerne, der blev stiftet af J.C. Hempel og indviet 1965, blev bygget på det højeste punkt af den tilhørende 80.000 qm store park.Den imponerende bygning, (halvt skib, halv kirke) indeholder Nordens største antikke glassamling. Med tiden er andre udstillinger også kommet til, bl.a. en fantastisk porcelænssamling.Fra restaurantens terrasse er der den mest storslåede udsigt over Isefjorden.Anneberg er et kulturelt centrum, et unikt museum midt i naturen - et ” must - see ”!


18 19Forårsdistriktsmødet set indefraGørlev Inner WheelVi har set meget frem til at skulle stå for forårsdistriksmødetden 20. marts 2009. Alleredefra IW årets start besluttede vi, at vi ville deleos op i grupper, som kunne varetage de forskelligeopgaver omkring mødet. Spørgsmålsom: Hvor skal det holdes? Hvilken underholdninghar vi mulighed for at få? og hvadpasser bedst ind i ’selskabet’? Hvor mangekan vi regne med, der kommer? Hvad skalvi spise? Hvordan skal indbydelsen se ud?Hvem sørger for hvad? Ja, der er mange ting,der skal tages højde for. Hver gang vi havdeklubmøde, var der nye ting at drøfte. Flere ogflere ting kom på plads jo nærmere vi komårsskiftet. Så blev indbydelserne sendt ud,underholdningen var på plads, maden bestilt.Til sidst manglede vi kun at få at vide, hvormange personer, der ville komme. Da sidstedag for tilmelding var oprundet, var der 70tilmeldte. Det var lige i underkanten af, hvadvi havde håbet, men de næste par dage stegtallet til omkring de 100. Pyha, så ville underskuddetikke blive lige så stort. Tallet sluttedepå 118 og hvor var vi glade. På det allersidsteklubmøde før det ’store’ møde, blev alle trådesamlet og vi kunne se, at nu var alt klappet ogklart. Der var en let og munter stemning og viglædede os alle til at byde velkommen til såmange mennesker.Vi besluttede, at vi ville lave et flaskelotteri,som kunne være med til at dække et evt. underskud,hvis det nu gik helt galt. Der blevkøbt rødvin ind i lange baner.Vi skulle også afholde vort eget IW møde påselve dagen. Spørgsmålet var så: Hvem skulletage de 3 min.? Hvem skulle tage dagensdigt? Problemet var ikke så stort, da Eva - enaf vore nye medlemmer - meldte sig frivilligttil at tage 3 minutter og Ingrid gjorde detsamme med dagens digt.På et bestyrelsesmøde havde vi talt om, at KarenBrønnum skulle være æresmedlem og viblev enige om, at det ville være rigtig festligtat gøre det netop til Forårsdistriktsmødet.Endelig oprandt dagen hvor mødet skulleafholdes. Vi mødte alle ind på Skipperkroenkl. 08.30, fik vores rose så gæsterne kunnese, hvem de kunne henvende sig til, hvis dervar noget. Vi fik ’uddelt’ borde, som vi skullevære vært for og så var vi klar ….Kaffe, rundstykker og pålæg var på bordeneog snakken gik lystigt til morgenkaffen. Dervar en glad summen i lokalet og stor gensynsglædeflere steder. Vores præsident IngridRasmussen bød velkommen på en personligog sød måde og gav ordet til Birte Borg somhavde indvilget i at være ordstyrer. Og så gikdet store møde i gang (referat herfra kan læsespå IW’s hjemmeside).Efter mødet skulle Gørlev IW afholde egetmøde. Eva Petersen fortalte om Skipperkroenfør og nu. Det var interessant at høreom dens historie. Ingrid Jensen fremsagde etlille digt og til slut blev Karen Brønnum bedtom at komme op til præsidenten. Karen blevudnævnt til æresmedlem. Karen har væretmedlem af Gørlev IW klub i 44 år. Det varen bevæget Karen Brønnum, der takkede forudnævnelsen.Så var det tid til underholdningen. Asta Bastakom og sang madrigaler for os og viste deressmukke dragter frem, ind i mellem numrenefortalte de små anekdoter. Det var en rigtiggod oplevelse.Efter underholdningen var den officielle delaf mødet slut, og vi kunne gå ovenpå og indtagefrokosten. Forretten stod på bordene ogogså fisken blev serveret ved bordene. Kød,kartofter, brød og salat blev stillet på buffetentil fri afhentning. Efterhånden som man blevfærdig med at spise, begyndte man så småt at’sive’. Mange havde jo også en lang tur hjem.Frederiksberg Inner Wheel holdt den 9.februar2010 en fest i de traditionsrige lokalerpå det gamle Frederiksberg, hvor vi havdeinviteret rotarianene fra vore Frederiksbergklubber samt ægtefæller og eventuelle kommendeInner Wheelere.Aftenen var et festfyrværkeri bestående afdejlig mad med vine ad libitum, akkompagneretaf morsom underholdning fra VisensVenner, drysset med viser vi kunne syngemed på.Vi havde besøg af 2 præsidenter fra de 2rotaryklubber på Frederiksberg nemlig GretheRostbøl og Tove Asby, som gav tilsagnom fortsat godt samarbejde mellem rotaryog Inner Wheel både til ”Kunst i Påsken” ognår der er Kulturnat på Frederiksberg.Efter den sidste gæst var taget af sted, sattevi os og evaluerede dagen. Vi var trætte menmeget tilfredse med afviklingen.Det har været en spændende proces at arrangereForårsdistriktsmødet og det har bestemtværet med til, at vi er blevet knyttet endnutættere sammen i klubben.Efterfølgende har det vist sig, at vi har fået etmindre overskud. Så vi har besluttet at givevores sognepræst et ekstra beløb til menighedspleje.Vi ved, det falder på et ’tørt sted’og det er til stor glæde for trængende børnefamilieri Gørlev og omegn.Alt i alt – synes vi selv – et vellykket arrangement.Så nu ’læner vi os tilbage’ og ser vi fremtil næste års møde.Dorte Marie Hansen, ISOÅrsfest i Frederiksberg Inner WheelFrederiksberg Inner WheelBilledet viser vor klubmester Gitte LundPetersen ”Baronen” Kjeld Frandsen ejeraf vort nye mødested Allegade 10 på Frederiksbergog vor præsident Lilian Nilsson.Grethe DresnerFrederiksberg Inner Wheel. ISO


20 21Høringsmøde på ChristiansborgGolfmatch i distrikt 44Randers Østre- og Vestre Inner Wheel Klub inviterer hermed til Inner Wheel GolfmatchFredag den 3. september 2010 på Randers GolfklubsbaneHimmelbovej 22, 8920 Randers NV · www.randersgolf.dkVelkomst med morgenkaffe I Klubhuset fra kl. 8.30og vi forventer, at frokosten kan serveres kl. 15.00Der spilles stableford i 2 rækker med start kl. 9.30Pris kr. 400,- for green- og matchfee, morgenkaffe,frokost og præmier, men ekskl. drikkevarerVed tilmelding og betaling anføres navn, Inner Wheel klub,hjemmebane-golf-klub, DGU medlemsnummer samt hcp. Tilmelding er bindendeSendes senest den 10. august 2010 til:Anna-Marie LundMågevej 3, Stevnstrup, 8870 LangåTlf. 86 46 75 40 · joergen_lund@jubii.dkIndbetaling med check eller til konto: 6186 3130001377Med venlig hilsenRanders Østre- og Vestre Inner Wheel KlubBodil Lind, Bente Olesen, Oda Knudsen og Anna-Marie LundI fortsættelse af vort Projekt Stop Kvindehandelhar Inner Wheel Danmark indgået etsamarbejde med Soroptimisterne og RedenInternational om en høring på Christiansborg.Soroptimisterne har to gange tidligere afholdtlignende høringer.Vi er meget glade for, at det nu er blevetmuligt for Inner Wheel Danmark at indgå idette samarbejde. De to kvindeorganisationerer meget enige om, når flere løfter opgaven isamarbejde med Reden International, så bliverresultatet bedre.Det er for mig personligt en stor glæde, at ProjektStop Kvindehandel - startende i Distrikt47 efterfølgende er blevet udvidet til et nationaltprojekt, hvor jeg er udpeget til at repræsentereInner Wheel Danmark i dette arbejde.Jeg vil gerne takke alle de klubber, der ogsåvia afstemningen til årsindsamlingen 2010/11har valgt at pege på Reden International. Somverdens største kvindeorganisation har vi ensærlig forpligtigelse over for vore medsøstre,der lander i denne slavelignende situation.Der vil i begyndelsen af maj måned blive udsendtinvitationer til alle klubpræsidenter iDanmark. Jeg håber, alle vil sørge for, at dissekommer ud til alle klubbernes medlemmer.Formål med høringen torsdag, den30. september 2010:Denne høring vil handle om brugerne samtmuligheden for at tegne en profil af mandstypen,der køber handlede kvinder og dermedbidrager til at opretholde bagmændenes lukrativeforretning. Rent bogstaveligt drejer det sigom en ”vare”, der handles i pagt med udbudog efterspørgsel. ”Varen” er unge kvinder ogbørn, der lokkes bort fra familien, bortføreseller sælges af deres pårørende.Det er nødvendigt at påvirke de mænd, derbruger denne form for prostitution, så de ikkelængere finder det naturligt og acceptabelt atmisbruge – og endog mishandle – kvinder/børn.Formålet med høringen er at fremkommemed ideer og forslag til, hvordan man nårmålgruppen – brugere af handlede kvinder iprostitution – og får rettet opmærksomhedenpå den tragedie, der ligger bag de handledekvinders liv som prostituerede.Det er ikke tilstrækkeligt at påpege, at menneskehandeler forbudt og strafbart. Der erbehov for oplysning og debat samt behov forat appellere til brugerens etiske og moralskestandard.Høringen foregår på Christiansborg den 30.september 2010 fra kl. 9.30 – 16.00 i Fællessalen.Der vil være indlæg af professor isociologi Sven-Axel Månsson, journalist,forfatter Jens Høvsgaard, en bruger samtkommunikationskonsulent Henrik Byager.Der vil i slutningen af høringen blive enpaneldebat med deltagelse af 3 folketingspolitikeresamt Reden Internationals leder VibekeLenskjold. Målgruppen for deltagelse er politikere,organisationer af enhver art, offentligemyndigheder, samfundsdebattører og privatepersoner, der arbejder med og har indflydelsepå problematikkenJeg glæder mig til at se rigtig mange InnerWheelere til den meget spændende høringsdag.Det er vigtigt hurtigt at tilmelde sig eftermodtagelse af invitationen, da der er begrænsetdeltager antal. Prisen er kr. 450,-Kirsten Dahl-Sørensen,Distriktspræsident – Distrikt 47


22 23Venskab og hjælpsomhedÅrhus Vestre Inner WheelDa jeg i 1981 blev opfordret til at deltage i etInner Wheel-møde, var jeg ikke særlig interessereti at blive medlem. Mine forestillingerom, hvem der var medlemmer, og hvad medlemskabetkunne give mig, var ret negative.Men jeg var lige flyttet fra en landsdel til enanden og ville gerne lære nogen at kende påmit nye sted. Så jeg sagde ja tak til invitationen,og efter det første møde blev den negativeforventning vendt helt rundt, jeg havdevirkeligt taget fejl, og nu holder jeg altså snart30-års jubilæum med gode venner og godebekendte lige så forskellige som det øvrigeDanmark, og jeg ser tilbage på alle årene medmeget stor glæde og taknemmelighed.Fra mit arbejde var jeg vant til at skulle ståforan en forsamling, og det skræmte mig ikkeat skulle påtage mig poster i bestyrelsen udfra devisen: ”Når de spørger mig, må de johave tiltro til, at jeg kan gøre arbejdet”. Dethar været meget givende gennem årene atvære klubmedlem, klubbestyrelsesmedlemog distriktsbestyrelsesmedlem - og megetudviklende. Vi lærer nogen mennesker godtat kende gennem arbejdsfællesskabet, måskeer vi nære venner i lang tid eller blot sålænge det bestemte fællesskab står på, menvi glemmer ikke det, disse mennesker lærteos. Jeg lærte mennesker at kende i min nyeby – mennesker som gav venskab og hjælpsomhed.Via deltagelse i aktiviteter som klubmøder,Landsmøder og Convention fik jegvenner, nogle for livet, andre traf jeg kun éngang, men via samværet kom de til at betydenoget for mig. Jeg korresponderer på 10. årmed et medlem af vores venskabsby GöteborgNorra, og vi ses ca. en gang om året. Ogén dag ved Convention i Berlin ved siden afLeela fra Madras i Indien lærte mig megetom, hvor forskellige vores kulturer er, og hvorforskellige konsekvenserne af ændringer i deinternationale IW-love er.Disse oplysninger om mit IW-liv kommer jegmed for at sige: Vi kan alle sammen brugestil noget, og jo længere vi holder os aktive, jolængere tid udskyder vi tidspunktet, hvor viselv får brug for hjælp.Én ting mere lærte jeg – en lærdom jeg brugerløs af her i min pensionisttilværelse: du kansagtens påtage dig frivilligt arbejde – du kanselvfølgelig ikke alting, men du kan noget, ogdet er der nogen, der kan have glæde af.Der er rigtig mange steder, hvor du som frivilligkan hjælpe. Måske er hjælpen, at du tilbyderat være ledsager til møder, underholdningm.v., små gåture, aflastning i hjem meden dement, besøgsven. Det behøver slet ikkeat være organiseret hjælp – men sætter duhjælpsomhed og venskab i højsæde bliver duudfordret. Og ja, der er så mange mulighederfor spændende aktiviteter i vores samfund,men at være frivillig behøver ikke at forhindredig i også at deltage i andre ting.Det er faktisk ret egoistisk at være frivillighjælper. Du får så uendeligt megen glædeigen, du får livslyst, trivsel og udfordringer. Ogdu lærer hele tiden noget nyt.Tænk på IW’s motto: Venskab og hjælpsomhed.Udnyt de talenter, du har fået – store ellersmå -der ville blive tavst i skoven, hvis kun defugle sang, som synger bedst.Inge Lise BechÅrhus Vestre Inner Wheeltidl. Århus Inner Wheel50-års jubilæum i København Nordre IW11. april 2010 fejrede København Nordre sit50-års jubilæum. Klubben er ligesomFrederiksberg IW opstået ved en delingaf København IW, der efter starten i 1950hurtigt vok-sede sig så stor, at en opsplitningaf klubben blev nødvendig. 28. marts 1960blev fød-selsdagen for København Nordre.Jubilæet blev fejret af klubbens medlemmerpå Hotel Frederiksdal, hvor det månedligemøde bliver holdt. Foråret valgte at gøre sitindtog netop denne dag og var derfor medtil at understrege festligholdelsen. Forårsmadmed stenbiderrogn, lam og rabarbergratinsamt underholdning med visesangerne BenteKure og Leif Emstsen skabte en dejlig stemningblandt festdeltagerne. Joh – den gamleklub kan endnu.Lisbet HartmannHjertepuderHar du eller din veninde ikke fået tilbudt en hjertepude efter brystoperationen ?Hillerød IW – og flere andre Inner Wheel klubber – har sidste år syet og leveret hjertepudertil flere hospitaler rundt omkring i landet. Det har været en stor succes – så vi harheldigvis kunnet hjælpe mange af med smerterfra armens tryk mod såret. Hillerød IW har stadighjertepuder så vi kan - og vil meget gerne, leveretil de der har behov.Vi har erfaret, at ikke alle får puderne tilbudt påhospitalerne efter brystoperationen, så er du hendeeller kender du én, der ikke har fået puden tilbudt,så sender vi gerne fra Hillerød IW en hjertepude.BEMÆRK! Ferielukket i juli og AugustGRATIS og PORTOFRIT.Henvendelse: Kirsten Kann, Hillerød IWTlf.4826 0880 eller kirstenkann@hotmail.com


24 25Extensionmøde D47Den 27. Februar 2010 samlede distriktsbestyrelseni D 47 ca. 50 medlemmer fra distriktetsklubber til extensionmøde i Dansk Veteranklubssmukke lokaler i Nærum .Der blev serveret en dejlig brunch, og snakkengik livligt medlemmerne imellem.De indbudte medlemmer fra klubberne varpræsidenterne, vicepræsidenterne og sidst optagedemedlemmer.Et af distriktets forholdsvis nye medlemmer,Janne Wolff, Hillerød IW, havde fået til opgave,at fortælle hvordan hun havde oplevetat blive Inner Wheeler. For JW havde det væreten god oplevelse, og JW lagde bl.a. vægtpå, at det netværk hun har fået i IW ikke ererhversrelateret, det erhvervsmæssige bliverrigeligt dækket ind i andre netværk. JW gavudtryk for, at de gode foredrag og den hyggeligeatmosfære i klubben, gav hende en godfornemmelse i maven, når hun er gået fra møderne.JW stiller følgende krav for, at IW er et interessantsted at bruge sin tid:Gode foredragsholdere, engagement i hjælpearbejde( behovet er stort ), møderne erstramme – vi mangler tid til drøftelse om bl.a.nye ideer – hvordan får vi flere yngre medlemmerm.m.En god ide, for de der har tid og lyst, til atmøde tidligere til en hyggelig snak, HappyHour, også en god ide måske en enkel gangat undvære en foredragsholder udefra, for istedet at fokusere på klubben og dens trivselog arbejde.Præsident Marianne Bossen, Herlev IWhavde et indlæg, hvor hun foreslog en ”klubfor yngre”, bl.a. vores døtre og svigerdøtre. Enungdomsklub, hvor de yngre kommer ind ogfår IWs værdier, og en klub på deres egne betingelser.Som foredragsholder var Networker RikkeThygesen, www.executivenetworking.dk indbudttil at peppe os op, og RT fortalte os hvadvi fremover skal gøre for at synliggøre InnerWheel. Det var et engagerende og inspirerendeforedrag om netværk og betydningenaf dette. Hun pustede virkelig liv i vores selvopfattelsesom IW’ere.IW er trenden. Vi er internationale, ”Stopkvindehandel”, andre projekter og voressociale formål er helt i top.Hvem kan vi bruge i IW – når vi også vil ud oghjælpe i verdenen uden for os, skal vi spørge.Tænk udad -man kan møde enrelevant IW’eralle vegne: iNetto, i nabolaget,i badmintonklubben.Vi skal tænke udover vores egennæse - voresegen klub; vær åben over for kvinder vi falderi snak med; kan vi høre, de har sammeinteresser, som vi har i IW, så fortæl om IWog inviter dem til et møde. Giv dem en folder,henvis til hjemmesiden.Vi skal kunne konkurreremed mænd, vi skal fortsætte med at væreudadrettede, men mere målrettet.Hvis vi kuner sociale eller kun ”faglige” i IW, så bliver detkedeligt. Vi skal indeholde begge dele.Vi skalsmall – talke, snakke om det sted vi er, fællesrelationer, vise interesse, men også tænke på,hvad har vi brug for i IW. Small talk beforebig talk.En netværker giver og giver - menhusk også at sige, hvad I har brug for, når I fortællerom IW: En aktiv kvinde, der vil væremed til at gøre en forskel. ”Du er da vist ligesådan en, vi kan bruge i IW, vil du ikke medtil et IW møde ?FLOT, FLOT: RT sluttedeForårsdistriktsmøde i D47Forårsdistriktsmødet for distrikt 47 den20.marts 2010, blev i år arrangeret af HelsingørInner Wheel.Foran Det Kongelige Privilegerede Skydeselskableverede Helsingør Pigegarde forfuld udblæsning i deres flotte røde uniformerden festligst tænkelige optakt.Før frokosten fortalte museumschef KennoPedersen os levende om Skydeselskabets historie,og til mødet bagefter havde bl.a. Rotarysdistriktsguvernør, Peter Stærmose ordet.Det var dejligt at mærke, at der her er talesit indlæg med at donere sit honorar til D47sprojekt ”Stop kvindehandel”.Der var efterfølgendemange spørgsmål og kommentarer tilbåde JW, MB og RT.PastdistriktspræsidentSolveig Bisgaard stod for arrangementet, ogsluttede efter ca. 3½ time af med takke allefor en spændende debat.Kirsten Kann, DISO D47om en distriktsguvernør, der har accepteretInner Wheel som ligeværdig partner. Manfornemmer tydeligt, at der har været et godtsamarbejde mellem ham og vor distriktspræsident,Kirsten Dahl-Sørensen.Til kaffen underholdt et usædvanlig talentfuldtungt par os med vidunderlig sang, akkompagneretaf fantastisk klaver spil.Et meget flot og hyggeligt tilrette lagt møde,som Helsingør IW og deres præsident, BenteChristensen skal have tusind tak for.


26 27INNER WHEEL GOLFTURNERINGSankt Peder Næstved klub og Præstø klub har hermed fornøjelsen at inviterealle Inner Wheel medlemmer til den traditionelle årlige golfturnering.Turneringen spilles fredag den 3. september på Sydsjællands Golfklubs smukke banei Mogenstrup. Banen er en let kuperet parkbane med træer, søer og vandløb. Klubben kankontaktes på tlf. 55 76 15 55.PROGRAM:Løbende start fra kl. 9.00 til kl. 10.30.Evt. kaffe kan nydes først.Der spilles 18 hullers stableford.Efter turneringen er der frokost m/kaffe.Præmieoverrækkelse.Pris for hele arrangementet inkl. greenfeeog turneringsfee, men uden drikkevarer, erkr. 400,-TILMELDING:Udfyld nedenstående talon, og send densenest 30. august 2010 til:Annelise Gyldahl Jensen, Ved Skoven 6,4700 Næstved, tlf. 55 72 52 53.Tilmelding kan også sendes pr. email til:gyldahl@stofanet.dkVedlæg check på kr. 400,- eller indsætbeløbet på bankkonto: 6060 5198393Husk at skrive navn og medlemsnummerved bankoverførsel.Helårskort/påskekortfra Hillerød Inner Wheel KlubKortenes tekst:Til lykke, God bedring, Hjertelig til lykke, En kærlig hilsen, Tak for indbydelsen- eller tekst efter eget ønske, uden merprisPris: 2 kort + 2 kuverter kr. 40,00 pakket i gavepakning - excl. forsendelse.Nyhed:Aftagelige påskepiger, gule, orange, lilla eller grønne leveres også som løsPÅSKEPYNT pakket med 2 stk. påskepiger i hver pose til kr. 25,00 excl. Forsendelse.Pengene der indkommer for postkortene går, minus materialer, til fordelfor Hillerød Inner Wheel Klubs Hjertepudeprojekt og tilBørneafdelingen på Hillerød Sygehus.Puderne gives til brystopererede kvinder.Til Børneafdelingen købes legetøj efter afdelingens ønske.Golfklub nr: ______ Medlems nr: ______Navn:Adresse:Post nr.: By:Telefon:E-mail:BedsteInner Wheelhilsner fraJette,Michaelaog AnneliseKortene kan købes/bestilles hos:Kirsten KannSlotsgade 14, 2. Sal, 3400 Hillerød.Tlf.: 4826 0880E-mail: kirstenkann@hotmail.comMed Inner Wheel hilsenHillerød Inner Wheel KlubBEMÆRK!Ferielukketi juli og August


28 29Distriktskædeoverrækkelse i D45Inner Wheel Distrikt 47 afholderSommertræf i Rågeleje 2010på Restaurant SøstjernenRågelejevej 155, 3210 VejbyOnsdag den 19. maj var der distriktskædeoverrækkelsei Aarhus Vestre Inner Wheel.Distriktskædeoverrækkelsen fandt sted påHotel Scandic i Aarhus. Jeg var så heldig, atfå lov til at deltage sammen med mange gladeIW-piger fra både nær og fjern. Distrikt 45har en venskabsklub i Bulgarien og 19 InnerWheel-piger var kommet hele vejen for atvære med. Det var en fornøjelig dag.Aftenen startede med en dejlig buffet, så varder underholdning med 2 elever fra Musikkonservatorietsamt et instruktionsmødefor kommende bestyrelsesmedlemmer. Efterkædeoverrækkelsen sluttede aften.Tak for en dejlig aften og held og lykketil Ulla Hassager, som er blevet den nyedistriktspræsident.Kirsten JakobsenRedaktør, IW-NytRågeleje træf er åbne for alle Inner Wheel medlemmer med gæster.Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.Tirsdag den 6. juli 2010 kl. 12.00 v/Helsinge-Græsted Inner Wheel KlubTirsdag den 13. juli 2010 kl. 12.00 v/København Inner Wheel KlubTirsdag den 20. juli 2010 kl. 12.00 v/Virum Inner Wheel KlubTirsdag den 27. juli 2010 kl. 12.00 v/Frederiksberg Inner Wheel KlubDer serveres en lækker frokost og kaffe. Drikkevarer er for egen regningProgrammet for de enkelte møder vil blive annonceret på distrikt 47’s hjemmeside.http://distrikt47.innerwheel.dk/Pris kr. 160,-Tilmelding:Direkte til SØSTJERNEN på tlf.: 4871 5327 fra kl. 10.00 senest fredagen før mødet.Vi glæder os til at se jer i RågelejeInner Wheel Distrikt 47Solveig BisgaardPastdistriktspræsident


30 31Velkommen til nye medlemmerDistrikt 44 Bangsbostrand Elsebeth JacobsenFrederikshavn Anette Bang LyngGrenaa-Djurs Dorthe Frey WulffNørresundby Tonie Horsens, Kirsten RosenvilleRanders Østre Pia NielsenRebildLilian Andersen, Anne Marie JespersenSkiveBirgitte SchmithSæbySusanne Hjelm Christensen, Jette NielsenThistedKaren Margrethe DaugaardHanne Sandholm BækAnna Damsgaard OvergaardJune Elin HamgrenViborgAnette Husum HansenAalborghusBirgit Damkjær Andersen, Jyta Daugaard PopikDistrikt 45 Esbjerg Lone Harding BressendorffHorsens Vitus Bering Vibeke HansenLemvigBritta SønderskovDistrikt 46 Assens Lissi Irene Dixen, Alice Rosvald HolmgaardRuth PeulickeEjbyAnne Bergmann PettersonJonna Vibeke ThorbensenFredericiaHanne Winther PjengaardKoldingAnna Grethe Steensgaard, Charlotte ChristensenOdense Vestre Camilla Warncke FreislebenSkærbækElse Oxbøll, Birgit RodeSønderborgKirsten Irene KarlsenAabenraaBirte Marie GalleDistrikt 47 Frederiksværk Ing-Britt SkovHerlevSolvej Eskildsen, Gina Larsen, Mie PelzerAnnette Petersen, Ulla SørensenBritt WeidemannHillerødHeidi LiljedahlKastrupKarin RatjeDistrikt 48 Dianalund-Stenlille Pernille Birthe Græbert JacobsenGørlevEva Maria Pedersen, Kirsten ZwergiusKaren Birgit LaursenHolbæk Østre Margit Kock MotzfeldtKalundborgKaren BoesenKorsørLis BrunsgaardMariboAgnete Klara JørgensenNørre Alslev/Stubbekøbing Solveig GarsdaStegeMarianne EngersStore-Heddinge Elisabeth Helene Gram, Christina PræstgaardDødsfaldDistrikt 44 Torshavn Kristin ThomsenViborg-Asmild Gudde MusaeusDistrikt 45 Esbjerg Lise ThomsenSkanderborg Hanne BjørnDistrikt 47 Ballerup Rose KlingertGentofteAnne MunkLilian LustrupDistrikt 48 Holbæk Susanne Lund PedersenNykøbing Falster Birgit SchyttNørre Alslev/Stubbekøbing Grethe Dam NielsenAnne Rigmor HansenRingstedAgnes HesselbjergRoskildeIbeth Lerche OlesenVigtige datoer19. maj 2010 D45 Distriktskædeoverrækkelse, Aarhus Vestre IW7. juni 2010 D46 Distriktskædeoverrækkelse Vamdrup IW12. juni 2010 D48 Distriktskædeoverrækkelse i Kalundborg IW13. juni 2010 D47 Distriktskædeoverrækkelse og Instruktionsmøde, Kbh. Nordre IW17. juni 2010 D44 Distriktskædeoverrækkelse og Instruktionsmøde, Års IW


ID-nr. 46668Vigtige oplysningerFrimærker afleveres til:Hanne DahlBox 174,Granvænget 205700 SvendborgUdenlandske abonnenter:kr. 100,00Bestilling til:Rådskasserer Else StorgaardSenest 30. juni 2010E-mail: kasserer@innerwheel.dkBetaling til:Alm. Brand Bank 7681 – 1568625Senest 30. august 2010IBAN nummer DK1076810001568625BIC-kode (Swift-adresse) ALMBDKKKObs!Alle bankomkostninger skal betales afordregiverenReturblade sendes til:MedlemregistretTove Galmstrup ChristensenEngvej 28370 HadstenNæste nummer udkommer sept. 2010Sidste frist for manuskripter til:Ansvarshavende redaktørSøndag den 1. august 2010

More magazines by this user
Similar magazines