2013 #01 - Krüger A/S

kruger.dk
  • No tags were found...

2013 #01 - Krüger A/S

”Nøglen til succesrige udviklingsprojekterliggeri det tætte samarbejdemed danske forsyningerog universiteter. Alle bidragerud fra deres specifikkeforudsætninger ogtilfører dermed projektetde nødvendige praktiske,teoretiske og kommerciellekompetencer. Kun på denmåde når vi i mål og kommerfrem til ny teknologi,som retter sig mod virkeligeudfordringer ude hoskunderne og løser demeffektivt.”Theis N. GadegaardMarkedschef, Krüger DanmarkRessourceeffektivisering afanlæg til opvarmning/kølingaf bygninger med grundvandGrundvandet i Danmark kan bruges tilat køle og opvarme bygninger. Senderman vandet gennem en varmeveksleri sommerhalvåret, vil det afgive kulde,gør man det samme om efteråret vil dethave modsat effekt. Formålet med projekteter at afgøre, om den efterfølgendegrundvandsopvarmning, som sker i sommerhalvåret,medfører sundhedsskadeligbakterieudvikling.Regn under fremtidens klimaAdgang til historiske nedbørsmålingerer afgørende for, at danske forsyningerkan opretholde afløbssystemer, som eri stand til at håndtere de aktuelle nedbørsmønstre.Projektet, der bygger på deseneste forskningsresultater, leverer metoder,regndata og beregningsstrukturer,som forsyninger og andre kan anvendetil klimatilpasning af afløbssystemer.SMART beholderdrift for sikkerog energirigtig forsyningUhensigtsmæssig beholderdrift erårsag til unødige driftsomkostningerog sundhedsmæssige risici på danskevandværker. Formålet med projektet erat udvikle et værktøj, som sætter drikkevandsforsyningernei stand til at vurdereeffekten af den aktuelle beholderdrift ogplanlægge fremtidige effektiviseringer,herunder træffe beslutning om renoveringog nedlæggelse af beholdere.Optimeredefilterskylningsprocedurer påvandværkerVandværker, der behandler jernholdigthårdt grundvand, skal ofte udskiftefiltermaterialer på grund af voksendefilterkorn. I projektet opstilles parallelleforsøgsfiltre, som benyttes til at teste forskelligefilteropbygninger og skylleprocedurer.Projektets formål er at optimereprocedurerne for filterskylninger og dermedblandt andet forbedre drikkevandetskvalitet og effektivisere driften.Optimering af mikrobiologienpå biologiske renseanlæg og irådnetankeMed 16S-amplikon-metoden er det muligthurtigt og præcist at analysere bakteriekulturernei aktivslamprocesserne pårenseanlæg og i rådnetanke.Formålet med projektet er at undersøge,hvad der sker med bakterierne, når driftenaf anlægget ændres. Potentialet er blandtandet bedre rensning, mindre kemikalieogenergiforbrug, færre udgifter til slamhåndteringsamt øget biogasproduktion.”Navnet Krüger er tætknyttet til teknologiskudvikling. Det viser blandtandet vores flotte placeringi Ingeniørens aktuelleimageundersøgelse, og detbekræftes af vores medarbejdere.Både erfarnefolk og helt nyuddannedeingeniører oplever, at deresforslag kan blive til nyeteknologier. Vi får ogsåhele tiden flere uopfordredeansøgninger. Det ser visom udtryk for, at mangegerne vil gøre en forskel påvandområdet.”Anne AbrahamHR- og kommunikationschef, KrügerDanmarkKrüger Nyt / 2013#19


Rekreative værdier skalvedligeholdesGravitation er en økonomisk, men afløbsledninger ved tunnelforbindelsenogså fleksibel og driftssikker løsning mellem Nordhavn Station og den kommendemetro.ved ledningsomlægning på Nordhavn.Baggrunden for projektet er Folketingets– Vi anbefalede en ren gravitationsløsning,der førte de nye afløbsledninger metroen med en cirka tre km lang afgreningbeslutning fra efteråret 2012 om at udvideunder S-banen ved Århusgade. Den var til Nordhavnsområdet. Selvom stationernekonkurrencedygtig i anlægsfasen og på ruten har opnået den bedst mulige placering,kommer især stationsanlægget vedmedførte ifølge sagens natur ikke udgiftertil løbende drift. Alternativet var Nordhavn til at påvirke de eksisterende afløbsledninger.Projektleder Kasper Juel-Berg,at udføre omlægningerne iKalkbrænderihavnsgade, men det krævedeen pumpestation. Det fortæller – Omlægningerne er ikke en planlagt inve-HOFOR A/S, siger:projektchef Jesper Lindholm, Krüger A/S, stering. Til gengæld gør vi anlægget mereder har projekteret omlægningerne af fleksibelt og fremtidsrettet ved at nedlægskabeoptimale livsbetingelser for planteogdyreliv i søerne, som var forurenedeog havde dårlig økologisk balance. DortheRømø siger:– Vi fjernede skidtfisk som skaller ogbrasen og udsatte geddeyngel. Desudenetablerede vi kunstige skjul for rovfiskene.Kontrol over fiskesammensætningen harbetydet, at vandet er blevet klart, og atbundvegetationen har fået de nødvendigevækstbetingelser. Med den nuværendeovervågning vedligeholder vi resultaterneaf det oprindelige projekt og fastholder etvarieret dyre- og planteliv i søerne.Det kræver løbende overvågning af et stortvandsystem at opretholde vandmiljøet iDe Indre Søer i København.Overvågning af flow og vandkvalitet påstrækningen fra Harrestrup Å ind modKøbenhavn bidrager afgørende til at sikrevandmiljøet i De Indre Søer, som er et afbyens mest populære rekreative områder.– Får søerne ikke rigeligt frisk vand, kandet skade planter og dyr. Det samme gælder,hvis indholdet af næringsstoffer bliverfor højt. Løbende målinger fortæller os,hvordan vi skal styre pumper og spjæld ivandsystemet omkring søerne for at sikreoptimale forhold, forklarer projektlederDorthe Rømø fra Center for Park og Naturunder Københavns Kommune.Overvågningsopgaven løses af Krüger, derhar onlineadgang til løbende informationerom flow, vandstand og fosforkoncentrationpå udvalgte steder i vandsystemet.Salgschef Mai Sørud, Krüger, siger:– Data samler og vurderer vi i månedligerapporter, som Center for Park og Naturherefter bruger som grundlag for at vurdereog eventuelt justere driften og styringenaf systemet. Typisk tjekker vi, om styringsstrategienbliver fulgt.FAKTAKøbenhavns Indre Søer er en fællesbetegnelsefor Sankt Jørgens Sø, Peblinge Sø ogSortedams Sø. Via de rørlagte åer, Lygte Åog Ladegaards Å, modtager søerne vandfra Harrestrup Å, Utterslev Mose og EmdrupSø. Pumper og spjæld opsat forskelligesteder i vandsystemet gør det muligtat styre tilledningen af vand til områder,hvor det f.eks. af miljømæssige årsagerer nødvendigt at øge flowet. Actiflo®anlæggetved Emdrup Sø bidrager til atsikre vandkvaliteten i De Indre Søer.Langsigtet miljøinvesteringNye udfordringerRensning af vandet frem mod Sankt Jørgens, I øjeblikket er spørgsmålet, hvad der skalPeblinge og Sortedams Søerne foregår på et ske på lidt længere sigt. Da KøbenhavnsActiflo®-anlæg, som er placeret ved Emdrup Kommune i sin tid udarbejdede Spildevandsplan2008, fokuserede politikerneSø. Krüger opførte anlægget i 1998, og detdrives i dag af HOFOR med Krüger som på at sikre miljøet. Inden for de seneste årrådgiver. Mai Sørud siger:er antallet af voldsomme regnhændelser– Actiflo® er en meget robust proces, der med deraf følgende oversvømmelser vokset.effektivt fjerner en række stoffer fra vandet. Det samme er presset for at bruge søer ogI forhold til De Indre Søer er det væsentligt vandløb til at afhjælpe problemet. Det kanat rense for fosfor, men processen kan også påvirke det oprindelige miljømæssige fokus.bruges til at reducere COD og suspenderet Dorthe Rømø siger:stof. Pointen er, at vi ved at fjerne næringsstoffetfosfor får mindre algevækst og der-vi skal løse. Men skal systemet klare større– Det er ikke afklaret endnu, hvilke opgavermed øger sigtbarheden samt giver bedre separering af regnvand, fordrer det øgetiltforhold i vandet.lokal rensning samt overvågning af flowActiflo®-anlægget ved Emdrup Sø bidrager og vandkvalitet for at sikre de store miljømæssigeog rekreative værdier, der er for-væsentligt til at opretholde den forbedredetilstand i De Indre Søer, som blev opnået, bundet med De Indre Søer.efter at Københavns Kommune renoverededem i perioden 2002-2006. Målet var atKontakt Mai Sørud, mus@kruger.dkGravitation betaler sig10Krüger Nyt / 2013#1


supplerer med Aquafab-filtre, hvorved viblandt andet opnår under 1 mgTSS/l i råvandet.Actifloc-anlægget har to linjer ogunderstøtter kundens krav om høj vandkvalitetog maksimal driftssikkerhed.Efter forbehandlingen gennemgår vandetultrafiltration og omvendt osmose for tilsidst at blive demineraliseret. Samlet leverervandanlægget 198 m 3 kondenseret vandi timen.Kraftværk vælger densikre løsningActiflo® garanterer driftssikkerhed og højvandkvalitet på kraftværk i Polen.Med udgangen af 2014 vil Patnow-kraftværketnær Konin i det østlige Polen modtagekondenseret vand af en renhedsgradså tæt på 100 procent, som det i dag erteknisk muligt. Forklaringen ligger noglefå hundreder meter fra værket, hvor Krügerog dets polske datterselskab er i gang medat renovere og modernisere et alleredeeksisterende vandbehandlingsanlæg.Krügers repræsentant i Polen Hans OlePoulsen, der koordinerede tilbudsprojektet,forklarer:Vi har designet en ny proces ogudvalgt en række nye teknologier,men genbruger en del af de eksisterendebygninger og enkelte andre anlæg. Kraveneknytter sig især til kvalitet og driftssikkerhed,som af gode grunde er ekstrakritiske for et kraftværk.Råvandet til det nye vandbehandlingsanlægved Patnow-kraftværket stammer fralokale søer. Selve behandlingsprocessenfalder i tre dele, hvor især forbehandlingener interessant. Hans Ole Poulsen siger:– Vi starter med et Actifloc-anlæg byggetop omkring Actiflo®-teknologien, som viGennembrud i PolenKontrakten med Patnow-kraftværket blevindgået i efteråret 2012 efter en intensivtilbudsfase, hvor Krügers processer ogteknologier blev testet op mod en rækkekonkurrenters. Set med Hans Ole Poulsensøjne er der tale om et gennembrud i forholdtil den polske kraftværksindustri:– Kontrakten viser, at lokal repræsentationgennem egne datterselskaber åbner døre.Men den viser også, at vi kan samarbejdepå tværs af landegrænser og skabe løsninger,som kunder over hele verden finderattraktive. Sammen med det vellykkede testforløbhar vores internationale referencerklart været en styrke i forhold til at overbevisePatnow-kraftværkets ledelse om, atvi leverer den efterspurgte vandkvalitet ogdriftssikkerhed.Kontakt Hans Ole Poulsen,hop@kruger.dkge et bygværk med vanskelige adgangsforholdog risiko for mange slamaflejringer.Udfordringen er, at ledninger til afløb skalføres i samme område som en lang rækkeandre forsyningsledninger, der ligeledesskal lægges om. Dertil kommer, at denfysiske etablering skal foregå parallelt medandre anlægsprojekter.Projekt i to faserSamlet omfatter projektet et gravitationssystem,der fører spildevandet fra Kalkbrænderihavnsgadenord for Århusgadetil Østbanegade og videre mod syd tilbagetil udgangspunktet svarende til en samletstrækning på 200 m. Arbejdet udføresved tunnelering og er planlagt til at skullegennemføres over to faser frem mod 2017.Kasper Juel-Berg siger:– Vi begynder med at etablere en permanentløsning nord for Århusgade, men måså nøjes med midlertidige stik til andreområder, mens vi afventer diverse anlægsarbejder.Først senere kan vi igen kommeunder S-banen og tilbage til Kalkbrænderihavnsgade.Så får vi til gengæld også ensamlet permanent løsning, som modsvarervores krav til driftssikkerhed og fleksibiliteti forhold til fremtidige behov.Tunnelforbindelsen mellem NordhavnStation og den kommende metro etableresmed et rullende fortov og bliver på i alt 90m. Nordhavnsmetroen forventes indvieti 2019.Kontakt Jesper Lindholm, jel@kruger.dkKrüger Nyt / 2013#111


Sådan renses spildevand fra hospitalerUdviklingsprojekt om rensning af hospitalsspildevandfokuserer på de kritiske spildevandsstrømmeog renser dem medAnoxKaldnes’ MBBR-proces og avanceretoxidation.Fokuser på problemet og brug den mesteffektive teknologi. Sådan lyder den enklefilosofi bag et udviklingsprojekt om rensningaf spildevand fra hospitaler, somKrüger gennemfører i samarbejde medTeknologisk Institut, DTU og Det Nye UniversitetshospitalAarhus (DNU). CivilingeniørChristina Sund, Krüger, siger:Vi ønsker at sætte ind over for despildevandsstrømme, hvor indholdetaf medicinrester og mikroorganismerer særlig højt. Ideen er at kombinereAnoxKaldnes’ MBBR-teknologi medozonoxidation, så vi både foretager avanceretbiologisk og kemisk rensning.Alternativet er at rense den samledemængde sanitært spildevand decentralt,f.eks. ved brug af traditionel MBR-teknologi.Det er imidlertid unødvendigt. ChristinaSund siger:– Op mod tre fjerdedele af det sanitærespildevand fra hospitaler kan sendes direktetil kommunale renseanlæg uden forudgåenderensning, da det ikke adskiller sigfra almindeligt husspildevand. Samtidig eraktiv slam, der benyttes i MBR-teknologien,mindre effektiv til at nedbryde komplekseorganiske forbindelser, som lægemidlerofte er. Går det, som vi forventer, kan vifremstille et anlæg, der bringer spildevandsrensningpå hospitaler et langt skridtfremad til gavn for miljøet, men som ogsåhar klare økonomiske fordele.Bedst og billigstProjektet startede i begyndelsen af året,hvor projektteamet tog fat på i detaljer atkortlægge de mest problematiske stofferfra sygehuset. Senere kommer forsøgs- oganalysearbejdet, som kulminerer i et skitseprojektfor et fuldskalaanlæg. ProjektlederHans-Ulrik Rasmussen fra DNU siger:– Vores rolle i projektet er at stille spildevandog areal til rådighed for forsøgsanlægget.Men det er klart, at vi som det næststørstesygehus i landet har en særlig interesse iet positivt udfald. Den interesse deler vimed vores kolleger på de øvrige store sygehusprojekter.DNU forventer på sigt at producere omkring200.000 m 3 spildevand om året. Hans-UlrikRasmussen siger:– Der er stor økonomisk forskel på, om viskal rense den samlede mængde spildevandeller kun de strømme, der kommer fra særligtbelastende afdelinger. Gevinsten bliverendda større, fordi MBBR medfører mindreenergi- og kemikalieforbrug.Supersygehus er klarOvervejelserne vedrørende den mest effektivestrategi til rensning af hospitalsspildevandstartede med Miljøministerietshandleplan fra 2009. Senere fulgte ministerietsrapport fra 2011, som blandt andetpræsenterer resultaterne af et forsøg medMBR efterfulgt af ozonering på Rigshospitalet.Christina Sund siger:– Vores projekt varer til midten af 2014. Regionerneinvesterer lige nu milliarder i nyehospitaler, og vi håber naturligvis, at voresteknologi bliver den foretrukne.I forhold til DNU ligger myndighedsansvarethos Aarhus Kommune, der i 2012 varslede etpålæg om decentral rensning af spildevand.Hans-Ulrik Rasmussen slutter:– Spildevandssystemet under DNU bliverprojekteret, så vi kan samle de kritiskestrømme. Sandsynligheden taler for, atpålægget kommer, og selvom det alligevelikke sker, vil vi måske se en fordel i at renseselv. MBBR kombineret med ozonering erklart den mest målrettede og effektivemåde at løse problemet på.Kontakt Christina Sund, acs@kruger.dkLaboratorierskal designederes egnevandanlægBrugerdefinerede vandanlæg fra ELGALabwaters nye Chorus-koncept er påvej ud i danske laboratorier.Fremover er det laboratoriet selv, dersammensætter sit vandanlæg fraELGA Labwater. Det sikrer den nye produktlinjeinden for PURELAB-serien,som under navnet Chorus nu er på vejud i danske laboratorier.Salgsingeniør Mette Lindring Nielsen,Krüger Aquacare, har allerede truffetde første kundeaftaler og er stærktbegejstret:12Krüger Nyt / 2013#1


Membran fordoblervandanlægs kapacitetHurtigt voksende farmavirksomhed kanudvide sit nuværende vandanlæg med billigmembranløsning og vinde tid til langsigtetplanlægning.Med en omvendt osmose-membran kanFaaborg Pharma fordoble kapaciteten påsit vandanlæg fra ELGA Labwater for kunen tredjedel af prisen af et tilsvarende nytanlæg. Det er en mulighed, som i høj gradinteresserer virksomhedens stifter og administrerendedirektør Sten Grønved Nielsen:Vi bruger al det laboratorievand,som vores nuværende anlæg kanproducere, og behovet vokser. Membranener attraktiv, fordi den udvider kapacitetenher og nu og giver os tid til atplanlægge på lang sigt.Faaborg Pharma fremstiller, markedsførerog sælger kliniske produkter inden for personlighygiejne, desinfektion og hudplejetil apoteker og sygehuse. Laboratorievander en hovedingrediens i alle virksomhedensprodukter.Faaborg Pharma anskaffede sit nuværendePURELAB vandanlæg i 2009, samtidig medat virksomheden for fjerde år i træk fordobledesin omsætning og blev optaget pådagbladet Børsens liste over særligt hurtigtvoksende virksomheder, de såkaldtegazeller. Anlæggets kapacitet er på 60 literi timen med en buffertank på 50 liter. StenGrønved Nielsen siger:– Vi skal minimum op på det dobbelte iløbet af det kommende år, men da vi er igang med en stor international satsningog ikke kender vores behov på lidt længeresigt, er det i øjeblikket for usikkert at investerei et større industrielt anlæg. Her erELGA-anlæggets fleksibilitet kombineretmed stor driftssikkerhed en klar fordel.Potentiale i at venteFaaborg Pharma blev stiftet i 2002 og hari dag 13 medarbejdere. Vandanlægget eren 7060-model, der i sin nuværende skikkelseer forsynet med RO-membranfilter,UV-filter og ionbytterenhed. Membranentil omvendt osmose monteres mellembooster-pumpen og vandkvalitetsmåleren.Salgsingeniør Mette Linding Nielsen, der isin tid solgte PURELAB-anlægget til FaaborgPharma, siger:– Faaborg Pharma har et driftsikkert anlægmed en lang restlevetid. Det potentialekan virksomheden udnytte, hvis den vælgerat anskaffe membranen, mens denafklarer sine langsigtede behov. I øvrigt erfleksibilitet med udgangspunkt i kundensbehov enestående for alle ELGAs anlæg.Kontakt Mette Linding Nielsen,mln@kruger.dk– Sammen med den ansvarlige medarbejdergennemgår jeg de lokale behov i forhold tilvandkvalitet, bakterieniveau, vandforbrug,fødevand, placering, dispensering mv. Nårvi har været hele vejen rundt, kan jeg printeen tegning over netop dét specifikkeanlæg. Nogle uger senere har laboratorietsit nye anlæg.Mette Linding Nielsen ser en række kontantefordele forkunden ved detnye koncept:– Det er en delaf filosofien bag Choruskonceptet.Standardkomponenterforenkler service og ermed til at gøre produkterne billigere.Salgsingeniør Mette LindingNielsen, Krüger Aquacare– Behandlingsprocessen er den samme somhidtil. Men modsat en standardløsning fårdu præcist, hvad du beder om. Derudoverer komponenterne fleksible, så du løbendekan tilføje nye funktioner.Forenkler serviceSelvom de nye anlæg fra ELGA Labwater ialle funktionelle detaljer er tilpasset kundensbehov, består de ikke desto mindreaf standardkomponenter. Mette LindingNielsen siger:– Det er en del af filosofien bag Choruskonceptet.Standardkomponenter forenklerservice og er med til at gøre produkternebilligere.PURELAB Chorus erstatterpå sigt de tidligereprodukter i PURELABserien.Ifølge MetteLinding Nielsen kommerlaboratorier med så-danne anlæg, der typisk har en levetid påop til 15 år, dog ikke til at mangle hverkenservicebesøg eller reservedele:– ELGA har i mange år været førende iforhold til at have fokus på kundens behov,både når de udvikler nye produkter ogafvikler ældre. PURELAB Ultra var f.eks. envæsentlig forbedring, da det blev introduceret.Med Chorus-konceptets brugertilpassededesign lægger de endnu en gangalen til deres forspring.PURELAB Chorus markedsføres fra juli2013 under slagordet ”Our Innovation. YourChoice”. Fuldt berettiget, efter Mette LindingNielsens mening.Kontakt Mette Linding Nielsen,mln@kruger.dkKrüger Nyt / 2013#113


Få bakteriergør stor forskelMikrobiologiske indikatorer kan føre tilbedre styring, men først skal banebrydendemetode optimeres.Med 16S-amplikon-metoden er der sket etforskningsmæssigt gennembrud, som gørdet muligt hurtigt og præcist at analyserebakteriekulturer i aktivslamprocessernepå renseanlæg og i rådnetanke. Nu skalmetoden, der bygger på analyser af bakteriernesDNA-sammensætning, optimeres inyt udviklingssamarbejde mellem AalborgUniversitet (AAU), Krüger og forsyningernei Aalborg og Hjørring. Professor Per HalkjærNielsen, Sektion for Bioteknologi, AAU,siger:– Fra tidligere studier ved vi, at tilstandeni procesanlæg og rådnetanke bestemmesaf relativt få bakteriearter. Til gengæld vedSlam stiller krav til dekanterTungt spildevandsslam fra energiproduktionfår Asnæsværket til at skifte dekanter.Spildvandsslam med indhold af gips, flyveaskeog kalk er årsagen til, at DONG Energytil sit renseanlæg på Asnæsværket harudskiftet en eksisterende dekanterinstallationtil afvanding af slam. I modsætningtil den tidligere løsning er det nye anlægkonstrueret, så det kan modstå belastningenfra de tunge og slidende materialer. Desudener anlægget blevet yderligere automatiseretmed blandt andet en avanceretskyllefunktion, ligesom det kan overvågescentralt.Vi ønskede en stabil og fleksibelløsning tilpasset den speciellesammensætning af vores spildevand, såvi kunne mindske vedligeholdelsesomkostningerneog optimere processen.Ideen til at satse på en ny type dekanterstammer fra vores kolleger på Esbjergværket,der har positive erfaringer med etanlæg af tilsvarende type, siger ingeniørJørgen Stange Jensen, DONG Energy.Opgaven landede hos Krüger i 2011, der i2009 udførte en udvidelse af Asnæsværketsrenseanlæg og havde særligt gode forudsætningerfor at sikre en problemfri leverance.Kravet var en behandlingskapacitetpå 600 kg tørstof i timen med en forventetkoncentration i det afvandede slam på35-50 procent. Projektleder Leif Pedersen,Krüger, siger:– Dekanteren er bygget op omkring enhorisontal centrifuge, som skiller væske ogfast stof i en kontinuerlig proces. Teknologiener meget effektiv og opfylder Asnæsværketskrav med god margin. Desuden er detlykkedes at reducere polymerforbrugetbetragteligt.Fremtidssikret løsningAsnæsværkets renseanlæg blev opført afKrüger i 1989 og behandler spildevand fraværkets produktion af el og varme. Anlæggeter bygget op i to linjer og har en kapacitetpå 288 m 3 i døgnet med mulighed forat udvide til 720 m 3 under spidsbelastning.Dekanteren behandler fældet slam fra spildevandsprocessen.Slammet bortskaffes tildeponi. Jørgen Stange Jensen siger:– I øjeblikket bruger vi kun en mindre delaf vores kapacitet og har ingen indikationerpå, at det vil ændre sig. Men bliver der f.eks.behov for at øge produktionen på kraftværket,kan den ledige kapacitet selvfølgeligblive inddraget. I den situation er deten stor fordel, at vi har fået en løsning, derkan klare opgaven.Asnæsværkets nye dekanter blev idriftsat isommeren 2012.Kontakt Leif Pedersen, lep@kruger.dk14Krüger Nyt / 2013#1


vi ikke så meget om, hvad der sker medbakterierne, når vi foretager driftsmæssigeændringer. Det skal vi finde ud af, og såskal vi formidle vores viden.16S-amplikon-sekventering er inden for deseneste par år implementeret på AAU. Hersupplerer den FISH-metoden (FluoriserendeIn Situ Hybridisering), der blev benytteti forbindelse med to store databaseprojektergennemført i samarbejde med Krüger oget antal forsyninger. Per Halkjær Nielsensiger:– Begge metoder er pålidelige og kvantitative.FISH, som identificerer bakterierved hjælp af genprober og fluorescensmikroskopi,tager uforholdsmæssig lang tid,og så kan den kun identificere i forvejenkendte arter. Det kan betyde, at vi overservigtige sammenhænge. 16S-amplikonmetodenanalyserer et bestemt gen (16Sgenet)i alle bakteriernes DNA, således vifår alle arter identificeret og kvantificeretpå én gang. Metoden kræver nogen specialvidenom bioinformatik, men bliver snartmere alment tilgængelig.Mulig udvidelse af projektetDet kommende projekt med titlen ”Optimeringaf mikrobiologien i biologiske renseanlægog rådnetanke” gennemføres overto år og tager udgangspunkt i problemstillingerhos de deltagende forsyninger. PerHalkjær Nielsen siger:– Lad os sige, at et anlæg danner skumeller har en biologi, der er følsom over forudsving i belastningen. Forsyningen viloplyse de relevante procesdata, som Krügerregistrerer, hvorefter vi gennemfører analyserne.På den måde opnår vi at relatereproblemer og bakterier og får dermed eteffektivt diagnostisk værktøj.Herefter er det nærliggende også at testeeffekten af konkrete løsningsforslag. ViceafdelingschefVibeke Borregaard, Krüger A/S,siger:– Det vil gøre projektet endnu mere interessantfor os. I første omgang nøjes vi dogmed at analysere bakteriekulturen veduhensigtsmæssig drift. Afhængigt af dekonkrete cases vil vi tage stilling til, om viskal udvide projektet til også at omfatte målinger,efter at løsninger er implementeret.Skal kommercialiseresSom led i projektet opretter AAU en hjemmeside,hvor interesserede kan følge resultaterne.Per Halkjær Nielsen siger:– Vi forventer, at projektet fører til løsningerpå en række driftsproblemer. Men førstskal resultaterne formidles, så rådgivningsvirksomhedernehører om dem og får modpå at kommercialisere dem. Her håber vinaturligvis, at danske virksomheder kommerhurtigt på banen.I Danmark er der cirka 250 større kommunalerenseanlæg, hvoraf 70 har rådnetanke.Dertil kommer et antal industrier oglaboratorier med eget renseanlæg. VibekeBorregaard slutter:– Det er et spændende potentiale, som viselvfølgelig skal se nærmere på. Lige nuglæder vi os til at bidrage til at optimereen helt ny metode, der gør os klogere påbakteriekulturerne på renseanlæg og irådnetanke.Kontakt Vibeke Borregaard, vrb@kruger.dkRenseanlæg modernisererslambehandlingIndustrielt renseanlæg anskaffer skruepresse,der forbedrer drift og arbejdsmiljø,mens slammet afhændes til energiformål.Billigere drift og bedre arbejdsmiljø er blotnogle af de fordele, som Dupont i Grindstedhar opnået ved at anskaffe en skruepressefra Huber Technology til virksomhedensrenseanlæg. DriftschefPoul Erik Nielsen siger:– Den gamle kammerfilterpressevar nedslidt ogkrævede tungt rutinearbejde,herunder håndteringaf kemikalier.Desuden stod den i enbygning, som var vanskeligat varme op, og såvar det efterhånden sværtat finde lossepladser til at modtageslammet.Renseanlægget blev bygget af Krüger i1974 og har en kapacitet på 50.000 PE.Slamproduktionen ligger på 12.000 kg omugen. I stedet for at sende slammet til slutdeponiønskede Dupont, at det blev afvandetmed henblik på produktion af biogas.Seniorprojektingeniør Kai Beltoft, Krüger,der stod for leverancen, siger:– Vi anbefalede skruepressen, fordiden afvander til det ønskedetørstofindhold. Desudenbruger den mindre elog færre kemikalierog medførersåledes laveredriftsomkostninger.Endelig sikrerdens design etbedre arbejdsmiljø.FremtidssikretløsningForuden skruepressen medvarebetegnelsen ROTOMAT® typeRoS 3Q og en polymerstation omfattedeleverancen en tilbygning til flotationsbyg-ningen, hvor skruepressen og polymerstationenskulle placeres, samt en slamlagertank.Installationen producerer slam medet tørstofindhold på 10 procent, sådan sombiogasanlægget kræver det. Samtidig erden fremtidssikret ved at kunne afvandetil 17-18 procent, såfremt slammet på ettidspunkt skal tørres. Poul Erik Nielsensiger:Vi har fået et moderne slambehandlingsanlæg,der opfyldervores krav til både driftsomkostninger ogarbejdsmiljø. Men især er vi glade for, atslammet nu kan anvendes til energiproduktion,hvorfra det fosforholdige restprodukti princippet kan sendes videre tilf.eks. gødningsformål i land- og skovbrug.Det samlede anlæg stod færdigt vedudgangen af 2012. Dupont i Grindstedproducerer emulgatorer, enzymer og farmaprodukter.Kontakt Kai Beltoft, kxb@kruger.dkKrüger Nyt / 2013#115


Kina ermulighedernes landDanske ingeniørstuderende giver ideer tileksport af vandteknologi til det kinesiskemarked og vinder rejse til ”de store mulighedersland”.– Kina rummer enorme muligheder fordanske vandingeniører. Sådan lyder MattiasIngerslevs konklusion, efter at han i april i årvar på syv dages studietur til Shanghai sammenmed fem andre fortrinsvis ingeniørstuderendefra Odense, Aarhus og København.Turen vandt de på Vandtek 2012, hvor desom det bedste af seks hold på 24 timer besvaredeet spørgsmål om, hvordan vandløsningerkan blive den store danske eksportsuccestil det kinesiske marked.I løbet af de kommende 10 år forventer dekinesiske myndigheder at investere 3.700mia. kr. i vandløsninger. De studerendes idévar at introducere et system til moniteringaf flow og vandkvalitet i de kinesiske flodsystemerog tog blandt andet udgangspunkt iKrügers sensorteknologier.Under opholdet, som var medsponseret afKrüger, besøgte de danske studerende drikkevandsforsyningerog renseanlæg, ligesomde tilbragte en dag i Veolias hovedkvarter iShanghai. Foruden Mattias Ingerslev deltogCarina Hove Hansen, Mads Bæk Lynderup,Jin Ri Li, Ida Illum Petersen og MathiasSlyngborg i turen.Kontakt Anne Abraham, ana@kruger.dkFå gratisfaglige bøgerKlik ind på Krügers hjemmeside og få adgangtil gratis studie- og erhvervsbøger.Er du studerende eller bare interesseret iden nyeste viden inden for dit fagområde?Så klik på www.kruger.dk/da/job/boegerog hent gratis studiebøger inden for blandtandet ingeniørfag, kommercielle fag, IT mv.Bøgerne er skrevet af professorer og andreved de relevante uddannelser med henblikpå direkte brug i undervisningen. HR- ogkommunikationschef Anne Abraham siger:– Vores medarbejdere følger den tekniskeog naturvidenskabelige udvikling tæt oghar stor appetit på ny viden generelt. Voresstudie- og erhvervsbøger er et tilbud, somvi gerne vil give til alle med en relation tilKrüger.Sig ja til en frisk svømmeturFor fjerde år i træk inviterer Krüger til svømmestafet i Københavns Havn.31. august har du mulighed for at få en enestående svømmeoplevelse i Københavns Havnsammen med kolleger, venner og familien, eller hvem du har lyst til at dele den med. Distancener på 2000 meter, og I skal være fire i alt, der hver især svømmer 500 meter.Stafetten starter og slutter ved Den Sorte Diamant. Undervejs kommer I blandt andet forbiBørsen og Frederiksholms Kanal, og I får masser af opmuntring fra tilskuerne undervejs.Krüger er hovedsponsor for arrangementet, der afvikles af Dansk Svømmeunion som endel af det store individuelle stævne Christiansborg Rundt.Kontakt Anne Abraham, ana@kruger.dkKrüger sponserergratis deltagelsetil de første fem hold, dersender liste med deltagernavnetil Anne Abraham påana@kruger.dkKontakt Anne Abraham, ana@kruger.dkwww.kruger.dkKrüger A/SGladsaxevej 363DK-2860 SøborgTlf 39 69 02 22kruger@kruger.dkHaslegårdsvænget 18DK-8210 Aarhus VTlf 87 46 33 00aarhus@kruger.dkIndkildevej 6 CDK-9210 Aalborg SØTlf 98 18 93 00aalborg@kruger.dkKrüger AquacareFabriksparken 50DK-2600 GlostrupTlf 43 45 16 76aquacare@kruger.dkKrügerNyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen • Nyhedsbrevet sendes til Krügerskunder i Danmark • Ansvarshavende redaktør: Ole Røsdahl, CEO: ojr@kruger.dk • Redaktør: Anne Abraham,HR- og kommunikationschef: ana@kruger.dk • Layout: Refleks, refleksdesign.dk • Oplag: 2.500 stk.

More magazines by this user
Similar magazines