Noter - Danica Koncernen - Danica Pension

danicapension.dk
  • No tags were found...

Noter - Danica Koncernen - Danica Pension

Pr. 1. januar 2012 er kontorenten i alle gruppernenedsat til 1,8 pct. før PAL-skat.Belastning af kundernes midlerDen samlede belastning af kundemidler i den traditionelleforretning omfatter ikke kun risikotillægget,men også indregning af omkostnings- og risikoresultat.Omkostnings- og risikoresultatet har samlet setreduceret kundernes belastning med 62 mio. kr. i2011.BELASTNING AF KUNDERNES MIDLER I DANICA TRADITIONEL *(Mio. kr.)Nytegning2011I alt2011I alt2010Risikotillæg (andel af hensættelser)250 1.185 1.126Ansvarlig lånekapital 4 15 20Adm. omk. ved investering 333 630 444Periodens belastning, rentegrupper587 1.830 1.590I pct. af hensættelser 1,18 1,04 0,91Risikotillæg (andel af risikoresultat)- 39 0Risikoresultat - -36 -127Omkostningsresultat - -26 6Periodens samlede belastning,ekskl. skyggekonto 587 1.807 1.469I pct. af hensættelser, ekskl.skyggekonto 1,18 1,03 0,84Overført fra skyggekonto -250 -1.158 584Belastning i alt inkl. skyggekonto337 649 2.053I pct. af hensættelser, inkl.skyggekonto 0,68 0,37 1,18∗ Omfatter alene bonusberettigede kundemidlerI 2011 udgjorde kundernes samlede belastning 1.807mio. kr. eksklusiv skyggekonto svarende til 1,03 pct.af hensættelserne. I perioden 2007-2011 udgjordebelastningen gennemsnitligt 0,79 pct. eksklusivskyggekontoen. Endvidere var det i 2011 nødvendigtat trække 1.756 mio. kr. på bonuspotentiale på fripoliceydelser,og egenkapitalen har tilført 40 mio. kr. tilkundemidlerne for rentegrupperne, som indgår ilinjen overført fra skyggekonto.ForsikringsydelserForsikringsydelserne udgjorde 16,6 mia. kr. i 2011mod 16,7 mia. kr. i 2010. Tilbagekøb udgjorde 9,8mia. kr. i 2011 mod 8,5 mia. kr. i 2010.OmkostningerDe forsikringsmæssige driftsomkostninger for livforretningenudgjorde 1.203 mio. kr. i 2011 mod 1.143mio. kr. i 2010, hvilket dækker over højere udgifter iden udenlandske forretning og faldende i den danske.De stigende præmier har bidraget til, at omkostningsprocentener forbedret fra 5,0 pct. til 4,6 pct.% Danica koncernen , omkostningsprocent87,1766,0 6,055,04,6432102007 2008 2009 2010 2011Omkostningsprocenten for Danicas aktiviteter i Danmarker forbedret fra 5,5 i 2010 til 4,7 i 2011. Målt iforhold til de gennemsnitlige hensættelser udgjordeomkostningerne 0,40 pct. mod 0,42 pct. i 2010.OMKOSTNINGSPROCENT 2011 2010Danica koncernen 4,6 5,0Danicas danske aktiviteter 4,7 5,5Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdereudgjorde 845 i 2011 mod 898 i 2010, ogultimo året var der ansat 837 medarbejdere i Danica iind- og udland. Faldet i antal medarbejdere skal ses isammenhæng med fortsatte tiltag til digitalisering ogselvbetjeningsværktøjer, samt at der primo året blevoverført 42 assurandører og kunderådgivere til Topdanmark.For forvaltning af værdipapirporteføljer, varetagelseaf IT-drift og -udvikling, intern revision, personaleadministration,logistik og markedsføring betalteDanica koncernen 670 mio. kr. til Danske Bank. Herudoverbetalte Danica 146 mio. kr. til Danske Bankkoncernen for salg af livsforsikringer, jf. note 31.Ultimo 2011 var der aktiveret 36 mio. kr. i DanskeBank koncernen vedrørende systemudvikling forDanica koncernen. Beløbet vil blive udgiftsført i Danicakoncernen over de kommende 3 år.SelskabsskatSelskabsskat udgjorde 183 mio. kr.Kommentarer til balancenKoncernens balance steg fra 288 mia. kr. ultimo 2010til 303 mia. kr. ultimo 2011.Investeringsaktiverne inklusiv investeringsaktivertilknyttet unit-link kontrakter steg fra 281 mia. kr.ultimo 2010 til 295 mia. kr. ultimo 2011.Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakterudgjorde 268 mia. kr. mod 255 mia. kr.ultimo 2010.Livsforsikringshensættelserne udgjorde 182 mia. kr.mod 179 mia. kr. i 2010 og er opdelt i garanteredeydelser, bonuspotentialer på fremtidige præmier ogbonuspotentiale på fripoliceydelser.FORSIKRINGSSELSKABET DANICA – ÅRSRAPPORT 2011 5/65

More magazines by this user
Similar magazines