Boligsocial indsats

blboligen.dk

Boligsocial indsats

LandsbyggefondenAnna Lilje Flyverbom NordgreenKonsulentBoligsocial Funktion


Hvad er Landsbyggefonden?Hvad skal vi nå inden kl. 10?• Hvad er Landsbyggefonden?• Hvor kommer Landsbyggefondens penge fra?• Hvordan søger man midler?• Hvilke krav stiller fonden til boligsociale projekter?


Hvad er Landsbyggefonden?Fakta om Landsbyggefonden• En selvejende institution oprettet ved lov (1966)• Rammerne fastlægges af Folketinget• Fonden har til formål at fremme det almene byggeris selvfinansiering• Fondens resortministerium er Ministeriet for By, Bolig ogLanddistrikter• Fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer fra hhv. BL(formandsposten + 4), KL (1), LLO (2) Kbh./Fr.berg Kommune (1)


Hvad er Landsbyggefonden?Hvor kommer pengene fra?Lejernes penge – to overordnede kilder:• Pligtmæssige bidrag• Gælder alle almene afdelinger opført før 1970• Udamortiserede lån• 2/3 til LBF• 1/3 til boligorganisationen (dispositionsfonden)Lånte penge


Hvad er Landsbyggefonden?Helhedsorienterede indsats:• Samspil mellem fysiske, økonomiske og sociale indsatser iboligområderneFlere forskellige støttemuligheder i LBF• Renoveringsstøtte• Kapitaltilførsel• Huslejestøtte• Støtte til boligsocial indsats• Støtte til infrastruktur i ghettoområder• Trækningsret• Mv.


Boligsocial indsats og huslejestøtteBoligaftalen 2011-14• 440 mio. pr. år i alt 1,76 mia. i direkte tilskud• Fordeles med halvdelen til boligsocial indsats og halvdelen tilhuslejestøtteFærre midler end sidste runde (2006-2010)Behov for prioritering og fokus – både i projekterne og i fonden!


Boligsocial indsatsOpprioriteret indsats i LBFNy rolle som både tilskudsgiver og rådgiver:-> helhedsplaner udarbejdes lokalt-> tættere styring og opfølgning på projekterSærlige opmærksomhedspunkter• Fokus på at minimere sagsbehandlingstid• Øget krav til målopfyldelse på indsatser• Fokus på organisering• Områdesekretariater• Engagement fra afdelinger, kommuner og boligorganisation


Boligsocial indsatsLBF støtter projekter der falder inden for følgendeindsatsområder- Børn, unge og familie- Uddannelse, beskæftigelse og erhverv- Beboernetværk, inddragelse, demokrati- Sundhed- Udsatte grupper- Kultur og fritid- Image og kommunikation


Boligsocial indsatsProcedurer og krav i processen fra prækvalifikationsansøgningover udarbejdelse af helhedsplan til projektimplementeringog afslutningPrækvalifikations-ansøgningUdarbejdelse afhelhedsplan –tætdialog med LBFImplementering –løbendeindberetningForankring, lokalevaluering


Boligsocial indsatsPrækvalifikation- Statistiske nøgletal - objektivt behov- Faglig vurdering- påtænkte indsatser i relation til problemstillingerne- organisering- Besked om reserveret beløb (efter 4-6 uger)- Mulighed for forlods udbetaling- Fast sagsbehandler i LBFAl sagsrelateret kommunikation til LBF skal ske via:http://driftsstoette.lbf.dk


Boligsocial indsatsProcessen fra prækvalifikation til helhedsplan- 2 faste møder mellem boligorganisation, projektsekretariat,kommune og LBF- sagsbehandler- Besøg af CFBU ifm. udarbejdelse af målopfyldelsesskemaer- Løbende dialog og indsendelse af materiale tilsagsbehandler i LBF- Lokalt: inddragelse af samarbejdspartnere, interessenter,beboere mv.


Boligsocial indsatsHelhedsplanen• Skabelon for disposition• Kortfattet og handlingsanvisende• Mål og succeskriterier på både indsats- og aktivitetsniveauKrav:• Lokal medfinansiering - min 25 %• Helhedsplanen skal være godkendt af KMB ibeliggenhedskommunen


Boligsocial indsatsNye krav til dokumentation af resultaterEt vilkår for at få midler!Indberetninger 1 gang årligt:• Milepælsplaner• Målopfyldelsesskemaer• Vurdering af samarbejdsrelationerMåling af både slutresultater og de små skridt på vejen-> Kræver løbende registrering og dokumentation


Faglige opmærksomhedspunkter:- Fokus i helhedsorienteringen- Samarbejde med kommunen og andre kerneaktører- Klar ansvars- og rollefordeling (eg. ikke kommunal opgaveløsning -myndighedsopgaver, parallelindsatser mv.)- Tid til at inddrage lokale aktører, fastlægge rammer for samarbejdetmed kommunen og tid til dialogen med LBF- Vedvarende fokus på dokumentation og målopfyldelse


Slut15

More magazines by this user
Similar magazines