Faglighed - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net

jeppe.bundsgaard.net

Faglighed - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net

Slides på www.jeppe.bundsgaard.netCFU-planlægningsmøde25. april 2012Digitale læremidlerHvad er fagligheden?Lektor, ph.d. Jeppe BundsgaardInstitut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet


Digitale læremidler er gode!• Christine Antorini.• "It og digitale læremidler skal bruges, så skolen kan 'ramme' mange flereelever positivt - både i bredden og i dybden - og både fagligt og socialt",• Borgmester Anne Vang• fremhævede it's "fantastiske muligheder" for at støtte elever med forskelligemåder at lære på.• Skoleborgmester Bo Asmus Kjeldgaard• ”de nye læremidler vil revolutionere undervisningens muligheder. Ogsåmindre fagligt stærke elever har grund til at glæde sig”.• skolechef Arthur Corneliussen• ”It skal være en integreret del af hverdagen for alle i vores skole. Det erbåde opnåeligt og nødvendigt. Vi har en forpligtelse til at afspejle denvirkelighed, som børn og forældre kender”


Lad os gå didaktisk til værks• Lad os spørge først:• Hvad er det for nogle mål vi gerne vil nåmed vores undervisning?• Hvordan kan de enkelte fag bidrage medviden, metoder og perspektiver til atnå disse mål?• Hvad ved vi om hvordan vi udviklerkompetencer (dvs. lærer)• Hvilke undervisningspraksisser virker?• Og så kan vi spørge:• Kan vi anvende og udvikle teknologi til atunderstøtte disse mål?


Læremidler og faglighed• Læremidler ”bærer” på en givenfaglighedsopfattelse.• Dvs. at læremidler kan forventes at• fremme givne mål,• har et givent indhold,• lægger op til at eleverne udvikler givne forståelserog• bliver i stand til at udføre givne handlinger.• Når man derfor vælger at bruge et (digitalt)læremiddel, vælger man enfaglighedsopfattelse.


Hvad er faglighed?• Målsætning• Eleven skal kunne faget→ basisfaglighed• Eleven skal kunnebruge faget→ generellefærdigheder• Eleven skal kunnebruge ting hun harlært gennem faget i sitmøde medudfordringer isituationer• Indhold• Fagets viden &færdigheder• Opgaver hvor fagetsviden ogfærdigheder kananvendes• Situationer medudfordringer – hvorfagets metoder ogvidensområde kantages i brug


• Kende faktaHvad er faglighed:Forståelsesformer• i form af samfunds- og omverdensobjekter og-fænomener, begivenheder, steder, datoer osv.• Vide hvad fakta betyder• Dvs. at kunne forbinde fakta med omverdenen.• Forstå hvordan fakta hænger sammen• Forstå hvorfor og hvordan desammenhængende fakta er relevante for mignu og her• Forholde sig til de sammenhængende fakta.


Hvad er faglighed: Handleformer• Kunne færdigheden og bruge redskaberne• Det håndværksmæssige-analytiske niveau• Anvende færdigheder og redskaber til at håndtere etsammenhængende fænomen• Det helhedsorienterede syntese-niveau• Vide, hvornår håndværket skal udføres eller analysemodellen kantages i anvendelse, vælge konkrete redskaber og modeller,kunne opstille et scenarie og en vej til dette scenarie.• Praksisfællesskabsniveauet• At kunne handle i overensstemmelse med forventedeinteraktionsformer inden for et givet praksisfællesskab.• Niveauet for kritisk evaluering, eftertænksomhedens niveau• at forholde sig til om givne eller potentielle handlinger erformålstjenlige, gode eller har utilsigtede konsekvenser.


Lærebogssystemer medsimulationer• Naturens Univers• Simulationertilgængelige pånettet


De store og de små tingSe alt med simulationerhttp://phet.colorado.edu/


Og kroppen


Konstruktivistisk læringsteori• Elever skal selv konstruere deres forståelse afet fænomen• Hypotesedannelse• Interaktion med verden• Læremidlerne giver respons, ikke færdige svar• Læreren udfordrer eleverne hypoteser, viservejen til en mere udfoldet og korrekt forståelse• Og læreren dyrker kritisk indstilling sammenmed eleverne


Faglighed!• Målsætning• Eleven skal kunne bruge faget• Indhold• Opgaver hvor fagets stof og færdigheder kan anvendes• Forståelse• Eleven skal kunne forstå sammenhænge• Handleformer• Anvende færdigheder og redskaber til at håndtere etsammenhængende fænomen


Hvad kan vi lære om læring afcomputerspil?*• James Paul Gee• What Video Games Have to Teach Us AboutLearning and Literacy (2003)• Good Video Games + Good Learning (2007)*Det samme som læringsvidenskaberneallerede har lært os (hvis vi havde lyttet).


13 principper, bl.a.:• Co-design• God læring kræver at de lærende føler sig aktive(producenter), ikke bare passive modtagere.• Identity• God læring kræver udvidet engagement(commitment) – og det bliver særlig stærkt hvispersonerne påtager sig en ny identitet, som deværdsætter og som de involveres i.


13 principper, fortsat• Manipulation and Distributed Knowledge• Mennesker føler empowerment og udfolder sig når dekan håndtere kraftfulde værktøjer på kompliceredemåder• Well-Ordered Problems• De problemer lærende møder tidligt, er afgørende ogskal være veldesignede for at lede dem til hypoteserder fungerer, ikke blot ifht. disse problemer, men ogsåsom aspekter af senere, sværere problemer.• Information ”On Demand” and ”Just in Time”


13 principper, fortsat• Skills as Strategies• Mennesker lærer og øver sig bedst i færdigheder nårde oplever dem som del af et sæt af relateredefærdigheder som en strategi til at opnå et ønsket mål.• System Thinking• Mennesker lærer bedst færdigheder, strategier ogideer når de ser hvordan de passer ind i et størresystem som giver mening.• Meaning as action image• Mennesker tænker ikke gennem generelle definitionerog logiske principper. De tænker gennem erfaringersom de har haft og forestillede rekonstrueredeerfaringer.


Recepten er simpel• Giv folk veldesignede visuelle og kropslige erfaringer med etdomæne– gennem simulationer eller i virkeligheden (eller begge dele).• Hjælp dem med at anvende disse erfaringer til at byggesimulationer i deres hoveder.– Derigennem kan de tænke over og undersøge fremtidige handlingerog hypoteser.• Lad dem handle og erfare konsekvenserne– men på en beskyttet måde.• Hjælp dem derefter med at evaluere deres handlinger ogkonsekvenserne– på måder som får dem til at bygge bedre simulationer for fremtidigehandlinger. (Gee, 2007, p. 81).


”[Indsæt titel her] helps your child learn while havingfun””Jeg elsker når leg og læring går hånd i hånd”


Behavioristisk læringsteori• Operant betingning• Stimuli• Respons• Forstærkning• Rigtig handling belønnes, forkert handling straffes• Der begyndes med simple handlinger, der derefter bygges sammen til meresammensat adfærd.• Skinner (1954):• ”Til trods for de store fylogenetiske forskelle udviser disse forskelligeorganismer [dyr og mennesker] forbløffende ensartede egenskaber ideres læreproces”• Skolen svigter ved ikke at give forstærkning hurtigt nok – fx tager detfor lang tid før læreren retter elevernes opgaver.• Vi må udvikle undervisningsmaskiner!


Programmeret undervisning1) Materiale præsenteres for deltageren isystematisk og logisk rækkefølge2) Deltageren påvirkes (stimuleres) således athan reagerer med adfærd (overt response)3) Deltageren gives feedback, dvs. viden omhvorvidt hans reaktion var rigtig eller forkert.


Der er masser af ”læringsapps”


Faglighed?• Målsætning• Eleven skal kunne faget (basisfaglighed)• Indhold• Fagets viden og færdigheder• der er tilstrækkeligt simple til at en computer kan teste dem• Forståelse• Kende fakta• Handleformer• Kunne færdigheden→ Instruktivisme


Moderne læringsforskning• Den bedste måde at lære noget nyt på er• At have et problem som man vil løse i en virkelig situation isociale sammenhænge.• Vi skal bruge det vi lærer, ellers glemmer vi det.• Vi er utroligt dårlige til at huske arbitrære elementer• Vi er utroligt gode til at (ville) se sammenhænge oggenkende nyt som kendt.• Skolen skal bidrage til at det er de rette sammenhænge vi ser• Skolen skal få os til at opdage detaljer som vi ikke havdeopdaget (og som gør en forskel).


FaglighedFaglighed• kan ikke gøres op i små spiselige piller• Faglighed er• at se med et særligt perspektiv på fænomener i verden• Faglighed er• at anvende systematiske tilgange over for nye udfordringer• Faglighed er• at kunne genkende noget nyt som noget kendt• Faglighed er• at kende og kunne se sammenhænge i en kompleks verden


En en progressiv undervisningspraksisSimulerér praksisfællesskaber!


Hvordan arbejder en forfatter?• Får ideer til temaer, personer, intriger. Vil noget med sine tekster.• Skriver• Går i stå, går en tur, bliver frustreret, smider tekster ud, starter forfra• Får respons fra kolleger, venner, familie – og redaktører.• Går på kursus hos andre forfattere• Redigerer• Sender til forlag• Læser korrektur• Får bog/tekst udgivet – den sælges og står på biblioteker• Får anmeldelser• Giver interviews• Møder sine læsere til oplæsning og foredrag• Diskuterer sine tekster med kolleger og læsere


• KursusHvad sker der på enforfatterskole/et -kursus?• Oplæg og små skriveøvelser, fx• Kritik-møde• At præsentere en person• Lære sin hovedperson at kende: Opstille et scenarie – fx: Din hovedperson er vidne tilet bankrøveri, hvordan reagerer hun.• Hvilke udsagnsord har jeg brugt. Hvilke tillægsord har jeg brugt.• At starte så tæt på begivenheden som muligt.• At skrive en meget langsom historie og en meget hurtig osv.• Giver konstruktiv kritik på hinandens historier• Deler erfaringer med at skrive historier• Læse• Læser litteratur• Taler om hvilken litteratur der inspirerer• Møder forfattere• Der fortæller om sine egne skriveerfaringer


Ud med stilen!


Ind med forfatterne• Få inspiration–––• Lav kursus• Skriv–––• UdgivDiskuter problemstillinger, filosofiske spørgsmålFind på personer, handlinger, begivenhederVælg en genre (fx socialrealisme, eventyr, dyrefabel, teenagenovelle, fantasy etc.)Lav skriveøvelserSkriv del-teksterGiv respons– Layout– Korrektur– Teknik• Udgiv som iBog, Tryk a5 på begge sider (som brochure). Bind ind, Book on demand• Lav markedsføring– Interviews, forfatterarrangementer med forældre og yngre elever


Læringssyn• Det faglige indhold• bliver vigtigt at lære i praksis• – og læres gennem praksis• Autentisk kommunikation er• motiverende• Eleverne er• engagerede og samarbejder om autentiskeudfordringer• Læreren er• Deltager i praksis og faglig vejleder


Faglighed!• Målsætning• Eleven skal kunne brugeting hun har lærtgennem faget i sitmøde medudfordringer isituationer• Indhold• Forståelse• Forstå hvorfor og hvordan desammenhængende fakta er relevantefor mig nu og her• Forholde sig til de sammenhængendefakta.• Kende fakta• Vide hvad fakta betyder• Forstå hvordan fakta hænger sammen• Handleformer• Situationer medudfordringer – hvorfagets metoder ogvidensområde kantages i brug• Praksisfællesskabsniveauet• Det helhedsorienterede synteseniveau• Kunne færdigheden og bruge redskaberne• Det håndværksmæssige-analytiske niveau• Niveauet for kritisk evaluering,eftertænksomhedens niveau


Udfordringer for læreren:Tilrettelæggelse• Flere grupper arbejder a-synkront medforskellige faser af forskellige delopgaver –det stiller krav til• Strukturering af arbejdsstier• Organisering af samarbejdsgrupper• Introduktion af faglige perspektiver, metoder ogtilgange


Future City● Future City er i problemer• Bruger for meget energi frakulkraftværker, forurener åer og søer,har mest tung industri osv.• Arbejdsløshed, dårlige skoler etc.● Eleverne er rådgivende ingeniører.● Mål: At præsentere den bedste planfor Future City.


En ingeniørarbejdsplads...


Bliv ingeniørEleverne uddannes som eksperter: Natur og Miljø,Energi, Infrastruktur, Produktion og Bolig og Teknik.


InnovationEleverne arbejder i tværgrupper


Organiserer samarbejdet– og understøtter lærerens overblik


Spil rollespil


Spillet om magten• Udviklet til tværfagligeundervisningsforløb• Et folketingsvalg medvægt på politiskkommunikation• Spiller rollerne som politikere,spindoktorer og journalister• I fire eller seks partipolitiskegrupper• Skal formulere tre politiskemærkesager ud fra de rigtigepartiers hjemmesider.


Spillet om magten II• Til slut stemmer eleverne• ud fra de tre appelformer logos (fornuft), pathos(følelser) og ethos (etik).• Valgresultatet danner grobund forregeringsdannelse• Efterfølgende diskussion i klassen omforholdet mellem spillets fiktive forløb ogvirkelighedens politiske kommunikation.


Storyline


Brug didaktiske læremidler


”Traditionelt” lærebogssystem• Alle spørgsmål er besvaret:• Hvad skal jeg gøre nu?• Hvad skal jeg vide og hvad skal eleverne vide?• Hvad skal jeg få eleverne til at gøre (eller hvad får systemeteleverne til at gøre)?• Indholdet er ”certificeret”• Progressionen er sikret• Kontrol af elevernes forståelse er sikret (opgaver)• Giver mig som lærer overblik og kontrol• ”Jeg kan være tryg”


Lad os lære af lærebogen!• Men kun i begrænset omfang...• Den strukturerer, men den samler ikke op på resultaterne• Den organiserer ikke samarbejdet• Den holder ikke styr på relationen mellem hjemmearbejde og skolearbejdeosv.


Og lad os ikke falde på halen overden digitale bog


Formål for faget samfundsfag• Formål• Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden omsamfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberedeeleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, jf. folkeskolelovensformålsbestemmelse.• Stk. 2.• Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler kompetencer, kritisksans og et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem,at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen.Undervisningen skal bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre somen del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af, og at de forstårhverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.• Stk. 3.• Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kender og i praksis respekterersamfundets demokratiske spilleregler og grundværdier.


Faglighed• Målsætning• Eleven skal kunne kende fakta• Indhold• Læsestof hvor (irrelevante dele af) fagets stofformidles (på en fordomsfuld måde)• Forståelse• Eleven skal kunne forstå fakta• Handleformer• Kunne svare på huskespørgsmål i quizzer


Gyldendals fagportaler


Gyldendals fagportaler


Faglighed!• Målsætning• Eleven skal kunne kende begreber og definitioner oggennemføre analyser og fortolkninger• Indhold• Et fagligt begreb og eksemplarer. Relationer mellemeksemplarer. Analyseredskaber/-tilgange• Forståelse• Eleven skal kunne gengive definitioner og anvende tilgangpå konkret tekst• Handleformer• Eleverne skal kunne bruge definitionerne i forhold tilkonkrete noveller (det håndværksmæssige/analytiskeniveau)


Skal vi ”slukke for det analogesignal”?• Findes der et bredt udbud af digitalelæremidler?• Er der digitale læremidler til at understøtteprogressiv praksis inden for alle centrale fagligeområder?• Repræsenterer de digitale læremidler en up-todatedidaktisk praksis?• Hvad er den faglige kvalitet af de digitalelæremidler der er på markedet i dag?


Lad os blive i mellemtiden lidtendnu• Lad os bruge de gode undervisningssystemer,så lærerne ikke er overladt til sig selv• Lad os støtte lærerne i• at anvende de gode, didaktisk gennemtænktedigitale læremidler• at udvikle en progressiv undervisningspraksis hvordigitale læremidler indgår efter moden didaktiskovervejelse• Lad os give lærerne rum og støtte til at udvikleprincipper for god praksis.


Et fagdidaktisk udviklingsprojekt• Vi skal i gang med et fagdidaktiskudviklingsprojekt• Fagenes indhold og praksis skal nytænkes i lyset afnutidens og fremtidens udfordringer• Vi skal anvende it til at understøtte progressiveundervisningspraksisser• Ikke til at genindføre 50'ernes skole med nyteknologi


Tak for nuNy bog på vejKommunikationskritiskkompetencewww.jeppe.bundsgaard.netjebu@dpu.dkSpørgsmål og kommentarer?

More magazines by this user
Similar magazines