Frihed i stærke fællesskaber - Konservativ Folkeparti

konservative.dk
  • No tags were found...

Frihed i stærke fællesskaber - Konservativ Folkeparti

Frihed i stærkefællesskaberDebatoplæg til et nyt konservativt partiprogramkonservative.dk1


2 konservative.dk


Frihed i stærkefællesskaberDebatoplæg til et nyt konservativt partiprogramkonservative.dk3


Frihed i stærkefællesskaberDebatoplæg til et nyt konservativt partiprogramDer er tidligere udgivet inspirationsbogen“En Fremtid med mening” som kan rekvireresvia partiets hovedkontor.Det Konservative FolkepartiGrafisk design: Blay Grafisk TegnestueTryk: Formula A/SUdgivet: 2011ISBN-NR: 978-87-88821-10-94 konservative.dk


8 konservative.dk


12 konservative.dk


AFSNIT 2KonservativskattepolitikVi mener, at det skal kunnebetale sig at arbejdeDet er derfor vores opfattelse, at det i højeregrad end i dag skal kunne betale sig atarbejde. Det skal vi sikre gennem reformerog en fortsat ambitiøs skattepolitik.Vi ønsker et arbejdsmarked, hvor der erplads til alle. Ingen fortjener at blive parkeretpå offentlig forsørgelse, hvad enten deter i førtidspension eller kontanthjælp. Allearbejdsdygtige danskere skal give deres bidragtil samfundet. Der er brug for alle.vi en række afgifter (f.eks. registreringsafgift)og egenbetaling (f.eks. togbilletter)samt mere generelle skatter, der finansiererde områder, som der via Folketinget ydesstøtte til. Men i dag har skatteyderne ikkenogen mulighed for at gennemskue dendirekte sammenhæng og se, om et område(f.eks. trafik og infrastruktur) er præcistfinansieret, eller om det f.eks. bidrager tilfinansieringen af andre områder af velfærdssamfundet.Vi arbejder for lavere skatFor os er skattelettelser både et værdipolitiskog et vækstpolitisk redskab. Skattelettelserøger den personlige frihed samtidigmed, at de øger samfundets rigdom, fordidet skaber mere arbejdskraft, når det kanbetale sig at gøre en ekstra indsats. Skattelettelserer således en generator for vækst.Lavere skat styrker konkurrenceevnen, øgerarbejdslysten, forbedrer produktiviteten ogøger arbejdsudbuddet. Vi vil derfor fortsatarbejde for, at danskere kan beholde mindsthalvdelen af den sidst tjente krone.Bedre sammenhæng mellemskatter og udgifterVi ønsker, at der på sigt skal være en meredirekte og dermed mere tydelig sammenhængmellem indtægter og udgifter på deenkelte områder i det offentlige. I dag harkonservative.dk 15


AFSNIT 3KonservativretspolitikVi kræver respekt for degrundlæggende værdierDet Konservative Folkeparti ønsker et retssamfund,hvor der er en fælles anerkendelseog respekt for de grundlæggende værdierog spilleregler. Det er en forudsætning foret stærkt fællesskab i det danske samfund.Der skal til stadighed være fokus på retssikkerhedenog den personlige frihed. Vi skalhave så enkle og forståelige love og reglersom muligt, der skal være en god og effektivadgang til klagenævn og domstole, og viskal værne om den personlige frihed og denprivate ejendomsret. Herunder skal vi heltbasalt sikre de grundliggende menneskerettighedersom ytringsfriheden og de politiskefrihedsrettigheder herhjemme, ligesom viarbejder for, at de anerkendes bredt internationalt.Vi vil forebygge kriminalitetSamfundet og kriminaliteten udvikler sighele tiden. Det stiller naturligvis krav til udviklingenaf retspolitikken. Vi skal først ogfremmest søge at forebygge kriminaliteten.Men vi skal også løbende styrke politietsmuligheder for at efterforske kriminalitet ogpågribe lovovertræderne. Og vi skal haveeffektive og konsekvente sanktioner, derstår i rimelig sammenhæng med den ulovligegerning, der er begået.Vi står på ofrenes sideDer skal også være fokus på hjælp til ofrefor forbrydelser bl.a. gennem reglerne omerstatning. Ofrene for forbrydelser vil altidhave en særlig opmærksomhed fra konservativside. Ofrene skal hjælpes videre efterforbrydelsen, og de skal have en mærkbarerstatning.Vi vil fælles spillereglerKonservativ retspolitik har som det førstemål at hindre kriminalitet. Vi skal som udgangspunktsikre forståelse hos alle for, atder er nogle basale fælles spilleregler i samfundet,og at det er afgørende for fællesskabet,at de ikke bliver brudt. Det handlerom personlig frihed under ansvar og dermedom ansvar og respekt for sig selv og ikkemindst for hinanden.I det forebyggende arbejde skal vi bruge uddannelsesmæssige,beskæftigelsesmæssigeog sociale instrumenter i videst muligtomfang. Det gælder om at forhindre,at unge kommer ud i en kriminel løbebanef.eks. ved at blive rekrutteret til et krimineltmiljø i en bande. Og det gælder om atskabe de bedst mulige rammer for, at deindsatte i fængslerne bliver udsluset på enmåde, så de ikke havner i ny kriminalitet,men bliver gode og nyttige borgere i samfundet.Samtidig består den forebyggende indsatsaf et synligt politi, kontrol og sikkerhedsmæssigeforanstaltninger samt i et vistomfang af overvågning på udsatte steder.16 konservative.dk


Vi vil et effektivt politiDet er konservativ retspolitik at gennemføreen effektiv og konsekvent indsats mod denkriminalitet, der sker. Først og fremmestved at sikre et robust og professionelt politi,der effektivt efterforsker sagerne og får gerningsmændenestillet for en dommer. Politietskal til stadighed uddannes og trænestil at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet,herunder ved udveksling af politi fraandre lande.Politiets beføjelser og muligheder skal løbendeafvejes i forhold til retssikkerhedenog den personlige frihed. Flere beføjelserskal vurderes ud fra, om de er nødvendige,eller om mindre beføjelser kan give sammeresultat.Vi står for en konsekvent retspolitikDet Konservative Folkeparti står for en konsekventretspolitik, når det gælder sanktionerne.Alvorlige forbrydelser skal medføreen hård straf. Det er afgørende for befolkningensretsfølelse. Samtidig skal vi haveeffektive domstole, der kan sikre en retfærdigog effektiv rettergang hurtigt og konsekvent.Frihedsberøvelse skal ske i moderneog ordentlige fængsler, hvor den gode opførselbliver belønnet, og hvor der hen modløsladelsen sker en forberedelse til et nyt livi friheden uden kriminalitet.konservative.dk 17


AFSNIT 4KonservativuddannelsespolitikVi vil mødes i folkeskolenFolkeskolen er på mange måder den vigtigsteinstitution i Danmark på grund af densuddannelsesmæssige funktion og på grundaf dens betydning for den indbyrdes forståelseimellem os som danskere. Det er ivores år som elever i folkeskolen, at vi fårkammerater fra alle samfundslag og bliverbibragt en forståelse for, at mennesker erforskellige, og at der skal være plads til osalle. Folkeskolen giver os en grundlæggendefællesskabsfølelse, som vi bærer medos ud i livet og er dermed med til at bindesamfundet sammen.Vi konservative betragter folkeskolen somen af de helt afgørende søjler i det danskesamfund, og vores politik vil altid være, atfolkeskolen skal være bedst mulig. Det vilvi blandt andet gøre ved at give lærerne enbedre uddannelse. Hver dag gør de en vigtigindsats og tager ansvar for elevernes fagligelæring og dannelse, og de fortjener de bedsteuddannelsesmæssige vilkår, vi kan givedem. Derfor vil vi gøre læreruddannelsen tilen universitetsuddannelse, ligesom vi ogsåvil give lærerne bedre muligheder for at efteruddannesig.Vi skelner mellem skole og fritidVi vil hæve den faglige kvalitet i folkeskolen,men det skal ske på en måde, så derikke gives køb på skolens rummelighed.Faglighed og rummelighed bliver i denoffentlige debat ofte opstillet som hinandensmodsætninger, men vi mener, at debåde kan og skal supplere hinanden. Elevernevil få det bedste udbytte af at gå i en folkeskole,der både fokuserer på faglighedenog giver plads til forskellighed. Desuden ervi modstandere af tanken om den såkaldteheldagsskole. Efter vores mening skal dervære synlig forskel på skole og fritid. Børneneskal ikke partout være i folkeskolernetil langt ud på eftermiddagen. De skal havemulighed for at tilbringe eftermiddagenemed deres kammerater eller familie udenfor skolen.Vi vil give de unge dannelseMålet med ungdomsuddannelserne er, atunge tilegner sig viden og kompetencer, derfører dem videre til en videregående uddannelse.Men ungdomsuddannelserne skalogså være alment dannende. For konservativeer uddannelse aldrig kun et spørgsmålom oplæring i tekniske færdigheder,og viden må aldrig opfattes som noget, deralene er til af samfundsøkonomiske grunde.Et velfungerende uddannelsessystem ergrundlaget for, at vi kan skabe værdier i detdanske samfund og klare os i konkurrencenmed udlandet. Men den konservativevision om vidensamfundet handler også omet samfund med selvindsigt og sammenhængskraft.Dannelse giver mulighed forat forstå os selv i forhold til samtid såvelsom fortid, for at se, at vi indgår i en konkret18 konservative.dk


kulturel og national sammenhæng, som vigrundlæggende er forpligtet på.Vi skal erobre verden – med videnGennem generationer har vi rejst ud i verdenog handlet med andre folkeslag. Og detskal vi blive ved med. Forskellen er blot,at vi ikke længere skal erobre verden medvikingeskibe, men med viden.Vi skal bruge vores opfindsomhed, omstillingsevneog kreativitet til at udvikle produkterog få dem afsat på det internationalemarked. Og vi skal bruge vores velstand til atløfte befolkningens uddannelsesniveau, så vidanskere altid er at finde blandt de klogesteog dygtigste i verden. Vores børn og ungeskal gå på skoler og læreanstalter af højkvalitet, så de rustes bedst muligt til at rejseud og ’erobre’ verden og tjene penge hjem tillandet. Konservative ønsker derfor, at minimumhalvdelen af en ungdomsårgang får envideregående uddannelse, samt at borgerneløbende har mulighed for at dygtiggøre sig(”livslang læring”). Vi vil fremme virketrangog lysten til at omsætte viden til nye ogbedre ideer og løsninger.Evnen til at se kommercielle muligheder inye idéer og udviklinger er hele forudsætningenfor, at dansk erhvervsliv kan udvikle sig.konservative.dk 19


20 konservative.dk


AFSNIT 5KonservativvidenskabspolitikVi vil give universiteterneny, central rolleForskning og udvikling er nøglen til fremtidigvækst. Mange forskningsbaseredevirksomheder har slået sig ned i Danmark,men vi skal lægge os i selen for at beholdedem og skabe endnu flere forskningsenheder.Universiteterne har således en hel centralrolle i vidensamfundet. En stor del afden viden, nytænkning, dynamik, kompetenceog forskning som Danmark skal leveaf, spredes på formel og uformel vis fra devideregående uddannelsesinstitutioner. Deter derfor utroligt vigtigt, at de studerendestalenter plejes og udvikles.Grundforsknings-fonden. Den strategiskeforskning prioriteres til de vigtigste samfundsrelevanteområder som for eksempelmiljø, energi, sundhed, velfærdsteknologi,vidensdeling og innovationsevne.Universiteterne skal sikre stærke faglige –gerne tværdisciplinære - miljøer, der ogsåmestrer at inspirere de største talenter.Universiteterne skal være attraktive samarbejds-partnerefor erhvervslivet samt forde bedste internationale universiteter. Deter et afgørende succeskriterium, at universiteternesviden i øget grad kan anvendesog kommercialiseres. Det betyder blandtandet, at vidensdeling udenfor det universitæremiljø skal øges.Vi står fast på seriøsebevillinger til forskningKonservative vil fastholde de offentlige bevillingertil forskning og innovation på 1 %af BNP. Også efter 2012. Grundforskningenskal styrkes, hvilket skal ske gennemkonservative.dk 21


22 konservative.dk


AFSNIT 6KonservativkulturpolitikVi skal værne og udvikleden danske kulturKultur omgiver os hele tiden. Vi møder denover alt i form af medierne, filmen, billedkunsten,musikken, computerspillene, bøgerne,vores arkitektur, vores foreningslivog idrætsliv. Kulturen beriger os, udfordreros, bringer os sammen og bibringer os fordybelse.Den kulturelle mangfoldighed skal havegode rammer, og der skal være mulighedfor at udøve kultur både nationalt, lokalt ogi skolerne. Vi skal sikre de store nationaleinstitutioner såvel som de lokale museer,biblioteker, egnsteatre og idrætsforeninger.og dermed styrker vores fællesskaber. Foreningslivetog idrætsforeningerne har i denforbindelse særlige muligheder.Vi ønsker en stærk, national publicservicetv- og radiostation, der bringer danskernesammen om fælles oplevelser, og som giveros nyheder, baggrund, debat, dansk oginternational kultur og sikrer, at vi er velorienteredeom hjemlige og internationaleforhold. Dét er forudsætningen for et samlendedemokrati.Vi vil fremme en kultur, der både har breddeog nicher. En kultur, der både opløfter, opliver,opildner og opponerer. Vi ønsker enkultur, der højner os selv og samfundet.Dansk kultur er for os ikke blot én af mangeligeværdige kulturer i Danmark. Vi skalværne og udvikle den danske kultur - deter der ikke andre til - og dermed bidragetil at styrke bevidstheden om vores fællesarv og identitet. Vi vil styrke de store nationaleinstitutioner for at bevare kulturarvenog sikre en markant kunstnerisk kvalitet iformidlingen til børn og voksne.Men kultur skal ikke blot bevares, den skalogså udvikles. Hver generation skal sættesit præg på den. Derfor ønsker vi en aktivkulturpolitik, der styrker den kulturelle udfoldelseog kvalitet i Danmark. Kulturen skaludvikle sig, så den inkluderer endnu flerekonservative.dk 23


AFSNIT 7Konservativ miljøogklimapolitikVi vil give bedre natur videretil vores børnVi lever i et land med en rig og smuk natur.Vi konservative vil værne om den danskenatur med dens rige dyre- og planteliv. Viser det som enhver generations forpligtelseat levere et stærkt og bæredygtigt samfundvidere til efterkommerne. Ingen har ret til atudpine naturen og påføre den uopretteligeskader.Derfor vil vi føre en stærk miljøpolitik medfokus på at værne om de fælles naturværdier.Landbrug, industriproduktion eller økonomiskeinteresser i øvrigt må ikke prioritereshøjere end hensynet til vores natur.Vi vil ren luft og sund madSamtidig vil vi også arbejde for løsninger,der skaber renere luft i byerne. Netop afdenne grund går vi ind for havnetunneller ibåde Århus og København, så trafikken kanledes under jorden i bykernen og komme direkteud til hovedfærdselsårerne.Alle skal have mulighed for at købe sundefødevarer. Derfor vil vi arbejde for, at mærkningenpå fødevarerne forbedres, og at derskabes åbenhed omkring produktionsforholdene,så man som forbruger kan stole på,at det, man køber, er i orden. Og hvis manønsker at udvise samfundsansvar og ikkevil købe produkter, der er produceret underuacceptable forhold – som for eksempel vedhjælp af børnearbejde – så skal man havemulighed for at undgå det.Vi vil udfase brugen affossile brændstofferSom konservative anerkender vi at klodenudsættes for menneskeskabt opvarmningsom følge af udledningen af CO2. Vi konservativeønsker brugen af fossile brændstofferudfaset. Vi ser det som en af voresvæsentligste forpligtelser – hvilket ikkemindst kommer til udtryk i den såkaldtegenerationskontrakt – at levere et grønt oglevende samfund videre til vores efterkommere.Førende forskere kommer i de nærmesteår med et kvalificeret bud på, hvornårog hvordan vi afvikler afhængighedenaf fossile brændstoffer og bliver 100 pct.forsynet af alternative energikilder. Det vilvi følge. Udfasningen af fossile brændstoffervil samtidig sikre os uafhængighed afenergiforsyning fra ustabile regimer.Vi vil være et grønt foregangslandSom følge heraf ligger det naturligt for os atarbejde for, at Danmark lægger sig i frontpå internationalt plan, hvad angår grønnevækstinitiativer og udviklingen af grøn teknologi.Vi mener ikke, at skrappe miljøkravtil virksomhederne koster arbejdspladser.Tværtimod gør det danske virksomhederog Danmark til foregangsland og udvikler afmiljøteknologi, som den omkringliggendeverden i stigende omfang vil efterspørge.24 konservative.dk


I fremtiden vil der være stor global efterspørgselefter miljøvenlige og bæredygtigeprodukter. Det er vores holdning, at Danmarkskal være en dominerende aktør pådette fremvoksende, grønne marked.Tanken om Grøn Vækst betyder meget foros, og vi har en vision om at skabe et samfund,hvor der satses massivt på grøn adfærdog grøn teknologi for at løse miljø-,klima- og naturudfordringerne og samtidigskabe en grøn vækstøkonomi.Vi lader ikke markedskræfternefå frit løbVi vil ikke lade markedskræfterne få frit løb idenne udvikling. Staten skal anspore og belønnede danskere og danske virksomheder,som er omstillingsparate.På samme måde som staten skal ansporevirksomheder til at tage et socialt ansvar iforhold til det omkringliggende samfund, såde er med til at bidrage til løsningen af nationaleog globale udfordringer. Både når detgælder klima, miljø, menneskerettigheder,arbejdstager-rettigheder og andre forhold.Ansvarlig vækst er kodeordet.konservative.dk 25


26 konservative.dk


AFSNIT 8KonservativintegrationspolitikVi vil være et åbent og venligt samfundVi er et lille, åbent samfund og har altidværet afhængig af, at udlændinge er kommethertil for at handle med os, slå sig nedi blandt os og være med til at bygge voresland op. Fortsat fremgang for Danmark afhængeraf, at vi også i de kommende år eri stand til at tiltrække dygtige udlændinge,der vil leve sammen med os og forfølgelykken her.Derfor vil vi også på enhver måde opmuntrenye borgere til at blive en aktiv del afdet danske samfund. Vi vil belønne udlændinge,der viser, at de gerne vil være aktiveborgere i Danmark. Det skal være muligthurtigere at få opholdstilladelse ud fraen række konkrete parametre – det kunnef.eks. være, at vedkommende er selvforsørgende,har børn i dansk skole og institution,følger kurser i dansk, deltager i frivilligt arbejdei idrætsforeninger mv.Vi ønsker integration pådemokratiets vilkårVi må imidlertid også konstatere, at vi i desenere år har haft problemer med at integrerevisse indvandrergrupper, især indvandrerefra ikke-vestlige kulturer. Vi skal dogholde fast i vores land som et attraktivt ogtolerant samfund, hvor vi møder menneskerfordomsfrit, og hvor man ikke bliver bedømtpå sin hudfarve eller religion. Et samfund,der er i stand til at gennemføre en succesfuldintegration, vil også fremover være etstærkt og dynamisk samfund.Vi anser den demokratiske integration forat være lige så vigtig som den økonomiske.Demokrati handler ikke kun om, hvad manhar ret til som borger, men også, hvad manhar pligt til. Demokrati handler om medindflydelseog medansvar; om at engageresig i samfundet og være med til at føre detfremad.Vi har i Danmark nogle helt grundlæggendeværdier, som vi ikke vil give køb på. Værdiersom demokrati, ytringsfrihed, religionsfrihedog ligestilling mellem kønnene. Ægteintegration kan kun finde sted på grundlagaf disse helt ufravigelige principper, hvisden skal blive succesfuld og føre til et samfund,hvor alle føler sig hjemme, og hvoralle føler, at de har noget at bidrage med.konservative.dk 27


28 konservative.dk


AFSNIT 9KonservativarbejdsmarkedspolitikVi vil have flere i arbejdeVi kender med stor sikkerhed udviklingeni befolkningssammensætningen de næste20 år. I 2015 vil der være 210.000 fleredanskere over 65 år end i 2005.Udviklingen vil fortsætte frem mod 2050 –vi bliver flere ældre og færre erhvervsaktive.Det skønnes således, at arbejdsstyrken skalforøges væsentligt for at undgå skattestigningereller nedskæringer i velfærden.Ved at vi gennemfører vores uddannelsehurtigere, at raske borgere går senere påpension, og at arbejdet tilrettelægges klogere– navnlig i dele af den offentlige sektor– kan vi effektivt gøre arbejdsstyrkentilstrækkelig stor. Derfor er der brug for reformerpå arbejdsmarkedet.Der er behov for at skabe et arbejdsmarked,hvor alle, der kan, skal gøre en indsats. Viønsker, at flere skal være selvforsørgende,fordi vi mener, at der ligger en grundlæggendestolthed og værdighed for det enkeltemenneske i at kunne forsørge sig selv ogsin familie.konservative.dk 29


30 konservative.dk


AFSNIT 10KonservativsocialpolitikVi vil medmenneskelighed og respektSocialpolitikken indtager en helt centralstilling i konservativ politik. Den definerer,hvilket samfund man ønsker at skabe. OgKonservative ønsker et samfund med omsorg,medmenneskelighed og respekt. Etsamfund, der er præget af bevidsthedenom, at vi alle har en vigtig opgave at udførefor fællesskabet, og at vi derfor er afhængigeaf hinanden. Eller for at sige detpå en anden måde: Vi ønsker et samfund,hvor fællesskabet er stærkt nok til at løfteden svage, men for svagt til at knække denstærke.Vi vil målrette hjælpen tilde mest udsatteSom konservative ønsker vi, at der samtidigskal være penge til at hjælpe samfundetssvageste og udsatte. De mange, der kangøre en indsats, skal hjælpe de få, der ikkekan klare sig selv. Men der er ingen grundtil, at milliarder af kroner årligt skal ind ogvende i de offentlige kasser, for så at blivebetalt tilbage til skatteydere, der godt kanklare sig selv. Der er områder, hvor det ikkeer rimeligt, at andre end én selv betaler. I etsamfund som det danske med høj velstand,kan vi godt tillade os at prioritere de offentligevelfærdsydelser til dem, der har mestbehov. Mange mennesker kan godt klaresig selv og bruge sit netværk, når de i løbetaf livet oplevet kriser. De har ikke nødvendigvisbrug for hjælp fra det offentlige. Viskal derfor hele tiden målrette de ordninger,det offentlige tilbyder, til de mennesker, derhar et reelt behov.Vi vil løfte misbrugerne ud af misbrugetDet er en konservativ opfattelse, at vi stadigkan gøre langt mere for at hjælpe misbrugere.I mange tilfælde er det invaliderendeog medfører sociale problemer, kriminalitetetc. Vi vil i videst muligt omfang involverede nærmeste, familie og arbejdsplads i atfå misbrugeren på ret køl. Vi mener, at derer behov for at tage mere håndfast fat omfolk med misbrugsproblemer og sikre, at dekommer i behandling. Om nødvendigt skalder ske et opgør med tanken om frivillighedi afvænningssystemet for visse grupper.Samfundet skal række en hånd ud til alle.Vi vil give handicappedeflere mulighederHandicappede skal i videst muligt omfangkunne leve med samme frihedsrettighedersom ikke-handicappede. Ligebehandling oglige muligheder er afgørende. Derfor skal viså vidt muligt støtte handicappede og ydeden hjælp, der giver den enkelte mulighedfor at klare sig selv. Handicappede er lige såforskellige som alle andre. Derfor skal densociale service give større selvbestemmelse,så det er muligt for den handicappedeat vælge den løsning, som passer til netopdennes behov og livssituation.konservative.dk 31


Vi ønsker at målrette hjælpen til de svagesteældre med det største behov. For at kunnegive dem den nødvendige hjælp på længeresigt bliver vi nødt til at ændre nogle universelleydelser til mere målrettede ydelser.Vi vil støtte medmenneskergennem frivilligt arbejdeDet frivillige arbejde kan både udfolde siginden for foreninger eller blot som en uformeldel af folks almindelige hverdag. Vikonservative opfatter det som selve sjæleni vores sociale fællesskab. Det skal ikke erstattede offentlige opgaver, men supplereog bidrage - også med fornyelse og forbedringer.Af det frivillige arbejde udspringernye ideer til, hvordan socialpolitiske problemerkan løses. Frivilligt socialt arbejdehandler simpelthen om en lyst til at værenoget for sine medmennesker. At gøre enforskel – også selv om man ikke får en kronefor det.Vi konservative vil styrke og opmuntre detfrivillige arbejde og godt medborgerskab,både inden for og uden for det etableredeforeningsliv.Vi opgiver ingen, alle skalhave en chanceFor os konservative er det enkelt: Der erbrug for alle i samfundet, og hvis man somborger mister fodfæstet i sit liv, skal manhjælpes tilbage på ret kurs. Ingen skal opgives– alle skal have en chance.Når det er sagt, så er det dog vigtigt attilføje, at vi helt grundlæggende betragtermennesket som et stærkt og selvstændigtvæsen, der som udgangspunkt er i stand tilat klare sig selv uden hjælp fra staten. Derforvil vi have et opgør med tanken om, atalle er berettiget til at modtage penge fradet offentlige – og hele det vildtvoksendestøttesystem, som denne tankegang harført med sig.Vi fokuserer på dem, der harbehov for hjælpVi mener, at staten skal fokusere langtskarpere på dem, der virkelig har behov forhjælp – altså de svageste og udsatte – i stedetfor at udbetale generelle ydelser til alleborgere. Der kræves simpelthen en skarperepolitisk prioritering, hvilket et blik påudviklingen i sammensætningen af befolkningenogså understreger. Vi bliver flere ældreog færre yngre i de kommende år. Derkommer flere plejekrævende borgere. Flere,der virkelig har brug for hjælp og støtte.Hvis vi skal kunne give dem den nødvendigeomsorg, skal vi finde pengene et andetsted. Og det kan vi helt naturligt gøre vedat skære ned på den generelle omfordelingaf offentlige ydelser, der binder stærke ogselvstændige borgere ind i et usundt afhængighedsforholdaf staten.Vi vil tilbyde alle et værdigt livDanmark er blandt de rige lande i verden,hvor forskellen mellem rig og fattiger mindst, og hvor den sociale tryghed erstørst. Men der er mennesker og familier,der slås med meget vanskelige vilkår – såveløkonomisk som på anden vis. Dem skalfællesskabet holde hånden under.Der findes fattige mennesker i Danmark. Derer mennesker og familier, der dagligt kæmperfor at få det til at hænge sammen. Ikkeisoleret set fordi de sociale ydelser er for små– men fordi de typisk døjer med andre proble-32 konservative.dk


mer – en dyr bolig, misbrug, ringe helbred,dårlig uddannelse eller andet. Alt i alt har defor få ressourcer til at klare hverdagen.Vi mener ikke, at man hjælper disse enkeltpersonerog familier ved at fastsætteen fattigdomsgrænse på kroner og ører. Tilgengæld vil vi identificere risikofaktorer ogmetoder, så vi finder frem til de enkeltpersonerog familier, der har behov for hjælp.Dermed kan vi sætte ind med den rigtigehjælp. Vi vil bekæmpe, at sociale problemerbider sig fast, og at borgere udstødesaf samfundet. Der er brug for alle.Ingen skal leve på gaden, hvis de ikke ønskerdet, og ingen skal være henvist til atleve permanent på et hjem for hjemløseuden udsigt til at få egen bolig. Vi vil følgeindsatsen overfor de allersvageste borgere,der lever på gaden, ved at udvide mængdenaf boligtilbud, ligesom unge omgående skalhave et andet tilbud end et herberg.konservative.dk 33


AFSNIT 11KonservativfamiliepolitikVi værner om familienFamilien er det vigtigste i langt de flestemenneskers liv. Det er der, vi finder voreslykke og glæde i livet. Og det er i forholdettil vores ægtefælle eller partner og voresbørn og forældre, at vi oplever kærlighedenallerstærkest.Familien kan være formet på mange forskelligemåder. At nogle vælger andre samlivsformerend andre er et udtryk for personligfrihed.Vi konservative vil værne om familien oggive den de bedst mulige livsbetingelser.Vi vil føre en politik, der giver forældre mulighedfor at få hverdagen med deres børntil at hænge sammen. Hvad enten man harbørn eller ej, eller man er enlig, eller leverflere sammen i boligen, skal der være mulighedfor at få arbejds- og privatlivet til atbalancere.Vi vil føre en familiepolitik, der bygger påen grundlæggende respekt for forældrenesansvar for deres børn og samfundets pligt tilat opstille gode rammer. Statens rolle måaldrig blive så påtrængende og formynderisk,at den tømmer familien for funktionerog ansvar.Vi vil give børn en tryg startDet er centralt for os, at alle børn får en godog tryg start på livet. Vi vil ikke acceptere, atbørn vokser op under omstændigheder, derskader og traumatiserer dem, muligvis forlivet. Udsatte børn skal tilbydes den nødvendigeomsorg og pleje. Og det skal ske iform af en hurtig og konsekvent indsats frasamfundets side; ikke mindst fordi det ofteer den tidlige indsats, der er afgørende. Vikonservative har den grundholdning, at mansom udgangspunkt skal arbejde på at fastholdefamiliens ansvar, også når myndighederneikke ser anden udvej end at fjernebarnet fra forældrene. Erfaringer viser, atbørnene kan have stor gavn af at blive anbragti den nærmeste familie, men alligevelsker det kun i ganske få tilfælde.Ensomhed og isolation betyder for mangedårlig livskvalitet. Konsekvenserne af ensomheder alvorlige. Vi vil bekæmpe ensomhed,fordi det er udtryk for manglendeadgang til fællesskaber.Vi behandler ikke alle ældre ensAlle aldersgrupper har deres at byde på isamfundet. Vi er afhængige af arbejdskraft,af ideer, af erfaringer. Vi er afhængige af,at alle yder det bedste, de kan. Ældre erikke en ensartet gruppe, der skal behandlesens. Der er en gruppe svage ældre, derhar brug for hjælp til at klare hverdagen.Enten fordi de er meget ressourcesvage -både økonomisk og helbredsmæssigt – ellerhar et ringe netværk af familie, venner ogi foreningslivet. Omvendt er der en gruppe34 konservative.dk


meget stærke ældre, der er velfungerendeog selvhjulpne. De har et godt helbred, etstort netværk og økonomiske ressourcer tilat kunne klare sig selv.Derfor skal ældrepolitikken gå på to ben.Den skal sikre pleje af høj kvalitet til desvageste ældre. Men ældrepolitikken skalogså tage højde for de stærke ældre, derkan og vil klare sig selv. Vi vil ikke afskaffefolkepensionens grundbeløb. Men vi vil gernemålrette ydelser, der i dag gives til alleældre, til de svage ældre, der har behov forhjælp.konservative.dk 35


AFSNIT 12Konservativ politikfor denoffentlige sektorVi vil en mindre offentlig sektor,der tilbyder høj serviceI de kommende år står den offentlige sektoroverfor en række udfordringer, som viskal finde svaret på. Vi bliver flere ældreog færre unge, hvilket vil medføre mangelpå arbejdskraft og vanskeligheder med atfinansiere den offentlige service uden skattestigninger.Derfor gælder det om at få såmeget kvalitet for pengene som muligt.Konservative ønsker en velfungerende offentligsektor, der kan sikre borgere og virksomhederservice af høj kvalitet. Men denoffentlige sektor må ikke blive så omfattende,at den tager det personlige ansvar fraborgerne. Denne balance mellem stat ogborger er helt central for konservatismen.Vi vil fjerne overflødige reglerDet er en politisk opgave at prioritere, selvomdet er vanskeligt. Det ansvar vil vi konservativeleve op til. Vi skal gøre arbejdetmere enkelt. Vi vil fjerne overflødige reglerog bureaukrati. Vi skal give kommuner, styrelserog institutioner mere ansvar og frihedtil selv at træffe de rigtige beslutninger.Vi er godt vant i Danmark. Det har vi ogsåfremover råd til at være, hvis vi prioritererdem, som har behov.Vi vil nedlægge regionerneDanmark er hverken befolkningsmæssigteller geografisk et stort land. Det giver mulighedfor en enkel forvaltning af landetuden for mange niveauer. Med kommunalreformenblev mange kommuner slåetsammen og amterne nedlagt. Vi opfyldteden konservative målsætning om at reducerede skatteudskrivende lag i Danmark fratre til to. Regionerne erstattede amterne ogovertog primært driften af sundhedsvæsnet.Nu er tiden moden til at tage yderligereet skridt. Derfor skal regionerne nedlægges.Borgernes ønsker og behov er ikke ens. Deter naturligt, at kommunalpolitikerne prioritererforskelligt fra kommune til kommune.Det giver sig udslag i forskelle i opgaveløsningog forskelle i serviceniveau. Det, synesvi, er et sundhedstegn. Vi tror på, at manfår mest ud af ressourcerne, hvis de prioritereslokalt. Staten skal ikke påtage sig enopgave eller træffe en politisk beslutning,som lige så godt eller lige så effektivt kanudføres eller besluttes lokalt.Statens rolle i forhold til kommunerne erat sætte de overordnede rammer og stilleoverordnede krav til serviceniveauet. Detsikrer den enkelte borger tryghed, at derer grænser for forskelligheden. Staten skalførst og fremmest styre kommunerne efter36 konservative.dk


mål og resultater. Men kommunerne skalhave frihed til at vælge, hvordan opgaverneløses. Der skal ryddes op i de mange dokumentations-og proceskrav, som stilles tiloffentligt ansatte.Vi vil have mere for pengeneMed det øgede pres på finansieringen afde offentlige opgaver er der god grund tilat se nærmere på, hvordan vi kan få merefor pengene. Vi skal derfor arbejde med atøge produktiviteten og frigøre ressourcer iden offentlige sektor. Der er store forskelle iudgifterne til service i landets kommuner. Viskal udnytte alle muligheder i de kommendeår for at frigøre ressourcer til at betjeneborgerne. Det gælder for eksempel investeringeri arbejdskraftbesparende teknologi,digitalisering og afbureaukratisering - mendet gælder også om at lære af hinanden. Viskal derfor i langt højere grad benytte os afbenchmarking for at kopiere og udbrede bestpractice i kommunerne. Vi vil indføre økonomiskeincitamenter. Vi vil måle kommunernepå resultaterne og belønne de bedste.I dag er der ingen samlet oversigt over produktivitetsudviklingen.Derfor er det nødvendigtat måle på produktiviteten i heleden offentlige sektor. På sygehusene er derde seneste år opnået imponerende stignin-konservative.dk 37


ger i produktiviteten, hvilket også kan ladesig gøre i resten af den offentlige sektor.Vi vil forenkleBorgernes møde med det offentlige skalforenkles. Kommunerne har stadig mulighedfor at gøre borgerens møde med detoffentlige bedre især for de allersvagesteborgere. Vi vil derfor arbejde for en fast kontaktperson,der kan være de svage borgeresholdepunkt i det offentlige system.Generelt er det alt for tilfældigt, hvor langtid en virksomhed venter på en afgørelseeksempelvis på miljøområdet. Der er brugfor at afkorte sagsbehandlingstiden mangesteder. Vi ønsker derfor at indføre incitamenter,der skal sikre kortere sagsbehandlingstiderfor borgere og virksomheder.Vi vil udvikle arbejdsgangenei den offentlige sektorDen offentlige sektor spiller en stor rolle ivores velfærdssamfund. Derfor ligger deren stor opgave i at sørge for, at offentligtansatte har de rette rammer at arbejde under.At de har nogle muligheder for at ydehjælp, støtte og pleje til borgerne på detbedst tænkelige niveau.Den offentlige sektor er jo kun så velfungerendesom sine medarbejdere. Derfor vilvi udvikle arbejdsgangene i den offentligesektor, så de i højere grad bygger på ledelsenstillid og frihed. Tillid til at de offentligeansatte udmærket kan passe deres arbejde.Og frihed til at de får lov at gøre det.Vi har en grundlæggende tro på, at den offentligesektor består af medarbejdere, derførst og fremmest ønsker at give borgerne enhøj service. Og vi anser det for vores politiskeopgave at sikre dem, at de kan udfyldedenne mission. En vis kontrol vil altid værenødvendig for at sikre, at kvalitetskravene bliveroverholdt og borgernes rettigheder bliveropfyldt. Men vi vil holde bureaukratiet på etminimum, for kun på den måde kan vi skabeen offentlig service, der er præget af smidighed,effektivitet og medmenneskelighed.Vi vil give de offentlige lederebedre vilkårLigeledes skal vi også skabe bedre forholdfor de mange tusinde offentlige ledere, derhver dag arbejder for at skabe gode rammerfor deres medarbejdere og den bedst muligeservice for borgerne. At være chef fordet offentlige er en ansvarsfuld post. Detkræver, at man kan inspirere, gå forrest ogarbejde klogt. Det er en vigtig konservativmålsætning at sørge for, at de offentlige lederehar de bedst mulige vilkår til at udførederes vigtige arbejde.Derfor vil vi skabe større råderum for offentligeledere. De har brug for det sammemandat og de samme ledelsesinstrumentersom ledere i den private sektor.Gode offentlige ledere skal belønnes medmere selvstændighed og større kompetence.Men samtidig skal de også bære enstørre del af ansvaret i situationer, hvor detgår galt på deres arbejdsplads, og hvor deikke har vist sig deres ledelsesopgave voksen.At blive vist øget tillid som offentligleder forpligter.Vi konservative vil være med til at sørgefor, at der uddannes bedre offentlige ledere38 konservative.dk


i fremtiden – samt at det i det hele tagetbliver mere attraktivt at være leder i den offentligesektor.Vi ønsker konkurrence mellemdet offentlige og privateStaten har en vigtig rolle i at skabe goderammer for borgerne. Men det skal værepå borgernes præmisser. For os er det ikkeafgørende, om ydelsen eller produktet kommerfra en offentlig producent eller fra enprivat. Det afgørende er, at borgeren tilbydesdet bedste og billigste. Vi ønsker såmange steder som muligt at skabe konkurrencemellem forskellige udbydere – ogsåmellem offentlige og private.For konservative er privatisering og udliciteringikke et mål i sig selv. Men det er enmåde, hvorpå man kan øge konkurrencen,højne kvaliteten, styrke innovationen ogforbedre produktudviklingen samtidig medat det ofte viser sig, at opgaverne kan løsesbilligere. Og der er et stort potentiale.Vi skal derfor hele tiden vurdere, om nogleaf de opgaver, som i dag varetages af detoffentlige, bedre og billigere kan lægges udtil private virksomheder.Konservative vil fjerne barrierer, der skævvriderkonkurrencen til ugunst for privateleverandører. Vi skal fjerne krav om, at driftenaf en opgave ikke må løses af en privatvirksomhed. Konkurrence giver ofte meretilfredse borgere. Det har blandt andet vistsig på forskellige områder som ældreplejenog togdriften i Midt- og Vestjylland, hvortilfredsheden med de private leverandørerer højere end med de kommunale leverandører.Vi vil frigive ressourcer i det offentligeDet er en konservativ opfattelse, at der i deoffentlige systemer kan frigives ressourcer.Stive systemer og manglende udvikling harmange steder gjort den offentlige forvaltningineffektiv. Konkurrencen mellem flere udbyderekommer i sidste ende borgerne til gode.Vi vil gøre det enklere for private leverandørerat byde ind på offentlige serviceopgaver.Konservative vil fremme opstart af nye,private virksomheder på velfærdsområdet.Den danske velfærd skal inspirere velfærdsiværksætteri.Vi vil mere offentligt-privat samarbejdeDet skal gøres lettere at stifte offentlig-privateselskaber ved at kravene til kommunaldeltagelse forenkles, og der skal udarbejdesstartpakker, der gør det lettere at etablereoffentlig-private selskaber. Erfaringer vedbrug af offentlig-private selskaber til løsningaf opgaver inden for bl.a. vask-, linned- ogmadservice viser, at det er en god måde at fåløst opgaverne mere effektivt samtidig med,at medarbejderne oplever større tilfredshed.Der sker ofte en glidende overgang til detprivate marked, idet erfaringerne viser, at deoffentlige myndigheder efterhånden mindskerderes engagement i selskaberne.Fordelen ved offentlig-private selskaber er,at kommunen i en overgangsperiode stadigbevarer kontrollen med opgaveløsningensamtidig med, at en privat virksomhed oparbejderviden og kapital. Efterhånden somløsningen af opgaven overgår til privatevirksomheder, stiller kommunen kun kravtil det produkt eller de serviceydelser, derkøbes.konservative.dk 39


AFSNIT 13KonservativsundhedspolitikVi tilbyder syge gratis behandlingEt offentligt betalt sygehusvæsen er grundstammeni den konservative sundhedspolitik.Vi ønsker at værne om den frie og ligebehandling for alle mennesker uanset indkomst.Helbredet må aldrig være afhængigtaf størrelsen på pengepungen. Alle har rettil at modtage behandling på højt niveau,hvis de bliver syge. Det er et af velfærdssamfundetsgrundprincipper, som vi konservativealdrig vil give køb på.Vi vil bevare det frie sygehusvalgVi vil bevare det udvidede frie sygehusvalg,så man kan få behandling på et privat hospital,hvis de offentlige hospitaler ikke kantilbyde behandling inden for den fastsattebehandlingsgaranti. Og uanset om manskal behandles på et privat- eller et offentligthospital, vil vi arbejde for, at alle får enbehandling i verdensklasse. Det er patienten,som skal i centrum – ikke systemet.Vi står bag den igangværende udviklingmed samling af de specialiserede behandlingerpå færre sygehuse og opbygning afsupersygehuse med højt specialiseredeakutmodtagelser, hvor specialister kan trædetil med det samme ved alvorlige ulykkerog livstruende sygdomme. Det kræver eteffektivt akutberedskab, hvor behandlingenallerede kan begynde i ambulancen. Sikkerhedfor hurtig hjælp er et nøgleord vedakutte livstruende sygdomme eller ulykker.Vi vil tilbyde højt specialiseretbehandlingSamtidig skal der være nære sundhedstilbudmed lægehuse og skadeklinikker, der på alletider af døgnet kan hjælpe borgerne medmindre alvorlige skader og akutte sygdomme.Målet er et sundhedsvæsen med høj ekspertise,hurtig behandling og kvalitet i alle ledfra udredning til efterbehandling. Det kræverogså en mere gennemskuelig struktur, hvorsygehusvæsenet er samlet om universitetshospitalerne,og hvor der er tæt samarbejdeog koordinering med kommunerne. Vi vilerstatte regionerne med tre sygehusfællesskabermed omdrejningspunkt i universitetshospitalerneog med bestyrelser, der bådebestår af kommunalbestyrelsesmedlemmerog faglige eksperter udpeget af staten.Vi tror ikke på sundhed gennem forbudVi tror ikke på, at vi kan fremme sundhedengennem forbud eller ved at tage ansvaretfra borgerne. Vi tror derimod på, at vi kan fåflere til at leve sundt, hvis vi gør det enkelt.Det sunde valg skal være let tilgængeligtfor borgerne.En vigtig del af sundhedsindsatsen handlerom at inddrage borgerne, så det enkeltemenneske ser det som en naturligting at tage ansvar for egen sundhed. Detsker blandt andet ved at formidle viden omsundhed og forebyggelse.40 konservative.dk


42 konservative.dk


AFSNIT 14KonservativudenrigspolitikVi vil et aktivt internationalt samarbejdeSelv om vi konservative lægger vægt på atværne om danske traditioner og værdier,så er vi også et parti, der er præget af etstærkt – og positivt – syn på det internationalesamarbejde. Vi anser udviklingenmed stigende handel over grænserne ogøget politisk samarbejde mellem landene –blandt andet i EU – som en fordel for Danmark.Som borgere i et relativt lille land harvi store gevinster i at få så fri adgang til andrelandes markeder som muligt. Vi stolerpå, at vi nok skal klare os i den internationalekonkurrence, hvis bare den finder stedpå ordentlige vilkår.Den internationale udvikling er helt grundlæggendepositiv for Danmark og byder påmange nye og spændende muligheder forvirksomheder, studerende, kunstnere ellerandre borgere, der ønsker at rejse ud iverden og høste nye oplevelser. Vi er ikkeblinde for internationaliseringens problematikkersom udflytning af arbejdspladser,kriminalitet henover grænserne og kultursammenstødmellem mennesker. Derforer fortsat sikring af dansk konkurrenceevnesammen med international forståelse ogsamarbejde afgørende for vores fremtid.Vi vil afskaffe de fire EU-forbeholdVi mener i det hele taget, at Danmark børvære en stærk og aktiv aktør på den internationalescene og herunder ikke mindst i EUregi.Vi vil sidde med ved bordet i Bruxellesog være med til at træffe de beslutninger,som påvirker vores politiske og økonomiskeforhold. Derfor ønsker vi de fire forbeholdafskaffet. Danmark skal engagere sig fuldtog helt i det europæiske samarbejde. Dethar bragt velstand og fred til Europa siden2. verdenskrig, og det har gavnet et lilleland som Danmark.Vi vil kæmpe for vores danske værdierDet er i vores grundlæggende interesse atfremme en verdensorden karakteriseret veddemokrati, frihed, menneskerettigheder,sameksistens og en fælles retsorden. Derforskal Danmark være parat til at påtage sig etmedansvar og handling, også militært, nårdisse værdier trues - også langt fra Danmarksgrænser. Vores engagement i bådeIrak og Afghanistan skal ses i det perspektiv.Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi erparat til at kæmpe for de værdier, vi tror på.Internationale løsninger vil være påkrævet istadig større omfang. Det er i Danmarks interesseat være aktiv for at styrke det multilateralesamarbejde i de internationale fora,der har størst betydning for global sikkerhedog stabilitet, blandt andre FN, NATO og EU.konservative.dk 43


Tidsplan og procesProcessen for udarbejdelse af nyt partiprogram for Det Konservative Folkeparti er forankreti en styregruppe, som er nedsat af hovedbestyrelsen. Styregruppen består af repræsentanterfor folketingsgruppen, de konservative grupper i kommunal- og regionsrådsbestyrelserne,storkredsene og ungdomsorganisationerne. Partiformand Lars Barfoed er formandfor styregruppen.November 2010:Februar 2011:Marts 2011:April 2011:Maj-juni 2011:Landsråd 2011:Hovedbestyrelsen nedsætter styregruppen, som er ansvarlig forprocessen for nyt partiprogram.Styregruppen holder under ledelse af Lars Barfoed sit førstemøde og beslutter køreplan.Den nyvalgte partiformand lancerer processen for nytholdningsprogram i forbindelse med det ekstraordinærelandsråd 12. marts 2011. Tendenskataloget”En fremtid med mening” udgives som inspirationslæsning.styregruppen udgiver debatoplægget ”Frihed i stærkefællesskaber” baseret på folketingsgruppens arbejde.den såkaldte høringsrunde 1 går i gang med henblik på debat ivælgerforeningerne.Styregruppen åbner for adgang til elektronisk debat.Minikonferencerne behandler udvalgte temaer inden forrammerne af processen for nyt holdningsprogram.Ultimo 2011: Slut for høringsrunde 1.Januar-marts 2012:April-maj 2012:Juni-august 2012:Juli-august 2012:September 2012:Oktober 2012:Skriveproces i regi af styregruppen1. udkast udgives i høringsrunde 2 med fornyet drøftelse ivælgerforeningerne.Skriveproces og redaktionel behandling i styregruppen afsluttes.Hovedbestyrelsen behandler forslaget til nyt partiprogram, somherefter udsendes til landsrådets delegerede.Landsrådet vedtager nyt partiprogram.Udgivelse af det nye partiprogram44 konservative.dk


konservative.dk 45


Det Konservative Folkepartis nuværende partiprogram erfra 2000, og der er brug for et nyt, som kan vedtages afpartiets landsråd i 2012. Dette oplæg er baseret på denkonservative folketingsgruppes strategioplæg fra 2010.Det Konservative FolkepartiNyhavn 4 • 1051 København KTelefon 3313 4140 • Telefax 3393 3773www.konservative.dk • Mail: info@konservative.dk46 konservative.dk

More magazines by this user
Similar magazines