Kirkeblad-2007-1.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Kirkeblad-2007-1.pdf - Skalborg Kirke

KIR KEBLADET12007SKALBO R G SO GN


Kirk ebladetUdgives af Sk alborg M enigh edsrådSogneindsam ling 2007Redak tion:PoulA. Nielsen (ansv. red., PAN), H annah S. Jensen,Bente Sch üsler, Peter A. Krogsøe, Erik Steen M ø ler(estm ).Provst Peter A. KrogsøeBirk e A le 41Træ ffes 11.30-12.30 undtagen m andagTlf. 9 8 18 13 83E-m ail: pak r@ k m .dkSognepræ st Erik Steen M ø lerKlarupgårdvej 1Træ ffes 11.30-12.30 undtagen m andagTlf. 9 8 18 72 57E-m ail: esm @ k m .dkI år foregår indsam lingen tilFolk ek irk ens Nødhjæ lp søndag den 4. m arts. De foregående to årvar indsam lingens form ålat afh jæ lpe sultenrundt om i verden. I år drejer det sig om enanden af vor tids, ligeledes globale svøber,AIDS. H ver dag sm ittes over 10.000 m ennesker, og h ver anden er m e lem 14 og 25 år. IAfrik a er 3/4 af dem unge k vinder, som tvingestilusik k er sex på grund af fattigdom .Forsiden: „Indtoget i Jerusalem “ fra 3.-k lassernes k irk euge i 2006.2Pastor M ette Nøh r Sh awGunderupvej 1, 9 260 GistrupTlf. 9 8 33 30 15E-m ail: m ns@ k m .dkKordegn Bente Sch üslerLeh arpark en 52, Frejlev, 9 200 Aalborg SVTlf. 9 8 34 33 58Kirk etjener Jane JensenAlgade 67, 1. th ., 9 000 AalborgTlf. 20 9 3 42 05Tlf. 9 8 13 34 28O rganist Eva-M arie O lesenLisedalsvej 9 , 9 200 Aalborg SVTlf. 9 8 18 49 44 (Privat)Tlf. 9 8 18 22 03 (Kirk en)E-m ail: organist@ sk alborgk irk e.dkKirk ek ontoretDigtervejen 6, 9 200 Aalborg SVTlf. 9 8 18 00 69 . Fax 9 8 18 02 69E-m ail: sk alborg.sogn@ k m .dkw w w .sk alborgk irk e.dkM andag – fredag 09 .30– 13.00Torsdag ti lige 16.00– 18.00Lørdag, k un telefonisk 10.00– 12.00M enigh edsrådets form andEjgilKjæ r, Langh oltvej 6, 9 200 Aalborg SVTlf. 9 8 18 09 27Næ ste num m er udk om m er 26. m aj 2007Deadline: 5. m aj 2007Layout: Søren Th ing AndersenTryk : Ba lerm anns Eftf's Bogtryk & O ffsetSpredningen af H IV og AIDS k an im idlertidforebygges, også i Afrik a. Det viser de nyestestatistik k er, og fordi viden, forebyggelse ogeffek tiv besk yttelse k oster penge, sk alåretssogneindsam ling gå tildette form ål.I Sk alborg sogn er der brug for ca. 25 indsam -lere. Efter lidt spisning starter indsam lingenved h alv-tolv tiden. Du væ lger en af de 25ruter og k an regne m ed at k lare den på ca. 2tim er.M eld dig som indsam -ler tilEttie Jødalpå tlf.9 8183774, og væ r m edtilat h jæ lpe nogle afverdens m est sårbarem ennesk er. Sam tidigfår du selv lidt m otion,en god portion friskluft, og du m øder k unvenlige m ennesk er,uanset om de vilstøtteindsam lingen e ler ej.PAN


Alt, h vad der h ar en begyndelse, får en endeAlt, h vad der h ar en begyndelse, får ende. Alt,som engang er blevet til, og ik k e var altid, forgår.Døgnfluens liv varer få tim er. Stjernen påh im len lyser i m i lioner af år. M en om k ort ellerlangt: Vilk året er det sam m e. Alt i verden,ja verden selv, er undergivet forgæ ngeligh edensubønh ørlige lov.Der findes derfor også i a le k ulturer og religionerforesti linger om verdens undergang.M angfoldige er de bud, der er givet på, h vordandet vilsk e – og m ange h ar også forsøgt atforudsige h vornår. Der gransk es i bibelen ogk oranen og i andre h e lige sk rifter for at findeh jæ lp tilat tyde tidens tegn.For nylig m ente bisk oppen i M aribo, at det rekordvarm e 2006 og de seneste m åneders voldsomm e regnsk yl, som m ange ser som udtrykfor m ere perm anente k lim aforandringer, m åsk ek an væ re et tegn på, at dom m edag er næ r.Bisk oppens udtalelser fik m ig tilat m indes enoplevelse i efteråret 19 67. Jeg var tilgudstjenestei en li le k irk e i Sch w arzw ald. I ugen forindenvar om rådet om k ring Pforzh eim bleveth jem søgt af voldsom t uvejr m ed store oversvømm elser tilfølge. Flere m ennesk er var om -k om m et, og de m aterie le tab var enorm e.Disse dram atisk e begivenh eder foranledigedepræ sten tilat h olde en regulæ r dunderpræ diken: O m vend jer! Det er sidste udk ald! I fårik k e flere ch ancer! Dom m edag er næ r!Som denne præ st h ar m ange præ dik anter søgtat k alde m ennesk er tilom vendelse under h envisningtil, at vi sk aldø. M en en sådan forkyndelse er velegentlig m ere i overensstem -m else m ed en Joh annes Døber end m ed Jesus.Evangeliets k ald tilom vendelse grunder ik k e i,at vi sk aldø, m en i at vi sk alleve.Ved sin opstandelse h ar Jesus vundet sejr overdøden. I k onsek vens h eraf opfordres vi tilatvende syndens og dødens liv ryggen og tageim od det nye, evige liv, som sk æ nk es os itroen på h am .I sit forord til„Joh annes’ Åbenbaring“ sk elnerM artin Luth er m e lem flere form er for forudsigelser,og åbenbaringsbogens profetier tilkender h an en langt lavere rang end de gam -m eltestam entlige profeters visen frem m odKristus, sådan som f.ek s. Paulus læ rer os atlæ se og forstå dem . M ed deres fork yndelse afJesus Kristus, k orsfæ stet og opstanden, forsvarerde troen og læ gger den grund, som h ele k ristenheden bygger på. Dette livets ord m å for ethvert k ristent m ennesk e væ re som dagligt brød.Sejren over døden ved Kristi opstandelse betyderik k e, at vi ik k e sk aldø og den sk abte verdenengang gå under. M en efter påsk edag k anvi lade vore bek ym rede spek ulationer om frem -tiden fare og i stedet bruge vore evner og k ræ f-ter på det liv, som Gud giver os at leve m edh inanden h er og nu, h erunder også på at afbødevirk ningerne af de (k lim a)problem er, vi gennemvor adfæ rd sk aber for os selv og for voreefterk om m ere.M ed frit m od k an vi gå død og undergang im øde, for i troen h ar vi vish ed for, at døden erik k e endelig, m en er blot en gennem gang tilnyt liv i Gud.Som Th om as Kingos norsk e m odstyk k e PetterDass sk rev:H øje h ald og dybe dalsk alvige ,jord og h im m e lfalde sk alti lige ,h ve rt fje ld, h ve r tinde sk albrat forsvinde ,m e n op sk alrinde , som sole n sk inne ,Guds rige .(DDS nr. 7)Peter A. Krogsøe3


FredagsTræ ffetm ed Lene H øjh oltog „Vejen“O m det var fæ lesspisningen,det h yggeligesam væ r e lerJoh annesevangeliet,der trak fuldt h us tilFredagsTræ f den 12.januar, er ik k e tilatsige. M en spisningenog sam væ ret ufortalt,så var det Lene H øjholts gennem gang afJoh annesevangeliet,vi gik h jem på. Detvar så betagende. På én gang intenst og afdæ m -pet h oldt h un os på det næ rm este try lebundnei et par tim er, m ed indlagt k affepause. M anm æ rk ede, at h un er cand. m ag både i k ristendomsk undsk ab, psyk ologi og k unsth istorie, ogat h un både er sognepræ st og forfatter m ed ensjæ lden, levende form uleringsevne.H un forstod evangeliet som besk rivelse af disciplenestrosvej. At gå den vej er at søge sandheden om , h vem Jesus er, h vem Gud er ogh vem vi selv er, om vores forh old tilGud ogvore indbyrdes relationer. Det er en vej m edfordybelse, inderligh ed og bøn, m en også m edk riser, angst og m ørk e.En ræ k k e beretninger fra Joh annesevangelietblev tolk et psyk ologisk , så vores forståelseblev provok eret, udvidet og nuanceret.Det gæ lder fx beretningen om bry luppet i Kana.Udover at væ re evangeliets første tegn påJesu guddom m eligh ed sk ildres h er også en psykologisk proces. Nem lig den, at Jesus slipperbindingen tilsin m or, velat m æ rk e uden at slippek æ rligh eden – en proces a le m ennesk er m åigennem for at blive sig selv.E ler Jesu m øde m ed den sam aritansk e k vinde.H er ses den frisæ ttende virk ning af at få åbnetfor sk am fyldte h em m eligh eder i ens liv, så derbliver plads tilandet end selvoptageth eden.E ler den lam m e ved Betesda Dam . Vi le h annu også væ re rask m ed det ansvar, det m edfører,og tab af andres om sorg og m edynk , e lervi le h an h e lere fortsæ tte m ed at leve i drøm -m en om at næ ste gang, næ ste år, så lyk k es detm åsk e.På trosvejen blev disciplenes forh old tilJesusdybere og stæ rk ere. Den udvik ling så LeneH øjh olt i lustreret i Jesu om tale af disciplene.Først k alder Jesus dem ingenting, så om talerh an dem som disciple, senere som h ans tjenere,så venner, så brødre og tila lersidst børn.En para leltileth vert m ennesk es vej tilen stadigstørre oplevelse af Guds næ rh ed og k æ rlighed.Tilslut fra referentens notater blot denne iagttagelse:I evangeliet om tales disciplen Joh annesaldrig ved navn, m en som „den, Jesus elskede“. Det k unne ses som et af flere argum enterfor, at evangeliet fak tisk er sk revet af dennediscipel. M en vigtigst: vi k an sæ tte os selv ind,som den Jesus elsk er.O g i forlæ ngelse h eraf: intetsteds i Joh annesevangeliettales om Gud, der fordøm m er nogetm ennesk e. Der er ingen dom fra Guds side.Dom m en sk er i os selv, når vi væ lger m ørk etfrem for lyset.Lene H øjh olt arbejdedei 20 år m edsin tolk ning af Johannesevangelietsom en vejledningtiltrosvejen fremm od m ødet m edGud.Et fornem t arbejdsresultater h endessm uk k e bog „Vejen– en m editativ fordybelsei Joh annesevangeliet“.PAN4


Sk alborgDag den 18. m artsSøndag den 18. m arts er der Sk alborgDag m edforedrag og film i Sognesalen. Forfatter ogk onsulent Ingrid M ejer Jensen fra Silk eborgfortæ ler om den berøm te engelsk e forfatterC. S. Lew is og viser film en „Sh adow lands“.I 19 54 blev Lew is professor i m iddelalder- ogrenæ ssancelitteratur ved Cam bridge Universitet.To år før h avde h an som h idtilink arneretungk arlm ødt sin store k æ rligh ed, den 15 åryngre am erik ansk e beundrer og forfatter JoyGresh am . De blev gift i 19 56, m en efter få årdøde h un af k ræ ft. I sin bog En sorge ns dagbog(A Grie f Obse rve d), som h an først udgavunder pseudonym , besk rev h an sine oplevelseraf tabet.Clive Staples Lew is (blandt venner Jack ) blevfødt i Belfast i Nordirland i 189 8. Efter m oderenstidlige død k om h an på k ostsk ole i England.I m ange af sine yngre år var h an overbevist ateist,m en i begyndelsen af 30’erne blev h an enerk læ ret k risten, ik k e m indst under påvirk ningaf h ans næ re ven J. R. R. Tolk ien.Det k om tiludtryk i en lang ræ k k e k ristelige radiotalerog en stribe populæ rteologisk e bøger.H an er blevet k aldt sk eptik ernes apostel– denidee le forfatter for den tvivlende, der gerne vilvæ re en k risten, m en synes inte lek tet står i vejen.På om slaget af en af de tildansk oversatte bøgersk river Fritz H elm uth :– Ved læ sning af C. S. Lew is´ bøger blev jegdybt betaget af dette enestående m ennesk e.H ans forståelse af k æ rligh edens væ sen og synpå den m ennesk elige tilvæ relse h ar flyttet m iget godt styk k e vej i m it syn på det k ristne m enneske.Lew is’ forfattersk ab spæ nder bredt m ed i alt35 bøger i forsk e lige genrer. I Danm ark er h anm est k endt for de 7 bøger om eventyrlandetNarnia. H er lånte h an stof fra både græ sk og romersk m ytologi og traditione le engelsk e og irske eventyr, m en m ed k ristendom m en som h o-vedtem a.På Sk alborgDagen sk alvi se den O scarnom ineredefilm Sh adow lands fra 19 9 3 m ed Anth onyH opk ins i ro len som Lew is. Film en fortæ lervarm t og bevæ gende om C. S. Lew is' m ødem ed k æ rligh eden i den ret sene alder.C. S. Lew is døde i 19 63 i h jem m et, som h andelte m ed broderen W arnie (W arren Lew is),3 år efter sin elsk ede Joy.PANSk alborgDagens program :16.00 Foredrag og sam tale om C.S.Lew isPause18.00 Spisning19 .00 Vi ser film en ”Sh adow lands”21.15 AfslutningTilm elding tilk irk ek ontoret senest 15. m arts.Pris 35 k r.5


FastelavnSøndag den 18. februar er der fastelavn.Vi h older derfor fam iliegudstjeneste k l. 14.00,h vor børnene m eget gerne m å k om m e udklæ dt, så festligt og farverigt som fantasienræ k k er. M en selvfølgelig er enh ver sæ rdelesvelk om m en, også uden udk læ dning.Efter gudstjenesten er a le indbudt tilfastelavnsfesti Sognesalen. FDF arrangerer løjerne,der efter spisning af fastelavnsbo ler byder påtøndeslagning og forsk e lig underh oldning.Der er tønder for både sm å og store børn, ogfor vok sne, de sidste udendørs.Det er gratis at væ re m ed. Så k om bare, m åsk ebliver du k onge e ler dronning for en dag.Loppem ark edSognem edh jæ lperLørdag den 12. m aj k l. 10 – 15 h oldes der loppemark ed tilfordelfor vores vensk absm enighed i Sierra Leone. Det foregår i Sognesalen,og såfrem t vejret ti lader det, også på de udendørsarealer.Lige inden m ark edet luk k er, vilder evt. bliveh oldt auk tion over sæ rligt gode ting, der på forhånd er blevet reserveret tildette form ål.M en loppem ark edet forudsæ tter, at der er nogleaf Sk alborg Sogns borgere, der h ar ting ogsager, m indre m øbler og andre effek ter (dog ik -k e tøj), som de vilgive tilform ålet: at støttevensk absm enigh eden i Sierra Leone.Ring tilM ogens Aarup på tlf. 9 81809 30 ogtræ f aftale om afh entning.Af h ensyn tilsin videre uddannelse h ar M ariaBang-Sch nack desvæ rre opsagt sin sti lingsom sognem edh jæ lper ved Sk alborg Kirk e pr.1. januar. M enigh edsrådet h ar væ rdsat h endesdygtige indsats i de få m åneder, h un virk edeh er, og ønsk er h ende alm ulig h eld og lyk k em ed det valg, h un h ar truffet.Sti lingen som sognem edh jæ lper bliver slåetop m ed h enblik på besæ ttelse snarest m ulig.6


GudstjenesterFebruarSøndag 18. 10.00 Peter A. Krogsøe Fastelavns søndag. M att. 3,13-17. Kirk ebilSøndag 18. 14.00 Toni Jensen Fam iliegudstjenesteSøndag 25. 10.00 Erik Steen M ø ler 1. søndag i fasten. M att. 4,1-11M artsSøndag 4. 10.00 Erik Steen M ø ler 2. søndag i fasten. M att. 15,21-28. Kirk ebilSøndag 11. 10.00 M ette Nøh r Sh aw 3. søndag i fasten. Luk . 11,14-28Søndag 18. 10.00 Peter A. Krogsøe M idfastesøndag. Joh . 6,1-15Søndag 25. 10.00 Erik Steen M ø ler Fam iliegudstjenesteAprilSøndag 1. 10.00 Erik Steen M ø ler Palm esøndag. M att. 21,1-9Torsdag 5. 19 .00 Erik Steen M ø ler Sk æ rtorsdag. M att. 26,17-30Fredag 6. 10.00 Erik Steen M ø ler Langfredag. M usik gudstjenesteSøndag 8. 10.00 Peter A. Krogsøe Påsk edag. M ark . 16,1-8. Kirk ebilM andag 9 . 10.00 Peter A. Krogsøe Anden påsk edag. Luk . 24,13-35Søndag 15. 10.00 Erik Steen M ø ler 1. søndag efter påsk e. Joh . 20,19 -31Søndag 22. 10.00 Peter A. Krogsøe 2. søndag efter påsk e. Joh . 10,11-16Søndag 29 . 10.00 Peter A. Krogsøe 3. søndag efter påsk e. Joh . 16,16-22M ajFredag 4. 9 .00 Erik Steen M ø ler Konfirm ationFredag 4. 11.00 Erik Steen M ø ler Konfirm ationSøndag 6. 10.00 Peter A. Krogsøe Konfirm ationSøndag 13. 10.00 Erik Steen M ø ler 5. søndag efter påsk e. Joh . 16,23b-28. Kirk ebilTorsdag 17. 10.00 Erik Steen M ø ler Kristi h im m elfartsdag. M ark . 16,14-20Søndag 20. 10.00 Peter A. Krogsøe 6. søndag efter påsk e. Joh . 15,26-16,4Søndag 27. 10.00 Erik Steen M ø ler Pinsedag. Joh . 14,22-31. Kirk ebilM andag 28. 10.00 Peter A. Krogsøe Anden pinsedag. Joh . 3,16-21Indsam lingsform ålIndtilnæ ste k irk eblad udk om m er i m aj går indsam lingen tilFolk ek irk ens Nødh jæ lp.Gudstjenester – Sk alborglund, Sofiegården, Drach m annsh ave & Stationsm estervejGudstjenesterne er på tirsdage k l. 14.15. Der er altergang ved a le gudstjenester.Sk alborglundSofiegården6. m arts Peter A. Krogsøe 13. m arts M ette Nøh r Sh aw3. april Erik Steen M ø ler 10. april M ette Nøh r Sh aw8. m aj Erik Steen M ø ler 15. m aj Peter A. KrogsøeDrach m annsh aveStationsm estervej20. februar Erik Steen M ø ler 27. februar Erik Steen M ø ler20. m arts Peter A. Krogsøe 27. m arts Erik Steen M ø ler17. april Erik Steen M ø ler 24. april Peter A. Krogsøe22. m aj Erik Steen M ø ler 29 . m aj M ette Nøh r Sh aw7


Kirk ens k alenderFebruarSøndag 18. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende fastelavnsfest i sognesalenO nsdag 21. 17.00 FyraftensgudstjenesteTirsdag 27. 19 .30 Studiek reds om Luth erM artsTorsdag 1. 19 .00 Koncert. Nordjysk Pigek or m ed Anne Nørby NielsenO nsdag 7. 10.00 H øjsk oledag. „Jerusalem “. H øjsk olelæ rer Ditte Krøgh oltO nsdag 7. 17.00 FyraftensgudstjenesteFredag 9 . 18.00 FredagsTræ f. Syndefald og k æ rligh ed. Sognepræ st Kath rine Li leørTirsdag 13. 19 .30 M enigh edsrådsm øde. Regnsk ab 2006Søndag 18. 16.00 Sk alborgDag. Foredrag og film om C. S. Lew is. Ingrid M ejer JensenM andag 19 . 19 .00 Påsk e-m usical. Sk alborg Kirk es Spirek or og Sk ipper Clem ent Li lek orO nsdag 21. 17.00 FyraftensgudstjenesteSøndag 25. 14.30 SøndagsH jørnetTirsdag 27. 19 .30 Studiek reds om Luth erTorsdag 29 . 19 .30 Pak k efest. Sierra LeoneAprilTirsdag 10. 19 .30 M enigh edsrådsm ødeO nsdag 11. 10.00 H øjsk oledag.Sk agenk unsten.Foredragsh older PoulBernthSøndag 15. 14.30 SøndagsH jørnetO nsdag 18. 17.00 FyraftensgudstjenesteTorsdag 19 . 19 .30 Koncert. Sk alborg Kirk esUngdom sk orM ajSøndagTirsdagO nsdagLørdagSøndag6. 14.30 SøndagsH jørnet8. 19 .30 M enigh edsrådsm øde.Budget 20089 . 17.00 Fyraftensgudstjeneste12. 10.00 Loppem ark ed. SierraLeone13. 19 .30 Koncert. Sedjank a-k oretog balk anork esteretPipero, M ich aelDeltch evSe en næ rm ereom tale af arrangem enternei program h æ ftet.FyraftensgudstjenesterPå grund af m in studieorlov var der ingen fyraftensgudstjenesteri efteråret. M en fra januarer de blevet genoptaget, så der nu er fyraftensgudstjenesteen ræ k k e onsdage i foråret.Der er som tidligere tale om k orte og stilfæ r-dige gudstjenester ved aftenstide. „Andagter“k unne m an også k alde dem , idet andagt betyder„eftertank e“ e ler dette „at sam le tank erneog rette dem et bestem t sted h en“. Det forudsætter, at m an får lejligh ed tilat sk rue lidt nedfor den travlh ed, som præ ger dagligdagen form ange, og for den støj, som om giver de flesteaf os m ange tim er i døgnet. Derfor vilder forudenm usik og salm esang, bøn og tek stlæ s-ning, også væ re stilh ed. Et „stilh edens rum “,k unne m an k alde det, „et h vilested ved k ilden“tæ t ved k irk ens døbefont, inden m an fortsæ tterdagsrejsen.Tidspunk tet er onsdag k l. 17.00 – 17.30 i k irken. Datoerne frem går af k irk ens k alenderovenfor.estm8

More magazines by this user
Similar magazines