end man tror HovedHuset er en del af Hjerneskadeforeningen og er ...

hjerneskadeforeningen.dk
  • No tags were found...

end man tror HovedHuset er en del af Hjerneskadeforeningen og er ...

Folketinget har vedtagetAf Niels-AntonSvendsen,landsformanddiskriminerende lov!Foto: Henning KaagDen 20. maj 2010 blev en dag hvor FN’skonvention, der skulle sikre menneskermed handicap mod diskrimination blevgroft tilsidesat af et flertal i Folketinget!Baggrunden er, at kommunerne efterkommunalreformen har oplevet at udgifternetil det specialiserede socialområdetilsyneladende er ”eksploderet” ogdermed en stor – og ofte uforudsigelig- belastning for de kommunale budgetter.Kommunernes Landsforening har forelagtregeringen problemet og det blevaftalt, at regeringen skulle lave sådannelovændringer, at kommunerne fik bedremulighed for at styre deres udgifterpå det specialiserede socialområde.Derfor fremlagde regeringen et forslagtil ændring af serviceloven, som blevvedtaget den 20. maj 2010 – men alenemed stemmer fra VKO.Det er naturligvis ikke i sig selv diskriminerende,at kommunerne får redskabertil at styre deres økonomi. Det diskriminerendebestår i, at en særlig gruppemennesker med handicap – som deeneste – fratages deres ret til gennemderes stemme ved kommunevalg, athave indflydelse på sammensætningenaf den kommunalbestyrelse, der haransvaret for, hvorledes servicelovensregler skal fungere i forhold til dem, deresbehov - og deres liv!For at forstå det diskriminerende elementbliver det næste desværre lidtteknisk.For mennesker med handicap, der afderes oprindelige kommune er visiterettil f.eks. et botilbud i en anden kommune,har reglerne indtil nu været sådan,at den kommune, hvor de nu bor,har ansvaret for deres ydelser i henholdtil serviceloven – men kommunen kanefterfølgende sende regningen til denoprindelige kommune.Til gengæld har den handicappede borgerstemmeret i den kommune, hvorde bor – og dermed indflydelse på denkommunalbestyrelse, der afgøre hvilkeserviceydelser, den pågældende skalhave. – Den handicappede borger haraltså mulighed for at udøve sine demokratiskerettigheder!Det kommunale selvstyre betyder,at den enkelte kommunalbestyrelsefastlægger kommunens serviceniveau– men naturligvis inden for lovens rammer– men også det giver meget forskelligeserviceniveauer!En ordning, hvor den der bevilger ikkeer den samme, som den der skal betale,er en ordning, der helt klart er uhensigtsmæssig– og en oplagt årsag tilkonflikter mellem den bevilligende ogden betalende kommune – en konfliktmellem forskellige serviceniveauer.Lovændringen indebærer, at den person,der er visiteret til botilbud i en andenkommune – og dermed ikke længerehar stemmeret i sin oprindeligekommune – fratages sin demokratiskeindflydelse på sammensætningen afden kommunalbestyrelse, der fremoverskal træffe betydningsfulde afgørelserindenfor servicelovens område iforhold til den pågældende person.En konsekvens der - efter Hjerneskadeforeningensopfattelse - klart stridermod FN’s konvention, som Danmarkellers har tilsluttet sig!Hjerneskadeforeningen har i henvendelsetil Folketingets Socialudvalg –samt ved foretræde - gjort opmærksompå denne problemstilling.Vi har endog peget på en alternativ løsning!Ingen tvivl om, at det kan være en storøkonomisk belastning for en kommune,at en borger pludselig rammes af enhjerneskade.Men Hjerneskadeforeningen kan ikkeacceptere, at et økonomisk problemløses ved at fratage en gruppe af handicappedeborgere deres grundlæggendedemokratiske rettigheder! – Det er diskrimination!Allerede mens kommunalreformenstadig lå på ”tegnebrættet”, gjordeHjerneskadeforeningen opmærksompå risikoen for, at de nye 98 kommunergenerelt ikke ville være i stand til atløfte deres nye ansvarsområder i forholdtil hjerneskaderamte borgere påkvalificeret vis. Samtidig er nogle sagerindenfor vores område meget dyre sagerog en stor belastning for en kommunaløkonomi baseret på ca. 45.000skatteydere.Hjerneskadeforeningen vil nu aktivttage del i en debat om placeringenaf det specialiserede socialområde,hvor vi ser nogle muligheder i, at i detmindst dele af dette område overføresfra kommunerne til regionerne.Dette vil dels skabe større sikkerhed foren kvalificeret vurdering af den hjerneskaderamtespotentiale – skabe etgrundlag for udvikling – og det vil lettekommunernes økonomiske problemerpå området, da udgiften til de ”dyre sager”bliver dækket solidarisk af samtligeskatteydere i Danmark, da regionernefår deres bevillinger fra staten.Den handicappede borger vil via sinstemme ved regionsvalg kunne fastholdesine demokratiske rettigheder!Læs vores henvendelse til Socialudvalget– og ikke mindst Socialministerenssvar til udvalget på Hjerneskadeforeningenshjemmeside – og bemærkministerens konklusion, som ikke forholdersig til netop den demokratiskeindflydelse på fastlæggelse af serviceniveauetinden for servicelovens område!Hjerneskadeforeningen vil forfølgedenne sag i Det Centrale Handicaprådog i medierne!GOD SOMMER!HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 5


Det sociale hjørneHjælp os med atstoppe et socialpolitisk mareridtDanske Handicaporganisationer(DH) vil nu bruge de kommunaletilsyn til at få rettetop på kommunernes håndteringaf lov om borgerstyretpersonlig assistance - det, dertidligere hed en hjælperordning.DH efterspørger derforeksempler fra borgere, derhar oplevet urimelige vilkår.Stig Langvad, formand for DHNu må der gøres noget. Problemernetårner sig op for borgere med behov forborgerstyret personlig assistance. BPAskulle give os forbedrede rammer forborgere med stort assistancebehov, mener endt som en socialpolitisk gyser.Mange kommuner er slet ikke kommeti gang med at føre loven ud i livet. Påtrods af, at den har været gældende siden1. januar 2009! Blandt de kommuner,der trods alt er kommet i gang, erder alt for mange, der bevilger alt forfå penge til ordningen. Det betyder, atborgere med en BPA-bevilling ikke kantilbyde overenskomstmæssige løn- ogansættelsesvilkår til handicaphjælperne.Endelig betaler kommunerne så små beløbtil administration, at borgerne i mangetilfælde ikke har mulighed for frit atvælge, hvem der skal varetage arbejdsgiveransvaretfor dem. Det var ellers denhelt store pointe ved indførelsen af BPA.Det, der sker, er direkte mod lovens åndog bogstav. Socialministeriet skrev derforden 2. marts 2010 til samtlige kommunerog regioner for at gøre opmærksompå, hvordan reglerne skal forstås.Men lige meget hjælper det. Det ser ikkeud til, at socialministeren har de nødvendigeressourcer til at følge op på lovgivningeni forhold til kommunerne.Derfor efterlyser vi i Danske Handicaporganisationernu navne på kommuner,som ikke har ført reglerne ud i livet. Vivil meget gerne føre disse sager for detkommunale tilsyn (under statsforvaltningerne).Tilsynet må vurdere, hvadder skal ske i dette land, når kommunerikke overholder landets love.Senest er der opstået alvorlige problemerfor de borgere, der både har BorgerstyretPersonlig Assistance og respirationshjælp.Det er nemlig regionerne,der bevilger respirationshjælp, menskommunerne bevilger BPA. Og det skerefter to forskellige regelsæt for ansættelser.Borgere med BPA kan frit vælge, om deselv vil være arbejdsgivere, eller om devil overlade arbejdsgiveransvaret til enpårørende, en virksomhed eller en organisation.Dette frie valg gælder imidlertidikke i forbindelse med respirationshjælpen.Den groteske konsekvens kan være, atder kommer to hold hjælpere til borgeren,måske på samme tid, ansat på forskelligevilkår og til forskellige opgaver.Det dur ikke. Det skaber usikkerhed ogutryghed hos borgeren. Social- og sundhedsministeriernearbejderen ny vejledningtil parterne med en række anbefalinger.Men belært af erfaringen, måman nok tillade sig at tvivle på effekten.DH efterlyser derfor også konkreteeksempler på borgere med BPA og respirationshjælp,der aktuelt er kommeti klemme. Fortæl din historie til DH´ssocialpolitiske konsulent Kirsten Plambech,e-mail: kp@handicap.dk. Så vil DHgøre, hvad DH kan for at få forbedringerigennem politisk.6 HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010


Fri os fra gabestokkenFølgende udtalelse blev vedtaget på DH´srepræsentantskabsmøde den 23. april2010.I mødet deltog fra HjerneskadeforeningenNiels-Anton Svendsen og Svend-Erik Andreasen.Det er blevet tilladt i den offentlige debatat skyde på borgere med funktionsnedsættelserog særlige behov. Det er tilladtat hænge os ud for at være skyld i samfundetsog især kommunernes dårlige økonomi.Tilladt at betegne os og vore pårørendesom krævende ud over det rimelige.Der er sket et klart holdningsskred.Repræsentanter fra 32 handicaporganisationerog fra Danske Handicaporganisationers97 lokale afdelinger beklager hermedstærkt, at velfærdsdebatten er blevetså skinger. På vores bekostning.Tendensen er tydelig hos mange ledendekommunalpolitikere og embedsmænd. Dehænger kommunens udsatte ud, når deligger til last. Ofte med detaljerede oplysningeri lokalpressen om den enkelte borger.Og Christiansborgpolitikerne bakkerop. Også de taler om, hvor meget det gårud over ”normalområdet”, når de særligeløsninger koster penge.De forsøger at bilde offentligheden ind, atmennesker med handicap selv kan bestille,hvad de ønsker i kommunen. Det passerikke. Det er altid kommunen, der foretageren udredning og bevilger den støtte, manhar behov for - i henhold til en konkret, individuelvurdering og med udgangspunkt ilovgivningen.Men det halter med det sidste. Efter presfra politikerne er budgettet mange stedersat over loven. Bundlinjen skal overholdes,uanset hvad reglerne siger. KL’s næstformandbeskyldte i en radioavis forledensocialministeren for at underminere kommunernesmulighed for at styre økonomien,når hun udtaler, at socialrådgiverneskal følge loven!Det er gudskelov ikke alle kommuner, derforsøger at klare de økonomiske problemerved at underminere retssikkerhedenog hænge enkeltpersoner ud i pressen.Mange kommuner satser solidt på fagligkunnen i sagsbehandlingen og prioritererområdet. Men for mange gør det modsatte.Folketingets ratificering af FN’s konventionfor mennesker med handicap stiller kravtil forbedring på handicapområdet såvel pådet statslige som det kommunale område.Mennesker med handicap og deres pårørendehar en berettiget forventning om atleve og deltage aktivt i samfundslivet pålige vilkår med øvrige borgere i Danmark.Den økonomiske nulvækst i kommunerne,kombineret med skattestoppet, gør detsvært for kommunerne at leve op til disseforventninger.Men kommunerne har et problem, når deikke kan forklare, hvad det er, der er skyldi at udgifterne stiger - skønt alle personermed handicap oplever, at der bliver skåretned på den hjælp, vi modtager; den hjælp,vi har behov for.Vi kan være dyre, og det er der gode grundetil. Men det er ikke op til os, hvor megetstøtte, tilbud og hjælpemidler koster.Vi har ikke noget behov for, at det er dyrtat servicere personer med handicap. Menvi bliver nødt til at have den støtte, vi harbehov for. Og ret til.Kommunerne og deres landsforening varblandt kommunalreformens stærkestefortalere. De fastslog inden reformen, atder ikke var den borgerrettede opgave,kommunerne ikke ville kunne klare. I dagmå vi nok konstatere, at mange kommunalpolitikerehavde alt for lidt indsigt i deamtslige opgaver, som de med reformenpåtog sig. Vi må konstatere, at regeringenikke leverer den nødvendige økonomiskeopfølgning på deres lovgivningsarbejde. Vimå også konstatere, at kommunal finansieringaf de specielle og udgiftskrævendeløsninger var en fejltagelse. Der skal bredereskuldre til. Det eneste rigtige er ensolidarisk betaling, evt. med en udligningmellem kommunerne.Danske Handicaporganisationers repræsentantskabopfordrer hermed det danskesamfund til at tage vare på de svagest stilledemedborgere. Fri os fra gabestokken.Vedtaget af Danske Handicaporganisationernesrepræsentantskab den 23. april 2010.Det er blevet tilladt i den offentligedebat at skyde på borgere med funktionsnedsættelserog særlige behov.Det er tilladt at hænge disse medborgereud for at være skyld i samfundetsog især kommunernes dårligeøkonomi. Tilladt at betegne dem ogderes pårørende som krævende udover det rimelige. Der er sket et klartholdningsskred. Repræsentanter fra32 handicaporganisationer og fraDanske Handicaporganisationers 97lokale afdelinger beklager i udtalelsen,at velfærdsdebatten er blevet såskinger.HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 7


Rejseoplevelser UgandaMødet med bestyrelsen og medarbejder i UNAPDHjerneskadeforeningensUlandsudvalg var i startenaf marts måned i Kampala,Uganda.Formålet med besøget var atafslutte et projekt Hjerneskadeforeningenhar haft medUganda National Action onPhysical Disabilities (UNAPD).Frede Schulz og Terkel Maack,er begge frivillige i HjerneskadeforeningensUlandsudvalg.Af Terkel Maack, frivillig i Hjerneskadeforeningen,og repræsentant i UlandsudvalgetDet var med stor spænding, jeg tog medFrede Schulz til Uganda den sidste dagi februar, hvor Danmark stadigvæk vardækket af sne og frostgraderne havdebidt sig godt fast i kroppens knogler.Det var da ogen underlig situation,da jeg skulle pakke min kuffert. Sommertøjetvar gemt langt væk i skabet ogsandalerne stod bagerst på hylden medfodtøjet.Spændingen over at skulle til et varmtog eksotisk land som Uganda, blev ikkemindre af, at det meste af mit sommertøjpå uforklarlig vis havde hængt ogblevet mindre vinteren over. Det mesteaf sommertøjet og andre klæder blev alligevelpakket i den mega store kuffert.For Frede havde advaret mig om, attage en for lille kuffert med. Hans egenerfaring er nemlig, at medarbejderne ivores partnerorganisation Uganda NationalAction on Physical Disabilities(UNAPD) med glæde tager mod tøj fraos, og som første gangs besøgende, skullejeg nok forvente at ville købe en massespændende ting med hjem. Derfor denmega store kuffert, også selvom jeg ikkehavde nogen plan om, at købe alt muligtturistgejl med hjem.Hvor spændende kan en rejse på 24timer blive?Turen til Uganda gik via Amsterdam,➬HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 9


Skribenten sammen med den døve og stumme drenghvor en tre timers mellemlanding blevtil otte timers ørkenvandring i en kedeliglufthavn. Den medbragte bærbare computerblev flittigt brugt til at spille Edderkoppå, mens jeg ihærdigt prøvede atligne en travl handelsrejsende.Der var en del surhed i flyet ved afgangenfra Amsterdam, men jeg blev vedmed at sige til mig selv, hellere vente 6timer på, at de får repareret landingsstellet,end at flyve rundt højt oppe ogvente på, at flyet er ved at blive tømt forbrændstof, så vi i tilfælde af en hård mavelandingikke skal få svedet bagdelen.Samarbejdspartneren UNAPDFormålet med mit og Fredes besøg varat afslutte et projekt som Hjerneskadeforeningenhar haft med UNAPD.Projektet hed Uganda Brain Injury Project(UBISP) og gik overordnet ud på athjælpe den ugandiske organisation medat fremme levevilkårene for menneskermed erhvervet hjerneskade og derespårørende, og at udbrede kendskabettil denne gruppe i Uganda. Dette projekthar vare i to år og er finansieret afDHs Miniprogram. UNAPD har væretdrivkraften i projektet, mens Hjerneskadeforeningensom projektansvarlig harformuleret projektet og ydet faglig sparring.UNAPD har i flere år været en godsamarbejdspartner for Hjerneskadeforeningen.Første indtryk- af landet og projekt UBISPDa vi først var ankommet til vores hotelmeget tidligt mandag morgen, havdejeg endnu ikke fået noget indtryk af detland, jeg skulle gæste de næste 8 dage.Frede havde prøvet at forbedre mig påden kultur, jeg som fremmed skulle opleve.Han havde nævnt ukendte begrebersom Uganda tid, Muzungo, Matoke,Matatu, Boda-boda m.v. uden at jegrigtig forstod dem. Men da jeg før harrejst med Frede, var jeg ikke bange forde ukendte farer.Men allerede på vej ud til UNAPD’s kontor,der ligger i den anden ende af Kampala,fik jeg min sag for. Stort set allekørte i den forkerte side af vejen! Ellervejen er måske så meget sagt eftersomder nærmest var flere huller i vejeneend der var asfalt. For at undgå hullernevalgte nogle bilister simpelthen at skiftemellem venstre og højre side af vejen.Stort set ingen af vejene uden for KampalaCity var asfalteret, og når så detregner meget, ofte og i meget lang tidafgangen, så kom jordvejene til at ligneet månelandskab. Alle vegne var der biler,matatu’er (taxabusser) og boda-boda’er(motorcykel taxa), Jeg lukkede titdet ene øje og bad en stille bøn for voresfortsatte færden. Vores ”driver” Richardvar ansat af UNAPD som chauffør, hanvar god og jeg var bestemt glad for, at10 HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010


det ikke var mig der skulle køre på voresmange ture rundt.Jeg var godt træt efter den lange rejseuden meget søvn og ikke mindst rystetaf køreturen til UNAPD. Men morgenstundeni Uganda varer frem til kl. 11,hvilket var meget passende for os dendag. De ansatte på kontoret hilste hjerteligtpå Frede, det var her jeg fandt udaf, hvad ”old muzungu” betyder. ForFrede var deres ’gamle hvide mand’.I huset den dag var også det meste afbestyrelsen for UNAPD, med formandJames Mwandha i spidsen. Project officerGeoffrey Basoita og hans assistentAlice Kutyamukama startede med atfremlægge, hvad der var blevet gennemførtigennem projektet de sidste toår. For mig var det en god måde, at fåindblik i resultaterne på - der er ingentvivl om, at mr. Basoita, Alice og de frivilligehar ydet en kæmpe indsats. Deter svære betingelser at arbejde under;dårlig infrastruktur, ingen offentlige administration(i den forstand vi kender iDanmark), store kulturelle forskelle, forskelligesprog bare for at nævne nogle.Afdækning af begrebet hjerneskadetSenere på dagen havde vi et spændendemøde med bestyrelsen og direktør MeldahTumukunde, hvor vi havde en diskussionom begrebet hjerneskade.Bestyrelsen for UNAPD havde den klareholdning til begrebet hjerneskadet, atdet kun er personer med en fysisk skadeefter en hjerneskade, der kan være medlemaf UNAPD. Jeg fortalte dem ommig selv og min hjerneskade. En skade,der ikke umiddelbart kan ses, men somofte kommer til udtryk i form af udtræthed,eller at jeg har svært ved at huskeog finde ord, når jeg taler. Følger som formig er lige så væsentlige, som hvis jeghavde nedsat funktion i en arm. Fredeog jeg sagde til dem, at for den enkelteperson kan disse usynlige vanskelighederfaktisk være mere belastende, fordi omgivelserneikke kan se vanskelighederneog derfor ikke viser en tilstrækkelig omsorg.Jeg ved ikke om det var mine overtalelsesevnereller om det var Frede’s truslerom afbrydelse af det fremtidige samarbejde,der gjorde udslaget. Men de skiftedehurtigt mening og sagde, at selvfølgeskal alle hjerneskadede, både demmed en fysisk begrænsning og også demmed kognitive vanskeligheder, være endel af målgruppe for UNAPD.Registrering af HIV-smittede➬HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 11


LIDL støtter HjerneskadeforeningenAf Svend-Erik AndreasenLIDL og Hjerneskadeforeningen har ensamarbejdsaftale, om at tombola-arrangementertil fordel for Hjerneskadeforeningenkan afholdes i alle LIDL’s butikkeri Danmark.Nu er endnu et meget vellykket og forHjerneskadeforeningen indbringendetombolaarrangement blevet gennemført.Denne gang i LIDL’s butik i Svendborgi dagene 6. – 8. majOgså denne gang er der meget positivetilbagemeldinger fra LIDL på afviklingenaf arrangementet – både lokalt fra butik-kens medarbejdere, som Hjerneskadeforeningendér havde et fremragendesamarbejde med, samt fra LIDL’s hovedkontor.Hjerneskadeforeningen er meget taknemmeligfor LIDL’s støtte til foreningensarbejde og vigtige humanitære sag.HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 17


HovedtropperneAf Nena HejlskovVi holdt et rigtig godt kursus i Hovedtroppernei marts, hvor vi kombineredeet kursus, der fortrinsvis havde fokus på”Krop og Sundhed”, med dette års landsmøde/generalforsamling.Kurset var som altid rigtig hyggeligt, ogder var et interessant ”foredrag” medBodyPlanning.Flere af tingene var egentlig noget, somman enten vidste eller i hvert fald burdevide, fordi vi får tudet ørerne fulde af deti medierne. Men det var godt, fordi manbåde blev sikker på nogle ting, man måskegodt vidste, samtidig med, at man fiknogle nye ting af vide.Vi har skrevet nogle notater, som du kanse på www.hovedtropperne.dk under’aktuelt’.Vi havde også et rigtig godt landsmøde,hvor Carsten Ovesen blev valgt ind sombestyrelsesmedlem, og Camilla Krag Larsenog Ane Fink blev valgt ind som suppleanter.Vi ser meget frem til et godtsamarbejde i landsbestyrelsen.Også en slags velkommen til Mette Nielsen,som er vores nyeste frivillige fra Århus.Hun skal være regnskabsansvarligefter Søren Pind, der efter mange år somfrivillig må erkende, at han ikke længerehar den samme mængde tid at afsættetil Hovedtropperne, da han også brugermeget tid på sin dejlige søn. Velkommenogså til Rune Kristensen fra Odense, somogså blev valgt ind som støtteperson.Den sidste dag på kurset havde vi besøgaf Jan Sargent Larsen, motivationsspeakerog coach, som gav os en forsmag på,hvad vi kan forvente at opleve på Hovedtroppernesnæste kursus den 17.19. september.Uden at løfte sløret for meget,kan vi roligt sige, at det både bliver et rigtigsjovt men også grænseoverskridendekursus med masser af gode udfordringer(selvom man selvfølgelig ikke skal overskrideflere grænser, end man er parattil!). Men det føltes alligevel som en lillesejr, hver gang man overvandt nogle afde udfordringer, som Jan Sargent Larsenstillede os, og netop dette er ifølge hamselv også essensen ved hele kurset: atindse og bevise over for sig selv, at mansagtens kan, hvis blot man vil. Det er her,at nøglen til fornyet motivation og energiligger – de to centrale ting, som vi allesammen vel gerne vil forbedre i voreshverdag.Allerede den dag var der flere af os deroverskred grænser og overkom udfordringer,hvilket vi ellers ikke havde forventet.Vi hoppede ned i glasskår, vi rejste osfra en stol på tegnestifter, og vi slugte ild.Det lyder farligt, men det var det overhovedetikke – tværtimod var det fantastiskbekræftende at mærke på og med egenkrop, at man kan tusindvis af ting. Ogsåselvom man er hjerneskadet. Så sørg for,at sætte kryds i kalenderen. Se annonceringenpå side 21. Det bliver godt!Vi har nu i noget tid haft en hjemmesidepå www.kronisk-ung.dk, men du kanogså bare skrive www.hovedtropperne.dki adressefeltet.Her kan du se alt det nyeste om Hovedtropperne,du kan følge med i, hvad dersker i Hovedtropperne landet over, dukan læse personlige historier, og så har videbatsiderne, hvor du kan dele dine tanker/meningermed andre hjerneskadede.Den første og den tredje søndag i månedenvil der være nogen at chatte med påchatten.Vi glæder os til at se dig både inde påchatten og til kurset i september!Her finder du HovedtropperneHOVEDTROPPERNESLANDSBESTYRELSELandsformand Nena HejlskovTlf. 4115 1910nena@hovedtropperne.dkNæstformand Camilla Krag LarsenTlf. 2588 8154camilla.krag.larsen@hovedtropperne.dkBESTYRELSESMEDLEMMER:Jennifer NielsenBjarne FrederiksenMichael Skjørbæk LarsenUNGDOMSAFDELINGER:FYN:Camilla Krag Larsen . Tlf. 2588 8154camillakraglarsen@hotmail.comSTORKØBENHAVNMichael Skjørbæk Larsen . Tlf. 2621 6776michael@hovedtropperne.dkNORDJYLLAND:Mette Thomsen . Tlf. 3171 0868hovedtropperne-aalborg@hotmail.comHovedtropperne er en forening underHjerneskadeforeningen.www.hovedtropperne.dkHOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 19


FIND MOTIVATIONEN OG NÅ DINE MÅL!Camp Flatø 17. – 19. September 2010På kun 3 dage vil du opdagE mere, grinE mere og lærE mere end du troede muligt!BRYD dine egne grænser sammen med Jan Sargent Larsenog hans team, der med succes coacher olympiskeatleter og topledere i erhvervslivet.selvtilliD, tro, motivation, sikkerhed, energiHAR DU MODET TIL AT UDFORDRE DIG SELV?Vilje, GEJST, teamwork, succes, MOD, potentialeFORMÅLPRISEN FOR 3 DAGE ER KR. 975,00 OG ER INKLUSIV AT HJÆLPE OPHOLD, DIG FORPLEJNING MED AT: OG ALLE UDFORDRINGER.RING FINDE OG MOTIVATIONEN HØR MERE OM KURSET I FORHOLD PÅ 4115 1910. TIL DAGLIGE MAX 35 PLADSER, SITUATIONER SKYND DIG OG AT DIN TILMELDE PERSONLIGE DIG PÅ UDVIKLINGwww.HOVEDTROPPERNE.dk SÆTTE MÅL ELLER FOR SEND DIT EN LIV MAIL OG FORFØLGE PÅ INFO@HOVEDTROPPERNE.DK.DEM (AT SEJRE MED SIG SELV)”SKRUE OP” FOR MULIGHEDERNE OG ”SKRUE NED” FOR BEGRÆNSNINGER I HVERDAGEN”OPDAGE” EGET POTENTIALE OG TRO PÅ AT ”ALT HVAD JEG BEHØVER HAR JEG NU!”FÅ EN MASSE SUCCESOPLEVELSERJEG KAN! jEG VIL! jEG TØR! JEG GØR DET!PRISEN FOR 3 DAGE ER KR. 975,00 OG ER INKLUSIV OPHOLD, FORPLEJNING OG ALLE UDFORDRINGER. RING OG HØRMERE OM KURSET PÅ 4115 1910. MAX 35 PLADSER, SKYND DIG AT TILMELDE DIG PÅ www.HOVEDTROPPERNE.dkELLER SEND EN MAIL PÅ INFO@HOVEDTROPPERNE.DK.HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 21


HjerneskadeforeningensrepræsentantskabsmødeAf Marianne SchirrmacherHjerneskadeforeningens repræsentantskabmødtes i dagene 16. – 17. april 2010på Hotel Faaborg Fjord.Og igen i år blev det til nogle rigtig gode,givende og inspirerende dage.Som et forsøg blev dette års repræsentantskabsmødegennemført med kun énovernatning. Fredag aften var som sædvanlighelliget et tema og lørdag var såselve repræsentantskabsmødet.Deres oplæg gjorde flere lokalforeningerinteresseret i, at HovedHuset i deresregion kunne blive placeret i deres område.BeretningenI sin mundtlige beretning gav landsformandNiels-Anton Svendsen udtrykfor stor tilfredshed med den flotte medlemsfremgang,som dels skyldes øgetsynlighed i diverse medier og de mangegode aktiviteter ude lokalt.I det hele taget viser udviklingen en konstantfremgang år efter år.Et bevis på at Hjerneskadeforeningengør sit arbejde godt både lokalt og nationalt.Hjerneskadeforeningen er meget fint repræsentereti det igangværende arbejdei Sundhedsstyrelsen både med hensyntil at få lavet forløbsprogrammer – menogså i arbejdet med en MTV (medicinskteknologi vurdering) om neurorehabiliteringer vi repræsenteret i både arbejdsgruppeog referencegruppe.Der blev orienteret om de initiativer foreningenhar taget i forhold til ministerierog Folketing.Efter en god og lang debat om beretningen,der viser, at vi skal blive bedre tilvores interne kommunikation og hvordanvi lokalt og nationalt kan blive bedretil at støtte hinanden til gavn for voresfælles sag, blev beretningen enstemmigtvedtaget.ValgNiels-Anton Svendsen blev genvalgtsom landsformand for 2010-2012.Valget medførte ingen ændringer i Hovedbestyrelsen.Fredag aftenFredag aften havde vi besøg af BenteJensen og Anne-Sofie Kristensen fraHovedHuset. Anne-Sofie fortalte omarbejdet i HovedHuset og Bente omhvad det betød for hende at være medlem.Se iøvrigt artiklen om Bente Jensenpå side 24.Baggrunden for at sætte HovedHusetpå som tema fredag aften var naturligvissatspuljebevillingen som skal sikre atHjerneskadeforeningens ønske om etHovedHus i hver region går i opfyldelse.HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 23


Nye muligheder og ressourcer- Man kan mereend man trorHovedHuset er en del af Hjerneskadeforeningen og er beliggende på Frederiksberg/København. Der er i satspuljeaftalen 2010-2014 afsat i alt 60 mio.kr. til etablering afhjerneskadeklubber andre steder i landet efter HovedHusets model.HovedHusetBorups Alle 132, 12000 FrederiksbergTlf. 88 27 17 47Info@hovedhuset.dkwww.hovedhuset.dkAf Dorte Egebækhvervsrettet rehabilitering af menneskermed erhvervet hjerneskade.”Da jeg startede i Hovedhuset var mitselvværd helt nede i nul, men når manopdager, at man kan udføre forskellige opgaver,så vokser ens selvtillid. Mine vennerog familie sagde, at jeg blomstrede op,og mit humør blev meget bedre” fortællerBente, der i HovedHuset fik noget at ståop til, afklaring omkring sin nye situation,selvværd – og et fleksjob.HovedHusets rolleDa Bente blev syg, arbejdede hun forSuper Brugsen. COOP Danmark varmeget indstillede på at få Bente tilbage,og hendes chef og HR-afdelingen gik itænkeboks for at finde nye opgaver tilBente.”På det tidspunkt kontaktede jeg Hoved-Huset. Jeg havde brug for nogen, der vidstenoget om hjerneskader. For jeg var ikke”Alle sagde, at jeg ikke skulle regne med atarbejde igen. Men i HovedHuset troede depå mig”. Som 56-årig faldt Bente Jensenom på sit job med en hjerneblødning ogfik en halvsidig lammelse. Efter hospitalsopholdog genoptræning ville Bentegerne arbejde igen, men det var sværtat finde støtten og vejen. Men hun fandtvej til HovedHuset – et arbejdsfællesskabpå Frederiksberg under Hjerneskadeforeningen,med fokus på social og ersikkerpå, hvad der var sket i min øversteetage, men jeg vidste, at det var noget, derskulle tages hensyn til. HovedHuset kunnehjælpe med at fortælle min arbejdsgiver,hvad det betyder at have fået en hjerneskade”forklarer Bente.Indledningsvis hjalp HovedHuset medat oprette en tremåneders arbejdsprøvningi regnskabsafdelingen i COOP, hvorBente tastede tal ind i regnskabssystemet.Selvom Coop gerne ville ansætteBente i en fleksjobstilling, skulle der gåseks måneder, før det blev en realitet,fordi sagsbehandlingen i kommunen trakud.Jeg kunne mere end jeg troedeTil at begynde med var Bente ked af,at hun ikke bare kunne fortsætte hosCOOP efter arbejdsprøvningen. Meni dag er hun rigtig glad for, at hun fikmulighed for at arbejde i HovedHuset i24 HOVEDCIRKLEN | MARTS 2010


I HovedHuset blev Bente afklaret med sin nye situation. I dag er hun ansat i en fleksjobstilling i regnskabsafdelingen hos COOPventetiden. Her løste Bente både administrativeopgaver og serviceopgaver såsomtimeregistreringer, lavede kaffe ogdække op til møder: ”Det handler om atfå øje på nogle nye muligheder og ressourcer– som jeg ikke havde tænkt på, hvis jegikke havde været i HovedHuset”.Man skal ikke forklare sigFor Bente betød det også meget at væreblandt ligesindede og se og høre, hvordanandre i samme situation klarer sig.Bente var især glad for de daglige planlægningsmøder,hvor alle i HovedHusetdeltager. Hun fortæller, at hun på dissemøder hørte andres input og fik noglenye indgangsvinkler til hendes og andressituation, hun ikke tidligere havde tænktover.”Det er hele atmosfæren i HovedHuset,der gør det. Der er ro og fred - altså, dersker jo en masse, men man skal ikke heletiden forklare sig. Alle, både medarbejdereog medlemmer, ved, hvordan tingene forholdersig, og det gør det hele meget afslappende.Man får en indre ro af at værei Hovedhuset”, forklarer Bente. Kontrastentil at sidde hjemme alene er stor:”Hospitalsindlæggelsen og genoptræningenvar hård, men det var meget værreat blive sendt hjem. Jeg havde det megetskidt. Man kommer jo bare hjem til ingenting.Det var rigtig hårdt” husker Bente,og fortsætter: ”Jeg forestiller mig, at deter lidt ligesom at blive isolationsfængslet.Jeg savnede noget at stå op til og følelsenaf at kunne bruges til noget – det fik jeg iHovedHuset”.I dag er Bente ansat i et fleksjob i regnskabsafdelingenhos COOP Danmark.Artiklen blev bragt første gang i Videnscenterfor Hjerneskades medlemsblad FO-KUS. 17. årgang. Nummer 1. Marts 2010HovedHuset tilbyder senhjerneskadedei alderen 18-65 år at deltagei et ligeværdigt arbejdsfællesskabmed social og erhvervsrettetrehabilitering som omdrejningspunkt.Husets medarbejdere ogde hjerneskadede medlemmer hari fællesskab ansvaret for den dagligedrift. HovedHuset er et såkaldt”clubhouse”, hvor modellenbygger på ligeværdighed mellemmedarbejdere og medlemmer, påmedindflydelse og frivillighed, oghvor der er fokus på den enkeltesressourcer. Målet er højere livskvalitetgennem et aktivt hverdagslivmed sociale relationer ogtilbagevenden til arbejdsmarkedet.HOVEDCIRKLEN | MARTS 2010 25


Hvem skal bestemme?HVEM SKAL BESTEMME OVERDIN ARV?Af Svend-Erik AndreasenArv er et værdifuldt redskab ibestræbelserne for at forbedre dehjerneskaderamte og de pårørendeslivsvilkårI Hjerneskadeforeningen arbejder vi forat forbedre de hjerneskaderamte og depårørendes livsvilkår.Det er et langt sejt træk og det bliverikke i morgen, at disse vilkår vil væremarkant forbedret, men hver dag skerder små fremskridt, som gør en forskelfor mennesker, der har hjerneskadeproblematikkeninde på livet.En del af vore udgifter bliver finansieretaf staten. Resten kommer fra private ogerhvervslivet.Men navnlig den støtte, som vi ville kunnemodtage som arvebidrag, kan blive afhelt afgørende og fundamental betydningfor vores indsats. Derfor:Den sidste vilje er vigtigFørst når man får skrevet et testamente,er det én selv, der bestemmer, hvordanens arv skal fordeles - ellers er det arveloven.Hvis du overvejer at støtte arbejdet forat forbedre livsvilkårene for de hjerneskaderamteog deres pårørende, så gørdu det bedst ved at betænke Hjerneskadeforeningen.Og du skal vide, at uanset hvilket bidrag,du ønsker at betænke Hjerneskadeforeningenmed, vil det blive modtaget medtaknemmelighed.Måske er du slet ikke afklaret med hensyntil arveforhold. Gå ind på voreshjemmeside www.hjerneskadeforeningen.dkog klik på ”Hvordan kan jeg støttearv og testamente” eller få brochurentilsendt.Du er selvfølgelig altid velkommen til atkontakte hovedkontoret for at få råd ogvejledning.HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 27


Hjerneskadeforeningen gennem 25 år - 1Af Niels-Anton SvendsenDette nummer af Hovedcirklen og detnæste vil handle om vores historie ogikke mindst vores bedrifter!Den 20. august 1985 stiftede en gruppepårørende til hjerneskaderamte foreningenHovedcirklen. Baggrunden var frustrationover den opgivende holdning,der dengang var i den professionelle verdentil mulighederne for rehabiliteringefter en hjerneskade.En holdning der var præget af datidensstærkt begrænsede viden om hjernensfunktion – og ikke mindst hjernens evnetil at kompensere for en skade!Men 1985 blev også på andre områderet helt skelsættende år for hjerneskaderamtefamilier i Danmark.Samme år åbnede Center for Hjerneskadepå Amager. Centrets initiativtagerog direktør Anne-Lise Christensen havdevia sine studier bl.a. hos Luria i detdaværende Sovjetunionen set, hvordanman med den rette neuropsykologiskeindsats var i stand til at ”genoptræne”hjernen. Med stort engagement lykkedesdet Anne-Lise Christensen at fåflere og flere myndigheder til at indse,at der i mange tilfælde var et alternativmed livskvalitet og muligheder for menneskerramt af en hjerneskade end mantidligere troede.Center for Hjerneskade har gennem sitmålrettede arbejde og dokumentation afsine resultater haft en stor betydning forudviklingen i Danmark.Men ikke nok med det! – I 1985 etablerededen fremsynede direktør HenningMuff på Vejlefjord også tilbud til menneskerramt af en hjerneskade. Vejlefjordhar som Center for Hjerneskadehaft en helt afgørende betydning for demennesker, der har fået et rehabiliteringstilbudde 2 steder.Vejlefjord har som den første opnåetinternational akkrediteringfor sine rehabiliteringsprogrammer.Et kvalitetsstempel!I 1985 skete der altså sammeår 3 væsentlige begivenhederpå hjerneskadeområdet iDanmark:• Hjerneskadeforeningen blevstiftet (under navnet Hovedcirklen)• Center for Hjerneskadeblev etableret• Vejlefjord etablerederehabiliteringstilbudtil mennesker ramt afhjerneskadeEt tankevækkende sammentræf,som vi bestemtikke vil undlade at bruge i år, hvor alle 3jo har 25 års jubilæum!!Gennem alle 25 år har der været et godtsamarbejde/samspil mellem os.For Hjerneskadeforeningen er én af devigtigste målsætninger at skabe en fællesforståelse af de problemer, der følgerefter en hjerneskade. En fælles forståelse,der omfatter såvel professionelle aktørerpå området som myndighederne.Her spiller foreningens stifter Aase Engbergen helt central rolle.Da Aase’s mand blev skadet valgte Aaseikke blot at være pårørende, men togen uddannelse som læge med speciale ihjerneskader. På den måde skabte Aaseen bro mellem det at være pårørendeog være professionel. Et forhold der harhaft en helt afgørende betydning forden respekt der står om Hjerneskadeforeningeni faglige kredse – og dermedogså for, hvor vi er i dag!Gennem 25 år har Hjerneskadeforeningenblandt andet arbejdet på at formidleden viden vi har som hjerneskaderamteog som familier. En viden der primært erbaseret på livserfaring – 24 timer i døgnet– 365 dage om året!Vi skal stå ved, at vores viden er enværdifuld viden, når man skal forsøge atfinde ud af den bedste måde at rehabiliteremennesker på efter en hjerneskade.Men vores viden skal i ”spil” sammenmed den professionelle viden og myndighedernesbeslutningskompetence –men generelt manglende viden.”Spillet” skal foregå på en bane, hvorgensidig respekt og ligeværdighed er heltcentrale elementer.Den fælles forståelse er den formel, derskal give energi og kvalitet i den fortsatteudvikling inden for neurorehabilitering.Det var så første afsnit, men der arbejdespå et jubilæumsskrift, som mere detaljeretvil beskrive foreningens udviklinggennem 25 år.Lad os være glade og stolte over, hvadvi sammen har nået gennem de sidste25 år – og samtidig huske, at der er fortsatlang vej til at vores trængsler er heltoverstået!LIV DER REDDES SKAL OGSÅ LEVES– og fejres i år!HOVEDCIRKLEN | MARTS 2010 29


En uforfærdet Birgith Bundgaard, der”parasailer” .Chris, der er webdesigner, er indehaveraf en forretning, der udlejer forskelligeslags hjælpemidler ud til handicappede.Chris’ forældre byggede et lejlighedskompleks omkring en dejlig pool og gjordealle lejlighederne handicaptilgængeligeog området ligeledes.Det er 2 forretningsområder. Det 3. forretningsområdeer et taxaselskab, derejer 2 minibusser med lift. Disse to busseranvendes dels til at køre hotelletsgæster til og fra lufthavn eller busstation.På denne måde tager familien Neophytou/Roussotsfirmakompleks hånd omnæsten alle handicappedes basale behovi forbindelse med en unik ferieoplevelse.står for aktiviteterne, kundekontaktensamt det kommercielle omkring hotellet.Desuden står han for udlejningen afhjælpemidler. Nitsa Roussot, den ældstesøster, er en dessert-kok af guds nåde.Hun står endvidere for serveringen.Charoulla Neophytou, der er den yngstesøster har erhvervet taxakørekortog henter derfor tit gæster til hotellet ilufthavnen.AktiviteterMulighederne for aktiviteter er mange,og det vil føre for vidt at komme ind pådem alle sammen. Men der er aktiviteterfor alle, også de mere krævende.Her taler jeg om vandsport i flere afskygninger,hvor nogle samarbejdspartnerei den nærliggende havneby Latsihar gået ind og modificeret udstyr, såogså personer med et endog svært funktionshandicapkan deltage.Som et godt eksempel herpå kan nævnes,badning fra en båd i Middelhavet.Det er gjort muligt ved at få bygget en”kurv med et sæde”, der kan fastgørestil skibets spil. Dermed kan kørestolsbrugereblive hejst ned i Middelhavetog efter en dejlig svømmetur blive hejstombord på fartøjet igen.Et andet eksempel er parasailing, hvorman svæver i en faldskærm efter enstærk motorbåd. Dette kan gøres fuldtforsvarligt selv om man ikke kan hverkengå eller stå. Vi prøvede det alle tre. Områdeter et naturskønt område, så mankan ta’ sig en gåtur langs Middelhavet påden kørestolsvenlige sti, der er lavet fracampingpladsen i Polis Chrysochous tilLatsi, hvor det meste vandsport foregårfra.Endelig kan man tage på udflugt medAndreas’ lift busser eller ligge og daseved poolen hjemme på hotellet.Endelig kan man gå på shoppingtur ibyen, eller besøge én af de lokale tavernerog få sig en kold drink eller et herligtmåltid mad.MulighederneKun fantasien sætter grænsen for hvilketing, man kan foretage sig.Er man i tvivl om man kan klare en aktivitet.Så spørg Chris Neophytou, hanhar en god indsigt i de fysiske krav, deenkelte aktiviteter stiller.Det kan anbefales, at man besøger stedeti foråret (april, maj) eller om efteråret(september, oktober) Om sommerener det ganske enkelt for varmt.FamilienStort set hele familien er engageret ihoteldriften. Andreas Neophytou, derer familiens overhoved og 70 år, kørermest taxa – henter og bringer gæster fraog til lufthavnen. Endvidere tilbyder hanudflugter med liftbus over det meste afCypern. Andreas kender alle de godeudflugtsmål på Cypern.Andreas’ kone Eva står for køkkenet ogleder rengøringen samt det praktiskeomkring værelserne. Chris Neophytou,der er 47 år, er ansvarlig manager. HanLuke & Amy Leeper fra England, Stine Madsen Fritz og Birgith Bundgaard samt ChrisNeophytou.HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 33


Støt op om vores vigtige sag!!!Skaf fleremedlemmerSkaf flere medlemmer til Hjerneskadeforeningen!!!Skaf fleremedlemmerSkaf fleremedlemmerSkaf fleremedlemmerBurde din nabo, din ven, din bror, din datter eller andre i din familie ikkeogså være medlemmer af Hjerneskadeforeningen???Mange flere medlemmer i Hjerneskadeforeningen vil give øgetopmærksomhed, synlighed og gennemslagskraft i samfundet og dermedogså i det politiske beslutningssystem, vedrørende vor vigtige sag.Indmeldelse på tlf. 4343 2433 eller på www.hjerneskadeforeningen.dkSkaf fleremedlemmerSkaf fleremedlemmerHOVEDCIRKLEN | MARTS 2010 35


Få tekstenlæst op– adgangforalle.dk læser din teksthøjt.Man kan få teksten på Hjerneskadeforeningenshjemmeside læsthøjt, ved at hente et lille gratis programpå www.adgangforalle.dkLink til dette program ligger påforsiden af foreningens hjemmesidewww. hjerneskadeforeningen.dkHjerneskadeforeningenmodtager med glæde alle gaver - store som småGaver er afgiftsfri for foreningen og kan således ubeskåret anvendes i foreningens arbejde.Almindeligt fradrag 2010De første 500 kr., du giver til en humanitær forening, kan ikke trækkes fra. Men overstiger den samlede pengegave tilforeningen 500 kr., kan du i 2010 fratrække op til 14.500 kr.Eksempel 1: Betaler du i 2010 15.000 kr. til en forening, vil du kunne trække 14.500 kr. fra. Beløbet behøver dog ikke bliveindbetalt på én gang. Eksempel 2: Indbetaler du f.eks. 4 x 200 kr. i løbet af et år, vil du kunne fratrække 300 kr.NB: Fra 2008 har gavegivere skullet oplyse deres CPR-nummer hvis man ønsker fradrag i skatten for de beløb man har indbetalt.Hjerneskadeforeningens girokonto er: 1950096· Mærk venligst med ”gave”LegaterTakket være bevilling fra Zangger Fonden har Hjerneskadeforeningenmulighed for at uddele legater til vore medlemmer.Der kan fortrinsvis søges om støtte til sygdomsbehandling,der er omkostningskrævende enten som følge af selve behandlingeneller som følge af de til behandlingen nødvendigehjælpemidler.Vejledende retningslinier for ansøgninger:• Der kan tidligst søges tilskud/økonomisk støtte efter 1 årsmedlemskab af Hjerneskadeforeningen.• Da det er vigtigt, at midlerne kommermange af foreningensmedlemmer til gode som overhovedet muligt,vil der normalt ikke kunne ydes støtte mere end to gangefra fonden.• Der kan ikke ydes tilskud/økonomisk støtte til aktiviteter,der er omfattet af offentlig forpligtelse. (Først søgeskommunen – hvis afslag, vedlægges dette ansøgningen).• Der skal foreligge en udførlig begrundelse for ansøgningen.(Dvs., det er utilstrækkeligt at begrunde med f.eks.”dårlig økonomi”).• Der kan kun søges til reélle merudgifter. (Dvs., der kanikke søges til kost, lommepenge og lignende).• Tilskudsmodtageren har pligt til at oplyse, hvis der ydestilskud/økonomisk støtte fra anden side, idet der fraZangger Fonden ikke kan ydes et større beløb, end defaktiske merudgifter.Ansøgninger indsendes til lokalformanden i den lokale afdelingman tilhører.Zangger Fonden er godkendt af Socialministeriet. Det betyder,at der ikke skal betales skat af et tildelt legat.HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 37


Hjerneskadeforeningen:Læs mere om lokalafdelingernes aktiviteter på hjemmesiden www.hjerneskadeforeningen.dkunder lokalafdelinger, hvor du også finder de lokale nyhedsbreveEGEDALV/ SANNY FREUNDDen 28. maj markerede vi landsforeningens 25 års jubilæumved et åbent hus arrangement på Græstedgård, hvor HjerneskadekoordinatorDion Matteson og Visitator Gitte Brodersen,begge fra Egedal Kommune, kom med et fælles foredrag.Efterfølgende var der foredrag ved sportslærer Kurt Curth ogHelle fra det tidligere ”Egedammen”.Vi har vores medlemsmøder hver 1. torsdag i måneden påToftehøjgård i Ølstykke fra kl. 10 til 12.30. Her mødes skadedeog pårørende til hygge over kaffe og en bid brød.Hver 3. torsdag i måneden spiller vi Petanque på banerne vedGræstedgård i Ølstykke fra kl. 10 til 12.30, hvor vi slutter afmed kaffe, sandwich og en god snack.Den 19. juni kl. 14 er der Grilldag for skadede og pårørende påToftehøjgård.Vi holder sommerferie fra 20. juni til 4. august.Den 5. august mødes vi igen på Toftehøjgård, hvorefter vi kørersamlet til andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk, hvor vita´r turen rundt i hestevogn og slutter af med frokost.Når det endelige program er færdig, vil tid og sted blive annonceret.Torsdag den 16. september er der i Elværket i Frederikssundfra kl. 16-20, et arrangement i anledning af Hjerneskadeforeningens25 års jubilæum. På programmet vil der være indlægfra lokalformanden, formanden for Hjerneskadeforeningen,kommunalpolitikker, en tidligere bruger af Hovedhuset ogLone Hertz. Der vil blive serveret en sandwich og en sodavand/øl.Alle er velkommen. Arrangementet er gratis.Husk onsdagsklubben hver onsdag i Elværket kl. 12-14.30.Hvis du vil vide mere om foreningen er du velkommen til atringe til formanden Terkel Maack på tlf. 6081 7768.God sommer til alle.FURESØV/ HELLE BOMGAARDI forbindelse med Hjerneskadeforeningens 25 års jubilæumafholder regionen følgende arrangementer:Onsdagsklubben:Er stedet for skadede fra Egedal og Frederikssund. Vi mødeshver onsdag fra 12–14.30 på Elværket i Frederikssund til hyggeligsamvær. Ca. 1 gang om måneden arrangeres der ture.FREDERIKSSUNDV/ TERKEL MAACKKommende arrangementerFredag den 18. juni afholder vi grill-aften hos Frank Sørensen,Skibby Old 12, 4050 Skibby.Maden er gratis mens drikkevarer, sodavand, øl og vin kankøbes.Medlemmer og pårørende er velkommen, samt interesseredei Hjerneskadeforeningens arbejde.Af hensyn til indkøb af pølser, kød m.m. skal du tilmelde dighos formanden Terkel Maack, tlf. 6081 7768 eller hosFrank Sørensen, tlf. 4030 7281 senest den 12. juni 2010.Lørdag den 4. september afholder de 7 lokalafdelingerne iHovedstaden en fællesdag/aften, hvor vi planlægger nogetinformationsdeling og fest for medlemmer og pårørende.Walkathon på KastelletRegionen deltager i ECCO Walkathon på Kastellet d. 29.august. Tilmelding til Helle.Jubilæumsfest4. september afholder regionen en fest for at fejre vores 25år som forening.WeekendkursusVores årlige weekendkursus afholdes 29. – 31. okt.SolhusetSamlingsstedet Solhuset, Langkærgård, Højeloft Vænge 2i Værløse, hvor vi mødes hver fredag fra kl. 10-13. Her kandu være dig selv samtidig med, at du er sammen med andreligestillede i et uforpligtende samvær. Stedet giver nogle goderammer for hyggeligt samvær og udveksling af erfaringersamt mulighed for forskellige aktiviteter. Vi tager på tur ca.en gang om måneden, ligesom vi tager i svømmehal og går entur i den friske luft.I er altid velkommen til at kontakte enten Helle på tlf. 21775755 eller Annelise på 2572 1443. Her kan I få yderligere oplysningerogså om, hvornår vi er på tur m.m.HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 39


FYNV/ LISE CHRISTIANSENHUSK vores faste ugentlige arrangementer: Gymnastik(mandag) og Bowling (torsdag, desværre midlertidigt indstillet).Projekt Pårørendestøtte: Projekt ”Pårørendestøtte” er nui fuld gang. Der har været holdt 3 temadage med pænt besøgog støttegruppen for samlevende til en senhjerneskadet erstartet med i alt 9 deltagere. I efteråret vil der blive gennemførtfokusgrupper, hvor mindre grupper sammen med en konsulentarbejder med fastlagte temaer samt flere temaaftner.Medlemstur til Cirkusrevyen 6. august: Medlemstur tilBakken og til Cirkusrevyen fredag den 6. august. Måske erder stadig ledige pladser. Kontakt Birgit Jacobsen på tlf. 65919994. Prisen er uhørt billig kun 300 kr. pr. deltager.HALSNÆSV/ JOHN MORTENSENHjerneskadeforeningen 25 års jubilæum d. 20. august.Lokalforeningen ønsker at fejre jubilæet lokalt.Lokalforeningens mødested ”HUSET”, Syrevej 41, 3300Frederiksværk.Medlemsmøder i ”HUSET”. Anden mandag og sidste torsdaghver måned fra kl. 15.15-17.15, dog en af torsdage pr.kvartal fra 17.15-19.15. Se kalenderen på hjemmesiden.Sommerferie i juli og august.Badminton i Melbyhallen. Vi spiller hver tirsdag kl. 14.30-15.45. Vi starter op i september og slutter sidst i april. Mød opuanset din styrke, vi spiller og hyggesnakkerGymnastik i Nordsalen v/Halsnæs Rådhus. Vi tilbydergymnastik m/musik og instruktør hver onsdag kl. 10.15-11.30.Sæsonen starter oktober og slutter sidst i marts.Bowling i Slots Bowl, Hillerød. 4 fredage om året hyggervi med bowling og spisning.Salgsboden støt Lokalforening Halsnæs. NYHED: jubilæumslogo,som strygemærker, t-shirt m/jub.logo og klistermærkerm.m.. Se alt under materialer på hjemmesiden.Lyspunktet. En forening for selvhjulpne hjerneskadede. Aktiviteterneforegår i Hillerød. Formand Lars Larsen kontaktespå e-mail: tirsdallarsen@kabelmail.dk og tlf. 2145 9405.HELSINGØRV/ KIRSTEN FAZIOVi starter op igen efter ferien den 3. august kl. 10.00-12.00 i”Tirsdagscafeen”, hvor vi glæder os til at se jer alle sammenigen til startenen spændende efterårssæson.HUSK vores faste møder i Lokalforeningen er:1.ste tirsdag i måneden ”TIRSDAGSCAFEEN” kl. 10.00-12.00.3.die onsdag i måneden ”MØDESTEDET” kl. 14.00-16.30.Begge dage foregår i ”Fællessalen”, Fiolgade 17A, Helsingør,hvor der serveres kaffe/te og vi får en hyggelig snak og planlæggerkommende arrangementer i foreningen.Vi arbejder i lokalforeningen på at få arrangeret deltagelse iEccos ”Walkathon” d. 29. august ved Kastellet i København,hvor vi alle kan motionere og samtidig støtte et godt formål.Der arbejdes ligeledes i regionen på at arrangere en stor festd. 4. september, hvor Hjerneskadeforeningens 25 års jubilæumskal fejres.I weekenden den 29.-30.-31. oktober 2010 vil der, i lighedmed sidste efterår, efter al sandsynlighed blive afholdt et kursusfor lokalforeningerne i regionen.KØGE BUGTV/ WILLY ANDERSENVore månedlige café-møder kører fortsat, nemlig den førsteonsdag i hver måned kl. 15.45 til 17.45, hvor vi byder på kaffem. brød og mulighed for en hyggelig snak med ligesindede ognogle fra bestyrelsen.Vi mødes i et meget velegnet og let tilgængeligt mødelokale,Lyngbo, i Ølby Center 86, lige overfor Netto, med både bus,S-tog og regionaltog ”lige til døren”, og tilmelding er ikkenødvendig, bare mød op!!MIDT-/VESTJYLLANDV/ ELMER S. GADE17. marts var der inviteret til spisning med efterfølgende skydekonkurrencei Vildbjerg Fritidscenter. Ca. 40 stillede op, ogde, der ikke ønskede at skyde, gik i gang med spil af forskelligart. En rigtig god aften.Torsdag den 6. maj gjaldt det så ”Ben og bowling” i Holstebro.Også denne aften var en stor flok mødt op. Efter de traditionellespareribs kom der gang i spillelysten, idet der blevafholdt amerikansk lotteri. Flotte gevinster gjorde sit til, atder hurtigt blev udsolgt.Lidt senere var det bowlingkuglerne, der fik sig en tur. Igen engod aften med god deltagelse.HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 41


Næste arrangement for hele foreningen bliver udflugt tilRovfuglecenteret ved Silkeborg lørdag den 12. juni. En spændendedag, som der vil bliver udsendt nærmere besked omsenere.Hovedsagen tager den 27., 28. og 29. maj på en tredages turtil København.NORDJYLLANDANNEMARIE H. LODAHLSå er den midlertidige bestyrelse (Ulla, Henrik og Anne Marie)trukket i arbejdstøjet. Vi er ved at planlægge Hjerneskadeforeningens25 års jubilæum. Vi håber at der kommermange, som vil bakke os op omkring arrangementet.Sæt allerede nu x i kalenderen lørdag den 25. september.Jubilæet kommer til at foregå i Lejbjergcentret, Sonjavej 2.Det er et dagcenter for handicappede. Vi starter kl. 13.00 ogslutter kl. 17.00. Vi har indbudt landsformand Niels-AntonSvendsen til at komme og fortælle om foreningen. Så kommerkonsulent Kirsten Larsson fra Ålborg kommune, somvil fortælle om, hvilke muligheder kommunen har til borgeremed erhvervet senhjerneskade. Vi håber også at kunne få enperson fra hjælpemiddelcentralen til at komme og fortælle omde ændringer, der er sket indenfor hjælpemiddelområdet, oghvordan man søger om at få en handicapbil, og hvor lang tid,der typisk går, fra man søger, og til den holder i garagen.Efter indlæggene vil der være socialt samvær med kaffe ogkage.Yderligere oplysninger kan fås hos Ulla Hartz på tlf. 98154526 eller til Anne Marie H. Lodahl på tlf.9792 6013.NORDSJÆLLANDV/ LISBETH HOLMGAARDOnsdagscafe for hjerneskaderamte i lokalafd. NordsjællandOnsdagsklubben holder sommerferie i juli og august måned.Første møde efter ferien er onsdag den 1. september kl.15.00-17.00 i Frivilligcenter Græsted i den gamle stationsbygningpå ”Græsted Syd”, Holtvej 8, 3230 Græsted.Vil du høre mere om onsdagscafeen – så kontakt René ellerInger Lise Bøgeskov på tlf. 4871 7984 eller under lokalafd.Nordsjælland www.hjerneskadeforeningen.dk”Lyspunktet”Lyspunktet holder sommerferie fra den 18.06-15.08.Vil du vide mere om Lyspunktet så kontakt Lars Larsen på tlf.2145 9405.RANDERSV/ OLE STØVRINGI anledning af jubilæet har vi planlagt en række arrangementer,som gerne skulle passe til alles pengepung! Vi har bl.a. ligeværet på en forrygende tur til Himmelbjerget. Skønt med denstore opbakning og der er stadig plads til mange flere, til vorearrangementer, så mød gerne op. I er alle velkomne.I Randers Ugen d. 26. august, afholder vi i anledning afLandsforeningens 25 års jubilæum, en reception med åbenthus i Dytmærsken 8. Her vil der være mulighed for at se vorelokaler, møde bestyrelsen og se og høre om de aktiviteter vikan tilbyde. Der vil blive serveret en lille forfriskning m.m.Den 5. september afholder vi et stort Jubilæumsarrangement/festfor både skadede og pårørende medlemmer medbåde bowling og spisning.STORKØBENHAVNV/ LENE JUULLokalforeningen Storkøbenhavn afholder fortsat medlemsarrangementerhver den første mandag i måneden. Pårørendeer ligeså velkomne som skadede.Møderne finder sted på Lyshøjgårdsvej 43, 2500 Valby.Disse mandage åbner vi dørene allerede kl. 15.00, for at hyggeog være sammen og få tips fra kokkene der står for madlavningen.Udover den 1. mandag i måneden bliver der i regionen og pålokalt plan arrangeret forskellige arrangementer:Mandag den 2. august: Jubilæumsmiddag i ValbySøndag den 29. august: ECCO Walkathon fra Kastellet iKøbenhavnLørdag den 4. september: Jubilæumsfest i regionen.Bemærk, at på Lyshøjgårdsvej har også Hovedtroppernederes gang. Hovedtropperne er for unge med hjerneskade.Hver onsdag fra kl. 17 – 21 har de fællesspisning, hygge, foredragog hvad man ellers finder på. Derudover arrangeres forskelligeture.THISTED - MORSV/ ANNE MARIE H. LODAHLLige nu er vi i fuld gang med at planlægge Hjerneskadeforeningens25 års jubilæum. Vi har lejet Tødsø forsamlingshus. Omeftermiddagen vil der være forskellige indlæg, som vi endnuikke har fået helt på plads endnu. Om aftenen vil der være grillfest,så sæt allerede nu x i kalenderen lørdag den 21. august.Så vil vi gerne til at starte en cafe op i Hurup. Vi har fået tilbudtHOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 43


at være i Traant. Hvis der er nogle som gerne vil hjælpe medat køre cafeen, vil vi meget gerne høre fra jer. Jeg træffes påtlf. 9792 6013.Så har vi lige startet en ny selvhjælpsgruppe op for voksne pårørende.Der er nu 7 personer tilmeldt. Vi håber I må få noglegode møder.Så er vi kommet godt i gang med vores børnegrupper. Vi kanse at børnene er begyndt at få et netværk, gode kammeratskaberog det er rigtig godt. Jeg har fået flere henvendelser fraforældre, som er meget tilfreds med tiltaget. Vi håber derfor atkunne starte to nye hold op næste år sammen med Thisted ogMorsø kommuner.Så har vi rettet henvendelse til sygehus Thy-Mors for at se påden udskrivningsprocedure, som de har. Hvis en borger ikkehar eller skal have en udskrivningsplan og bliver udskrevet tileget hjem, opstår der mange gange problemer, når hverdagenmelder sig igen. Derfor vil sygehus Thy-Mors nu tage initiativtil at indkalde Thisted, Morsø og Jammerbugt kommunershjerneskadekoordinatorer for at se, hvordan der kan rettes oppå disse problemstillinger. Vi glæder os over, at vores henvendelsehar båret frugt.Vi skal have besøg af akupunktør Lauge Byrum mandag den14. juni kl. 19.00 i Paraplyen, Østergade 37, 7900 Nykøbing.Lauge er uddannet akupunktør i Kina, hvor hun har været i 10år. Lauge har undervist praktiserende læger i landet. Kom oghør, hvad hun har at berette.VESTSJÆLLANDV/ LISE KIVINGJuli: Torsdag 2. juli kl. 17.00 i Slagelse: FerieMandag 27. juli kl. 17.00 i Sorø: FerieAugust: Torsdag 6. august kl. 17.00 i Slagelse: Pizza og biograf.Mandag 31. august kl. 17.00 i Sorø: Spisning og evt. biograf.September: Torsdag 3. september kl. 17.00 i Slagelse: Spiseog social hygge (se Nyhedsbrev)Mandag 28. september kl. 17.00 i Sorø: Spisning og foredrag(se Nyhedsbrev).Husk tilmelding EN UGE før til bestyrelsen, er der ingen tilmeldingerbliver arrangementet aflyst.Vi får besøg af en tryllekunster i Sorø i august måned, nærmereherom i Nyhedsbrevet. Forbehold for ændringer.Sorø:Slagelse:Sorø kultur og fritidscenter Hellig Anders skolenFrederiksvej 27 Sverigesvej 154180 Sorø 4200 SlagelseTilmelding til bestyrelsen.VIBORG - SKIVEV/ TRACY FLEUR PEDERSENSommerfestenGrillaften i Viborg afholdes fredag den 18. juni, kl. 18 i ”DenÅbne Café’s” lokaler.Tilmelding senest torsdag den 3. juni til Poul Erik, tlf. 86278452.Prisen 70,- kr. for medlemmer og 140, - kr. for ikke medlemmer.Den Åbne Café - Viborg har til huse på CKU Viborg, Rosenstræde6. Frank er der hver mandag fra 10-12 og Alex hvertorsdag fra 14-16. Sommerafslutning: 22. juni Genåbner: 5.august.Café Lydhør - Skive Caféen har til hus i selskabslokaler hosFarLaila på Torvegade 18 i Skive midtby. Martha og undertegnede,agerer cafémutter alle onsdage fra 10-13. Sommerafslutning:24 juni. Genåbner 11. augustFormanden Tracy Fleur Pedersen, kan kontaktes på mobilen21 58 06 59 træffes efter kl. 15 til hverdag eller pr. mail hjsf.viborg@fibermail.mail.dkÅRHUS - ØSTJYLLANDV/ JETTE SLOTHSommerkurserne er i fuld gang og Samværdsgruppen mødeshver mandag som sædvanlig hele sommeren.Åbent kontor: Holder lukket i juli. Tlf. 8949 1717.Hver mandag kan man imellem kl. 9.30-12 komme forbi for atfå råd, vejledning, hjælp til at få noget læst eller skrevet, forat tale med nogen om sin situation, eller blot nyde samværetmed andre ligestillede over en kop kaffe. Dette tilbud gælderhele familien.Formanden: Holder ferie i juli.Jette Sloth kan træffes personlig på kontoret:Mandag og onsdag kl. 9 – 12.00.Viggo Jonasen: Holder fri i juli.Træffes hver mandag på kontoret mellem kl. 10 – 12.Kreativ aktivitet: Er åben hele sommeren.Hver torsdag mellem kl. 13.30 og 16 er der kreative aktivitetermed Nanna og/eller Lenette, hvor alle er velkomne.Skolen for Sen-Hjerneskadede:Kursusprogrammet for efteråret udsendes sidste halvdel afjuni.HOVEDCIRKLEN | JUNI 2010 45


Afs.:HovedcirklenBrøndby Møllevej 82605 Brøndby(C)MagasinpostID 11733B

More magazines by this user
Similar magazines