Sct. Georg 4/12 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

sct.georg.dk
  • No tags were found...

Sct. Georg 4/12 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

NUMMER• Det sociale netværk• Gildernes højskole 2012 - 2013• Det hedder da Sydslesvig!MEDLEMSBLADFORSCT. GEORGSGILDERNEI DANMARKSct. GeorgAugust201279. ÅRGANG4


6Nyt fra KursusudvalgetGildernes Højskole 2012 - 2013fra Højskolegruppen ved Margrethe Gybel og Sten FrostHermed indbyder Højskolegruppen til densyvende højskolesæson.Højskolesæsonen starter den 1. oktober 2012med afslutning den 5. maj 2013 og indeholdertankevækkende og provokerende oplæg, debat,brevvekslinger med partnergrupper og enhelstøbt højskoleweekend.Fællesskabsbegrebet, som vi endevendte i forrigesæsons tema Du og jeg, indbyder til et nyt temamed stor spændvidde, nemlig spørgsmålet:Er det personlige ansvar personligt eller fælles?I overvejelserne frem til denne højskolesæson har vi undret os over, hvad ansvar egentligt er.Er det noget personligt, eller er det noget, der udvikles og forvaltes i et fællesskab?Hvad mener vi, når vi siger, at vi må stå til ansvar for vore handlinger?Spørg, hvad du kan gøre for samfundet i stedet for at spørge, hvad samfundet kan gøre for dig! Densætning har vi i den seneste tid hørt fra politisk hold mange gange.Hvorfor er det nødvendigt at stille dette spørgsmål? Der er i tiden opstået en tro på, at samfundetnok skal klare alting for os, og at det også, når noget går galt, er samfundets skyld. Ansvaret synesofte at være overtaget af dette samfund. Hvad så med det personlige ansvar? Hvad skal det brugestil? I de værste stunder kan man næsten tro, at det skal bruges på mig selv! Jeg skal skaffe mig flerepenge og mere magt. Grådighed har mange steder overtaget det ansvar for andre, som burde væregrundlæggende for alle. Hvad stiller vi op med det? Hvordan ændres denne egoisme, som gennemsyrersamfundet mange steder? Kan vi stille noget op overhovedet?Teologiske, moralske, politiske og sociale tænkere har i århundreder kredset om begrebet ansvar.Nogle mennesker har isoleret sig for så kun at skulle tage eget ansvar. Andre har givet afkald på detpersonlige ansvar for at leve kollektivt. Få har, som præsident Mandela og Burmas Aung San Suu Kyi,taget ansvar trods manglende frihed.Er samfundets fundament bygget af den enkeltes personlige ansvar? Smuldrer fundamentet, og bringessamfundet i ubalance, hvis vores personlige ansvar tørrer ind?I Sct. Georg, juninummeret, præsenterede vi oplægsgiverne / foredragsholderne, nemlig:Højskoleforstander, magister i historie og filosofi Mads Rykind-Eriksen, som skriver det førstedebatoplæg. Det sendes ud til højskoledeltagerne omkring 1. oktober 2012.Religionsforsker, billedkunstner og forfatter Iben Krogsdal skriver andet oplæg, som udsendesomkring 1. december 2012.Rådsformand, lektor i psykologi og filosofi Jacob Birkler skriver det tredie debatoplæg, somudsendes omkring 1. marts 2013.De tre oplægsgivere vil med tre forskellige og skæve vinkler angribe temaet, og der er ingen tvivl om,at der vil blive provokeret til gode debatter.


Ideen i højskoleforløbet er, at de skriftlige oplæg debatteresi grupper, og gruppernes kommentarer/konklusioner udvekslesskriftligt med partnergrupper et andet sted i landet.Gildernes HøjskoleHøjskolegruppen haret godt tilbud til dig• Artikellæsning i din egenlænestol• Diskussion i din egenhøjskolegruppe• Diskussion med enpartnergruppe• Foredrag på GildernesHøjskole• Debat på GildernesHøjskole• Film på GildernesHøjskole• Samtale på GildernesHøjskole• Samvær på GildernesHøjskole• Ønsker du dig mere påGildernes Højskole, såføj til listen - næsten altforefindes nemlig iGildernes HøjskoleDen rette højskolemed de skæve vinklerKlip kuponen ud eller tag enfotokopi.Send kuponen med tilmelding,så den er landsgildekontoreti hænde senest den15. september.Husk overførsel pr. giro ellerbank skal indeholde afsendernavn.Der afsluttes med en weekend den 3. - 5. maj 2013 i et rigtiggodt højskolemiljø - Rødding Højskole, hvor deltagernemødes med hinanden og forfatterne til oplæggene. Fredagaften vil være dedikeret til møde med partnergrupperne.Lørdag er den store foredragsdag. Vi afslutter dagen med enfestmiddag, og vi vil markere Danmarks befrielse. Søndagafslutter vi med indledningsforedrag til den kommendehøjskolesæson og til slut en frokost.Hvem kan modstå denne fristelse til at debattere, høre godeforedrag, give sin mening til kende og i det hele taget væremed i et godt samvær?Ægtefæller, der ikke er gildemedlemmer, er meget velkomnetil at deltage.Der er mulighed for, enten som enkeltperson eller som engruppe, at deltage i højskoleforløbet uden at deltage i denafsluttende weekend. Deltagelse på denne måde kan væremed eller uden partnergruppe.Tilmelding til Gildernes HøjskoleTilmelding kan foretages enkeltvis eller gruppevis. Ønskerman at deltage alene, finder Højskolegruppen deltagere inærheden, som man kan kobles med, hvis der er ønske omdet.Kapaciteten i weekenden er 150 deltagere. Det er derfornødvendigt at anvende først-til-mølle princippet. Ingen harpå forhånd haft mulighed for at tilmelde sig.Brug tilmeldingskuponen fra Sct. Georg. Kuponen findesogså elektronisk på hjemmesiden i fanebladet Aktiviteterog laug - Højskolen. Eller send en mail. Hvis der anvendesmail, så skal denne indeholde de samme oplysninger, somindgår i kuponen på næste side.Er der særlige forhold, som Højskolegruppen skal tagehensyn til, så vedhæft en seddel eller skriv det i mailen. Detkan være et særligt ønske om gruppedannelse eller koblingtil partnergruppe.Mere praktiske forhold i forbindelse med transport ogindkvartering vil vi håndtere, når deltagerlisten er udarbejdetog grupperne er dannet.Af kapacitetsgrunde er det sådan, at vi indkvarteres pådobbeltværelser. Kun i helt ekstraordinære tilfælde kan derydes enkeltværelse.7


Pris og betalingPrisen for deltagelse i Gildernes Højskole er kr. 1.950.Prisen inkluderer oplæg og weekend, dog ikke drikkevarer til måltider, transport og linned. Transportfra og til Vejen Station / Rødding Højskole er dog inkluderet.Beløbet betales med kr. 450 ved tilmeldingen, og med kr. 500 ved udsendelsen af hvert af de treoplæg.Ved ønske om deltagelse uden den afsluttende weekend, skal der ikke bruges tilmeldingsblanket, mensend i stedet et brev eller en mail til landsgildekontoret.Prisen for deltagelse i Gildernes Højskole uden deltagelse i den afsluttende weekend er kr. 550.Startbeløbet betales senest den 15. september sammen med tilmeldingen.De tre oplæg vedlægges girokort, som skal være indbetalt senest månedsdagen efter modtagelsen.Tilmelding er bindende.Læs mere på Sct. Georgs Gildernes hjemmeside www.sct-georg.dk, hvor der findes et faneblad medGildernes Højskole.Tilmeldingsblanket Gildernes Højskole 2012 - 2013NavnAdressePostnr. og byGildeTelefonMail-adresseTilmelding alene, i gruppe sammensat af KUIndbetalt startgebyr 450 kr.Tilmeldt som gruppe / antal medlemmerIndbetalt startgebyr for gruppe = antal * 450 kr.Startgebyr erVedlagt i checkIndbetalt på girokonto 6 00 13 51Indbetalt i Danske Bank, reg. 4180 kto. 4180 213791Tilmelding er bindendeSæt XAntalSæt XDeltager i gruppe med (navn og gilde):NB: Der skal udfyldes og indsendes tilmeldingskupon for hvert enkelt medlem.8


Gilderne og de andreDet går bare derudadAf Jonas B. Whitehorn, Kommunikationskonsulent, KFUM-SpejderneFoto: Thomas W. SteenbergKFUM-Spejderne går frem for tredje år itræk, og fremgangen skyldes især, at flere børnog unge vil være spejdere.Tendensen er den sammefor hele spejderbevægelsen,som går frem samlet set.“Medlemsfremgang er enuvurderlig anerkendelse af den indsats, visom ledere lægger i det frivillige arbejde.”,fortæller formand Lars Kjeld Jensen. “Deseneste tre år med medlemsfremgang harfor alvor givet mig en tro på, at vi igen erpå vej i den rigtige retning. Som frivilligeligger vores belønning i at opleve, hvordanvores medlemmer udvikler sig igennem voresarbejde, og når der kommer flere til, bliver vibekræftede i, at vi er på rette spor.”Hos KFUM-Spejderne forventer man enfortsat medlemsfremgang; ikke mindst fordider er indført familiespejdere, hvor 3-6årige laver aktiviteter sammen med deresforældre. Mere end 45 grupper er således igang med at starte familiespejderarbejde. Forat understøtte rekrutteringsindsatsen i grupperneog brede den ud til endnu flere er derudviklet et nyt rekrutteringsmateriale medtemaet Vi ser det store i det små. Det harværet meget efterspurgt og er brugt overalt ilandet.TunesienKFUM-Spejdernes samarbejde med det tunesiskespejderkorps tog en ny drejning efterrevolutionen i Tunesien i 2011.Hovedbestyrelsen besluttede hurtigt, atden nye situation skulle udnyttes til at gøresamarbejdet endnu mere intensivt, og medpenge fra bl.a. Udenrigsministeriet er KFUM-Spejderne nu i gang med to store projekter iTunesien.I projektet Future Leaders of Tunisia samarbejderKFUM-Spejderne i Danmark og LesScouts Tunisiens om at styrke civilsamfundeti Tunesien efter Jasmin-revolutionen. Samarbejdetfokuserer de på at skabe jobmulighederog er med til at gøre Tunesien etattraktivt sted for unge at bo. Det sker vedat give de unge redskaber til at forme deresliv, som de selv ønsker og klæde dem på tilat bære Tunesien til velfungerende demokratiog økonomisk bæredygtighed.Samtidig rejser to danske og to tunesiskeungdomsledere fra by til by i Tunesien iprojektet Reaching Out. I hver by besøgerde skoler, institutioner eller spejdergrupper,og inspirerer til nye måder at arbejde og lærepå med aktiviteter med baggrund i dansk ogtunesisk kultur og spejderarbejde.På skolerne handler aktiviteterne primærtom demokratiudvikling og -forståelse, oglærerne er især interesserede i, hvordan legog fysiske aktiviteter kan inddrages i læringsprocessen.I spejdergrupperne er bådedemokrati, samarbejde og spejderarbejdepå programmet. Det sker f.eks. med aktivitetenDemocratic Chef, der har fokuspå samarbejde og demokratiske processer.Deltagerne skal lave mad, hvor de ud fra50 ingredienser vælger 10. Det skal føre tilselvopfundne retter, alt imens facilitatorenkan indføre forskellige regler, f.eks. at allekun må bruge venstre hånd.10


Foto: Jonas B. WhitehornØkodagen16 spejdergrupper er netop vendt hjem fraaktivitetsdag i forbindelse med Økodagen.Over de sidste år har mere end 75.000danskere mødt KFUM-Spejderne på gårderundt om i landet i forbindelse med Økodagenog Åbent Landbrug. Det er Arla, der harinviteret spejderne med til arrangementet,og på den måde har spejdergrupperne fåetlov at udfordre børnefamilier med forhindringsbaner,halmlegepladser og andreaktiviteter.Spejdernes Lejr 2012Lige nu er blikket rettet mod SpejdernesLejr 2012. Som den største lejr nogensinde iDanmark er projektet udfordrende og lærerigtpå alle niveauer. Lokalt giver samarbejdet ilejrens kvarterer, der er kommunebestemte,anledning til en mængde nye samarbejder påtværs af spejderkorps. Samarbejdet betyderen styrket spejderbevægelse i den enkeltekommune, og der er store forventninger til,at lejren på den måde kan gøre nye samarbejdsprojektermulige.På gensyn på Spejdernes Lejr 2012Foto: Jonas B. WhitehornFoto: Jonas B. Whitehorn11


I Ikast er der kun ros og positive ord tilindsamlerne, for i sidste ende er det dem, somgør en forskel – og det har gilderne det godtmed: ”I vores arbejde har vi set, hvordanmange flygtninge har haft det, og vi har set, atdet nytter noget at hjælpe. Det giver os englæde i sig selv at få andre til at være med tilat gøre en forskel.”Når Landsindsamlingen i Ikast skal planlæggessenere i år, er det igen med Gerda, Gerdashusbond og gildebrødrene ved roret som dehjælpsomme spejdere, de er. Gerda og co. erDansk Flygtninge hjælpAf Gerda Abildgaard, Landsgildets PR-sekretærI slutningen af maj deltog jeg i Dansk Flygtningehjælpsrepræsentantskabsmøde og vil iden forbindelse komme med nogle oplysningerom, hvor DFH i 2011 brugte sineresurser.I Vestafrika har der i mange år været borgerkrig.Det har betydet store flygtningestrømmefra Liberia til Elfenbenskysten. Derfor harDFH her etableret en flygtningelejr og levererbasal nødhjælp til omkring 100.000flygtninge.På Afrikas Horn er situationen stadigvækkaotisk efter både krig og lange tørkeperioder.DFH har mobile suppekøkkener i området,og på de mest kritiske tidspunkter bespisesop mod 100.000 mennesker hver dag. IndsamlingenAfrika nu gav 5,5 mill. kr. til dettearbejde.I Sydsudan fortsætter minerydningen og undervisningeni, hvordan lokalbefolkningenselv kan blive mere opmærksom på miner ogklyngebomber. Næsten 24.000 personer harmodtaget undervisning - heraf er de 19.000børn.I Kirgisistan i Asien har DFH bygget over1000 varige boliger til de kirgisere, der underkonflikten er blevet fordrevet fra hus oghjem.Det arabiske forår har også betydet ekstraarbejde for DFH - især i Libyen. I selveLibyen er minerydderne gået i gang med atsikre - især skoler - for miner, og i Tunesienhjælper man de libyske flygtninge og migranter.blevet en fast del af indsatsen i det jyske tilglæde for både indsamlere og Dansk Flygtningehjælp.Det tager til tider hårdt på kræfterne at værekoordinator, men i Ikast finder man altidvejen frem. ”En gammel spejder giver aldrigop. Det ligger i blodet, at vi skal hjælpe andre.Det lærte vi engang, og det bliver vi ved med.”Med den bemærkning lader vi Gerda rundeaf for nu. Dansk Flygtningehjælp siger taktil Gerda og hendes spejdere i Ikast for deresuundværlige indsats år efter år.Også i Danmark har DFH udvidet sit program.Lærdansk har udvidet med to nye skoler ihenholdsvis Ringkøbing-Skjern Kommuneog Syddjurs. Lærdansk Living, der tager sigaf især uledsagede unge flygtninge, har i 2011etableret flere bofællesskaber. Her lægges der,udover de unges basale behov, vægt på detsociale samvær og fællesskabet.I 2011 vendte 613 personer tilbage til dereshjemland med støtte efter repatrieringsloven.Også her hjælper DFH. Det er især ældre, dersavner hjemlandet, familie, sprog og kultur.De er bange for at dø i Danmark og bange forat havne på et dansk plejehjem. Dette udsagnskal ikke stå alene, idet vi også får meldingerom ældre, som er glade for at bo på danskeplejehjem.På verdensplan blev der i 2011 lavet en undersøgelse,hvor man ville finde The top 100best NGO´s - her kom DFH ind på en flotniende plads.Sidst men ikke mindst synes jeg, at det ervigtigt at nævne, at DFH bruger cirka 3% afde samlede udgifter på administration. Somindsamlere får vi ofte stukket i næsen, at altfor mange penge havner i de forkerte hænder.Vi skal hele tiden have i baghovedet, at DFHselv har folk i verdens brændpunkter, så deraltid er kontrol med, hvad pengene brugestil.13


Good Turn mærket - årsberetningAf Gerda Abildgaard, Landsgildets PR-sekretærI forbindelse med mærket 2011/2012 medHjejlens 150 års jubilæum som motiv blevder udsendt 225 salgsbreve til gilderne. 119gilder svarede. Salget til gilderne blev på 1577ark.Til spejderne udsendes der ikke længere salgsbreve,og kun 12 spejdergrupper sælger. Dehar i alt solgt 1289 ark.Der blev uddelt kr. 23.000,- til følgende:DDS 1. Næstved Trop og Flok 10.000 kr.DDS 1. Frederikssund Gruppe 8.000 kr.Baptistspejderne i Holbæk 5.000 kr.Desuden er der præmier til de bedst sælgendespejdergrupper. Det var i år de sammegrupper, som fik tilskud. Salget er desværrefor nedadgående.Mærket for 2012/2013 handler om GlobaltFællesskab.Det vil blive solgt på Spejdernes Lejr i forskelligeboder og minimarkeder og selvfølgeligogså på vores stand i Scout World.Ofte hører jeg gildebrødre komme med udtalelseom, at vi jo ikke sender så mange brevemere, så derfor behøver vi ikke så mangemærker.Prøv lige at se på fotoet afbrevet, som jeg for nyligfik fra vores redaktør, IngridDanstrup.Det bliver man da i godthumør af - flotte frimærker og hele 3 GoodTurn mærker.Gør vi andre ligeså, kan vi vist sagtens fåbrugt et ark mærker i løbet af et år.Heldigvis er der mange gilder, der køber etark til hver gildebror, og så opkræver dentyver, det koster, via kontingentet. Hvis vivar mange flere gilder, der gjorde det samme,kunne vi gøre vores til at få kurven vendt.Måske skulle jeg også indskyde, at der harværet forslag fremme om at lave et digitaltmærke i stil med julemærket. Det er undersøgt,men vil i forhold til oplaget være altfor dyrt.14


Fra gildebror til gildebrorGildet og spejderne går hånd i håndAf Knud Christensen, Bogense gildetDer har altid i gildets 65 år været et godtforhold til de forskellige spejdergrupper,der har været i Bogense. Derfor var det heltnaturligt at benytte spejderhytter til møder,og derigennem er et godt forhold blevetopbygget.I slutningen af firserne gjorde en arv tilgildet det muligt at overveje egne lokaler.Et værksted på havnen var sat til salg,men uden tilknytning til havnen kunne etkøb ikke lade sig gøre. Tankerne om at fåen søspejderafdeling tilknyttet huset blevundersøgt. KFUM-Spejderne var i gang medat undersøge mulighederne for en søspejderafdelingi Odense og syntes, at tanken iBogense lød interessant. I 1992 var der banetvej for etablering søspejdere i Bogense.Det var starten på et godt og frugtbart samarbejdemellem søspejderne og gildet.I 2000 flyttede vi til de nuværende og bedrelokaler - ligeledes på havnen. Spejderne fikderes egne lokaler med lederrum, depot ogudendørs areal med bålsted. I dag her 20 årefter har gildet og søspejderne stadig et rigtigtgodt samarbejde. Ud over de fordele, det erfor begge parter at have hinanden på så tæthold, har vi 4 arrangementer om året, hvorspejderne er med - både til planlægnings- ogevalueringsmøde og ikke mindst på selvedagen.AffaldsindsamlingI april har vi en skidt-og-møg dag, hvor vi ifællesskab - gildebrødre, spejdere, spejderforældre,bedsteforældre og andre, der erinteresserede i, at byen er pæn og ren, enaf-faldsindsamling, der plejer at give omkring125-200 kg. Efterfølgende er gildet værtmed grillpølser og sodavand til alle omkringbålet, en rigtig hyggelig og fin måde at visesammenholdet på.Fyn RundtI slutningen af maj i forbindelse med FynCup, kapsejladsen Fyn Rundt afholder vi hverisær loppemarked. Her griller spejderne en helgris, og gildet har en café med blandt andetden fynske specialitet frisk røget rygeost medrabarberkompot. Når dagen er til ende, er dertradition for restespisning i gildets lokaler.Under spisningen fortæller både gildebrødreog spejderne, hvordan dagen er gået.FamilietraveturI oktober afholdes det største af alle vore arrangementer.Familietravetur i Gyldensteensskov. I 2011 deltog 1200 personer - et ganskestort arrangement for et gilde af vores størrelse,og uden hjælp fra spejderne ville dette ikkevære muligt, men når vi sammen løfter15


SynlighedAf Jørgen Purup Knudsen, Sct. Georgs Gildet i SkiveSynlighed er et af de temaer, der er opstilleti Gildernes liste over visioner og handlingsplaner.Begge er dateret 15.05.2011og indeholder begrebet Synlighed. Det erfor mig et spørgsmål, om ikke synlighed skaltillægges langt større vægt, end der fremgår afvisioner og handlingsplan. Vi er med hensyntil medlemstal ved at være der nede, hvor viskal finde det, der virker.For nogle uger siden var vi her i NordvestjyskDistrikt, hvor jeg hører til, til en distriktsgildehalmed to ridderoptagelser, noget vistnokret sjældent, med to meget engagerederiddersvar. Jeg vil her opholde mig ved detene. Frit efter hukommelsen lød spørgsmåletnogenlunde sådan: Er der i tiden brug for Sct.Georgs Gilderne iblandt de andre bevægelsermed nogenlunde tilsvarende formål såsomLions, Rotary, Odd Fellow mv. ?Vi fik en meget fyldestgørende besvarelseaf spørgsmålet, hvor problemet med denmanglende nyoptagelse af svende selvfølgeligogså blev berørt. Det blev nævnt, at gildebevægelsener nogenlunde kendt i aldersgruppenhalvtreds plus, men ikke særligkendt i aldersgrupperne derunder, hvorfraden ønskede tilgang gerne skulle komme. Detblev fremført, at der er behov for udbredelseaf mere kendskab til gildebevægelsen. Så vidtriddersvaret.Det er for mig et stort spørgsmål, om ikkefokus i både vision og handlingsplan skallægges på dette ene tema. Det er helt nødvendigt,at der er et kendskab til os, når vikommer og spørger, om det ikke var en ideat blive optaget i gildet. Den ændring aflovene, der er sket efter sidste landsgildeting,får jo ikke alene kandidater til at strømmetil. I vores gilde i Skive er vi lige så meget påden, hvad angår nyoptagelser, som så mangeandre steder. I vores gildes udviklingslaug harvi lige nu på det nærmeste opgivet hvervningog satser ensidigt på synlighed.Synligheden prøvervi til gengæld at gørenoget aktivt ved. Iden forbindelse skaljeg kort fortælle omStafet for livet, somer en række lokalearrangementer, derSct. Georgs GildetEt fællesskab foralle voksne påspejderbevægelsensidegrundlagsker under Kræftens Bekæmpelse, se nærmereunder hjemmesiden: stafetforlivet.dkUdviklingslauget tilmeldte en gruppe til stafetteni Skive den 12.-13. maj og ud af gildets32 medlemmer deltog 26. Det var megetglædeligt med så stor en opbakning. I altdeltog 637 personer i hele stafetten fordelt på25 grupper, og her var der god mulighed forsynliggørelse. Det er efter vor opfattelse ikketilstrækkeligt at signalere Sct. Georgs Gildet.Det er lige så nødvendigt at fortælle, hvad vier for en type organisation, og at vi ikke er enloge, som en del stadig tror. Vor synliggørelsekom til at bestå af et antal plakater af formatsom traditionelle valgplakater. Det er denmest koncentrerede beskrivelse af os, vi harkunnet finde. Vi er ikke blevet bestormetmed henvendelser efter dette arrangement,men det er vor sikre formodning, at det erden vej, vi skal.Vi kan varmt anbefale, at lokale gilder tilsluttersig en Stafet for livet. Der gennemføres iløbet af sommeren 16 af disse arrangementer,hvoraf vistnok kun to er gennemført. Ud overat pleje synlighed, kammeratskab og samværstøtter man et godt formål og deltager i etfølelsesladet og givende arrangement.PS:Plakaten er trykt i format 60x84 cm påkraftigt papir i offset, og vi har overskud afoplaget. Skulle nogen have lyst til at brugeplakaten ved deltagelse i stafet eller andetudadvendt arrangement, vil vi kunne levere 5stk. inkl. emballage og porto forsendt i rullemod overførsel af 145 kr. til konto7890-1113106 med angivelse af leveringsadresse.18


Rodbjerggaard - hvad nu?Af Hans Melby Jespersen, 3. Gilde i Vejle og sekretær i Vejlegildernes RodbjerggaardudvalgSå fik Vejlegilderne den 19. juni desværreet afslag fra Gildecenterfonden via deres e-jendomskonsulent: ”Efter at mine klienterhar drøftet brevet, tager de dets indhold tilefterretning og ser på det foreliggende grundlagikke basis for yderligere forhandlinger isagen.”Det må vi i Vejlegilderne jo tage som et nej tilvores købsforslag - se slutning af indlægget påside 18 i sidste nr. af Sct. Georg - og samtidiget nej til fortsat kontakt!Det er vi selvfølgelig utrolig skuffede over. Vier også forbavsede over den manglende direktedialog mellem Gildecenterfonden og os.Vi vil hermed takke for den store opbakningog opmuntring, vi har fået fra gildebrødreover hele landet. De indsamlede pengebeløbfra gildebrødre vil selvfølgelig blive tilbagebetalt.Vi siger tusind tak for jeres tillid til voresanstrengelser gennem nu to år for at sikreRodbjerggaard lokalt forankret til glæde forspejdere og alle gildebrødre.Nu mangler vi så bare at høre Landsgildeledelsensplaner for, hvorledes de vil videreføreRodbjerggaard i overensstemmelse medbeslutningen herom på Landsgildetinget i2011.Solnedgang over RodbjerggaardKolding Miniby fik hjertestarterAf Henning Lorentzen, 3. KoldingSct. Georgs Gilderne i Kolding har i forbindelsemed den officielle åbning af KoldingMiniby og overdragelse til Koldingkommune doneret en hjertestarter.Hjertestarteren blev overrakt af formandenfor Kolding Gildernes hjælpekomite, BennyPagh, og formand for Gimbel Midlerne,Hen-ning Lorentzen, i forbindelse medåbningen af Minibyen i Geografisk Have iKolding.Hjertestarteren skal hænge i værkstederne påLykkegårdsvej i Kolding.I forbindelse med doneringen var der ogsåbevilget et kursus, som en stor del af Minibyensmedlemmer har deltaget i, og somHjerteforeningen i Kolding har stået for.Der er naturligvis et håb om, at det er dedårligste penge, som Gilderne i Kolding hardoneret, idet man håber, at hjertestarterenaldrig kommer i brug.Kolding Miniby har ført en omtumlet tilværelse,men med den nye endelige placeringer Minibyen et usædvanlig flot attraktion forKolding By og Geografisk Have, som er etbesøg værd.Koldinghus knejser over søen19


OpslagstavlenKøbenhavns Stadsgildeindbyder tilstadsgildehal med ridderoptagelsetirsdag den 18. september kl. 19:30i GildegårdenVanløse Allé 41, Vanløse.Vandrehal fra kl. 19:00Gildehallen ledes af stadsgildemesterKirsten Rosendal.Optagelse afAlice Maarbjerg ogBirger Hansen,begge fra 4. Gilde København / Hvidovre.Påklædning: Mørkt tøj eller tilsvarendefestdragt.Efterhallens traktement koster 60 kr.Alle gildebrødre er velkomne.Tilmelding senest den 12. septembertil ridderformand Ole Olesen,Fortvej 151, 2610 Rødovre,tlf. 36 70 43 29ole_olesen@gildebror.dk1. Sct. Georgs GildeSkanderborgblev indvietden 3. oktober 1952Det fejrer visøndag den 7. oktober 2012Vestermølle, Oddervej 80,8660 SkanderborgDagens program:11:30 Festgildehalmed LGM og LGK i Højsædet12:30 Reception i spejdernes lokale13:00 Buffet i Restaurant VestermølleVi glæder os til at se mange venner af Gildettil denne fest, som vi desværre ikke kanafvikle uden udgift for deltagerne.Pris oplyses ved tilmelding,senest 23. september tilKaren-Bodil Ravnkaren-bodil@ravn.mail.dk / 25 36 34 912. halvår201219. august Hjarnø i Horsens Fjord9. september Allestedgård Plantage, Hvidstengruppensnedkastningssted7. oktober Odderbækområdet vedThyregod28. oktober Løvbakke Skov ved Herning14. november Planlægningsmøde2. december Juletur ved Vrads19. januar Årsmøde i ParadislejrenNærmere oplysning Kurt Linnebjergtlf. 97 12 70 77 - linnebjerg@dlgtele.dk12. halvår201226. august Nybølstien, Nybøl Nor ogNybølskov30. september Knivsbjerg3. november Sønderhav-Kupfermuhle24. november Dyrehave ved Haderslev Dam,Hindemade og Christansdal18. december Juletur i Frøslev Plantage26. januar Årsmøde på FladhøjskolenKontakt Troels og Kirsten Olesen,tlf. 74 68 53 43 / 51 21 00 22Se også www. naturlaug.dk20


Udsendt fra landsgildekontoret indtilden 2.7.2012:ThomasKjellerupKONCERTI BRÆNDKJÆRKIRKENI KOLDINGPris: 150,- kr.Onsdag d. 19. september 2012 kl.19.30Billetter kan købes: Kaj-Henning Sørensen, tlf.: 2667 0600, kahs@live.dkeller: ABC print, Fynsvej 40, 6000 Kolding, tlf: 2143 4601, cs@abcprint.dkArrangør: Sct. Georgs Gilderne, KoldingHele overskudet går til hjælpearbejdeGildetelegramGildetelegram, A5, m. konvolut kr. 15,00Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 10,00Visitkort, gavekort, u. konvolut kr. 5,003. Sct. Georgs Gilde i FredericiaMinna Sandahl ChristensenRavnsgårdsvej 37, 7000 FredericiaTlf. 75 94 25 3214.5.2012 Udsendt med mail til alledistrikts- og gildeledelsesmedlemmerFolder til medlemsorganisationerNaturens Dag 201213.6.2012 Udsendt med mail til DUS-erog til DGM til orienteringDUS-Information nr. 1,juni 2012SpejdermuseetÅrhusLørdage kl. 10-13,undtaget uge 29 og 30- eller efter aftale.Velkommen iVestergade 3, 1. sal, 8000 Århus Cwww. Spejdermuseetaarhus.dkJubilæer50 års gildejubilæumNykøbing Sjælland 22-09-201270 år65 år60 årPRAGLejlighed udlejes ved henvendelse til75 94 16 8050 år21


40 år25 årInternationalt udvalg (IU)Formand Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)Anne Marie HansenVesselbjergvej 45 st. tv., 8370 HadstenTlf. 35 10 05 30, annemarie.hansen@gmail.comPR-udvalget (PR)Formand Gerda Abildgaard (LGPR)Ole Rafn PetersenGrønskiftet 31, 3400 HillerødTlf. 48 26 72 11, olerafn@dk-online.dkIngrid Danstrup (redaktør Sct. Georg)Kursusudvalget (KU)Formand Sten Frost (LGUS)Kirsten Poulsen,Thujavej 7, 7400 Herning,tlf. 97 21 70 30, kvss@mail.dkBirgit Kristensen,Montebello Alle 4 D, 3000 Helsingør,tlf. 49 70 83 60, sct.gbk@gmail.comWebmaster Kjeld Krabsen (LGK)Sct. Georgs FondenSct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærdewww.sctgeorgsfonden.dkFormand Johan EvensenNeptunvej 8, 6800 VardeTlf. 29 63 57 93johan.evensen@email.dkLone Erkmann (LGM)Good-Turn MærketFormand Jørn AndersenSølystvej 81, 8600 SilkeborgTlf. 86 80 30 86la.ja@mail.tele.dkGerda Abildgaard (LGPR)FrimærkebankenSkovgårdsvænget 8, 8310 Tranbjerg J.Tlf. 86 72 00 40info@frimaerkebanken.dkwww.frimaerkebanken.dk’Bankdirektør’ Nils LiljebergTlf. 86 17 58 20, liljeberg@frimaerkebanken.dkPaula Mikkelsen (LGS)22


Nye gildebrødre1. Haderslev2. StruerHadsten2. Horsens3.Kolding1.KorsørGildecenter RodbjerggaardGildecenter RodbjerggaardVorkvej 73, 6040 Egtvedwww.rodbjerggaard.dkKontaktperson Else SudergaardElmegade 29, 5500 MiddelfartTlf. 64 41 88 35else-harry@sudergaard.dkPaula Mikkelsen (LGS)FriluftsrådetIngvar Frier, Hjortfølgegård,Gødstrupvej 13, 4684 Holme-OlstrupTlf. 55 56 16 17Lone Erkmann (LGM)FredslysetKoordinator Erik Messmann, Græsvangen 20,9800 HjørringTlf. 88 19 50 30 / 22 41 18 40messmann@stofanet.dkDansk FlygtningehjælpGerda Abildgaard (LGPR)BloddonorerneJørgen Jakobsen, HobroAnne Haastrup-Nielsen (LGIS)UNICEF DanmarkAnne Haastrup-Nielsen (LGIS)Hartvig Møllers EfterskoleHolger Dahl, HillerødSten Frost (LGUS)SOS-BørnebyernePaula Mikkelsen (LGS)Danmarks-SamfundetJohan Evensen, VardePaula Mikkelsen (LGS)Øvrige gildeadresser kan findes på hjemmesiden.23


Det nye gildetørklædeAf Gerda Abildgaard, Landsgildets PR-sekretærDen lille prøveproduktion på 100 stk. af det nye gildetørklædemed dansk tilsnit blev revet væk - vi kunne havesolgt mange flere, end de 100.Derfor har vi nu sat en egentligproduktion i gang, så der kan blivetørklæder til alle.Tørklædet er 100% dansk fremstilletog i 100% bomuld.Længde ca. 1 mHøjde ca. 50 cmPris pr. stk. kr. 75,- + forsendelse.Henvendelse tilGerda Abildgaardgerda@g-abildgaard.dktlf. 9719 6311

More magazines by this user
Similar magazines