IW Nyt nr. 110 - Inner Wheel Denmark

innerwheel.dk
  • No tags were found...

IW Nyt nr. 110 - Inner Wheel Denmark

IndholdDen nationale Repræsentant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Disoernes sider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Distriktspræsidenterne`s sider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Fra hårnet til internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Konkurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26IW og det demokratiske samfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Velkommen til nye Medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Bladet udkommer 4 gange årligti 3.600 eksemplarerNæste nummer udkommer december 2007Deadline til næste nummer erFredag den 2. november 2007som sædvanlig gerne indlæg og billeder (der ikke er komprimeret)hver for sig.Redaktøren skriverJa så er vi i gang igen.Lad mig starte med, atsidste nummer af IWNyt havde fået sammenr. som foregående, derforer dette nummereretmed både nr. 109 og 110.Ad omveje har jeg hørt, at det ikke varalle der fik sidste blad. Det beklager jeg,men har ingen indflydelse herpå. Detskulle efter sigende været rettet ind nu.Præsidentkæderne har skiftet hjem og vihar fået en ny Nationalrepræsentant,Annelise Andersen, fra Brønderslev IW,jeg glæder mig til samarbejdet medAnnelise.Som redaktør af IW Nyt får jeg tilsendtdet svenske og norske IW nyt samtVerden Børn.I Verdens børn står der ”Sultne” elever erdårlige elever. Da Hanne Dahl, SvendborgI.W, der er tilknyttet InternationalBørnehjælps afdeling i Svendborg hørteom problemet med skolebespisning påKakundi besluttede lokalafdelingen atyde et årligt tilskud på kr. 23.000,-.Det rækker ikke længere til frokost tilhele året, så det er dejligt at læse, atÅrhus Vestre IW har doneret kr. 10.000,-i 2007 til hjælp til skolefrokost til børnenepå Kakundiskolen i Uganda. Så nu erskolefrokosten reddet for alle børn påskolen. Godt gået Århus.Når i sidder med bladet i hånden, befinderjeg mig i Ålesund - Norge, hvor derdenne gang er Rally. Det ser jeg frem til,da jeg husker hvor hyggeligt det var påBornholm.På gensyn til distrikts- og landsmøde ioktober på Nyborg Strand.Lis SpurréRedaktørRådskassererLis Cathrine Poulsen – Ravningvej 24,7182 BredstenTlf.46384438e-mail: lispoulsen@post.tele.dkÅrsindsamlingenBetaling til Alm. Brand Bank:Reg.nr. 7681 konto nr. 1569862Indbetalingen bedes mærket medKlubnavnMedlemsregistratorKirsten BruseValmuevej 557500 HolstebroTlf. 9742 8522/fax 9742 8522e-mail: register@innerwheel.dkAnsvarshavende redaktørLis SpurréKastagervej 202730 Herlev - Tlf. 4492 5139e-mail: lisspurre@tiscali.dkUddannelse af pigerHermed kontonummer til projektet”Uddannelse af piger” de næste 3 år.Projektet sker i Uniceff regi. Der er i2006-2007 indbetalt kr. 20.250,07.Læs meget mere herom på www.iiwconvention2006.org.nzKontoens navn er: UNICEF Inner WheelDanmark. Betaling til Alm. Brand Bank:Reg.nr. 7681 – konto 1144310.23


Meddelelser fra NationalrepræsentantenHilsen fra National RepræsentantenInner Wheel DanmarksÅrsindsamling2007-2008.Ved afstemning omhvilket projekt vi skalstøtte i indeværende år,kan vi glæde os over, atForeningen Grønlandske Børn forandet år blev det udvalgte projekt.Generalsekretær Marianne Jensen, FGB,kommer til stede ved Landsmødet for atfortælle os om foreningens arbejde m.v.og hvordan I.W.’s donerede beløb kangøre gavn.I forbindelse hermed vil MarianneJensen på FGB’s vegne få overrakt InnerWheel Danmarks indsamlede beløb fraÅrsindsamlingen 2006-2007.Foreningen Grønlandske Børn blev stifteti 1924, og foreningens formål er atstøtte grønlandske børn og unge, som harbehov for hjælp. Formålet søges opnåetved udvikling og etablering af værestedermålrettet for børn fra ressourcesvagefamilier i Grønland og udvikling ogimplementering af projekter både i oguden for Grønland, der styrker ressourcesvagegrønlandske børn og unges selvværd,handlekompetencer og livskvalitet.Læs mere på FGB’s hjemmesidewww.fgb.dk.Vice National Repræsentant 2008-2009Ved Landsmøde nr. 41 den 7. oktober2007 på Hotel Nyborg Strand får vimulighed for at høre kandidaterne tilposten som Vice National repræsentant2008-2009 præsentere sig.Er det dig, vi skal høre? Tænk over det!Din klub vil helt sikkert og med glædeindstille dig, fordi du har gå-på-mod, lidtekstra tid til overs til fordel for InnerWheel Danmark og du har de rette I.W.kvalifikationer for at kunne bestrideposten som kommende VNR!Men tænk nu ikke alt for længe – ligestraks er det oktober og dit distrikt skalderfor gerne bede om din klubs indstillinginden da!Convention 2009Lovændringsforslag til Constitution(Int.I.W.’s love) skal være I.I.W.Headquarter i England i hænde senest 18måneder før Convention i Malaysia maj2009. Dvs. at deadline dermed er ultimooktober 2007! Læs nærmere om procedurenomkring indsendelse af lovændringsforslagi Lov- og Håndbog 2006side 15-17.Nordisk Møde 2007Den 7. september afholdes NordiskMøde i Ålesund, Norge med deltagelseaf de 4 nationale repræsentanter fra hhv.Norge, Sverige, Finland og Danmark.Her vil vi udveksle erfaringer og findemulige tiltag af fælles interesse til gavnfor vort arbejde på nationalt og internationaltplan.Brug www.innerwheel.dktil at finde aktuelle oplysninger om InnerWheel.Annelise AndersenNational RepræsentantDen 8. juni 2007 blev en dag, jeg aldrigvil glemme. Brønderslev IW havde påmeget kort tid arrangeret en meget fornemog festlig dag for at markere dennationale kædeoverrækkelse, som samtidigblev en markering af, at et nyt afsnitaf min Inner Wheel tilværelse snart kunnebegynde.Mine klubveninder i Brønderslev og jegvil gerne sige tak til alle, der mødte op pådagen – vi fik en god og hjertevarm oplevelsesammen!Og jeg vil gerne sige hjertelig tak til minklub, til hver eneste deltager og til alle,der havde sendt hilsener med godeønsker for min periode som Inner WheelDanmarks nationale repræsentant.Inner Wheel hjulet har denne gang snurretlidt hurtigt rundt i forbindelse medskiftet på posten som NR. Det betyder, atjeg ikke har haft et ”vice-år” i sin fuldeudstrækning. Om det kommer til at indvirkepå året, som netop er begyndt – ja,det kan kun tiden vise. Jeg har før udtalt,at jeg blot må løbe lidt hurtigere for atindhente det, jeg måske ikke har kendttil. Ved fælles hjælp og ved en fornuftigindsats er jeg overbevist om, at tingenekommer til at fungere til alles tilfredshed.Jeg skal gøre mit bedste hertil – men alene,kan jeg intet – vi må løfte i flok!Rådet har et par store opgaver, der venterforude. Men der er plads til flere opgaver!Disse opgaver kan klubberne væremed til at finde, for det er Jer, der skalgive rådet input om nye tiltag. Rådet vilså ”samle nogle rammer”, som klubbernederefter kan fylde ud. Vi er jo allerederigtig godt i gang med et projekt – nemligVision 2015 – og det går rigtig godt.Bliv ved – det kan blive endnu bedre!Om en god måneds tid afholdes derDistrikts- og Landsmøde i Nyborg. I harallerede tilmeldt jeres klubdelegerede.Men husk lige på, at disse møder er foralle Inner Wheel medlemmer. Find et parmedlemmer mere i klubben – måske etpar af de nyligt indmeldte – og indbydogså dem til at deltage. Når vi mødes iegen klub føler vi hygge og tryghed samtidigmed at vi får gode oplevelser – menprøv lige at lade vore nye medlemmeropleve dét at være rigtig mange InnerWheel’ere samlet – det er dobbelt såinspirerende og hyggeligt og vore nyemedlemmer vil dermed bedre kunne føle,at vi er en del af en stor organisation.Jeg vil slutte med et kort citat fra min tiltrædelsestaled. 8. juni:”Ved gensidig respekt og tillid finder viden nødvendige styrke – Lad disse ordvære mig behjælpelig i den kommendetid!”Hermed ønsker jeg god trivsel i alle 126klubber, i de fem distrikter og i rådet.Håber alle må finde glæde ved de opgaver,der venter i Inner Wheel året 2007-2008.Hjertelig hilsenAnnelise AndersenNational Repræsentant4 5


DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVERNytår. Et nyt år i InnerWheel er begyndt. Ogpå samme måde, somnår man ved årsskiftetkommer ind i et nyt år,er det forbundet medforskellige forberedelser,festlighed og samvær.For mig har juni måned været en megetfestlig måned i Inner Wheel. Fire kædeoverrækkelserhar jeg været med til.Først i min egen Inner Wheel Klub iSæby, hvor det var hyggeligt sammenmed venner at se kæden blive overrakt.Derefter var det i Brønderslev tilNationalrepræsentantens kædeoverrækkelse.En flot fest, hvor man virkelig fornemmer,at det er en international organisation,vi er medlemmer af.Distriktsbestyrelsen og Randers ØstreInner Wheel Klub inviterede til instruktionsmøde,kædeoverrækkelse og intercitymøde.Her var 123 gæster mødt op. Derblev givet en god instruktion til de kommendepræsidenter, kassere, sekretærerog ISO’er. Herefter var det distriktskæden,der blev overrakt til Lena Pedersenog siden Randers Østre Inner Wheel’skæde, der skiftede hals. Det var et megetveltilrettelagt arrangement.På denne aften fik jeg DISO-nålen afKirsten Egelund Andersen. Hun gavnålen et lille kys, inden hun satte den påmig. Kirsten bad mig passe godt på den,og det vil jeg gøre mig umage med.Tre flotte, festlige og stemningsfyldteaftener inden et nyt Inner Wheelår - deter dejligt.På samme måde, som når jeg ved årsskiftettænker på et nyt år, så føler jeg8Distrikt 44mig hvert år overbevist om, at det kommendeår i Inner Wheel vil blive ganskebrillant; med ydmyghed må jeg dog sige,at jeg er klar over, at der er forskel påbrillanters størrelse.Dette er min debut som DISO og dermedogså mit første indlæg i Inner Wheel nyt.Jeg går ind i mit job som DISO efterpositive oplevelser og med gode forventninger.Jeg vil gerne sige velkommen til gamlesom nye ISO’er. Jeg ser frem til et udbytterigtsamarbejde.Jeg sender mit første brev til ISO’erneefter landsmødet på Nyborg Strand. Heribeder jeg om, at få to rapporter i åretsløb.Den første skal indeholde oplysningerom, hvordan 10. januar – Inner Wheelsfødselsdag fejres, samt oplysninger omfadderskaber, venskabsbyer og støtte tilvelgørende formål.Den anden og sidste rapport skal indeholdeoplysninger om klubbernes aktiviteterfra august til juli(minus januar mødet).Jeg ser med forventning til at modtagerapporterne. Disse rapporter er baggrundfor, at jeg på de to årlige distriktsmøderkan fortælle om, hvad der rører sig i deandre klubber.I Sæby Inner Wheel Klub er vi blevetfaddere til en lille pige i Bulgarien. Detteer sket gennem SOS-børnebyerne. Det eren meget stor glæde, at modtage et fotografiaf en lille pige og vide, at man ermed til at give hende en uddannelse og idet hele taget forbedre hendes levevilkår.I forbindelse med dette fadderskab skrevvi under på følgende:” Som fadder er jeg velvidende om, at alinformation om mit fadderbarn er fortroligtog beskyttet af personoplysningsloven.Jeg må derfor ikke offentliggøreeller på anden måde videregive informationom – og billeder af – barnet til nogentredje part”.Carpe Diem : Grib nuet– grib chancen ! Et heltnyt, ubeskrevet innerwheelår står parat til atblive grebet og brugt.Grib det! Brug det!Vi har så mange mulighedermed vores medlemskab af InnerWheel, men som alt andet her i livet, såer der ”no such thing as a free lunch”.For mit eget vedkommende har minebedste innerwheel år helt klart været, nårjeg har været engageret i bestyrelsesarbejdet,det være sig i klubben, distrikteteller rådet. Derfor skal min opfordring tiljer være: engager jer! Grib bestyrelsesposternemed glæde, og se dem som defantastiske muligheder de er, for at læreen masse andre skønne piger at kende.Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt tilDISO arbejdet.De af jer, der kender mig, vil vide, at mithjerte banker vildt og inderligt for deinternationale muligheder, medlemskab9Dette må vi så selvfølgelig væreopmærksomme på, når der laves hjemmesideog skrives månedsbreve.Jeg vil slutte med vores tidligereInternationale Inner Wheel President(2006 – 2007), Janet Days ord:SHOW THAT YOU CARE through FRI-ENDSHIP and SERVICE.Anne Marie GadensgaardDISODistrikt 45af vores organisation giver os. Mange afjer har venskabsklubber, men jeg har indtrykaf, at antallet er drastisk dalende.Det kan der jo være mange årsager til –måske den enkle, at udveksling af besøgikke længere er så interessant. De flesteaf os rejser meget, og så er det måskesvært også at få plads og tid til en renpigetur. Men man kunne måske tænke iandre baner.International kontakt er mange ting. Dajeg var til Convention i Berlin, faldt jeg isnak med nogle meget søde IW´ere fraAustralien. Jeg skulle ”down under”senere på året, og de inviterede mig til atkomme og besøge dem. Jeg accepteredeglad og havde nogle fantastiske dage iWilliamstown, Melbourne, hvor jeg bl.a.også deltog i deres klubmøde.Men selvom man ikke har en personligkontakt, vil det altid være muligt at deltagei et udenlandsk IW møde.


DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVERBrug denne oplagte chance, når I er udeat rejse. Kan I ikke finde en klubkontaktpå nettet, kan I altid rette henvendelsentil jeres DISO. Vi ligger inde med eninternational directory, hvor vi burdekunne finde en kontaktperson til alleklubber under IIW. I vil helt sikkert få enuforglemmelig oplevelse – og hvem ved,måske en masse nye venner.Det kræver selvfølgelig, at man kansprog – engelsk især. Engelsk er detinternationale kommunikations sprog iIW. Da vi kun er 6 mill. mennesker, dertaler dansk, er det vigtig, at vi alle lærerfremmed sprog – gerne så tidligt sommuligt. En oplagt mulighed er at påvirkevore børn og børnebørn til at søge udsom udvekslingstudenter. Rotary har ensærdeles velfungerende udvekslingsorganisation– men mindre kan også gøredet. En sommerferie udveksling, hvorman f. eks. bor hos et jævnaldrende ungtmenneske – og vedkommende så bagefterkommer med hjem i tilsvarende tid,vil helt sikkert være en særdeles givtigoplevelse for begge parter. Den typeudveksling gør Rotary ikke i – men detvil jeg da gerne forsøge at organiseregennem IW. Jeg kan varmt anbefale det.Selv var jeg på sommerferieudveksling iEngland som 13 årig – og i Tyskland som14 årig – og udvekslingsstudent et år iUSA som 17 årig. Oplevelser som harpræget resten af min tilværelse, og somjeg nødig ville have været foruden.Mange af os støtter SOS børnebyerne ogbetaler for et eller flere børn og korrespondererflittigt med børnene – eller de10voksne i børnebyen, men har I nogensindetænkt på at besøge børnebyen, hvis Ikom til det pågældende land?. En datteraf en af vore iw piger i Hammel besøgtesåledes vores ”barn” i en fjern børneby iSydamerika – ganske uanmeldt. Det varen spændende oplevelse – men allerbedst var det, at vores ”barn” havde detgodt, børnebyen var velfungerende ogpengene gik til formålet.Mange Rotary-klubber har udvekslingsstudenter-og det store læs trækkes ihjemmene, dvs. ofte er innerwheel´erneogså involveret. Prøv at aflaste dissefamilier lidt ved at invitere udvekslingsstudentenhjem til en kop the – eller medi biografen – eller teatret – med en tur isommerhuset – med til et klubmøde - kunfantasien sætter grænser – de vil elske det– og det vil I helt sikkert også. Træk påde kompetencer, de har, og brug demogså som foredragsholdere.I Innerwheel regi har vi jo også formelleinternationale træf. Vi har conventionhvert tredje år og Nordisk Rally hverttredje år. Nordisk Rally løber af stabeleni Ålesund, Norge til september. Jeg skaldeltage for første gang i et rally, så jegglæder mig til at fortælle herom i næstenummer af IW Nyt. Convention var, somde fleste ved, på New Zealand i maj2006, så næste gang er i 2009. Det vilvære Malaysia, der er arrangør, og der viljo være det helt specielle, at det er endansker, Suzanne Nielsen , der vil væremødeleder som international innerwheelpræsident. Jeg håber rigtig mange danskeinnerwheel´ere kan arrangere sig således,at de kan deltage. Det kræver nok en visopsparing, så begynd allerede nu at læggetil side. I den forbindelse vil jeg erindreom, at vi jo i distrikt 45, på vores sidsteforårsdistriktsmøde vedtog at sættepenge af i budgettet til rejselegater. Brugdem, hvis I får chancen, det er oplevelserfor livet.Nye tider – nye ideer!Et Inner Wheel år erigen gået, og et nyt er igang med nye udfordringerog gode oplevelser,og jeg vil her ønske alleet godt og berigende IW år.Det gamle år sluttede med, at jeg modtogspændende rapporter fra alle DistriktetsISO´er. Det har været spændende læsning,og dejligt at læse om alle de initiativer,der er rundt om i klubberne. Etsammendrag af disse har jeg sendt tilISO´erne, til inspiration for fremtidigearrangementer.Nytænkning – alle har været i tænkeboksenvedr. VISION 2015, og klubbernehar lagt meget arbejde deri, og jeg harmodtaget nogle flotte resultater.Disse har jeg kædet sammen til én rapporttil Rådet – ligesom DISO´erne fra deandre Distrikter - ,og senere vender jegtilbage til ISO´erne, hvordan vi følger op.Jeg vil her nævnte enkelte punkter:Klare og nutidige holdninger – fortælle11Jeg håber, jeg med ovennævnte har kunnetinspirere jer til at involvere jer internationalt– og ønsker jer rigtig god fornøjelsei innerwheelåret 2007-2008.Inge HaasDISO d. 45Distrikt 46hvem vi er, og hvad vi står for – frit medlemskab–nedsætte udvalg, således mange bliverinvolveret i IW´s arbejde, og fordeleansvarligheden på alle -ide-bank, hvor alle kommer med indlægtil det kommende års aktiviteter - afholdefællesmøde med andre organisationersamt andre IW klubber evt. ved spændendeforedragsholdere, som er lidt dyre–kontakt til integrationsgrupper, og dervedfå repræsentanter til at fortælle,hvordan det bl.a. går med integration afindvandrerkvinderJeg synes, at det er utrolig vigtigt, at iforbindelse med dette arbejde, har de flesteværet involveret og der er ”tænktmange tanker” og meget er blevet drøftet,og jeg er overbevist om, at mange afdisse tanker bliver omsat til virkelighed iklubberne – måske allerede i indeværendeIW år.


DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVERSiden sidst har jeg deltaget i Distriktskædeoverrækkelsenog Introduktionsmøde,hvor Sønderborg IW klub komutrolig flot fra deres arrangement, menderom kan I læse nærmere iDistriktspræsidenten indlæg.Mit sidste og 3. år som DISO er alleredegodt i gang, og jeg glæder mig til et godtsamarbejde med såvel nye som gamleISO´er, og glæder mig meget til at væresammen med rigtig mange ISO´er tilDistriktets ISO-træf i september.Grib chancen og sig ja til mange spændendeog positive oplevelser, mange glæderog få indblik i, hvordan der arbejdesI skrivende stund ersommeren over os medflot sol. Man sige, atgodt begyndt er halvfuldendt – og for mig –når jeg her en tidligsommermorgen ser udaf vinduet på vej til min ferie – er er deti hvert fald ikke vejret der skal forhindre,at vi får en lang og god ferieoplevelse.Jeg er nok lidt tidlig ude – juni – mensom pensionist tager man sig nogle friheder,som der ikke har været tid til før.Desværre indebærer denne frihed også,at jeg ikke har kunnet deltage iDistriktskædeoverrækkelsen.Jeg er sikker på, at den dag for alle som12i Distriktsbestyrelsen og oplev sammenholdetog venskabet. Jeg kan varmt anbefaleposten somNy DISO til Distrikt 46Det vil være dejligt, hvis du vil melde dighurtigt!Når I læser dette, er det sidst på sommeren,og snart er der møde på NyborgStrand, hvor jeg glæder mig til at møde /gense mange af jer.Mange Inner Wheel hilsnerLene ClausenDISO Distrikt 46Distrikt 47har deltaget, også har stået i solens ogforventningernes tegn.Nu ”hjuler” vi videre som det sig hør ogbør i Inner Wheel, og jeg glæder mig tilendnu et nyt Inner Wheel-år sammenmed søde og positive piger, i en synesjeg, god Distriktsbestyrelse. Der er gudske lov mange opgaver at tage fat på – sådet gør vi !Her på falderebet af det gamle InnerWheel-år, er tankerne allerede begyndt atmelde sig – hvad skal der ske når vi igenmødes til ISO-træf sidst i august ? Vi fårse ! Som jeg i mit sidste indlæg skrev –så håber jeg at vi alle – trods ferie ogsommervarme – også tænker nye tankerfor fremtiden.Denne sommer har der været et nyt tiltag,Rørvigtræf, som jeg håber rigtig mangehar deltaget i, samt vores altid hyggeligeRågelejetræf. Begge steder, så jeg påpapiret, har haft gode foredragsholdere.Desværre har jeg også her svigtet – det erigen den pensionist-frihed der spiller ind– men det er jo med sådanne træf, at deder deltager, få eller mange, altid får engod oplevelse, og det er det der tæller.Det er altid hyggeligt at mødes med pigerfra de andre klubber, og få en god snakover frokosten – samt nyde de gode foredragsholdere,som klubberne har fundetfrem til.En ting jeg vil sige her: Vi er desværreslet ikke gode nok til at besøge hinandeni klubberne – Vi får måske nok læst hvadEn ny DISO sigerGo`dag.Så er sommeren kommettil Danmark medhøj, blå himmel og drivendeskyer. Vi kan siddepå terrassen eller ihaven og næsten høre, at græsset ogukrudtet gror efter det skiftende vejr, vihar haft.13der sker i de andre klubber, vi siger ogsåtil os selv: ”Det lyder spændende” – tænkerpå at spørge nogle af de andre piger,skal vi tage til den eller den klub ?? Tidengår, dagene forsvinder, mødet er overstået,og denne gang fik vi heller ikke gjortalvor af at komme af sted. Ærgerligt.Kan det måske blive vores”Nytårsforsæt”???Det var bare det jeg denne gang ville sige– og så håbe, at I alle har haft en godsommer med mange dejlige oplevelser,som vi andre måske også hen ad vejenkan få glæde af at høre om.Kirsten KannDISODistrikt 48Jeg er så den nye DISO i distrikt 48 efterMille Høj. Jeg har været medlem afKorsør Inner Wheel siden 1976 og harhaft alle poster i klubbestyrelsen. Sidsthar jeg været ISO i 3 år. Nu er det så slut,men det har været interessant for migsom ISO at have kontakt til såvel venskabsklubbersom fadderbørn og andreISO´er.15 dage i juni var min mand og jeg –sammen med et hold venner – på rundrejsei bus gennem Finland til Nordkap ogLofoten i Norge. En utrolig smuk tur.Den første dag i bussen tog en kvindeligrejsedeltager mikrofonen for at sige, at viendelig ikke måtte smide dåseringe fraøl- og sodavandsdåser ud, for dem samledehun på! Hun fortalte også om formåletmed indsamlingen. Vores rejseven erogså IW´er, så vi tænkte:”Ah, ha, der eren IW´er mere”. Derved lærte vi BirgitMøller, Hillerød Chr IV at kende.


DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVERPå busturen kikkede jeg i et Femina, somlå i bussen. Bladet var fra 26 april i år.Der var en artikel om direktøren forSOS-Børnebyerne Hanne Rasmussen omhendes engagement rettet mod nogle afklodens mest forsvarsløse individer,nemlig de forældreløse børn. Se, der ermange ting, som fører til Inner Wheel,idet jeg ved, at mange klubber har fadderbørnenten gennem SOS-Børnebyerneeller gennem en anden organisation.I det sidste IW-år har klubberne med ildhuarbejdet med ”Vision 2015”. Tidligeredistriktspræsident Kirsten Jakobsen gennemgiksammendrag af konklusionen af”Vision 2015” på forårsdisatriktsmødet.14Ved et festligt arrangement i juni månedpå Jagtkroen ved Fanefjord modtog JytteFrench distriktspræsidentkæden.Desværre kunne jeg ikke deltage p.g.a.ferie, men jeg har hørt, at en kun ca, 13-årig violinist spillede ganske fantastisk.Primo september afholdes Nordisk Rallyi Ålesund i Norge. Jeg glæder mig til atdeltage sammen med bl. a. vores tidligeredistriktspræsident.Forhåbentligt mødes rigtig mange tildistrikts- og landsmøde på NyborgStrand 6-7 oktober.Margit G JørgensenDISO 48DISTRIKTPRÆSIDENTEN SKRIVER . DISTRIKTPRÆSIDENTEN SKRIVERTiden går, tiden kommer!Inner Wheel har nuskiftet præsidenter, ”hjulet”er drejet endnu engang, og vi er en flok,som nu begynder på vornye opgave; min somDistriktspræsident i Distrikt 44.Den 13. juni havde vi kædeoverrækkelsei Distriktet og i Randers Østre InnerWheel. For mig var det en hel specieloplevelse, ikke mindst på grund af opgavender venter, men også fordi vi havdevalgt at holde Instruktionsmøde,Kædeoverrækkelse og Intercitymøde iudbygningerne til mit eget hjem.At holde mødet på denne måde, krævedeselvfølgelig en ekstra stor indsats afRanders Østre Inner Wheels piger, somjeg her gerne vil takke.Jeg vil også benytte lejligheden til at takkePast Nationalrepræsentant HanneKrøgh Rasmussen ogNationalrepræsentant Annelise Andersenfor jeres positive og aktive deltagelse.Ligeså vil jeg gerne takke alle jer fra heleDistrikt 44, der tog turen til Lerbjerg dennesommeraften, og dermed gjorde denneaften uforglemmelig og dejlig for mig.Året som Vicedistriktspræsident har15været rigtig spændende og lærerigt. Ogfor mig, en bekræftelse på det, jeg menerInner Wheel står for: En flok meget forskelligepiger, der sammen udvikler etrigtig godt fællesskab og venskab, medrespekt for hinandens meninger.Velkommen til de nye Distriktsbestyrelsesmedlemmer,som jeg ser frem til etspændende arbejdsår sammen med. Vi eri allerede i fuldt sving og vi vil gøre althvad vi kan, for at leve op til jeres tillid.Jeg ser meget frem til at komme ud iklubberne i Distriktet i efteråret og til deto klubber på Færøerne til foråret. Og jegglæder mig til at opleve det klubliv, I hari jeres klubber, og hvordan I stimulererog drager fordel af de kræfter, klubbenselv besidder.Vi står foran et nyt Inner Wheel år fyldtmed opgaver. Jeg glæder mig til at væreen del af det team, der skal være med tilat løse disse såvel i Distriktet som iRådet. Jeg vil gentage mit motto fraKædeoverrækkelsen: Lad os alle trækkepå samme hammel!!Lena PedersenDistriktspræsidentDistrikt 44Distrikt 45Så er Inner Wheel hjuletdrejet videre, og detbetyder nye præsidenteri alle klubber og mangenye på de øvrige poster ibestyrelserne.Også i distriktsbestyrelsener der nye folk på de fleste af posterne.Den 12 juni var der instruktionsmøde ogkædeoverrækkelse i Den gamle Remise iBrande, hvor jeg fik distriktspræsidentkædenom halsen som et synligt bevis på,at jeg er blevet betroet at stå ved roret i


DISTRIKTPRÆSIDENTEN SKRIVER . DISTRIKTPRÆSIDENTEN SKRIVERdistrikt 45 i det kommende år.Min klub Brande Inner Wheel havdearrangeret en festlig og dejlig aften, somjeg sent vil glemme.Tusind tak fordi I viste energi og mod tilat stå for dette arrangement, da det for fåmåneder blev klart, at det allerede var iår, at jeg skulle overtage ”kæden”, ogendnu mere tak for den flotte aften I ”fikstablet på benene”.Stor tak til min sekretær HelleUlbrichsen, at du uden tøven sagde ja tilat danne parløb med mig. Jeg ved, du eryderst kompetent, og jeg glæder mig tilsamarbejdet og samværet med dig ogmed de øvrige engagerede, dygtige ogdejlige damer, der er i distrikt 45´sbestyrelse.Det varmede meget, at så mange gladeog festklædte Inner Wheelere mødte optil kædeoverrækkelsen, og det var flot, atbåde nuværende og kommende NationalRepræsentant var til stede. Tak skal Ihave alle sammen!Så er tiden inde til at trække i arbejdstøjet,og jeg glæder mig til at møde deudfordringer, der kommer.Det bliver spændende at komme rundt iklubberne og høre medlemmernes budpå, hvad der skal gøres, for at vi i InnerWheel kan følge tidsånden, og det bliverinspirerende at være en del af Rådet ogvære med til at tilpasse organisationen tilfremtiden.Jeg er ydmyg overfor den opgave, jeg harfået, og jeg vil gøre mit til, at vi får rystet16det lidt støvede image af os. Vi skal værefriske og fremadrettede, og så skal vihave flere medlemmer – helst med, menogså gerne uden tilknytning til Rotary.Min tanke er, at man skal have noget udaf at være Inner Wheeler. Det skal væreudfordrende og udviklende; men det skalogså være både festligt og fornøjeligt.Alle de nye bestyrelser ønskes held oglykke med arbejdet, og jeg vil gerneopfordre til, at I henvender jer til distriktsbestyrelsen,hvis I har spørgsmåleller gode ideer.Til slut håber jeg, at vi alle i Distrikt 45vil få et positivt og spændende InnerWheel år.På gensyn ude i klubberne og på NyborgStrand den 6. og 7. oktober.Bodil PorsbjergDistriktspræsident.Endnu har vi forhåbentlighaft nogle dejligesommerdage at glædeos over, inden vi trækkeri ”arbejdstøjet” forhver især at gøre en indsatsi Inner Wheel.Efter et ”observations år” og gode læremestreser jeg mig rimeligt klædt på til atovertage hvervet som distriktspræsident iDistrikt 46. En opgave jeg ser frem tilmed ydmyghed og stor glæde over, at jegnu sammen med min distriktsbestyrelse, iRådet og ikke mindst sammen med klubbernekan sætte mit præg på Inner Wheeli det kommende år.En smuk og meget varm forsommerdagpå Hotel Baltic i Høruphav modtog jegpræsidentkæden ved et arrangement, sommin klub, Sønderborg IW, så fint havdearrangeret. Forinden havde vi haftinstruktionsmøde med engagerede deltagereog nydt en dejlig middag.En meget stor tak til Sønderborg IW fordenne dejlige dag. Tak for deltagelse tilvicenationalpræsident Annelise Andersen,der tog den lange køretur på langs afJylland, dagen før der skulle være nationalkædeoverrækkelse i Brønderslev. Takogså til distriktets it-konsulent LoneJunker for deltagelse og ikke mindstrepræsentanter fra distriktets klubber.Hver især var I med til at gøre aftenenfestlig.17Distrikt 46Efter kædeoverrækkelse i SønderborgIW klub, sluttede dagen med underholdningaf 2 lokale kunstnere, der underholdtmed sønderjyske sange og viser. Endejlig dag at kunne mindes.Velkommen til de to nye i distriktsbestyrelsenAnna Langballe, Vejen IW ogJanne Stentoft, Sønderborg IW. En særligtak til distriktssekretær Janne Stentoft,der efter blot et års pause i distriktsbestyrelsenatter træder ind for at hjælpe ogstøtte mig. Jeg ser frem til et tæt og godtsamarbejde i hele distriktsbestyrelsen.En stor opgave venter Sønderborg IWklub, der skal være værtsklub på HotelNyborg Strand den 6. og 7. oktober 2007.Jeg ved, at der pt. arbejdes på højtrykmed forberedelserne, og jeg er sikker på,at klubmedlemmerne står sammen om atløse opgaven på bedste måde.I distriktsbestyrelsen er vi parate medopbakning, så ved fælles kræfter er jegoverbevist om, at vi vil opnå et godtresultat.Interessant bliver lørdag eftermiddagsforedrag ved prorektor ved ÅrhusUniversitet Mette Bock. over emnet ”Kvinders lange rejse mod Indflydelse”.Vision 2015 er der arbejdet ihærdigt medi klubberne og mange gode forslag harset dagens lys. Nu bliver det så en kommendestor opgave at få forslagene førtud i livet.Nye forslag og tiltag er noget, vi skalarbejde meget med i klubberne. Ude iklubberne kan der tages en god diskussionom, hvordan vi vil have vores klubtil at se ud i fremtiden. Er der nogle regler,som vi kan ændre med henblik på atopnå en mere tidssvarende og mere


DISTRIKTPRÆSIDENTEN SKRIVER . DISTRIKTPRÆSIDENTEN SKRIVERattraktiv klub for nye og gerne yngremedlemmer.Mit motto for året er ” Inner Wheel tiltiden”. Dette kan måske give associationeri retning af DSB`s Tog til tiden. Derer da også visse relationer. Ting kan køreså længe på skinner, at der er behov forreparation og renovering, Således ogsåmed Inner Wheel. Ikke meget har ændretsig i årenes løb, men det har vores medlemmer.Derfor mener jeg, at også vi skaltilpasse Inner Wheel til år 2007, så detbliver mere tidssvarende, og vi dermedkan gøre os forhåbninger om at tiltrækkeflere nye medlemmer og gøre InnerWheel mere spændende for nuværendemedlemmer.”Årets gang i Klubbestyrelsen”, somblev udleveret på instruktionsmødet tilde tilstedeværende præsidenter, og somsenere er blevet tilsendt de fraværende,Efter en flot kædeoverrækkelse,hvor min klubendog havde glædetmig med at inviteresåvel min mand, sommin store børneflok, sågår sommeren nu påhæld – et nyt og ubrugt Inner Wheel årligger foran os med glæder og udfordringer.Et nyt initiativ – sommermøde i Rørvig –så dagens lys. Selv havde jeg desværreikke mulighed for at deltage i mødet –men det glæder mig at høre, at mødet18har jeg forhåbninger om at denne publikationmå blive et godt arbejdsredskabfor bestyrelserne. Den er også lagt ud pådistriktets hjemmeside.Jeg ser meget frem til mine besøg ude iklubberne. Til at lære medlemmerne nærmereat kende og få sat ansigter på navne,Og ikke mindst at lytte til, hvad derrører sig ude i klubberne.Vi skal hele tiden have for øje, at det erklubberne, der er drivkraften i InnerWheel.Jeg ønsker for os alle, at det må blive etrigtig godt Inner Wheel år.På gensyn ude i klubberne og på NyborgStrand.Elisabeth M. JørgensenDistriktspræsident.Distrikt 47både deltagermæssigt og indholdsmæssigvar en stor succes. Så jeg håber nogenhar lyst til at gribe stafetten og fortsætte.Rågelejemøderne var - som altid - velbesøgteog med rigtig fine programmer. Detmærkes, at klubberne sætter en ære i atlave et flot møde til glæde for InnerWheeler fra hele landet.Jeg har selv deltaget i mangeRågelejemøder gennem årene, og det erved disse møder og ved de mange andre”fællesmøder” – lands- og distriktsmøder,at man virkelig får øjnene op for,hvad det vil sige at være Inner Wheeler.Derfor husk i klubberne, at opfordre nyemedlemmer til at deltage i møderne, gernemed et tilbud om at følges ad. Jeg tænkerselv med taknemmelighed på deklubkammerater, som tog hånd om migog sørgede for at få mig med. Det er ikkeklubbestyrelsernes ansvar at få nye medlemmermed i vores fællesskab – det ervores alle sammens ansvar – det er en delaf det, der ligger i vores fælles forpligtelse:Venskab og hjælpsomhed.Nu venter en lang sæson med rigtig mangespændende møder og tilbud. Jeg glædermig meget til at komme rundt påklubbesøg. Og snart er det tid til NyborgStrand møderne – også her håber jeg, atvi bliver rigtig mange. På distriktsmødetSå er der gået endnu etIW-år og det er blevetmin tur til at bæredistriktspræsidentkædeni IW distrikt 48. Ved enpragtfuld fest iFanefjord Skov på Mønfik jeg overdraget ansvaret for distriktetsve og vel i det kommende år.Allerførst vil jeg gerne takke min klubStege IW for et storslået arrangement –godt gået piger!!! Men vi ved jo alle atder ikke er nogen fest hvis ikke der kommergæster, så jeg vil også gerne takkealle der gæstede vores smukke ø på denneregnfulde lørdag i juni. Der skal ogsålyde en tak til nationalrepræsentantAnnelise Andersen fra Brønderslev som19om lørdagen skal vi blandt andet diskutere,hvordan vores forårsdistriktsmøderskal forløbe fremover. Det håber jeg, vifår en rigtig god og konstruktiv dialogom.Jeg håber også, at klubberne vil tagepositivt imod opfordringen til at gå klubreglerog –sædvaner igennem med henblikpå en forenkling og fornyelse. Viskal turde forandringerne.Husk, at når forandringens vinde blæser,så kan vi vælge mellem at bygge læhegneller at bygge vindmøller. Jeg vil helstbygge vindmøller sammen med jer.Solveig BisgaardDistrikt 48havde taget den lange tur fra Nordjyllandtil Møn for at være med til festen.Der er endnu ikke sket så meget idistriktsbestyrelsens regi, idet vi i skrivendestør netop står for at skulle havevores første møde hvor overdragelsen fraden ”gamle” til den ”nye” bestyrelse skalfinde sted. Så derfor er der ikke så megetat underholde med denne gang.Jeg glæder mig meget til at komme rundttil klubberne og lære alle meget bedre atkende, ligesom jeg glæder mig til at træfferigtig mange i forbindelse med NyborgStrand-mødet den 6. og 7. okt.Jeg håber at rigtig mange har lyst til atdeltage i denne weekend, som ikke kuner forbeholdt de delegerede fra klubberne,


Efter afstemningen meddelte NationalRepræsentanten beklageligvis, at hunikke ville lade sig opstille som NationalRepræsentant for 2007-2008.Hun uddybede sin beslutning med, at hunallerede i december havde ment, atarbejdet med IT var for stort og opslidende,og efter rådets afstemning - mentehun ikke, at hun kunne fortsætte med etråd, der ikke havde tillid til de forslaghun fremsatte.Sagen har desværre rullet videre hele foråret- og jeg vil nu her i juni månedmeget kraftigt slå fast, at der ikke, somanført fra forskellig side, på noget tidspunkthar været stillet mistillidsvotum tilNational Repræsentanten.National Repræsentanten har af egen frivilje valgt at træde ud af det hverv, somhele bevægelsen havde valgt hende til, jahun har oven i købet besluttet sig for atHvad er op og ned i it-sagen?Ja, det kommer jo an på øjnene, der ser.Her kommer endnu et indlæg i it-sagen,set fra mit synspunkt – jeg hører nemligtil den side, der endnu ikke har væretrepræsenteret med et indlæg i IW nyt,idet jeg er en af de it-konsulenter, der harværet med til at udarbejde rapporten.Allerede efter indlæggene i Inner WheelNyt fra marts 2007 havde jeg forberedt etindlæg, men jeg undlod at sende dette, dahelt melde sig ud af Inner Wheel.Så kære Inner Wheelere, jeg har efter athave læst de mange indlæg om IT i deseneste to numre af IW-Nyt følt, at detvar nødvendigt, at sagen også blev belystfra ”en anden side”.Inner Wheel har så meget at byde på, atjeg ikke mener, at en enkel sag må overskyggealt det positive, vi har sammen ivores organisation.Lad os se fremad, komme videre og ikkemere ærgre os, men i stedet for ønske dennye National Repræsentant og det nyeråd, der tager fat på arbejdet den 1. juligod vind fremover.Der er nok at tage fat på!Mange IW-hilsenerSolveig TypkærPast-distriktspræsidentDistrikt 46jeg regnede med, at ”sagen” var afsluttet,når det næste nummer kom på gaden –men da tog jeg fejl.I marts bliver der fremsat flere udsagn,bl.a. at:1) Rapporten indeholder fejl og er ikkefyldestgørende2) It-udvalget er ikke uvildigt3) Prisen er 35.000,00 kr.4) Konvertering af database5) En stemmes flertalAd. 1) Jeg mener ikke, at der er fejl i rapporten,og jeg har virkeligt kigget allemine notater fra mødet den 9. december2006 (møde med Wendt-net, Rotary’srepræsentanter, it-udvalget, daværendeNationalrepræsentant, og de daværendeto kandidater til Vicenationalrepræsentant)igennem, men jeg har ikke fundetnoget, der indikerer fejl. M.h.t. om enrapport er fyldestgørende eller ej, så kandette vel altid debatteres; men rapportenhar besvaret de spørgsmål, der blev stilletaf daværende Nationalrepræsentant.Ad. 2) M.h.t. uvildighed blandt it-udvalgetsmedlemmer kan jeg kun opfordrevore medlemmer til at tro på, at vi naturligviser gået til opgaven med en professionelindstilling til at lave en god ogredelig rapport. Jeg mener, at vi har laveten fyldestgørende, god og redelig rapport,der fremstiller sagen/problemstillingenkorrekt.Ad. 3) På mødet den 9. december blevprisen oplyst til 50.000-75.000, og det erden pris, der er oplyst i rapporten, vi kanikke skrive andet end det, vi får at vide.Ad. 4) Rotary-systemet er et databasesystem,der kan sammenlignes med voresmedlemsregister, så vi har altså alleredeet system, som jeg i øvrigt synes er velfungerende.Rotary’s system kan så lidtmere end bare være et medlemsregister,men ikke noget der – efter min mening -kan modsvare en hjemmeside, faktiskanbefalede Rotary’s repræsentanter os atbibeholde vores hjemmesider, hvilket iøjeblikket koster 11.000 kr. om året foralle vores domæner/”navne”. Det er enkonvertering til Rotarys ”medlemsregister-system”,der er oplyst til at koste50.000-75.0000 kr., og oveni denne priskommer så den årlige udgift til voreshjemmesider. It-udvalget foreslår konverteringaf vores database/medlemsregistertil en MsSql database, idet det er detmest optimale format til anvendelse påInternettet. Denne konvertering i voresnuværende system vil koste 1.200,00 kr.Ad. 5) Der var ikke enighed i rådet, såstemmeafgivelsen var 6 mod 5 – d.v.s. endemokratisk afstemning. At Rådet ikkehar kunnet blive enige er it-udvalgetuden skyld i. It-udvalget har udarbejdeten rapport, er fremkommet med en vurdering,der anbefaler at det nuværendesystem bibeholdes – men beslutningen erene og alene Rådets. At den daværendeNationalrepræsentant efterfølgende træfferdet valg ikke at genopstille til posten,kan således ikke henføres til it-udvalgeteller Rådet.Der er indgået mange andre overvejelseri rapporten, f.eks. uddannelse af systemadministratoreri klubberne, usikkerhedomkring udviklingsomkostninger, sårbarhed– men det er økonomien (bådeden kendte engangsudgift og især denukendte udviklingsudgift), der i sidsteende har gjort, at it-udvalget fremkommed den vurdering, at udvalget ikke kun-24 25


Stafettenne anbefale at overgå til Rotarys system.I IW nyt fra juni fortsætterne indlæggene,bl.a.:1) Administrativ eller ikke administrativafgørelse2) Mistillidsvotum3) For lille database4) Flertallet i Rådet har ikke gjort sigovervejelser5) Systemet har været nede sidenfebruarAd. 1) Ifølge referatet fra rådsmødet ijanuar, så mente Rådet på det tidspunkt,at det var en administrativ sag.Ad. 2) Der finder en demokratisk afstemningsted, og da stemmeafgivelsen er 6-5,så vil der jo være nogen, som ”vinder” ogandre der ”taber” afstemningen, men etmistillidsvotum kan jeg ikke se, at der erblevet stillet.Ad. 3) Databasen er ikke blevet for lille.Ad. 4) Rådet – og det er både den ene ogden anden side – har gjort sig rigtig mangeovervejelser omkring sagen; de hargjort det så godt som overhovedetmuligt, og de har stemt efter hver deresoverbevisning. Vi har valgt voresdistriktsbestyrelser og dermed rådsmedlemmer,og jeg har tillid til, at distriktsbestyrelseni mitdistrikt har ydet deres allerbedste til gavnfor Inner Wheel.Ad. 5) Systemet har ikke været nedesiden februar – det var nede i 3 dage imarts, og der var minimale tab af data,bl.a. fordi der naturligvis var taget enback-up kort tid forinden. Til gengældhar Rotarys system været nede i hele pinsenog lidt til, med begrundelse i ”nedslidtserver og derfor flytning til ny”,præcis det samme, som der skete vedvores nuværende system.Jeg tror fortsat på, at afstemningen ijanuar står til troende, og så er Rotaryssystem ikke valgt, og det må vi alle –uanset om vi er for eller imod Rotaryssystem – acceptere.Jeg foreslår, at vi nu arbejder videre ogsammen om den beslutning, der er taget.Lone JunkerIt-konsulent, distrikt 4625. juli 2007Tak til Hanne Thorsgaard for opgavenmed at viderebringe stafetten.Mit navn er Birthe Stenaa Pedersen, ogjeg har været medlem af Hjørring VestreIW siden 1988. I den forløbne tid har jegdeltaget i bestyrelsesarbejdet i klubben(præsident i 1995-96) og i distrikt 44(distriktspræsident 2002-03). På detseneste har min mand været distriktsguvernøri Rotary -distrikt 1440 (2004-05).Det har som guvernante givet mig mangesåvel nationale som internationale oplevelser,hvor jeg naturligvis også har truffetadskillige IW`ere fra ind- og udland.Mit indlæg skal handle om fremtiden.Her vil jeg komme med nogle personligeovervejelser over fremtiden, vel vidende,at der kan være overvejelser af lignendeart i Vision 2015.En meget glædelig begivenhed for osIW`ere er, at verdenspræsidenten i 2008-09 er dansk, idet Suzanne Nielsen,Frederiksværk IW, tiltræder som IIWvicepræsident2007-08. Et stort tillykke,Suzanne! Som IW`er er jeg sikker på, atvi har noget at glæde os til. Det er altiddejligt at have indflydelse, der hvor”græsset gror”, og jeg er helt sikker på, atdu i den noget stive IIW-verden vil forsøgeat gøre dit til en modernisering.Hvad kan vi gøre for at få flere ungekvinder i IW? Det er tydeligt, at der eren tendens til, at selv om der optagesunge mænd i Rotary, så er det ikke ensbetydendemed, at der kommer ungeIW`ere ud af det. Unge mennesker i dagbliver senere forældre, og har ofte dermedsamtidig ansvar for både børn ogkarriere. De er meget gode til at udnyttede muligheder, samfundet giver, samtidigmed at de er meget selvstændige.Ligeledes tænker de unge i dag globalt.Teknologien har været medvirkende til,at verden er blevet mindre. Meget mindre.For de unge ligger ”verden” lige omhjørnet.Der er på det sidste sagt meget om, at viIW`ere trænger til en afstøvning. Det erikke rigtigt; - den afstøvning har alleredeværet i gang i meget lang tid. InnerWheelere er i dag ikke kun Rotary-fruer;men aktive, kreative, selvstændige ogmoderne kvinder, som danner et klubliv,hvor der i kraft af disse kvaliteter er storeog mangeartede resurser. Vi kan godtselv, og vi laver nogle meget spændendemøder. Derfor skulle man tro, at det villevære mere attraktivt for de unge at blivemedlem, end tilfældet er.Det er meget vigtigt, at møderækken iklubben er personligt udviklende for detenkelte medlem. Derudover er det ogsåvigtigt, at det enkelte medlem har etansvar. På det felt er der stor forskel påarbejdet fra klub til klub. Bestyrelserne ide enkelte klubber gør det godt og ermeget engagerede; men måske kunne deud over, at de har det overordnede ansvarog planlægningen af året også i højeregrad uddele opgaver til medlemmerne.Jeg tænker her på f. eks. ”klubber i klubben”,kaminmøder m. drøftelser, venskabs-klub-arbejdeog humanitært arbejde.Det ville skabe større aktivitet hos26 27


Hvordan er det at bo på Færøernemedlemmerne og også tiltrække nyemedlemmer.Uden tvivl kan vi i IW også blive bedretil at udnytte de internationale relationerog dermed fremme den internationaletænkning. Der eksisterer allerede fleremuligheder for at gøre dette i kraft afvenskabs-klub-arbejde, Nordisk Rallyhvert 3. år, hvor IW`ere fra Norden kanmødes og Convention hvert 3. år, hvorman kan møde IW`ere fra hele verden.Men bør denne dimension styrkes, så derikke længere kun er tale om internationalforståelse, men også internationalt samarbejde?Vi er verdens 4 største kvindeorganisationog tæller over 100.000 medlemmer.Som sagt er verden blevet mindre,så det må være muligt at gå nye veje.Dette kunne være et spændende tiltag,som kunne være med til at gøre detattraktivt for nye, yngre medlemmer.Kvinder i Rotary er kommet for at blive.Der er ingen tvivl om, at ”Kvinder iRotary”, skal ses som en moderniseringaf Rotary, samtidig med at det kan giveen medlemstilgang i stedet for den medlemsnedgangRotary også har mærket.For IW betyder ”Kvinder i Rotary” selvfølgeligen medlemsnedgang. Der er simpelthenfærre Rotary-fruer at tage af.Derfor er vi nødt til at have optagelseskriteriernelavet om. Vi kan godt bevarefamilieskabet med Rotary, samtidig medat vi giver større frihed til optagelse afspændende og farverige personer, somkan være en berigelse for det fremtidigeklubliv. I dag er reglerne sådan, at vi kanoptage 4 honorære medlemmer ad gangen.Det var et stort fremskridt, da detblev indført; men nutidens kvinder vilikke være honorære medlemmer, hvor deer på prøve, inden de kan blive tilbudt etaktivt medlemskab; de vil have tilbudt etfuldt medlemskab fra starten. For migkan klubberne sagtens have 1/3 af medlemmerneuden Rotary-relationer. Jeghar fuld tillid til, at klubberne kan magtedet ansvar, det er at udvælge og optagedisse kvinder.Alt tager tid, og lovændringer i IIW tagerlang tid, så derfor må vi indtil videreanvende de gældende regler og måske ihøjere grad blive dygtigere og mere kreativetil at udnytte dem.Det er sjovt at være Inner Wheeler; ogdet skal det stadigvæk blive ved med atvære.Birthe Stenaa Pedersen, Hjørring VestreInner Wheel.Da jeg som distriktspræsident besøgteFærøerne, oplevede jeg, hvor meget de 2klubber på Færøerne har at fortælle omderes klubarbejde, derfor giver jeg stafettenvidere til Bjørg Fjallsbak, KlaksvikIW.Et irrelevant og paradoksalt spørgsmål,hvis ladningen i sætningen har grobund ide mærkelige teser, man engang imellemstøder på i udlandet, også i Danmark, atder et sted ude i Nordatlanten findes etland, hvis befolkning er huleboere, dergår iklædt nissehuer året rundt, såledessom Ekstra Bladet beskrev den færøskebefolkning i optakten til EM-kvalifikationskampenmellem Færøerne ogDanmark i 1992. Kampen der lukkede ogslukkede den gamle idrætspark iKøbenhavn. Vi tabte med 4-1.Nå, spøg til side.Nu har I muligheden ved selvsyn at konstatere,at sådan forholder det sig ikke.Absolut ikke. Digteren Rói Patursson,der blev hædret med den nordiske litteraturprisi 1986, beskriver det igennem sindatter, i et af hans mest kendte digte:Regn. Igennem vinduet registrerer hunde voldsomme regnskyl og vindens voldsommehærgen, og med et udbasunererhun: Det regner i hele verden. Og derefterfår vi en perlerække af lokaliteter: Detregner i Harlem, i Babi Yar, i Rovaniemi,i Valparaiso og i Torshavn. I digtet findervi også hans kendteste strofe: Det regnerpå biblioteket, og det lækker mellem teoriog praksis.Et udtryk for, at vi alle sammen er blomsteraf samme race, der hver for sig forsøgerat tilkæmpe os et værdigt liv, dogunderlagt de nuancerede naturlige forhindringerder måtte findes rundt om iverden.På godt og ondt er Færøerne en del af denvestlige halvkugle. Kulturelt, politisk ogi åndelig størrelse. Landet har væretigennem en kolossal udvikling sidenanden verdenskrig, og i dag er vi på defleste områder på højde med de andrenordiske lande som velfærdssamfund.Færøerne har sit eget flag og eget sprogog til daglig lever vi vel som de andrefolk i Norden. De unges madvaner erpræget af pizza, burgere, chips og cola.Men vi har dog bevaret mange af voresgamle madvaner f. eks. skærpekød, tørretfisk og grind. Dette er for os delikatesser.Man kan være heldig at købe disse ting iforretningerne, men det er mere almindeligt,at man selv producerer, f.eks. selvhænger sit nyslagtede fårekød op i ”hjallin”(udhuset), så bliver det til skærpekødefter 5-6 mdr., dette kan lade sig gørep.g.a den saltholdige luft vi har.I dag er fiskeriet Færøernes hovederhverv,og fisken bliver forarbejdet påmoderne filétfabrikker og bliver eksporteretog udgør mere end 90% af voreseksport, men selvfølgelig beholder vi enhel del til eget forbrug, vi spiser virkeligmeget fisk på Færøerne; men for mangeår siden var Færøerne et landbrugsland,hvor man havde fåreavl som hovederhverv.Et slogan lød sådan: ”Ull erFøroya gull” eller på dansk: ”Uld er Færøguld”, men det gælder jo ikke længere,men vi har stadigvæk omkring 75.000får, men det er mest til eget forbrug, bådehvad kødet og ulden angår. Fårene gårude hele året. I oktober bliver de slagtet,og det foregår som oftest i kælderen elleri udhuset, og det er noget som man selvgør, der er intet slagtehus på Færøerne.I mit nabolag boede en stor kunstner detvar den verdenskendte William28 29


4-lande-træf på Bornholm den 12. maj 2007Heinesen, der skrev sine bøger så tæt påmit køkkenvindue, at jeg næsten kunnefølge med i teksterne, der endte med atblive klassikere i den store verden.Indledningen til hans måske kendtestebog, ”De fortabte spillemænd”, er enkonstatering, der vil noget: ”Langt ude idet kviksølvlysende verdenshav ligger etensomt lille blyfarvet land. Det lillebitteklippeland forholder sig til det store havomtrent som et sandskorn til gulvet i enbalsal.Men set under forstørrelsesglas er dettesandskorn alligevel en hel verden medbjerge og dale, sunde og fjorde og husemed smaa mennesker. Ja, et sted liggerder endda en hel lille gammel by medbrygger og pakhuse, gader og stræder ogstejle gyder, haver og torve og kirkegaarde.Der er ogsaa en gammel højtliggendekirke, fra hvis taarn der er udsigt overbyens tage og videre over det almægtigehav.”Et andet sted har Heinesen gjort konstateringen,at Torshavn er verdens navle,men han har i sin åndelige virksomhed,som er et symptom på nationens tilstand,bevist, at vi 48.000 sjæle bor her i verdensgeografiske udmark af andre årsagerend kun de praktiske.Isolationen er brudt. Vi ser i dag længerehen i udviklingen end William, da hanbeskrev fyrtårnet på den nærmest beliggendeø, som tårnet ved verdens ende. Vier en del af verden, en del af globaliseringen,vores ungdom surfer rundt på internettettime efter time og uddanner sig ialverdens afkroge for at matche menneskehedensudvikling.Hvorfor bor vi på Færøerne? Velsagtensfordi vi betragter os som en ligeværdigpart af menneskeheden, at vi har voresegen nationale identitet, som arvinger afnordiske vikinger, og vel især fordi vimener at have samme opgave som alleandre eksistenser i denne verden, i åndeligog verdslig øjemed at gøre voresyderste for at forsørge os selv af egendrift, at gøre verden bedre, samtidig somvi producerer et overskud til dem af os,der ikke var så heldige, at de stod med enguldske i hånden, da verden åbenbaredesfor dem.Det regner i hele verden. Dog ingen stederværre end i Torshavn. Alligevelelsker vi dette sted og agter aldrig at flygteherfra. Trods internationaliseringenhar mine børn heller ingen planer om det,og mine børnebørn ser ud til at stortrivesher.Kamma Ellefsen, Torshavnar InnerWheelDeltagere: Medlemmer af Inner Wheelklubber fra Rügen, Skurup. St.Heddinge, 1 enkelt innerwheeler fraEngland og Rønne Inner Wheel Klub.Omsider oprandt den store dag, somRønne Inner Wheels bestyrelse havdehaft på sin dagsorden lige siden september2006. Det havde ikke været så ligetilat koordinere et 3-lande-træf (der blev tilet 4-lande-træf) på Bornholm, hvilkethovedsageligt skyldtes færgetrafikken tilog fra Bornholm.I højt humør og i strålende solskin mødtes33 dejlige damer på Rønne Havn lørdagformiddag den 12. maj til en guidetbustur halvvejs rundt om Bornholm.Rønne Inner Wheels præsident, AnnetteHalse, bød velkommen og serveredechampagne, juice og vand, godt bistået afsin mand, Christian, og bussens dygtigechauffør, Kenn.Turen gik gennem det smukke landskabtil Bornholms Kunstmuseum vedHelligdomsklipperne i Rø, hvor alle nødmuseets kunstværker og museets imponerendearkitektur.Derefter gik turen til Gudhjem ogBokulhus, en hyggelig restaurant der ligger47 m over havet med en pragtfuldudsigt over den maleriske by. Vi fik ensærdeles lækker frokost, der var en finoptakt til et festligt, internationalt samvær.Der blev talt tysk, engelsk, svenskog dansk hen over de festligt pyntedeborde. Ved afslutningen af frokosten blevder holdt taler af Rügens præsident, AnjaSacher, der medbragte en overdådig kurvmed alle mulige lækkerier fra Rügen, afSkurups præsident, Anita Pärsson, dermedbragte en lyserød rose, en æske chokoladeog et gavebrev med en aktie iSvaneholm Slot, hvor Skurup InnerWheel plejer at holde deres møder, og afSt. Heddinges præsident, Inger RitaEbdrup, der medbragte materiale omStevns og en kunstbog af Merete Hansen.Til sidst afsluttede Annette Halse frokostenmed opfordring til stående at synge”Auld Lang Syne”.Efter en dejlig frokost gik turen videre tilBaltic Sea Glass syd for Gudhjem, hvorden ene af de to indehavere af glaspusteriet,Maibritt Jönsson, fortalte om glassetog dets muligheder. Både brugsglas ogunika glas blev beundret, og en del glas igalleriet fik nyt hjemsted.Derefter kørte bussen gennem Danmarkstredjestørste skov, Almindingen, derviste sig fra sin bedste side, nemlig medde skønneste lysegrønne bøgetræer, tilNyker, hvor Nyker Rundkirke fra 1150og specielt Bente Hammers smukke tekstilerblev set. Bente Hammer har sin forretningog sit værksted i den gamle,smukt renoverede smedje, der ligger ligeved siden af Ny Kirke. Der blev prøvettøj, handlet og bestilt en hel del klæder iBente Hammers butik!En dejlig dag var ved at være slut, ogturen gik tilbage til færgelejet i RønneHavn, hvor der blev sagt farvel med kysog omfavnelser efter en dag fuld af glædeog venskab mellem fire lande.Hvis man gerne vil se flere billeder fra 4-lande-træffet, kan man gå ind påwww.roenne.innerwheel.dk og klikke påfotoalbumLissi Herron og Birgit DamgaardRønne Inner Wheel30 31


3 min. i Korsør IW den 05.06.072. pinsedag havde vi inviteret gode vennertil frokost hos os. Vi var i alt 9 personer.Vi havde en rigtig dejlig dag i gode vennerslag med en dejlig frokost.Det kan jeg tillade mig at sige, for allehavde bidraget med noget. Hver enkeltting vi fik, var en delikatesse.Vi startede i spisestuen, men det godevejr tog over, og så rykkede vi ud i vorespergola, som på denne måde blev indvietefter en større ombygning.Nu spørger I måske nok: Hvad kommerdet egentlig os ved, at Kirsten og Pervælger at fejre pinsen (som i øvrigt ogsåvar vores bryllupsdag) på denne måde.Man gør jo så mange forskellige ting,afhængig af hvem man er – og det er velikke synderligt interessant.Men grunden til, at jeg fortæller det, er,at hvis Per ikke havde været i Rotary, ogendnu mere sikkert, havde jeg ikke væretinnerwheeler, havde det slet ikke væretmuligt for lige præcis os 9 at samles, forså kendte vi formentlig slet ikke hinanden.Og det har fået mig til at tænke på, hvadInnerwheel blandt meget andet betyderfor mig.Selv om jeg er vokset op i Korsør, har jegdog været væk herfra siden jeg var ung,så da Per og jeg flyttede hertil for godt 11år siden, var det med en vis bekymring,jeg så fremtiden i møde. For godt nokkendte jeg en hel del overfladisk, menmange af mine venner fra ungdommenhavde ligesom jeg forladt byen, troedejeg, dels for at uddanne sig og dels for atetablere sig andre steder. Mine forældrevar her, og det var dejligt – men derudover kendte vi ikke mange.Per blev hurtigt opfordret til at bliveoptaget i Rotary, hvor han hurtigt fandtsig godt tilrette. Selv blev jeg inviteret tilmøde i Innerwheel, hvor jeg opdagede, atder var flere kendte ansigter, både tidligerelærere og også en del, jeg var voksetop sammen med, men så havde mistetforbindelsen med. Og det er blevet etmeget lykkeligt gensyn for mig.Jeg tror, noget at det bedste her i livet erat møde gamle venner igen – bl.a. fordiman har en fælles fortid og hurtigt kangenoptage tråden og fortsætte, hvor manslap. Det næstbedste må så være at mødenye, både venner, som man lærer rigtiggodt at kende og holde af, og også alleandre, som man ikke kommer lige så tætpå, men som man har et godt fællesskabmed.Og det er lige præcis det, Innerwheel hargjort for mig.Jeg har siddet og kigget lidt i nogle af deførste månedsbreve, der blev skrevet i1963. De ”Rotaryfruer”, som det hed dengang, der tog initiativet til at starteKorsør Innerwheel Klub skal have stortak.I et af brevene stilles spørgsmålet, hvorforman absolut skal mødes i en internationalorganisation med faste traditioner.Man kunne vel ligeså godt blot samles engang om måneden og hygge sig med hinanden.Men jeg er overbevist om, atvores klub (og sikkert også mange andre)næppe havde eksisteret i så mange år,hvis man ikke havde haft en dagsorden,som man stort set har tilfælles med restenaf verden – men i stedet blot var mødtesfor kun at hygge sig. Det er vigtigt, at vibåde nationalt og internationalt vedkenderos vores fællesskab og holder fast ide traditioner, det medfører.Det er også vigtigt, at vi via fællesskabetbidrager til, at innerwheel hjulet til stadigheddrejer, og således hele tiden giveros alle nye opgaver, som er medvirkendetil at udvikle klubben og finde nye sideraf os selv.Besøg af Oslo Inner WheelDen 4. juni kunne vi i Københavns InnerWheel gengælde det flotte arrangement,som vor norske venskabsklub i Oslo havdebudt os på, da vi med 21 deltagerbesøgte dem i foråret 2005.Vor præsident Anette Mortensen ogundertegnede hentede 18 glade og veloplagteOslo” piger “ved Norges båden ,hvorefter vi sluttede os til de resterende16 deltagere ved Østerport station.Den fælles dansk-norske udflugt startedegodt nok i silende regn, da vi påbegyndtevandringen gennem Østre Anlæg ifodsporene på vor fælles KongeChristian 4. Dette afholdt os dog ikke fraat indlægge en lille pause med enGammel Dansk og peanuts , før vi fortsattevidere igennem den Botaniske Havetil Rosenborg Slot.Efter vi havde set slottet og kronjuvelerne, gik turen videre igennem RosenborgDette er de tanker, der udsprang af enpinsefrokost.Tak til Else Topsøe og Inger Weidemann,som jo heldigvis er meget aktive medlemmerstadigvæk, fordi I var med til attage initiativet og chartre vores klub tilbagei 1964. – Og tak til alle jer andre,fordi I alle sammen bidrager til, at det erdejligt at være innerwheeler og dejligt atvære her i Korsør.Kirsten EliasenHave - Kongens Have mod Nyhavn.Også her havde vi tid til på halvvejen atnyde et glas rødvin under en baldakin aflyserøde roser. Vejret var for længst klaretop og vi ankom kl. 13.00 i højt humøri Nyhavns Færgekro, hvor det store sildebordventede os.Det sidste indlæg på en skøn dag medvore norske venner var Havnerundfarten,hvor København viste sig fra dens allerbedsteside. Det var en flok trætte, menglade norske Inner Wheeler, vi satte påShuttle Bussen til Oslo båden.Alice Waldner, Københavns Inner Wheel32 33


KONKURRENCEJa-ja vi kan det med at lægge æg: Den rigtige løsning kommer her:Først en alm. løsning, dernæst en matematisk løsning.Opgaven var1 1 /2høne lægger 1 /2 æg på 1 /2 dag. - Hvor mange æg lægger 7 høns på 6 dage?3 høns lægger 3 æg på 1 1/2 dag.3 høns lægger 6 æg på 3 dage.1 høne lægger 2 æg på 3 dage.7 høns lægger 14 æg på 3 dage.7 høns lægger 28 æg på 6 dage.1 /2 op i 6 = 4 / 4x7 = 28Det er næsten som i virkeligheden, da alm. høns lægger ca. 0,9 æg om dagen.Sidste nummers vinder er:Kirsten Madsen, Skive I.W.som snarest får tilsendt præmien, der denne gang selvfølgelig er en æggekoger.KONKURRENCEOg så over til dette nummers konkurrence:I en skuffe i et mørkt lokale (propperne er sprunget) ligger der 12 par sorte strømperog 12 par røde strømper.Når man kigger ned i skuffen, har man ingen mulighed for at skelne mellem de sorteog de røde strømper.Man kan heller ikke mærke forskel på dem. (Da de er vaskede - lugter de hellerikke!).Hvor mange strømper kan man nøjes med at tage med sig, når man skal væresikker på, at man har et par der matcher ?Husk du kan spare porto og kuvert, ved at maile dit svar til lisspurre@tiscali.dksenest den 30. november til redaktøren og der vil igen blive trukket lod blandt derigtige svar.Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort i næste nummer.34 35


Sommertræf i RørvigOnsdag den 4. juli afholdte distrikterne47 og 48 i fællesskab et sommertræf i detskønne Rørvig.Alice Waldner fra København InnerWheel Klub stod for selve arrangementet.Der var i alt tilmeldt 54 personer og vimødtes alle kl. 12.00 på Rørvig Kro. Etmeget dejligt sted, som varmt kan anbefales.Træffet startede med et fantastisk godtforedrag af museumsinspektør Jan SteenJacobsen fra Odsherreds KulturhistoriskeMuseum. Han førte os hele vejen igennemOdsherred med sin fortælling oglysbilledshow.Efterfølgende var der den skønneste frokost,som næsten ikke kan beskrives –den skal opleves.Efter frokosten blev vi alle budt hjem til”sluk-efter” hos Alice Waldner og hendesmand. Alice og hendes mand har detskønneste sommerhus i Rørvig, medudsigt over Isefjorden. Det var en heltfantastisk eftermiddag. Mange vil huskedenne dag. Alice blev opfordret til, atlave endnu et arrangement til næste år.Det er en dejlig måde, at møde andreInner Wheel-piger på, selvom det er påtværs af distrikterne.Tak til Alice for en fantastisk dag. Jegglæder mig allerede til næste år.Kirsten JakobsenPastdistriktspræsident D48Virum Inner Wheel klubs 25. års jubilæumPræsident Lene Hartoft, Hella Slot, præsidenten,Kirsten B. Hansen, Ketty Sløk,Lis Kjærulff, Bjørg Heegaard-Poulsen,Ellen Dehlie og Inger-Lise Stæhr.Fredag d.15. juni mødtes 50 festklædte,feststemte og glade mennesker på HotelFortunen for sammen at fejre VirumInner Wheel Klubs 25. års jubilæum.Og sikken et brag af en fest! Det var barealle tiders vellykkede aften med mangeflotte taler flot festmenu, dejlig musik,festlig underholdning og herlige sange. 7af klubbens medlemmer er chartermedlemmer,og de blev hyldet på behørig vismed tale af præsidenten og røde roser.Efter kaffen blev der spillet op til dans,og der blev danset til den lyse morgenDenne herlige fest blev optaget på videoaf præsidentens mand Just Hartoft, ogalle klubbens medlemmer har efterfølgendefået et eksemplar af denne DVDforærende, således at man kan genoplevedenne dejlige fest, hvis man skulle havelyst. Billeder fra festen kan ses på klubbenshjemmeside www.viruminnerwheel.dkLis Kjærulff36 37


Velkommen til nye medlemmerDistrikt 44 Ebeltoft Lene Thorbjørn ChristensenAase FriisLise Riis SnejbjergGrenaa-DjursBodil BachHinnerupElse Marie Skælmose MathiassenHjørringVibeke SkagboBirthe WorsøeHjørring Vestre Lene BorupKjellerupElse LarsenNørresundbyBirgit LarsenKirsten MidtgaardRanders Vestre Inge KvorningSæbyBirgit Gantzhorn KaptainThistedRuth HansenBirgitte WensienAalborghusLene BrixGitte FrederiksenHanne RimmenMargrethe Skou StenildAarsJette Torslev SøndergårdKaren ToftDistrikt 45 Esbjerg Edith HansenKirsten Merete LarsenHolstebroSigrid AntonsenIkastLene Chüsler AndersenRingkjøbingAarhus VestreKirsten HjulmandInger HøiElin Munkgaard MøllerDistrikt 46 Ejby Susanne AndersenHenriette JensenKoldingJette Elton BurkalSkærbækMerete Porse LorenzenVamdrupKirsten JensenDistrikt 47 Helsingør Ellen Daugaard HansenSøllerødAnette Sunne HarderBirgitte Soldbro LarsenVirumInger LuggerDistrikt 48 Holbæk Jette HermansenHeidi ØrskovKorsør NorNakskovNykøbing FalsterNykøbing SjællandNæstvedRoskildeSlagelse-AntvorskovSorøDødsfaldHanne NielsenHanne Bruun KruseHelle Sloth PedersenLone BendtsenConnie GremstrupGudrun Vibeke KnaackBirgitte MüthelAnelise NielsenDistrikt 44 Bjerringbro Regitze ThorupRebildBith ChristensenRøndeInger ThellesenViborgLis JacobiDistrikt 45 Herning Søndre Karen Margrethe KampmannDistrikt 47 Hillerød Vibeke UlsøKastrupMisse CarlsenDistrikt 48 Nakskov Ruth West PedersenNykøbing Falster Else Margrethe SimonsenÅrsindsamlingenDer er indbetalt kr. 217.000,00 for Inner Wheel året 2006/2007, beløbet bliveroverrakt på Landsmødet til Foreningen Grønlandske Børn, hvor generalsekretærMarianne Jensen vil komme og fortælle om foreningens arbejde.Årsindsamlingen 2008-2009"Klubbernes forslag til projekt for Årsindsamlingen 2008-2009 skal være egetdistrikts præsident/sekretær i hænde senest d. 1. december 2007.Kun 1 forslag pr. klub. Forslaget skal ledsages af en kort begrundelse forklubbens valg af projekt, evt. med angivelse af en web-adresse".38 39


VIGTIGE DATOERRally - Ålesund i Norge den 7.-8. og 9. september 2007Landsmøde på Nyborg Strand den 6. og 7. oktober 2007VIGTIGE ADRESSERFrimærker afleveres/sendes til Hanne Dahl, Granvænget 6, 5700 SvendborgDåseringe kan tages med på landsmødet og afleveres til Kirsten Egelund AndersenNæste nummer udkommer december 2007Sidste frist for manuskripter til ansvarshavende redaktørfredag den 2. november 2007Udenlandske abonnenter: kr. 80.-Tilmelding til Rådskasserer Lis Cathrine Poulsen senest 30.junie-mail: lispoulsen@post.tele.dkBetaling til: Alm. Brand Bank 7681 - 1568609 senest 30. augustIBAN nummer DK5476810001568609Returblade sendes til medlemsregisteret.Kirsten Bruse – Valmuevej 55 – 7500 Holstebro

More magazines by this user
Similar magazines