SIKKERHEDSDATABLAD - Dana Lim A/S

danalim.dk

SIKKERHEDSDATABLAD - Dana Lim A/S

Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)SIKKERHEDSDATABLADPUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden1.1. ProduktidentifikatorHandelsnavnTurbo Tack 291Produkt nr.520REACH registreringsnummerIkke anvendeligAndre produktidentifikatorerPR-nr: Under anmeldelse1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådesRelevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingenMonteringslim til de fleste byggeopgaverDen fulde ordlyd af evt. nævnte identificerede anvendelseskategorier findes i punkt 16.1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladetFirmanavn og adresseDana Lim A/SKøbenhavnsvej 2204600 KøgeTlf: +45 56 64 00 70Fax: +45 56 64 00 90KontaktpersonProduct Safety DepartmentE-mailinfo@danalim.dkSDS udarbejdet den02-03-2012SDS Version4.01.4. NødtelefonKontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.PUNKT 2: Fareidentifikation2.1. Klassificering af stoffet eller blandingenProduktet er ikke klassificeret som farligt.2.2. MærkningselementerFarepiktogram-Risiko m.v.-Oplysningspligtige indholdsstofferSikkerhed2.3. Andre farerGenerelt -Forebyggelse -Reaktion -Opbevaring -Bortskaffelse -Anden mærkningSikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.AndetTurbo Tack 2911/6


Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)-VOC-PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer3.1/3.2. StofferNAVN:TrimethoxyvinylsilanIDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 2768-02-7 EF-nr: 220-449-8 REACH-nr: 01-2119513215-52INDHOLD: 1-5%DSD KLASSIFICERING:R10 Xn;R20CLP KLASSIFICERING: Flam. Liq. 1, Acute Tox. 4H226, H332NAVN:Organosilan esterIDENTIFIKATIONSNUMRE: -INDHOLD: 1-5%DSD KLASSIFICERING:R10 Xn;R20CLP KLASSIFICERING: Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4H226, H332NAVN:Aminofunktionel OligosiloxanIDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 749886-39-3INDHOLD: 1-5%DSD KLASSIFICERING:C;R34CLP KLASSIFICERING:Skin. Corr. 1BH314(*) Den fulde ordlyd af H/R-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de ertilgængelige.Andre oplysningerPUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltningerGenereltVed uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kanrette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Vedvedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrigen bevidstløs person vand eller lignende.IndåndingBring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.HudkontaktForurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vandog sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.ØjenkontaktFjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) i flere minutter indtilirritationen ophører. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søgeslægehjælp.IndtagelseGiv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgåendelæge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet.Fremkalde ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke villøbe tilbage i munden og halsen.ForbrændingSkyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min.4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkedeIngen særlige4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendigIngen særligeOplysning til lægenMedbring dette sikkerhedsdatablad.Turbo Tack 2912/6


Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)efterkommes.EksponeringsgrænseErhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om maksimumkoncentrationerfor eksponering. Se arbejdshygiejniske grænseværdier nedenfor.Tekniske tiltagLuftbårne gas- og støvkoncentrationer skal holdes lavest muligt og under de pågældende grænseværdier(se nedenfor). Brug evt. punktudsugning såfremt almindelig luftgennemstrømning i arbejdslokalet ikke ertilstrækkeligt. Sørg for synlig skiltning af øjenskyller og nødbruser.Hygiejniske foranstaltningerVask altid hænder inden pauser og ved arbejdets ophør.Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøetIngen særlige krav.Personligt værneudstyr-GenereltSåfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter(Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Seevt. produktets kodenummer i afsnittet om "oplysninger om regulering".LuftvejeneNormalt ikke relevant, hvis lokalet er velventileret. Ved anvendelse i små, meget dårligt ventilerede rum kananvendes gasfiltermaske (Filtertype AX).Hud og kropIngen særlige krav.HænderVed arbejde med fugepistol kan der arbejdes uden handsker, hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet.Handsker skal anvendes ved skift af limpatron.ØjneIngen særlige krav.PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaberFysisk tilstand Farve Lugt pH ViskositetMassefylde(g/cm3)Pasta Hvid NA - - 1,56Tilstandsændring og dampeSmeltepunkt (°C) Kogepunkt (°C) Damptryk (mm Hg)- - -Data for brand- og eksplosionsfareFlammepunkt (°C) Antændelighed (°C) Selvantændelighed (°C)- - -Eksplosionsgrænser (Vol %) Oxiderende egenskaber- -OpløselighedOpløselighed i vandn-octanol/vand koefficientUopløselig -9.2. Andre oplysningerOpløselighed i fedtAndet- N/APUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet10.1. ReaktivitetIngen data10.2. Kemisk stabilitetProduktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".10.3. Risiko for farlige reaktionerIngen særlige10.4. Forhold, der skal undgåsIngen særligeTurbo Tack 2914/6


Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)10.5. Materialer, der skal undgåsStærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler10.6. Farlige nedbrydningsprodukterProduktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i sektion 1.PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger11.1. Oplysninger om toksikologiske virkningerAkut toksicitetSubstans Art Test Eksponeringsvej ResultatTrimethoxyvinylsilanTrimethoxyvinylsilanTrimethoxyvinylsilanRatRabbitRatLD50LD50LD50OralDermalInhalation7100 mg/kg3200 mg/kg16,8 mg/l/4hLangtidsvirkningerIngen særligePUNKT 12: Miljøoplysninger12.1. ToksicitetSubstans Art Test Testens varighed ResultatTrimethoxyvinylsilanTrimethoxyvinylsilanTrimethoxyvinylsilanTrimethoxyvinylsilanFishDaphniaDaphniaAlgaeLC50EC50NOECNOEC96 h48 h21 d72 h191 mg/l169 mg/l28 mg/l25 mg/l12.2. Persistens og nedbrydelighedSubstans Nedbrydelighed i vandmiljøet Test ResultatIngen data tilgængelige12.3. BioakkumuleringspotentialeSubstans Potentiel bioakkumulerbar LogPow BCFIngen data tilgængelige12.4. Mobilitet i jordIngen data12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurderingIngen data12.6. Andre negative virkningerIngen særligePUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse13.1. Metoder til affaldsbehandlingProduktet er omfattet af reglerne om farligt affald.AffaldEAK-kodeKemikalieaffaldsgruppe:08 04 10Særlig mærkning-Forurenet emballageEmballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.PUNKT 14: TransportoplysningerIkke farligt gods i henhold til ADR og IMDG.14.1 – 14.4UN-forsendelsesbetegnelseADR/RID UN-nummer(UN proper shipping name)TransportfareklasseEmballagegruppeBemærkningerIMDG UN-no. Proper Shipping Name Class PG* EmS MP**Hazardousconstituent14.5. MiljøfarerTurbo Tack 2915/6


Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)-14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren-14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-kodenIngen data(*) Packing group(**) Marine pollutantPUNKT 15: Oplysninger om regulering15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,sundhed og miljøAnvendelsesbegrænsninger-Krav om særlig uddannelse-15.2. KemikaliesikkerhedsvurderingNej2212010494, Dana Lim A/SPUNKT 16: Andre oplysningerKilderArbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efterlov om arbejdsmiljø.Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC.AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.EU forordningen 1907/2006 (REACH).EU forordningen 1272/2008 (CLP).Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).Den fulde ordlyd af H/R-sætninger omtalt i afsnit 3R10 - Brandfarlig.R20 - Farlig ved indånding.R34 - Ætsningsfare.H226 - Brandfarlig væske og damp.H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.H332 - Farlig ved indånding.Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1Andre symboler omtalt i punkt 2-AndetDet anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte informationkan ikke bruges som produktspecifikation.Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvisgældende ved brug sammen med andre produkter.Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se sektion 1) af dettesikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.Sikkerhedsdatabladet er valideret afDorthe ChristensenDato for sidste væsentlige ændring (Første ciffer i SDS version)30-08-2011Dato for sidste mindre ændring (Sidste ciffer i SDS version)02-03-2012ALPHAOMEGA. Licens nr.:2212010494, Dana Lim A/Swww.chymeia.comTurbo Tack 2916/6

More magazines by this user
Similar magazines