downloades i PDF-format - Midtjysk Turisme

midtjyskturisme.com
  • No tags were found...

downloades i PDF-format - Midtjysk Turisme

filmskal ses ivirkelighedenHVAD KAN FILM GØRE FORTURISTBRANCHEN?SIDE8VÆRKTØJSKASSENSIDE18INDLEDNING04HVAD KAN FILM GØRE FOR TURISTBRANCHEN?08CASE: LUDVIG OG JULEMANDEN12HVAD KAN TURISME GØRE FOR FILMBRANCHEN?14- EN HÅNDBOG OM FILMTURISMECASE: RINGENES HERRE16VÆRKTØJSKASSEN18WALLANDERYSTADS EGEN KRIMINALKOMMISÆRSIDE26©YellowBirdCASE: WALLANDER26FILMTURISMEN UNDER LUP2802 FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN INDHOLDSFORTEGNELSE03


AktørmodelDer er mange aktører involveret i at skabe filmturisme omkring en film- ellertv-produktion. Samspillet mellem dem varierer fra produktion til produktion.Med håndbogen her vil vi vise, hvordan relevante aktører kan samarbejdeom filmturisme på forskellige måder. For at skabe et overblik har viudarbejdet en model, hvor de relevante aktører bliver fremhævetmed en bestemt farve gennem håndbogen.FILM- OG TV-BRANCHENProduktionsselskabet, tv-stationen,Filminstituttet og andre partnereskaber filmens eller tv-seriens universog er de kreative og økonomiskekræfter i produktionen. Det er her,aftalerne laves omkring, hvad deenkelte samarbejdspartnere kanbidrage med, og hvad de får ud afsamarbejdet.KOMMUNENKan hjælpe økonomisk og strategiskmed at tiltrække en produktion iet tæt samarbejde med den lokaleeller regionale destination og Filmkommission.Kommunen er en vigtigaktør, særligt når det omhandlerstørre organisatoriske og offentligeindsatser i forbindelse med filmturismetiltag.FILMKOMMISSIONKommissionen har interesse i attiltrække produktioner til en bestemtregion. Filmkommissioner fungereri denne sammenhæng som bindeleddetmellem turistbranchen ogfilm- og tv-branchen. Filmby Aarhusog Den Vestdanske Filmpulje fungerersom filmkommissionen i Jylland.DESTINATION/TURISTBUREAUDestinationen (DMO - Destination ManagementOrganization) eller turistbureauet erden enhed, der arbejder strategisk medturisme omkring en by, en region eller etland i forhold til at øge antallet af turister.Destina tionen arbejder bredt indenformarketing, forretnings- og organisationsudvikling.De har en værdifuld viden om detlokale miljø, både hvad angår virksomhederog locations.PRESSENPressen bruges som en ressource til atfortælle de omkringliggende historierfør, under og efter en produktion. På heleformidlingssiden af filmturisme er pressenselvfølgelig en nøglespiller.TURISTAKTØR OG ERHVERVSLIVDisse lokale aktører er meget vigtige for atskabe en sund og bæredygtig filmturisme. Detgælder både dem, der møder turisten i dagligdagen,og dem som ikke gør. De sidder medvigtigt lokalkendskab og nøglen til at skaffeøkonomiske fordele, hvis en produktion vælgerlige præcis deres nærområde. De rabatter ogaftaler, som indgås for at tiltrække en produktion,kan komme tilbage via øget turisme.Før, underog efterDenne model viserideen om, at arbejdetmed filmturismestarter lang tid før,produktionen filmer.Under selve produktionener der ogsåmange muligheder forat lave et samarbejdeimellem produktionenog destinationen.I tiden efter er måletat fastholde interessenhos turisterne ogskabe grobund foreventuelle fremtidigefilmeventyr.Læs meget mere iværktøjskassen påside 18Promover destinationenvia filmeneller tv-serienTilbyd konceptferierAfhold premieren ijeres lokalområdeAfhold foredrag ogtemaaftenerBrug jeres filmkommissionsom rådgiverFasthold samarbejdet og deljeres viden og erfaringLav filmsouvenirsLav guidede toursSkab nye attraktioner og fåfat i filmgenstandeResearch film- og tv-projekterFILM- ELLERTV-PRODUKTIONLav unikke eventsProducer “behind the scenes”video og interviewsBrug sociale medier til atskabe fællesskaber omkringfilmen eller tv-serienUndersøg jeres område forspændende locationsFå fat i premieren ogsikr jer rettighederLav en mediestrategiSkab samarbejde ogudveksling mellem erhvervslivog film/tv-produktionenBrug de lokale - cast demsom statister06 FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN INDLEDNING - AKTØRMODEL07FILM- OG TV-BRANCHEN KOMMUNEN DESTINATION/TURISTBUREAU FILMKOMMISSION PRESSENTURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV


Hvad kan film gøre forturistbranchen?HVILKE FORDELE, UDFORDRINGER OG MULIGHEDER RUMMER FILMTURISMEN? HVORDAN KAN DESTINATIONERNE,TURIST AKTØRERNE OG DET LOKALE ERHVERVSLIV SAMARBEJDE MED FILMBRANCHEN? HVORDAN HAR ANDRESUCCESFULDT ARBE JDET MED FILMTURISME? DET KAN DU LÆSE MERE OM PÅ DE FØLGENDE SIDER.Midtjysk Turismes syn på filmturismeAF KARIN BUHL SLÆGGERUP, KOMMUNIKATIONSCHEF, MIDTJYSK TURISMEAt sætte fokus på filmturisme givergod mening for de fleste turistdestinationer.Nutidens turist ønskernemlig mere end blot en ferie,hvilket ses i det faktum,at markedet for “specialinterest-rejser” ogoplevel ser har væretstærkt stigende deseneste år.Samtidig er det via de mangemedie platforme blevet nemmereat komme i kontakt med etpublikum med nicheorienteredeinteresser såsom filmlocations.En filmproduktion giver en rækkeindtjeningsmuligheder, i særliggrad for overnatningsstederne,når de huser filmholdet under produktionen.Samtidig får destinationenogså mulighed for at skabeopmærksomhed om områdetunder optagelserne, hvor det ofteer muligt at træffe aftaler medproducenten om at få adgang forpublikum til locations.Hvis en destination skal lukrere påen produktion, forudsætter det, atfilmen opnår en vis grad af popularitethos et nationalt såvel sominternationalt publikum. Men detforudsætter i lige så høj grad, atdestinationen forstår at integrereopmærksomheden omkring filmenog de respektive locations i destinationensmarkedsføring, på bådekort og langt sigt. Samtidig er detvæsentligt for destinationen, at sefilmen som et supplement til og enunderstøttelse af destinationensøvrige profilering.Hos Midtjysk Turisme betragtervi filmturisme som et “add-on”til de forretningsområder ogaktiviteter, som vi ellers arbejdermed. Endvidere er samarbejdetmed filmindustrien og organisationernebag en oplagt mulighedfor at stille nye redskaber og kommunikationsformertil rådighedfor vores samarbejdspartnere iregionen. Vi befinder os endnu påpionérstadiet, men håber gennemsamarbejdet med Filmby Aarhus©Simon Jeppesenog vores destinationer, at hente enrække erfaringer på dette område,som kan anvendes fremadretteti en målrettet indsats omkringfilmturisme.08 FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN HVAD KAN FILM GØRE FOR TURISTBRANCHEN?09FILM- OG TV-BRANCHENKOMMUNENDESTINATION/TURISTBUREAUFILMKOMMISSIONPRESSENTURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV


Hvad kan film gøre for turistbranchen?Historien omYstad og WallanderDen svenske by Ystad har opbyggeten identitet omkring HenningMankells kendte politifigur, KurtWallander. Bag succesen findes enmålrettet og bred indsats fra YstadKommune og den lokale destination,som gennem de seneste 21 århar arbejdet på at skabe den bedstmulige oplevelse for turisterne.Dog har vejen til succes også budtpå udfordringer.Marie Holmström, turismestrategved Ystad Turistbyrå, fortæller, atderes adgang til filmselskabernesarbejde har varieret megetgennem de forskellige optagelser,hvilket har gjort arbejdet i før ogunder-fasen af filmproduktionenvanskeligt. Men produktions -sel skabet Yellow Bird er i 2012 igang med at filme nye Wallanderhistorier,og samarbejdet indebærerdenne gang mulighed forløbende at skabe indhold. “Jeg ved,at vi denne gang vil have bedremulighed for at få billeder frasettet, hvilket før har været svært.Vi vil også have bedre mulighedfor at afholde pressemøder medskuespillerne on-location,” sigerHolmström.Udgangspunktet for samarbejdethar hele tiden været det samme.“Strategien har altid været at fåså meget information som muligt.Det er os, som får spørgsmålenepå turistkontoret, og os som møderturisten.”Samtidig har det været vigtigt atsikre en stor lokal opbakning tilønsket om at være en filmvenligby. Det har udmøntet sig i en decideretfilmstrategi fra kommunensside, hvor alle ansatte i kommunenopfordres til at være filmproduktionenbehjælpelig, med alt fravejafspærringer til at mørklæggehele byen.“Derudover prøver vi på at være så“Strategien har altid været at få så meget informationsom muligt. Det er os, som får spørgsmålene på turistkontoret,og os som møder turisten.”©YellowBirdåbne som muligt over for borgernei Ystad, da det er vigtigt, at de ogsåer stolte og positive over for voresidentitet som filmby,” fortællerHolmström.Fremtiden for filmturisme i Ystader lys. Kommunen har erklæret,at man vil være førende inden forfilmproduktion. Målet er, at mindstfem film skal skabes i Ystad hvertår. Senest har man påbegyndtudviklingen af et kontorhotel, hvorkreative virksomheder kan bidragemed nye ideer og metoder til atvidereudvikle blandt andet filmturismemed eksempelvis apps oginteraktive spil.I kan læse mere om Wallander ogfilmturismen i Ystad på side 26.Wallander-brandetInterview medStaffan Garnaeus,Hoteldirektør,Hotell Continental i Ystad“For os startede det hele medde første Wallander-film. Voresgæster begyndte at spørge efterWallanders foretrukne bord irestauranten, og vi begyndte atservere hans yndlingsretter. Da detlokale Cineteket-museum åbnede,introducerede vi en pakke medbilletter, mad og overnatning.Vores strategi er at gøre brug afWallander-brandet så længe sommuligt. Vores hotel har draget storfordel af både bøger og film, hvorvi har en fremtrædende rolle. Dethar gjort mange interesserede iat se hotellet indefra. De vil sehans yndlingsbord, lobbyen ogdet festlokale, som blev brugt tilat optage i. Nogle vil også opleve,hvad Wallander følte, da han spisteog arbejdede fra vores hotel.Over raskende nok er Wallandersærdeles levende for mange.Vi håber naturligvis, at der fortsatvil blive produceret Wallander-film.Skulle Wallander-figuren blive’aflivet’, må vi i stedet skifte fokustil at ‘mindes’ ham.”10 FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN HVAD KAN FILM GØRE FOR TURISTBRANCHEN?11© Hotell ContinentalFILM- OG TV-BRANCHENKOMMUNENDESTINATION/TURISTBUREAUFILMKOMMISSIONPRESSENTURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV


© Børglum KlosterCASE:Ludvig ogJulemanden– VENDSYSSEL PÅ LANDKORTETTV2s julekalender fra 2011, Ludvigog Julemanden, var en stor succes.Med 1,2 millioner seere i gennemsnitper afsnit blev den en af demest sete julekalendere i nyeredansk tv-historie. Men den blevmed sin præsentation af BørglumKloster og det omkring liggendeområde også en uvurderligmarkeds føring af Vendsyssel oghele Nordjylland.Ludvig og Julemanden er produceretaf Deluca Film med støttefra Den Vestdanske Filmpulje.Men julekalenderen er et resultataf et tæt samarbejde mellem enlang række aktører. Blandt andetspillede Hjørring Kommune enaltafgørende rolle, idet kommunenvalgte at afsætte personale til dettidskrævende arbejde i udviklingsfasen.Og VisitNordjylland har somregionalt udviklingsselskab haft ettæt samarbejde med Deluca Film;et samarbejde der startede alleredei 2010 – et år inden produktionenankom til Nordjylland.VisitNordjylland var en vigtig faktori at formidle kontakten mellemDeluca Film og centrale aktørersom Børglum Kloster og Skallerupklit. Netop det, at det er defaktiske steder, der er brugt i julekalenderen,har givet et konkret løfttil de efterfølgende besøgstal oghar sat Nordjylland på det mentalelandkort hos danskerne. Samtidiger der skabt helt nye, anderledesturistattraktioner og -oplevelser iVendsyssel, ved at man nu eksempelviskan besøge Julemandensværksted på Børglum Kloster.De autentiske rekvisitter giverBørglum Kloster optimale mulighederfor at trække på alleturistens positive oplevelsermed det fiktive univers fra julekalenderen.På den måde er derogså åbnet for nye og spændendemåder at formidle den faktuelleviden om nærområdet, og dervedbliver filmturisme også til “lærendeturisme”.Julekalenderen er altså eteksempel på, hvordan det regionaleudviklings selskab og destinationernearbejder som bindeledmellem produktionsselskab ogdestination og kommer med kompetenteforslag til, hvilke locations,der er relevante, hvilke lokaleaktører, der kunne være interesseredei at samarbejde, hvem, derer kvalificerede og hvem, der skalkontaktes.Turistbranchen har etunikt kendskab til ligepræcis deres nærområde,og det er den viden, somer attraktiv for film- ogtv-produktionerne.FAKTALudvig og Julemanden var med på MIP COMog senest MIPtv i Cannes, nogle af verdensstørste TV-festivaler, hvor den blev præsenteretfor lande i hele verden. Hvis den bliversolgt, vil serien endnu engang kunne fungeresom markedsføringsplatform for hele Nordjyllandi nye geografiske områder.Ifølge en artikel i BT, har Ludvig og Julemandenen værdi mellem 90-100 mio. kr.hvis man skulle købe samme sendetid i renereklamespots.Deluca Film og TV2 planlægger en ny Ludvigog Julemanden-julekalender, som skal visesi 2013.Ifølge en Epinon-undersøgelse, udført forVisitNordjylland, har 55 % af danskerne setLudvig & Julemanden.© VisitNordjyllandBørglum på et nyt niveauINTERVIEW MED SISSE WILDT,MARKETINGSCHEF I VISITNORDJYLLANDHVAD ER JERES OPLEVELSEAF SAMARBEJDET MED DE-LUCA FILM?“Vi oplevede, at samarbejdet fungeredemeget, meget fint, og at viabsolut blev betragtet som en seriøssamarbejdspartner. Deluca Film varikke bare interesseret i vores penge.De arbejdede med os i vores målom at sælge Nordjylland på denbedst mulige måde. Tingene skalses i en sammenhæng og en ‘ikkeentré-givende’seværdighed, somvores kønne landskab,var vigtig at få medi optagel serne.Nordjylland er andetend den location,som er i fokus, og detlykkedes i dén gradat vise, hvor meget vihar at byde på og atgøre julekalenderen tilimage-markedsføringaf Nordjylland.”UD OVER MARKEDSFØRINGAF NORDJYLLAND OG NYETURISTATTRAKTIONER, HVADMENER I SÅ, DER KOM UD AFARBEJDET MED ‘LUDVIG OGJULEMANDEN’?“Det er en bonus for os som organisation,at vi igennem dette forløbhar fået igangsat et samarbejdemed helt nye aktører, som vi normaltikke ville samarbejde med. Detvil sige, at vi har fået en berøringsflade,som er større, og som vi ogsåkan bruge i andre sammenhænge.”HVAD HAR I LÆRT AF DETTESAMARBEJDE?“Vi bliver hele tiden dygtigere tilat tænke på, hvordan vi kan brugesynligheden på tv eller film i voresmarkedsføring. Samarbejdet haren stor værdi og kan være en løftestangtil nogle af de aktiviteter,som vi alligevel selv ville have sati verden. Vi kan drage nytte af, atdestinationen er blevet kendt påen anden måde –vi ville jo aldrig kunnehave løftet hverkenBørglum Kloster ellerområdet omkring op pådette niveau, hvis ikkejulekalenderen havdeværet der.”HVAD ER UDFORDRINGERNEI FORHOLD TIL JERES EGENORGANISATION I DAG?“Vi har ikke manpower til at havefilmturisme som et strategiskindsatsområde – vi har ikkeressourcer til at foretage detopsøgende arbejde med hensyntil nye samarbejds muligheder påområdet.”HAR DU ET PAR GODE RÅD TILANDRE I JERES SITUATION,SOM SKAL I GANG MED ATARBEJDE MED FILMTURISME?“Arbejd med PR-materiale i førfasenog tænk disse mulighederaktivt ind i jeres medieplan. Og fårI muligheden for et samarbejdeomkring en film eller tv-produktion,så gå aktivt ind i det og find ud af,hvor I kan være behjælpelige.”12 FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN CASE: LUDVIG OG JULEMANDEN13FILM- OG TV-BRANCHEN KOMMUNEN DESTINATION/TURISTBUREAU FILMKOMMISSIONPRESSENTURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV


CASE:Ringenes Herre– EVENTYRLIG TURISME I NEW ZEALANDEt af de bedste eksempler på filmturisme på højeste plan er Ringenes Herre-filmenes indflydelsepå turistmarkedet i New Zealand. De tre film er baseret på JRR Tolkiens bogtrilogi,Ringenes Herre, og udkom med et års mellemrum fra 2001 til 2003.FAKTATrilogiens budget var 281 mio.dollarsDen solgte billetter for i alt2.917.506.956 dollars og vandt ialt 17 Oscars.Omsætningen på turistfrontensteg med med 40 % i NZ fra2000 til 2006.©New LineUnder parolen “It took two years tofilm the Lord Of The Rings trilogy,but millions of years to build thesets”, har New Zealand opbyggeten hel industri omkring produktionen.Ifølge den amerikanskeavis, USA Today, steg antallet afbesøgende turister fra 1,7 millioneri 2000 til 2,4 millioner i 2006. Det eren stigning på 40 %, som i høj gradtillægges Ringenes Herre-filmenessucces.Der er opstået en kæmpe industriomkring trilogien, på trods af atder ikke er ret meget tilbage afde originale kulisser. Aftalen varnemlig den, at man efter endtproduk tion skulle nedtage demange hytter, fæstninger m.v., forat beskytte New Zealands natur.Et af de elementer, som består,er hobbitternes hjemby, somblev bygget på et landområde iWaikato-regionen.Under konstruktionenblev der blandt andetimporteret kunstigeblade fra Taiwan, somblev fastgjort på dødetræer i området.Det lidt aparte filmset består som“The Hobbiton Movie Set and FarmTour”.New Zealand som helhed erinvolveret i filmturisme på mangeplaner - blandt andet har Air NewZealand fløjet med specielt maledeRingenes Herre-fly, og der er etutal af guidede ture, som kan oplevessom vandringer, helikopterture,cykelruter og så videre. Landethar oplevet Ringenes Herre- fænomenetsom så stor en succes, atman har gjort en kæmpe indsatsfor at få produktionen af Hobbittentil landet.Kevin Bowler, chief executivefor Tourism New Zealand, harom Hobbitten bl.a. udtalt: “Jegtror, Hobbitten bliver både hvadRingenes Herre var, og mere til. Vilærte en masse fra Ringenes Herre,og vi vil kun udvide indsatsen.”Hobbitten bliver helt sikkert encase, som er værd at følge.Premieren på Kongen VenderTilbage i Wellington, NZ, tiltrak120.000 mennesker, og detmenes, at den store mediebevågenhedomkring premierenhar haft en værdi af omkring 25mio. NZ dollars i gratis reklamefor New Zealand. Til sammenligningbrugte Wellington Byråd1,8 mio. NZ dollars på at forberedeverdenspremieren.Ian Brodies bog, The Lord of theRings Location Guidebook, varNew Zealands hurtigst sælgendebog op til julen 2003.Undersøgelser viser, at 9 % afinternationale turister i NewZealand nævner Ringenes Herresom en af hovedårsagerne til atbesøge landet.STEFAN ROESCH,PH.D. OG FILMTURISMEKONSULENT“Før Ringenes Herre havde TourismNew Zealand kun perifert arbejdetmed filmturisme i forbindelse medfilmen The Piano. Men da NewZealand først hørte nyheden om,at Ringenes Herre-trilogien skullefilmes i landet, var Tourism NewZealand hurtige til at blive involvereti produktionen. Tourism NewZealand, filminstruktøren PeterJackson (som er et stolt medlemaf det New Zealandske folk) ogden brede skare af internationaleskuespillere sørgede for, at allevidste, at filmen blev filmet i NewZealand.I løbet af de to år, det tog at filmeRingenes Herre trilogien, havdede forskellige interessenter tidnok til at etablere et professioneltsamarbejde med hinanden. Detvelfungerende samarbejde betød,at hovedstaden i New Zealand,Wellington, i 2003 var vært vedverdens premieren på KongenVender Tilbage – den sidste film itrilogien, hvor 120.000 menneskerdukkede op for at fejre film skaberneog filmstjernerne. Det var en mindeværdigbegivenhed, som satte NewZealand på verdenskortet. Detprofessionelle samarbejde sørgedeogså for, at den kommende film,Hobbitten, forblev i New Zealand.Før optagelserne af Hobbittenstødte Peter Jackson på nogle problemer- på trods af at alle forholdvar på plads for at filmen kunneoptages i New Zealand. Skuespillernesfagforening stod nemlig ivejen for produktionen, hvilket betødat Warner Brothers overvejede atflytte optagelserne til Østeuropa.Den New Zealandske regeringtrådte derfor ind og tilbød (oven i deeksisterende 15 % skatte fritagelse)25 mil lioner dollars skattelettelse,mod at Hobbitten blev filmet i NewZealand, at der kom en reklamefor ferierejser til New Zealand iDVD-udgivelsen og at de fik endnuen verdenspremiere. Økonomerhar anslået, at tabet af Hobbittenville have kostet New Zealandomkring 1,5 milliarder dollars i tabteindtægter.”©New Line16 FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN CASE: RINGENES HERRE17FILM- OG TV-BRANCHEN KOMMUNEN DESTINATION/TURISTBUREAU FILMKOMMISSIONPRESSENTURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV


36 RÅD OM FILMTURISMEVærktøjskassen er dennehåndbogs helt konkrete håndsrækningtil at komme i gang medat tænke filmturisme i jeres by,område eller region.Materialet er primært henvendt tildestinationerne og turistaktørerne,men grundlæggende er det 36 rådog forslag, som kan få alle aktøreri gang med at tænke nye oginno vative tanker om filmturisme ijeres nærmiljø.Værktøjskassen er ikke det ultimativesvar, men en solid blanding afoverordnet viden og helt jordnæreidéer til, hvad I kan gøre. Brug demI kan se mulighederne i, og vigtigstaf alt: Lad jer inspirere - find selvpå flere ideer og fremgangs måderud fra jeres egen virkelighed. Vihar delt værktøjskassen op i 3dele: før, under og efter en filmellertv-produktion ankommer tilen destination. Ved hvert punkt iværktøjs kassen er der en farvekode,der matcher aktørmodellenpå side 6.Den giver dig et hurtigt overblikover, hvilke aktører, der er centralei den enkelte sammenhæng.Der kan sagtens være nogle aftiltagene, der hører til i alle trefaser. I værktøjskassen er deblot placeret, hvor de har størstbetydning, men flyt gerne rundtpå dem i jeres egen slagplan forfilmturisme.En overordnet god huskeregel er,at I skal vise, at I er filmvenlige.Det handler om at være proaktiv iforhold til at trække produktioner tiljeres område. Det kan I gøre ved atkommunikere, at I har lokale virksomheder,der vil bidrage økonomisktil produktioner, I kan afholdefilm-events, og I kan invitereprofessionelle filmskabere, locationmanagers og stjerner til at se jeresområdes særlige egenskaber.Se meget mere i værktøjskassen,og god fornøjelse med at skabenye filmturismetiltag!18 FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN VÆRKTØJSKASSEN19FILM- OG TV-BRANCHEN KOMMUNEN DESTINATION/TURISTBUREAU FILMKOMMISSION PRESSENTURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV


VÆRKTØJSKASSEN - FØR PRODUKTIONI N T R O H A N D L I N G H U S KKom godt fra start.Lær mere allerede nu.Undersøg jeres områdesspændende film-locations.Kom i kontakt med dem, derfinder film-locations.Overvej medlemskab af DenVestdanske Filmpulje.Forslag til hvordan I kan brugevideo til at promovere jeresområde.Få fat i en premiere!I kan være til stor hjælp for filmeller tv-produktionen.Invitér pressen indenfor.Hjælp med lokal casting.Skab et erhvervsnetværk.Skaf rettighederne til detmateriale I skal bruge før, underog efter produktionen.Start med at undersøge, hvad der sker lige nu, ikke mindst hvilke film- og tv-produktioner der er under planlægning. Kontakt Filmby Aarhus og Mette Elmgaard på+45 89 40 48 73 og få et hurtigt overblik. www.dfi.dk (klik eksempelvis på “Branche og Støtte” og derefter “Støtte”). www.filmbyaarhus.dkDer er flere muligheder for at lære mere om filmturisme, og om hvordan I kan komme i gang med at udvikle nye turistoplevelser.Allerede nu er der workshops og kurser planlagt i efteråret 2012 i Filmby Aarhus.Filmby Aarhus & NSSP’s Filmkommissions platform er jeres mulighed for at promovere de unikke eller spændende locations, I har i netop jeres lokalområde. Her erder samlet en lettilgængelig oversigt over mulige filmlocations i Region Midt- og Nordjylland. Locationdatabasen Filmservice kan findes på www.filmbyaarhus.dk/wdfc.DFI bogen kan bruges til at finde location managers rundt om i Danmark og i lokalområdet. Besøg: www.dfi.dk/Branche_og_stoette/DFI-bogen.aspx.For at gøre location managers, opmærksomme på jeres områdes særegne kvaliteter og stemninger, så kan der med fordel arrangeres guidede tours for disse.I kan sammen med kommunen blive medlem af Den Vestdanske Filmpulje, og dermed gøre jeres område mere filmvenligt. Den enkelte produktion, der opnårstøtte fra Den Vestdanske Filmpulje, forpligter sig til en regional omsætning. Produktionens omsætning i filmpuljens områder vil ofte være 3 gange tilskuddet. Dermedbliver jeres område mere filmvenligt og omsætningen i lokalområdet øges. Dette har eksempelvis betydet for Hjørring kommune, at Ludvig og Julemandenblev filmet her og at tv-serien Dicte bliver filmet i Aarhus. Find information om Den Vestdanske Filmpulje på www.filmbyaarhus.dk.Video er et kraftfuldt og vigtigt medie når film- og tv-oplevelser skal formidles. Derfor kan I med fordel allerede i den tidlige opstartsfase tænke på, hvordan oghvornår I vil lave videomateriale. I kan eksempelvis lave små videoklip fra området, hvor filmholdet arbejder, videointerviews med holdet bag filmen eller beboernei området etc. Her er også mulighed for at tilbyde jeres hjælp med at lave ekstra materiale til filmens senere udgivelse på fysiske og digitale medier.Hvis I på den ene eller anden måde bidrager til en filmproduktion, så vil en af de ting, der kan forhandles om være en premiere. Premieren kan skabe en masse omtale,og der kan bygges flere ting op om selve eventet. Samtidig kan det virke som et kick off til de aktiviteter, I kan koble op på filmen efterfølgende, eksempelvis en“Premiere-pakke m. hotel og film”, og efterfølgende guidede tours i området.Som en service kan I tilbyde en produktion at hjælpe med at indhente tilladelser, og hjælpe med at svare på de spørgsmål som måtte opstå. I kender jeres nærområdebedre end de fleste producenter, og det skal I udnytte!I kan med fordel for promoveringen af film- eller tv-produktionen og jeres nærområde foreslå et samarbejde med produktionen, hvor I tænker filmen ind i jeresmedieplan, og aktivt opsøger pressen med info om at produktionen snart kommer til området, og evt. inviterer pressen på en tur til de locations, I ved skal bruges.En måde I kan hjælpe en produktion på, og samtidig forankre produktionen i lokalområdet, er at tilbyde hjælp med castingen. Når en kontakt er opstået til produktionselskabet,kan I foreslå at assistere ved faciliteringen og annonceringen af casting i lokalområdet, og benytte jer af de eksisterende kommunikationskanaler, Iråder over - både i forhold til websites og den lokale presse. Det kan også tænkes, at en virksomhed i jeres erhvervsnetværk vil lægge lokaler til.For at gøre jeres område attraktivt for filmproduktioner, så kan der med fordel etableres et erhvervsnetværk af lokale virksomheder, der kan tilbyde rabataftalereller anden assistance, når en produktion er i området. Typisk vil dette dreje sig om hoteller, butikker og restauranter, der kan tilbyde rabataftaler til filmholdetunder optagelserne. I hjælper produktionen, og produktionen promoverer jeres virksomheder eller kommune på eksempelvis filmholdets jakker.Det er yderst vigtigt, at I allerede før produktionen finder ud af, hvilken form for materiale I skal bruge til at promovere jeres nærområde. Det kan eksempelvis værebilleder, video eller interviews, som skal bruges til websitet eller guidede tours koncepter efterfølgende.At I kan hjælpe jer selv ved allerede nu at tænke i, hvad der er særligt ved jeres lokale område: Særlige historiske begivenheder, Særlige locations, Særlige fordelagtige forhold I kan tilbyde enfilmproduktion.Se listen over inspirationslinks bagerst i denne håndbog.Husk at tjekke om jeres område er repræsenteret, og hjælp gerne med at opdatere oplysningerne, så de altid er korrekte.For at få et hint om hvem af dem der er de mest professionelle, kan I tjekke deres CV på deres private hjemmesider eller ved at søge efter navnet på IMDB.com.Medlemskabet af Den Vestdanske Filmpulje er ikke gratis, men jeres område bliver mere filmvenligt, og dermed også mere attraktivt for produktionsselskaberne. Kontakt direktør Carsten Holst(tlf.: +45 8940 4846) for spørgsmål vedrørende medlemsskab af Den Vestdanske Filmpulje.Det kræver selvfølgelig planlægning og en klar aftale med filmproduktionen. Husk at den korrekte kontaktperson som hovedregel er filmens producent, når det handler om tilladelser. Selvom I ikkefår mulighed for at lave video i samarbejde med filmproduktionen, er der stadig rig mulighed for at tænke i små videoklip som kan bruges på jeres hjemmeside og på sociale medieplatforme somFacebook, YouTube og Twitter. Se et par gode råd her: seismonaut.com/guides/videoguide.Selv hvis en filmproduktion vil placere den store premiere et andet sted, kan det være muligt at få fat i en mindre premiere i jeres lokalområde – inden den offentlige landsdækkende premiere.Filmproducenter vil sjældent komme og henvende sig til jer, derfor handler det om at være proaktiv og vise dem, hvad I kan tilbyde.Tænk på hvordan I kan tilbyde produktionen en hjælpende hånd med pressearbejdet via jeres ekspertise og lokalkendskab, og brug filmens tiltrækningskraft til også at markedsføre jeres interesser.Generelt er det en god idé at lave en pressestrategi i tæt samarbejde med producent og distributør og evt. Den Vestdanske Filmpulje i god tid. Start med de lokale vinkler og lad omtalen“vokse” derfra. Der er ofte brug for den landsdækkende presse senere ifm. lancering.Det er selvfølgelig afhængig af den pågældende produktion, hvorvidt der er brug for casting i lokalområdet.Sørg for at vise de lokale virksomheder, hvordan de kan promovere sig selv i lyset af en produktion. Relevante erhverv kan være alt fra transportsektoren (billeje, fly og taxa) til håndværkere, byggemarkeder,lokal catering, hoteller, fitness-centrer og jakker & tøj til filmholdet. Alle former for finansiering og sponsorart har i princippet interesse for produktionen.Det kan være lidt svært at gennemskue, hvem der sidder med rettighederne til de forskellige materialer. Det er derfor vigtigt, at I i første omgang får etableret en fast kontaktperson på produktionen,som kan pege jer i den rigtige retning. Et produktionsselskab vil ikke altid have tid til at lave ekstra ting til en produktion, så gå i første omgang efter at få fat i rettigheder til materiale, deallerede har tænkt sig at producere. Via medlemsskab i Den Vestdanske Filmpulje sikrer I jer, at gunstige aftaler for jeres område overholdes via kontrakten mellem Den Vestdanske Filmpulje ogproduktionsselskabet.20 FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN VÆRKTØJSKASSEN - FØR21FILM- OG TV-BRANCHEN KOMMUNEN DESTINATION/TURISTBUREAU FILMKOMMISSION PRESSENTURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV


VÆRKTØJSKASSEN - UNDER PRODUKTIONI N T R O H A N D L I N G H U S KGiv indblik i filmverdenen.Skab opmærksomhed underoptagelserne.Lav unikke events.Producer “Behind the scenes”video.Få interviews “i kassen”.Tilpas erhvervsnetværket.Musik til filmen?Tænk i samarbejde ogudveksling.Hold øje med særegne filmgenstande.Nye attraktioner.Eksponering efter filmenspremiere.Brug de nye og sociale medier.I løbet af produktionen af en film eller tv-serie kan I efter aftale med produktionsselskabet afholde guidede tours under optagelserne. Alt afhængig af hvor megetproduktionsselskabet ønsker at åbne op, kan I eksempelvis vælge at invitere jeres erhvervsnetværk indenfor som tak for deres støtte.Under optagelserne af produktionen bør I sørge for at opbygge hype omkring den kommende produktion, som kan smitte positivt af på den efterfølgende filmturisme.Dette kan I gøre ved at afholde presseevents, hvor der løbende fortælles om produktionens status, eller ved at få skuespillerne til at deltage i interviewsunder optagelserne, hvor de taler om jeres område og produktionen.Udnyt at I har en samling af kendte og spændende personligheder samlet i jeres by eller region i en periode. Der er mange muligheder for at skabe unikke eventsfor turister, men særligt også for erhvervsliv og politikere. Et eksempel kunne være en VIP-fundraising middag med stjernerne fra filmen, der indledningsvis har etoplæg fra instruktøren.Under selve produktionsperioden er der virkelig gode muligheder for at lave videomateriale, der kan bruges i lang tid efter at filmen eller tv-serien har haft premiere.Derfor er det vigtig, at I sætter ind her og fortsætter jeres mediestrategi. Endnu engang er det selvfølgelig afgørende, at I har klare aftaler med produktionen.Det er med at smede mens jernet er varmt, så hvis I får muligheden for at interviewe skuespillere, producenter og instruktøren i et ofte tætpakket produktionsprogram,så få både video, skrift og radiointerviews på plads i samme interviewrunde. Kodeordet er altså planlægning!Sørg for at matche produktionsselskabets behov i forhold til hvad erhvervsnetværket kan tilbyde. Hvis jeres erhvervsnetværk kan være med til at hjælpe mednogle her-og-nu problemer i forbindelse med produktionen, så kan dette skabe grobund for et endnu tættere samarbejde. Det vil komme jer til gode i en eventuelfremtidig produktion med de samme mennesker. De personlige relationer er afgørende!Et mere alternativt indsatsområde kunne være musikken til filmen. Er der musikere i jeres nærmiljø, som er med på at indgå en aftale med produktionsselskabetom at få musikværker med i filmen mod, at produktionen må bruge det gratis, ja så er der igen en god PR-mulighed for musikeren og en god historie at fortælle omjeres område.Grundlæggende er det en god idé hele tiden at overveje, hvad I kan gøre for at hjælpe produktionen for til gengæld at få materiale eller samarbejdsvillighed retur.Under optagelserne vil det være oplagt at I holder øje med filmgenstande, som I kan drage nytte af efterfølgende. Eksempelvis har Børglum Kloster købt julemandensværksted fra Ludvig og Julemanden. Det har givet en helt ny og meget populær attraktion til lokalområdet. Sådan en investering kan vise sig at være megetværdifuld.Det er også nu, at I for alvor kan danne jer et billede af, hvilke nye oplevelsestilbud I kan give turisten. Brug en halv dag på at lave en workshop med de medarbejdere,der synes emnet er spændende + evt. nogle lokale samarbejdspartnere, og begynd at finde på ideer til nye tours, nye produkter og nye attraktioner, som Ikan udvikle.Tænk allerede nu på hvordan I kan eksponere jeres interesser via filmen eller tv-seriens levetid på VOD, DVD, BluRay etc. Det kan være via videomateriale, logoertrykt på coveret eller særlige indlæg i de fysiske medier, som henviser til jeres og samarbejdspartnerenes produkter.De nye og sociale medieplatforme som Facebook, YouTube og Twitter er effektive kommuniksationskanaler. Brug dem til hurtigt at nå ud til den enkelte turist ogdet globale marked. I kan eksempelvis med fordel lave en Facebook-side, der er unik for jeres arbejde med produktionen, hvor I lægger jeres indhold på løbende,og interagerer med turisterne. Det er ikke nødvendigvis en let og hurtig opgave at kommunikere via sociale medier, men start med at lave en plan over det indhold,som I vil lægge ud på nettet i løbet af eksempelvis filmens produktionstid. På den måde har I en fælles forståelse og et fælles overblik.De guidede tours skal aftales nøje med produktionsselskabet, så de ikke kommer i vejen for deres optagelser.Selvom en produktion ikke er færdig, så er der stadig en masse nyheder, som kan bruges til at tiltrække turister under og efter produktionen.Andre ideer til events: Masterclasses med instruktøren eller skuespillerne, filmvisning i en lokal biograf af skuespillernes eller instruktørens tidligere film, guidede tours på filmsettet etc.I denne sammenhæng er det også vigtigt at tænke i materiale til forskellige formål. Korte videoer til socialt medie-indhold, video der kan være en del af en samlet promovering af jeres nærområdeog video der kan blive en del af det ekstramateriale, som er med på udgivelsen på VOD (Video On Demand) eller DVD/BluRay.Allier jer evt. med de lokale medier når mediematerialet skal produceres. Måske kan de være behjælpelige mod, at at I hjælper dem med at få adgang til produktionen.Hold øje med om nye virksomheder kan være relevante at tilføje, og se det hele tiden som en mulighed for at udvide jeres berøringsflade med det lokale erhvervsliv – virksomheder som ikke er deklassiske turistaktører. Det kan også komme jer til gavn i andre sammenhænge.Musik er et af mange virkemidler, man bruger i film og tv. Derfor skal det selvfølgelig have en vis kvalitet. Søg derfor et samarbejde med lokale eksperter på området – lokale spillesteder, lokalpresse eller evt. uddannelsesinstitutioner indenfor musik.Filmbranchen er vant til at indgå byttehandler og få tingene til at fungere uden at det skal koste penge. Så husk at jeres ydelser og produktionens attraktionsværdi også er forhandlingsvaluta!Tag eventuelt kontakt til jeres filmkommission for ydeligere vejledning på emnet.Forslag til nye tiltag: Nye typer madvarer og andre brugsprodukter, som kan sælges på baggrund af filmen, “gå i hovedrollens fodspor” – byvandring eller guidede ture.Her er filmkommissionen også et godt sted at søge vejledning.Tjek altid hvem der styrer den overordnede pressestrategi. Måske kan I bidrage eller blive en del af noget, der vil øge jeres synlighed. Det er vigtigt at vide, hvad man må og ikke må i forhold til rettighedshavereaf produktionens univers.22 FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN VÆRKTØJSKASSEN - UNDER23FILM- OG TV-BRANCHEN KOMMUNEN DESTINATION/TURISTBUREAU FILMKOMMISSION PRESSENTURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV


VÆRKTØJSKASSEN - EFTER PRODUKTIONI N T R O H A N D L I N G H U S KPREMIEREN!Et online fællesskab.Markedsføring.Fasthold erhvervsnetværket.Tænk videre i nye oplevelseskoncepter.Konceptferiepakker.Foredrag og fortælling.Filmens soundtrack.Filmens souvenirs.Filmens goodie bags.Arbejd med filmens tema.Den næste film.Premieren er, i særdeleshed når det handler om en filmpremiere, den altoverskyggende begivenhed i forløbet. Det er jeres mulighed for at få lokalområdet pålandkortet. Gør det til en event at premieren er hos jer, gør det til noget særligt, ved at udnytte de lokale kompetencer eller en særlig location – det behøver ikkevære en biograf!. Gør begivenheden mindeværdig ved at indbyde filmhold, lokale politikere, erhvervsliv, skuespillere osv. til middag. Lave en pakke til journalisterne,så de ud over middag og film, får overnatning, foredrag, besøg på locations, eksklusive interviews med lokale aktører eller hvad der ligger i naturlig forlængelseaf filmen. I skal selvfølgelig sørge for, at forhandlingerne om premieren kommer i spil tidligt i forløbet, således at I kan sikre jer den, men I kan også selv lave enmarkant begivenhed, selvom I ikke har fået den officielle premiere. FilmFyn lavede eksempelvis en Oscar-gallaaften i forbindelse med filmen Hævnen.Selvom I har haft en tilstedeværelse på de sociale medier både før og under produktionen, så er det for alvor nu. at offentligheden får øjnene op for filmen ellertv-serien. Derfor kan I med stor fordel berede jer på at servicere og pleje det publikum, som produktionen får på platforme som Facebook eller Twitter.Der er mange gode muligheder for at lægge sig i slipstrømmen af en films eller tv-series opmærksomhed. Udnyt dette til at fremme jeres egne tiltag ellerattraktioner.Selvom det spændende forløb før og under filmen eller tv-seriens produktion nu er overstået, så giver det stadig god mening at fastholde det etableredeerhvervsnetværk i arbejdet omkring filmturisme.Forsæt arbejdet I startede før og under produktionen, hvor I tænkte i nye attraktioner og oplevelser for turisten. Men I skal også være klar til at gribe den respons,der kommer fra publikum, når de ser filmen eller tv-serien. Deres reaktion kan nemt åbne op for helt nye krav til de oplevelser, I skal udbyde til dem.Brug filmens nyhedsværdi til at udbyde særlige filmrejser til jeres område. Det kan både være store og små pakker - det afgørende er, at I kan eksperimenteremed, hvad I er særligt gode til at tilbyde turisten, og samtidigt bygge ferien op omkring den oplevelse, det er at genopleve filmens eller tv-seriens særlige aura.Efter hele produktionstiden er slut og filmen eller serien har haft premiere, så begynder offentligheden at ville høre om, hvordan det hele gik til. Derfor er det altidspændende at tænke i foredrag eller fortællinger online (blogposts, videoblogs), som kan formidle den spændende proces, I har været igennem.Tænk hele tiden i events. Har I fået en finger med i filmen eller tv-series soundtrack, så er der måske også her mulighed for at bygge en event op. Brug kunstnernefra soundtracket og lav en koncert i jeres lokalområde, eller måske en danmarkstour.Endnu en mulighed for at tænke i nye produkter, der kan skabe omsætning i jeres lokalområde. Souvenirs og små brugsgenstande, der kan repræsenterekoblingen imellem filmen og området.En samling af filmmerchandise og sponsorgaver kan være en effektfuld gave at give til premieregæsterne, men også til dem der eksempelvis køber en filmpakkerejsetil jeres område.Tag udgangspunkt i filmens eller tv-seriens historie eller tema. Hvis eksempelvis en film kredser omkring en historisk begivenhed fra området, så kan I bruge dettesom en “ramme” for de tilbud, I laver til turisten.Det er vigtig, at jeres erfaringer ikke går tabt, især hvis I har valgt at kaste mange ressourcer ind i at arbejde med filmturisme. Sæt jer derfor ned efterfølgende ogsnak om hvad der gik godt, og hvad der gik dårligt. På den måde er I allerede et skridt foran, næste gang der opstår en mulighed for at arbejde med filmturisme.I skal sikre jer tilstedeværelse af skuespillere og instruktør til premieren — det er ikke en selvfølge! Og det er i høj grad stjernerne der trækker pressen. Finansieringen af premieren kan evt.komme i stand ved at lave sponsorater med det lokale erhvervsliv, her kunne biografspots i forbindelse med premieren over hele landet eksempelvis komme i spil.Det handler om at skabe et fællesskab omkring filmen eller tv-serien. I kan eksempelvis også gøre særligt brug af jeres kernekompetencer, nemlig viden om det område, produktionen eroptaget i, og på baggrund af det give publikum noget at samles omkring.Her er det selvfølgelig også meget vigtigt, at I har en aftale på plads med produktionsselskabet og distributionsselskabet. Prøv evt. at lægge op til et samarbejde omkring samannoncering.De erfaringer I har gjort jer i jeres samarbejde må ikke gå tabt, så husk at evaluere på det, og tænk evt. frem mod nye projekter, og tænk gerne allerede nu på hvordan finansieringen af næstefilm- eller tv-projekt kan falde på plads.Brug de sociale medieplatforme til at få input fra publikum selv. Få dem til at fortælle hvilke oplevelser de kunne tænke sig i jeres nærområde. Og lav eksempelvis en fokusgruppe, der fårbilletter til filmen og tænker videre sammen med jer.Brug jeres erhvervsnetværk til at skabe nye feriepakker — eksempelvis hvis I har haft samarbejde med helt nye samarbejdspartnere, som kan tilføre nye elementer til de pakkerejser, I normaltudbyder. For at opnå endnu mere autenticitet i oplevelsen kan I med fordel bruge en fra filmholdet som guide. I forbindelse med en bustur kan der afvikles klip i bussen fra de enkelte locations,og på rejsen må der gerne indgå rekvisitter fra filmens univers.Det kan både være jeres egen historie, filmholdets historie eller historier, der knytter sig til den location der er benyttet etc.Her kunne man evt. samarbejde med en lokal musikfestival.I Ystad i Sverige har de haft stor succes med Wallander-kagen. Så tænk også gerne i alternative “souvenirs”.Det handler ikke nødvendigvis om at det skal være dyrt at producere, men det må meget gerne være eksklusivt— det vil være med til at forstærke oplevelsen.Temaer I kan arbejde med: Oplægget (bogen, digtet, kortfilmen, tv-serien etc.), Danmarkshistorisk perspektiv, lokale fortællinger, faktiske historiske eller fiktionelle personer eller genrer somdrama, krimi, gyser, komedie etc.I denne håndbog er der flere fra turisterhvervet, der har arbejdet med filmturisme. Kontakt evt. dem og få en hurtig snak om deres erfaringer med emnet.24 FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN VÆRKTØJSKASSEN - EFTER25FILM- OG TV-BRANCHEN KOMMUNEN DESTINATION/TURISTBUREAU FILMKOMMISSION PRESSENTURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV


CASE:WallanderFAKTAVed den seneste svenske Wallander produktionsatsede kommunen 15 mio. SEK på samarbejdet medproduktionen, og fik 50 mio. SEK retur via direkte afledtomsætning i regionen.Ystad først, dernæst WallanderINTERVIEW MED MARIE HOLMSTRÖM,TURISMESTRATEG, YSTAD TURISTBYRÅAllerede da de første bøger udkomi starten af 1990’erne, begyndtegæster i turistbureauet at spørgeefter det berømte Continental Hotellog kommissærens politistation.Især den tyske oversættelseaf den førstebog, blev begyndelsentil et eventyr ud i filmturisme,hvor interessenkun er blevet størregennem årene.Det unikke ved Wallander-turismener, at man ud fra brandet har skabtnye produkter og ydelser. Man– YSTADS EGEN KRIMINALKOMMISÆRHenning Mankels fortællinger om kriminalkommissær Kurt Wallander foregår i den svenskeby Ystad, hvor forfatteren også selv har til huse. De omhandler kommissærens kamp for atforene arbejde og privatliv, og har indtil nu fyldt 11 bøger og en række film på flere sprog.udnytter på den måde interessenfor fortællingerne til at udbyggehele Ystad til en turistdestination,der også får internationalopmærksomhed. Eksempelvis varet af de første tiltag et simpelt kortmed Wallander-vartegn indtegnet.På den måde kunne turisterne selvopsøge de steder, de kender frafilmene.Et af de nyeste tiltag fra YstadKommunes side er en mobilapp,som overfører kortet til turisternessmartphone, og derved tilføjerGPS-koordinater til de forskelligevartegn. App’en er udarbejdet somet samarbejde mellem HenningMankell og Ystad Turisme, og illustrerervigtigheden af at have ettæt samarbejde med personernebag både film og bøger.For at fremme produktionen affilm og tv, har Ystad som deneneste svenske kommune ansaten dedikeret person, som agererbindeled mellem filmproduktionerog kommunen. På den måde vedproduktionerne altid præcis, hvor dekan henvende sig med spørgsmål,og få anvist den rigtige person ellerafdeling i kommunens organisation.Der er tale om en langsigtet strategi,som bærer frugt.Det er dog ikke kun kommunen, somhar indvirkning på succesen. LokaleI 1992 var den samlede turismeomsætning i Ystad Kommune260 mio. SEK. Efter 9 år med de første Wallanderbøgervar omsætningen 437 mio. SEK og i 2009, efter deførste film, var omsætningen 653 mio. SEK.Ud over de direkte økonomiske gevinster for Ystad harWallander-produktionerne betydet, at der er sket entilflytning af ca. 100 virksomheder, der relaterer sig tilfilmproduktion, hvilket har skabt et film-cluster (et filmnetværk)i Ystad kommune.Ystad er blevet best case og samler hvert år filmogturistbranchen til konferencen ”Mixed reality”omhandlende filmturisme.Ystads synlighed har ført til, at de har ansøgt EU-midler isamarbejde med Film London til at udvikle filmturisme i 10europæiske lande.Ystad har på baggrund af deres erfaring indenfor film ogfilmturisme fået filmuniversitet (med hovedsæde i Lundog Malmö) og gymnasiet har fået et ”Crime ScienceInvestigation”- fag.Henning Mankells 11 bøger er oversat til 38 sprog og solgti mere end 25 millioner eksemplarer.borgere er i høj grad også med til,at give turisterne en god oplevelse.Det gælder alt fra taxichaufføren tilguiden, hvor alle bidrager positivt,ved at være gode værter forgæsterne.HVORFOR ER FILMTURISMEBLEVET EN SUCCES FORYSTAD?“Jeg tror, succesen har meget medvores fremgangsmåde at gøre. Nårdu kommer til Ystad, har vi ikkenoget skilt, der siger ‘Wallandershjemby’. Vi har ingen t-shirts,krus eller pins. Hvis du kommer tilYstad og hverken har læst bøgerneeller set filmene, bemærker duikke nødvendigvis, at Ystad haren rig filmhistorie omkring Kurt©YellowBirdWallander, selvom vi har placeretdiskrete skilte rundt omkring ibyen. Og det, tror jeg, har væretmed til at bevare interessen forvores by. Folk kan godt lide, at detikke er så kommercielt.”VILLE I GØRE INDSATSENMERE KOMMERCIEL, HVIS IHAVDE MULIGHEDEN?“Jeg ville da gerne kunne sælgeWallander-souvenirs på voresturistkontor, men det tilladerHenning Mankell ikke. Samtidiger vi utroligt stolte af, at Ystadogså var en populær destinationinden Wallander kom til, og detvil vi gerne bevare. Ystad er førstog fremmest Ystad, dernæst erdet Kurt Wallanders Ystad. Det erkombinationen, der er styrken vedvores destination - vi ville stadigvækhave mange turister udenWallander, og de ville stadig væreglade for vores by. Kurt Wallanderer bare prikken over i’et.”©YellowBirdHVEM ER DET, DERBESØGER YSTAD FOR AT SEWALLANDERS HJEMBY?“Det er alle. Vi får besøg af børnhelt ned til 10-års alderen, der harset filmene, og voksne i alle aldre.Det kan både være singler, familierog par. Og de fleste kommernetop for kombinationen af voressmukke område og historierne omWallander.”26 FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN CASE: WALLANDER27FILM- OG TV-BRANCHENKOMMUNEN DESTINATION/TURISTBUREAU FILMKOMMISSIONPRESSENTURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV


Filmturismenunder lupFaglige netværk understøtterfilmturismenSAMMENSKREVET INTERVIEW MED STEFAN ROESCH,PH.D. OG FILMTURISMEKONSULENT© Simon JeppesenFOR JER, DER ØNSKER AT VIDE LIDTMERE, AFSLUTTER VI MED TO ARTIKLER,HVOR PH.D. STEFAN ROESCH OGREJSEJOURNALIST MALENE FENGER-GRØNDAHL DYKKER ENDNU DYBERENED I FILMTURISMEN.Filmturismen har som begreb fåeten masse opmærksomhed i deseneste år, hvilket især skyldes detstigende antal af film og tv-serier,der har øget turismen verden over.Mange regionale filmkommissioner,har i lang tid set fordeleneved filmturisme, og søger derforat etablere et professionelt samarbejdemed lokale og regionaleturistorganisationer.Hvis filmturisme skal lykkes, erdet yderst vigtigt at opbygge etfagligt netværk blandt de relevanteaktører. Igennem sådan et netværkvil turistorganisationer opnå nyviden og blive uddannet i, hvordanman kan integrere filmturisme imarkedsføringsarbejdet. Herunderat forstå faserne i produktionen, oghvad de betyder for samarbejdsogindtjeningsmulighederne.For eksempel er det vigtigt, atdestinationerne bliver involveret ien produktion helt fra starten, forat udnytte det fulde potentiale.Dette kan gøres ved at etablereet professionelt samarbejde medde involverede location scouts ogden ansvarlige location manager.På den måde har destinationensmarketingkoordinator en størrechance for at sikre sig rettighedernetil filmrelateret markedsføringsmateriale.Det vil måske enddavære muligt at få positive udtalelserfra skuespillerne om destinationen.Filmkommissioner kan hjælpe destinationernemed at opbygge enværktøjskasse med redskaber, derkan tages i brug, når en produktionkommer til nærområdet. Igennemet fagligt netværk kan filmkommissionerogså informere omkommende film og tv-serier, somkunne være relevante for destinationerneat involvere sig i. Tv-serierbliver mere og mere interessantei forhold til filmturisme: Tv-serierhar generelt en længere levetidend en spillefilm og strækker sigofte over flere sæsoner. Dette gørdet lettere for destinationerne ogfilmkommissionerne at skabe etlængerevarende samarbejde medproduktionsselskabet.Flere og flere lande og regionerer begyndt at konkurrere om attiltrække filmproduktioner ved attilbyde væsentlige skattelettelser.Til gengæld skal produktionsselskabernelevere markedsføringsmateriale,der understøtterfilmturisme til destinationerne.Destinationerne, regeringerneog filmkommissionerne bliverpå den måde mere involveret imarkedsføringen af en film. De kanfor eksempel optræde i filmensrulletekst eller de kan gennemforhandling få bynavne eller andrenavne på locations skrevet ind imanuskriptet, som eksempelvisfilmkommissionen i Genova-Liguria, Italien, havde succes med ifilmen Inkheart fra 2008.Dog vil alle film(turisme)-projektervære unikke, og kan derfor ikkebehandles ens. Det er derfor vigtigtat få skabt et fagligt netværkmed den regionale filmkommission,DMO’erne og de regionaleturistaktører for at få mest udaf filmproduktioner i forhold tilfilmturisme. Filmturisme rummeren masse potentiale, men det eren særlig genre, der skal forstås ogarbejdes med, før gevinsten kanhives hjem.28 FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN FILMTURISMEN UNDER LUP29FILM- OG TV-BRANCHEN KOMMUNENDESTINATION/TURISTBUREAU FILMKOMMISSION PRESSENTURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV


©Niels DoseFilmturisme er spændingsfeltet mellemfantasi og virkelighedINTERVIEW MED REJSEJOURNALIST OG FOREDRAGSHOLDER MALENE FENGER-GRØNDAHL*En ferie er altid noget specielt. En ferie er nye omgivelser og friske indtryk. Det er kvalitetstid sammen. Derfor er ferieoplevelsenogså ekstra vigtig for de besøgende turister. En god ferieoplevelse kan til gengæld være mange ting. Og faktisk er ligenetop ferieoplevelsens mange facetter blevet en af de ting, der kendetegner turisme i dag.KILDELISTECASE: Ludvig og Julemanden– Vendsyssel på landkortetwww.visitnordjylland.dkwww.tv2.dkHvad kan turisme gøre for filmbranchen?The Experiences of Film Locationtourists, By Stefan Roesch, 2009,Channel View PublicationsCASE: Ringenes Herre - turisme iNew ZealandINSPIRATIONSLINKSwww.film-tourism.comStefan Roeschs egen webside omfilmturisme.www.thelocationguide.comEn gratis online database overnogle af verdens bedste locations.www.afci.orgThe Association of Film CommissionersInternational (AFCI) er ensammenslutning af professionellefilmkommissioner over heleverden.Malene Fenger-Grøndahl er forfattertil flere bøger i “Turen GårTil”-serien fra Politikens Forlag, oghun besøger jævnligt en række afverdens førende turistdestinationer.Hun fornemmer tydeligt, atturister i dag er mest enige om,at de gerne vil være anderledes.“Jeg føler helt klart, at der er entrend i turismen, hvor alle gerne vilvære lidt unikke. De vil gerne føle,at de har oplevet noget specieltog autentisk, når de er på ferie”,fortæller Malene Fenger-Grøndahl.Ønsket om den unikke ferie stårdog i kontrast til den faktiske tid,turisterne har til rådighed. Og detstiller store krav til turistaktørerneom at hjælpe turisterne på vej.Krav, de ikke kan undgå at forholdesig til – især indenfor filmturismen.”En ferie må gerne være let atplanlægge. Men, når film ertemaet, kræver det faktisk utroligtmeget af turisten selv. Man skalgerne have set filmen i forvejen oghave opbygget en baggrundsviden,der kan kompensere for manglendekulisser og filmsekvenserfra forskellige locations. Og det ermåske ikke altid, turisten har tidtil selv at gøre alt arbejdet”, sigerMalene Fenger-Grøndahl.Men selv om filmturisme umiddelbartkræver en masse af bådeturist og turistaktører er det dogogså et felt med et stort potentiale.“En rejseoplevelse omkring filmer en perfekt måde at inkluderebåde før, under og efter-perspektivet.Det lægger jo ligefrem optil, at man ser filmen sammen.Og det lille blik ind bag tæppet ien filmproduktion kan let bringesmed hjem bagefter,” siger MaleneFenger-Grøndahl.Derudover har vellykket filmturismeden styrke, at det kan samlegenerationerne. “Alle forældre vilgerne have, at deres børn har engod ferie. Men det er bare lidt sjovere,hvis indholdet er noget, derogså giver mening for forældrene.Der ser jeg et stort potentiale ifilmturisme, fordi film og tv-serierbringer familien sammen. Det ernoget, vi alle synes er interessant– på tværs af generationer,” slutterMalene Fenger-Grøndahl.* Malene Fenger-Grøndahl skriver sammenmed sin mand rejsebøgerne ‘Turen går tilTyrkiet’, ‘Turen går til Marokko’, ‘Turen går tilTjekkiet og Slovakiet’. Derudover har de skrevet‘Turen går til Syrien og Jordan’. Malene erogså en populær foredragsholder, der bl.a.holder mange rejseforedrag om Tyrkiet ogMarokko.www.smh.com.au- NZ tourism predicted to hitTolkien-fever pitchwww.hobbitontours.comwww.wikipedia.comwww.insights.org.ukCASE: Wallander - Ystads egenkriminalkommisærwww.sydsverige.dkwww.wallander.ystad.sewww.yellowbird.seTurisme i ØresundsregionenDelrapport 3 – Innovations- ogudviklingskompetencer 10. juni2011www.filmturist.dkFilmFyns egen webside om filmturisme.www.mixedreality.infoYstads årlige konference om filmturismeog virtuelle verdener.30 FILM SKAL SES I VIRKELIGHEDEN FILMTURISMEN UNDER LUP31FILM- OG TV-BRANCHEN KOMMUNENDESTINATION/TURISTBUREAU FILMKOMMISSIONPRESSENTURISTAKTØR OG ERHVERVSLIV


KONTAKTINFOFilmby AarhusFilmbyen 23, 18000 Aarhus Cwww.filmbyaarhus.dkKontakt:Mette Elmgaardmelm@aarhus.dkHold dig opdateret om filmturisme og kommendearrangementer på vores website:www.mediatourism.infoKOLOFON“Film skal ses i virkeligheden – En håndbog omfilmturisme” er udgivet af:Filmby Aarhus i samarbejde medMidtjysk Turisme & VisitNordjylland som en del afNorth Sea Screen Partners (NSSP)2012www.northseascreen.euIdé og Redaktion:Filmby Aarhus v/ Mette Elmgaard ogSebastian Holmgaard ChristophersenSeismonautGrafisk design:Beneath.dk

More magazines by this user
Similar magazines