Download bilag til slutrapporten - PDF - CFIR

cfir.dk

Download bilag til slutrapporten - PDF - CFIR

Analyse af fremtidenskompetencebehov i krydsfeltetmellem finans og itBilag til slutrapportUdarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) afTeknologisk InstitutJuni 20101


IndholdBilag 1: Statistisk afgrænsning af finans-it virksomheder ....................................................................... 3Bilag 2: Kortlægning af uddannelser ....................................................................................................... 4Bilag 3: Medlemssurvey - baggrundsinformation ................................................................................... 8Kønsfordeling .................................................................................................................................. 8Aldersfordeling................................................................................................................................ 9Fordeling på sektorer .................................................................................................................... 10Uddannelsesniveauer.................................................................................................................... 11Arbejdsfunktioner ......................................................................................................................... 11Bilag 4: Medlemssurvey - vurdering af repræsentativitet .................................................................... 14Bilag 5: Medlemssurvey - gruppering af respondenter......................................................................... 17Opdeling i undergrupper............................................................................................................... 17Karakteristik af forskellige medarbejdergrupper.............................................................................. 18Ledere med personaleansvar........................................................................................................ 19It-medarbejdere ............................................................................................................................ 19Medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service............................................................... 19Bilag 6: Virksomhedssurvey - baggrundsinformation ........................................................................... 202


Bilag 1: Statistisk afgrænsning af finans-it virksomhederDen statistiske afgrænsning af den finansielle sektor er givet ved de branchekoder, som anvendes afDanmarks Statistik, mens it- og rådgivningsvirksomheder inden for finans-it ikke på samme vis kanafgrænses ud fra branchekoder. Her vil finans-it virksomhederne være en delmængde af de it- ogrådgivningsvirksomheder, der kan identificeres ud fra forskellige branchekoder. 1Tabel 1: Statistisk afgrænsning af finansvirksomheder og it- og rådgivningsvirksomheder (DB07)Finansielle virksomheder64 Pengeinstitut- og finansvirksomhed undtagenforsikring og pensionsforsikring65 Forsikring, genforsikring og pensionsforsikringundtagen lovpligtig socialforsikring66 Hjælpetjenester i forbindelse medfinansieringsvirksomhed og forsikringIt- og rådgivningsvirksomheder62 Computerprogrammering, konsulentbistandvedrørende informationsteknologi og lignendeaktiviteter63 InformationstjenesterAndre relevante branchekoder:• 58.29.00 Anden udgivelse af software• 95.11.00 Reparation af computere og ydreenhederKilde: Danmarks Statistik1 Opgørelser af antallet af virksomheder på basis af disse branchekoder vil derfor overestimere antallet affinans-it virksomheder3


Part t1: Performance Management• Its all about getting the best out of yourstaff, and addressing underperformanceimmediately.• A crucial part of the employmentrelationship.• Good performance management makesgood business sense.


Tabel 5: Kortlægning af uddannelser - LVUUddannelsestype Finans Finans/IT ITKandidatMatematik-økonomi (KU,AU, AAU, SDU)Erhvervsøkonomi og IT (CBS,ABS)Internetteknologier ogcomputersystemer (AAU)Statistik (KU, AU, AAU)Erhvervsøkonomi ogerhvervsjura (CBS, ABS, SDU,AAU)Erhvervsøkonomi med ITsom sidefag (AU)Cand.merc.dat. (SDU,Odense)Innovativkommunikationsteknik ogentrepreneurskab (AAU)Informationsteknologi (DTU)Erhvervsøkonomi ogmatematik (CBS)Almen erhvervsøkonomi(CBS, ABS, SDU, AAU, RUC)Økonomi (CBS, KU, SDU,AAU, AU)Jura (KU, SDU, AU, AAU)Aktuar (KU)Elektronik og IT (AAU)Digital design ogkommunikation (ITU)Anvendt IKT (DTU)Informationsarkitektur (IT-Vest, AAU)IT og læring, organisatoriskomstilling (IT-Vest, AAU)Elite MSc in AdvancedEconomics and Finance(CBS)IT produktudvikling (IT-Vest,SDU)Oplevelsesdesign (IT-Vest,AAU)Softwarekonstruktion (IT-Vest, AAU)Softwareudvikling- ogteknologi (ITU)Teknisk IT (AU)Webkommunikation (IT-Vest, SDU)Informatik (RUC, AAU)Datalogi (KU, SDU, RUC,AAU, AU)Anvendt matematik (DTU,SDU)Globale forretningssystemer(AAU)Humanistisk informatik (AU,AAU)Interaktive medier (RUC)Globalvirksomhedsinformatik (ITU)Informationsvidenskab (SDU,AU, AAU)IT-didaktisk design (DPU)6


Uddannelsestype Finans Finans/IT ITIT og kognition (KU)IT, kommunikation ogorganisation (CBS, IT-Vest)eBusiness (ITU)eScience (KU)IT og organisationer (IT-Vest,AU)Naturvidenskab og IT (KU)Multimedier (IT-Vest, AAU,AU)Master MBA (CBS, SDU, IBA, AU) Fleksibel masteruddannelse(KU, AU, DPU)Forskellige it-uddannelser påAAU, It-vest og ITU samt Iktog læring (AAU),Management of Technology,MMT (AAU, DTU) og It,kommunikation ogorganisation (It-Vest)7


Bilag 3: Medlemssurvey - baggrundsinformationMedlemssurveyen blev gennemført af DJØF, Finansforbundet og PROSA i januar og februar 2010. Detre forbund har udsendt en e-survey til et udsnit af deres medlemmer ansat i danske finans-itvirksomheder. Der blev udsendt i alt 2563 e-mails, og der indkom 882 svar, hvilket svarer til ensamlet svarprocent på ca. 34 pct. Samplen er vægtet på en række baggrundsvariabler (køn, alder oguddannelse) for at sikre bedst mulig repræsentativitet i forhold til den samlede medarbejderbase iden finansielle sektor og i it-sektoren. I praksis er der dog kun ganske små forskelle på de vægtede oguvægtede svarprocenter.Nedenfor er gruppen af respondenter kort karakteriseret.Tabel 6: Antal respondenter fra hvert forbundAntalbesvarelserPct.AntalinvitationerBesvarelsesprocentDJØF 154 17 852 2 18Finansforbundet 542 61 1188 46PROSA 186 21 525 35Total 882 100 2563 34Kilde: DJØF, Finansforbundet og PROSAKønsfordelingDer er flere mænd end kvinder i gruppen af respondenter. Opgørelsen over kønsfordelingen igruppen af respondenter fra den finansielle sektor og gruppen af respondenter ansat i en it- ellerrådgivningsvirksomhed viser desuden, at der er lige mange kvinder og mænd i den finansielle sektor,mens der er en klar overvægt af mænd i it- og rådgivningsvirksomhederne (69 pct. mænd og 31 pct.kvinder).Tabel 7: Kønsfordeling, alle respondenterAntal Pct. Pct.(gyldig)Kvinder 391 44 45Mænd 473 54 55Manglende besvarelser 18 22 Estimat8


Total (N=882) 882 100Tabel 8: Kønsfordeling pr. sektor, alle respondenterKvinder Mænd Kvinder MændAntalPct.Finansiel virksomhed 330 335 50 50It- eller rådgivningsvirksomhed 58 132 31 69Total (N=855) 388 467 45 55Ifølge Danmarks Statistik for den samlede population (finans og it-sektoren i Danmark) erkønsfordelingen for finans og it overordnet set ca. 59 pct. mænd og 41 pct. kvinder. I den finansiellesektor er kønsfordelingen 50-50 pct., mens der er en overvægt af mænd (77 pct.) inden for it- oginformationstjenester. 3Tabel 9: Kønsfordeling pr. sektor, hele populationenJC It- oginformationstjenesterK Finansiering ogforsikringSamletAntal Pct. Antal Pct. Antal Pct.Mænd 35931 77 43159 50 79090 59Kvinder 11026 23 43548 50 54574 41Samlet 46957 100 86707 100 133664 100Kilde: Danmarks Statistik, RASU22AldersfordelingStørstedelen af respondenterne er i aldersgruppen 35-49 år.Tabel 10: Aldersfordeling, alle respondenterAntal Pct. Pct.(gyldig)20-34 år 262 30 3035-49 år 387 44 4550-64 år 216 24 25Manglende besvarelser 17 23 Data fra surveyen og fra Danmarks Statistik er ikke helt sammenlignelige, idet der i surveyen også indgårrådgivningsvirksomheder, der af Danmarks Statistik kategoriseres i en separat kategori (’MA Rådgivning’).9


Total (N=882) 882 100Med hensyn til aldersfordelingen, er der i begge grupper flest respondenter i alderen 35 – 49-årige.Dog er der relativt flere respondenter i alderen 20 – 34 år i gruppen af finansielt ansatte end igruppen af respondenter, der er ansat i it- eller rådgivningsvirksomheder. Dette skyldessandsynligvis, at mange medarbejdere i den finansielle sektor ansættes som elever i en ung alder,mens ansættelse i it- og rådgivningsvirksomheder typisk først sker, når medarbejderne har afslutteten mellemlang eller lang videregående uddannelse.Tabel 11: Aldersfordeling pr. sektor20-34 år 35-49 år 50-64 år 20-34 år 35-49 år 50-64 årAntalPct.Finansiel virksomhed 204 304 159 31 46 24It- eller rådgivningsvirksomhed 51 81 57 27 43 30Total (N=856) 255 385 216 30 45 25Fordeling på sektorerHovedparten af respondenterne er ansat i den finansielle sektor med i alt 67 pct. af respondenterneansat i en bank, sparekasse, otte pct. i forsikring eller pension og to pct. i anden finansiel virksomhed.Tabel 12. Fordeling på sektorer, alle respondenterAntal Pct. Pct.(gyldig)Finansiel virksomhed 672 76 77It- eller rådgivningsvirksomhed 199 23 23Manglende besvarelser 11 1Total (N=882) 882 100Tabel 13. Fordeling på sektorer, hele populationenAntalPct.K Finansiering og forsikring 86707 65JC It- og informationstjenester 46957 35Total 133664 10010


Kilde: Danmarks Statistik, RASU22Over halvdelen af respondenterne er ansat i en virksomhed med over 2000 medarbejdere, mens kunni pct. arbejder i en virksomhed med under 100 ansatte. Sammenligner vi de finansiellevirksomheder med it- eller rådgivningsvirksomhederne, viser det sig, at respondenterne i denfinansielle sektor typisk er ansat i relativt store virksomheder – 58 pct. af respondenterne arbejder ien virksomhed med over 2000 medarbejdere, mens kun 28 pct. af respondenterne inden for it ellerrådgivning er ansat i en virksomhed med mere end 2000 medarbejdere.UddannelsesniveauerEn fjerdedel af alle respondenterne har en lang videregående uddannelse:Tabel 14: Fordeling på uddannelsesniveauerAntal Pct. Pct.(gyldig)Realeksamen eller folkeskolens afgangsprøve 69 8 8Gymnasial eksamen, HHX, HTX 175 20 20Erhvervsuddannelse 147 17 17Erhvervsakademiuddannelse/kort videregående uddannelse 171 19 20Bachelor eller professionsbachelor 59 7 7Lang videregående uddannelse 212 24 25Ph.d. 3 0 0Andet 21 2 2System missing 25 3Total 882 100Der er imidlertid forskel på uddannelsesniveauet i de to sektorer – især når det gælder andelen afrespondenter med en lang videregående uddannelse. I den finansielle sektor har respondenternetypisk en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse, mens 17 pct. afrespondenterne har en lang videregående uddannelse. Inden for it- eller rådgivning har 34 pct. afrespondenterne en lang videregående uddannelse.ArbejdsfunktionerKompetencebasen fordeler sig på mange forskellige arbejdsfunktionerTabel 15. Oversigt over kompetencebasen fordelt på arbejdsfunktioner11


Antal Pct. Pct.(gyldig)Topleder (med i direktionen) 4 0 0Øverste mellemleder (ledelsesansvar for andre ledere) 15 2 2Team leder/linjechef (leder for en gruppe af medarbejdere, som ikke selv harpersonaleansvar)47 5 5Leder med personaleansvar, andet 23 3 3Stabsmedarbejder, fx HR, jura/compliance, økonomi, kommunikation,ledelsesinformation og revisionSpecialist indenfor (finansielle områder), fx investering, kredit, handel, pension,bolig59 7 754 6 6Analytiker, statistiker og aktuar 24 3 3Salg, rådgivning og analyser 4Rådgiver (privat og erhverv) 192 22 22Forretningsudvikling 19 2 2IT-projektstyring, IT-projektleder 32 4 4IT-systemudvikling, herunder analyse, design og udarbejdelse afkravspecifikationerOverordnet drift af IT systemer, herunder planlægning, implementering ogvedligeholdelse af drifts-systemer116 13 1331 4 4Rådgivning om implementering og vedligeholdelse af software og hardware 6 1 1Programmeringsarbejde, herunder overordnet konfiguration af database- ogfilstrukturerProgrammeringsarbejde, herunder tilpasning af applikationer, design afskabeloner7 1 132 4 4IT-driftsplanlægning og administration 11 1 1Hotline og teknikerarbejde 10 1 1IT-operatørarbejde 5 1 1Andet IT-relateret arbejde 19 2 2Produktion og intern service 38 4 4Kontormedarbejder (sekretærer, bogholdere mv.) 14 2 2Kassemedarbejder og kundeservice, fx hotline, call center, support 53 6 6Andet 45 5 5Manglende besvarelser 22 212


Antal Pct. Pct.(gyldig)Total 882 10013


Bilag 4: Medlemssurvey - vurdering af repræsentativitetVurderingen af repræsentativitet er baseret på en sammenligning af fordelingen afsammensætningen af kompetencebasen for den finansielle sektor og it-sektoren generelt.Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) muliggør en opgørelse af alle beskæftigede iDanmark inden for finansiering og forsikring (branche K i DB07) og it- og informationstjenester(branche JC i DB07) efter område, uddannelse, alder og køn – rimeligvis det nærmeste vi kan kommefinans-it sektoren. I 2008 så fordelingerne for hele landet inden for hver af disse to brancher såledesud baseret på Statistikbankens RASU22:Grundskole,almengymnasialeller erhvervsgymnasialuddannelseErhvervsuddannelseKort videregåendeuddannelseMellemlangvideregåendeuddannelse ellerbachelorLangvideregåendeuddannelseFinansieringog forsikringKvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd20-34 år 3% 3% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%35-49 år 4% 3% 12% 8% 2% 2% 2% 3% 2% 4%50+ år 3% 3% 11% 9% 1% 1% 0% 2% 0% 2%20-34 år 2% 6% 1% 4% 1% 5% 1% 5% 3% 6%35-49 år 2% 6% 4% 9% 1% 4% 2% 7% 3% 9%50+ år 1% 3% 2% 5% 0% 1% 1% 3% 1% 3%Den tilsvarende fordeling af respondentmassen ser således ud, hvis vi sammenholder respondenteransat i henholdsvis finansielle virksomheder og it- eller rådgivningsvirksomheder med helepopulationen inden for finansiering og forsikring og it- og informationstjenester:FinansielvirksomhedRealeksameneller folkeskolensafgangsprøve,Gymnasialeksamen, HHX,HTXIt- oginformationstjenesterErhvervsuddannelseErhvervsakademiuddannelse/Kort videregåendeuddannelseBachelor ellerprofessionsbachelorLangvideregåendeuddannelse ellerPh.d.Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd20-34 år 5% 3% 2% 2% 3% 4% 1% 1% 4% 6%35-49 år 8% 4% 6% 3% 4% 6% 1% 2% 4% 8%50-64 år 8% 4% 2% 3% 1% 2% 0% 1% 1% 2%It- ellerrådgivningsvirksomhed20-34 år 0% 2% 0% 1% 0% 10% 0% 3% 3% 9%35-49 år 2% 1% 2% 6% 3% 6% 2% 3% 10% 8%50-64 år 3% 8% 3% 5% 2% 4% 0% 1% 1% 3%14


De to fordelinger tilsammen viser tydeligt en underrepræsentation i respondentmassen af personermed en erhvervsuddannelse – især i forhold til finansiering og forsikring – og mindreoverrepræsentationer af personer med korte og lange videregående uddannelser, som det ogsåfremgår af differencerne i tabellen nedenfor (differencer i procentpoint, positive værdier angiverrespondentandele højere end de faktiske andele fra RAS). Bemærk dog, at en del af udsvingene iforhold til it- og informationstjenester givetvis skyldes det relativt begrænsede antal respondenteransat i it- eller rådgivningsvirksomheder (n=199) og det deraf følgende antal celler med få eller ingenrespondenter. Samtidig skal det bemærkes, at sammensætningen af finansiering og forsikring samtit- og informationstjenester i København By og Omegn (og Nordsjælland og Østsjælland) erkendetegnet ved højere andele med lange videregående uddannelser og lavere andele mederhvervsuddannelser end i landet som helhed, præcis som i respondentmassen.FinansielvirksomhedRealeksameneller folkeskolensafgangsprøve,Gymnasialeksamen, HHX,HTXErhvervsuddannelseErhvervsakademiuddannelse/Kort videregåendeuddannelseBachelor ellerprofessionsbachelorLangvideregåendeuddannelse ellerPh.d.Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd20-34 år 1% 0% -2% -2% 1% 2% 0% -2% 2% 4%35-49 år 5% 1% -7% -5% 2% 4% -1% -1% 2% 4%50+ år 5% 1% -9% -6% 0% 1% 0% -1% 0% 0%It- ellerrådgivningsvirksomhed20-34 år -2% -4% -1% -3% -1% 5% -1% -2% 0% 3%35-49 år 0% -5% -3% -2% 2% 1% 0% -4% 6% -1%50+ år 2% 5% 1% 0% 2% 3% -1% -1% 1% 0%Hvad angår køn og alder, afviger respondentmassen ikke væsentligt fra fordelingerne i finansieringog forsikring og it- og informationstjenester. Respondenterne ansat i finansielle virksomheder er dogsamlet set lidt yngre, og respondenterne ansat i it- eller rådgivningsvirksomheder samlet set lidtældre end de beskæftigede i de to brancher i 2008.Respondentmassen vægtes i forhold til branche, køn, alder og uddannelse, men vi anvender kun treuddannelseskategorier (folkeskolen og gymnasium, erhvervsuddannelser og korte videregåendeuddannelser samt bachelor og lange videregående uddannelser) for at minimere antallet af cellermed få eller ingen respondenter og skabe en mere robust vægtfordeling.Realeksamen ellerfolkeskolensafgangsprøve,Gymnasial eksamen,HHX, HTXErhvervsuddannelse,Erhvervsakademiuddannelse/Kort videregåendeuddannelseBachelor ellerprofessionsbachelor,Lang videregåendeuddannelse ellerPh.d.Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder MændFinansiel 20-34 år 0,6 0,9 1,1 0,8 0,5 0,615


virksomhedIt- ellerrådgivningsvirksomhed35-49 år 0,4 0,6 1,2 0,9 0,6 0,650-64 år 0,3 0,6 2,7 1,5 0,6 1,020-34 år tom 4,6 tom 1,4 2,5 1,535-49 år 2,0 9,5 1,6 1,8 0,8 2,550-64 år 0,7 0,7 0,7 1,0 1,8 2,216


Bilag 5: Medlemssurvey - gruppering af respondenterKompetencebasen dækker en lang række arbejdsfunktioner, som i denne analyse er opdelt i trehovedgrupper: Ledere, it-medarbejdere og medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service. Itmedarbejderneunder ét udgør 30 pct. af kompetencebasen, mens gruppen af ledere udgør 10 pct.Endelig udgør gruppen af medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service næsten 60 pct. afhele kompetencebasen, jf. tabel 16 nedenfor.Tabel 16. Oversigt over kompetencebasen fordelt på overordnet arbejdsfunktionAntalrespondenterPct.Ledere (med personaleansvar) 89 10It-medarbejdere 269 30Analyse, rådgivning og service 524 59Total 882 100Kilde: Surveyundersøgelse af kompetencebasen inden for finans-itGruppen af medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service domineres af rådgivere (22 pct. afalle respondenterne) efterfulgt af stabsmedarbejdere, specialister inden for det finansielle områdeog medarbejdere ansat i enten kassefunktion eller kundeservice.Ikke overraskende er andelen af respondenter med en it-relateret arbejdsfunktion meget høj indenfor it- eller rådgivningsvirksomheder (74 pct.) sammenlignet med den finansielle sektor (20 pct.). Ibåde den finansielle sektor og inden for it- eller rådgivning er det gruppen af it-udviklere, der udgørden største andel af it-medarbejderne i kompetencebasen. Næsten 70 pct. af de medarbejdere, derarbejder inden for analyse, rådgivning og service er ansat i den finansielle sektor.Opdeling i undergrupperDe tre hovedgrupper bestående af ledere, it-medarbejdere og medarbejdere inden for analyse,rådgivning og service dækker hver især over ret brede arbejdsområder og kan med fordel opdeles ienten seks eller syv undergrupper med højere intern homogenitet. Disse undergrupper er baseret påen datadreven klyngeanalyse af besvarelsesmønstrene for de i alt 25 forskellige stillingsgrupperindeholdt i spørgeskemaet kombineret med en mere formel sammenligning af de typer afarbejdsfunktioner, som stillingsgrupperne varetager til daglig. Den formelle sammenligning afindeholdte arbejdsfunktioner har bidraget til at afgøre ustabile klyngeformationer og sikre, at deidentificerede undergrupper ikke bare empirisk er (relativt) konsistente i deres adfærd og17


ehovsvurderinger, men også teoretisk giver mening som samhørende analytiske enheder. Der eridentificeret følgende syv undergrupper, jf. Tabel 17 nedenfor:Tabel 17. Gruppering af medarbejdere og ledereHovedgruppe Undergruppe Stillingskategorier/arbejdsfunktionerLedere medpersonaleansvarIt-medarbejdereAnalyse, rådgivning ogserviceØverste ledelseAndre ledereLedelse og udvikling (IT1)Drift og support (IT2)Stabsfunktioner, analyse ogforretningsudviklingSalg og rådgivningTopledere og øverste mellemledereTeamledere/linjechefer og andre ledere medpersonaleansvarIt-projektstyring, systemudvikling, rådgivning ogkomplekse programmeringsopgaverIt-administration, programmering, hotline ogteknikerarbejde samt andet it-arbejdeMedarbejdere i blandt andet HR og økonomi,analytikere, statistikere og andre specialister samtforretningsudviklingMedarbejdere inden for salg, rådgivning og analyser(it sektor) samt rådgivere (finansiel sektor)ServiceKassemedarbejdere, kundeservice, kontorarbejde,intern service og andet arbejdeKarakteristik af forskellige medarbejdergrupperDe forskellige grupper af medarbejdere og ledere er meget forskellige, når det gælder deres køns-,alders- og uddannelsesmæssige sammensætning, jf. figur 1 nedenfor:Figur 1. Sammenligning af medarbejdergrupper (køn, alder, uddannelsesniveau)18


Kilde: Surveyundersøgelse af kompetencebasen inden for finans-it.I det følgende er medarbejdergrupperne kort karakteriseret.Ledere med personaleansvarDen typiske leder er en mand i alderen 35-49 år med en lang videregående uddannelse. De øverstemellemledere skiller sig dog lidt ud ved at være lidt yngre end både topledere ogteamledere/linjechefer, idet over 80 pct. af de øverste mellemledere er 35-49 år, mens det sammekun gør sig gældende for lidt over 40 pct. af teamlederne/linjecheferne. En anden forskel er, atgruppen af teamledere/linjechefer har en anden uddannelsesmæssig profil end den øverste ledelse –blandt andet har en relativt stor andel af teamlederne/linjecheferne en kort videregåendeuddannelse.It-medarbejdereGruppen af medarbejdere inden for it-ledelse og udvikling består typisk af mænd i alderen 35-49 årmed en lang videregående uddannelse. Ser man nærmere på forskellene mellem medarbejdereinden for it-ledelse og udvikling og medarbejdere inden for it-drift og support, så adskiller de togrupper af it-medarbejdere sig primært, når det gælder uddannelsesniveau, hvor medarbejdereinden for it-ledelse og udvikling typisk har afsluttet en lang videregående uddannelse, mensmedarbejdere inden for it-drift og support typisk har afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse eller enkort videregående uddannelse.Medarbejdere inden for analyse, rådgivning og serviceI gruppen af medarbejdere, der arbejder inden for analyse, rådgivning og service er andelen afkvinder overordnet set relativt høj sammenlignet med gruppen af ledere og it-medarbejderne, oggennemsnitsalderen for denne gruppe er også lidt højere sammenlignet med ledere og itmedarbejdere.19


Sammenligningen af de tre undergrupper viser, at der er store forskelle i sammensætningen afgrupperne. Gruppen af medarbejdere inden for stabsfunktioner, analyser og forretningsudvikling erkendetegnet ved en lille overvægt af mænd, en relativt høj gennemsnitsalder og et højereuddannelsesniveau end de to andre undergrupper.Gruppen af medarbejdere inden for salg og rådgivning er sammensat af to vidt forskelligearbejdsfunktioner fra henholdsvis den finansielle sektor og it-sektoren: Blandt rådgiverne (denfinansielle sektor) er andelen af kvinder meget høj (over 60 pct.), mens medarbejdere inden for salg,rådgivning og analyser (it sektoren) typisk er mænd. Overordnet set er der en lille overvægt afkvinder, og aldersmæssigt består gruppen af relativt mange yngre medarbejdere (over 40 pct. er ialderen 20-34 år). Uddannelsesmæssigt er det en spredt gruppe med en relativt stor andel afmedarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse.Endelig består gruppen af medarbejdere inden for intern og ekstern service typisk af kvinder medkortere uddannelser – lige fra gymnasiale uddannelser (kundeservice) til erhvervsfaglige uddannelser(produktion og intern service samt kassemedarbejdere) til korte videregående uddannelser(kontormedarbejdere). Også aldersmæssigt er der tale om en meget sammensat gruppe, dog med enrelativt stor andel af medarbejdere i alderen 35-49 år.Bilag 6: Virksomhedssurvey - baggrundsinformationVirksomhedssurveyen blev udsendt i april 2010 til i alt 40 respondenter. Der indkom svar fra 24respondenter som repræsenterer i alt 19 forskellige finans-it virksomheder, idet der i enkelte tilfældeer flere respondenter fra en specifik virksomhed. I surveyen indgår alle de store banker i Danmarksamt alle store it-centraler. Selvom der er tale om et relativt begrænset antal virksomheder isurveyen, dækker de deltagende virksomheder over ca. 63 pct. af alle medarbejdere og ledere indenfor bank og realkredit i Danmark samt ca. 91 pct. af alle medarbejdere og ledere i de danske itcentraler,der understøtter den finansielle sektor med it-drift og it-systemer. I analysen refereres tilrespondenter og ikke til virksomheder, og respondenterne er blevet bedt om at vurdere detforventede fremtidige kompetencebehov for forskellige medarbejdergrupper i virksomheden.Figurerne nedenfor giver et overblik over fordelingen af respondenter med hensyn tilarbejdsområde, sektor og virksomhedens størrelse.20


Figur 2: Fordeling af respondenter efter arbejdsområde (N =24)Kilde: Surveyundersøgelser af virksomheder inden for finans-it.Figur 3: Fordeling af respondenter eftervirksomhedstype21


Kilde: Surveyundersøgelser af virksomheder inden for finans-it.Figur 4: Fordeling af respondenter eftervirksomhedsstørrelseKilde: Surveyundersøgelser af virksomheder inden for finans-it.22

More magazines by this user
Similar magazines