MAGAZINET - Hiv-Danmark

hiv.danmark.dk

MAGAZINET - Hiv-Danmark

MAGAZINETSTORSEPTEMBER 2006Den 16. Internationale Aids-Konference i Toronto, CanadaIndrejse i USASTOP AIDS’ Sexlivsundersøgelse 2006LBL gav ikke Årets Laks til hiv-smittedeHiv-Danmark – Magazinet STOR – September 20061


Indrejse i USAAf Morten Eiersted, informationsmedarbejder04Kurser fra Hiv-DanmarkDildoparty uden dikkedarer • Get into it06Time to Deliver! Indtryk fra TorontoAf Bent Hansen, sekretariatschef08Sexlivsundersøgelsen 2006Af Thomas Kristensen, STOP AIDS12Ingen pris til unge hiv-smittedeAf Thomas Kristensen, STOP AIDS15Broder sol og søster måneAf Frank Bentin16Forebyggelse og hva’ så?Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder18Indtryk og håndtryk!Af Henrik Arildsen, formandI midten af august mødtes 31.000aids-aktivister, forskere, NGO’er,politikere, kunstnere og journalistertil den 16. international aidskonferencei den canadiske byToronto.Det er verdens største aids-konference,der afholdes hvert andetår i forskellige verdensdele.Allerede under åbningsceremonienfornemmede man, at åretskonference bød på en fornyet optimisme.Samtidig blev det slået fast, hvorvigtigt det er at inddrage hiv-smittedei forebyggelsen af hiv.Hiv-Danmark er en patientforeningfor hiv-smittede bosiddende i Danmarkuanset køn, alder, seksualitet,politiske tilhørsforhold og etniskebaggrund.Hiv-Danmark er en forening for pårørende, efterladteog andre, berørt af hiv og aids.Hiv-Danmark er ligeledes en paraplyforening forstøttegrupper, andre patientforeninger, brugergruppermv.Hiv-Danmark ledes af en bestyrelse af frivillige,der er medlemmer af foreningen.ISSN 1397-0526MAGAZINETSkinderg. 44, 2. – 1159 Kbh KT 33 32 58 68 – F 33 91 50 04info@hiv-danmark.dkwww.hiv-danmark.dkOPSÆTNING/TRYKHiv-Danmark/Jannerup offset A/STrykt i 1.200 eksemplarerTIDSFRIST FOR INDLÆGOktober; deadline 25.09.06November: deadline 23.10.06December; deadline 27.11.06Januar; deadline 02.01.07REDAKTIONBent Hansen, ansvarshavendeMorten Eiersted, redaktør/fotoFebruar; deadline 26.01.072 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 2006Redaktionen modtager gerneindlæg. Man kan være anonym,men redaktionen skal kendekilden.Vi tager ikke ansvar for indlæg,der er sendt uopfordret tilos. Vi forbeholder os ret til atredigere i indlæg. Send gerneindlæg på diskette eller på e-mail.Medllemmer afHivEuropeFoto: Andy Grysbæk


Der er sikkert ligeså mange indtryk, somder er deltagere ved verdenskonferencenom aids, men i år fornemmede jeg enfornyet optimisme, jeg ikke har mærketsiden 1996, hvor der for første gang blevfremlagt forskningsresultater, der viste,at kombinationsbehandlingen virker. Detvar et af de helt store gennembrud.Men siden dengang har konferencerneværet afholdt i skyggen af et stadigt stigendeantal døde og nye hiv-smittede iverden. Det var anderledes i år.Få måneder før konferencen havde FNoffentliggjort nye tal, der viste, at det varlykkedes at knække kurven i flere hårdtramte udviklingslande, der selv havdegjort en enorm indsats.Et af de gennemgående temaer italerne var en fornyet tro på, at det kanlade sig gøre at producere en effektivvaccine mod hiv, og at det på lidt korteresigt kan lade sig gøre at udvikle et nytpræventionsmiddel, microbicider, somkan blive et supplement til kondomet, ogsom således vil blive et stærkt våben ikampen mod hiv på verdensplan.Samtidig var flere talere inde på, hvorvigtigt det er at involvere hiv-smittede ogudsatte grupper i forebyggelsesarbejdet.Det er ikke ny viden. Det nye er, at detbliver sagt højt, og at det bliver sagt afnogle verdens førende forskere.Verdenskonferencen byder traditioneltpå et væld af nye forskningsresultater,men efterhånden som antallet af aktivisterpå konferencerne er steget, harlæger og forskere i stigende grad fortruk-ket sig til særlige midtvejskonferencer.Det er både godt og skidt. Godt, fordi derer skabt et rum, hvor aktivister kan mødebeslutningstagere og omvendt. Skidt,fordi læger og forskere dermed isolerersig fra en vigtig partner i kampen modsygdommen – hiv-smittede.En konference, som den i Toronto, er etoplagt sted at møde andre. Det kan væreandre, som arbejder med de samme tingsom en selv, eller det kan være andre,der har en anden indgangsvinkel enden selv. Det kan blive til rigtig mangehåndtryk i løbet af en konference, mendet er mødet med andre NGO’er, vi kanudveksle erfaringer, som kan vi kanbruge derhjemme, og vi kan fortælleandre om vores erfaringer.For eksempel fik Nordpol, der er ensammenslutning af nordiske hiv-organisationer,besøg af den norske kronprinsesseMette-Marit. Besøget gav mulighedfor at fortælle om HivEurope og de forskelligeproblematikker, som hiv-smittedei Europa oplever.Forhåbentlig får vi besøg af en danskprinsesse næste gang.Fra Venstre:Andreas Berglöf (S),Henrik Arildsen (DK)og Per Miljeteig (N)i samtale med dennorske kronprinsesseMette-Marit.Foto: Andy GrysbækÅRSKONTINGENTER MM.Enkeltmedlem:Pårørende:Støttemedlem:Medlemsforening:Støttefirma/-forening:150 kr.150 kr.≥ 200 kr.250-1000 kr.≥ 1000 kr.Tegning alene af abonnement:250 kr.Markér på indbetalingskortet,hvilket kontingent du betaler.Hiv-Danmark vil gerne kendeantallet af hiv-smittede medlemmer.Det er en hjælp for os,når vi skal søge om midler tilforeningens arbejde. Al post tilmedlemmer sendes i anonymekuverter.Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 20063


Indrejse i USAAf Morten Eiersted, informationsmedarbejderI ’Quickreference’, som er udarbejdetaf Deutsche AIDS-Hilfe i 2005,står det anført, at hiv-smittedeikke umiddelbart kan indrejse til enrække lande, herunder USA.Hiv-Danmark har besøgt Torben påFrederiksberg. Torben har kendt til sinhiv-smitte i mere end fem år og er velbehandlet.Besøget sker i anledning af, atTorben skal til USA. Magazinet STOR erinteresseret i at høre, hvordan han hararrangeret sin tur til New York her i efteråret.Torben er et dæknavn, fordi han harindvilget i at blive interviewet anonymt tilMagazinet STOR.Danske statsborgere har på linje med et fåtal afandre statsborgere en privilegeret status i forholdtil indrejse i USA. Størstedelen af danske statsborgere,der rejser på ferie til USA, benytter sig af en’waiver’. En ’waiver’ betyder, at man på forhånderklærer, at man bl.a. afstår fra at søge opholdstilladelseeller asyl under opholdet i USA, at man harøkonomiske midler under ens ophold i USA, samtat man rejser hjem inden 90 dage. Man kan imidlertidikke benytte sig af en ’waiver’, hvis man lideraf en alvorlig kronisk smitsom sygdom som f.eks.hiv. Så skal man ansøge om et særligt visum, havemulighed for at tegne en rejseforsikring og medbringebrev om medicin fra ens læge.Den amerikanske ambassade i København oplyser over forHiv-Danmark, at visumansøgninger fra hiv-smittede vurderesi hvert enkelt tilfælde beroende på rejsens karakter ogvarighed.Konsulatet kan derfor ikke svare specifikt på generellehenvendelser, men henviser til følgende links:National Immigration Project fra ’National Lawyers Guild’på http://www.nationalimmigrationproject.org/HIV/2004HIVManual/2004hivmanual/page5.htmlDen officielle hjemmeside fra State Department om generelUS visa policy på http://travel.state.gov/visa/visa_1750.htmlEn blog om immigrationssystemet med overlappende emnerom indrejsevisum på http://www.nationofimmigrators.com/4 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 2006


Torben, jeg kunne godt tænkemig at vide, hvordan du kan indrejsei USA som hiv-smittet? Jeghavde det indtryk fra DeutscheAIDS-Hilfes tryksag om indrejseogopholdstilladelse, at det ikkeer muligt som hiv-smittet.– Jeg vil til at begynde med godtunderstrege, at det ikke bareer givet, at man kan indrejse tilUSA, når man søger et visumpå den måde, som jeg har gjortdet. Man kan jo altid risikere atfå et afslag. Så at jeg har fåetet visum er ikke ensbetydendemed, at andre hiv-smittede automatiskogså vil kunne indrejse.På den led kan det blive enforhindring. Jeg ved ikke, omman i USA inden for de sidstepar år har ændret reglerne forindrejse; det kan forklare dinmanglende klarhed på området.I USA har man mange problemermed illegal indvandring, ogman kunne godt forestille sig,at nogle hiv-smittede gennemtiderne har opfattet USA somdet forjættede land pga. debedre behandlingsmuligheder. IDanmark ved vi godt, at det ikkepasser, men derfor er der medhensyn til hiv i dag stadig storeforskelle i behandlingsmulighederpå verdensplan og måskenetop derfor også en mererestriktiv holdning til indrejse.Men hvordan fik du ordnet dinindrejse til USA?– Jeg gik på nettet, det vil sigeden amerikanske ambassadeshjemmeside www.usembassy.dk, og printede en masse papirerud. Dem læste jeg igennem ogherefter kontaktede jeg ambassadentelefonisk, fik fat i enmeget venlig dame og gjordeopmærksom på, at jeg skullehave et specielt visum. Jeg fikaftalt en tid til interview, samthvad jeg skulle medbringe. Jegtog blandt andet et brev fra mininfektionsmedicinske læge med.Du følte det ikke som et problemeller stigmatiserende, atdu skulle fortælle baggrundenfor, at du skulle søge et særligtvisum?– Nu skal man passe på medat bruge et så stærkt ord somstigma. Min egen holdning iforhold til hiv er, at det er ennødvendighed for mig at tagemedicinen. Jeg kan ikke kommeuden om den situation. Jeg skalgudskelov kun tage min medicinto gange dagligt, og jeg har lærtat forholde mig til hiv, så detikke fylder mere, end det bør.Jeg behøver ikke at fortælle folk,at jeg er hiv-smittet, hvis derikke er et konkret behov for det.Enkelte nære venner kender tildet, men der er andre, som ikkegør; blandt andet min rejsekammerat,som skal følges med migpå turen til USA.Men som velbehandlet hiv-smittetkunne man mene, at det joheller ikke er relevant at oplyseom hiv i forhold til en ferierejse?– Det er meget vel sådan, menved at du alene fokuserer på hiv,glemmer du let, at disse særligeindrejserestriktioner gælder veden række andre kroniske sygdomme.Men et andet element, som erværd at nævne, er de udgifterog de formalia, der er forbundetmed at søge et særligt visum pågrund af alvorlig kronisk sygdom.Det koster små 650 kr. alene atansøge, hertil udgifter til frimærkerm.m., som skal indbetalespersonligt i en Jyske Bank. Og såselve interviewet, som kun kanforetages på ambassaden påØsterbro.Hvordan forløb interviewet påambassaden?– Det var et meget kort interview.Jeg skulle først udfylde enrække blanketter, og så blev jegkaldt ind til interview. Jeg skulleforklare, hvorfor jeg før varindrejst uden særlig visum. Detkunne jeg forklare med, at derikke tidligere havde foreligget ensærlig grund til at søge visum,for det var før, jeg var blevethiv-smittet. Så skulle jeg kortredegøre for, hvad jeg skulle iUSA. Jeg forklarede, at jeg skullepå en kort ferierejse til USA.Herefter fik jeg at vide, at jegville blive kontaktet af ambassaden.Jeg skulle forvente, atdet på grund af ferietid villekunne tage lidt tid at behandlemin ansøgning. Men efter fjortendage kom mit pas retur, hvor dervar et visum til USA, der er gyldigti et år.Hvad står der i visummet?– Jamen du kan se her, at denkode, som jeg i forvejen skalafkrydse i ansøgningspapirerne,inden jeg søger om indrejse iUSA, er skrevet ind med maskinei forvejen. Der står altså ikkenoget om hiv, hvis det er det,som du tænker på. Men jeg skaljo også medbringe mit medicinpas,fordi jeg skal have minmedicin med.Men du er ikke betænkelig ved,at du nu har oplyst om hiv?– Altså ideen med det her formig er at komme på ferie i USA.Hvis man i USA skønner, at jegikke kan indrejse, så ville jeglade være med det.Men hvad nu hvis man senerestrammer reglerne for indrejsetil USA for hiv-smittede fra Danmark?– Jamen så kan du blive ved.Der ligger en negativ attitudei at stille spørgsmålene på denmåde. Jeg mener, at det er vigtigtat fokusere på, at det faktisker muligt at indrejse til USA påferie. Man skal bare spille medåbne kort og sørge for at haveorden i sine papirer.5Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 2006 5


Dildoparty uden dikkedarer– endnu et tilbud fra Hiv-Danmark!Hiv-Danmarkarrangerer i samarbejdemedHomoware Rubberwareparty etfor kvinder og etfor bøsser.Kom til en sjov, festligog informativ aftenmed mulighed forindkøb af det nyesteinden for sexlegetøj.Hiv-Danmark byderpå noget spiseligt ogikke mindst øl, vinog vand – så der erbestemt lagt op til enfestlig og anderledesaften i Kafe Knud.Kvindeaftenen bliverfredag den 27. oktoberog bøsseaftenenGet into it- Kursus for hiv-smittedebøsserHvordan ser dit liv udlige nu? Hvordan opleverdu dét at værehiv-smittet? Opleverdu rygter eller diskrimination?Er du bangefor at komme til atsmitte andre? Eller forat du ikke kan findeen kæreste? Har dubrug for støtte til atfortælle andre om dinhiv-smitte? Hvordanhar dine nærmestereageret? Tænker duover, hvad hiv-smittenbetyder for resten afdit liv?bliver lørdag den 28.oktober. Begge aftnerbegynder kl. 19.00 ogvarer til ca. kl. 22.00Et dildoparty meddrengene fra Homowareer lig med enhyggelig aften, hvorder skal mærkes,trykkes, pilles og smagespå produkterne.Her kan du få alt atvide om glidecremeog kondomer … hvader forskellen på vandbaseretog siliconebaseretglidecreme? Ogmå det hele brugessammen med kondomer?Er det rigtigt, atman kan få kondomer,der gør, at man ikkekommer så hurtigt?Og hvad gør man,når det er svært at fåDette er et kursus omdit liv – om hvordandu har det med atvære hiv-smittet, meddine omgivelser, medat komme videre …Kurset løber oversyv aftener, der hverhar sit eget tema,men kursusledernetager også udgangspunkti deltagerneserfaringer, tanker ogfølelser.Der diskuteres engangsknald, kæ re ster,selv værd, fremtidsdrømme,at springeud som bøsse og hivsmittet,sikker sex ogkombinationsbehandlinger.den op at stå? Glæddig til at møde et parodenseanere, somfordomsfrit svarer påalle dine spørgsmålom sexhjælpemidlerog legetøj til voksne.Bliv overrasket overhvor mange forskelligekondomer, der findes,og fedt dig til i voresLube-Bar, når vi holderFri Bar.Der vil begge aftenervære rådgivere tilstede fra RådgivningØst.Hvor?Kafe Knud, Skindergade21, kld. 1159 KTilmelding senestden 16. oktober til:Rådgivning Øst, Skindergade44, 1, 1159K, T 33 32 58 60 ellere-mail: raadoest@hivdanmark.dkHoldstørrelsen er påotte deltagere samt tokursusledere, der selver hiv-smittede.Kurset løber overtirsdagene 3., 10., 17.,24. og 31. oktobersamt 7. november, kl.19-22.Inden holdet begynder,vil kursusledernekontakte digfor en kort samtalemed henblik på atklar lægge, om kurseter det rette tilbud fordig.Kurset udbydessammen med STOPAIDS.Kafe KnudEn pause midt i byen …En cafe i hiv/aids-miljøetTirsdag-Torsdag 14.00-22.00Kafe Knud – Skindergade 21. kld. – 1159 K – T 33 32 58 616 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 2006Deltager antal: Derkan maximalt være 15deltager pr. aftenHvem er Homoware?Homoware er netshoppen,der i mereend 6 år har væretskandinaviske bøssersforetrukne erotiskebutik.Homoware har dogogså stor erfaring iRubberware partiesfor heterosexuellekvinder.Nu har drengenefra Homo ware pakketkufferten med masseraf spændende legetøj,DVD film og dereskæmpe sortiment afkondomer og glidecremeog kommer tilKøbenhavn til to festligeaftner. Vel mødt!Get into itTirsdag den 3. oktober,kl. 19.00-22.00STOP AIDSAmagertorv 33,3.KøbenhavnTilmelding inden torsdag26. september tilHiv-Danmarks råd givningpå T 33 32 58 60eller raadoest@hivdanmark.dk.Illustration på modsatte side:Catholics for a free choicehttp://www.condoms4life.orgUdsnit af plakat fra konferenceni Toronto fra en katolsksammenslutning, der promoverebrugen af kondom.


Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 20067


AIDS 2006 – TimDen 13. august 2006International aids-konference, Toronto,Canada, Bent HansenSekretariatschef Bent Hansen deltog fra den 13. tilden 18. august 2006 i den 16. internationale aidskonference,som blev afholdt i Toronto, Canada.Hans daglige beretninger kunne undervejs læsespå hiv/aids-miljøets fællesportal www.hiv.dk.Til læsernes fornøjelse gengiver vi her hans dagligeberetninger.For 21 år siden tog den amerikanskesundhedsstyrelse initiativtil at afholde den første internationaleaids-konference. Den blevafholdt i Atlanta og er siden blevetafholdt først hvert år og nuhvert andet år. Samtidig forsøgerman at arrangere konferencenforskellige steder i verden forat understrege det globale problem,hiv/aids er.For 2 år siden blev konferencenderfor afholdt i Bangkok, ogom 2 år finder den sted i Mexico.Det er 3. gang Canada er værtfor konferencen. I 1989 blevkonferencen afholdt i Montrealog i 1996 i Vancouver. Nu er vii Toronto, og konferencen hardenne gang tiltrukket 31.000deltagere fra hele verden. 3.000mediefolk er kommet hertil for atdække konferencen.Konferencen i TorontoKonferencen var oprindelig organiseretfor at give forskere oglæger mulighed for at mødes påinternationalt plan og udveksleforskningsresultater og indgåmulige samarbejdsaftaler påtværs af landegrænser. Menkonferencen har over åreneudviklet sig til meget, megetmere end det:Selve konferencen er opdelt i5 spor: 1. Forskning, 2. Behandling,3. Epidemiologi, 4. Socialeaspekter, 5. Politik.Medicinalindustrien er stærktrepræsenteret med udstillingsstandeog særlige foredragsarrangementer.Mangehiv/aids-organisationer harinformationsboder – bl.a. voresegen nordiske organisation forhiv-smittede – Nordpol.Derudover er der tilrettelagtet særligt program om arbejdsmarkedetmed fokus på firmaersog selskabers forpligtelser. Etbroget kulturelt program byderpå farverige indslag fra alle verdensdele.Også ungdommen harsit særlige program.Konferencen tiltrækker naturligvisogså mange kendte personligheder.Bl.a. vil Bill Gatesfra Microsoft og tidligere amerikanskepræsident Bill Clintonvære blandt åbningstalerne.Skuespilleren Richard Gere, somi mange år har været engagereti hiv/aids-sagen, vil i løbet afkonferencen holde et indlæg omden vigtige rolle, især mediernehar i forhold til at sætte fokuspå hiv/aids, bearbejde negativeholdninger til hiv-smittede ogbekæmpe diskrimination og stigmatisering.Endelig er det også opmuntrendesom dansker at kunnekonstatere, at det norske kronprinsparhar valgt at deltage ikonferencen.Den 14. august 2006International aids-konference, Toronto,Canada, Bent HansenOptimistiske skåltalerDer skulle gå 25 år og afholdesstribevis af aids-konferencer, førtalerne ved åbningen af den 16.internationale aids-konferenceendelig bar præg af optimisme.Ikke fordi kuren eller vaccinen erlige om hjørnet, men fordi smittetallenepå verdensplan viseren opbremsning i spredningen afhiv, og fordi ’vi i de sidste 5 år ernået længere, end vi gjorde i deforudgående 20 år tilsammen’,som chefen for FNs aids-kontorPeter Piot udtrykte det.‘Vi ser nu resultaterne af effektivforebyggelse og adgang tilbehandling. Derfor kan netopdenne konference gå over ihistorien som et vendepunkt ihiv/aids-bekæmpelsen. Vi skalgribe chancen og følge de vigtigeog bæredygtige strategierikke bare de næste 5 eller 10år, men i de næste 25. Vi skalbekæmpe homofobi, fordommemod og diskrimination af hivsmittede,prostituerede og stofbrugere.Hiv-smittede er voreshelt nødvendige allierede i kampenmod aids. Står vi sammen,vinder vi – hvis ikke, vinder aids’,understregede Peter Piot.Penge – Penge – PengeOgså Bill og Melinda Gates talteved åbningen af konferencen.Med familien Gates har hiv/aidssagenvirkelig fået to top-engageredeildsjæle. De brændervirkelig for sagen – og så harde penge! Og penge skal der til,hvis vi skal vinde kampen modhiv/aids. Indtil videre har Gatesdoneret 1,9 milliarder US dollars(11,4 milliarder DKK) til hiv/aidsbekæmpelsen.Bill og Melinda Gates opfor-8 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 2006


e to Deliver!drede i deres tale til i langthøjere grad at inddrage kvindernei hiv-forebyggelsen. ‘Viskal styrke forskningen i nyepræventionsmidler som f.eks.mikrobecider (som er en geleeller creme, som anvendesvaginalt eller analt til beskyttelsemod seksuelt overførthiv-smitte). Behandling udenforebyggelse giver ingenmening’, sagde Bill Gates.Ægteparret Gates taler ogsåmagten midt imod. Kritiserermagthavere, religiøse ledereog politikere, når de hos demmøder hykleri i forbindelse medmodstand mod brug af kondom,som paven prædiker, og nårpolitikere tager afstand fra atinddrage prostituerede i kampenmod hiv eller er imod uddeling afgratis værktøj til stiknarkomaner.‘Prostituerede er vigtige samarbejdspartnerei kampen modhiv. Vi skal støtte dem, inddragedem i forebyggelsen, styrke demog give dem information, så debliver bedre til at passe på sigselv og deres kunder’, sluttedeMelinda under jubel og ståendeklapsalver.Varen blev ikke leveret!Den canadiske statsminister StephanHarper var også inviterettil åbningen af konferencen, menhavde takket nej. Statsministerensnedprioritering af konferencenblev i stærke vendingerkritiseret på vegne af konferencensledelse af Dr. Mark Wainberg.Også Richard Gere mente,‘at den canadiske statsministerskulle forberede sig på at giveen meget god undskyldning forat sende afbud til konferencen’.Konferencens tema er dennegang ‘Time to Deliver’ = Varenskal leveres nu! Stephan Harperleverede ikke varen.Den 15. august 2006International aids-konference, Toronto,Canada, Bent HansenNy medicin på vejEn ny type medicin er i øjeblikketved at blive afprøvet i kliniskeforsøg. Resultaterne af de førsteforsøg ser foreløbig lovende ud.Den nye medicin tilhører gruppenaf ‘integrase hæmmere’,som forhindrer hiv i at anvendeet af de enzymer, der er nødvendigfor at danne nye viruskopier.Stoffet har endnu ikke nogetegentlig navn, men kaldes indtilvidere MK-0518 og tages sompiller to gange om dagen.Resultaterne af forsøgeneviser, at stoffet er yderst effektivt,idet virusmængden hos depersoner, som indgår i forsøget,falder særdeles hurtigt overmeget kort tid. ‘Det er helt afgørende,at der er gode nyhederfra medicinforskningen’, sigerDr. Wainberg fra konferenceledelsen,‘ikke mindst fordi mangestadig dør af aids på grund afresistens over for den eksisterendemedicin. Vi har alleredemedicintyper, som angriber to afde tre enzymer, hiv skal brugefor at formere sig. Med den nyemedicingruppe får vi forhåbentligogså ram på det tredje enzym’,påpeger Dr. Wainberg.Også en anden - og måskefjerde - ny gruppe af medicinerforskes der stadig i. Deter de såkaldte ‘antagonister’,som ‘lammer’ nogle receptorer(modtagere) på cellens overflade- CCR5 og CC4, så de ikke kanhjælpe hiv ind i cellen. Forsøgenemed disse stoffer har noglemedicinalfirmaer været nødt tilat stoppe pga. alvorlige bivirkninger– især i form af leverproblemer.Men medicinalfirmaetPfizer fortsætter forsøgene medsit præparat og har på konferencengjort rede for, hvordan forsøgeneudvikler sig, og hvordanresultaterne ser ud. Det er ikkemuligt endnu at sige noget afgørendeom det endelige udfald,men de foreløbige resultater serlovende ud, og man er endnuikke løbet ind i problemer, dergiver anledning til bekymring.Kvinder i fokusFlere journalister har problematiseret,at konferencen har sat såmegen fokus på kvinder generelt.Nogle finder det hverkenlogisk eller rimeligt, eftersomrisikoen for smittespredningefter deres opfattelse findes ihelt specifikke grupper og miljøersom f.eks. blandt stiknarkomaner,prostituerede og mænd,der har sex med mænd (msm).Konferenceledelsen påpegeri den forbindelse, ‘at i de områderi verden, hvor hiv er mestudbredt (f.eks. sydlige Afrika), erkvinder netop den mest udsatteog sårbare gruppe både pga. afde eksisterende kønsrollemønstreog pga. de økonomiske, kulturelleog sociale forhold. I detlys skal interessen for kvinderses. Strategier for forebyggelsenskal naturligvis tilrettelæggesi overensstemmelse med deeksisterende smittemønstre forskelligesteder i verden’, understregerkonferenceledelsen.Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 20069


Den 16. august 2006International aids-konference, Toronto,Canada, Bent HansenMenneskerettigheder kanikke gradbøjes– Alt for mange steder i verdener straffelovgivning, stigmatiseringog diskrimination af de mestudsatte grupper med til at øgesmittespredningen.Det bliver understreget igenog igen af bl.a. Dr. Helene Gaylefra konferenceledelsen.– En effektiv bekæmpelse kankun lykkes, hvis menneskerettighederneover for deberørte grupper respekteres,påpeger Dr. Gayle.– Hvordan forestiller man sigat smittebekæmpelse kan ladesig gøre blandt de meget storegrupper af mænd, der har sexmed mænd, i f.eks. Asien, LatinAmerika, Østeuropa og ikkemindst i Afrika, når disse mændmange steder kriminaliseres, diskrimineresog forfølges?, spørgerDr. Gayle.– Det er også umuligt at gennemføreforebyggelse blandtstiknarkomaner, før vi får gjortop med fordommene mod demog med de negative holdningerhos mange myndigheder – ogsåsundhedsmyndigheder, sommener, at hiv-smittede stiknar komanerikke fortjener at få hivbehandlingoverhovedet, sigerDr. Gayle.Der er heldigvis også mangeeksempler på, at netop når deberørte grupper af f.eks. bøsser,stiknarkomaner og prostitueredeinddrages i kampen mod hiv/aids og behandles med respektog værdighed, så lykkes forebyggelsen– så lykkes smittebekæmpelsen.Foto: Andy GrysbækDen 17. august 2006International aids-konference, Toronto,Canada, Bent HansenKongeligt besøgKronprinsesse Mette-Marit fraNorge holdt i går oplæg omkvinder og aids. Bagefter deltoghun den efterfølgende diskussion.Arrangementet fandtsted i ‘The Global Village’, hvorhiv/aids-organisationer fra heleverden har deres informationsboder.Mette-Marit benyttede lejlighedentil at aflægge Nordpolsinfostand et besøg. Her hilstehun på repræsentanter fra desvenske, norske og danske organisationerfor hiv-smittede.Mette-Marit er udpeget somsærlig repræsentant for FN’safdeling for hiv/aids – UNAIDS.Kronprinsessen uddeler senerepå konferenccen en af de femhiv/aids-priser, som gives til fempersoner, der har gjort en særligindsats på hiv/aids-området.10 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 2006


Den 18. august 2006International aids-konference, Toronto,Canada, Bent HansenNy forebyggelseDe traditionelle forebyggelsesstrategiersom f.eks. sikker sex– kondom og glide creme – ogeffektiv kombinationsbehandlingsamt rådgivning til hiv-smittedebliver snart suppleret med nyemetoder.OmskæringAllerede på konferencen i Rio foret år siden fremlagde forskereresultater af en undersøgelse fraSydafrika, som viste, at mænd,der var omskåret, opnåede langtstørre beskyttelse mod hivsmitteend mænd, som ikke var.Dengang skyndte konferenceledelsensig at flyveWHO-eksperter ind for at beroligefolk og fraråde, at man påbaggrund af blot en undersøgelsekastede sig ud i storeomskæringsprojekter. Nu etår efter bekræfter andre undersøgelserimidlertid, at omskæringnedsætter risikoen forsmitte.Selv om flere eksperter støttetaf også Bill Clinton råder tilat benytte omskæring i forebyggelsen,mener andre, at det vilvære vanskeligt at gennemføreisær i lande, hvor omskæring afdrenge/mænd ikke er almindeligt.Hertil kommer, at omskæringofte er forbundet med(religiøse) ritualer og finder stedpå et bestemt alderstrin.Omskæring kan derfor væreet problematisk supplement at fåsøsat i hiv-bekæmpelsen.MicrobiciderMicrobicider er en gelé ellercreme, som beskytter mod seksueltoverført smitte vaginaltog/eller analt – en slags usynligtkondom.Der forskes på højtryk for atfremstille forskellige typermicrobicider, og det anslås, at deførste præparater er påmarkedet i 2008. Det er hensigtenat fremstille microbicider,som både beskytter mod hivog andre seksuelt overførbareinfektioner samt mod uønsketgraviditet.Når microbicider er en realitet,bliver den næste store opgaveat sørge for, at det også bliverøkonomisk muligt for ikke mindstkvinder i u-landene at få fat idem.VaccineTrods mange forsøg er detendnu ikke lykkedes at fremstilleen vaccine mod hiv eller som ledi behandlingen af hiv (profylaktiskeog/eller terapeutiske vacciner).Det er yderst kompliceret ogtidskrævende at fremstille hivvacciner,og nogle forskere trorsimpelt hen ikke på, at det overhovedetkan lade sig gøre.En af de førende vaccineforskereFrancoise Barre-Sinoussimener, at man ikke før i 2010 vilkunne fastslå, om det er muligtat fremstille sådanne vacciner.Først derefter kan man gå i gangmed den egentlige fremstillingsproces,forudsat at det altså ermuligt.For tiden gennemføres 30kliniske forsøg med forskelligevaccinetyper.PrepPrep står for ‘pre-exposureprophylaxis’ – altså en slagshiv-behandling før smitte. Mankan sammenligne behandlingenmed p-pillen imod uønsket graviditet– her blot mod hiv-smitte.Dyreforsøg har vist, at detvirker, og i øjeblikket gennemføresforsøg i Botswane, Peru ogi Thailand.Resultaterne fra disse forsøg vilforeligge i 2007/2008.Hvordan man tager højde forde etiske problemer i forbindelsemed at gennemføre sådanneforsøg, står ikke helt klart.Farvel og takKonferencen ‘Aids 2006 – Timeto Deliver’ i Toronto er forbi. 6hektiske dage er gået. De 31.000deltagere fra 140 lande er ved atpakke sammen og tage hjem.Stafetten er givet videre tilMexico City, hvor konferencenskal holdes om 2 år. Halvvejskonferencenbliver afholdt i Sydneyi juli 2007.Indtryk• For første gang er brug af hash i hivbehandlingenblevet omtalt på konferencen.• Bill Clinton: ‘Forpligtelser og voresevne til at leve op til dem er gaver fraGud’.• ‘3 by 5’-princippet om, at i år 2005skulle 3 mio. hiv-smittede være ibehandling, blev ikke nået – vi nåedekun 1,6 mio.• Nu er næste mål ‘all by 2010’ – alle hivsmittedeskal være i behandling i 2010!Vision eller realitet?• Act-up (hiv/aids-aktivister) om konferencen:‘Stop det cirkus. Det her erikke Hollywood! Folk dør af aids. Gørnoget ved det!’• Bill Clinton: ‘Frivillig testning erbydende nødvendig for at nedbringede 90% af alle hiv-smittede, som ikkekender deres status.’• The First Nation (Canadas oprindeligebefolkning) kalder deres bøsser oglesbiske ‘two-spirited people’. Kan detsiges smukkere?Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 200611


Sexlivsundersøgelse 2006– blandt mænd, der har sex med mændAf Thomas Kristensen, informationsmedarbejder, STOP AIDS – Bøssernes hiv-organisation Sammen med dette nummer afMagazinet STOR sender STOPAIDS et spørgeskema til Hiv-Danmarksmandlige medlemmer.Skemaet er en del af Sexlivsundersøgelsen2006, som gennemføresaf STOP AIDS og StatensSerum Institut.Sexlivsundersøgelsen er tilbage efternogle års pause. Sundhedsstyrelsen har iår bevilget penge til projektet, og det harderfor været muligt at genoptage undersøgelsen,som udføres af STOP AIDS ogStatens Serum Institut.Spørgeskemaet, som er vedlagt dettenummer af Magazinet STOR, henvendersig til bøsser og biseksuelle mænd.Da vi kun kan sortere efter køn ogikke efter medlemmernes seksualitet, erspørgeskemaet sendt ud til alle mandligemedlemmer af Hiv-Danmark. Vi håber påforståelse fra Hiv-Danmarks heteroseksuellemandlige medlemmer.Indsamlingen af spørgeskemaernebegyndte allerede den 16. august i forbindelsemed Copenhagen Pride. Derefterer spørgeskemaet også lagt ud påinternettet under www.sexliv2006.dk.Hvis man allerede har udfyldt spørgeskemaetén gang, skal man ikke udfyldeendnu et skema. Hver person skal kunudfylde ét enkelt skema.Det er vigtigt, at du deltager …Formålet med Sexlivsundersøgelsen erat skaffe bedre viden om sikker og usikkersex blandt mænd, der har sex medmænd. Denne viden vil løbende bliveinddraget i det hiv-forebyggende arbejde,som STOP AIDS udfører blandt homo- ogbiseksuelle mænd.Erfaringerne fra de hidtidige sexlivsundersøgelserhar været, at undersøgelsernesresultater har været flittigtanvendt i tilrettelæggelsen af forskelligekampagner i STOP AIDS. Sexlivsundersøgelsernehar produceret uvurderlig videnom mænds sexadfærd og håndtering afhiv. Det gælder både for hiv-smittede ogikke-smittede.Følger de tidligere undersøgelserI år bliver Sexlivsundersøgelsen gennemførtsom en spørgeskemaundersøgelse.Dermed kommer den til at ligne de førstetre sexlivsundersøgelser, som blev gennemførti 2000, 2001 og 2002.Nogle spørgsmål vil være de sammefor at se udviklingstendenser over tid,mens andre spørgsmål er helt nye.Indsamlingen af spørgeskemaer løberfrem til den 15. oktober. Derefter skalskemaerne indtastes, og analysearbejdetkan begynde. De første resultater forventesoffentliggjort i begyndelsen af 2007.Kafe KnudFest og farver …En cafe i hiv/aids-miljøetTirsdag-Torsdag 14.00-22.00Kafe Knud – Skindergade 21. kld. – 1159 K – T 33 32 58 61Spørgeskemaundersøgelseneranonym.Det er ikkemuligt at genkendedig på det, dusvarer.12 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 2006


Udgifter til transport og ophold dækkes!Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 200613


14 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 2006m.m.


Ingen pris til unge hiv-smittedeAf Thomas Kristensen, www.hiv.dkTo unge hiv-smittede stodfrem på forsiden af Panbladetog blev senere nominerettil LBL-prisen som ÅretsLaks. Men prisen fik deikke. Den går i stedet tilVenstres Jens Rohde.Landsforeningen for Bøsser ogLesbiske (LBL) er igen løbet indi hård kritik for tildelingen af prisensom Årets Laks 2006. For toår siden fik statsminister AndersFogh Rasmussen den kontroversiellepris, og i år går prisentil endnu en venstrepolitiker:Venstres politiske ordfører JensRohde.Kritik af fravalgetI år kritiseres LBL’s priskomitéfor, at de ved at give prisen tilJens Rohde samtidig har fravalgtto unge hiv-smittede bøsser, derhar udfordret fordommene modhiv-smittede i homomiljøet vedat stå åbent frem og fortælle omderes hiv-smitte.Flere kritikere mener, at deto hiv-smittede, David StjerneAasbjerg Pedersen og JakobHedegaard, har gjort sig merefortjent til prisen. Og at homomiljøettrænger til en selvransagendedebat om, hvorfor så fåhiv-smittede bøsser har lyst til atstå åbent frem.Uenighed i LBL– Det er vigtigt, at det kommerfrem, at der er uenighed omprisen i LBL. Jeg er ikke deneneste, som synes, at prisenskulle gå til Jakob og David. LBLhar den seneste tid forsøgt atgøre hiv-området mere synligtfor blandt andet at bekæmpedet tabu og den forskelsbehandling,der er mod hiv-smittede. Vikunne med prisen have sendt etsignal om, at du som hiv-smitteter lige så meget værd somalle andre. Det kunne have gjortdet lettere for andre unge hivsmittedeat stå frem, siger LarsStahlhut, der er aktivt medlemaf LBL, hvor han blandt andet erformand for Radio Rosa.Også internt i LBL’s landsledelsehar beslutningen mødt kritik:– Grundlæggende sendes deret forkert signal ved at vælgeJens Rohde. Endnu en gang gårprisen til en borgerlig politiker,som ikke fuldt og helt svømmermod strømmen. Jens Rohdestøttede kirkelig vielse, da Foghfik laksen, men undlod senereat stemme, da forslaget kom tilafstemning i Folketinget, sigerAnders Pedersen, der er næstformandi LBL.Ærgelse fra Hiv-DanmarkFra foreningen for hiv-smittede,Hiv-Danmark, er man ogsåærgerlig over LBL’s valg af ÅretsLaks:– Ethvert fokus på hiv-områdetville være et godt tiltag, og de tounge hiv-smittede fungerer somrollemodeller for andre unge hivsmittede.Der er så meget stigmatiseringaf hiv-smittede blandtunge bøsser, og David og Jakobhar derfor været forbilledlige vedat stå frem. Udbredelsen af hivkan kun standses ved åbenhedog forståelse fra både hiv-smittedeog ikke-smittede, og Davidog Jakob havde derfor fortjentdet skulderklap som prisen somÅrets Laks ville have været. Jeger skuffet over, at de ikke fikprisen, siger Peer Aagaard, derer bestyrelsesmedlem i Hiv-Danmark.Ikke et fravalgFra LBL’s priskomité understregerman, at valget af Jens Rohdeikke skal opfattes som et fravalgaf de to unge hiv-smittede:– Vi havde nomineret 17 til åretspriser, og alle nominerede hargjort sig fortjent til en homopris.I forhold til prisen som ÅretsLaks havde vi et meget stærktfelt. Jakob og David har udviststort mod ved at stå frem somhiv-smittede, og det synes vi erenormt flot gjort. Vi gav prisentil Jens Rohde, fordi vi i år harhaft det største homopolitiskegennembrud i mange år: Endeligfik vi fjernet forbudet mod kunstigbefrugtning af lesbiske. Sompolitisk ordfører har Jens Rohdestemt imod sit parti og sin regering,og han har fået andre venstrefolkmed til at stemme forat fjerne forbudet, siger JesperKiby Denborg, der er talsmandfor LBL’s homopriskomité.Fokus på hivHan understreger, at priskomitéenhar sat fokus på hiv ved atgive en af de andre homoprisertil Tinne Laursen, der står bagdannelsen af en landsdækkendeungdomsgruppe for hiv-smittedeog har gjort en uvurderligindsats på hiv-området igennemmange år.LBL overrakte de fire priserved Copenhagen Pride den 19.august.Læs mere på hjemmesidenhomopriser.lbl.dkHiv-Danmark – Magazinet STOR – September 200615


Broder sol og søster måneAf Frank BentinHer mod efterårets kommeer det dejligt at kunne setilbage på én af sommerensglædelige oplevelser. I midtenaf juni indbød Den FolkekirkeligeAidstjeneste tilen lille uges rekreative dagemed indlogering på LøgumklosterRefugium.Dagene bød på såvel tid tilafslapning som samvær medandre hiv-smittede.Dette var krydret med etprogramindhold, hvor der varforedrag, filmforevisning, morgenandagt,aftensang og heldagsudflugt– et program og enmulighed jeg personligt sattestor pris på.Rammen for denne miniferievar det dejlige refugium, hvor vi,der har været her flere gange,virkelig føler os hjemme.Foruden værelserne, det rummeligebibliotek, den smukkeklosterhave og opholdsstuerne,skal jeg heller ikke udlade atnævne selve byen, som klartdomineres af den store LøgumklosterKirke opført fra 1225til 1325 i senromansk og tidliggotisk byggestil.Læsning i kapitelsalenEfter morgenmaden var et fastprogrampunkt at mødes underkyndig og kærlig ledelse af hiv-og aidspræst Carina Wøhlk, tilmorgenandagt i ’Kapitelsalen’.Salen har fået dette navn, fordidet var her, de oprindelige hvidemunke af Cistercienserordenenhver dag fik læst et kapitel fraBibelen. For os handlede det,udover en lille bøn og morgensang,også om en munter oplæsningaf ’Det skal mærkes, at vilever: samtalebog af JohannesMøllehave og Benny Andersen’.Herefter var man klar tildagens gøremål og almenafslapning. Vi var rigtig heldigemed vejret, så der var flere,som benyttede sig af at besøgebyens lille museum ’Holmen’, dernetop havde åbnet en udstillingaf malerier og glasskulpturer afden færøske kunstner TróndurPatursson.KrigsfangegraveneFor andre blev det til besøg i etlille skovområde uden for byen.Her ligger en begravelsespladsfor de krigsfanger, der dødeunder en plettyfusepidemi i 1915under 1. verdenskrig. Sønderjyllandvar tysk frem til 1920 og iLøgumkloster lå der derfor enkrigsfangelejer for mere end2.000 franske, belgiske og russiskesoldater.I dag findes ingen rester afselve lejren ved Løgumklosterud over denne begravelsesplads,som foruden gravstene også haren sandstensobelisk med denfranske sejrsgudinde, som ræk-ker en krans op mod stenenstop.Efter krigen og genforeningenslog flere af derussiske krigsfanger sig nedi landsdelen, hvoraf densidste, Jurgis Bukowski,levede i Løgumkloster frem til1965. Han har også fået sit sidstehvilested i denne fredfyldtemindelund.Film og foredragProgrammet bød efter dagligaftensang i Klosterkirken ogsåpå filmfremvisning og foredrag.Bl.a. så vi ‘70er filmen ’Brodersol og søster måne’, der i bedstehippiestil skildrede Frans af Assisis(1182-1226) liv. Han blev fødti Italien af en velhavende købmandsslægt,men efter et muntertungdomsliv besluttede hansig for at leve spartansk og viesit liv til at prædike samt udøvesocialt arbejde ud fra regler omet klosterligt liv i absolut fattigdom.I filmen skildres også hansaudiens hos Pave Honorius III,der højt troner blandt de absolutmere end velnærede gejstlige– en skøn scene, hvor denmægtige Pave stiger ned fra sintrone, og kysser Frans´ fødder!Uden sammenligning i øvrigt,fik vi også et godt foredrag afkorshærspræst Jørgen IngbergHenriksen om ’kendsgerninger’og historik om bog- og filmsuccesen’Da Vinci Mysteriet’ af DanBrown.16 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 2006


Jørgen Ingbergtog bl.a.udgangspunkteti detberømte maleriaf Leonardoda Vinci (1452-1519) ’Den sidstenadver’.Foredragetvar også krydretmed citater frade mere ukendteevangelier: Filip,Maria Magdalena og Thomas.Saxos DanmarkskrønikeNår man i dag deltager ved engudstjeneste eller anden begivenhedi folkekirken, er deten selvfølge, at det foregår pådansk. Men sådan har det ikkealtid været, fortalte pastor MiaRahr Jacobsen i sit inspirerendeforedrag, som vi lyttede til i densmukke refugiehave.Her fortalte hun om én afDanmarks betydningsfulde bibelhumanister(og præst for kongChristian II) Christiern Pedersen(1480-1554).Udover at han i 1514 udgavSaxos ’Gesta danorum’ og sidenvar medoversætter af kongChristian III bibel (1550), hørerdet også til Christiern Pedersensfortjeneste, at en større del afbefolkningen ved overgangentil lutherdommen i 1535 kunneforstå gudstjenester, fordi de nublev afholdt på dansk. Endviderevar han fortaler for, at undervisningbåde i skoler og på universiteterskulle forbedres.Husker danskerne i dag overhovedetden kristne børnelær-dom, og har de overhovedet fåettillært sig de grundlæggendeværdinormer? De ved nok, at detror, men ikke hvad de tror!Den danske højskoleDe af os, der på et tidspunkt ivores liv har været på et højskoleophold,kan næsten ikke undgåat have stiftet bekendtskab medden nok mest populære højskolesang;’Du kom med alt det dervar dig’, skrevet i 1987 af JensRosendal. Han var bl.a. lærer påLøgumkloster Højskole, som kunligger et stenkast fra refugiumog klosterkirke. Hér var vi enaften indbudt til sang og foredrag.Den nu 70årige Jens Rosendalfortalte bl.a., at den føromtaltehøjskolesang var skrevet somen forelskelseserklæring til hanssenere mandlige sambo og trofølgesvend.Det blev til endnu en smuk,stemningsfyldt og bevægendeaften, hvor vi hørte om JensRosendahls opvækst, hans giftermålog lidt om hans børn.Omkring årtusindskiftet dødehans sambo igennem mange år,og i den forbindelse skrev han i2001 ’Kærlighedssang – ved ettab’. Denne helt igennem bevægendesang er endnu ikke udgivet,men forventes at kommemed i næste udgave af Højskolesangbogen.Udflugt til HaderslevMidt på ugen var der tilrettelagten dejlig heldagsudflugt, sombl.a. gik til Haderslev og Løjt.Her fik vi set det smukke bakkerigelandskab, der kendeteg-ner det østlige Sønderjylland.Frokosten indtog vi på KalvøKro, og eftermiddagskaffen nødvi i et gæstfrit og varmt sønderjyskprivathjem i Løjt, indenvi om aftenen kom hjem til devante omgivelser i Løgumkloster.Nu er sommeren gået på hældog den begyndende efterårsvindog løvfaldet betyder, at denmørke og kolde vintertid nærmeresig.Det er derfor dejligt for mig atkunne se tilbage på disse dejligerekreative dage i det sønderjyske,som jeg holder så meget af.Rosende ord skal lyde til DenFolkekirkelige Aidstjeneste, fordide hér og ved øvrige begivenhederer et godt tilbud til os, derer hiv-smittede, og som i ny ognæ har brug for disse livgivendemuligheder for at mødes tilsocialt samvær og kammeratskab.Det er værd at værdsættesærligt i disse tider, hvor alt hivogaidsarbejde i offentlig registort set kun handler om piller,forebyggelse og Afrika.Det sociale samvær blandthiv-smittede har virkelig ikkeden nødvendige offentlige bevågenhed,lad os håbe det snartændrer sig.Stor tak til de tre præsterCarina, Jørgen og Mia fordi de såihærdigt kæmper denne kamp,og fordi de hver især altid haroverskud til at lytte og samtale,når behovet melder sig.Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 200617


Forebyggelse og hva´ så?Af Morten Eiersted, informationsmedarbejderAntallet af kommuner halveres ogen lang række af amternes opgaverlægges ud i de 98 nye kommuneri 2007. Mange interessegrupperkæmper derfor i denne tid for atfå opmærksomhed og vinde indflydelsepå kommunernes prioritering.Sygdommen hiv er ingenundtagelse.I juli, august i år udgav de danske hiv/aids-organisationer idékataloget: ’Dennye forebyggelse af hiv/aids. – En god ogeffektiv forebyggelse af hiv/aids i de nyekommuner og regioner.’I kataloget diskuteres de særlige forhold,der gælder for hiv-smittede somgruppe, når man tænker på forebyggelse.Groft sagt udgør de stadig flerelevende hiv-smittede en stadig størresmitterisiko.Borger- og patientrettet forebyggelseMed den nye sundhedslov, som er vedtageti forbindelse med strukturreformen,deles forebyggelse op i to hovedkategorier:den borgerrettede (kommunale) ogden patientrettede (regionale) forebyggelse.Mange spørgsmål er blevet stilleti forbindelse med sundhedsloven: Omamternes specialinstitutioner ville kunnevidereføres i kommunalt regi? Hvordanpatientgrupper er stillet med en mereindskrænket adgang til rådgivning efteroprettelsen af den nye Videns- og Specialrådgivningsorganisation(VISO)? Om vivil opleve et tab af faglighed, når derreduceres fra amtslige til kommunaleenheder, så der ikke længere er amtsligeforebyggelseskonsulenter?Sundhedsstyrelsen har påpeget, atkommunerne skal prioritere forebyggelsenaf de otte store folkesygdomme:hjertekar-sygdomme, muskel- og skeletsygdomme,osteoporose, kroniskobstruktiv lungesygdom, type-2 diabetes,overfølsomhedssygdomme, psykiskelidelser og cancer.En folkesygdom defineres dybest setved, at sygdommen rammer en tilpas storgruppe af befolkningen. Med Sundhedsstyrelsensudmelding kan man frygte,at forebyggelsen tilrettelægges med ethovedfokus på den ældre befolkningsgruppe,fordi risikoen for at blive ramtaf de nævnte folkesygdomme er tilpasstor til, at en indsats med de nuværendeinterventioner umiddelbar er lønsom.Det kan være svært at argumentere forsærlige forebyggelsestiltag blandt unge/yngre, fordi de i det perspektiv udgør ensundere befolkningsdel, og fordi de såførst langt senere rammes af sygdom!Fra 14 til 98!Men udmeldingen fra Sundhedsstyrelsener også problematisk på en anden måde.Det vil stille sjældne diagnoser og småsygdomsgrupper dårligere, fordi de netoppå grund af deres udbredelse indtil viderei en vis udstrækning har kunnet matcheen amtslig forebyggelsesindsats.Med Sundhedsstyrelsens udmelding erder ikke åbnet for, at disse sygdomsgrupperkan tilknyttes de nye regioner, hvilketellers kunne være en løsning.Sygdomsgrupperne er kun et regionaltanliggende mht. indlagte patienter ellerpatienter på et ambulatorium. Det bevirker,at mange forebyggelsesaktiviteterfor små patientgrupper går fra at havepotentielt 14 økonomiske samarbejdspartnere(de gamle amter) til at havepotentielt 98 økonomiske samarbejdspartere(de nye kommuner).I Hiv-Danmarks tilfælde har det ikkeværet alle amter, der gennem tiden harindgået samarbejdsaftaler med os. Desamarbejder, der er indgået, har ogsåI august månedudsendte Hiv-Danmarkidekataloget’Den nye forebyggelseaf hiv/aids’fra de danske hiv/aids-organisationer.Denne artikel ertidligere i år bragti FS27, infektionsmedicinskesygeplejerskerinterneblad, og supplereridekataloget medlidt tanker om hiv!Idekataloget kandownloades frawww.hiv.dk ellerbestilles ved henvendelsetil Hiv-Danmarkssekretariatpå T 33 32 58 68.18 Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 2006


haft forskellig karakter. Det kræver enrelativ stor indsats nu at skabe kontakttil de 98 nye enheder og samtidig atskulle tage højde for forskellige opfattelseraf problematikken i det pågældendeområde. Når vi står over for 98 potentiellekommunale samarbejdspartnere,bliver det endnu mere tydeligt, hvor stortet problem hiv er, end hvis man inddelerlandet i fem enheder.Mon forebyggelse af hiv forsvinder?Det er med andre ord op ad bakke forsmå patientforeninger. Hvis der medsundhedsloven og strukturreformenoprettes en lang række forebyggelsestiltagi kommunalt regi, der er fokuseret pågenoptræning, kost og motion, kan detbetyde, at der ikke samtidig er mulighedfor at sætte midler af til de ydelser, somf.eks. patientforeningen Hiv-Danmarkleverer: psykoterapeutisk rådgivningog væresteder. Særlige kroniske sygdomsgrupperkan derved blive kasteboldmellem region og kommune, fordi deikke kan lægge et særligt pres, simpelthenfordi det pågældende tilbud fra enpatientforening hverken vil blive opfattetsom borgerrettet eller patientrettet.Organisationernes invitationI idékataloget inviterer hiv/aids-organisationernekommunerne til at gøre brugaf de særlige tilbud, som vi leverer somet supplement til de offentlige tilbud, derprimært i dag er til rådighed gennemsundhedsvæsenet. Lad os håbe på, atder sidder tilpas mange i de nye kommunalbestyrelser,som er bevidste om denomstillingsproces, der ligger forude for demange små sygdomme: Idékataloget eren god måde at invitere til dialog!Bestyrelse 2006-2007Henrik Arildsen, formandHelle Andersen næstformandRené Laursen, kassererPeer AagaardTommy ChristensenNiels PedersenFrank Bentin, suppleantPia Vilhelmsen, suppleantBestyrelsesmøder23.09.2006 ÅrhusHiv-DanmarkFormand Henrik ArildsenTræffes via Hiv-DanmarkSekretariatetBent Hansen, Morten Eiersted,Carsten Fohlmann &Gunner Sørensen.Skinderg. 44, 2., 1159 Kbh KT 33 32 58 68 (hverdag 11-15)F 33 91 50 04info@hiv-danmark.dkwww.hiv-danmark.dkRådgivning Øst: Sjælland+ØerSekretær Marianne AmbusTina Bruun, Tonny Jensen,Solveig Roth & Allan SørensenSkinderg. 44, 1., 1159 Kbh KT 33 32 58 60 (hverdag 10-14)F 33 91 50 04raadoest@hiv-danmark.dkwww.hiv-danmark.dkRådgivning Vest: Jylland+FynSekretær Kirsten SattrupCharlotte Kehlet, Preben Rehr& Anders RøgeKannikeg. 18, 8000 Århus CT 70 22 58 68 (hverdag 10-14,F 86 19 11 56 undt. fredag)raadvest@hiv-danmark.dkwww.hiv-danmark.dkNordjyllands og Viborg AmterAalborg Sygehus SydT 21 29 13 12Århus og Ringkøbing AmterKannikeg. 18, 8000 Århus CT 70 22 58 68Vejle og Ribe AmterBlegbanken 3, 7100 VejleT 40 41 43 50Fyns og Sønderjyllands AmterJernbaneg. 16, 5000 OdenseT 70 22 58 68Kafe Knud v/Ane LillegaardSkinderg. 21, kld., 1159 KT 33 32 58 61kafeknud@hiv-danmark.dkwww.hiv-danmark.dkCafé Lone v/Kirsten SattrupKannikeg. 18, 8000 Århus CT 86 18 16 46, F 86 19 11 56raadvest@hiv-danmark.dkwww.hiv-danmark.dkMedlemsforeningBrugergruppen på SkejbyAfd. Q, Brendstrupgårdsvej100, 8200 Århus N, T 89 4983 34, bet@sks.aaa.dkCenter for Sex og SundhedJernbaneg. 16, 5000 OdenseT 63 14 28 14, F 65 91 17 55info@sexogsundhed.dkwww.sexogsundhed.dkDanmarks BløderforeningFrederiksholms Kanal 2, 3.1220 Kbh KT 33 14 55 05, F 33 14 55 09dbf@bloderforeningen.dkwww.bloderforeningen.dkForeningen af 1. dec. 1995c/o Positivgruppen, Postboks159, 2000 Frb CAndre AdresserAbantulife v/Beauty ChandaPedersen, T 86 37 29 79AHASG v/Ali Talib, T 26 81 5090, atas@get2net.dkAIDS-FondetCarl Nielsens Alle 15A, 2100 ØT 39 27 14 40, F 39 27 13 40info@aidsfondet.dk,www.aidsfondet.dkAIDS-LinienSkinderg. 27, 2., 1159 K,T 33 91 11 19hverdag 9-23, weekend 11-18info@aids-linien.dk,www.aids-linien.dkAidsNetRosenørns Allé 12, 1., 1634 V,T 33 69 56 11, F 33 93 10 09aidsnet@aidsnet.dkwww.aidsnet.dkBrugergruppen på HvidovreAfd. 144 v/Gitte Agner, KettegårdsAllé 30, 2650 Hvidovre,T 36 32 28 55brugergruppen@email.dkBrugergruppen på OUHNederg. 36, 5000 Odense,T 63 14 28 14Brugergruppen, RigshospitaletAfd. M/afsnit 5112 v/BittenKonradsen (bedst kl. 13-15),Blegdamsvej 9,2100 Ø, T 35 45 77 45b.konradsen@rh.dkDen Folkekirkelige Aidstjen.Aids-præst Carina WøhlkT 33 18 16 44info@helligaandskirken.dkwww.helligaandskirken.dkHivInfo, www.hivinfo.dkHiv-Pensionatet, Antoinettevej1, 2500 Valby, T 36 30 51 50,info@hiv-pensionatet.dkwww.hiv-pensionatet.dkNavneprojektetc/o AIDS-Linien, Skinderg. 27,1159 K, T 33 91 11 14, (Torsd.19-22)info@navneprojektet.dkwww.navneprojektet.dkSex & SamfundRosenørns Allé 12, 1.,1634 Kbh VT 33 93 10 10, F 33 93 10 09info@sexogsamfund.dkwww.sexogsamfund.dkSpecialinstitutionen ForchhammersvejForchhammersvej 18,1920 Frb CT 35 36 22 85STOP AIDSPostboks 190, 1006 Kbh KT 33 11 29 11, F 33 11 19 55info@stopaids.dkwww.stopaids.dkTICC Cross-Over, TAWAPositivgruppenLl. Kirkestr. 3, 2. 1072 Kbh KTesdorpfsvej 23, 2000 Frb C T 36 31 08 08/04, M 26 47 11T 38 86 32 33, F 38 86 11 66 49, F 36 31 04 03, info@ticc.positivgruppen@email.dk dk, info@cross-over.dkwww.positivgruppen.dk Hiv-Danmark – Magazinet STOR – September 2006MAGAZINETSTOR19


Skinderg. 21, kld – 1159 Kbh KT 33 32 58 61Tirs-Torsdag kl. 14.00-22.00Køkken åbent kl. 18.00-20.30– Et sted for folk berørt af hivTapas på Kafe Knud i september månedKafe Knud gentager successen fra julimåned og serverer tapas alle dage i caféensåbningstider. Tapas er en række forskelligeretter. der serveres i små portioner. Der findesbåde kød- og vegatarretter.Ring til Kafe Knud på selve dagen for athøre nærmere om, hvad der serveres.Åbningstider med tapasTirsdag d. 19.09.Onsdag d. 20.09.Torsdag d. 21.09.Tirsdag d. 26.09.Onsdag d. 27.09.Torsdag d. 28.09.Tirsdag d. 03.10.Hiv til Hiv i Kafe Knud fra kl. 17.00-20.30Onsdag d. 04.10.Torsdag d. 05.10.Til alle retter serveres hjemmebagt brød &salat. Priser: forret & dessert 30 kr., hovedret60 kr. ’V’=Vegetar. Der kan bestilles bordpå T 33 32 58 61.Kafe Knud kan lejes/lånes til forskelligeformål: Brug cafeen til pressemøde, kursussted,møde, foredrag, fester, middagsselskabereller receptioner. Vi formidler gernekokke og tjenere.Hiv til Hiv i Kafe KnudDen første tirsdag i hver måned fra kl. 17.00-20.30 er det muligt at træffe og tale med enanden person, der er hiv-smittet.Mand søger kvindeEr der mon ikke en kvinde, der som jeg savneren at holde af, holde om, at blive holdtom? Jeg er m, 186/78, ryger, rolig, hjemmemenneskeog naturelsker. Jeg er overfladiskog dybttænkende; glad og deprimeret, flittigog doven: Kort sagt, et menneske som defleste. Er du som jeg (eller næsten) så dropet par linjer til mig. Hvem ved?Bill.mrk.: 04/06Det er gratis at indrykke en annonce. Skrivmax. 75 ord. Anfør navn, adresse og evt. tlf.nr. og send brevet til: Hiv-Danmark, Marianne,Skinderg. 44, 1., 1159 Kbh K. Annoncengemmes i 2 år.Besvar annonce: Læg svar i konvolut medbilletmærke og porto. Send det i lukketkonvolut til ovennævnte adresse. Al postbehandles anonymt.Rådgivning VestFyn og JyllandKannikegade 18, 8000 Århus CHenvendelse på T 70 22 58 68mandag-torsdag (10.00-14.00)Rådgivning ØstSjælland og ØerneSkindergade 44, 1., 1159 Kbh. KHenvendelse på T 33 32 58 60mandag-torsdag (10.00-14.00)CaféLoneKontor: T 86 18 16 46(man-torsdag kl. 10.00-14.00)Café Lone: T 46 90 83 58(i cafeens åbningstid)Café Lone, Kannikegade 18, 8000 Århus CCafé• tirsdag ulige uger kl. 19.00-22.00(spisning foregår før cafetid fra kl. 18.00)• hver torsdag kl. 15.00-17.00Tirsdag den 26. septemberMuslingechowder ’thai-style’ m/hjemmebagtbrødFrikadeller m/stuvet spidskål, kartofler,bagte rødbederTirsdag den 10. oktoberChili con carne m/hjemmebagt brød, tortillachipsGorgonzola m/syltede valnødderTirsdag den 24. oktober – VildtarrangementTilmelding senest d.17.oktoberTirsdag den 7. novemberKrydret suppe m/linser, hjemmebagt brødLaks i pakker m/safran, spidskommen, oregano,dertil salatMenuplanTo retter for 50 kr.Husk tilmelding til mad …… senest torsdagen før på T 86 18 16 46eller på e-mail: primitivo@mail-online.dkMalergruppen i Café Lone – ÅrhusDer er stadig plads til et par friske ’kunstnere’i Malergruppen i Århus.Har du lyst til at være med, så ring tilKirsten Sattrup på T 86 18 16 46 og hørnærmere.Det kræver ingen forudsætninger at deltage.Bare lidt godt humør. Der er mulighedfor individuel undervisning, og det er ganskegratis. Malergruppen er for hiv-smittede ogpårørende.Det ville være hyggeligt at se dig.Praktikant i Rådgivning VestDen 6. september starter Thea Mukai somsocialrådgiverpraktikant i Rådgivning Vestmed Preben Rehr som praktikvejleder.Praktikken varer i 5 måneder, og den førstemåned går med at ’snuse’ til praksis menvil efterhånden få flere selvstændige opgaver.Jeg håber I vil tage godt i mod hende.Preben RehrHiv t Hiv–chatAnonym chat mellemhiv-smittede påwww.hivinfo.dkhver tirsdag ml. kl.20.00 og kl. 22.00.www.hiv.dkportalen til hiv/aids-miljøetCafé TrHIVselJernbaneg. 16, 2.5000 Odense CMandag (kl. 14-21) spisning kl. 18 (30 kr.)Tirsdag+Torsdag, rådgivning/hjemmebesøgOnsdag (kl. 13-17) kaffe og socialt samværTilmelding og rådgivning på T 63 14 28 20Noaks Ark MalmöHiv-Pensionatet– Støttecenter forhiv-smittede ogpårørendeCenter for Sex og Sundhedhiv • rusmidler • risikoadfærdwww.sexogsundhed.dkMandag-torsdag (kl. 10-17), fredag (kl. 10-16)Frokost tirsdag-fredag (30 SEK): Tilmeld digdagen før.Södergatan 13, Malmø. T +46 40 611 52 15Hiv-Pensionatet eret bo- og værestedfor både kvinderog mænd, der erny-smittede ellerhar været hiv-smittedei længere tid.Vi tilbyder samvær,fællesskab, sundog rigtig kost tilhiv-smittede, derhar behov for atgenvinde manglendekræfter. Vi har erfaringi at yde omsorg og psykosocial støtte,når livet ’gør ondt’, er kaotisk eller er svært.Med udgangspunkt i den enkeltes ønsker ogbehov yder vi hjælp til selvhjælp.Kontakt pensionatet på T 36 30 51 50 oghør nærmere eller send en e-mail til info@hiv-pensionatet.dk.Se mere på www.hiv-pensionatet.dkPlanlægningsmøde i Solstrålerne– med spisning i Kafe KnudFinpudsning af Kulturnatten fredag den 13.oktober samt mødeplan for resten af efteråret.Kafe Knud, Skinderg. 21 kld., 1159 K.Tirsdag den 26. september 2006 - Planlægningsmødekl. 17.00 - middag kl. 18.30. Husktilmelding til middag dagen før til Kafe Knudpå T 33 32 58 61.Éndagsudflugt til AROS i Århus– besøg i Hiv-Danmark VestFrokost og besøg i Café Lone i Hiv-DanmarkVest med efterfølgende besøg på AROS. PåAROS vil vi få en rundvisning samt mulighedfor at se Kunstmuseets faste udstillingsamt særudstillingen “RACING CARS - TheArt Dimension”. Alt efter behov og lyst vilvi returnere til København med afgang kl.18:03 fra Århus. Her vil Solstrålerne sørgefor sandwich som en let aftensmad.Egenbetaling for dette arrangement vilblive kr. 100,-Tilmelding senest den 6. oktober på solstraalerne@hiv-danmark.dk.Mødested: Københavns Hovedbanegård.Lørdag den 28. oktober 2006 – mødetidsenest kl. 08:45 under uret.Se mere om AROS på www.aros.dk

More magazines by this user
Similar magazines