Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center

byggeevaluering.dk

Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center

Efter en længereinformationsperiodeer tilmeldingerne frade rådgivervirksomheder,der gerne vilevalueres, begyndtat strømme ind.Mange rådgivendevirksomheder er i færd medat blive evalueret. ByggerietsEvaluerings Center haroffentliggjort en liste overtilmeldte virksomhederSiden 1. maj 2008har bygherrer indenfor det statslige ogalmene byggeri skulletstille krav om, atarkitekter og rådgivendeingeniører, der medvirker ikonkrete byggesager, skal ladesig evaluere. Og fra 1. oktober i årmødes de samme virksomheder af etkrav om at kunne vise nøgletal, når debyder på opgaver inden for statsligt ogalment byggeri.Ikke mindst det sidste krav har medvirkettil at fremskynde processen.»Vi oplever, at rigtig mange virksomhederhar henvendt sig til centret deseneste måneder for at blive evalueret.De har indset, at det er ved at væretid, hvis man skal nå at kunne leveop til kravet om at vise nøgletal fra1. oktober i år,« fortæller direktør PeterHesdorf, Byggeriets Evaluering Center.Han oplyser, at medio marts havde ca.90 rådgivningsvirksomheder tilmeldtsig.Peter Hesdorf opfordrer de virksomheder,der endnu ikke er kommet i gangmed evalueringen, til at handle.»Det kan endnu nås, hvis man ønskerat kunne byde på opgaver inden forstaten og det almene byggeri. Det villevære ærgerligt ikke at kunne komme ibetragtning, fordi man ikke har papirernei orden,« siger Peter Hesdorf.Centret har som en service over foralle bygherrer – statslige, kommunale,regionale og private – valgt at offentliggøreen liste over de arkitekter ogrådgivende ingeniører, der er tilmeldtnøgletalssystemet. Listen findes påcentrets hjemmeside,www.byggeevaluering.dkEn af de opgaver, KPF Arkitekter harfået evalueret, er deres projektering af entilbygning til Vestervang Skole i Viborg.Evalueringen gav fine karakter. Byggerieter endnu ikke færdiggjort.Foto: Joakim H. Olsen4


CaseFoto: Jørgen WitvedNøgletal ansporer alle til atgøre deres bedste»Vi ser det som en klar fordel forbranchen og for den enkelte virksomhed,at man bliver målt på sinepræstationer. At man får karakterer ogkan bruge dem i bestræbelserne på atfå nye opgaver.«Sådan siger projektchef og partner iKPF Arkitekter A/S, Thomas Pedersen,når han bliver spurgt om årsagen til,at virksomheden i øjeblikket er i færdmed at blive evalueret på ikke færreend 7 byggesager. KPF Arkitekter er idag en mellemstor virksomhed med50 ansatte placeret i Viborg og meden mindre afdeling i Århus. Virksomhedener bredt funderet inden forarkitektur, landskabsplanlægning ogbygherrerådgivning.Thomas Pedersen blev i sin tidopmærksom på nøgletalssystemet,da KPF Arkitekter blev bedt om atmedvirke i nogle sager, hvor bygherrenhavde forlangt, at byggeriet og dermedentreprenøren blev evalueret.»Her fik vi demonstreret fordelenved at forlange nøgletal, nemlig atentreprenøren gør sit yderste for atopnå nogle gode resultater og karakterer.Derfor har vi også efterfølgendeanbefalet over for flere bygherrer, at deskulle stille tilsvarende krav. Og medden indstilling lå det lige for, at vi selvblev evalueret, da rådgiverne kom indunder nøgletalssystemet for et lille årstid siden,« siger Thomas Pedersen.Med nøgletal får vi et værktøjog nogle tal, vi kan forholde ostil og agere på, sigerMichael Reventlow-Mourier.Foto: Joakim H. OlsenUdover at bruge nøgletallene aktivt,fx i forbindelse med virksomhedensmarkedsføring, vil man også brugedem internt i virksomheden.»Vi arbejder løbende med at forbedrevores virksomhed og voresydelser, og motivere alle medarbejderetil at gøre en ypperlig indsats.Rådgivning er jo en uhåndgribeligstørrelse. Med nøgletallene får vi etværktøj og nogle tal, vi kan forholdeos til. Er tallene på et områdeutilfredsstillende, ved vi, hvor viskal sætte ind for at gøre det bedre,«siger virksomhedens adm. direktørog partner Michael Reventlow-Mourier.Han forudser, at krisen vil sætteøget fokus på nøgletalssystemet:»Jeg tror, at flere bliver opmærksommepå, at hver parameter tæller,nu hvor konkurrencen også bliverøget. Hvor man tidligere kunnevælge og vrage blandt opgaverne,vil rådgiverne være interesserede iat deltage i flere prækvalifikationer.Det tror jeg vil blive positivt forsystemet.«Nye nøgletalfor bygherrerpå vejSkal bl.a. hjælpe kommunernepå vej, når de skal vælgebygherrer til alment byggeriSamtidig med at en arbejdsgruppe harforberedt nøgletal for entreprenører,version 2, har et andet udvalg arbejdetmed et nøgletalssystem for bygherrer.Udover at det hele tiden har væretidéen, at også bygherrer skulle evaluerespå lige fod med entreprenørerog rådgivere, er sigtet at skabe størregennemsigtighed med bygherrernespræstationer. Ikke mindst kommunernekan have brug for et sådant redskab,når de skal vælge bygherrer til etprojekt inden for alment byggeri.Arbejdsgruppen, der har repræsentanterfra Erhvervs- og Byggestyrelsen,Velfærdsministeriet, Rådet forOffentlige Bygherrer, BoligselskabernesLandsforening, Bygherreforeningenog Byggeriets Evaluerings Center, harendnu ikke afsluttet sit arbejde. Mender tegner sig konturer af et system,der dels henter nøgletal fra entreprenør-og rådgiversystemet, dels generernøgletal, der alene ved-rører bygherrefunktionen.5


fra centretNuvenderAntallet af virksomheder medgyldig karakterbog falder.Byggeriets Evaluerings Centerklar med modoffensivkurvenSiden 2005, hvor de første virksomhedermeldte sig på banen med gyldigekarakterbøger, dvs. med mindsttre faktablade, har kurven bevægetsig stejlt opad. Men i 2008 begyndteden at vende.»Det er der intet mærkeligt i. Sombekendt forældes nøgletallene, nårde er tre år gamle. Så ryger de ud afsystemet – og karakterbogen er derforikke længere gyldig,« siger direktørPeter Hesdorf, Byggeriets EvalueringsCenter.Han opfordrer kraftigt virksomhedernetil at være opmærksom på forældelsesfristen,og sørge for at få evalueretnye sager, så karakterbogen igen kananvendes fx ved prækvalifikationer,hvor der stilles krav om nøgletal.»På lidt længere sigt er jeg overbevistom, at kurven igen vender. Vi er i gangmed en kampagne over for kommunerne– en kampagne, der i sig selvgenererer nye sager. Desuden blivernøgletallene offentlige i 2010. Det vilformentlig få flere bygherrer til atefterspørge nøgletal, når de skal bygge.Endelig har vi iværksat en praksis icentret, der betyder, at vi kontakter devirksomheder, der risikerer at mistekarakterbogen, fordi en eller flere afderes sager er ved at falde for treårsfristen.«Status på evalueringsaktiviteten pr. medio marts. 20092000EntreprenørnøgletalAntal evalueringssager150RådgivernøgletalAntal evalueringssager1500EntreprenørnøgletalAntal afsluttede evalueringssagerEkskl. 1-års eftersynInkl. 1-års eftersyn1500100100010005050050002004 2005 2006 2007 2008 2009002008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 200910


Fokus på det fejlfriE byggeriUtopia? Måske. Ikke desto mindre er det opgavenfor DTU Management og Byggeriets EvalueringsCenter at finde frem til nogle af de indikatorer, derhar indflydelse på, om et givet byggeri gennemføresmed få eller ingen mangler.Samarbejdet skal munde ud i en række praktiskeanvisninger på, hvordan man kan eliminere demange fejl, der præger en del af dansk byggeri.Udgangspunktet er de mange informationer,Byggeriets Evaluerings Center har opsamlet isin database, siden centret i 2004 begyndte atevaluere byggesager. Over 1400 byggeentrepriserer det blevet til. Udover at bruge oplysningernetil at udarbejde nøgletal og karakterbøger kan deogså udnyttes til at belyse forskellige forhold, dervedrører byggeprocessen.Realdania har bevilget 3 mio. kr. til forskningsprojektet.Pengene skal bl.a. finansiere en seniorforskerog en erhvervs-PhD, der begge skal arbejdemed emnet i tre år.d.a.i. arkitekteringeniørerblev den første virksomhedinden for rådgiverbranchen,der modtog et faktablad,efter at den var blevetevalueret for sin indsats iforbindelse med et plejehjemsbyggerii Århus. Herses den adm. direktør JørgenTherkelsen, da han sidste årmodtog faktabladet.Prisvinder henviser tildanske nøgletalEn god bekendt af Byggeriets Evaluerings Centerhar opnået en bemærkelsesværdig anerkendelseved at vinde en konkurrence udskrevet af TheInstitute for Public Policy Research – en af deførende politiske tænketanke i Storbritannien.Den canadiske forsker Matti Siemiatycki vandt sidsteår priskonkurrencen med et projekt, der gik udpå at udforme en benchmark-liste over de bygge-,anlægs- og servicevirksomheder, som byder påstore offentlige opgaver i Storbritannien. Listengør det muligt at udpege de virksomheder, somhar problemer med at levere deres ydelser til tidenog i den kvalitet og til den pris, der er aftalt.Peter Hesdorfovertager ledelsenNye medarbejdereEfter godt et år som adm. direktør iByggeriets Evaluerings Center valgteEbbe Lind Kristensen at forlade stillingenpr. 1. januar 2009 til fordel for etspændende job i COWI. Det betyder, atdirektør Peter Hesdorf nu er centretsnye frontfigur.Peter har været med næsten helt fracentrets opstart, lige som han harværet med i udviklingen og administrationenaf Byggeriets Nøgletalssystem.Siden 2004 har han været cheffor sagsbehandlingen. Fra november2007 udgjorde han sammen med EbbeLind Kristensen ledelsen af centret.Peter Hesdorf er diplomingeniør fraDTU.Leif Martin Jensen skal som seniorkonsulentarbejde med udbredelsenaf nøgletalssystemet til kommuner ogregioner i forbindelse med projektet»Kommunale frontløbere«. Han har imange år arbejdet i den danske byggesektorbåde som rådgivende ingeniør,projektudvikler og entreprenør. LeifMartin er akademiingeniør fra DIA-B/DTU og har senere taget en MBA fraCBS.Mica Russ skal fortrinsvis beskæftigesig med sagsbehandling og kvalitetssikringaf oplysningerne til nøgletalssystemet.Hun er tiltrådt efter enperiode som studentermedhjælper hosByggeriet Evaluerings Center. Sidsteår dimitterede Mica fra Danmarks TekniskeUniversitet som civilingeniør.I sit vinderprojekt henviste Matti Siemiatyckiflere gange til det danske nøgletalssystem og deerfaringer, der er gjort herhjemme med nøgletalssystemet.11


Afdelingschef Frank Bundgaardforventer, at de knapt 2400tilsagn, der blev givet i 2008, tilalmene boliger nu vil begynde atslå igennemFlere nøgletalfor alment byggeripå vejFrank Bundgaard:»Vi er godt i gang medevalueringerne i detalmene byggeri.«Foto: Jørgen WitvedDet er ikke mange almene boliger,der er blevet igangsat, siden områdetblev omfattet af nøgletalskravet imarts 2007.Det medgiver afdelingschef i VelfærdsministerietFrank Bundgaard, somderfor har svært ved at vurdere om deintentioner, man i sin tid havde med atindføre nøgletalssystemet også for detalmene byggeri, er blevet indfriet.Dansk Byggeri har for nylig opgjort,at der i 2009 vil blive påbegyndt 1700almene boliger.»Det er rigtigt, at der i en lang periodeikke har været meget gang i tilsagnenetil alment byggeri. Det dykkede megetkraftigt i 2007. Så steg det noget i 08,men fra det lave niveau, naturligvis.Og her i 2009 er der på nuværendetidspunkt (medio marts, red.) givettilsagn til 376 boliger,« oplyser FrankBundgaard.»Derfor har vi naturligvis heller ikkefået så mange evalueringer, som vikunne have ønsket os. For at sige detmildt: Det er ikke et svimlende antal.Men vi regner med, at de små 2400tilsagn, der blev givet i 2008, nu begynderat slå igennem. Og så vil vi også fånogle flere evalueringer. Flere almenebyggeprojekter er nu tilmeldt evalueringog almene nøgletal for rådgivereog entreprenører er på vej. Så vi er nugodt i gang med evalueringerne i detalmene byggeri. Den første gennemførterådgiverevaluering var faktisk etalment byggeri.«Intentionerne holderSelv om evalueringerne endnu ikkekan bekræfte det, er Frank Bundgaardoverbevist om, at nøgletallene kan forbedrekvaliteten og give mere byggerifor pengene.»Det er jo derfor, vi gør det. Og så forat skabe mere synlighed omkringnogle væsentlige forhold i byggeprocessen.Nu får vi en version 2 fornøgletal for entreprenører. Med degennemførte ændringer, vil der ske enrække forenklinger og forbedringer afnøgletallene samt af indsamlingen afoplysningerne. Der skal således indberettesfærre oplysninger til brug forberegning af nøgletallene end tidligere,og oplysningerne vil foreligge på ettidligere tidspunkt.De almene og statslige nøgletal harmoniseressamtidig, så nøgletallene for deto områder bliver ens. Samlet set lettesparternes indberetningsbyrde samtidigmed, vi får nogle bedre nøgletal. Dettegner godt,« siger afdelingschefen iVelfærdsministeriet.Han ser frem til, at også bygherrernebliver omfattet af nøgletalssystemet,sådan som det hele tiden har væretmeningen, og som det bl.a. fremgår afregeringens byggepolitiske handlingsplanfra 2007.Nøgletal for bygherrer i år»Men det er en vanskelig opgave. Ogsånår målsætningen er, at vi skal findenoget, der er fælles for det statslige ogalmene byggeri, så nøgletallene kanbruges på kryds og på tværs. Uansethvordan vi end vender og drejer det,så er der nogle fundamentale forskellemellem de statslige og almenebygherrer. Forskelle, som vi bliver nødttil at tage højde for. Men det skal noklykkes,« siger Frank Bundgaard, derforventer, at nøgletalssystemet forbygherrer kan træde i kraft efter sommeren.12NYT udgives af Byggeriets Evaluerings Center · Strandgade 27B, plan 5 · 1401 København K.Tlf: 3264 1440 · Fax: 3264 1441 · info@byggeevaluering.dk · www. byggeevaluering.dkTekst, redaktion og tilrettelæggelse: PeRscript · Ansvarsh. redaktør Peter HesdorfForsidefoto: Joakim H. Olsen · Layout: Kenneth Olsson GrafikOplag: 5.000. ISSN: 1602-9224

More magazines by this user
Similar magazines