Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

wallmann.dk

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ CarportMonteringsvejledning


NØDVENDIGT VÆRKTØJBESTANDDELETegningen viser en 3,0meter bred udførelse.Antallet af bestanddelevarierer efter størrelsen (selisten på næste side)2


AMurprofilHPladeprofil1x5x (3,0m)BRendeprofil7x (4,2m)8x (4,8m)9x (5,4m)1xCStolpe2,25meterIEndepladetilrendeprofil2x (3,0m)3x (3,6m-6,0m)2xDStolpesko2x (3,0m)3x (3,6m- 6,0m)JEndepladetil murprofil2xEVinkel-lægte2xKAfslutningsplade5x (3,0m)FMidter-lægte5x (3,0m)7x (4,2m)8x (4,8m)9x (5,4m)7x (4,2m)8x (4,8m)9x (5,4m)LFilter1xGTagplade5x (3,0m)M Fugtbånd7x (4,2m)8x (4,8m)9x (5,4m)Skruer, etc.- Rawplug 10mm- Skruer 6,5 x 50- Skruer 4,2 x 13- Skruer 4,8 x 133


NB:Kontrollér pakkens indhold og gør dig bekendt med bestanddele, inden du påbegynderinstallationen. Begynd med at læse denne vejledning grundigt i sin helhed.For at få halvtaget korrekt placeret anbefaler vi, at mindst to personer monterer det.INSTALLATIONTRIN 1 – Montering af murprofilenBestem den ønskede højde på murprofilen (A) på facaden (tabel 1) under hensyntagentil facadens konstruktion.NB: murprofilens højde er afgørende for taget vinkelhældning. Jo større vinklen er. Jobedre vandafløb er der i princippet og jo større er den selvrensende effekt. Du skal underalle omstændigheder vælge en højde, hvor vinklen er mellem 5° og 15°.Halvtagets dybde2,1 meter 3,1 meter5° 2465 255210° 2631 280515° 2795 3054Tabel 1: Monteringshøjde for murprofil(mål I mm)Afstand fra mur til forkant afstolpe ved valgt taghældning2,1 meter 3,1 meter5° 2060 305710° 2043 302715° 2007 2973Tabel 2: Afstand fra mur til stolpe(udv.)(mål I mm)MonteringshøjdeFigur 1Afmærk den ønskede højde for murprofilen påfacaden(fig. 1). Bor derefter huller på∅10mm (bor endnu ikke i facaden!) på højdemed den afmærkede linje på profilensindvendige side. Hold et mellemrum på ca.800mm.Anbring murprofilen i den korrekte højde modfacaden og kontrollér, at den er i vater. Borgennem de huller, der netop er lavet i facadenmed en betonbor på ∅10mm. Sæt 10 mmrawlplugs i hullerne og fastgør murprofilenmed skruerne (6,5 x 50 mm)NB:Hvis den bærende mur er af andet endmursten eller beton, skalfastgørelsessystemet tilpasses. Er denbærende mur er at træ, kan skuer anvendesuden rawlplugs. Kontrollér, at murprofilen ertilstrækkeligt fast, til at den kan modstå vindog sne.4


TRIN 2 - Montering af rendeprofil og stolperFigur 2Bestem den ønskede position for stolperne (C) i forhold tilrendeprofilen (B). Jo tættere stolperne er på enderne, jomere stabil vil konstruktionen være. Vælg den stolpe, somdu vil anvende til vandafløb. Ud for denne position boresder i bunden af rendeprofilen et hul på ∅40 mm medhulboret (fig. 2). ad filteret (L) glide hen over åbningen forat undgå, at nedløbsrøret blokeres af blade.Figur 3*Et godt råd:Som en variant til hulboret, kan filteret anvendes somskabelon til at bore et hul direkte i rendeprofilen (fig. 3). Idette tilfælde er der ikke behov for hulboret. Efter boringenkan filteret fjernes.Figur 4CBFor at undgå at undgå evt. kondes eller vand der kan læggesig i bagsiden af tagrendeprofil, (Typisk som følge af blæsteller ikke ordentlig tætning ved ender afpolycarbonatpladerne) skal man bore 4 huller(diameter 4 mm) i den del af rendeprofilen (profil B) på detsted, med pilen i (fig. 4). Hullerne skal bores lige overstolpe (profilen C), så vandet kan ledes væk gennemstolpen.Figur 5CBNB! Hvis man ikke gør dette risikerer man vand, derdrypper fra bagsiden af tagrendeprofilen, når denne ”løberover”.Anbring stolperne i en ret vinkel i rendeprofilen. Bor forhver stolpe 2 huller på ∅ 4,2 mm forfra og montér demmed de medfølgende selvskærende skruer 4,8 x 13 (fig.6). Gentag denne handling på den anden side.Figur 6Figur 7Anbring en fod (D) i enden af stolpen men skru den endnuikke i (fig. 7). Fodens retning (vinkelret eller parallel) skalafgøres ud fra monteringens endelige placering. Vip taget(som et fodboldmål) på det sted, hvor stolperne omtrentskal fastgøres.5


Tag de to vinkellægter (E) og anbring demmod den buede kant, både murprofilen (A)og rendeprofilen B). Lad vinkellægten glideind til stoppet og bor ovenfra et hul på ∅4,2 mm gennem de to profiler. Fastgørprofilerne til hinanden med selvskærendeskruer 4,8 x 13 og kontrollér, at det hele eri vater og vinkel (fig. 8 og 9).Justér om nødvendigt, det er meget vigtigt!Figur 8 Figur 9TRIN 3 – Klargøring af pladerKlargør samtlige tagplader af polykarbonat(G) ved at foretage et indhak på ca. 20 mm ilængden i en åben ende af pladen i de tovertikale kanter (fig. 10).Anvend fortrinsvis en hobby kniv hertil (forat undgå at save i tagpladen).Figur 10Når hele beskyttelseslaget og tagpladernesendebånd er fjernet, påsættes detdampgennemtrængelige bånd (M) påpladens to ender (fig. 11). Dette bånd gørdet muligt at regulere kondensdannelsen itagpladen og skal slutte tæt til.Figur 11.Forsiden af pladen med indhakket errendeprofilens side, hvorpå pladeprofilen(H) monteres (fig. 12). Påførsilikonemasse på den del, hvor du ligegjorde savede af. Sæt panel profilen ligepå, ovenpå fugtgivende tape, på panelet.Figur 126


TRIN 4 – Installation af glaslister og tagpladerFigur 13Anbring den første midterlægte (F) mellemmurprofilen (A) og rendeprofilen (B),parallelt og ca. 600 mm fra vinkellægten €.Montér den første klargjorte tagplade (G) ilægterne (E & F) ved at trykke på de tolægters forhøjede kanter lige indenmurprofilen og over en afstand på maks.100 mm (Fig. 13/1). Lad derefter pladenglide på og montér den, således at denrører murprofilen (Fig. 13/2). Trykderefter på tagpladens forhøjede del, indtilden fastkiles i de to (Fig. 13/3). Du kaneventuelt anvende en gummihammer til detformål.Gentag dette trin, indtil samtlige plader etlægter er monteret i helt halvtagets bredde(Fig. 14).Figur 14132(Fig. 14).Kontrollér igen, at alt er i vinkel. Fastgørmellemlægten til murprofilen og rendeprofilved at forbore to huller på ∅ 4,2 mm ogfastgør derefter mellemlægten med demedfølgende selvskærende skruer 4,8 x 13(Fig. 15 og 16).NB: Du kan med fordel montere begge deyderste plader og dernæst den/demidterste. På den måde er det nemmere at”strække” eller presse” pladerne, så detpasser med at pladerne flugter med førsteog sidste lægte.(se rækkefølge 1,2,3 i Fig. 14).Herefter monterer man blot deresterende lægter og tagplader ogfikserer til sidst (Fig 15 og 16) .Figur 15 Figur 167


TRIN 5 – Fastgørelse af stolperKontrollér om stolperne (C) er i lod. Bormed et metalbor på 10mm 2 huller i foden.Bor derefter med et 10mm betonborgennem foden (D) i underlaget og fastgørfødderne ved hjælp af rawlplugs og skruer(Fig. 17).Hvis du monterer et halvtag på 3,6 meter ibredden eller større, skal du montere dentredje stolpe midt på rendeprofilen.Monteringen af stolpen og foden sker påsamme måde som for de ydre stolper.Figur 17NB:Montøren skal være opmærksom på, atstolperne er fastgjort til et egnetunderlag, for eksempel beton. Det ernødvendigt med en god forankring forat konstruktionen kan modstå vind.Figuur 15Kontrollér halvtagets hældning (for godtvandafløb skal taget mindst have enhældning på 4 mm/m) og tilpas omnødvendigt stolpernes højde efter foden.Bor hertil to huller på ∅ 4,2 mm nederste istolperne på begge side og i foden og isætde selvskærende skruer 4,8 x 13 for atfastgøre helheden (fig. 18).Figur 18Stolperne, hvori der er lavet enafløbsåbning (trin 2), påføressilokonemasse, hvor stolpen samles medrendeprofilen (fig. 19).Figur 198


TRIN 6 – AfslutningRendeprofilen er forsynet med toendeplader (I) (fig. 20). Montérendepladen med forborede huller irendeprofilen med selvskærende skruer 4,2x 13.Figur 20Luk samlingen mellem renden ogendepladen på den indvendige side medsilikonemasse for at undgå lækager (fig.21).Figur 21For en pæn finish er murprofilen ligeledesforsynet med to endeplader (J) (fig. 22).Montér endepladen med forborede huller irendeprofilen med selvskærende skruer 4,2x 13.Figur 22Montér til sidst dækpladerne (K) imurprofilen. Lad hver dækplade glide undertagpladen og mellem glaslisterne for atdække skruerne i murprofilen og fastkiletagpladen mod murprofilens øvre kant (Fig.23).Figur 239


Installationen et nu færdig!Vedligeholdelse• Halvtaget kræver i princippet ikke vedligeholdelse. Vi anbefaler imidlertid, attagrenden kontrolleres regelmæssigt, og at blade og andet fjernes, som vil kunnegenere vandafløbet.• Halvtaget kan om nødvendigt rengøres med varmt vand og sæbe.Taget er modstandsdygtigt over for regn, vind og sne. Vianbefaler dog (hvis det er relevant), at det undgås, at storesnemængder falder ned på halvtaget fra et højere liggende tag.Læs mere påwww.wallmann.dk10

More magazines by this user
Similar magazines