Download årsrapport 2011 som pdf. - Center for døve

cfd.dk

Download årsrapport 2011 som pdf. - Center for døve

Påtegning på årsregnskabetVi har revideret årsregnskabet for Center forDøve for regnskabsåret 1. januar – 31. december2011 omfattende anvendt regnskabspraksis,resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelseog noter. Årsregnskabet udarbejdesefter årsregnskabsloven.Ledelsens ansvar forårsregnskabetLedelsen har ansvaret for udarbejdelsen af etårsregnskab, der giver et retvisende billede iover ens stem melse med årsregnskabsloven.Ledelsen har endvidere ansvaret for den internekontrol, som ledelsen anser for nødvendigfor at udarbejde et årsregnskab uden væsentligfejlinformation, uanset om denne skyldesbesvigelser eller fejl, samt valg og anvendelseaf en hensigtsmæssig regn skabs prak sis ogudøvelse af regnskabsmæssige skøn, som errimelige efter omstændighederne.Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner,der er omfattet af årsregnskabet, er iover ens stem melse med meddelte bevillinger,love og andre forskrifter samt med indgåedeaftaler og sæd van lig praksis.Revisors ansvarVores ansvar er at udtrykke en konklusion omårsregnskabet på grundlag af vores revision. Vihar udført vores revision i overensstemmelsemed internationale standarder om revision ogyderligere krav ifølge dansk revisorlovgivningsamt god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorlovens§ 3. Dette kræver at vi overholder etiskekrav samt planlægger og udfører revisionen forat opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabeter uden væsentlig fejlinformation.En revision omfatter udførelse af revisionshandlingerfor at opnå revisionsbevis for beløbog oplysninger i årsregnskabet. De valgterevisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,herunder vurdering af risici for væsentligfejlinformation i årsregnskabet, uanset omdenne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingenovervejer revisor intern kontrol,der er relevant for institutionens udarbejdelseaf et årsregnskab, der giver et retvisende billede.Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger,der er passende efter omstændighederne,men ikke at udtrykke en konklusionom effektiviteten af institutionens internekontrol. En revision omfatter endvidere vurderingaf, om le del sens valg af regnskabspraksiser passende, om ledelsens regnskabsmæssigeskøn er rimelige samt den samlede præsentationaf årsregnskabet.Revisionen omfatter desuden en vurderingaf, om der er etableret forretningsgange oginterne kontroller, der understøtter, at de dispositioner,der er omfattet af årsregnskabet, eri overensstemmelse med meddelte bevillinger,love og andre forskrifter samt med indgåedeaftaler og sædvanlig praksis.Det er vores opfattelse, at det opnåederevisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet somgrundlag for vores konklusion.Revisionen har ikke givet anledning tilforbehold.KonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabetgiver et retvisende billede af Center for Døvesaktiver, passiver og finansielle stilling pr.31. december 2011 samt af resultatet af Centerfor Døves aktiviteter og pengestrømme forregnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 ioverensstemmelse med årsregnskabsloven.Det er ligeledes vores opfattelse, at der eretableret forretningsgange og interne kontroller,der understøtter, at de dispositioner,der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelsemed meddelte bevillinger, love ogandre forskrifter samt med indgåede aftaler ogsædvanlig praksis.6


Udtalelse omledelsesberetningenVi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæstledelsesberetningen. Vi har ikke foretagetyderligere handlinger i tillæg til den udførterevision af årsregnskabet. Det er på dennebaggrund vores opfattelse, at oplysningernei ledelsesberetningen er i overensstemmelsemed årsregnskabet.København, den 24. april 2012DeloitteStatsautoriseret RevisionsaktieselskabJohn Menåstatsautoriseret revisor7


Figur 1. Økonomisk udviklingKr.300.000.000250.000.000200.000.000150.000.000100.000.00050.000.000200720082009201020110DriftsindtægterLønomkostningerØvrigeomkostningerDriftsresultatFigur 2. Budget og forbrugKr.300.000.000250.000.000200.000.000150.000.000100.000.00050.000.0000Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.Driftsindtægter budgetDriftsindtægter forbrugLønomkostninger budgetLønomkostninger forbrugØvrige omkostninger budgetØvrige omkostninger forbrug10


Center for Døve 2011CfD omsatte for 272,0 mio. kr. i 2011, hvilket eren samlet vækst på 1,1% i forhold til 2010. Vedudgangen af 2010 ophørte Videnscenter forDøvblindblevne i CfD-regi, og med dette bortfaldten omsætning på 2,4 mio. kr. Væksten fra2010 til 2011er fortrinsvis sket på institutionsområdetog på tolkeområdet.Årets resultat blev positivt på kr. 14,6 mio., hvilketledelsen anser for tilfredstillende.I forhold til driftsbudgettet blev overskuddetkr. 6,5 mio. højere end budgetteret.En væsentlig årsag til, at resultatet blev bedreend budgetteret, er, at alle aktiviteter harpræstereret tæt på eller bedre end det budgetterederesultat.EjendommePå alle Center for Døves egne bygninger harder i 2011 været en fortsat markant indsatsmed ombygninger, udbygninger og i særdeleshedfortsat tiltrængte renoveringer. I 2011er der ud over almindelig vedligeholdelseblandt andet sket følgende:• Renovering og ombygning af C-blok samttilhørende gangarealer på Oktobervej blevfortsat efter opstarten i 2010.• Større ændring af indgangsparti ogudskiftning af vinduer gennemført på deleaf Egebækhus.• Udskiftning og reparation af vinduer m.m.på Døvblindehuset gennemført.• Nyt parkeringsanlæg i Gladsaxe bag vedvaskeriet afsluttet.• Udskiftning af en række større vaskerimaskinerafsluttet.• Nedlæggelse af gammelt kedelanlæg iGladsaxe, samt opdatering af hele varmeanlæggetafsluttet.• Renovering af eksisterende A bygning ogopførsel af ny J bygning til brug for fællesaktiviteterpåbegyndt.MedarbejdereCenter for Døves vigtigste ressource er voresmange dygtige medarbejdere. Der har i 2011været tæt på status quo i samlet antal medarbejdere. Der har været fokus på en fortsat udviklingaf kompetencerne og af arbejdsmiljøet,som er nødvendige forudsætninger for, at denborgerrettede service kan forbedres og udvikles.Som det fremgår senere af dette regnskab,har der været en reduktion af sygefraværet.ØkonomiDet har været prioriteret at holde fokus på denøkonomiske konsolidering, som bestyrelsenhar truffet beslutning om, og fortsat udviklekerneydelserne og styrke CfD til de kommendeårs udfordringer, som blandt forventes at indebæreet stigende behov for at opretholde ogforbedre serviceniveauet samtidig med, at derskal ske økonomiske effektiviseringer. Detteskal blandt andet ske ved fortsat it-udviklingog faglig opkvalificering af medarbejderne.Budget 2012 indeholder en fortsat reduktionaf hovedparten af CfD’s priser og takster påydelser, tilsvarende den forventede pris- oglønudvikling fra 2011 på 2,1%. Bestyrelsengodkendte i december 2011 budget 2012, ogder arbejdes med en strategi- og udviklingsplanfrem til år 2020. Budget 2012 opererermed driftsmæssigt overskud og et fortsat højtinvesteringsniveau til bygningsmæssig renoveringog udbygning.11


CfDs aktiviteterCfD udførte i 2011 i hovedgrupper følgendeaktiviteter:• Institutionsdrift• Tolkeservice• Konsulentservice• Støttecentre og bofællesskaber• Øvrige aktiviter (Kompetencecenter,administration samt diverse øvrige internefællesområder)Fordelingen af disse aktiviteter på eksterneindtægter var i alt i 2011:InstitututionsdriftCfD driver døgn- og dagtilbud jævnfør Lov om Social Service § 85, 103,104, 107 og 108 samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32. Centerfor Døve opkræver takster fra de kommuner, hvor de enkelte borgereer hjem hørende. Desuden opkræves husleje, kostbetaling m.m. fra hverenkelt borger, der bor i et af Center for Døve ejet tilbud.Center for Døve har i 2011 haft 91 døgnpladser heraf 3 aflastningspladser,samt 121 dagpladser heraf 6 pladser efter Lov om AktivBeskæftigelsesindsats § 32. I Nyborg-afdelingen og i Gladsaxe er derdesuden tilbud under lov om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse(STU), som her er medregnet som dagpladser.Figur 3. Eksterne indtægterUdvikling pladstal 2011 2010 2009 2008 2007DøgntilbudOktobervej 34 34 31 29 29Unohuset 11 11 10 10 10V 18 0 0 0 2 2Egebækhus 23 23 21 20 20Døvblindehuset 9 9 9 9 9Nyborg 14 12 12 11 11Døgnpladser i alt 91 89 83 81 81Institutionsdrift 56%Tolkeservice 24%Konsulentservice 11%Støttecentre 8%Øvrige 1%DagtilbudAktivitetscenteret 51 51 51 51 51Døves vaskeri 34 34 34 34 34Egebækhus 6 6 6 6 6Døvblindehuset 6 6 6 6 6Nyborg 24 24 24 20 20Dagpladser i alt 121 121 121 117 117Pladser i alt 212 210 204 198 198*Note: I 2009 og frem er V18 inkluderet i Oktobervej12


Aktiviteterne omfatteradministration og it,centrale puljer samtfælles områdeledelse.Centrale puljer dækkerdiverse fælles personaleomkostningersomekstraordinære arbejdsmiljøtiltag,sundhedspuljeog krisepsykologiskberedskab etc.17


KapacitetsomkostningerI 2011 har alle afdelinger fortsat bidraget meden fastsat procentsats af de eksterne indtægtertil kapacitetsomkostninger på Center for Døve,hvilket skal forstås som bidrag til opbygning afnødvendig likviditet og egenkapital til forsvarligdrift. Resultatet blev et overskud på kr. 5,4 mio.Usikkerhed ved indregningog målingDer er ingen kendte forhold der vurderes atgive usikkerhed ved indregning og måling.Usædvanlige forholdDer er ingen kendte usædvanlige forhold.Særlige risiciCenter for Døves indtægter kommer primært frasalg af tjenesteydelser inden for det sociale områdetil kommuner samt fra levering af lovgivningsbestemteydelser til andre myndigheder.Løn og ansættelsesforhold vedrørende ansatteaftales på Center for Døves vegne afKommunernes Landsforening for hovedpartenaf de ansatte. Dette indebærer, at der nødvendigvisikke er sammenhæng mellem lønstigningerog indtægter.Center for Døves væsentligste egne driftsrisicier:• At sikre en fortsat balance mellem udbudaf institutionspladser og efterspørgsel efterpladserne.• At sikre en fortsat balance mellem antalansatte tolke og salget af tolketimer• Samt løbende at opretholde en forsvarligbalance mellem indtægter og udgifter,hvoraf den største del udgør løn.VidensressourcerAntallet af ansatte målt i årsværk, eksklusivborgere ansat i beskyttet beskæftigelse, harudviklet sig som følgende:• Årsværk 2007: 453• Årsværk 2008: 437• Årsværk 2009: 459• Årsværk 2010: 478• Årsværk 2011: 479Personalesammensætningen for månedslønnetpersonale; ansat ultimo i årene,omregnet til fuldtidsstillinger, og fordelt påoverenskomster har udviklet sig som følgende:18


Center for Døvesindtægter kommerprimært fra salg aftjenesteydelser indenfor det sociale område tilkommuner samt fralevering af lovgivningSbestemteydelser tilandre myndigheder.vidensregnskab ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo2007 2008 2009 2010 2011Overenskomst navnKontorpersonale og IT-personale 37 38 38 36 37Socialrådgivere og socialformidlere Note 1 24 27 27 1 1Akademikere 10 9 9 7 7Specialarbejdere, håndværkere m. fl. 6 5 5 5 4Husassistenter/ufaglærte reng.ass./køkkenmedhj. 33 23 20 22 23Ledende værkstedspersonale mv. Note 2 20 17 10 10 12Lærere m.fl. 0 1 1 1 1Socialpædagoger Se Note 2 og 3 161 166 175 162 165Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 25 31 20 23 25Syge- og sundhedsplejersker samt ledere 4 3 2 1 2Social- og sundhedspersonale 25 26 26 28 27Økonomaer, ernæringsass., køkkenledere 5 6 6 5 4Ergoterapeuter/fysioterapeuter 4 3 3 3 4Lederoverenskomst pæd. udd. personale 3 4 3Tegnsprogstolke 102 97 111 121 119Konsulentoverenskomst Note 1 og 3 36 40Kontraktansættelse 1 2I alt 456 452 456 466 476NoterNote 1: Hovedparten af socialrådgivere m. fl. Er i 2010 overgået til virksomhedsoverenskomst for konsulentområdetNote 2: Reduktionen fra 2008 til 2009 skyldes at dele af værkstedspersonalet overflyttes til pædagogoverenskomstNote 3: Reduktionen fra 2009 til 2010 skyldes at nogle pædagogiske ansatte konsulenter overflyttes til konsulentoverenskomst19


Sygefraværet har udviklet sig som følgende:• Gns. Sygefravær 2007: 5,37%• Gns. Sygefravær 2008: 5,10%• Gns. Sygefravær 2009: 5,27%• Gns. Sygefravær 2010: 5,13%• Gns. Sygefravær 2011: 4,96%Kompetenceudvikling af medarbejderne er et højt prioriteret fokusområde for CfD. Medarbejderneanvender dels intern kompetenceudvikling, dels ekstern kompetenceudvikling.I 2011 har Kompetencecentret internt afholdt 17 tegnsprogskurser á hver en uges varighed.På tegnsprogskurserne har der fortrinsvis deltaget medarbejdere fra Center for Døve, menogså medarbejdere fra andre arbejdspladser har deltaget på kurserne. Herudover afholdtKompetencecentret 2 kurser, der introducerede til Center for Døve og døvekulturen. På disse i alt19 kurser deltog 208 personer. Der ses en tilbagegang i forhold til 2010, hvor 251 kursister deltog.Denne tilbagegang skyldes, at der dels er 3 kurser, der blev aflyst på grund af meget ringe tilslutningog dels har der ikke været den samme tilslutning til holdene. De 3 aflyste kurser var på begynderniveauerne,1,2 og 3. Dette kunne tyde på en lavere personale omsætning, hvor der således ikkehar været det samme behov for at sende nyansatte medarbejdere på kursus.Herudover har Kompetencecentret solgt eksterne undervisningsforløb til institutioner udenforCenter for Døve.Den eksternt købte kompetenceudvikling og supervision har udviklet sig som følgende:ekstern kompetenceudviklingÅr beløb årsværk Gns. pr. år2007 1.379.015 453 3.0442008 2.250.493 437 5.1502009 2.550.846 459 5.5572010 2.901.661 478 6.0702011 2.636.929 479 5.505MiljøforholdCenter for Døve har i første omgang fokuseret på at reducere energiforbruget, og dermed CO 2udslippet gennem energimæssige forbedringer af ejendomsmassen. Gennem de seneste år er varmeanlæggeneudskiftet i Gladsaxe, Egebækhus og Døvblindehuset. Desuden er der gennemførtekstraisolering og vinduesudskiftninger og reparationer i Nyborg, Egebækhus og Døvblindehuset.De samme 3 ejendomme er desuden alle blevet efterisoleret. I Gladsaxe gennemføres forbedringernedesuden i forbindelse med den løbende renovering af bygningerne.I 2011 har bestyrelsen vedtaget en indkøbspolitik med en grøn profil, samt en plan for reduktion afCfDs klima- og miljøpåvirkning. Første skridt i processen med at reducere klima- og miljøpåvirkningener at denne skal kortlægges i 2012, hvorefter den egentlige indsats skal påbegyndes. I 2011 erdet således fortsat kun el-, vand- og varmeforbruget hvor der foreligger data:Begivenheder efter regnskabsårets afslutningDer er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen afårsrapporten.Forventet udviklingBestyrelsen godkendte i december 2011 budget 2012. Budgettet opererer med driftsmæssigtoverskud og et højt investeringsniveau til bygningsmæssig renovering og udbygning.20


Anvendt regnskabspraksisÅrsrapporten er aflagt i overensstemmelsemed årsregnskabslovens bestemmelser forregnskabsklasse C (stor). I enkelte tilfælde,der kan tilskrives CfD’s særlige forhold somprimært offentlig finansieret virksomhed, erregnskabsaflæggelsen tilpasset Social- ogIndenrigsministeriets regelsæt. Der vil i dissetilfælde blive redegjort for afvigelser.Center for Døve har i henhold til årsregnskabslovens§ 112, stk. 1 undladt at udarbejdekoncernregnskab.Generelt om indregning og målingAktiver indregnes i balancen, når det som følgeaf en tidligere begivenhed er sandsynligt, atfremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,og aktivets værdi kan måles pålideligt.Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabetsom følge af en tidligere begivenhedhar en retlig eller faktisk forpligtelse, og det ersandsynligt, at fremtidige økonomiske fordelevil fragå Center for Døve, og forpligtelsensværdi kan måles pålideligt.Ved første indregning måles aktiver og forpligtelsertil kostpris. Måling efter første indregningsker som beskrevet for hver enkeltregnskabspost nedenfor. I forbindelse medopstilling af primobalancen pr. 1. januar 2007er CfD’s ejendomme, som ikke tidligere eroptaget i regnskaber, indregnet til offentligejendomsvurdering for 2006, da den historiskekostpris ikke kan opgøres.Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigeligerisici og tab, der fremkommer indenårsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfterforhold, der eksisterede på balancedagen.I resultatopgørelsen indregnes indtægter itakt med, at de indtjenes, mens omkostningerindregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.Omregning af fremmed valutaTransaktioner i fremmed valuta omregnes vedførste indregning til transaktionsdagens kurs.Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andremonetære poster i fremmed valuta, som ikkeer afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagensvalutakurs. Valutakursdifferencer,der opstår mellem transaktionsdagens kursog kursen på henholdsvis betalingsdagen ogbalancedagen, indregnes i resultatopgørelsensom finansielle poster. Materielle og immaterielleanlægsaktiver, varebeholdninger og andreikke-monetære aktiver, der er købt i fremmedvaluta, omregnes til historiske kurser.ResultatopgørelsenNettoomsætningNettoomsætning ved salg af tjenesteydelserog varer indregnes i resultatopgørelsen, nårlevering og risikoovergang til køber har fundetsted. Nettoomsætning indregnes eksklusivmoms, afgifter og rabatter i forbindelse medsalget og måles til dagsværdien af det fastsattevederlag.Eksterne omkostningerEksterne omkostninger omfatter omkostningeri forbindelse med Center for Døves hovedaktiviteter,herunder gevinster og tab ved salgaf materielle og immaterielle anlægsaktiver o.l.Desuden omfatter omkostningerne køb af varerog tjenesteydelser, administration, lokaler,tab på debitorer mv.PersonaleomkostningerPersonaleomkostninger omfatter løn samtsociale omkostninger, pensioner mv. til Centerfor Døves personale.Finansielle posterFinansielle poster omfatter renteindtægter ogrenteomkostninger, rentedelen af finansielleleasingydelser, realiserede og urealiseredekursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer.Endvidere gældsforpligtelser og trans-22


aktioner i fremmed valuta, amortiseringstillægog amortiseringsfradrag vedrørende prioritetsgældmv.Ekstraordinære posterEkstraordinære poster omfatter indtægter ogomkostninger, der hidrører fra begivenheder,som ikke hører under selskabets ordinæredrift, og som derfor ikke forventes at væretilbagevendende.SkatCenter for Døve er en erhvervsdrivende fond,men er undtaget for fondsbeskatningslovenog er således skattepligtig efter selskabsskattelovens§ 1, stk. 1, nr. 6, og har såledesfradragsret for almennyttige uddelinger oghensættelser. I den forbindelse er henlæggelseaf overskud til egenkapitalen sidestillet medhensættelsesadgangen. Fonden er endvidereundtaget fra selvangivelsespligt, idet fondensformål anses for udelukkende almennyttigt.CfD har ligeledes permanent boafgiftsfritagelsei forbindelse med modtagelse af testamenteretarv.BalancenImmaterielle anlægsaktiverLøbende udviklingsomkostninger af it-systemeraktiveres ikke, men udgiftsføres.Materielle anlægsaktiverGrunde og bygninger, teknik og inventar samtandet anlægsinventar måles til kostpris medfradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.Undtaget herfra er er grunde og bygningererhvervet før 01.01.2007, som er målt til ejendomsvurderingfor 2006, da den historiskekostpris ikke kan opgøres. Der afskrives ikke pågrunde.Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostningerdirekte tilknyttet anskaffelsen ogomkostninger til klargøring af aktivet indtil dettidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive tageti brug. For egenfremstillede aktiver omfatterkostprisen direkte og indirekte omkostningertil materialer, komponenter, underleverandørerog lønninger. For finansielt leasedeaktiver udgør kostprisen den laveste værdi afdagsværdien af aktivet og nutidsværdien af defremtidige leasingydelser.Renteomkostninger på lån til finansiering affremstilling af materielle anlægsaktiver indregnesi kostprisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden.Alle øvrige finansieringsomkostningerindregnes i resultatopgørelsen.Afskrivningsgrundlaget er kostpris medfradrag af forventet restværdi efter afsluttetbrugstid. Der foretages lineære afskrivningerbaseret på følgende vurdering af aktivernesforventede brugstider:BygningerBygningsinstallationerTekniske anlægAndre anlæg, driftsmaterielog inventar40 år15 år3-5 år3-10 årMaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi,såfremt denne er lavere endden regnskabsmæssige værdi.Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielleanlægsaktiver opgøres som forskellenmellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostningerog den regnskabsmæssigeværdi på salgstidspunktet. Fortjeneste ellertab indregnes i resultatopgørelsen, som enkorrektion til af- og nedskrivninger eller underandre driftsindtægter, i det omfang salgsprisenoverstiger den oprindelige kostpris.TilgodehavenderTilgodehavender måles til amortiseret kostpris,der sædvanligvis svarer til nominel værdi, medfradrag af nedskrivninger til imødegåelse afforventede tab.23


PeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposter indregnet underaktiver omfatter afholdte omkostninger,der vedrører efterfølgende regnskabsår.Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.Andre værdipapirer ogkapitalandeleVærdipapirer indregnet under omsætningsaktiveromfatter børsnoterede obligationer ogkapitalandele, der måles til dagsværdi (børskurs)på balancedagen.PrioritetsgældPrioritetsgæld måles på tidspunktet forlån optagelse til kostpris, svarende til detmodtagne provenu efter fradrag af afholdtetransaktionsomkostninger. Efterfølgendemåles prioritetsgæld til amortiseret kostpris.Dette betyder, at forskellen mellem provenuetved lånoptagelsen og den nominelle værdi,der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsenover låneperioden som en finansielomkostning ved anvendelse af den effektiverentes metode.Andre finansielle forpligtelserAndre finansielle forpligtelser måles til amortiseretkostpris, der sædvanligvis svarer tilnominel værdi.forbedring og salg mv. af immaterielle ogmaterielle anlægsaktiver, herunder anskaffelseaf finansielt leasede aktiver.Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteteromfatter ændringer i størrelse elleraf lån eller afdrag på rentebærende gæld.Likvider omfatter likvide beholdninger ogkortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko,med fradrag af kortfristet bankgæld.Hoved- og nøgletalNøgletal er defineret som følgende:Overskudsgrad =Likviditetsgrad =Soliditetsgrad =Egenkapitalens =forrentningÅrets resultat før fin. poster x 100OmsætningOmsætningsaktiver x 100Kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtelseEgenkapital x 100Samlede aktiverÅrets resultat x 100Gennemsnitlig egenkapitalPeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposter indregnet underforpligtelser omfatter modtagne indtægtertil resultatføring i efterfølgende regnskabsår.Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.PengestrømsopgørelsenPengestrømsopgørelsen præsenteres efterden indirekte metode og viser pengestrømmevedrørende drift, investeringer og finansieringsamt selskabets likvider ved årets begyndelseog slutning.Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteteropgøres som driftsresultatet reguleret for ikkekontante driftsposter, ændring i driftskapitalsamt betalt selskabsskat.Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteteromfatter betalinger i forbindelse medkøb og salg af virksomheder, aktiviteter ogfinansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling,SegmentoplysningerDer gives oplysninger på segmenter, derom fat ter en opdeling af CfDs aktiviteter iInstitutionsdrift, Tolkeservice, Konsu lentservice,Støttecentre og bofællesskaber samtØvrige aktiviteter. Segmentoplysningernefølger Center for Døves regnskabspraksis oginterne økonomistyring.Ved afgivelsen af segmentoplysninger er derforetaget en række fordelinger af interneomkostninger til de respektive segmenter.Der gives oplysningerpå segmenter, deromfatter en opdelingaf CfDs aktiviteteri Institutionsdrift,Tolkeservice,Konsulentservice,Støttecentre ogbofællesskaber samtØvrige aktiviteter.24


Resultatopgørelse 2011Note 2011 2010(kr.)(t. kr.)Nettoomsætning 1 272.034.703 268.998Eksterne omkostninger 2 61.219.776 61.722Personaleomkostninger 3 193.985.374 194.727Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver 4 3.211.882 2.873Driftsresultat 13.617.671 9.676Finansielle indtægter 5 1.623.272 432Finansielle omkostninger 6 659.466 58Årets resultat 14.581.477 10.050Forslag til resultatdisponeringOverført til næste år 14.581.477 10.05025


BalanceNote 2011 2010(kr.)(t. kr.)Grunde og bygninger 7 90.280.013 98.789Anlæg under opførsel 7 29.067.308 6.758Tekniske anlæg 7 1.692.145 1.960Andet inventar 7 4.679.932 625Materielle anlægsaktiver 125.719.398 108.132Deposita 1.050.513 1.000Finansielle anlægsaktiver 1.050.513 1.000Anlægsaktiver 126.769.911 109.132Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.258.180 28.830Tilgodehavende Gladsaxe Kommune 5.352.535 2.935Andre tilgodehavender 2.178.359 1.611Tilgodehavender 36.789.074 33.376Likvide beholdninger 50.156.117 43.742Omsætningsaktiver i alt 86.945.191 77.118Aktiver i alt 213.715.102 186.250Egenkapital 8 158.816.023 144.235Realkreditgæld 9 6.702.822 0Langfristede gældsforpligtelser 6.702.822 0Kortfristede gældsforpligtelser 10 48.196.257 42.015Gældsforpligtelser i alt 54.899.079 42.015Passiver i alt 213.715.102 186.250Andre forpligtelser 11Pantsætninger og eventualforpligtelser 12Nærtstående parter 13Honorar til bestyrelsesvalgt revisor 1426


Pengestrømsopgørelsefor 20112011 2010(kr.)(t. kr.)Driftens likviditetsvirkningÅrets resultat 14.581.477 10.050Regulering af pengestrømsforhold-Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter 3.211.882 2.872-Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver 2.607.879 0-Regulering egenkapital 0Driftskapitalændringer- Deposita -50.597 -330- Tilgodehavender -3.412.899 -1.579- Kortfristet gæld 6.180.433 1.166Pengestrømme fra driftsaktivitet 23.118.175 12.179Tilgang af anlægsaktiver -27.445.180 -9.684Modtaget fra salg af anlægsaktiver 4.038.000Pengestrømme fra investeringsaktivitet -23.407.180 -9.684Tilbagebetaling af gæld 0 0Optagelse af lån 6.702.822 0Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 6.702.822 0Ændring likviditet 6.413.817 2.495Likvider og finansielle omsætningsaktiverPr. 01.01 43.742.300 41.247Pr. 31.12 50.156.117 43.74227


NoterNote 2011 2010(kr.)(t. kr.)1 IndtægterInstitutionsdrift 153.930.031 150.212Tolkeservice 64.729.241 62.173Konsulentservice 29.642.621 29.958Støttecentre m. m. 21.035.224 19.626Øvrige aktiviteter 2.697.586 7.029272.034.703 268.9982 Eksterne omkostningerInstitutionsdrift 28.294.946 28.481Tolkeservice 9.442.959 10.644Konsulentservice 4.635.509 4.939Støttecentre m. m. 3.081.042 1.490Øvrige aktiviteter 15.765.320 16.16861.219.776 61.7223 PersonaleomkostningerInstitutionsdrift 92.342.072 90.536Tolkeservice 48.591.490 46.842Konsulentservice 19.400.684 20.281Støttecentre m. m. 14.933.149 14.575Øvrige aktiviteter 18.717.979 22.493193.985.374 194.727Fordeling personaleomkostningerLøn og gager personale 166.938.029 169.119Løn og gager brugere 1.606.248 1.597Pensionsomkostninger 23.824.464 22.626Andre sociale omkostninger 1.616.633 1.385193.985.374 194.727Heraf samlet til bestyrelse 36.920 31Heraf samlet til chefgruppe 4.502.497 4.557Antal årsværk 479 4784 Af- og nedskrivningerGrunde og bygninger 1.953.221 1.915Tekniske anlæg 581.466 573Andet inventar 677.195 3853.211.882 2.87328


NoterNote 2011 2010(kr.)(t. kr.)5 Finansielle indtægterKursgevinst obligationer 309.676 90Andre finansielle indtægter 1.313.596 3421.623.272 4326 Finansielle udgifterKurstab obligationer 53.889Andre finansielle udgifter 605.577 58659.466 587 Materielle anlægsaktiver - anlægsoversigttekniske Andet Grunde og Anlæg under Anlæganlæg inventar bygninger opførsel i altKostpris 01.01.11 4.005.278 3.096.058 106.212.815 6.757.576 120.071.727Tilgang i årets løb 404.108 4.461.642 0 22.579.430 27.445.180Overført mellem anlæg 269.698 -269.698 0Afgang i årets løb 206.000 0 7.371.088 7.577.088kostpris 31.12.11 4.203.386 7.827.398 98.841.727 29.067.308 139.939.819Af- og nedskrivninger 01.01.11 2.045.775 2.470.271 7.423.702 0 11.939.748Årets afskrivninger 581.466 677.195 1.953.221 0 3.211.882Tilbageførsel ved afgang -116.000 0 -815.209 0 -931.209af- og nedskrivninger 31.12.11 2.511.241 3.147.466 8.561.714 0 14.220.421regnskabsmæssig værdi 31.12.11 1.692.145 4.679.932 90.280.013 29.067.308 125.719.398Regnskabsmæssig værdi af ejendomme 90.280.013Offentlig ejendomsvurdering 2010 97.150.000anlæg under opførsel: 01.01.11 Tilgang Afgang 31.12.11Bygning AJ 2.020.133 17.080.084 19.100.217Vaskerimaskiner 269.698 269.698 0Karvig 2, blok D og C 1.485.410 4.178.854 5.664.264Karvig 3, blok B og Unohus 2.982.335 1.320.492 4.302.827anlæg under opførsel i alt 6.757.576 22.579.430 269.698 29.067.30829


NoterNote8 Egenkapitalinst. drift DK ordning Øvrige i altEgenkapital pr. 01.01.11 jf. regnskab 2010 -21.510 193.815 144.062.241 144.234.546Årets resultat 365.604 731.864 13.484.009 14.581.477egenkapital pr. 31.12.11 344.094 925.679 157.546.250 158.816.023forfald Forfald Forfaldinden for efter efter9 Langfristet gæld 31.12.11 et år kr. et år kr. fem år kr.Nykredit 4% kontantlån 234.493 6.702.822 5.663.922langfristede gældsforpligtigelser 31.12.11 6.702.8222011 2010(kr.)(t. kr.)10 Kortfristet gæld 31.12.11Kort del af langfristede gældsforpligtelser 234.493 0Skyldig for køb af varer og tjenesteydelser 16.207.598 11.047Skyldige personaleomkostninger 30.649.873 30.037Periodeafgrænsninger 1.104.293 93148.196.257 42.01511 Andre forpligtelserkontraktretslige forpligtigelser10 lejemål med senest udløb 01.04.2016, 3,21 mio. kr.30


NoterNote12 Pantsætninger og eventualforpligtelserPant i ejendommePantebreve overført til Gladsaxe Kommuneifm. strukturreformen jf. Gladsaxe Kommune 32.730.856Pantebreve under mortifikation jf. Gladsaxe Kommune 398.307Langfristede gældsforpligtigelser 33.129.163Pantene er rente- og afdragsfri og forfalder ved CfDs ophør ellerved ophør af driftsoverenskomst med Gladsaxe KommuneRegnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 31.12.11 90.280.01313 Nærtstående parterCenter for Døve anser Gladsaxe Kommune som nærtsstående part, dakommunen qua driftsoverenskomst skal godkende centerets budgetter og takstersamt føre tilsyn med væsentlige aktivitetsområder.Center for Døve har i 2011 haft transaktioner med Gladsaxe Kommunepå almindelige vilkår, som led i centerets drift på baggrund af driftsoverenskomst.14 Honorar til bestyrelsesvalgt revisorHonorar til bestyrelsesvalgt revisor for regnskabsåret:Revision 206.000Andre ydelser end revision 54.000i alt 260.00031


Resultat af segmenterekst. indtægter Int. indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatInstitutionsdrift2007 120.635.078 72.158.086 47.205.782 1.271.2102008 136.240.905 79.914.478 56.251.835 74.5922009 138.650.253 85.699.127 54.133.466 -1.182.3402010 150.212.670 90.536.881 59.860.762 -184.9732011 153.930.031 92.342.072 61.222.355 365.604Tolkeservice2007 56.514.789 40.988.698 13.605.483 1.920.6082008 55.414.590 3.170.366 35.357.324 17.336.731 5.890.9012009 57.357.302 2.142.987 41.358.744 14.103.137 4.038.4082010 62.172.606 2.634.164 46.841.690 18.620.521 -655.4412011 64.729.241 2.921.101 48.591.490 17.671.907 1.386.945Konsulentservice2007 24.902.958 15.508.534 7.471.224 1.923.2002008 26.928.207 17.324.676 8.700.631 902.9002009 30.012.114 18.771.033 9.480.345 1.760.7362010 29.801.958 20.223.079 9.073.664 505.2152011 29.642.621 19.400.683 8.623.737 1.618.201Støttecentre og bofællesskaber2007 16.453.982 12.277.646 3.019.053 1.157.2832008 16.011.230 13.112.645 3.498.985 -600.4002009 17.280.002 14.620.679 3.167.694 -508.3712010 19.626.183 14.574.772 3.587.193 1.464.2182011 21.035.224 14.933.148 5.901.072 201.004Øvrige aktiviteter2007 32.420.038 28.768.209 20.898.995 35.630.515 4.658.7372008 25.628.520 32.293.625 19.876.774 32.772.123 5.273.2482009 24.466.738 34.799.586 22.966.807 33.413.887 2.885.6302010 7.028.930 39.854.540 22.492.727 20.890.820 3.499.9232011 2.697.586 40.382.163 18.717.979 19.745.485 4.616.285Kapacitetsomkostninger2007 5.653.267 5.653.2672008 6.562.751 6.562.7512009 4.541.937 4.541.9372010 5.047.416 5.047.4162011 5.429.635 5.429.635I alt2007 250.926.845 34.421.476 161.831.959 106.932.057 16.584.3052008 260.223.452 42.026.742 165.585.897 118.560.305 18.103.9922009 267.766.409 41.484.510 183.416.390 114.298.529 11.536.0002010 268.842.347 47.536.120 194.669.149 112.032.960 9.676.3582011 272.034.703 48.732.899 193.985.372 113.164.556 13.617.67432


SegmentoplysningerinstitutionsdriftIndtægter Int. indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatNyborg2007 17.144.475 10.335.738 6.887.889 -79.1522008 20.566.414 12.499.532 7.640.254 426.6282009 22.122.821 13.394.309 8.700.127 28.3852010 26.602.554 15.820.755 10.919.104 -137.3052011 28.345.993 17.372.669 11.075.117 -101.793Egebækhus2007 21.974.285 12.444.657 8.287.079 1.242.5492008 24.851.642 13.009.715 11.388.320 453.6072009 24.228.119 14.640.243 11.094.248 -1.506.3722010 26.505.546 15.462.186 11.078.454 -35.0942011 26.893.952 15.484.888 11.754.479 -345.415Døvblindehuset2007 13.213.022 7.618.594 5.181.598 412.8302008 14.327.421 9.186.913 5.673.877 -533.3692009 14.787.218 9.648.000 5.449.150 -309.9322010 15.145.018 9.712.775 5.820.542 -388.2992011 14.626.684 9.414.826 5.492.309 -280.451Unohuset2007 11.629.517 8.055.091 3.658.283 -83.8572008 12.917.042 8.989.339 4.161.388 -233.6852009 13.990.350 10.062.898 4.329.719 -402.2672010 14.976.832 10.102.369 4.867.993 6.4702011 14.985.719 10.316.558 4.746.793 -77.632Oktobervej2007 27.070.900 15.317.441 11.268.158 485.3012008 31.515.053 17.182.307 14.237.454 95.2922009 30.697.508 18.042.660 11.299.765 1.355.0832010 32.423.730 18.750.592 12.356.585 1.316.5532011 33.724.745 19.669.812 13.380.399 674.534Fortsættes…33


...fortsat indtægter Int. indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatVision 182007 3.661.973 3.565.262 933.098 -836.3872008 4.956.000 3.863.424 1.385.627 -293.0512009 6.047.560 4.210.744 2.062.551 -225.7352010 7.926.696 4.997.809 3.293.564 -364.6772011 7.925.958 4.580.991 3.391.649 -46.682Aktivitetscenteret2007 10.628.797 6.057.951 4.255.640 315.2062008 11.579.328 6.348.932 4.868.724 361.6722009 11.764.125 6.817.903 4.849.818 96.4042010 11.889.432 7.087.769 5.029.764 -228.1012011 12.489.126 7.240.925 5.187.291 60.910Døves vaskeri2007 15.312.109 8.763.352 6.734.037 -185.2802008 15.528.005 8.834.316 6.896.191 -202.5022009 15.012.552 8.882.370 6.348.088 -217.9062010 14.742.862 8.602.626 6.494.756 -354.5202011 14.937.854 8.261.403 6.194.318 482.133Institutionsdrift i alt2007 120.635.078 72.158.086 47.205.782 1.271.2102008 136.240.905 79.914.478 56.251.835 74.5922009 138.650.253 85.699.127 54.133.466 -1.182.3402010 150.212.670 90.536.881 59.860.762 -184.9732011 153.930.031 92.342.072 61.222.355 365.60434


Segmentoplysningertolkeindtægter Int. indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatTolke Kbh.2007 23.569.443 17.239.632 3.966.777 2.363.0342008 24.719.290 15.445.712 5.466.366 3.807.2122009 27.984.491 19.734.416 5.360.984 2.889.0912010 31.357.872 22.402.838 7.886.220 1.068.8142011 31.352.042 23.647.891 7.898.097 -193.946Tolke Odense2007 8.598.322 5.692.985 1.360.991 1.544.3462008 8.573.791 4.756.101 1.859.288 1.958.4022009 6.753.040 4.630.915 1.569.469 552.6562010 7.231.293 4.839.509 1.654.659 737.1252011 7.707.705 5.236.050 1.671.849 799.806Tolke Fredericia2007 10.943.954 7.230.177 1.936.797 1.776.9802008 10.382.742 6.325.190 2.516.094 1.541.4582009 10.969.281 7.281.177 2.761.567 926.5372010 11.037.464 7.565.568 3.461.602 10.2942011 12.312.778 8.569.223 3.244.861 498.694Tolke Århus2007 9.934.154 7.925.266 2.099.886 -90.9982008 8.367.444 5.587.265 2.411.446 368.7332009 8.087.674 5.789.461 2.092.035 206.1782010 9.546.017 7.748.613 2.553.762 -756.3582011 9.385.092 7.047.106 2.500.719 -162.733Tolke Aalborg2007 3.461.010 2.574.912 889.990 -3.8922008 3.371.323 2.427.320 789.863 154.1402009 3.562.816 3.202.948 787.909 -428.0412010 2.999.960 2.928.690 775.298 -704.0282011 3.971.624 3.222.083 943.064 -193.523Tolke Fælles2007 7.906 325.726 3.351.042 -3.668.8622008 3.170.366 815.736 4.293.674 -1.939.0442009 2.142.987 719.827 1.531.173 -108.0132010 2.634.164 1.356.472 2.288.980 -1.011.2882011 2.921.101 869.137 1.413.317 638.647Tolkeområdet i alt2007 56.514.789 0 40.988.698 13.605.483 1.920.6082008 55.414.590 3.170.366 35.357.324 17.336.731 5.890.9012009 57.357.302 2.142.987 41.358.744 14.103.137 4.038.4082010 62.172.606 2.634.164 46.841.690 18.620.521 -655.4412011 64.729.241 2.921.101 48.591.490 17.671.907 1.386.94535


Segmentoplysningerkonsulenterindtægter Int. indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatDøvekonsulenterne2007 11.367.228 7.659.038 3.650.278 57.9122008 11.724.766 7.114.350 4.236.748 373.6682009 12.169.638 7.506.605 4.387.418 275.6152010 12.213.602 9.000.786 3.726.196 -513.3802011 12.211.719 7.945.393 3.534.462 731.864Familiekonsulenterne2007 4.718.686 2.864.416 1.325.205 529.0652008 5.385.104 3.723.888 1.579.143 82.0732009 6.752.070 4.176.779 1.927.666 647.6252010 5.462.471 4.043.409 2.070.739 -651.6772011 4.634.888 3.397.409 1.478.432 -240.953Døvblindekonsulenterne2007 7.812.484 4.263.082 2.213.179 1.336.2232008 8.578.699 5.617.649 2.513.891 447.1592009 9.898.024 6.335.354 2.725.174 837.4962010 11.245.445 6.718.087 3.110.457 1.416.9012011 11.885.134 7.541.681 3.262.351 1.081.102Ældrevejledningen2007 514.516 405.074 109.442 02008 564.769 445.817 118.952 02009 714.576 522.620 191.956 02010 880.440 460.797 166.272 253.3712011 910.880 516.200 348.492 46.188Beskæftigelsesprojekt Døvblindblevne2007 490.044 316.924 173.120 02008 674.869 422.972 251.897 02009 477.806 229.675 248.131 02010 0 0 0 02011 0 0 0 0Konsulenter i alt2007 24.902.958 15.508.534 7.471.224 1.923.2002008 26.928.207 17.324.676 8.700.631 902.9002009 30.012.114 18.771.033 9.480.345 1.760.7362010 29.801.958 20.223.079 9.073.664 505.2152011 29.642.621 19.400.683 8.623.737 1.618.20136


Segmentoplysningerstøttecentreindtægter Int. indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatGreve2007 6.412.413 4.453.038 1.465.287 494.0882008 6.325.953 5.074.737 1.611.219 -360.0032009 6.109.912 4.738.262 1.452.041 -80.3912010 5.729.027 3.982.377 1.627.914 118.7362011 0 0 0 0Columbus/Støttecentret i Hovedstaden (fra 2011)2007 6.374.006 4.377.107 1.333.704 663.1952008 5.838.099 4.407.194 1.671.302 -240.3972009 6.616.529 5.602.905 1.441.604 -427.9802010 8.622.384 5.590.535 1.686.367 1.345.4822011 13.612.867 10.134.068 4.032.268 -553.469Nyborg2007 3.667.563 3.447.501 220.062 02008 3.847.178 3.630.714 216.464 02009 4.553.561 4.279.512 274.049 02010 5.274.772 5.001.860 272.912 02011 7.422.357 4.799.080 1.868.804 754.473Støttecentre i alt2007 16.453.982 12.277.646 3.019.053 1.157.2832008 16.011.230 13.112.645 3.498.985 -600.4002009 17.280.002 14.620.679 3.167.694 -508.3712010 19.626.183 14.574.772 3.587.193 1.464.2182011 21.035.224 14.933.148 5.901.072 201.00437


Segmentoplysningerøvrige aktiviteterEkst. indtægter Int. indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatDet Sociale Tolkeprojekt2007 21.924.463 1.584.966 20.339.497 02008 16.177.407 1.563.536 14.613.871 02009 17.181.828 1.768.800 15.413.028 02010 0 0 0 02011 0 0 0 0Videnscenteret for Døvblindblevne2007 2.210.000 1.171.721 1.038.279 02008 2.316.538 1.309.967 1.006.571 02009 2.285.456 1.181.081 1.104.375 02010 2.322.185 1.251.255 1.070.930 02011 80.361 -26.048 106.409 0Kompetencecenter2007 1.392.632 2.840.124 2.192.744 871.138 1.168.8742008 1.453.290 4.392.235 3.458.043 1.082.722 1.304.7602009 929.459 4.574.528 3.755.045 1.264.551 484.3912010 656.265 6.155.392 4.876.427 1.411.288 523.9422011 463.330 5.909.742 4.913.857 1.297.249 161.966Tegnsprogsuddannelsen2007 73.500 715.692 252.085 241.262 295.8452008 44.000 870.376 430.393 342.990 140.9932009 129.500 1.145.937 805.456 425.647 44.3342010 134.000 1.286.636 687.172 173.229 560.2352011 108.312 1.545.991 812.005 194.248 648.050Forældrevejledningen2007 2.059.365 1.666.797 392.568 02008 2.137.923 1.668.976 468.947 02009 2.137.527 1.566.555 570.972 02010 1.078.494 889.675 188.819 02011 0 0 0 0Ejendomsservice2007 1.539.482 2.052.350 2.449.745 1.098.429 43.6582008 821.741 2.179.687 1.872.846 1.149.127 -20.5452009 156.250 2.198.901 1.284.091 1.000.158 70.9022010 149.930 2.256.661 1.318.848 985.451 102.2922011 203.001 2.580.000 1.835.759 1.443.348 -496.106Fortsættes…38


Segmentoplysningerøvrige aktiviteter… fortsat Ekst. indtægter Int. indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatKantine2007 1.058.490 1.362.787 1.755.103 1.444.761 -778.5872008 1.267.379 1.617.967 1.552.735 1.328.591 4.0202009 1.352.476 1.605.160 1.657.444 1.416.906 -116.7142010 1.420.928 1.990.802 1.711.402 1.442.659 257.6692011 1.385.851 2.096.028 1.701.546 1.739.432 40.901Øvrig ejendomsdrift2007 5.315.285 3.714.656 1.600.6292008 59.369 5.248.363 4.643.955 663.7772009 129.611 5.101.857 5.996.366 -764.8982010 20.790 6.392.318 6.718.854 -305.7462011 253.380 7.749.157 8.546.154 -543.617Fælles ledelse m.m. PSO og konsulenter2007 850.324 2.400.380 2.025.972 1.222.352 2.3802008 80.000 3.236.250 1.573.026 918.136 825.0882009 4.997.030 1.876.867 638.846 2.481.3172010 851.192 5.423.833 2.147.283 2.263.552 1.864.1902011 84.130 5.742.993 2.035.122 1.274.537 2.517.464Administration og IT2007 135.783 10.153.286 5.770.066 5.024.403 -505.4002008 52.473 10.517.887 6.581.705 5.941.556 -1.952.9012009 164.631 10.839.643 6.841.145 4.846.178 -683.0492010 119.751 11.591.447 7.363.913 5.173.859 -826.5742011 51.390 12.232.270 7.464.421 4.462.830 356.409Centrale puljer2007 1.175.999 3.928.305 2.029.796 243.170 2.831.3382008 1.218.400 4.230.860 -134.453 1.275.657 4.308.0562009 4.336.530 2.230.323 736.860 1.369.3472010 275.395 4.757.451 2.246.752 1.462.179 1.323.9152011 67.831 2.525.982 -18.683 681.278 1.931.218Øvrige aktiviteter i alt2007 32.420.038 28.768.209 20.898.995 35.630.515 4.658.7372008 25.628.520 32.293.625 19.876.774 32.772.123 5.273.2482009 24.466.738 34.799.586 22.966.807 33.413.887 2.885.6302010 7.028.930 39.854.540 22.492.727 20.890.820 3.499.9232011 2.697.586 40.382.163 18.717.979 19.745.485 4.616.28539


Center for DøveOktobervej 22 A2730 HerlevTlf. 44 39 11 00Fax 44 39 11 24cfd@cfd.dkwww.cfd.dkTryksag nr. 541 – 815

More magazines by this user
Similar magazines