Kratten nr. 1 - LKB-Gistrup

kratten.lkb.dk

Kratten nr. 1 - LKB-Gistrup

KRATTENApril 2008 NR.1 ÅRGANG 41BADMINTONFlot forårsopvisningFODBOLDGYMNASTIKMOTIONSCENTERPETANQUETENNISVOLLEYBALLBank oghovedsponsorforLKB GistrupLÆS INDE I BLADET:· Beretning fra formanden· Årets LKB’er· Forårsgymnastik· Nye elitespillere i badminton· Fodbold i Costa Brava· Hjertestarter i LKBLæs også om LKB Gistrup på www.lkb-gistrup.dk


Spil hver dag kl. 18.25 (undtagen lørdag)Dog spilles der en lørdag pr. måned


FORMANDEN SKRIVERBeretningen for 2007Så er der allerede gået endnu et år og det endda et af de lidtmere usædvanlige af slagsen. Således blev 2007 året, hvorGistrup Idrætscenter officielt blev taget i brug og det blevogså året, hvor flere afdelinger kom ud i store forvandlingermens Gistrup Motionscenter omvendt så dagens lys.MedlemstalletDe seneste mange år, hvor jeg har haft fornøjelsen af at ståher og aflægge beretning, har der været glædelige tal at meddeleomkring udviklingen i medlemstallet. Nu er situationenimidlertid den at her, hvor faciliteterne endelig er blevettidssvarende, er medlemstallet faldet markant. Således har vimistet 157 aktive medlemmer for der var 1495 medlemmerfor et år siden men i dag er vi nede på 1338 medlemmer ide seks afdelinger, der her i starten af mødet udgør LKB.Efter i flere år at være gået stik mod udviklingen på landsplaner badmintonafdelingen nu blevet ramt af den generellenedgang indenfor sporten og i den store ungdomsafdeling,der stadig er en af de absolut største afdelinger iNordjylland, er der alene blevet næsten 40 medlemmerfærre mens hovedparten af de sidste er motionister, derogså er svundet i antal. Fodboldafdelingen kan nøjes med atnotere en nedgang på ni medlemmer men det dækker sandsynligvisover en stor tilgang og en lidt større afgang for rentorganisatorisk har det knebent med at tilbyde en tilstrækkeligseriøs træning i flere aldersgrupper og derfor er ledernei afdelingen også i gang med at lave en helt ny strukturfor at få fordelt arbejdet på flere hænder.Umiddelbart står gymnastikafdelingen på papiret med denstørste nedgang i form af 98 medlemmer men det skyldesflere markante ting. Det var således ventet at afdelingen villemiste medlemmer til det nye motionscenter men en nærmereanalyse har vist, at det reelle frafald af præcis den årsagvar langt mindre end frygtet. En anden væsentlig grund tilfrafaldet i gymnastik har været at det desværre, som følge afen manglende instruktør, ikke var muligt at holde et af destore populære hold i gang igen i år og endelig betyder enændret registrering af deltagerne på mor/barn- ellerfar/barn-holdene at der alene af den grund er et fald på ikkemindre end 56 medlemmer. Så alt i alt er afdelingen trods altgodt tilfreds med forløbet af den første sæson efter at enmarkant indpisker forlod os og efter at GistrupMotionscenter er åbnet.Mens de tre største afdelinger alle har haft et fald i medlemstallet,har de tre mindre idrætsgrene alle haft en stigning.I petanque er det således blevet til en stigning på 25%for der er nu 25 medlemmer mod 20 medlemmer sidste år.Tennisafdelingen holdet sig vanen tro omkring de 100 medlemmerog med en netto-tilgang af et enkelt medlem tællerafdelingen netop nu 97 aktive medlemmer. Det samme tal erdet meget tæt på, at afdelingen i volleyball også kan mønstrefor med en stigning på to medlemmer, er der nu registreret95 medlemmer i alt i afdelingen. Den samlede tilgang i tre afafdelingerne kan således knap og nap udligne nedgangenalene i fodboldafdelingen så tallene her er måske et udtrykfor, at den traditionelle idræt og specielt holdidrætten, erhårdt presset i det moderne samfund, hvor krav om individualiteter større end nogensinde. Det tema går igen imange blade i øjeblikket og ikke mindst DGI har rettet storopmærksomhed på problemet allerede nu.PÅ VEJ MOD NYE TIDEREn trend i dagens Danmark er at den enkelte idrætsudøverselv vil have indflydelse på, hvornår der skal trænes. De stadigmere fleksible arbejdstider og de mange fritidstilbud iøvrigt gør at mange ikke kan overskue at melde sig til ethold, hvor der skal trænes til faste tider uge efter uge. Derskal hos det moderne menneske være mulighed for at passedet ind, når tid gives, og da mange foreninger ikke kan klarede ønsker i dag, er der så mange som aldrig før, der dyrkermotion og idræt udenfor foreningerne. Det er naturligvisutilfredsstillende for os som forening og ret beset går depågældende også glip af det sociale sammenhold, som vi ihvert fald burde være i stand til at give i en frivillig forening.Da det i sagens natur primært er den etablerede holdidræti form af for eksempel et serie 3 hold i fodbold, der benyttersig af faste tidspunkter til træningen, og ofte også tilkamp uge efter uge, kan en del af forklaringen på den svigtendetræningsindsats og de mange afbud til kampene forklaresmed den nye trend. Det er således stadig færre, derspiller samtlige 22 kampe på en sæson og problemer medfremmødet til træningen har selv klubber i Jyllandsserien.Med indvielsen af Gistrup Motionscenter har LKB taget hulpå den individuelle idræt for her kan den enkelte ikke bareselv vælge, hvor meget der skal trænes, men også hvornår.Der er således mange eksempler på, at mens børnene er tilfodbold- eller håndboldtræning, så er den ene eller enddabegge forældre i motionscentret, således at alle kan følgesad både frem og tilbage. Der er stor mulighed for fleksibiliteti motionscentret både individuelt men også med henblikpå de hold der tilbydes for de placeres i høj grad på skiftendetidspunkter. Også med henblik på medlemsperioderer der tilstræbt så stor fleksibilitet som muligt i form af treeller seks måneder samt et helt år men det har vist sig ikkehelt at være nok så nu er det også muligt at få et regulærtklippekort til holdene i aktivitetssalen, der fungerer på heltsamme måde som det til bybussen.Således har DGI Nordjylland i samarbejde med LindholmBadmintonklub i et par år kørt et forsøg, hvor det har væretmuligt at spille motionsbadminton baseret på klippekort.Vedløbende at kunne booke tomme baner på nettet har erfa-3


ingerne vist, at belægningen på banerne bliver langt størreend normalt, hvor de sælges for en sæson ad gangen. Dabanerne ofte sælges til fire spillere på én gang vil der henoveren sæson være op til flere gang, hvor mindst én måmelde fra og så risikeres det at banen står tom i den pågældendetime. Den samme metode med klippekort kan givetvisogså bruges på flere af holdene i gymnastik og selvsagtogså på tennisbanerne så her får de nye afdelingsbestyrelsernoget at diskutere. At bruge klippekort giver naturligvis enøkonomisk usikkerhed for det er meget svært at vide, hvormange klip der vil blive solgt i løbet af en sæson. Alt andetlige skal der langt flere medlemmer igennem systemet for atgive den samme omsætning men heldigvis fortæller erfaringernefra Lindholm at det kommer der også. Da det samtidigtlykkes at få fat i en ny kreds af potentielle medlemmermed ordningen om klippekort har erfaringerne også vist atomkring 10% melder sig ind som "faste" medlemmer i afdelingen.For Aalborg kommune giver klippekortordningenmulighed for en større belægning i de eksisterende haller ogderfor bakker Folkeoplysningsudvalget også de klubber op,der tilbyder klippekort, for der gives også medlemstilskud tilden nye gruppe. Således er Kjeld Jensen i DGI-bladet citeretfor at sige at kommunen gerne vil motivere folk til at dyrkeidræt og at de vælger at komme, når det passer dem ogbetaler deres kontingent i små bidder, udgør ikke et problem.Når først folk er begyndt at dyrke idræt, hvad entende gør det på klippekort, i et foreningsbaseret motionscentereller på en af byens multibaner, ja, så er der gode chancerfor, at de fortsætter, og det sker ofte i en forening. Såkommunen vil gerne give aktivitetstilskud til idræt på klippekortog til foreningsbaserede motionscentre, blot detindebærer et medlemskab af foreningen. Det får naturligvisogså foreningslivet til at være mere kreative når de ved, at vistøtter den slags, påpeger Kjeld Jensen som formand forvores lokale FolkeoplysningsudvalgDer er i øvrigt bestræbelser i gang på at få loven ændretgenerelt så alle får samme muligheder landet over, somAalborg kommune giver allerede nu. På baggrund heraf kanjeg kun opfordre til at der i de enkelte afdelinger tænkes nytog at der allerede fra den kommende sæson forsøges mednyt i den nævnte retning.Det er i sagens natur langt sværere at tænke alternativt iholdidrætten men prøv alligevel for der er muligheder for atgøre nogle af tingene mere fleksible. Med indførelse af både3-, 5- og 7-mands fodbold på forskellige ugedage er det bådei kraft af minimeringen af spillere på et hold og de varierendeugedage muligt at flere kan være med. Det er vel også enfleksibilitet i sig selv at der spilles stadig flere aftenkampe iserierne og at der i stigende grad anvendes de såkaldteombrydningsrækker så som Kjeld Jensen har sagt handlerdet om at være kreativ.BYGGERIMed indvielsen af Gistrup Idrætscenter lørdag den 8. september2007 må det være sidste gang i denne omgang, at vihar det punkt som et af de faste i årsberetningen. Efter alden snak og de mange møder samt ikke mindst den ekstraordinæregeneralforsamling er jeg skuffet over det megetbeskedne fremmøde til indvielsen men jeg er samtidig imponeretover, at både borgmester Henning G. Jensen og rådmandHenrik Thomsen som to af de vigtigste støtter underbyggeriet mødte op.Det holdt hårdt at komme så langt og der løb store forsinkelserpå undervejs men det lykkedes stille og roligt at nåbestyrelsens målsætning om at få brugt de opsparede pengepå et egentligt center og ikke bare en skrabet træningshal.Der skulle små skridt til for at komme så vidt og et af desidste vigtige skridt blev taget, da den ekstraordinære generalforsamlingi 2006 gav bemyndigelse til at klubben måttelåne 1,5 millioner til en færdigindretning af underetagen. Nuhar vi taget alle de nye lokaler i brug - så godt som - for viskal snarest have lydisoleret i mødelokalerne således atcafeteriet kan blive friholdt for møder.Vi opfordrer gang pågang medlemmerne til at bruge vores cafeteria og når de såforsøger, er døren fra den gamle hal stadig låst. Der manglerogså stadig lidt i selve køkkenet for med det udvidede sortimentskal såvel vægge som lofter være absolut vaskbare,foruden at der netop er blevet skiftet opvaskemaskine ogfryser for at kunne overholde de hygiejniske krav. Der erstadig småting at rette både ude og inde for der skal merebelysning til udendørs og sandsynligvis også en sti på tværsaf det nuværende bed for enden af den nye hal.Alt andet ligehar jeg kun hørt godt om de nye lokaler og fodboldafdelingenudtrykt også tilfredshed med det nye domicil på afdelingsmødetforleden. Jeg glæder mig især over det liv, der erblevet i den nye foyer, for her tager mange sig tid til at få ensnak og en forfriskning efter træningen. Alene af den grundskal det hyggelige lokale ikke ødelægges af pokaler og vimpler- de må høre til i mødelokalerne eller andre steder.PERSONALETLKB-Gistrup i almindelighed og FU i særdeleshed erarbejdsgiver overfor vore ansatte og den funktion er blevetnedprioriteret på det seneste. Da FU i høj grad er klar over,at vi ikke længere kan være den manglende omgang medvores personale bekendt, skal der i 2008 arbejdes på ensnarlig forbedring og herunder hører en langt tættere kontakti det daglige.KRATTENSom følge af flere uheldige omstændigheder kan vi ikkelængere få trykt klubbladet samme sted fremover som i2007 og derfor har vi indhentet pris hos tre forskellige for iår.Vi har samtidigt erkendt, at omdeling med klubbens egnehold desværre ikke kan fungere. Derfor vil klubbladet fremoverblive omdelt på samme måde som aviser og reklamergennem et distributionsbureau. Da bladet skal omdeles i DaVinci Parken er oplaget sat op for PR- & Sponsorudvalgettror på, at der er potentielle medlemmer herØKONOMIEfter flere års tilløb er den såkaldte "Foreningspakke" nuindført i LKB og det har givet langt større muligheder endtidligere. Således er det nu blandt andet muligt at se bådeudgifter og indtægter samtidigt for de enkelte afdelinger ogderfor har kasserer Martin Bøgsted gjort meget for at fåafdelingerne til at fokusere på BEGGE dele.Tidligere var alleglade, hvis blot det lykkedes at holde de budgetterede udgiftermen havde indtægterne svigtet, var den jo gal alligevel.5


V/JAN OLESENHADSUNDVEJ 3439260 GISTRUPTLF. 98 31 40 86ÅBEN:Alle ugens dage kl. 8.00-21.00også lørdag-søndagPOST · TIPS · LOTTORECEPTINDLEVERINGAPOTEKERVARERHÅNDKØBSUDSALGVAREUDBRINGNINGHadsundvej 349Åben alle dagekl. 16.00 - 21.30UD AF HUSET: Gratislevering inden for 7 km.ved min. 3 bestillinger.tlf 98 32 37 01BESTIL OGUNDGÅ VENTETIDVi bygger grøntNyanlæg - villaanlæg pleje ogvedligeholdelse af grønne arealerN. Buus & Co. ApSN. Buus & Co. ApS Anlægsgartnerev/Teddy JørgensenKobbelhøjvej 9 · 9260 Gistrup,telefon 98 31 52 50Gistrup Autolakering& Karosseri-VærkstedAlt i autolakeringog autoreparationTlf./Fax 98 31 41 71Hadsundvej 3239260 GistrupDigevangen 18. 9260 GistrupRing for uforpligtende tilbud22164044/ 96364934allansvinduespolering@post.opasia.dkPokaler - Indgravering - MedaljerNordjyllandTlf.: 70 10 20 33· Alle former for VVS· Blikkenslagerarbejde· GasinstallationerSagavej 3 | 9260 Gistrup | Tlf. 9832 2622Mobil 2565 8044 | www.pallethomsenvvs.dk


Fremover skal afdelingerne derfor også sørge for mindst atfå de forventede indtægter for lykkes det ikke, nedsættesdet tilladelige forbrug af udgifter tilsvarende. Den indlæringer allerede godt på vej for med det økonomiske resultat for2007 er der kun grund til at rose alle afdelinger for en særdelesflot styring af økonomien. Det flotte overskud skyldesi høj grad også en meget flot donation fra støtteforeningenLKB's Venner på generalforsamlingen sidste år og da byggerietså først blev endelig afregnet i december måned 2007,fik vi næsten det maksimale udbytte af formuen hele året,udover at vi heller ikke have en gæld at afdrage i 2007. Somfølge af det stigende renteniveau var det faktisk et godt tidspunktat komme af med formuen på for der måtte indkassereset kurstab på obligationerne - både for LKB og forSUG. Det er ikke mindst den store bevillig fra sidstnævnteder gør, at LKB i dag har et moderne idrætscenter for udenmellembygningen og ydervæggene i underetagen havde derikke været meget center.BADMINTONAfdelingen har desværre haft et vanskeligt år for det kneb atfå alle lederposter besat og med et faldende medlemstal hardet også knebent med indtægterne. Der var som følge af, atafdelingen var vært for to individuelle stævne for ungdomsspillereforuden det traditionelt store stævne medAalborgmesterskaberne, mulighed for at tjene lidt af dettabte ind men den generelle udvikling med færre tilmeldtefortsatte, samtidigt med at udgifterne til både præmier ogdommere steg. Derfor stod indtægterne slet ikke mål meddet udførte arbejde og da det yderst velfungerende stævneudvalghar valgt at stoppe skal der tages en beslutning om,hvorvidt der fortsat skal være stævner. Set i lyset af at vi nuendelig har faciliteterne, bør det naturligvis kunne fortsættemen det vigtigste er, at hverdagen i afdelingen fungerer. Derskal rekrutteres flere ungdomsmedlemmer og flere forældreskal gøres aktive for at kunne komme videre. Heldigvis gårdet glimrende hos seniorerne, hvor førsteholdet i øjeblikketspiller med i oprykningsslutspillet til jyllandsserien mensandenholdet forventelig har sikret sig en ny sæson i serie 2.FODBOLDSportsligt var der ikke den store opmuntring at hente i fodboldafdelingenudover at klubben i efteråret var repræsentereti Mesterrækken i lilleputafdelingen.Afdelingen har stadigrigtig mange medlemmer og for at få en smidigere hverdagfremover, arbejdes der intenst på at få en ny struktur opat stå. Således er det tanken at dele fodboldafdelingen i femafdelinger fremover og blandt meget nyt er, at ynglingene nuer en del af seniorafdelingen. Det giver mulighed for at minimereden meget vanskelige overgang fra ungdomsafdelingen,således at der i fremtiden forhåbentlig bliver et langt mindrefrafald. Også hos de yngste skal der satses mere målrettetog sammen med to andre nordjyske klubber har LKB af JBUfået tildelt en børnekonsulent, der skal vejlede trænerne iafdelingen med at dosere træningen i relation til spillernesmotorik.GYMNASTIKHer har afdelingen overraskende hurtigt overvundet tabetaf den før omtalte indpisker og det skyldes ikke mindst etutrætteligt og meget struktureret arbejde af Nina Bødkersamt bestyrelsen i øvrigt. Nina Bødker har også ydet enmeget stor indsats med at få motionscentret op at stå. Dadet tilsyneladende stadig bliver sværere og sværere at fåinstruktører, gælder det mere end nogensinde om at få derette til de rette hold, der stadig kan trække folk. Lederne igymnastik har allerede taget tankerne til sig om de nye tiderindenfor idrætten (som tidligere omtalt) og afdelingen varikke uventet først med tilmelding via nettet.PETANQUEDen unge afdeling har masser af succes både sportsligt ogmed afviklingen af stævner så der er allerede nu planer omat udvide de baner, der blev lagt om sidste år. Der er styr påalt hen gennem året så det sociale har gode betingelser.TENNISEfter flere år som diktator, der er Sørens egne ord, har ennæstformand nu meldt sig. Derfor kan der ske flere ting påtennisbanerne end tidligere set for der er flere planer, derventer på at blive ført ud i livet. Medlemstallet er stabilt menhvis det viser sig muligt at få en ungdomsafdeling og et turneringsholdop at stå, må der være basis for en fremgang forinteressen er der hos de unge mennesker.VolleyballLKB har i høj grad været blandt de førende med ungdomsvolleygennem de seneste år og de ældste er nu ved at nåen alder, hvor der igen er behov for at få seniorhold i klubbenfor at kunne holde på de unge medlemmer. Det er lykkedesat få et herrehold op at stå i serie 1 og noget lignendearbejdes der på i den kommende sæson hos damerne.Resultaterne er fortsat yderst imponerende blandt demange unge spillere af begge køn og trænere udefra erimponeret over den høje tekniske standard på spillerne fraklubben så flere har allerede været til talenttræning og påregionshold.GISTRUP MOTIONSCENTERSammen med DGI har en række energiske og dygtige lederesamt frivillige instruktører fået et foreningsbaseretmotionscenter op at stå i Gistrup og den indsats, der erydet i den sammenhæng, kan ikke beskrives. Jeg vil derforrette en stor tak til alle involverede og ønske den nyvalgtebestyrelse god vind fremover med en fortsat udvikling afcentret for at fastholde medlemmernes interesse. Samtidigtvil jeg naturligvis anbefale at der senere på mødet stemmesfor en optagelse af centret som en selvstændig afdeling iLKB.AFRUNDINGJeg har nu været lidt omkring for at beskrive nogle få af deting, der rører sig. Jeg vil afslutningsvis takke de mange frivilligeledere, herunder også LKB's Venner, der i sommerferiengjorde det muligt for LKB først at være vært ved "EuropeanCompany Sportsgames" i volleyball og siden ungdomslegenei Aalborg, hvor LKB udover at være vært for turneringernei fodbold og volleyball også havde 386 deltagere indkvarteretpå Gistrup skole. Glemmes skal heller ikke den årligeLKB Cup, der med et specielt tiltag for norske klubber undgiken markant nedgang i antallet af deltagere ved sammenfaldetmed den norske nationaldag. De to støtteforeninger,7


Hårfixv/Lisa PedersenNygaardsvej 19260 GistrupTlf: 98 31 52 15Åbningstider:Man: 9.00 - 19.00Tirs: 8.00 - 15.00Ons: 9.00 - 17.00Tors: 9.00 - 17.00Fre: 9.00 - 17.00MalawiCarstenSagavej 529260 GistrupTlf.: 96 36 05 81www.malawicarsten.dkDanmarks størsteakvariebutik & alt tilhavedammen?Fast pris givesVi klarer det heleAlt i el – for både fru Jensen og direktør SchmidtHos Aut. el-installatør Jens Melgaard sætter vi en ære i vores arbejdeog i at overholde alle aftaler. Ingen opgave er for stor og ingen er forlille. Derfor arbejder vi for både private samt erhvervskunder og alleopgaver bliver udført professionelt og til aftalt pris.El-firmaet Jens Melgaard består af kvalificerede og veluddannede montører.Når du vælger os som samarbejdspartner, kan du regne med den absoluttebedste service og et seriøst stykke arbejde.Kontakt os på tlf. 9815 6563 for en uforpligtende snak eller tilbudAut. el-installatørJensMelgaardBook din elektriker på www.jens-melgaard.dkTroensevej 19F · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 9815 6563 · Fax 9815 6572


SUG og LKB's Venner, kan i sagens natur ikke takkes nok, ogdet samme gælder kantinevagterne. Jeg håber at I har oplevetstærkt forbedrede muligheder for at passe jobbet ved atfå lager bag køkkenet og ved den ombygning, der er sket iøvrigt. Min tak gælder naturligvis også alle ikke direktenævnte for uden alle vore frivillige ledere og trænere havdevi ingen klub. Endelig skal der også lyde en stor tak til hovedbestyrelsenog FU for efter min mening, et glimrende samarbejde.Sidste år forbeholdte jeg mig ret til at stoppe som formanddags dato men da det er lykkedes at få et nyt emne som kasserer,tilbyder jeg mig valgperioden ud - hvis I kan leve meddet. Som følge af de mange andre kasketter, som jeg mereeller mindre nødtvungent har på, synes jeg ikke at jeg gørdet helt godt nok og har den nødvendige tid til at være formand,så hvis andre står på spring så er det nu.Kjeld MølbækJan Pedersbæk blev årets LKB’er 2008Som der er tradition for blev der som afslutning på åretshovedgeneralforsamling i LKB-Gistrup igen hyldet en kendtperson, der har ydet en speciel stor indsats i det senest forløbneår. Pudsigt nok blev det den kendte person, der selvsørgede for at efterlyse emner til kåringen på klubbenshjemmeside, der blev valgt. Den efterlysning havde faktisk enmeget stor effekt for sjældent har der været så mange kvalificeredeemner at vælge imellem som tilfældet var i år.I den vedhæftede indstilling stod at læse at forslaget til åretsLKB'er ikke er kantinevagt eller lukkevagt men derudover erder næste ikke det område, som Jan Pedersbæk ikke blandersig i. Først og fremmest har han indenfor de sidste årfået en petanque-afdeling op at stå helt fra bunden og faciliteternepå og omkring banerne er allerede helt i top. Påhovedgeneralforsamlingen sidste år var der verdenspremierepå den nye LKB-hjemmeside og det er siden blevet enren succes-historie. Udover at have moderniseret hjemmesidenmeget kraftigt følger Jan Pedersbæk hele tiden op på,at alle afdelinger afleverer nyheder og stof til hjemmesidensåledes at den til stadighed er så opdateret som overhovedetmuligt. Udover den interne redigering har JanPedersbæk også sørget for at LKB's hjemmeside er blevetkoblet sammen med Beboerforeningens aktivitetskalenderog derudover har han sørget for at alle LKB's gymnaster, vedindkøb af et ekstra modul, nu har mulighed for at tilmeldesig sæsonens nye hold over nettet. Også ind- og udmeldelseri alle afdelinger kan ligeledes ske over nettet og detbedes medlemmerne bemærke for vil man undgå at få girokorttilsendt fortsat er det meget vigtigt at huske at meldesig ud. I det hele taget har Jan Pedersbæk opnået at få såmeget ekspertise med den form for hjemmeside atDanmarks Idrætsforbund, hvor LKB har købt rettighederne,har ansat ham som konsulent med henblik på at hjælpe nyeklubber i gang.sig og er allerede fremkommet med en række gode ideer.Således er der en række reklamer på vej ind på klubbenshjemmeside for med så mange daglige såkaldte "hit" påhjemmesiden er det tilsyneladende intet problem at sælge"luftbårne" reklamer. Sidst men ikke mindst er JanPedersbæk naturligvis også en vigtig del af den årlige LKBCup, hvor han nu i en årrække som en erfaren kontaktpersonhar givet de udvalgte klubber en udsøgt døgnbetjeningunder opholdet i Gistrup. Alt i alt var det ikke uden grundfor svært ikke at vælge Jan Pedersbæk til en yderst fortjenthæder som årets LKB'er.HovedformandenOgså Kratten har i høj grad en stor bevågenhed for i god tidinden deadline sørger Jan Pedersbæk for at sende remindereud til alle, der forventes at have stof til klubbladet. Hansørger også for at der bliver både indkaldt til og holdtredaktionsmøder, såvel som han gerne formidler tekstenvidere og når så det ikke kan være anderledes går JanPedersbæk heller ikke af vejen for at hente bladet selv fratrykkeriet. Endelig har sponsorudvalget på det senestemanglet lidt nyt blod og her har årets LKB'er nu også meldt9


DIN LOKALE MERCEDES BENZ, VW OG AUDI EKSPERTAutoværkstedReparation og servicePlade- og karrosseriarbejdeKlargøring til synSalg og montering af:AirconditionOliefyrAlarmSatellit Tracking AlarmNavigationLæderkabinerChiptuningSænkningAlu. fælgeGLARMESTERTØMRER - SNEDKERJørgen PedersenHadsundvej 3509260 GistrupMobil 4018 1702Tlf. 9832 3800Fax 9832 3141Mail. jpmester@hotmail.comwww.jba.dkSagavej 54, 9260 GistrupTelefon 98 31 47 79E-mail: jba@jba.dkInternet: www.jba.dkNålemagervej 4 · 9000 Aalborg · 96 30 28 00 · mobil 20 88 69 00Visikrerdineværdierogtilbyderetbredt udvalg indenfor:Sagavej 5 · 9260 Gistrup · Tlf. 9832 3466 · info@daneta-security.dk · www.daneta-security.dkSagavej 10 · 9260 Gistrup · Telefon 98 32 36 66Konsultation: Efter aftaleTidsbestilling: Daglig kl 7.30 - 17.00Butikken er åben mandag-fredag kl. 8-17Ring til os og aftal tid for:operationer,røntgendiagnostik, laboratorieundersøgelser m.v.på hunde, katte, gnavere, fugle eller krybdyr.Salg af foder, plejemidler og aktivitetsprodukter til hund og kat.GISTRUP SUPERMARKEDTelefon 98 31 40 33Skipperen’sHundesalonJa,ja vovse jeg skal nok huskevores tid på Skipperen Hundesalonv/Anette HansenHadsundvej 376 - 9260 GistrupTelefon: 9832 2022Gistrup Pizzaog grillhusHadsundvej 381Åbningstider:man-lør 11 - 21søndag 12 - 2198 31 44 00PIZZA - KEBAB - PASTARETTER - SALATER- GRILLRETTER


GYMNASTIKGirl Power NightFredag den 16. november 2007 drog Karina Simonsen ogAnja Wiebenson fra gymnastikafdelingen af sted til "GirlPower Night" i Østre Allé Hallen.Arrangementet var arrangeretaf DGI Nordjylland.I alt 14 veloplagte piger, blandet fra gymnastikholdene bh. kl.- 1. kl. og 2. kl. - 3. kl., deltog. Det blev en hyggelig fredagaften, hvor vi fik rørt os, samt hygget og grinet.Aftenen startede med en god og sjov opvarmning. I invitationenvar instruktørerne blevet opfordret til at deltage iarrangementet, men de eneste instruktører der var med,var os, Karina og Anja!Der var en kort pause, hvor DGI serverede frisk frugt ogkolde juice.Efter at alle 3 hold havde prøvet de 3 workshops skulle depå skift vise deres funkdans. Det var utroligt hvad de havdelært på så forholdsvis kort tid, og alle 3 hold viste en flotopvisning. Desværre, og lidt synd for pigerne, var musikanlæggeti Østre Allé hallen ikke for godt.Til sidst blev der delt lidt sødt ud til ganen.Alt i alt en rigtighyggelig aften, som helt sikkert kan gentages.Anja Wiebenson på vegne af holdeneEfter opvarmningen blev pigerne delt op i 3 hold efter alder,og de skulle så på skift danse funk, springe på air-track oglege kluddermutter m.v.Årets fastelavnsbragSå skete det, og det var en succes! For andet år i træk holdtLKB's gymnastikafdeling fastelavnsfest for alle byens borgere.Der var masser af aktive familier, og alle så ud til at nydeen dag i hallen med fest, farver og tøndeslag.Efter opvarmningen kom dagens højdepunkt; tøndeslagning.Der blev lagt mange kræfter i, og alle kæmpede for at få tøndensindhold ud. Når tøndens indhold endelig røg på gulvet,var der pludselig en klynge af prinsesser, riddere og spidermensamlet omkring tønden - der var chips og karamellertil alle.For at undgå lange køer havde man aldersopdelt tønderne,så alle havde lige chance for at blive kattekonge.Som det tydeligt kan ses på billedet var der masser af gladefamilier til årets fastelavnsfest. Helt nøjagtigt var der godt300 mennesker. Alle kom i fantastiske udklædninger, og dervar endda mange voksne, der var klædt ud i fantasifuldedragter.Når det er LKB's gymnastikafdeling, der holder fastelavnsfest,foregår det selvfølgelig med en masse sjove aktiviteter.På billedet ovenfor er der gang i "opvarmningen" i form afsanglegen "Åh Boo-gie Woogie".Da tønderne var blevet besejret, var der dejlige fastelavnsbollerog kaffe i boden.11


Imens instruktørerne arbejdede på at gøre klar til konkurrencerneblev årets kattekonger kåret. Der var hele 10 afslagsen - de stærke vindere blev Tobias F. Jonasen, JakobKristiansen, Signe Møller Hansen, Mads Emil, Kasper, KatrineRose, Frederik Langberg, Iben Krogsgård, Mads Andersen ogCaroline Lind Husum.Der var mange forskellige konkurrencer i hallen. Der varbowling, "bid til gulerod", "snørebånds-gnask", flødebollemaskineog slalombaner med flødebolle på ske. Specielt flødebollemaskinenvar et hit, men også noget grat… Hvis manvar heldig at ramme klovnens næse, sendte maskinen en flødebolledirekte imod dig. Det blev der meget sjov af, somdet ses på billedet.Vi ses til næste år!Ane Bødkergymnastikinstruktør og medlem af fastelavnsudvalgetForårsopvisning 2008Igen i år afsluttede vi vores vintersæson i gymnastikafdelingenmed en stor, velbesøgt og flot gymnastikopvisning.I år var der 16 af vores 22 hold på gulvet. Så da holdene gikindmarch, anført af fanebærer Sofie Slettebo, var det enmeget lang række, der kom til at stå meget klemt på gulvet.Men det er jo kun dejligt!Da holdene gik indmarch, lagde flere mærke til instruktørernesnye fine dragter.Vi har alle ens sorte dragter nu. Dervar store påskeæg til alle instruktører, hjælpetrænere ogbestyrelsesmedlemmer som en tak for deres store indsats iløbet af sæsonen. Under indmarchen blev der også plads tilen tak til 'formandinden' Nina Bødker, der har gjort et godtstykke arbejde denne sæson.Under de sidste par års gymnastikopvisninger har vi haftproblemer med, at mange børn kravler på de redskaber, somholdene skal bruge på gulvet. Redskaberne bliver hevet fremog tilbage hver gang et nyt hold kommer på gulvet. Det erproblematisk, da instruktørerne er meget hurtige til at fåhevet de forskellige redskaber frem og tilbage. Idet vi harfået den nye hal, havde vi i år mulighed for at løse dette problem.I den nye hal, var der derfor lavet en redskabsbane forde børn (og voksne), der havde brug for at bevæge sig lidt.Idet vi bookede den nye hal samtidig med den gamle, var derselvfølgelig meget mere plads. Det var meget lettere forgymnasterne at samles for at varme op osv. Det var rigtiggodt!Gymnastikopvisningen var en del kortere i år, men alligevelkunne man sagtens nå at blive sulten. Desværre var der kunplads til at være lækkersulten i boden. Den søde tand kunnefå, hvad den ville, for der var både is, slik, chokolade og pølser.Et sundere islæt vil være dejligt næste år - f.eks. frugt oglidt "ordentligt" mad. Det var dog rigtig dejligt med hjemmebagtkage, uhm…Det første hold på gulvet var puslingepigerne, der er de yngstegymnaster - der ikke har deres for-ældre med sig.Pigerne kom på gulvet forklædt som spøgelser, men blevmeget hurtigt forvandlet til deres normale "dragt" - smålyserøde prinsesser. Pigerne hoppede på airtrack, og mankunne se at de nød det!Far - barn tumleren er et af vores nyeste hold, hvor fædrenehar deres små børn med til en masse leg på redskaber.Fædrene var iført hvide t-shirts, mens børnene var i turkise.Børnene blev skubbet ind på de forskellige redskaber, derskulle bruges i selve opvisningen, og hurtigt blev gulvet forvandlettil en redskabsbane, og alle havde det sjovt. Senereblev det næste akrobatikhold vist frem, da tum-lerne næstenblev kastet rundt i luften.Når jeg skriver om akrobatik, kan jeg ikke undgå at nævnevores nye hold for alle pengene til dejlig stille og roligmusik. Der var pyramider i alle former, som blev formetunder beherskede bevægelser. Det lignede næsten skulpturer!Pigerne fra 4. - 6. klasse havde gang i en masse på gulvet. Dervar både stepserie, gulvserie og røde vimpler. Pigerne formåedeat skifte mellem deres rekvisitter uden at nogenegentlig lagde mærke til det! Det hele blev gjort til MGPmusik,Safri Duo og Mezzoforte.Drenge 4 - 5 år gav den som seje og stærke hip-hop'ere medskæve kasketter og solbriller, der både løftede håndvægte,dansede og spurtede rundt på redskaberne.12


Da vi er rigtig mange hold, der skal på gulvet, var der firehold, der havde valgt at slå sig sammen til to. Det gjaldt deto mor-far-barn-hold og Piger bh. kl.- 1. kl. og Piger 2. kl.- 3.kl.Piger bh. kl. - 1. kl. og Piger 2. kl. - 3. kl. var et af de sidstehold på gulvet, og det eneste hold, der havde "rigtige" gymnastikdragterpå.Alle andre hold valgte at have t-shirts medtryk. Pigerne lave-de flere forskellige gulvserier, og havdebåde mobiltelefoner og hjemmelavede strømpedukker medpå gulvet. Pigerne gjorde sig bemærket ved pludselig at kastealle mobiltelefoner i gulvet, og danse ikke bare på én række,men to rækker, der stod ansigt til ansigt.Pigerne på 5 år overraskede alle, da de tryllede tørklæderud af ærmerne og herefter både spillede guitar, fløj, legedesupermand osv. med tørklæderne. Piger 5 år var meget farverige,da de alle var iført forskelligfarvede t-shirts, ogmange i stribede gamacher/strømpebukser. Det var megetfestligt. Som instruktør på dette hold kan jeg fortælle, at holdethar udviklet sig meget i løbet af sæsonen. I starten havdestort set alle pigerne svært ved at løbe baglæns. Men da derskulle løbes baglæns og svinges tørklæder på én gang tilopvisningen, gik det som smurt!Der var igen i år flere forskellige sjippehold på gulvet, somviste, at de formår at overbevise alle tilskuere om, at det athoppe i sjippetov ikke bare lige er noget, man gør. Der blevvist en masse tricks og sjove "metoder " at hoppe i tovenepå.Vi har et spring 2-drenge og spring 3-drenge/piger hold iLKB, og igen i år viste de, hvordan det er man i virkelighedenskal bruge vores fine airtrack. Derudover blev gået påhænder ned ad gulvet, og vist en masse andre fantastiskespring.Tak for en god sæson og en flot opvisning!Ane BødkerInstruktørFamiliesjov der fremviste akrobatikForårsgymnastikken 2008Vi har netop afsluttet vintersæsonen 2007/2008 med voresforårsopvisningVi har i år ligesom tidligere år også hold for dem der ønskerat forlænge gymnastiksæsonen. Forårsgymnastikken løberover 10 uger/træninger og der er hold for både børn ogvoksne.Vi starter i uge 13 lige efter påske, dog undtagen forårssjip,der først starter i uge 14.Tilmelding på holdene sker via www.lkb.dk. Man kan IKKEtilmelde sig ved at dukke op på holdene ved første træning!HUSK at udfylde alle rubrikkerne med navn, adresse, fødselsdagetc. Når du har tilmeldt dig vil du modtage en mailmed information om du er kommet på holdet eller er påventeliste. Denne svarmail skal, hvis du er kommet på holdet,medbringes til første træning.Vel mødt til forårsgym 2008!!13


Program for forårsgymnastik 2008Al træning er i gymnastiksalen undtagen boldholdet, som foregår i hal 2 (= den nye hal).LKB forbeholder sig ret til at aflyse et hold, såfremt der er mindre end 12 tilmeldte.Tilmelding: kan ske via www.lkb-gistrup.dk på gymnastikafdelingens side under til- og udmelding.Eventuelle spørgsmål kan rettes til instruktørerne (se deres tlf. under "Instruktører") eller tilgymnastikafdelingen på gymnastik@lkb.dkHold 27c Surpriseholdet - Tirsdag kl. 20.00 - 21.00Et hold for både mænd og kvinder, der vil holde sig i form. Der vil være skiftendeinstruktører, og du vil komme til at prøve mange forskellige former for motion pådette hold, f.eks. cirkeltræning, mave/balle/lår, kondition, styrke samt dans.Max. 30 deltagere Pris: 300,-Vel mødtSkiftende instruktørerHold 28b Tøsegymnastik bh. kl. - 1. kl. - Tirsdag kl. 16.30 - 17.30På dette hold vil du få mulighed for at bevæge dig på en sjov og lærerig måde.Vi viltage udgangspunkt i mange forskellige ting, såsom sjipning, dans og lege. Du får ogsåafprøvet dine evner indenfor det grundlæggende i springgymnastik. Ellers gælder detbare om at have det sjovt sammen, og få nogle rigtig gode og hyggelige timer ud afdet.Vi glæder os til at se en masse friske piger.Start: 25. martsSlut: 27. majMax. 25 deltagere Pris: 200,-Vel mødtMie Møller og Lonnie RasmussenHold 29b Powerpigerne 2. - 3. kl - Tirsdag kl. 17.30 - 18.30Hvis du er en pige med meget energi, så er powerpigerne lige noget for dig. På dettehold vil du få gang i din krop ved hjælp af dans, lege, spil og redskaber. Du vil også fåmulighed for at lære lidt springgymnastik og andre sjove ting.Vi glæder os meget til atse nogle powerpiger, og til at få nogle sjove gymnastiktimer sammen.Start: 25. martsSlut: 27. majMax. 24 deltagere Pris: 200,-Vel mødtLouise Rasmussen og Lonnie Rasmussen14


Hold 30c Kom i form med den store træningsbold - Tirsdag kl. 18.45 - 19.45Bolden er eminent til styrketræning - specielt ryg og mave. Den stiller store krav tilbalance, koordination og stabilitet, der er basale elementer i enhver form for bevægelse.Bolden har mange navne bl.a. gym-ball, fit-ball og terapibold. Det er funktioneltræning for hele kroppen.Du skal selv medbringe en bold (kan købes gennem LKB, kontakt Gitte for nærmereinformation).Start: 25. marts Slut: 27. maj (i den nye hal)Max. 30 deltagere Pris: 300,-Vel mødtGitte JohansenHold 31e Forårssjip - Mandag kl. 16.30 - 17.30På dette hold vil du få mulighed for at bevæge dig på en sjov og lærerig måde.Vi viltage udgangspunkt i mange forskellige ting, såsom sjipning, dans og lege. Du får ogsåafprøvet dine evner indenfor det grundlæggende i springgymnastik. Ellers gælder detbare om at have det sjovt sammen, og få nogle rigtig gode og hyggelige timer ud afdet.Vi glæder os til at se en masse friske piger.Start: 31. marts Slut: 9. juniOBS: Der er ingen træning den 12. maj (2.pisedag)Max. 25 deltagere Pris: 200,-Vel mødtSofie Slettebo og Gitte VestergaardHjælpeinstruktør: Stine SletteboHold 32c Damehold - Torsdag kl. 19.00 - 20.00Gymnastik for alle kvinder der vil have en god gang grundtræning. På holdet vil viarbejde med forskellige former for gymnastik. Efter opvarmning vil vi lave styrketræningmed hovedvægten på mave og ryg. Der kan indgå små konditionslege, stationsogcirkel-træning.Vi slutter med udstrækning.Start: 27. marts Slut: 12. juniOBS: Der er ingen træning den 1. maj (Kr. Himmelfartsdag)og den 5. juni (grundlovsdag)Pris: 300,-Vel mødtHanne PetersenVel mødt til forårsgymnastik!15


Nøvlingvej 21 . Gistrup . Telefon 98 31 40 36Hårde hvidevareog el-artiklerNøvlingvej 23 - 9260 GistrupTlf. 98 31 40 43Nordjysk Blæser - ServiceAnpartsselskabSagavej 58C · 9260 GistrupTelefon 98 31 46 55HADSUNDVEJ 20 · 9000 AALBORG · TLF. 9812 2357 · TELEFAX 9812 4518STØT VORE ANNONCØRER– DE STØTTER OSv/Thomas Korsholm KristensenSagavej 50 - 9269 Gistrup - Tlf. 98 31 49 70 - 40 18 50 20www.jyskautocenter.dk


BADMINTONNye Elitespillere og jysk mester i LKBMartin K. Andersen opnåede ved stævne i GUG point noktil at rykke op i eliterækken. Martin vandt sammen med sindoublemakker Morten Kjølby (GUG) Herredouble-rækken.De vandt finalematchen med 21-18, 21-9 over Simon NøhrPedersen og Nikolaj Ovesen fra GUG.Forinden havde de to drenge vundet semifinalen overPatrick Bo Jacobsen og Danni J. Nielsen fra RKG-KlarupMartin vandt også Mixduble-rækken sammen med SimoneSmalbro fra Bagterp.Det er så ekstra flot at Martin er 1. års U15 spiller.Jyske mesterskaber, der for U15 spillerne blev afviklet iSkagen, vandt Martin K. Andersen mesterskabet i U15Mrækken sammen med sin makker Morten Kølby fra Gug. Deto besejrede Mathias Palshøj og Jonas Larsen fra hhv.Odense og Viby med sætciffrene 21/14 21/14.Mikkel Fjeldgaard blev i weekenden d. 16-17/2-2008 Elitespiller.Mikkel vandt Herresinglen i U15M rækken ved etstort stævne i Vorup. Der deltog 46 drenge i stævnet. På sinvej til finalen afgav Mikkel ikke et eneste sæt i single rækken.Så det blev en flot finale hvor Mikkel tabte sit første sætmed 19-21, men herefter vandt han sikkert de 2 næste sætmed 21-9 og 21-10 over Anders Hansen, Tarup-Pårup.Udover sejren i single blev Mikkel og hans makker Julie BuusJensen,Triton nr. 3 i Mix-double.Mikkel har i år taget et stort spring fremad især i sin singlepræstation, og det har betydet at Mikkel nu træner på DBFNordjyllands elitetræning i Aalborg. Her træner han sammenmed klubkammeraterne Anna Nørgaard og Martin K.Andersen. På denne træning træner de absolut bedste ungdomsspillerei Aalborg og omegn.Jørn Grau LarsenUngdomsudbvalgetEt stort tillykke til Martin, der ses på billedet sammen medMorten Kjølby. Det er Martin til højre.På billedet ses Anders til venstre og Mikkel til højre17


Vores klub harlige fået støttefra SIFA’s”BINGO-KASSE”!Støt jer selv -Spil med søndageftermiddag påTVDanmark Aalborg


Julen varer lige til påske – også i badmintonafdelingenUngdomsafdelingen holdt en anderledes juleafslutning ogunder devisen bedre sent end aldrig bringes denne artikel.Juleafslutningen 2007 i ungdomsafdelingen i badminton varlidt anderledes end de foregående år. De mindste spillere, U-9 og U-11 havde juleafslutning onsdag d. 19. december i densædvanlige træningstid. Efter halvanden times sjov i hallenmed forskellige aktiviteter var der traditionen tro gløgg,sodavand og æbleskiver i cafeteriet til spillere og forældre.For de større spillere, U-13 og U-15 var der fredag d. 14.december et juleafslutnings-overnatningsarrangement medfællesspisning. Efter aftensmaden var der badmintonspil, legog hygge i hallen til langt ud på natten. Det var vist et fåtal,der overhovedet lukkede et øje. Det var derfor nogleMEGET trætte badmintonspillere, der efter morgenmadenlørdag morgen tog hjem og vist gik direkte i seng. Det varen rigtig hyggelig aften og nat både for spillere og trænere,som helt sikkert tåler en gengivelse.Anja Christensen - ungdomskonsulentTo spillere skriver disse indtryk:Fredag aften kl 19 kom vi alle op i hallen for at holde juleovernatningsarrangement.Det startede med, at vi fik lasagnenede fra slagteren. Mums, hvor var det lækkert. Bagefterlavede vi lidt blandede ting. Bl.a. badminton, kortspil og barehygge. Det fortsatte hele natten. Jeg tror, vi fik sovet 10minutter i alt. Altså 1 minut ad gangen. Det var svært atsove, for hver gang man faldt i søvn, blev man enten tegneti hovedet med en sprittusch eller blev overskudt til medbadmintonbolde.Ved 5-tiden var der nogen, det tog til bageren,men du havde ikke åbnet endnu. Så prøvede de igen ved6-tiden, og denne gang kom de hjem med en masse romkuglerog noget brød med en halv pakke Kærgården på, somde selv sagde det. Kl halv ni var der morgenmad, men detvar virkelig svært at komme op af sengen, da vi ikke havdesovet hele natten.Helya og SofieBadmintonsæsonen går nu på hældVi er nu kommet til det tidspunkt på året, hvor badmintonsæsonengår ind i den sidste fase. De fleste holdkampe i ungdomsrækkerneer færdigspillede, og det er nu at tilmeldingertil de sidste stævner foretages.Træning for ungdomshold slutter med udgangen af april;men vi satser på om muligt at tilbyde sommertræning tilinteresserede ungdomsspillere - det vil I få mere at høreom, når ungdomskonsulent og trænere i samarbejde medafdelingsbestyrelsen har taget stilling til mulighederne herfor.Der vil sædvanen tro blive afholdt klubmesterskaber indensæsonafslutning - den endelige dato herfor vil snarest blivemeldt ud.Allerede inden badmintonsæsonen slutter, vil trænere ogafdelingsbestyrelse gå i gang med at planlægge den kommendesæson med hensyn til træningstilrettelæggelse, tilmeldingtil holdkampe, afvikling af stævner og meget andet.Jeg vil derfor gøre opmærksom på, at vi har brug for aktivevoksne til at deltage i de mange gøremål, der hører med tilat have en velfungerende badmintonafdeling - så tøv ikkemed at melde dig til at gå ind i ungdomsarbejdet i badmintonafdelingenenten, når vi henvender os direkte til dig ellerendnu bedre ved, at du sender en mail/ringer for at meldedig som parat til at tage en tørn i badmintonafdelingen. Hvisvi er mange nok til at løfte opgaverne, er det meget nemmereat få det frivillige arbejde til at hænge sammen medalle de andre gøremål vi har privat og på arbejdet.Jeg vil lige benytte denne lejlighed til at minde om voressommer træningslejr i Øster Hurup i august måned. Du kanlæse nærmere om lejren i nedenstående indlæg.Tak for en god sæson - og på gensyn i den næste.Bedste hilsnerJette BangshaabFormand for badmintonafdelingen.Så ligger datoen klar for Øster Hurup-lejren!!Det bliver fra onsdag den 6. august kl. 14.00 til og med søndagden 10. august kl. 14.00.Prisen er ca. 450,-Men hvad er det nu lige Øster Hurup lejren er for noget?Øster Hurup lejren er en efterhånden lang og hævdvundentradition i ungdomsafdelingen.Gennem mange år har vi den sidste uge inden skolestart tilbudtca. 50 af vores spillere mulighed for at være med idenne badmintonlejr. Den afholdes i Øster Hurup hallen,som er beliggende midt i Øster Hurup.Det er en kombination af træningslejr og i høj grad også etsocialt arrangement.19


Børnene starter som regel med at indrette deres sovepladserlangs med væggene i badmintonhallen, hvor banderne fraindendørs fodbold fantasifuldt er blevet brugt til at opbyggemindre soverum for 2, 3 eller flere børn.I dagene på lejren er børnene opdelt i tre hold: et hold derspiller badminton, et hold der laver alt muligt anden idræt oget hold der holder fri. Morgenløb, tur i svømmeland, natbadminton,ture til stranden m.m. er faste bestanddele iarrangementet. Det bliver som regel meget sent, inden derer nattero. Men morgenparaden med morgenløb kl.7.45 erubønhørlig!!Lørdag er forældredag med kaffe og grillarrangement.Læs i øvrigt spillernes egne oplevelser af lejren i Septembernummeret2007 af Kratten (nr. 4). Det kan ses på nettet.Der er ikke nogen nedre aldersgrænse for deltagelse, mendet er nødvendigt, at de børn, der kommer af sted, kan tagevare på sig selv, og ikke lider af hjemvé. Arrangementet blivergennemført af vore trænere, medlemmer af ungdomsudvalgetog forældre der melder sig til at varetagepraktiske opgaver i løbet af lejren.Jette BangshaabFormand for badmintonafdelingenGamle venskaber bliver bekræftet og nye opstår på lejrenog efter en sommer uden en ketcher i hånden, er det en godmulighed til at få startet lidt op inden sæsonen for alvorstarter.PETANQUENyt fra petanqueafdelingenSå er der ved at være forår, og petanqueafdelingen begynderat træne. Første træningsaften bliver den 31. marts kl. 18.30(hvis vejret tillader). Du kan løbende følge med i hvad dersker i petanqueafdelingen på www.lkb-gistrup.dk, her vil dubl.a. kunne finde vores kalender, som fortæller lidt om hvadder sker.Herudover vil vi i løbet af året afholde et par kom og værmed petanque, som er åben for alle Gistrup borgere - semere i næste nummer af kratten eller på vores hjemmeside.Håber vi sesJan PedersbækHar du ikke prøvet at spille petanque - så er du velkommenpå en af vores træningsaftner som er mandag og onsdag kl.18.30 - ca. 20.NYHED PÅ LKB’S HJEMMESIDESponsor udvalget havde i år en nyhed med i tasken til vores sponsorer.LINKS PÅ VORES HJEMMESIDE.Prøv et klik på et af firma-linkene og du går direkte over på firmaets hjemmeside.DE STØTTER OS ---- VI STØTTER DEMTil evt. nye annoncører har vi endnu ledige link.Spørg en fra sponsor udvalget.20


FODBOLDU11 Drenge til Jysk/Fynsk A-mesterskabI vinterens løb havde U11 Drengene fra LKB Gistrup, kvalificeretsig til Jysk/Fynsk A-mesterskab, som i år blev afholdti Helle Hallerne når Varde.Så lørdag den 23. februar 2008 meget tidlig, sætter to bilerkursen syd på for at finde Helle Hallerne. Det skal lige sigesi denne sammenhæng, at to af drengene lige var kommet fraskiferie aftenen før.Vi ankommer Helle Hallerne tids nok til at være klar til førstekamp kl. 10.10. Og i løbet af formiddagen spiller drengene4 kampe med det resultat at de går videre til semifinalen,som de vinder overbevisende.Holdet stiller selvfølgelig op itøj sponsoreret af SparNordHoldet består af følgende spillerebagerst fra venstre: Nikolaj Justesen,Mathias Grønborg, Ebbe Larsen,Mads AndersenForrest fra venstre: Jakob Justesen, JacobLund Jensen, Christoffer Aaen MadsenEn kold og mørk lørdag morgen d. 13. oktober kl. 7.40 mødtes26 spillere og 3 ledere med meget store forventningertil den planlagte afslutningstur til Costa Brava Cup på denspanske solkyst ca. 60 km nord for Barcelona. En formildendeomstændighed i den kolde morgen var at vejrudsigtensagde ca. 25oC i området.2200 km ventede forude, 30 timers kørsel i dobbeltdækkerbus,sammen med Bagterp IF's drengeafdeling. På trods afudsigten til den lange tur var humøret højt og da alle havdefået tjekket pas, sygesikringskort og tandbørste gik viombord i bussen.Costa Brava Cup 2007På vej i bussen21


Vi har lidt mereat byde på!Anker NørgaardDansk Køle- og VaskeserviceDANSKTOTAL-SERVICEHadsundvej 334 · 9260 GistrupTelefon 98 32 33 00ÅBNINGSTIDER:Tirsdag - torsdag . . . . kl. 9.00-17.30Fredag . . . . . . . . . . . . kl. 9.00-18.00Lørdag . . . . . . . . . . . . kl. 8.00-12.00Skolestien 7 · 9270 KlarupTelefon 98 31 90 28Deres lokale servicecenter!Reparation af alle typer hvidevarerDøgnservicefor erhverv ogprivate!Dygtige ogveluddannedefagfolk arbejdereffektivt for atløse enhveropgave.Prøv selv...blikkenslagerVVSKlarup VarmeteknikAut. VVS-installatør & kloakmesterLodsholmvej 49Klarup/Aalborg 98 31 70 22


Forud var gået en sæson som har budt på lidt af hvert.Forårstræningen startede i februar og på grund af baneforholdenevar vi nødt til at løbe en del på landevejen. Denneform for træning kan godt skræmme nogle væk men overhele sæsonen må vi konstatere at vi har flere spillere vedsæsonens afslutning end ved sæsonstart.Efterhånden som banerne blev frostfri kunne vi se at denanderledes træning havde givet os et fysisk forspring i forholdtil mange af de hold vi har mødt i turneringen.Junior A mistede for mange point i lette kampe og med 1points marginal kom vi ikke med i Junior 1 i efterårsturnering.Junior B lå længe til en absolut topplacering men i desidste kampe mod de andre tophold slog evnerne ikke rigtigtil og holdet endte som nr. 3.Junior A holdet blev i efterårsturneringen placeret i en sydligkreds, hvilken bl.a. betød at en af kampene blev afviklet iGjerlev mellem Hadsund og Randers.Efter en lidt svag start på turneringen fik holdet samling påsig selv og spillet, og indtil den næstsidste kamp modB65/Fjorden i Gjerlev var der stadig mulighed for at blivekredsvinder. En dommer som kom for sent og måske ikkehavde en af sine bedste dage og vores eget spil som ikke rigtighang sammen betød at vi måtte køre hjem med et nederlagog sige farvel til muligheden for kredsmesterskab.Resultatet af efterårssæsonen blev en 2. plads i en kredssom var betydelig stærkere end den A-kreds som vi spilledei i foråret. Hvordan det kan lade sig gøre kan kun tilmeldingskriteriernei klubberne fortælle.Junior B-holdet skulle efter planen spille i Junior 3 men blevaf JBU rykket op i Junior 2. Det var desværre en alt for stormundfuld for spillerne. Den første kamp blev vundet menherefter blev de resterende 9 kampe tabt. Alle kæmpedebravt men overmagten var for stor.Alt dette lagde vi bag os og havde nu fokus på at få en oplevelsesrigafslutningstur.Og hvordan kan man så fordrive 30 timer i en bus? Alt blivertaget i brug. MP3- afspillere, ghettoblaster som kunnespille hele bussen op, kort, pokerjetoner, Bladet M!, bøgerspecielt Drengene fra Skt. Petri var meget fremme især påhjemturen (skoleopgave), blade, aviser, puder, tæpper, soveposer,madpakker, slik, chips, kiks og alt andet spiseligt.32 timer senere……Det er søndag eftermiddag, klokken er 16, temperaturen er22o og vi ankommer til hotel Costa Brava i Blanes.Turneringen som vi skal spille begynder først mandag så vihar tid til at få pakket ud, finde os til rette og se lidt på byen.Halvdelen af spillerne var med på sidste års tur og derforgår det meget let med at få fordelt værelser og få al bagagebragt på plads. Derefter er der tid til at se på byen, trænerneskal have gennemgået kampprogrammet og have arrangeretbustransport, og der er også tid til at nyde det godevejr og sandstranden ud til Middelhavet.Som nævnt boede vi på samme hotel på sidste års tur så vived hvordan dagligdagen/måltiderne kommer til at foregå.Hoteldirektøren som genkender os da vi ankommer, ermeget behjælpelig når det gælder om at gjort opholdet såvellykket som muligt.Begge hold er tilmeldt i junior B på baggrund af sæsonensspil og resultater.1. holdet kommer i pulje med 4 danske hold og 2. holdetmed 3 hold.Alle kampe bliver spillet på CF Torderas anlæg,som består af 13 baner hvoraf de fleste har en standard somdanske baner. Dommerne kommer fra Danmark og Sverige.De indledende kampe blev afviklet mandag og tirsdag medfølgende resultater:A-holdet:Mern IF - LKB-Gistrup 0 - 8LKB-Gistrup - Houlkær IF 1 - 1LKB-Gistrup - Fløng/Hedehusene 3 - 0Frederikshavn FI - LKB-Gistrup 0 - 1B-holdet:LKB-Gistrup - Sydalliancen 1 - 3Bjerringbro IF - LKB-Gistrup 1 - 0LKB-Gistrup - Viborg FF 2 0 - 4Resultaterne i de indledende puljekampe betød at A-holdetvandt puljen og dermed skulle spille finalespil torsdagmedens B-holdet blev sidst i puljen og kunne se frem til enkamp om 11.-12. pladsen.Onsdag var planlagt til at være STORE TURISTDAG. Eftermorgenmaden var der afslapning med bl. a. ophold på strandenog ved hotellets swimmingpool nogle timer indtil frokostog herefter blev kursen sat mod Barcelona.Efter 60 km, som forsvandt som dug for solen i 25 gradersvarme og efter at have set mindst 10 fodboldstadions, nåedevi ind til Barcelona centrum.Vi brugte ingen tid til sightseeing,vi så dog enkelte turistattraktioner som vi kørte forbi,da vi så hurtigt som muligt ville ud til, specielt for de somikke havde været i Barcelona før, Nou Camp det store stadion,hvor Barcelona spiller deres hjemmekampe, med pladstil 100.000 tilskuere.De fleste spillere var herefter med på en større rundvisning,hvor vi kom i udeholdets omklædningsrum, i kommentatorboksen,helt ned på grønsværen og næsten helt op på deøverste rækker. Museet blev også flittigt studeret og det lykkedesat finde billeder af alle de danske spillere som harværet med til at gøre Barcelona til det gode hold det harværet i mange år.Udover det imponerende stadion blev der handlet flittigt iden store fanshop som er i 2 etager og fyldt med spillertøj,bolde, træningstøj og masser af merchandice.Med de mange indtryk, og med tegnebøger der var blevetnoget tyndere, gik turen til den berømte "La Rambla", denstore turistmagnet midt i Barcelona. Her var der også mulig-23


hed for at se masser af spændende ting og forretningernehvor der kan købes fodboldtøj i alle afskygninger blev hurtigtfundet. Da bussen kørte tilbage til Blanes havde alle fåetmulighed for at bruge løs af de medbragte lommepenge ogmed en masse indtryk og plastikposer nåede vi hotelletpræcis da aftensmaden blev serveret kl. 20.30.Tidligt torsdag morgen blev spillerne vækket da A-holdetskvartfinale skulle afvikles kl. 9.10. Kampen blev spillet modOlympique Ste Louisienne fra Frankrig.Kampen blev ikke specielt velspillet og da franskmændenekom foran med 1 - 0 kampen var det slut med deres lyst tilat medvirke til en fornuftig fodboldkamp.Vi kæmpede alt detvi havde lært med det lykkedes ikke at få scoret.Til gengældlykkedes det 9 franskmænd at få gule kort og 2 fik direkterødt i de sidste minutter. Franskmændene kom senere i finalenog tabte her til Frederikshavn som vi som de eneste lykkedesat besejre selv om de til daglig spiller i JuniorMesterrække 2, som er 3 rækker over vores.B-holdet gjorde klar til at spille placeringskamp modHoulkær IF, men modstanderne mødte ikke op.Turneringsledelsen meddelte at de var taget hjem og deundskyldte at de ikke havde fået givet besked. Kampen blevderfor vundet 2 - 0 og B-holdet blev nr. 11 ud af de 30 tilmeldtehold. Da de øvrige placeringskampe var spillet blevA-holdet, på grund af 1 pladsen i puljen og den tabte kampi kvartfinalen mod de senere finaledeltagere, placeret somnr. 5.Med den fri tilmelding til B-rækken må det siges at være fornuftigeresultater i den stærkt besatte turnering.Resten af torsdagen blev brugt til afslapning og forberedelsertil hjemturen.Fredag formiddag var der afgang mod Gistrup og efter busturen,hvor vi spiste udendørs morgenmad i 7-8 gradersfrost, nåede vi Gistrup lørdag kl. 16.30, så de mest fodboldivrigekunne nå kampen AaB - FCK på Aalborg stadion.Afslutningsturen var på alle måder en rigtig god afslutning påfodboldåret 2007 og turen blev, som vi også håbede på forhånd,en blanding af fodbold, turistoplevelser og masser afsocialt samvær på tværs af hold og alder.Tak til alle deltagere fra trænerne i junior-afdelingen.24


Gistrup Idrætscenter er blevet udstyretmed en hjertestarter.I begyndelsen af december måned fik LKB Gistrup fraTrygFonden tildelt et fadderskab til en hjertestarter.Hjertestarteren er placeret i Idrætscentret på væggen tilvenstre ved indgangen til kantinen. Ved at have en hjertestarter,kan vi være med til at redde liv ved pludselig, uventethjertestop - det gælder også uden for bygningen iGistrup lokalmiljø.Hvert år får omkring 3.500 danskere hjertestop uden forhospitalet. I dag overlever knap 200. Med hjerte-lunge redningog hurtig hjertestart anslår eksperter, at overlevelsesprocentenkan komme op på ca. 10%. Det vil betyde, at 300-400 danskere hvert år vil kunne overleve et pludseligt, uventethjertestop.Det er især hjertestarteren (defibrillator), der sammen medhjerte-lunge-redning kan redde flere liv. Hjertestarteren erså enkel, at enhver kan lære at bruge den i løbet af kort tid.I begyndelsen af december blev der afholdt kursus i LKBidrætscenter, hvor 7 ledere fra LKB lærte at give elektriskstød med hjertestarteren og at udføre hjerte-lunge-redning.at bruge hjertestarteren, og der bliver derfor aktuelt arbejdetmed at få kendskabet til betjening af hjertestarteren ikombination med at udføre hjerte-lunge-redning ud i alleafdelinger.Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange af vore ledereog aktive idrætsudøvere vil være interesserede i at læreat bruge hjertestarteren.LKB Gistrup er tilmeldt et såkaldt Hjertestarter-Netværk,hvor oplysninger om hjertestarterne i første omgang gørestilgængelige for alarmcentralen i København, men i løbet af2008 vil resten af landets alarmcentraler kunne koble sig påHjertestarter-Netværket. På den måde vil alarmcentralenkunne fortælle, om der er en hjertestarter i nærheden, hvisen førstehjælper ringer ind og melder om hjertestop ogvores hjertestarter kan således også få en funktion i lokalmiljøeti Gistrup.På vegne af bestyrelsenJette Bangshaab, kontaktperson til hjertestarterenMed henblik på det videre forløb, er det selvsagt væsentligtat en langt større gruppe af ledere og aktive i LKB får lærtHalvårs kalenderMarts April Maj Juni Juli AugustForårsgymnastikstarte uge 13den 1. - 4.LKB-CUPden 1.Øl-PetanqueSommerferie den 6. - 10.Badminton’sØster Hurup-lejerden 24.RøvinspetanqueVores klub harlige fået støttefra SIFA’s”BINGO-KASSE”!Støt jer selv -Spil med søndageftermiddag påTVDanmark AalborgSTØT VOREANNONCØRER– DE STØTTER OS25


MOTIONCENTERNyt fra Gistrup MotionscenterDer er stadig fuld fart frem i Gistrup Motionscenter. Derkommer mange nye medlemmer, og rigtig mange forlængermedlemskabet. Der bliver knoklet og svedt. Dejligt at se såmange har glæde af centret.Senest er der kommet nye unge mennesker til teen-spinning.Holdet er et tilbud til unge der ønsker at dyrke spinning.Der er en række andre træningshold som cirkeltræning,herrebold, spinning, træning med stor bold, seniorhold,rygtræning og Pilates. Efter en pause med hold i Pilates grundetmanglende instruktør, er det rigtig dejligt at der nu igenkan tilbydes Pilates-træning Kristian er kommet til som nyintruktør, og han starter Pilates-hold op fra 6. marts 2008.Som noget nyt tilbydes der nu klippekort til aktivitetssalen icentret. Der kan købes et 10-turs klippekort for kr. 250,00.Kortet giver ikke adgang til at træne i motionscentretsmaskiner, men giver mulighed for at tilmelde sig træning påalle hold i aktivitetssalen.Yderligere oplysninger om holdtræning findes på LKB´shjemmeside www.lkb-gistrup.dk. Endvidere er alle selvfølgeligvelkommen i centret for yderligere information.Vel mødt.Energi i hverdagenDen 14. november 2007 arrangerede DGI eteftermiddag/aften kursus med titlen "Energi i hverda-gen"med Lotte Paarup på Seminarieskolen i Aalborg. LottePaarup er uddannet fysioterapeut og pilatesinstruktør. Hunhar bl.a. i samarbejde med DR, Gang i Danmark lavet hjemmesidendr.dk/motion, hvor alle kan gå ind og finde ideer til,hvordan man får mere motion i hverdagen på en sjov måde.Det kan være øvelser på jobbet, hjemmet og ude i naturen.Fra LKB var vi 5 kvinder fra henholdsvis gymnastikafdelingog motionscenter, som deltog på kurset.Kurset bestod både af en praktisk og en teoretisk del. Vibegyndte med en praktisk del. Den første praktiske delbestod af øvelser med den store træningsbold og redondobold. (en redondo bold er en lille blød bold). Øvelserne varalle målrettet balance og stabilitetstræning. Der var øvelserfor hele kroppen; ben, arme, mave, ryg og baller.Men inden vi begyndte de enkelte øvelser, tog vi sko ogstrømper af og masserede vores fødder. Fødderne er ofteen overset kropsdel, hvad angår træning. Fødderne lever ethårdt liv lukket inde i strømper og sko, som måske ikke ersærligt gode at gå i. Lotte Paarups påstand er, at man ved atmassere fødderne kan løsne spændinger i muskler andresteder i kroppen. Der kunne være noget om snakken, dervar i hvert fald for nogen stor forskel på, hvor langt mankunne bøje sig forover før og efter massage.motiv til at komme i gang: det sociale aspekt, sjovt, vægttab,sundhed, konkurrence, udfordrende, osv.Til den anden praktiske del blev vi inddelt i hold alt efter, omman ville lave dans, konkurrence eller sjov/leg. Nogle af deaspekter mange ønsker, når de dyrker motion. Der kommange gode og sjove bud. Samtidig med, at vi fik grinet, fik vios også rørt og fik pulsen op.Kurset blev afsluttet med øvelser med elastikker.Ved hjælpaf elastikker kan hele kroppen trænes på samme måde som,hvis det foregik i motionscenter i en maskine. Sidegevinstenmed elastikken, er, at balancen og stabiliteten bliver styrketsamtidig og øvelserne kan udføres overalt.Hvis du vil vide mere - kan du gå ind på følgendehjemmesider:www.denintelligentekrop.dkwww.dr.dk/motionwww.lottepaarup.dkSolveig B. SvendsenInstruktør i motionscenteretI teoridelen handlede det om, hvordan får vi folk til atmotionere mere - specielt set med forenin-gernes øjne.Vilavede en lille "brainstorm" over, hvad vi troede kunne være26


KRATTENUdgives af LKB Gistrup. Bladet udkommer 6 gange årligti 3100 eksemplarer og uddeles til samtlige husstande iGistrup, Nøvling, Sdr. Tranders og universitetsområdet -samt til alle medlemmer og annoncører.LKB GISTRUPEr stiftet i 1941. På programmet er badminton, fodbold,gymnastik, petanque, tennis, volleyball og motionscenter.Medlemstallet har passeret 1500 (aktivitetsmedlemmer).LKB'S KONTORKontoret har ingen fast åbningstid. Du kan komme ikontakt med kontoret på følgende måde:· Ring på 98 31 53 54 og læg en besked, hvis der ikke svares· Ring evt. på mobil 31 90 54 28· Send en mail til lkb@lkb.dkCafeteriet har tlf. nr. 98 31 57 54LKB'S HJEMMESIDEPå webadressen www.lkb-gistrup.dk findes alle oplysningerom klubbens organisation og om afdelingernes aktiviteterog resultater.REDAKTIONENRedaktør:Kjeld Mølbæk 9832 3021 kjeldm@stofanet.dkBadminton:Jørn Grau 9832 3565 graujensen@vip.cybercity.dkFodbold:Jørn Broe 9831 5145 jbroe@stofanet.dkGymnastik:Nina Bødker 9831 5854 k38@stofanet.dkTennis:Søren Dahl 9831 4071 sdahl@daks.dkPetanque:Jan Pedersbæk 9831 4252 jan@pedersbaek.dkVolleyball:Steffen Bertelsen steffen.bertelsen@gmail.dkMotionscenter:Betina Yde byt@finasnord.dkLayout:Lone Søndergaard Mikkelsen 9832 2403kratten@stofanet.dkDEADLINEStof til KRATTEN nr. 3 2008 skal være redaktioneni hænde seneste mandag den 26. maj 2008BESTYRELSENKjeld Mølbæk 9832 3021kjeldm@stofanet.dk Hovedformand, medlem af FU,kontakt person til pressen, Kratten, kontaktpersontil LKB's Venner, organisationer og foreninger.Lene Bengtson 9832 3369lenebengtson@stofanet.dk Næstformand, medlem afFU, næstformand for motionscenter, kontaktpersontil cafeteriaudvalg.Erik Østertoft 9831 5718oestertoft@mail1.stofanet.dk Kasserer, medlem af FU,ansvarlig for administration.Bent Niss 9831 4467bniss@post2.tele.dk Formand for fodboldafdelingen,formand for baneanlæg.Martin Bøgstedmboeg@business.aau.dk Næstformand for fodboldafdelingen,medlem af FUJan Pedersbæk 9831 4252jan@pedersbaek.dk Formand for petanqueafdelingen,formand for internetudvalget, ansvarlig for organisationstavlen.Edmond Georgi 2372 8117georgi@stofanet.dk Næstformand for petanqueafdelingen,medlem af sponsorudvalget.Rene Wiebenson 9831 5816rene@wiebenson.dk Formand for MotionscenterJette Bangshaab 9831 5330bangshaab@stofanet.dk Formand for badmintonafdelingen,medlem af FU. Formand haludvalgBruno Fjeldgaard 9831 4766fam.fjeldgaard@stofanet.dk Næstformand for badmintonafdelingen.Nina Bødker 9831 5854k38@stofanet.dk Formand for gymnastikafdelingen,medlem af FUCharlotte Bakmann Kristiansen 9814 5709charlotte@bakmannkristiansen.dk NæstformandgymnastikSøren Dahl 9831 4071sdahl@daks.dk Formand for tennisafdelingenFinn MolbechNæstformand for tennis afdelingenFlemming Skjøtt 2026 6434flemming@skjoett.dk Næstformand for volleyballafdelingenHans Dybvad 9832 3058hd@gistrup-skole.dk Kontaktperson til SUG ogBankocentret (medlem af bestyrelsen for Idrætsvenner)Tonny Steiness 9831 5195ts@kmd.dk Formand for LKB-Cup udvalget, ansvarligfor organisationsbeskrivelse.Kristian Andersen 9831 4746kristianoglone@mail.tele.dk Formand for Spar Es

More magazines by this user
Similar magazines