4.3.3 Lette vægges tilslutninger mod tunge konstruktioner - Gyproc

gyproc.dk

4.3.3 Lette vægges tilslutninger mod tunge konstruktioner - Gyproc

Teknik / Bygningsakustik / Lette vægges tilslutning mod tunge konstruktionerLette vægges tilslutninger mod tunge konstruktionerDe i afsnit 3.1.1 angivne mindstetykkelser på tilsluttendebetondæk og betonvægge er fremkommet vedbygningsakustiske beregninger på baggrund af indholdeti referancerne 1 - 4. Beregningerne er baseretpå teorien om statistisk energianalyse og resultaterneer afstemt med udførte feltmålinger. Informationerneadskiller sig fra dem som tidligere har været oplysti Gyproc håndbøgerne - disse var typisk baseret påerfaringsværdier fra kontorbyggerier udført med storesammenhængende dækarealer understøttet af søjler(eller bjælker og -søjler).Mindstetykkelser på massive betondæk er fremkommetunder den forudsætning at den resulterendelydreduktion gennem betondæk (gulv- og loftdæktilsammen) er 5 dB højere end lydkravet til den adskillendevæg.Mindstetykkelser på massive betonvægge er fremkommetunder den forudsætning at lydreduktionengennem betonvæggen er 10 dB højere end lydkravettil den adskillende væg.Referencer, tilslutninger til tunge konstruktioner:1. S Ljunggren: „Sound Insulation of Buildings with Large Slabs”. Acustica, 1986 (60), s. 135 - 143.2. S Ljunggren: „Airborne Sound Insulation of Thin Walls”. Journal of the Acoustical Society of America,1991 (89), s 2324 – 2337.3. S Ljunggren og B Ottosson: „Sound Insulation in Buildings of Concrete. Comparisons of Calculated andMeasured Values”. ACTA ACUSTICA 1995 (3), s. 59 - 65.4. S Ljunggren: „A New Quiet House in Stockholm”. ACTA ACUSTICA 1995 (3) s. 283 - 286.4.3.3440 Gyproc Håndbog 9


Teknik / Bygningsakustik / Lette vægges tilslutning mod tunge konstruktionerLette vægges tilslutning mod tunge konstruktionerRumgeometriens betydning for lydreduktionenLydreduktionen for typedetalje 3.1.1-207 er angivetunder flg. forudsætninger:Den adskillende væg er 2,5 m høj og 5 m lang.Væggen adskiller 2 lige store rum - enten med etgulvareal:A = 20 m 2 (rumdybde 4 m),B = 30 m 2 (rumdybde 6 m) ellerC = 50 m 2 (rumdybde 10 m).Plan5 mAdskillende let vægR’ wYdervægRumdybde4, 6 eller 10 mSammenhængendebetondæk (mindst400 m²)Af nedenstående tabel ses at en øget andel af gulvarealetøger kravet til betonpladens tykkelse - det betyderaltså at et øget rumvolumen forringer lydreduktionen.Såfremt kravet til betonpladens mindstetykkelseikke kan opfyldes kan løsningen være at vælgeen adskillende væg med en højere lydreduktion eller atforbedre de gennemgående betondæk med et lydisolerendenedhængt loft og/eller et lydisolerende overgulv.Værdier i tabellen gælder for et min. 400 m 2 betondækunderstøttet af søjler (eller bjælker og søjler)samt for et svømmende betondæk udlagt på varmeisolering(terrændæk).Rumgeometriens betydning for lydreduktionenEksempel AGulvareal 20 m 2Eksempel BGulvareal 30 m 2Eksempel CGulvareal 50 m 2LydklasseR’ wR’ w+ CBetontykkelsemmBetontykkelsemmBetontykkelsemm40 dB44 dB48 dB52 dB-55 dB----53 dB-100100120160170180100110140180210210100120150200230240BemærkBygningens ydervæg skal udformes såledesat flanketransmision forhindres.Ved tung ydervæg skal der etableres engennemgående lydfuge. Ved let ydervæg udførestilslutning iht. Gyproc anvisninger.Generelt gælder flg. retningslinier ved rumgeometriensbetydning for lydreduktionen:• Ved større væghøjder på adskillende væg øges lydreduktionen(ved 5 m ca. 1 dB).• Ved større væglængder på adskillende væg reducereslydreduktionen (ved 10 m ca. 1 dB)• Ved større rumdybder på adskilte rum (øget rumlængdepå tværs af den adskillende væg) reducereslydreduktionen• Ved forskellige rumdybder i 2 adskilte rum, øgeslydreduktionen. Hvis rumdybderne f.eks. er 8 og 4 manvendes middelrumdybden (4+8)/2 = 6 m ogbetontykkelse vælges på den sikre side iht. tabellenseksempel B.4.3.3Gyproc Håndbog 9441


Teknik / Bygningsakustik / Lette vægges tilslutning mod tunge konstruktionerLette vægges tilslutning mod tunge konstruktionerDet bærende systems betydning for lydreduktionVed større sammenhængende betondæk (mindst 400m 2 ) der er båret af søjler (eller bjælker og søjler), kander opnås en bedre lydreduktion mellem 2 rum, endved et tilsvarende betondæk båret af betonvægge.Årsagen er at lydenergien fra „senderrummet „fordelesmere jævnt over hele betondækket og derved får„modtagerrummet“ en mindre andel af lydenergienBredde, betondæk, min. 12 m5 mR’ wRumdybde4 mAdskillendelet vægYdervægVed byggeri med bærende betonvægge, som forhindrerlydenergiens spredning i betondækket, vil derderfor være krav om øgede betontykkelser såfremtlydkravet ønskes opfyldt.PlanBærendebetonvæggeDer kan i nogen grad kompenseres for den tunge konstruktionsreducerede ydeevne ved at anvende adskillendelette vægge med højere lydreduktion end kraveteller ved at forbedre de gennemgående betondækmed et lydisolerende nedhængt loft og/eller et lydisolerendeovergulv. Ved tvivltilfælde anbefales det atrådføre sig med en professionel akustiker.Betondækkets bredde er min. 12 m. Den adskillendevæg er 2,5 m høj og 5 m lang. Væggen adskiller 2lige store rum med et gulvareal A = 20 m 2(rumdybde 4 m).Betondækkets mindstetykkelse angivet i nedenståendetabel gælder for betondæk båret af enten søjlereller betonvægge (de bærende betonvægge er placerettværgående fra ydervæg til ydervæg, se planskitse).Det bærende systems lydreduktionenBetondæk ifm.bærendebjælker/søjlerBetondæk ifm.bærendebetonvægge4.3.3LydklasseR’ wR’ w+ C40 dB44 dB48 dB52 dB-55 dB----53 dB-Min. tykkelsemm100100120160170180Min. tykkelsemm100120160210240250Værdierne gælder også for svømmende betondæk udlagtpå varmeisolering (terrændæk)442 Gyproc Håndbog 9


Teknik / Bygningsakustik / Lette vægges tilslutning mod tunge konstruktionerLette vægges tilslutning mod tunge konstruktionerLette vægges tilslutninger mod flankerende betonvægLette vægges tilslutninger mod flankerende betonvægLydreduktionen for typedetalje 3.1.1-210 er angivetunder flg. forudsætninger:Maks. 4 mMin. 5 mR’ wRumdybdemaks. 4 mFlankerendebetonvæg, min.længde 10 mLet vægMin. 5 mR’ wFlankerendebetonvægmod trappeskaktPlan AAdskillendelet vægPlan BAdskillendelet vægDen adskillende væg er 5 m lang. Væggen adskiller2 lige store rum med et gulvareal på 20 m 2 (rumdybde4 m).Den flankerende betonvæg er enten gennemgåendemed en længde på min. 10 m (Plan A) ellerdelvis gennemgående som trappeskaktvæg (Plan B)Ved tilslutning mod trappeskaktvæg i beton skalrummet desuden være adskilt med lette væggeplaceret i trappeskaktvæggens forlængelse.Mindstetykkelse på flankerende betonvæggeGennemgående betonvægmin. 10 m lang (Plan A)Delvis gennemgående betonvæg betonvæg modtrappeskakt (Plan B)LydklasseR’ wR’ w+ C44 dB48 dB52 dB-55 dB60 dB---53 dB--Min. tykkelsemm160160160190190270Min. tykkelsemm1601601601701702304.3.3Såfremt de angivne mindstetykkelser på betonvæggeikke kan overholdes kan en løsning være at montereen lydisolerende let forsatsvæg foran den flankerendebetonvæg.Gyproc Håndbog 9443

More magazines by this user
Similar magazines