Kvalitetsprogram - Køge Kyst

koegekyst.dk

Kvalitetsprogram - Køge Kyst

Kvalitetsprogram


1IndledningDette kvalitetsprogram omfatter heleKøge Kyst-området og er en del afdet salgsmateriale, som Køge Kyst harudarbejdetDet skal således ses i sammenhæng med udviklingsplanen,Etape 0-planen, Investér i KøgeKyst, prospektet for den enkelte etape og selvekøbsaftalen med de juridiske vilkår.Kvalitetsprogrammet har grundlæggende til formålat sikre en realisering af Køge Kysts visionerom høj bykvalitet og bæredygtighed i den nyebydel.Høj kvalitet er ikke nødvendigvis ensbetydendemed de dyreste løsninger. Målestokken for kvaliteter først og fremmest brugernes oplevelse.Fra Køge Kysts side ønskes et udtryk, som passertil det, der kendetegner Køge allerede – nemligførst og fremmest robusthed, funktionalitet ogenkelhed.Kvalitetsprogrammet består af meget få egentligeløsningskrav til byggeriet, men til gengæld enrække funktions- og og proceskrav, der er formuleretsom18 kvalitetsmål. Det er Køge Kystsintention hermed at invitere til nytænkning i kvalitetsløsningerhos investorerne og at sikre en goddialog om udviklingen af de enkelte byggerier.


Køge Kyst har valgt selv at gå foran og levere enhøj kvalitet i byggemodning og øvrige anlæg. Pådenne måde skabes værdi, også for investorerne.Investorerne inviteres således ind i et samarbejde,hvor nøgleordet er en høj samlet kvalitet i bybygningen.Køge Kyst giver på denne måde investorerneen mulighed for at være med i ”frontlinien”i byudviklingen, og giver hver enkelt investoren garanti for, at alle der arbejder i Køge Kystprojektområdet, skal leve op til det samme højekvalitetsniveau. På denne måde bliver der godinvesteringssikkerhed i Køge Kyst-området.6Visualisering af Strandpromenaden langsranden af den ny bebyggelse på Søndre Havn


stationsomrÅdetCollstropgrundensøndre HavnKøge Kyst projektområderDen grundlæggenderollefordeling2


Kvalitetsprogrammet tager udgangspunkti den grundlæggende rollefordeling i KøgeKyst-projektetKøge Kyst påtager sig selv en vigtig del af ”bygherrerollen”og leverer bl.a. den overordnedeinfrastruktur, der binder den nuværende Køgeby tættere sammen med Køge Bugt. Udgangspunktetfor disse anlæg er en tilpasning til Køgeshistoriske bymidte og den ”Køge-skala”, som erså karakteristisk for byen.En anden mærkesag for Køge Kyst er ”livet førbyen” – en indsats på kultur- og bylivsområdet,som allerede er i gang og beskrevet nærmere iEtape 0-planen. Denne indsats ønskes fulgt op iprojektets byggeprojekter, således at bylivet tilstadighed vil udvikle sig.De konkrete anlæg, som Køge Kyst etablerer iforbindelse med hver enkelt etape, er beskrevet iLysinstallation af Illumenarts Lyskastellet.Foto af Anders Sune Bergprospektet for etapen, som der henvises til. Deoverordnede infrastrukturanlæg er beskrevet iudviklingsplanen.Som udgangspunkt baserer Køge Kyst sig på flg.principper i anlægsfasen,• Køge Kyst gennemfører selv albyggemodning af veje, stier og byrumuden for byggefelterne – og koordinerermed ledningsejerne alle forsyninger fremtil skel.• Køge Kyst byggemodner for en hel etapead gangen, således at der hurtigt kanskabes færdige bykvarterer.• Køge Kyst gennemfører derudover enrække værdiskabende anlægsprojekteri området: vejtunneller og fodgænger-/cykelforbindelser på tværs af jernbanen,grundlæggende klimasikring af SøndreHavn, promenader langs med vandet,almindinger som trækker naturen indi byen og en ny strandø ud for SøndreHavn.• Køge Kyst har til hensigt at udarbejdeen kunstplan og en lysplan for heleprojektområdet, således at kunst oglys som sanseindtryk integreres stærkti byudviklingen. Investorerne vil bliveinviteret med i et samarbejde herom.• Investor køber en sokkelgrund medtilhørende byggeretter og gennemførersit byggeri samt anlæg af friarealer indenfor byggefeltet (gårdrum, tagterrassermv).• Investor har den økonomiske forpligtelsetil at etablere det antal P-pladser, somfølger af Køge Kommunes P-norm ogden ”fysiske” forpligtelse til at etablerede forudsatte P-kældre inden forentreprisegrænsen.• Der foretages en regulering afkøbesummen, hvis den økonomiskeog den fysiske forpligtelse iparkeringsregnskabet ikke stemmeroverens.Investor har ansvaret for driften af sit eget P-anlæg,men har muligheden for at overdrage denneopgave til et andet selskab, evt. ved salg af P-anlægget.Øvrige driftsforhold aftales konkret i forbindelsemed hvert enkelt grundsalg. Nogle veje,stier og byrum overdrages til Køge Kommune,mens andre drives, vedligeholdes og udviklesaf grundejerforeninger i det aktuelle område.Ovennævnte principper for rollefordelingen mellemKøge Kyst og investor kan fraviges i konkretetilfælde, hvis der samlet set er fordele ved det.Eksempel fra havnen på begrebet ”Køge-skalaen”, som ønskes10 11videreført og genfortolket i de nye bebyggelser


Vejtunnel mellemNiels Juelsgade ogVærftsvejOVERORDNET:Ivar HuitfeldtsvejUnderføringBro over banen og superbusstoppestedVejtunnel i nordVejtunnel i sydCykelruterStrandøCOLLSTROPGRUNDENBro over banen og superbusstoppestederI STATIONSOMRÅDET:Friarealer og byrum samt Strædet og slipper i StationsområdetStationsforpladsPÅ SØNDRE HAVN:STATIONSOMRÅDETUnderføringenStrandpromenadenKajpromenadeKlimasikring Søndre Havn og nordlig del af StrandøenAlmindingKapacitetog kompetencerVeje og byrum Søndre HavnBiltunnel mellemP-kælder og ToldbodvejSØNDRE HAVNSTRANDØ12Kortet viser de anlægsprojekter,der udføres af Køge Kyst


18Visualisering af Strædet i det ny stationsområde5Kvalitetsmål


Investor udarbejder inden for den aftaltetidsfrist et skitseprojekt (dispositionsforslag),bestående af plantegninger,udvalgte snit og facadeopstalter samt enfysisk model, alt i målestok 1:200 medsædvanlig tilhørende beskrivelseDesuden udarbejdes visualiseringer, som viserbyggeriets indpasning i bymiljøet.Det samlede materiale skal på en overbevisendemåde illustrere byggeriets æstetiske, bæredygtigeog funktionelle kvaliteter samt koblingen til stedetog ”Køge-skalaen”.Skitseprojektet ledsages af en redegørelse, derbeskriver og evaluerer byggeriets egenskaber iforhold til nedenstående kvalitetsmål. Skitseprojektog redegørelse for kvalitetsmålene indgår iden endelige udgave som bilag til købsaftalen.Køge Kyst vil foretage en sammenfattende vurderingaf projektet, når skitseprojekt og redegørelseforeligger. Der kan således ikke defineres en skarpgrænse, der skal overholdes for hvert enkelt kvalitetsmål.Vægtningen mellem kvalitetsmålene vilbl.a. variere efter arealanvendelsen og det heltkonkrete sted i projektområdet.Nedenfor følger de 18 konkrete kvalitetsmål, opdelti 4 hovedgrupper:Arkitektur og bykvalitet1Funktionsblanding•Køge Kyst ønskerat opnå høj grad af diversitet, mangfoldighedog oplevelse i projektområdet ved atblande boliger, erhverv og kultur – i nogletilfælde helt ned på bygningsniveau.• Investor beskriverfordelingen af boliger, service- og kontorerhvervsamt evt. detailhandel og kultur i byggeriet.Redegørelsen indeholder den konkretefordeling af etagekvadratmetre i de enkeltebygninger og på hver enkelt etage.2Variation•Køge Kyst ønskerat opnå en varieret byoplevelse, ligesom iKøges historiske bymidte. Målet er en variation,der tager udgangspunkt i Køge-skalaenog et vellykket samspil mellem ny og eksisterendebebyggelse – frem for ikonprægedeenkeltbygninger.• Investor beskriverbyggeriets højde og form, facadernes udtryksamt placering af døre, vinduer, evt. altanerog porte. Hvor nye bygninger grænser op tileksisterende bebyggelse ønskes en særligredegørelse for dette møde mellem nyt oggammelt. Projektmaterialet indeholder derforogså facadeopstalter langs hele byggefeltet.3Materialevalg, farve- og lyssætning•Køge Kyst ønskerat opnå en byudvikling af høj kvalitet, ogsåi forhold til valg af materialer samt farve- oglyssætning. Materialevalget til facader, tagflader,gårdrum og belægninger er i høj gradmedvirkende til at skabe bebyggelsens udtryk,ligesom den valgte farve- og lyssætning.• Investor beskriverhvilke materialer og farver, der tænkes anvendttil facader, tagflader, vinduer, døre, porte samtbelægninger. Endvidere redegøres for belysningenaf gårdrum mv. Materialevalg ogfarvesætning skal forholde sig til helheden,herunder udtrykket i Køge Kysts byggemodningog eksisterende nabobebyggelser. Redegørelsenindeholder referencemateriale,der illustrerer materialevalget.Fysisk model af Køge. Til venstre ses Strandøen og Søndre Havn, til højre ses Køge Havn.20 21Bagerst ses Collstropgrunden og Stationsområdet, samt broen og underføringen.


4Støj, lys, klima og udsigt•Køge Kyst ønskerat opnå en innovativ byudvikling af høj arkitektoniskkvalitet, der også indtænker hensyntil støj, dagslys, sol og skygge, mikroklima ogvandudsigt i bebyggelsens udformning.• Investor beskriverstøj, dagslys, sol og skygge, mikroklima ogvandudsigt i relation til de enkelte dele af bebyggelsen.5Aktive stueetager•Køge Kyst ønskerat opnå et levende bymiljø, hvor stueetagernei videst muligt omfang anvendes til fællesfunktionersom fx. butikker, cafeer, udstillinger,værksteder, fælleslokaler el. lign. Den visuellekontakt mellem ude og inde er også en centralfaktor i denne sammenhæng.• Investor beskriverhvordan stueetagen disponeres og hvordanadgangsforholdene til bygningen indrettesfor at understøtte et aktivt samspil mellembyrum og bygninger. Redegørelsen suppleresmed en plan af stueetagen, der viser disponeringen,samt altaner, porte, indgangsdøremv. Muligheden for at udleje dele af stueetagernetil reduceret husleje vurderes.6Udformning af friarealer•Køge Kyst ønskerat opnå et varieret tilbud om friarealer til områdetsbeboere og øvrige brugere, så man tilenhver tid kan vælge mellem det private/detoffentlige, det aktive/det rolige, det intime/det mere åbne og det grønne/det mere urbanerum.• Investor beskriverfunktioner og udformning af friarealerne indenfor byggefeltet, herunder beplantning, befæstelserog byinventar – samt en beskrivelse afsamspillet med Køge Kysts friarealer lige udenfor byggefeltet. Overgangszonen mellem privatog offentligt friareal beskrives.7Adgangsforhold til bygninger•Køge Kyst ønskerat optimere samspillet mellem bygninger ogfriarealer, sådan at kontakten mellem udeog inde bliver bedst mulig. På denne mådeønskes bylivet stimuleret.• Investor beskriverhvordan adgangene til boliger, arbejdspladserog andre funktioner tænkes placeret ogorganiseret, samt hvordan kantzonen langsbygningerne (inkl. Køge Kysts areal) foreslåsindrettet for at understøtte dette formål.Parkering8Udformning af P-kældre•Køge Kyst ønskerat P-kældrene og parkeringsdækkene påCollstropgrunden indpasses arkitektoniskog udformes, så de er trygge og attraktive atfærdes i, for såvel bilister som fodgængere.Projektområdets stationsnærhed og ønsket omat fremme kollektiv transport, cykel og ganghar medført en reduceret parkeringsnorm,hvor der skal etableres: 0,75 plads/bolig, 1plads/ 75m 2 kontor/service, 1 plads/20m 2store dagligvarebutikker, 1 plads/40 m 2 øvrighandel, og 1 plads/100 m 2 kultur.• Investor beskriverplacering og udformning af P-kældrene, herunderbelysning og evt. udsmykning. Desudenleveres en opgørelse over P-kapaciteten set iforhold til P-normen.9Adgang til P-kældre•Køge Kyst ønskerat opnå gode adgangsforhold til alle P-kældre,samtidig med at ramper og tilkørselsanlægintegreres i bebyggelsen uden at skæmmeog forstyrre anden brug af friarealerne.•Investor beskriverplacering og udformning af adgange til P-kældrene – med udgangspunkt i prospektetsangivelser. Redegørelsen suppleres med plantegninger,snit og evt. visualiseringer.10Cykelparkering•Køge Kyst ønskerat skabe bedst mulige forhold for cyklisterne.Derfor bør der etableres mindst 2 cykelparkeringspladser/bolig,1 plads/50 m 2 detailhandelog 0,5 plads/arbejdsplads. Der skal ogsåvære plads til et vist antal store ladcykler oglign. Det er vigtigt, at cykelparkeringen placerestæt på boliger og arbejdspladser, ogintegreres i bygningerne og/eller friarealerne.• Investor beskriverhvor cykelparkeringen foreslås etableret ogi hvilken standard (sikring, overdækning mv.)og udformning.Miljø- og energimæssigbæredygtighed11Energiforbrug til el og varme•Køge Kyst ønskerat opnå det lavest mulige energiforbrug (ogCO 2-belastning) til opvarmning og elforbrugtil bygningsdrift. Minimumskravet er i de førsteetaper energirammen i BR 2015 (lavenergibyggeri).Køge Kommune leverer en bæredygtig,næsten CO 2-neutral fjernvarmeforsyning, sombliver klar i takt med byggeriets gennemførelse.Hovedfokus i energibesparelserne vilderfor ligge på elforbruget.• Investor beskriverenergiforsyningen til el og opvarmning ogleverer en beregning af det forventede energiforbrug.Redegørelsen indeholder en stilllingtagentil evt. brug af solceller, varmepumper,andre supplerende energisystemer samt energibesparendeforanstaltninger i byggeriet.12Materialevalg• Køge Kyst ønskerat opnå størst mulig bæredygtighed mht. materialevalg.Målet gælder både ressource- ogenergiforbrug, transport og materialernessundhedsmæssige effekter i anlægs-, driftsogbortskaffelsesfasen.• Investor beskrivervalget af materialer til byggeriet ud fra denmiljø-, energi- og sundhedsmæssige bæredygtighedset i et livscyklus-perspektiv, fx somet beregnet CO 2-footprint.13Regnvandsafledning•Køge Kyst ønskerat opnå en bæredygtig afledning af regnvandfra alle arealer – og således også fra byggefelterne.Regnvand ønskes derfor enten genanvendt,nedsivet indenfor byggefeltet ellerafledt til det fælles regnvandssystem i overfladenjf. prospektet for hver enkelt etape.Regnvand fra byggefelterne ønskes altså ikkeafledt til kloak.22


24• Investor beskriverEn plan for genanvendelse, nedsivning og/eller afledning af regnvand fra tagflader ogbefæstede friarealer i byggefeltet, herunderevt. brug af grønne tage. Planen skal spillesammen med den overordnede afvandingsløsning,som er valgt i det enkelte område.Social og sundhedsmæssigbæredygtighed14Boligers ejerforhold, størrelse og indretning•Køge Kyst ønskerat opnå mangfoldighed i beboersammensætningenpå tværs af forskellige befolkningsgrupper,dvs. at den nye bydel bliver for allealdersgrupper, indkomstlag, familietyper mv.• Investor beskriverhvordan boligbyggeriet på bygnings- og karréniveautænkes fordelt på forskellige ejerformersom almene boliger, private lejeboliger,andelsboliger, og ejerboliger. Redegørelsenindeholder også en oversigt over boligernesfordeling på størrelser (inkl. gennemsnitligstørrelse) og en beskrivelse af hvordan boligernetænkes indrettet til forskellige målgruppersbehov. Særlige indretninger, som fx.ekstra udlejningsværelser til gæster, beskrives.15Sund livsstil, herunder øget gang- og cykeltrafik•Køge Kyst ønskerat fremme en sund og miljøvenlig livsform vedat flere vælger at gå eller cykle i hverdagen.Der ønskes også skabt incitamenter og godemuligheder for leg, friluftsliv, motion og idræt.• Investor beskriverhvordan boligbyggeriet kobler sig til det overordnedestinet, understøtter gang- og cykeltrafikog tilbyder muligheder for leg, friluftsliv,motion og idræt.16Understøtning af kultur- og bylivsstrategien•Køge Kyst ønskerat opnå en ny bydel med et aktivt kultur- ogbyliv, hvor nærheden til vandet udnyttes, deeksisterende menneskelige og fysiske ressourcerunderstøttes, og et nyt fællesskab mellembeboere og andre brugere kan vokse frem.• Investor beskriverhvordan byggeriet kan understøtte dette målgennem indretning af friarealer og fælleslokaler,samt evt. ved gennemførelse af merespecifikke kunst- og kulturindsatser knyttet tilbyggeprojektet og/eller den efterfølgendedrift.17Brugerinddragelse i projektudviklingen•Køge Kyst ønskerat åbne mulighed for at fremtidige beboerei visse tilfælde inddrages i en dialog ombyggeprojekternes udformning – enten somenkelthusstande eller som planlagte bofællesskaber.Denne mulighed kan også bringesi spil i forhold til andre brugergrupper, bl.a.fremtidige lejere af kontorer og butikker• Investor beskriverom beboere (og evt. andre brugere) tænkesinddraget i planlægning og projektering afbyggeriet – og i givet fald på hvilken måde.18Naboforhold mv. under byggeprocessen•Køge Kyst ønskerat fastholde en god dialog med byens borgere(herunder naboerne), mens byggerietgennemføres. Der arbejdes aktivt med at minimeregener i form af støj, støv, lastbiltrafikmv. Der henvises i den sammenhæng til KøgeKommunes regulativ om støj og støv.• Investor beskriverhvordan byggeprocessen tænkes tilrettelagt,sådan at gener for naboerne og byens ”dagligedrift” minimeres, og sådan at alle berørteborgere føler sig velinformerede undervejs.


Publikationen kan frit downloades fra www.koegekyst.dkKøge Kyst P/SHavnen 394600 Køgewww.koegekyst.dkKontaktpersoner:Projektdirektør Jes Møller 24 94 39 00 jm@koegekyst.dkChefkonsulent Lisbet Østrup 24 80 39 50 lo@koegekyst.dk


LAYOUT: BASICLY.DK

More magazines by this user
Similar magazines