Kend din kerneopgave – Innovation til hverdag - Personaleweb

personaleweb.dk

Kend din kerneopgave – Innovation til hverdag - Personaleweb

Morten ChristensenAnders SenecaKend dinkerneopgaveInnovation til hverdagGyldendal Publicwww.GyldendalBusiness.dk


Kend din kerneopgaveInnovation til hverdagAf Morten Christensen og Anders Senecawww.GyldendalBusiness.dk


StuntfireKend din kerneopgaveInnovation til hverdagAf Morten Christensen og Anders Seneca© 2012 Gyldendal A/SOmslag og sats StuntfireTryk Livonia PrintISBN 978-87-02-12429-31. udgave, 1. oplagPrinted in LatviaKopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgåetaftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.Gyldendal BusinessKlareboderne 31001 København KTlf.: 33 75 55 55www.GyldendalBusiness.dkwww.GyldendalBusiness.dk


indholdDer er en Lone i os alle -> 9Om innovation som hverdagsmedicin frem forkursusdisciplin01Hvad er vi sat i verden for? -> 19Om at identificere og sætte ord på kerneopgaven02Borgerens oplevelse ellerorganisationens ydelse? -> 47Om at oversætte kerneopgaven til hverdagens handlinger03Hvem leder du efter– medarbejderne eller borgerne? -> 67Om at lede relationen mellem borgeren og medarbejderen04Græsset må gerne betrædes! -> 85Om at skabe fælles forståelse af, hvem der kommer ind addøren05Personer eller funktioner? -> 99Om at gøre medarbejderne til organisationens størsteressourcewww.GyldendalBusiness.dk


06Forløs forskelskraften -> 113Om at se positive forskelle i alt det, der gør os ens07Når du står meden hammer i hånden … -> 123Om at gøre faglighed til driver for innovation08Krammedyr, servicestationeller offer? -> 137Om lederroller i den offentlige sektors frontlinje09Endnu en version, renovation, invasion …eller innovation? -> 155Om at kende kerneopgaven og lykkes med innovationwww.GyldendalBusiness.dk


Det er en tidlig morgen. Lone er sammen med deøvrige ledere på ældreområdet i kommunensamlet på et kursussted i nabokommunen. Derer god stemning. Lone har glædet sig til dagen,selvom der er travlt hjemme i institutionen. Deter rart med en dag, hvor lederne kan møde hinandenpå tværs, og hvor der er tid til at tale om,hvordan det går. Og så er Lone faktisk også interessereti det, der er det egentlige tema for dagen,nemlig innovation.Alle taler så meget om, at innovation er det,der skal redde kommunen, ja hele velfærdssamfundet.Noget er der i hvert fald brug for, menerLone. Hun har skåret ned i budgetterne de senestetre år. Gode medarbejdere er blevet afskediget,bemandingen er skåret ned til et minimum,aktiviteterne for beboerne det samme. Lone hartit tænkt, at det ikke er sjovt længere. Det er simpelthenså frustrerende, når man ikke kan levereden faglige indsats, som man synes er nødvendig.Hvis innovation kan gøre tingene bedre, såskal hun nok blive innovativ i en fart.Lone sætter sig ved et af de runde borde, derer opstillet. Der sidder allerede fem ved bordet– og snart efter snupper to andre de sidste pladser.På bordene ligger tuscher og vandfarver iwww.GyldendalBusiness.dklone ⁄ 5


Lone er forvirret. Hun sidder med syv lederkollegerfra ældreområdet. Hvorfor skal de ikkearbejde med det, de kender til? Lone vil dogikke virke bagstræberisk, så hun går sammenmed kollegerne i gang med at bygge fremtidensgrill, selvom det ærlig talt virker abstrakt, mærkeligtog, ja, irrelevant.En stor del af dagen kredser omkring grillen,og hvordan Lone og de andre ledere på ældreområdetkan arbejde på at bygge grillen, så dener tidssvarende i 2050.Næste dag er Lone tilbage på arbejde. Hunløfter de glittede materialer fra gårsdagens temadagop af tasken og ser på dem. En af medarbejdernekommer ind på hendes kontor. Derer et problem med nattevagtsplanen, så der ligenu ikke er nok personale til den kommendenat. Lone går straks i gang med at se på, hvemder kan møde ind samme aften.Om fredagen er Lone ved at rydde op på sitskrivebord til weekenden. Nederst i bunkendukker de glittede papirer fra temadagen op.Lone kigger på dem, sætter dem så ind i et ringbindog placerer det i reolen. Så slukker hunskrivebordslampen og holder weekend.www.GyldendalBusiness.dk


sætninger for innovation. Så bliver innovation mereend en tilfældighed. Det bliver en tilgang til hverdagen.Innovation – fra flotte ord til konkret handlingDu tænker måske, at den indledende beretning omLones oplevelser på en temadag om innovation eroverdrevet. Men bortset fra at vi har ændret Lonesnavn, så er fortællingen sandfærdig. Opgaven med atskabe en grill, der passer til 2050, blev faktisk stillet.Måske trækker du på smilebåndet, når du læser historien.Måske kan du kan genkende dig selv, dinekolleger eller bekendte i historien.Vi har selv deltaget i mange af den type arrangementer.Og vi har tit – ligesom Lone – undret os overden indforståede tankegang bag disse arrangementer;at innovation først og fremmest handler om abstrakteproblemstillinger og kreative redskaber. Og atinnovation skal læres og udfoldes i et „rum“, der erplaceret væk fra dagligdagens trummerum.Vores erfaring er, at dem, der har det bedst i detterum, er udviklings- og innovationskonsulenter. Dem,det i virkeligheden burde handle om, de offentlige ledereog medarbejdere, står i vidt omfang af, når debliver præsenteret for disse kreative og til tider skøremetoder. Det bliver simpelthen for poppet, for pjattet,for mærkeligt, for abstrakt og meget andet for den leder,der til hverdag kæmper en brav kamp for at fåbørnehaven, skolen, plejehjemmet eller sygehuset tilat levere varen over for borgerne, medarbejderne,topledelsen og politikerne.Risikoen er, at der opstår innovationskvalme hosledere som Lone. Tendensen er der allerede, når vihører ledere sige: „Innovation er bare et buzzword“,Der er en Lone i os alle ⁄ 11www.GyldendalBusiness.dk


Innovation er noget for udviklingskonsulenterne“ og„Innovation? Det er ikke noget for mig.“Vi forstår det godt. At gå ind i de lokaler, hvor dissetemadage og workshops har fundet sted, er ofte somat træde ind i en børnehaveklasse. Plancher i alverdensafskygninger klistret op på væggene, tuscher påbordene og farverige papkort og post-its overalt. Hvisdet virkelig skal gå vildt for sig, bliver alle lederne udstyretmed en eller anden form for tænkehat. Så kanman se en flok offentlige ledere, der som en flok alfersidder i rundkreds og skal udvikle nye løsninger. Kanman bebrejde dem, at de glæder sig til frokostbuffet enog derefter at komme tilbage til hverdagen? Vi vil ihvert fald ikke.Vi er udtalte tilhængere af, at der skal arbejdesmed innovation i den offentlige sektor. Men vi meneraltså, at det skal ske på en anden måde end i dag. Derskal skrues ned for post-its, vandfarver og tænkehatte,når vi taler om innovation. De kreative redskaberog tanker har i sig selv ikke den store nytte i hverdagen.Lone har for eksempel ikke fået hjælp til at fåaftenvagtplanen til at gå op, bare fordi hun har lært atbygge en grill anno 2050.Det er ikke sådan, at vi er modstandere af det kreative.Det kan noget, men det kræver, at man ved,hvad man skal bruge det til. Det gør man sjældent. Ogderfor har vi, selvom der efterhånden er blevet taltom offentlig innovation i nogle år, endnu ikke forløstdet potentiale, der findes blandt ledere og medarbejderei den offentlige sektor. Der er bestemt gode resultaterflere steder, men det er også vores opfattelse,at der endnu primært er tale om løsrevne projekter.Med denne bog ønsker vi at konkretisere, hvordan innovationsindsatsenkan flytte sig fra skåltaler, konferencerog temadage for de få indviede og ind i hver-12 ⁄ kend din kerneopgavewww.GyldendalBusiness.dk


dagen. Det er med andre ord en bog til offentlige ledereog medarbejdere, der er mere optaget af effektog handling end af alle de flotte ord.Innovation til hverdag er ledelseInnovation er et djævelsk tillokkende begreb. Innovationlover nemlig, at vi både kan spare ressourcer ogøge kvaliteten.Ressourcebesparelsen består i, at vi kan finde andremåder at gøre tingene på, der koster mindre og/eller kan gøres med færre hænder. Kvalitetsforbedringenbestår i, at kvaliteten for den enkelte borgerbliver højere. Umiddelbart lyder det som en umulighed,men det er netop kernen i innovation: At vi brydermed det hidtidige forhold mellem ressourcer ogkvalitet.Den største udfordring, når der skal arbejdes medinnovation, er, at man ikke på forhånd kan vide, omnoget er innovativt. Innovation handler nemlig omeffekter – som nævnt: ressourcebesparelser og samtidigkvalitetsforbedring for borgeren. Effekter kanman naturligt nok først bedømme, efter at man hargjort en indsats. Derfor kan man faktisk ikke sige, atnu vil man skabe innovation. For det ved man først tilsidst. Det, man kan sige og gøre på forhånd, er atskabe forudsætninger for innovation.Forudsætninger for innovation skabes af ledere ogmedarbejdere i hverdagen. Det handler om, at man ihver eneste handling tager sit udgangspunkt i, hvorvidttingene med fordel kan gøres anderledes. Voresambition med denne bog er derfor at give konkreteindspark til, hvordan innovationsindsatsen kan flyttesind i hverdagen – som en tilgang til alt det, der findersted i driften og i de daglige opgaver i organisationerog institutioner i den offentlige sektor.Der er en Lone i os alle ⁄ 13www.GyldendalBusiness.dk


Det handler om ledelse. Både selvledelse og ledelseaf andre. Det handler om at skabe et anderledes fokusog nye strategiske pejlemærker for arbejdet.Når vi kritiserer den nuværende tilgang til innovation,er det, fordi innovation her reduceres til en metode.Sagt på anden måde, så bliver arbejdet med innovationlige nu gjort til et spørgsmål om hvordan: Vihar behov for innovation – hvordan kan vi arbejdemed metoder, der skaber det?Der er behov for at starte et andet sted. Først når vipå den enkelte institution kan give svar på, hvorfor viskal innovere; hvad vi skal innovere; hvem der skal innovere,kan vi for alvor gøre os håb om at skabe effektfuldeforandringer i de offentlige organisationer.Først når vi har svarene på disse spørgsmål, giver detmening at fokusere på metoderne.Vi kan stille vores pointe op som et regnestykke:Hvorfor × hvad × hvem × hvordan= innovationEnhver, der har haft matematik i folkeskolen, ved, athvis vi udskifter et af disse spørgsmål med et 0 (dvs.et manglende svar), ender vi samlet set med et 0. Meddenne bog ønsker vi at hjælpe offentlige ledere medat stille spørgsmålene og give svarene i lige netop deresorganisation.Du vil opleve, at vi oftere taler om ledelse end innovationi de kommende kapitler. For selv om bogenhandler om forudsætningerne for innovation, så erdet først og fremmest en bog, der handler om, hvordanman leder – i en offentlig sektor, der er udfordretpå ressourcer og effekter. Innovation er ikke noget,der kan vælges til eller fra af den offentlige leder. Det14 ⁄ kend din kerneopgavewww.GyldendalBusiness.dk


er et vilkår. Derfor skal innovation gøres til en del afden offentlige leders tilgang til opgaven. Den gode offentligeleder skal være innovativ. Ikke på temadageog workshops – men i hverdagen.Vores erfaring er, at innovationsbegrebet bliverlangt mere produktivt og håndterligt, når vi arbejdermed det som en tilgang til ledelse frem for som enløsrevet metode. Ikke fordi innovation som metode eruinteressant. Men vigtigt er det, at du som leder er istand til strategisk og velovervejet at vælge og benyttede rigtige og mest hensigtsmæssige innovationsmetoder.Innovation er derfor både metode og mindset. Metodernealene skaber ikke innovationen, hvis ikke derer skabt de rette forudsætninger.Tit bliver innovation beskrevet som mønsterbrud.Men innovation er ikke kun mønsterbrud; innovationer også at kunne identificere og arbejde med mønstret,så det ændres markant – men med afsæt i detbestående. Og det er grundlæggende det, innovationgår ud på. Innovation er ikke noget, der undfanges idet lukkede rum; innovation tager udgangspunkt iden hverdag og virkelighed, der findes. Innovation tagersit afsæt i det bestående.Vores iagttagelser i den offentlige sektor har imidlertidtydeliggjort, at man kun sjældent kan sætte ordpå det bestående – og så har innovationen svære kår.En ledebog til ledere og medarbejdereDenne bog er skrevet ud fra en stor kærlighed til ogrespekt for lederne i den offentlige sektor. Vi bevægeros i vores daglige virke blandt alle dem, der gør enforbilledlig indsats. Vi snakker med dem, lytter til deresudfordringer og refleksioner og deltager i både dereshverdag og deres temadage og workshops. Og detDer er en Lone i os alle ⁄ 15www.GyldendalBusiness.dk


er deres opfordringer og vores fælles frustration overden manglende udfoldelse af det store potentiale, derhar givet os lysten til at skrive denne bog.Ambitionen med denne bog har ikke været atskrive en traditionel ledelsesbog. Det, du sidder medi hænderne, har godt nok de traditionelle kendetegn:sider med tætskrevet tekst, et smart layout, catchyoverskrifter osv. Og den vil formentlig også flere stederblive sat op på hylden sammen med de senesteudgivelser fra danske og internationale ledelsesguruer.Men bogen er først og fremmest skrevet som enlede bog til ledere – og medarbejdere – der leder efternye veje i hverdagen. Det er efter vores mening her,potentialet for offentlig innovation er størst, menogså mest overset.Vi ønsker med bogen at række ud til dem, der primærtfinder deres inspiration i hverdagen og i deresfaglighed – dér hvor det offentlige møder borgeren.Den er skrevet til dem, der i hverdagen står med udfordringerne,uanset om det er praktisk eller strategisk,på borgerservicekontoret eller i parkvæsenet.Det er ikke en bog forbeholdt lederen, det er ikke titlenpå visitkortet, der giver lov til at læse med, menderimod en lyst til at udfordre hverdagen ved at tageudgangspunkt i den.Når du læser de følgende sider, vil du blive provokeret.Det håber vi i hvert fald. Bogen er ikke skrevetfor at påpege, hvad der er rigtigt. Men den er skrevetfor at udfordre din tænkning og din hverdag og påden måde få dig til at reflektere over din egen praksis.TakDenne bog kunne ikke være blevet til uden uvurderlighjælp fra en række personer. Først og fremmes skal16 ⁄ kend din kerneopgavewww.GyldendalBusiness.dk

More magazines by this user
Similar magazines