AFDELING FYN - ADHD: Foreningen

adhd.dk
  • No tags were found...

AFDELING FYN - ADHD: Foreningen

AFDELING FYNBlad nr. 1 | Februar 2013


IndholdFormanden har ordet side 5Café for voksne med ADHD, Sydfyn side 5Mindeord om Annbeth Langager Kjelstrup side 7Café for voksne med ADHD, Odense side 7Søvn side 9”Nye forældre” v/ Karin Sørensen side 13Bowling for de unge side 16Aktuelt fra Folkeuniversitet i Odense side 17Kærlighed i Kaos side 18Bestyrelseslisten side 19FRA REDAKTØRENDeadline for blad nr. 2/2013 er den 24. april 2013: Indlæg sendes til t-homsen@live.dkHvis bladet udebliver, ved adresseændring etc. – kontakt venligst redaktøren.Udgives af: ADHD FYNANNONCER, SATS OG TRYKLokalbladet · Postboks 274 · 8600 SilkeborgTlf. 70 27 17 22 - Kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 · Mail: info@lokalbladet.dk– hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet.ADHD FYN3


Formanden har ordetNår I modtager dette blad, har vi haft generalforsamlingog har afholdt det første kursus. Detvar med Karin Sørensen og var for ”Nye forældre”- som sædvanlig et godt kursus.I december 2012 havde bestyrelsen et planlægningsmøde.Vi besluttede at gøre 2013 til drenge-/mande-år, nu da 2012 var et pige-/kvinde-år.Det er vores hensigt at prøve at nå alle drengei alderen 10/12 år og op til og med voksne mændi løbet af året.Da vi ikke har så store muligheder for at forøgevores økonomi udover det, vi får fra kontingentog blad, vil vi opfordre jer alle til at give os jeresmail-adresse.FormandenSydfynfor voksne med ADHDSted: ”Kontakt mellem mennesker”, Havnegade 3, 5700 SvendborgTid: Den sidste mandag i hver måned kl. 19.00 - 21.00Tovholder og kontaktperson: Thomas Fischer, mail: thomas@tfischer.dkADHD FYN5


Mindeord om Annbeth Langager KjelstrupAnnbeth Langager Kjelstrup (tidligere Jensen) afgikpludseligt ved døden den 5. januar 2013.Annbeth mindes som et rart, venligt og udadvendtmenneske, der har haft stor betydning formange forældre, børn, unge og voksne med ADHD.Hun har specielt haft stor betydning for ADHDFyn, da det var Annbeth, der for mange år sidentog initiativ til at samle en netværksgruppe forforældre til børn med ADHD på Fyn. Annbethhavde det overordnede ansvar for at gruppenkunne eksistere, og der opstod hurtigt i gruppenet behov for at etablere en lokalafdeling på Fyn.Annbeth tog initiativ til at etablere det, der idag er ADHD Fyn og stod for det hårde arbejdemed at grundlægge en lokalafdeling. Hun varden første formand i lokalafdelingen og brugtemeget energi på både lokalafdelingen, på at søgefondsmidler, på at udbrede kendskabet til hvadADHD (DAMP) er for noget, men også på at talemed, rådgive og hjælpe de familier, der havde stortbehov for hjælp. Annbeth gav rigtigt meget af sigselv til andre og var altid parat, når der var nogle,der havde behov for støtte.Det at have kendt Annbeth, har betydet alverdenfor mange familier på Fyn. Annbeths viden omADHD og hendes måde at formidle sin viden påhar inspireret mange familier til at sætte sig indi, hvilke vanskeligheder ADHD medfører, og til atsætte sig ind hvordan vi som familier kan hjælpeog støtte vores børn til et bedre liv med ADHD.Vi vil her mindes Annbeth med varme følelserog mindes hende med stor tak for hendes indsatsog sende vores dybeste kondolence til Annbethsfamilie.På vegne af ADHD FynKarin SørensenKirsten HøjsgaardOdensefor voksne med ADHDCafeen i Odense er blevet lukket pr. 23. januar 2013.ADHD FYN7


SøvnBling. Klokken er to om morgenen. Et eller andetvækkede mig, og nu myldrer tankerne frem sombørnehavebørn på udflugt: Ting jeg skal huske imorgen, ting jeg burde have husket i går, ideer tilting jeg kunne gøre, løsningsmodeller til problemerpå arbejdet, bekymringer om økonomi, arbejdet,den generelle samfundsudvikling... og så videreog så videre og så videre.Søvnproblem er en ting, der synes at væreforholdsvis normalt blandt ADHD’ere.Her er mine erfaringer med, hvad der kan gøredet nemmere at sove.VanerVores krop husker.Det kan vi bruge.Så sørg for at gå i seng på det samme tidspunkthver aften. Gerne før midnat, da der er belæg for,at søvnen, vi får umiddelbart før og umiddelbartefter midnat, er den bedste søvn vi kan få.Lav nogle ritualer før sengetid.At børste tænder og gå på toilettet er selvfølgeligen del af det, men gør lidt mere ud af det. Laven lille eftertænksom periode som forberedelsetil sengetid, hvor du tænker efter, hvad der sketei dag og gør dig færdig med det. Eventuelt tænkover hvad du som følge deraf skal gøre i morgen,så er det af vejen.(Du må gerne kalde eftertænksomheden meditationeller mindfulness, hvis du vil).Efter et stykke tid vil kroppen have registreret,at når du går i gang med dette, så er det fordi duer på vej i seng. Af samme grund skal du modståfristelsen for, hvis du kommer i tanker om nogetdu burde have gjort, at rende ud og forsøge at gøredet. Føj det til listen for i morgen. Det er alligevelfor sent i dag, og det ville ødelægge mønsteret.I sengen foretager man sig basalt set kun tingforbundet med at sove. Ikke noget med at vænnedig til at gå på internettet i sengen eller lige skrive/svare på emailen eller smsen. Sluk telefonen førdu går i seng eller sæt den på lydløs. Den bør kunanvendes som vækkeur.Hvis du vågner om natten, og tankerne begynderat myldre, så gør et af to:1: Bliv liggende og forsøg at koncentrere digom noget mere umiddelbart end tankemylderet.Jeg ligger gerne og kontrollerer efter at alle minemuskler er afslappede. Det er forbløffende, hvormange spændinger vi har i kroppen til dagligt.Jeg starter enten fra nakken eller fra lænden ogbevæger mig skiftevis nedefter og opefter. Nårjeg når til hovedet/tæerne starter jeg forfra, fordet skal nok passe, at nogle muskler har set deressnit til at spænde op igen.Fortsættes side 11ADHD FYN9


2: Hvis det ikke vil lykkes, så stå op i en periode.Kig på stjernerne, bladr i et blad, læs lidt i noget,der ikke er for fascinerende. Husk at formålet er,at køre hjernen træt, ikke at vække den. Så snartdu begynder at føle, at øjnene bliver tunge, såtilbage i seng igen.Mad og drikkeDet kan godt være, at det føles godt at spise etstørre måltid umiddelbart før du går i seng.Eller at drikke tre øl.Eller drikke to kopper kaffe.Det er det ikke. Du kan vænne kroppen til meget,og derfor kan det godt være, at den er vænnettil, at det er mønsteret, og så forsøger den efterbedste evne at leve op til det.Men det er ikke godt, og det hjælper ikke processen.Mad i form af aftensmad skal spises to-tretimer før sengetid. Ellers skal kroppen poste energii fordøjelse og kan ikke slappe af: Det vil sige, detkan godt være du føler dig træt, men det er fordidin krop er på overarbejde og ikke kan fodre dinhjerne så godt. Selv om du tror du falder i søvn, erdet en let søvn, som let kan forstyrres.Alkohol giver en bedøvet søvn, ikke rigtig søvn.Du får navnlig ikke den dybe søvn, som er denvigtigste. Og din lever er på overarbejde.Kaffe er en stimulans. Jeg ved godt at der erdem, der hævder, at de sover bedst efter to kopperaftenkaffe. Og det er da muligt, at der findesnogle enkelte, hvis kropskemi er helt anderledesend alle andres.Hvis det er ADHD’ere, mistænker jeg dem for atbruge det på samme måde som dem, der har behovfor Ritalin for at sove: En måde at bringe fokus tilhjernen, så tankemylderet stopper. Men det varerjo lige præcis så længe hjernestimulansen varerved, og så er den gal igen. Hvis du ikke alleredehar gjort det i 20 år, så lad være.At få rørt sigHvis kroppen ikke har lavet noget hele dagen,hvorfor skulle den så føle sig træt? Sørg for atfå rørt dig. Om ikke andet så en rask gåtur efteraftensmaden eller sådan noget. For dem medmeget H (som i Hyperaktiv) i deres ADHD er detnok ikke så stort et problem, men for de mereADD-agtige kan det være et problem at kommeud af starthullerne.Jeg kan kun opfordre til at få det gjort. En fysiskbrugt krop er langt mere tilbøjelig til at give efterfor søvnen, end en som ikke har lavet noget.Bortset fra at man generelt får det bedre afat røre sig.Konsekvenser af ikke at etablere mønstreNår man er ung, kan man slippe afsted med enmasse, og det virker ikke som noget problem.Blive oppe og feste til den lyse morgen og såsove til midt på eftermiddagen. Det er da ikkenoget problem.Blive oppe den halve nat, fordi der er der arbejdsro.Ikke noget problem, jeg kan sove længei morgen/gå tidligt i seng.Men lyt til mig: Det varer ikke ved.Folk, der siger, ”jeg kan sove når jeg bliver gammel”,ved ikke hvad de taler om.Efterhånden som man bliver ældre bliver søvnet privilegium. Man sover mindre, javel. Men detbetyder ikke man har sovet nok. Mange ældremennesker har sovet 5 timer om natten og gårså omkring og er dødtrætte hele dagen. Man kanikke sove på kommando længere, og man soverlettere og er nemmere at forstyrre.Jo bedre mønstre du har, jo mere og bedre vildin søvn være, både nu og når du bliver ældre.Og jo bedre du har sovet om natten, jo merevil du være i stand til at få ud af din dag.Det er da værd at tænke over.Af Thomas FischerADHD FYN 11


”Nye forældre” v/ Karin SørensenLørdag den 19. januar 2013 afholdtADHD Fyn kursus for forældretil børn med nylig diagnose.Kurset blev holdt på Paarup skolei Odense.Foredragsholder var Karin Sørensen som harmange års erfaring med ADHD/ADD privat samtinden for psykiatrien, hvor Karin arbejder til daglig.Karin er også uddannet voksenunderviser. Kariner fantastisk til at komme rundt i alle hjørnermed hensyn til problemer i en familie med børnmed ADHD og problemerne uden om familien.Karin kender selv til problematikken med ADHDi familien.Der var en del tilmeldte til kurset. Hver enkeltfamilie havde mulighed for at fortælle lidt omderes situation. Ud fra dette sammensatte Karinresten af dagen. Holdet var ikke større end at dervar tid at gå lidt i dybden med aktuelle problemstillinger,hvilket gav den enkelte noget med hjem.Karin gennemgik generelt hvad det egentligvil sige at have ADHD/ADD, og hvorfor man såtænker lidt anderledes.I frokostpausen gik snakken livligt mellemdeltagerne, der blev udvekslet mange gode rådFortsættes side 15ADHD FYN 13


og erfaringer. Det var rart at se, så nemt folk fikkontakt til hinanden.Karins levende måde at fortælle på, gjorde atdet ikke blev så ”teknisk” at høre på.Der blev givet en del gode eksempler, som varså ”visuelle” at det gjorde det nemt at forstå - ogfik lattermusklerne i gang.Skrevet af Dorte ThomsenADHD FYN15


Bowling for de ungeSøndag den. 11. november 2012 prøvedeADHD Fyn, noget nyt.ADHD Fyn havde inviteret til bowlingmed brunch for de unge mellem 15 – 25 år,med diagnosen ADHD/ADDFormålet med dette var, at de unge menneskerkunne få mulighed for at skabe kontakttil andre i samme aldersgruppe, somman så kunne sludre med, evt. snakke lidtom hvordan de hver især tackler forskelligeting i hverdagen. Men mest af alt for at deskulle have det sjovt.Arrangementet i sig selv var en succes.Det tog ikke langt tid for de unge at ”tø”op. Der blev grinet og snakket. Og den godestemning fortsatte ved spisningen. Det blevefterspurgt af de unge om det var noget derkom igen, og det vil vi gerne forsøge at gøretil en tradition, på lige fod som ”familie”-bowlingen. Desværre kom der afbud i sidsteøjeblik, og et par stykker valgte helt, bareat blive væk.Skrevet af Dorte Thomsen16ADHD FYN


Aktuelt fra Folkeuniversitetet i OdenseADHDVed specialpsykolog Lone H. Møller, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense ogafdelingslæge, ph.d. Allan Hvolby, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling Esbjerg13122Tidspunkt: 1 MANDAGE 17.15-21.15 (18/3)Tilmelding: Folkeuniversitetet i Odense, Syddansk Universitet,5230 Odense M, tlf. 65 50 27 72, e-post: fu@fuo.sdu.dkwww.fuodense.dkADHD FYN17


Kærlighed i KaosNu skal der effektmåles pådet danske forældretræningsprogram Kærlighed i KaosADHD-foreningen har modtaget en donation fraTrygFonden, som gør det muligt at effektmåle påforeningens forældretræningsprogram for forældretil børn med ADHD 3-9 år.Forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaoser udviklet i 2010 og pilottestet i 2011. Programmetbestår af et kursusforløb, hvor forældrenemødes en gang om ugen i 12 uger under ledelseaf to frivillige forældretrænere. Resultaterne frapilotprojektet peger på, at en deltagelse på kursetmedfører styrkede forældrekompetencer, en nemmerehverdag, færre konflikter og gladere børn ogvoksne. På baggrund af pilotprojektet konkludererevalueringen derfor, at Kærlighed i Kaos kan hjælpefamilierne til et bedre familieliv. Denne effekt skalnu måles videnskabeligt i et samarbejde med SFI,Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.Effektmålingen udføres ved et randomiseret,kontrolleret forsøg. Ca. 140 forældre udfylder etspørgeskema om deres familieliv og barnets adfærdog trivsel. Baseret på en lodtrækning fordelesde herefter i to grupper. Den ene gruppe starter påkurset, mens den anden gruppe venter på andenrunde af kurset. Undervejs måles der jævnligt hosbegge grupper. Effekten af kurset viser sig, nårkursusdeltagernes svar sammenlignes med svarfra forældrene i den gruppe, der ikke er startet påkurset endnu.ADHD-foreningen vil forankre indsatsen i foreningenslokalafdelinger rundt om i landet. Dedeltagende lokalafdelinger vil hver køre to runderaf forældretræningsprogrammet. Programmetledes af frivillige forældretrænere med en professionelbaggrund, som bliver uddannet af ADHDforeningeni at undervise forældrene. Forældrenemødes en hverdagsaften om ugen i 2½ time, ogder vil være mulighed for støtte til pasning af børnene.Forældrene undervises blandt andet i ADHDhos børn, anerkendelse, positiv kommunikation,konflikthåndtering og strukturering af dagligdagen.En international Cambell-oversigt foretagetaf SFI i 2011 fandt kun 5 undersøgelser egnedetil utvetydigt at fortælle os noget om effektenaf forældretræning på ADHD-området. En forskningsbasereteffektmåling af Kærlighed i Kaos vilderfor bidrage med efterspurgt og vigtig viden omværdien af forældretræning.Projektet indledes 1/3-13 og løber i to år. Deter ADHD-foreningens ønske herefter at kunneforankre forældretræningen lokalt og gøre dengratis tilgængelig for forældre til børn med ADHD3-9 år. Således får forældrene mulighed for påegen hånd at vælge en indsats, som kan forebyggevanskelighederne i familien på et tidligt tidspunkt.For yderligere information kontakt projektlederAnna Furbo Rewitz på tlf. 53729909 eller mailafr@adhd.dk eller udviklingschef Lene Buchvardtpå tlf. 41414035 eller mail lb@adhd.dk18ADHD FYN


BestyrelsenFormandKirsten Højsgaard FoghTlf: 66 13 28 69NæstformandGrete JensenTlf: 66 17 50 32KassererUlla WichmannSekretærLise Lotte NielsenØvrige bestyrelsesmedlemmerDiana SkernbyDorte Thomsen - E-mail: t-homsen@live.dkMy BarleboSuppleanterPaw PettersonBirgit JensenLokalforeningens e-mail:fyn@adhd.dk

More magazines by this user
Similar magazines