Dansk Økonomi Efterår 2006 - De Økonomiske Råd

dors.dk

Dansk Økonomi Efterår 2006 - De Økonomiske Råd

Hovedtræk i konjunkturvurderingenBredt funderetefterspørgselsvækstHøj udenlandskvækst …… medfører højeksportvækstFortsat høj vækst idet private forbrugDet seneste 1½ år har der været en høj og bredt funderetvækst i efterspørgslen, både i det private forbrug, investeringerog eksport. Efterspørgslen ventes at stige over 7 pct. iår, gradvist aftagende til ca. 2½ pct. i 2008-09, jf. tabel I.1.De seneste års fremgang i den danske eksport af varer erfortsat i indeværende år som følge af den positive udviklingi aftagerlandene. Væksten i USA er på det seneste aftaget,mens der er fremgang i Europa. Efter en periode med gentagnerenteforhøjelser har Fed i lyset af de mere afdæmpedevækstudsigter i USA valgt at holde renten uændret på 5,25pct. i de seneste måneder. Derimod har ECB sat renten op ieuroområdet, senest til 3,25 pct., og der er udsigt til yderligereen renteforhøjelse i år. På baggrund af de positiveinternationale vækstudsigter ventes det, at den danske vareeksportstiger med knap 10 pct. i 2006. I de kommende årskønnes vareeksportvæksten gradvist at aftage til ca. 3½pct. i 2009, efterhånden som væksten i udlandet igen normaliserespå et lavere niveau.Væksten i det private forbrug har været kraftig i det førstehalve år af 2006, og flere indikatorer peger på en fortsatrobust forbrugsvækst de kommende år. Forbrugertillidenhar været svagt aftagende igennem første halvår, men liggerstadig på et højt niveau, hvilket sædvanligvis er et udtrykfor udsigt til en høj vækst i det private forbrug. Huspriserneer steget kraftigt gennem 2006, og det øger forbrugsmulighederne.Beskæftigelsen stiger fortsat og ventes atforblive høj. Dette øger indkomsten nu, og – måske lige såvigtigt – det skaber større sikkerhed for fremtidig indkomst.Det private forbrug ventes på den baggrund at stige ca. 4½pct. i år, hvilket er lidt mere end sidste år. Også i de kommendeår ventes en relativt høj forbrugsvækst.19

More magazines by this user
Similar magazines