t kirkenyt kirkenyt irkenyt kirkenyt kirkenyt kirke t ... - Kvaglund Kirke

kvaglundkirke.dk

t kirkenyt kirkenyt irkenyt kirkenyt kirkenyt kirke t ... - Kvaglund Kirke

KvaglundKirkebladNr. 1 marts • april • maj 2005Lad de små børnkomme til mig...side 4Flodbølgen . . . . . . . . . læs side 3Ægteskabsskole . . . . . læs side 7Påske i kirken . . . . . . læs side 10Legestue . . . . . . . . . . læs side 12Børnesiden . . . . . . . . læs side 14


Nyttigt at vide- når et barn er fødtanmeldes det til kirkens kontor senest to hverdageefter fødslen. Forældrenes attester og CPR nr.medbringes eller vedlægges.- når barnet skal døbeshenvender man sig på kirkekontoret, hvor dåbstidspunktetaftales.- når barnet skal navngiveshenvender man sig på kirkekontoret. Beggeforældre skal underskrive en formular med barnetsnavn.- når to skal giftesaftales tidspunktet med kirkens kontor. Parret retterhenvendelse til bopælskommunen om udstedelseaf prøvelsesattest. Forløbet af bryllupshandlingenaftales med den præst, der skal foreståhandlingen.- når der er dødsfald i familienaftales tidspunkt for begravelseshandlingen medkirkens kontor og en af kirkens præster. Forløbetaf handlingen aftales med den præst, der skalforestå handlingen. Man er i øvrigt altid velkommentil at henvende sig til kirken eller præsternemed spørgsmål vedrørende begravelsen.Samtale med en præstDu er altid velkommen til at henvende dig til JensFischer-Nielsen eller Georg Græsholt for at få ensamtale.GudstjenesteGudstjenestelisten bekendtgøres i kirkebladet(ændringer i forhold til listen kan forekomme),Ugeavisen Esbjerg, JydskeVestkysten og på kirkenshjemmeside, www.kvaglundkirke.dkUdlån af lokalerUdlån af kirkens lokaler bestyres af kirketjenerne.De træffes bedst om formiddagen kl. 8-13 påtlf. 21281066.2Kvaglund Kirkes kontor Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 75141066, fax 75141033Hjemmeside: www.kvaglundkirke.dk. Kontortid: hverdage kl. 10-12Kirkesekretær Hanne Gram Larsen, e-mail: sekretaer@kvaglundkirke.dk, tlf. 75141066SognepræstSognepræstJens Fischer-Nielsen, Granlunden 35, 6705 Esbjerg Øtlf. 75143529, fax 75143569, e-mail: jensfn@kvaglundkirke.dkIngen fast træffetid. Ring når som helst, dog helst ikke mandag.Georg Græsholt (ansat på halv tid), Vesterled 45, 6851 Janderup,tlf. 75258207, fax 75259207, e-mail: georg.g@os.dkTræffes dagligt undtagen mandag.Sognemedhjælper Vagn Dahl Nielsen, Karinevej 38, 6800 Varde, tlf. 24454066 / 75221191e-mail: vagn@kvaglundkirke.dkKirketjener Erik Lund, Søndergårds Allé 2, 6700 Esbjerg, tlf. 21281066 / 75129124Margrethe Aggerholm (ansat på halv tid),Sønderhaven 3, 6700 Esbjerg tlf. 21281066 / 75127527Organist og korleder Lene Kastrup, Stengårdsvej 8, 6. nr. 3, 6705 Esbjerg Ø,tlf. 22155232 / 75145232, e-mail: organist@kvaglundkirke.dkMenighedsrådetFormand Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53, tlf. 75141391email: karinbk@kvaglundkirke.dkNæstformand Hanne Gram Larsen, Egelunden 77, tlf. 75141705Kirkeværge Leif Kærgaard, Sdr. Skadsvej 40, Skads, tlf. 75165400Øvrige medlemmer Gladys Bediako Bruun, Egekrattet 10, st.th.,Verner Fonnesbæk, Fyrrelunden 41, tlf. 75142458Mai-Brit Hebsgaard, Fyrrelunden 31, tlf. 75143164Svend Bjerrum Jensen, Gabelsparken 25, Bramming, tlf. 75144661Anni Kathrine Lodberg, Slåenvej 81, tlf. 75132970Poul Martin A. Nielsen, Hovedvej A1 nr. 29, Bramming, tlf. 75470244Kurt Nørgaard Pedersen, Hassellunden 7, tlf. 751450701. suppleant Berith Nord Hansen, Rolfsgade 27.1, tlf. 75457680RedaktionJens Fischer-Nielsen og Vagn Dahl Nielsen (ansvarshavende redaktør)Næste kirkeblad udkommer 1. juni 2005Indlæg afleveres på kirkens kontor senest 1. maj 2005


Flodbølgenaf Jens Fischer-NielsenDet var en katastrofe af ufatteligedimensioner som 2. juledag ramteSydøstasien. Den har kostet over300.000 menneskeliv – flest lokalemennesker rundt om Det indiskeOcean, men også flere tusindeturister. Derudover har den lemlæstetutroligt mange menneskerpå krop og sjæl og har revet husog hjem og eksistensgrundlag bortfor millioner.I Kvaglund Kirkes menighed er derfolk både fra Indonesien, Sri Lankaog Indien - og nogle kendermennesker, som har mistet dereskære eller er berørt på andenmåde.Hvor er Gud henne?Så megen død, så megen ødelæggelseog lidelse og nød. På et øjeblik. Viblev chokerede. Vi så i et nu, hvorskrøbelige og små vi mennesker er,når naturens kræfter slipper løs. Hvorer Gud henne i alt dette? Hvorfor forhindredehan ikke denne katastrofe iat ske? ”Han, som kan stormen binde,hvem bølgen lyde må” (Salmebogennr. 36 vers 1), hvorfor gjorde han ikkenoget?Ingen kan svare på det, for Gud harikke givet os noget svar.Men vi ved fra Guds ord i vores Bibel,at siden ”syndefaldets dag” (1. Mosebogkap. 3) lever vi mennesker i syndensog dødens verden. Og vi harikke fået noget løfte fra Gud om, at viskal være fri for at blive ramt af sygdom,ulykke og død. Heller ikke selvom vi tror på ham af hele vort hjerte.Verden braser også sammen for mennesker,der beder til Gud hver dag.Men Gud er der for os i alle slagstider. Gud elsker alle mennesker, asiatereog europæere og alle andre.Guds kærlighed viser sig tydeligst i athan trådte ind i vores verden, hvorhan selv måtte lide og dø. Men hanopstod fra graven igen, og hos hamkan vi møde Guds kærlighed og tilgivelse.I troen på ham er der ingenstraf, men derimod tilgivelse og dertilet håb om opstandelse og evigt liv,uanset hvor hårdt vi måtte blive ramther i dødens verden.Guds kærlighedtil verden viser sig ofte i nødsituationerpå den måde, at han lægger godetanker i hjerterne på de folk, som harevne og kapacitet til at hjælpe. Detskete også denne gang. Enddameget effektivt ved hjælp af medierne.– Blev medierne så Guds tjenere?Ja, på deres larmende og ofte provokendemåde råbte de danskerne op –og det blev den største indsamlingnogensinde. Du fik forhåbentlig ogsågivet dit bidrag. ”Gud elsker en gladgiver!” (2. Kor. 9,7). Han elsker at sesine børn på jorden vise omsorg forhinanden. Tænk om flodbølgen kunnekalde noget godt frem i os? Tænkom flodbølgen kunne hjælpe gamlefjender til at bilægge stridigheder – såkunne der måske endda spares fleremenneskeliv end dem som er gået tili flodbølgen? Det kunne også ske,hvis flodbølgen fik de rige lande til ateftergive de fattige landes gæld. Hvisde onde ting som sker i syndens ogdødens verden, kunne sætte noglegode reaktioner i gang – kunne en nyog ophøjet mening vise sig: Meningensom ligger i, at vi spreder Gudskærlighed ved at tage os af hinanden.3


Jesus: ”Lad desmå børnkomme til mig”af Jens Fischer-NielsenDe fleste mennesker i Danmark fårderes børn døbt – men mange errådvilde med hvad der skal ske efterdåben.Vi døber børnene til at være ”Jesudisciple”. Jesus sagde: ”Gå ud og gøralle folkeslagene til mine disciple idetI døber dem og oplærer dem…”. Deter på hans ord der holdes dåb. Det erogså på hans ord at der skal oplæres.For børn er det ikke noget problem attro på Gud, selv de ikke kan se ham.Utallige ”hvad siger børn om Gud-vitser”bekræfter børns umiddelbarhedoverfor Gud. Her et par stykker:- "Det er typisk Gud at være god." (Jenny6 år).- "Gud kommer egentlig fra Gudhjem."(Lars Henrik 5 år).- "Reeza tror ikke på Gud, han tror påAllan." (Kate 6 år).- "Guds mor hedder Gudmor. Hun ermor til alle hans børnebørn: Moses,Jesus og Julemanden." (Henrik Andre7 år).Hvorfor kan mange børn i det langeløb ikke bevare deresfortrolige forhold tilGud? Og hvorforer der mangevoksne og halvvoksne,f.eks.konfirmander, somsiger, at de aldrigblev ledt ind i troenpå Gud? Hvorfor erder mange nybagte forældre, somikke aner hvad de skal gøre medoplæringen efter dåben? Det skyldeset traditionstab – arven er ikke naturligtgivet videre.4Traditionen kan samles op igenHvis man anser Gud for død og bortemed sidste generation er det selvfølgeligsvært at se betydningen af disseting, men er man positiv - hvad jegtror mange er – så er det forholdsvislet at samle traditionen op igen. Jegvil beskrive nogle konkrete muligheder.Men for at få styrket din egenviden og identitet som kristen, er detmåske en god idé at deltage i et af kirkenskristendomsundervisningstilbudfor voksne. F.eks. Alpha-kursus tilefteråret. Her er nogle konkrete mulighederfor at samle traditionen op:Aften-putte-ritual- Læs en almindelig historie alt efterbarnets alder.- Læs et afsnit fra Børnebibelen ogsamtal evt. om hvad der blev læst,eller hvad der ses på billedet ibogen.- Spørg barnet: - Hvad skal vi sigeGud tak for i dag? - Hvad skal vibede Gud om i dag?- Sig nogle korte takke-ord og bønnerover emnerne. Man kan ogsålade barnet selv formulere nogle afbønnerne eller gøre det i fællesskab.- Sig Fadervor sammen – ved gentagelsehelt fra fødslen lærer barnetFadervor udenad.- En aftensang.- Evt. velsignelsen og et kors påpanden med pegefingeren.Mulige aftensange:Nu lukker sig mit øje (salmebogen nr.789)Jeg er træt og går til ro (salmebogennr. 770)


O Jesus, du min glæde (salmebogennr. 759, vers 6).Det gælder om at begynde helt frabarnet er spæd med aftenbøn ogaftensang. Når barnet forstår lidt, kanman tage læsningen med.BordritualerDer er god mening i at holde fast vedi det mindste ét fælles måltid i familien.I forbindelse med det måltid kanman gøre et eller andet som giveridentitet som kristen familie. Man kanevt. synge/sige et bordvers. Man kanf.eks. læse fra en familie-andagtsbog,bede Fadervor, synge en bordsang,prøve at huske et bibelvers, bede enkort bøn i kor, som man i fællesskabhar forfattet. Man kan tage hinanden ihænderne rundt om bordet og syngeeller sige det sammen, som man harvalgt at gøre.Her er et par bordsange:Alle gode gaverde kommer ovenned,så tak da Gud, ja, pris dog Gudfor al hans kærlighed!(salmebogen nr. 730)- Glædens Herre, vær du gæstved vort bord i dag.Gør vort måltid til en festefter dit behag.- For de gaver som du gi’rtakker vi dig, Gud.Gud, som hører før vi be’r,priset være du(Melodi og tekst: Hans D. Stern,Børnesangbogen, Unitas Forlag)Spontane situationer- Prøv at snakke med børnene omGud, når de spørger. Gå med ind ideres undren; det er vigtigere end athave de rigtige svar parat.- Hvad gør man hvis ”ungen” ikke vilsove og har kørt sig selv helt op?Syng en sang! Jeg har utallige gangevandret rundt med et barn på armenog sunget en af nedenstående småbørnesange igen og igen – til sidstfaldt barnet til ro.Små sange til spontane situationer:”Hvem skabte stjernerne” - ”Jeg er tryghos dig” eller ”Gud elsker dig”De står i følgende 2 sangbøger mednoder: ”Syng med”, kr. 69, og ”Syngog mal”, kr. 129,95. Begge kan købesi kirkens bogsalg.Og denne her som er meget let:(Mel. ABCDEFG…)Jesu lille lam jeg er,på sin skulder han mig bær’.Over bjerg og gennem dale,op til himlens lyse sale.Jesu lille lam jeg er,på sin skulder han mig bær’.KirkegangGudstjenesten er for alle aldersgrupper.Mange børn elsker børneprogrammet,som er midt i gudstjenesten.Børnene hører bibel-fortælling,maler en tegning, synger, leger. Denøvrige tid er de med i gudstjenesten,og det gør ikke noget at man kan seog høre dem. Ved altergangen, hvorbørnene også er velkomne, brugesalkoholfri druesaft. Vis børnene vejen– tag dem med i kirke på søndag! Hardu spørgsmål til ovenstående, ringeller skriv. Tlf. 75143529 ellerjensfn@esenet.dk.5


Salmesangsafteneri marts, april og maj- for alle, som godt kan lide at synge salmer, og gerne vil lære nogle nye!Vi mødes en gang om måneden og synger kendte og ukendte salmer fra dennye salmebog. I foråret mødes vi:torsdag den 17. martstorsdag den 14. aprilog torsdag den 19. maj- alle aftener kl. 19-21.Man behøver ikke at forberede sig hjemmefra. Men til dem, der synes, det ersjovt at have læst lidt på ”lektien” derhjemme, kan vi oplyse, at vi i marts vilsynge påskesalmer (nr. 218-279), i april pinsesalmer (nr. 280-345) og i maj lovsangeog salmer om Jesus (nr. 1-70).Vi når selvfølgelig ikke dem alle sammen igennem, men koncentrerer os omde 10-15 stykker, vi godt kan lide - eller gerne vil lære.Alle er velkomne!Venlig hilsen, Lene Kastrup og Georg GræsholtKvindernes2005InternationalBededagfredag 4. martsDet er vigtigt vi lærer børn at bede til Gud. Vigtighedenbliver ikke mindre, når vi bliver voksne. Verden oversamles kvinder hvert år på den første fredag i martsmåned for at bede sammen - på tværs af kirkesamfund.I år samles kvinderne til bededagen6fredag d. 4. marts i Frelsens Hær, Skolegade 55Der er kaffebord og frit samvær fra kl. 15.00.Bededagsmødet afholdes kl. 16.00Kvinder fra alle kirkesamfund er velkomne.


SogneudflugtenÆgteskabsskoleTorsdag 3. marts kl. 19.30 er der igenægteskabsskole. Denne aften handler det omLivskriser - og deres indvirkning på parforholdet.Hvordan kommer man styrket igennem?Underviser er psyko- og familieterapeut Mads Noer.Entré kr. 20 inkl. kaffe/te/vand.FamilieudflugtÅrets familieudflugt går til det sønderjyskelandskab, så vi kan få etindtryk af denne del af Danmark,nyde forårets sol og varme og fånogle sjove timer sammen.Tag familiens madpakker med, - såfinder vi et rigtigt godt sted, hvor vikan spise dem.Så går turen til Hygum Hjemstavsgård,som er et levende museum.Her får vi en rundvisning og hører omalt muligt, der har at gøre med egnenog gamle dage.Familieudflugten begynder ved kirkenkl. 11.45 - og vi forventer at være tilbagekl. ca. 17.00.Turen foregår i private biler - tilmeldingnødvendig. Hent program i kirkenefter påske.Prisen forventes at blive 40 kr. forvoksne, og for børn 6 - 13 år 20 kr.Sæt X i kalenderen ud for søndagden 12. juni. Det bliver dagen forsommerens store bustur tilspændende steder i Danmark. Vibringer mere om udflugten og omtilmelding i næste nummer af kirkebladet.Reservér allerede nudatoen!Fra sidste års bustur7


Kirkekalender · marts - april - maj 2005Marts8MajSøndag den 1. 5. søndag efter påskekl. 10.30 Jens Fischer-Nielsen ☺Tirsdag den 1.kl. 14.30 HyggeeftermiddagTirsdag den 3.kl. 14.30 50 år og i gang med uddannelsetil lærer v/Inga KærgaardTorsdag den 3.kl. 19.30 Livskriser v/Mads P. NoerTorsdag den 5. Kristi Himmelfartsdagkl. 10.30 Jens Fischer-Nielsen ☺kl. 11.45 FamilieudflugtSøndag den 6. Midfaste søndagkl. 10.30 Jens Fischer-Nielsen ☺kl. 12.00 SogneindsamlingSøndag den 8. 6. søndag efter påskekl. 10.30 Georg Græsholt ☺Tirsdag den 8.kl. 14.30 Himmelekspressen v/Joan ViborgMandag den 9.kl. 18.00 Picnic - International Christian GroupTorsdag den 10.kl. 19.30 Opbyg et solidt grundlag - Ægteskabskursus, 1. aftenTirsdag den 10.kl. 14.30 Aktivitetsgrupper - bibelgruppe, spil og snak, håndarbejdeSøndag den 13. Mariæ Bebudelsesdagkl. 10.30 Jens Fischer-Nielsen ☺Mandag den 14.kl. 18.00 Paul …. video, part II - International Christian GroupTorsdag den 12.kl. 19.30 Et godt sexliv - Ægteskabskursus, 6. aftenSøndag den 15. Pinsedagkl. 10.30 Jens Fischer-Nielsen ☺Tirsdag den 15.kl. 14.30 Aktivitetsgrupper - bibelgruppe, spil og snak, håndarbejdeMandag den 16. 2. pinsedagkl. 10.30 Georg Græsholt ☺Torsdag den 17.kl. 19.30 Kunsten at kommunikere - Ægteskabskursus, 2. aftenTirsdag den 17.kl. 14.30 Troshistorier - forskellige personer fortællerSøndag den 20. Palmesøndagkl. 10.30 Jens Fischer-Nielsen FamiliegudstjenesteTorsdag den 19.kl. 19.30 Kærligheden i funktion- Ægteskabskursus, 7. og sidste aftenTirsdag den 22.kl. 14.30 Påskeforberedelser v/Hanne Gram LarsenSøndag den 22. Trinitatis søndagkl. 10.30 Jens Fischer-Nielsen ☺Torsdag den 24. Skærtorsdagkl. 18.00 Fælles Spiseaftenkl. 19.30 Jens Fischer-Nielsen NadvergudstjenesteMandag den 23.kl. 18.00 International Christian GroupFredag den 25. Langfredagkl. 10.30 Georg Græsholt ☺Tirsdag den 24.kl. 14.30 HyggeeftermiddagSøndag den 27. Påskedagkl. 10.30 Georg Græsholt ☺Torsdag den 26.kl. 19.00 MenighedsrådsmødeMandag den 28. 2. påskedagkl. 10.30 Jens Fischer-Nielsen ☺Søndag den 29. 1. søndag efter trinitatiskl. 10.30 Jens Fischer-Nielsen ☺Tirsdag den 29.kl. 14.30 Hyggeeftermiddag


Torsdag den 31.kl. 19.00 MenighedsrådsmødeAprilSøndag den 3. 1. søndag efter påskekl. 10.30 Jens Fischer-Nielsen ☺Tirsdag den 5.kl. 14.30 Overgang fra anden tro til kristendomv/Helen Mikkelsen og Swarnjit KaurTorsdag den 7.kl. 19.30 Konfliktløsning - Ægteskabskursus, 3. aftenSøndag den 10. 2. søndag efter påskekl. 10.30 Jens Fischer-Nielsen ☺Mandag den 11.kl. 18.00 Bible Quiz - International Christian GroupTirsdag den 12.kl. 14.30 Aktivitetsgrupper - bibelgruppe,spil og snak, håndarbejdeTorsdag den 14.kl. 19.30 Tilgivelsens kraft - Ægteskabskursus, 4. aftenFredag den 15.kl. 18.00 Fælles Spiseaften - To unge piger fra kirken fortællerom ophold i udlandetSøndag den 17. 3. søndag efter påskekl. 10.30 Georg Græsholt ☺Tirsdag den 19.kl. 14.30 Bangladesh Lutherske Kirke 25 årv/Jens Fischer-NielsenTirsdag den 31.kl. 14.30 Jobs Bog - en tegneserie af Peter Madsen v/VagnDahl NielsenBørner altid velkomne i kirkens søndagsbørneklub under prædikenenved de gudstjenester, der er mærket med ☺KirkekaffeDer er kirkekaffe efter alle gudstjenester. Alle er velkomne til atgå ind i menighedssalen til kaffe/te/vand. Hvis man har tid, lystog kræfter til at tage ansvar for kirkekaffen en søndag, kan manskrive sig på en liste.KirkebilÆldre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til kirkens gudstjenesterog arrangementer. Bilen bestilles ved henvendelse tilkirkens kontor kl. 10.00 - 12.00 på tlf. 75 14 10 66 eller direktehos Taxa på tlf. 75 14 45 00.Faste ugedage:Mandag kl. 13-16 MødestedetTirsdag kl. 16-17 BørnegospelOnsdag kl. 10-12 LegestueTorsdag kl. 9.30 KvindeklubTorsdag kl. 13-16 Mødestedet medfællesspisning (kl. 13.30)Torsdag kl. 14.30 Bøn i kirken for menighedenTorsdag kl. 15.30 Børneklubben 1 /2 4Torsdag kl. 15.30 Kirkekoret øverSøndag kl. 10.30 Gudstjeneste med kirkekaffeMenighedsrådets møderMenighedsrådets møder er offentlige. Som regel afholdesder møde fjerde torsdag i måneden kl. 19.00, dog ikke i juliog december.Dagsorden og udskrift af menighedsrådets beslutningsprotokoler fremlagt til gennemsyn på kirkekontoret fem hverdagefør mødets afholdelse.Torsdag den 21.kl. 19.30 Forældre og svigerforældre - Ægteskabskursus, 5. aftenFredag den 22. Bededagkl. 10.30 Jens Fischer-Nielsen Konfirmation (7A)Søndag den 24. 4. søndag efter påskekl. 10.30 Jens Fischer-Nielsen Konfirmation (7C)Mandag den 25.kl. 18.00 International Christian GroupTirsdag den 26.kl. 14.30 HyggeeftermiddagTorsdag den 28.kl. 19.00 Menighedsrådsmøde9


Pilgrimsvandringi kirken tirsdag 22. marts kl. 18-22samt Skærtorsdag aften.Kunstværker over versene i ”Hil digfrelser og forsoner” udgør stationerneved årets pilgrimsvandring.Det er kunstneren Helle Noer, som tidligerehar udstillet billeder i KvaglundKirke, der har fremstillet en række billederog skulpturer til dette formål.Man kan gå vandringen tirsdag 22.marts mellem kl. 18.00 og 22.00 i kirken,hvor der vil være levende lys ogstille musik. Ved stationerne er derforuden kunstværkerne korte teksterfra Bibel og salmebog som understregertemaerne. I samme tidsrum vilden store film Jesus af Nazaret køre ikonfirmandstuen.Pilgrimsvandringens stationer vil ogsåstå i kirken ved nadvergudstjenestenSkærtorsdag aften, og man kan gåvandringen efter gudstjeneste.10Palmesøndag 20. marts kl. 10.30Tirsdag 22. marts kl. 18.00-22.00Påskensarrangementeri kirkenGudstjeneste for hele familienPilgrimsvandring i kirkenSamtidig vises Jesus af Nazareth ikonfirmandstuenSkærtorsdag 24. marts kl. 18.00 Fælles Spiseaften (se side 11);og kl. 19.30 Nadvergudstjeneste - derefter PilgrimsvandringLangfredag 25. marts kl. 10.30Påskedag 27. marts kl. 10.30GudstjenesteGudstjeneste2. påskedag 28. marts kl. 10.30 Gudstjeneste


2005Fælles - for familier og enligeFællesspiseaftener iKvaglund Kirke arrangerer Fælles Spiseaftenerfor alle. Her er det faste program:Kl. 18.00 Fælles spisning - den storeinternationale buffét. Hver familie ellergruppe medbringer mad, der svarer tilfamiliens (eller gruppens) antal personer.Kl. 19.00 er der børneforkyndelsemed sange og historier for børn fra 0 -90 år.Kl. 19.30 deles børn og voksne. Derer et specielt program for hhv. børnog voksne.Kl. 20.30 aftensang i kirken - derefterte og kaffe.Fredag 15. april: To unge piger frakirken fortæller om ophold i udlandetTorsdag 5. maj: Familieudflugt - seomtalen side 7I efteråret er fastlagt følgende fredage:19. august; 16. september; 14.oktober og 18. november.Datoer for Fælles Spiseaftener restenaf 2005 og aftenens emne:Torsdag 24. marts: Skærtorsdag, -Jesus’ sidste aften før korsfæstelsenGenbrugslandKvaglund CenteretTlf. 75 14 12 14Mandag til fredag kl. 10.00 -17.00Lørdag kl. 10.30 - 13.00Udvalget er større end du tror!TING & SAGER,TØJ - MØBLERGiv os det du ikke har brug for mere.Vi modtager med tak: Ting, tøj, lysestumper,frimærker, legetøj, glas, porcelæn,køkkenudstyr, møbler o.s.v.Hvis du har lyst til at værefrivillig medarbejder så kontaktKarin Blok Kristensen på tlf. 2360 9953Mødestedet- åbent for alle på mandage ogtorsdage kl. 13.00-16.00 iKvaglund KirkeKom ind og få en kop kaffe ellerte, læs dagens avis, søg informationerpå internettet, få et spil medandre gæster - eller en god snak!Er du træt af at spise alene? Hvertorsdag kl. 13.30 kandu spise et måltidgod varm mad i selskabmed andre.11


Hver tirsdag eftermiddag bliver etspændende emne taget op i KvaglundKirke - og der er kaffe og te på kandernemed et stykke brød. Kig ind - værmed i fællesskabet og få inspiration tilhverdagen. Kaffen er klar kl. 14.30, ogefter en sang eller salme begyndereftermiddagens program.Der er tre varianter af TirsdagsCaféen:Hyggeeftermiddage holdes på datoerne1. marts, 29. marts, 26. april og 24. maj.Aktivitets-eftermiddage holdes pådatoerne 15. marts, 12. april og 10.maj - med bibelgruppe, spil og snaksamt håndarbejde - og endelig programeftermiddage:Tirsdag 8. marts: Himmelekspressen -Joan Viborg, der er daglig leder, fortællerom sit arbejde i Jernbanegade 63Tirsdag 22. marts: Påskeforberedelseri tanker, toner, sang & musik -Hanne Gram Larsen fører os igennemTirsdag 5. april: Overgang fra enanden tro til kristendommen - tokvinder fortæller om overgang fra hinduismeog buddhisme til kristendom12et alsidigt programTirsdag 19. april: BangladeshLutherske Kirke i 25 år - JensFischer-Nielsen fortæller om sin sidstetur til BangladeshTirsdagsCaféen -Legestueni kirkenTirsdag 3. maj: 50 år og i gangmed uddannelse til lærer - Inga Kærgaardfortæller om sin dagligdag påRibe StatsseminariumTirsdag 17. maj: Troshistorier - forskelligepersoner fortæller om deresvej til tro på GudTirsdag 31. maj: Jobs Bog - vi stifterbekendtskab med Peter Madsens fantastisketegneserie om Job - VagnDahl NielsenSæt også X i kalenderen for de førstetre tirsdage i juni med aktivitetsgrupper,en tur ud i det blå og hyggeeftermiddag.Programmet fås også i kirken,og sendes til interesserede vedhenvendelse til kirkens kontor, tlf.75 14 10 66.NyhedHver onsdag kl. 10.00 - 12.00 er derlegestue for børn sammen medderes mor, far, bedsteforældre ellerprivat dagplejer.Legestuen tilbydes til børn i alderen 0til 5 år, der passes hjemme hos deresforældre eller i en eller anden form forprivat dagpleje. Hver onsdag syngervi sjove sange med fagter og lærerverden at kende, leger med legetøjetog hinanden, vi ser dukketeater medAlbert og Sofus og deres venner.Husk barnets madpakke - vi spisersammen kl. 11.30.RKTIRKTIRKYTKIRYTKINYKNYKENKENKEKE


KIRKENYT KIRKENYENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKKIRKENYT KIRKENYT KIRKENYTKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKKIRKENYT KIRKENYT KIRKENYTKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKKIRKENYT KIRKENYT KIRKENYTRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYTIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIKYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYKIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENKIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KNYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENKIRKENYT KIRKENYT KIRKENYTNYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENIRKENYT KIRKENYT KIRKENYTENYT KIRKEKIRKENYTBesøgsvennernei Sommerferien for skoleelever bliverSommertilbudekstra lang i år, - fra 17. juni til 10.Kvaglundaugust! Brug en del af sommerferi-Nu har vi en gruppe besøgsvenner,der gerne besøger en person, somvil have en at tale med. Faktisk har vi”overskud” af besøgsvenner for tiden.Derfor er dette skrevet til dig, derønsker en besøgsven:• Ring til sognemedhjælper VagnDahl Nielsen på tlf. 24 45 40 66;eller kig ind i kirken til en lille snak• Efter samtalen finder Vagn dinbesøgsven• Til det første besøg kommer bådebesøgsvennen og Vagn• En gang i mellem inviteres du ogbesøgsvennen til et fælles arrangementNår du har besøg af besøgsvennen,kan I tale sammen om alt. Selvfølgeligkan der være emner, som du ikke vilind på. Når vejret er godt, kan I eventueltgå en tur og høre på fuglefløjt -eller hvad I finder på at gøre sammen.Besøgsvennen gør sit arbejde helt frivillig- og vil sikkert gerne have enkop kaffe eller te. Kirkens rolle er atskabe kontakt mellem besøgsvennerog besøgsværter.en til at komme på sommerlejr. Vikan anbefale disse tilbud:SommerOase fra 9.-16. juli i Odder(arr. Dansk Oase), se mere påwww.danskoase.dkFamilielejr fra 23.-29. juli i Sommersted(arr. Familier på vej), se mere påwww.familier-paa-vej.dkTværkulturel Kristen Sommerlejrarrangerer to lejre: 1.-5- juli i Lystruphavev/Bryrup og 11.-15. juli i Skrødstrupv/Mariager, se mere påwww.imta.dkBibelcamping holdes mange forskelligesteder rundt om, se f.eks. mere ikalenderne på www.indremission.dkog www.dlm.dkMinikonfirmanderIgen i efteråret bliver der tilbud om ”indledendekonfirmandundervisning” i 3.klasse. Undervisningen fører gennemfortælling, opgaver, lege, sang og aktiviteterbørnene ind i kirkens sammenhæng.Alle børn kan være med, - bådedøbte og endnu ikke-døbte. Forældretil børn i nuværende 2. klasser kontaktesi maj måned. Undervisning foregår ikirken, onsdage kl. 14.00 til 15.30;altså i umiddelbar forlængelse af skoleundervisningen,som slutter kl. 14.13


Bø/rnesidenFind sjove fejl på dette billede. Det kan være ting, som ikke fandtes da Jesus levede,f.eks. armbåndsure eller computere! Nogle af fejlene er svære at finde.Sæt en ring om fejlene, svar på spørgsmålet, skriv dit navn, alder, adresse og telefonnummer nederst.Aflevér løsningen til kirkens kontor senest 1. maj 2005. Så deltager du i lodtrækningen om en børnebibel.14Jesus går på vandet. Læs beretningen i Mattæus-evangeliet kapitel 14, vers 22-33Spørgsmål: Hvad sagde Jesus til de bange disciple?Navn: Alder:Adresse: Tlf.nr.


Kirkelige NetværkFDF 7. Kreds – Fritid med indhold!Vi mødes alle sammen i “Den gamle Kirke”hver mandag fra 18.30 til 20.00.Kontaktpersoner: Mai-Brit Hebsgaard,Fyrrelunden 31, tlf. 7514 3164Karsten Brix, Elmegade 33, Bramming,tlf. 7656 0047Se også FDFs hjemmeside www.fdf.dk/Esbjerg7KFUM-Spejderne, Kvaglund gruppeKFUM-spejderne, Kvaglund gruppeSpejderlokalet på Egelunden 7Bævere (bhv og 1. kl.) møder onsdagekl. 18.30-19.45.Ulve (2.-3. kl.) møder mandagekl. 18.30-20.00.Spejderhytten på Højdevej 10Juniorspejdere (4.-5. kl.) møder onsdagekl. 18.30-20.00.Spejdere (6.-10. kl.) møder onsdagekl. 18.30-20.00.Gruppeleder: Jens Morten Frederiksen,Daddellunden 14, tlf. 75470071Anonyme NarkomanerMandage kl. 19.15-20.30 og onsdage kl.19.30-20.30. Na-anon, pårørende til misbrugere,mandage kl. 19.30-20.30 i Kvaglund Kirke.BørnegospelØver i kirkens kor-lokale tirsdagekl. 16.00-17.00. Leder og dirigent:Lene Kastrup 2215 5232KirkekorLeder: Organist Lene Kastrup, tlf. 2215 5232.Voksenkoret “Praise”Kontaktperson: Organist Lene Kastrup,tlf. 2215 5232.FællesskabsgrupperFællesskabsgrupper er kristne grupper forfamilier og enlige, hvor der lægges vægt pålovsang, bøn, kristen undervisning og denenkeltes vækst som kristen.Vil du være med så kontakt Berith Nord Hansenpå tlf. 7545 7680. Eller en af nedenståendekontaktpersoner.Gruppe 1: Gladys Bruun og Elsebeth & JensFischer-Nielsen tlf. 7514 3529Gruppe 2: Berit Nord Hansen 7545 7680Gruppe 3: BETA-kursus - Inger og Poul MartinNielsen tlf. 7547 0244.Gruppe 4: Bibelstudiegruppe. Kristian Assenholt,7514 2419TirsdagsCaféÅben hver tirsdag kl. 14.30. Lige uger er deret spændende fælles program. Ulige ugerskiftes der mellem hyggeeftermiddage ogaktivitetsgruppe-eftermiddage. Yderligereoplysninger på kirkens kontor 7514 1066.Fælles spiseaftenerFælles spiseaftener i kirkens mødesal en fredagi måneden. Det er kl. 18 og det er bådefor børn og voksne.Program ligger i våbenhuset. Det kan ogsårekvireres på tlf. 7514 1066.”Mødestedet” i Kvaglund KirkeÅbent hver mandag og torsdag kl. 13.00-16.00. Der er åbent for alle. På torsdage spisningkl. 13.30.International Christian GroupYou’ll find programme folders in the church.For further information, please call Vagn DahlNielsen, phone 2445 4066 or look at thewebsite www.kvaglundkirke.dkKlub 1/2 4I den gamle kirke Børne- og Ungdomshusettorsdage kl. 15.30-17.Kontaktperson: Vagn Dahl Nielsen 2445 4066UngdomsgruppeMødes rundt omkring på forskellige stederhver torsdag aften kl. 19.00-21.30.Kontaktperson: Kathrine Serner-Pedersen,tlf. 7511 7416KvindeklubHver torsdag kl. 9.30-11.30.Kontaktperson: Inger Nielsen, tlf. 7547 0244.Bøn for menighedenHver torsdag kl. 14.30-15.00 i kirkerummet.Alle kan komme. Kontaktperson:Hanne Gram Larsen 7514 1066.Teen-aktiviteterFor gamle og nye konfirmander og alle andreteenagers. Ledergruppe med Silas Serner-Pedersen i spidsen. Tlf. 7511 7416 / 61268161. Du kan komme på SMS listen, så dubliver informeret om alle aktiviteter.Kontakt Anders på 4082 5680.LegestuenLegestue (0 - 5 år) hver onsdag kl. 10.00-12.00 i kirken. Kontaktperson: Vagn DahlNielsen, tlf. 24 45 40 66.15


Den stille sultSogneindsamling 2005Den stille sult - at gå i seng uden at have spist- koster 300 børn livet hver halve time!Det bliver til over fem millioner børn under fem år - hvert år!Gi’ dit bidrag - gør pengene klar søndag 6. martsDenne dag kl. 12.00 begynder årets sogneindsamling, hvor du får besøg afen indsamler. Læg dit bidrag til side, så pengene ligger klar, når indsamlerenkommer og ringer på. Det gør det hele meget nemmere.Meld dig som indsamler - du er med til at gøre en forskel!Giv en hånd med som indsamler i et par timer. Efter indsamlingen får du et lillemåltid mad som tak for hjælp. Ring til kirkens kontor på tlf. 7514 1066 ellerdirekte til indsamlingsleder Vagn Dahl Nielsen på tlf. 2445 4066 eller send enemail til vagn@kvaglundkirke.dkLæs mere på www.noedhjaelp.dk - hele døgnet.Grafisk Trykcenter AS · Tlf.: 76 109 110

More magazines by this user
Similar magazines