Download blad nr. 3-2007 som pdf - Dansk Beton

danskbeton.dk

Download blad nr. 3-2007 som pdf - Dansk Beton

Robot laver støbeforme– Højteknologisk betonværkstedBetondesign 2007– Det kan beton også bruges tilTema– Jagten på medarbejdereJagten på medarbejdere3 ♦ 2007August24. årgang


Ny udgave afCement og Beton– nu i et mere brugervenligt formatDen 18. udgave af Cement og Beton - håndbogen om cement, beton og mørtel udkommer medio september.Håndbogen er indholdsmæssigt gennemrevideret, udbygget og tilpasset nye normer og standarderinden for området. Håndbogen giver en grundlæggende information om cementtyper og anvendelse afcement til produktion af beton og mørtel.Cement og Betonog og og og Håndbogen om cement, beton og mørtelHåndbogen udkommer denne gang i et nytog mere brugervenligt A5 format. Såvel tekst,som billeder og farver er opdateret i en meremoderne og læsevenlig stil.Vil du læse mere kan du klikke dig ind påaalborg-portland.dk, hvor du også kan bestillebogen.Du kan også kontakte CementtekniskOplysning (CtO), der står bag udgivelsen.Afdelingen kan kontaktes på mail:cto@aalborg-portland.dk.


Nr. 3 · 24. årgang · August 2007www.danskbeton.dkUdkommer 4 gange årligt i februar, maj,august og november.Distribueret oplag: 6.000Dansk Beton har til formål at orientere omden betonteknologiske udvikling i Danmark,at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmulighedersamt at medvirke til, at betonanvendes optimalt teknisk, æstetisk, økonomiskog miljømæssigt.Du er hvad du laverVirksomheders image, kultur og blødeværdier bliver i stigende grad afgørendefor valg af arbejdspladsUdgivereDansk BetonDansk BetonforeningISSN 0109-758XRedaktionJan Broch Nielsen (ansvarshavende)redaktionen@danskbeton.dkDansk Beton,Brøndbytoften 11, 2605 BrøndbyTlf. 57 80 78 69 · Fax 57 80 78 65Produktion og administrationPrinfoparitasBrøndbytoften 11, 2605 BrøndbyTlf. 36 38 25 25 · Fax 36 38 25 20Poul B. Eriksenpbe@prinfoparitas.dkTlf. 36 38 25 25 · Fax 36 38 25 20AnnoncerMedia-People ApSLandskronagade 56B, 2100 København ØOle Bolvig Hansenannoncer@danskbeton.dkTlf. 39 20 08 55 · Fax 39 20 08 65AbonnementsprisIndland kr. 210,- excl. moms (4 numre)Udland kr. 260,- (4 numre)Løssalg kr. 65,00 excl. momsIndholdDu er hvad du laver . . . . . . . . . . . . . . . . 3Modtræk mod Kinaskakpå arbejdsmarkedet . . . . . . . . . . . . . . . . 5Montørskole skaffer kompetenteansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Medarbejderne søger udfordringerog moderne maskiner. . . . . . . . . . . . . . . 11Struktør… Hvad er det? . . . . . . . . . . . . . 13BYG•DTU har ramt loftet . . . . . . . . . . . 15Dzien dobry på byggepladsen . . . . . . . 16Udvikling i jobbet og markanteprojekter tiltrækker ingeniører . . . . . . 17Bedre image kan gøre det lettereat hyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19En fænomenal bygning . . . . . . . . . . . . . 20Skøn, morsom og melodiøs beton . . . . 22Robot laver støbeforme . . . . . . . . . . . . . 2317 visionære produktideermed beton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24EXPAN får ny ejer . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Aalborg sætter sig på betonen . . . . . . . 26Hofnar: Betonhus i forklædning . . . . . 27BIH, Letbetonelementgruppen . . . . . . 28Betonelement-Foreningen . . . . . . . . . . . 30Nyt fra Betoncentret . . . . . . . . . . . . . . . . 34Dansk Betonråd: Hvordan går detmed betonvisionerne? . . . . . . . . . . . . . . 36Fra CtO’s arbejdsmark . . . . . . . . . . . . . . 37Dansk Betonforening . . . . . . . . . . . . . . . 39En tur nordpå ad motorvejen mod Århus i juniefterlod det klare indtryk, at Boligbeton godt kunnebruge flere ansatte. Det var i det mindste budskabet pået kæmpestort banner, som virksomheden havde placeretsynlighedsstrategisk korrekt på en af sine bygninger.Spørger man rundt i branchen, er svaret det samme: Deter blevet en udfordring at tiltrække ansatte, og det er blevet en udfordring atholde på dem.I dette nummer ser Dansk Beton derfor nærmere på, hvad en række virksomhederpå betonområdet gør for at rekruttere og fastholde medarbejdere.Der tegner sig et klart billede, uanset om spørgsmålet stilles til elementproducenten,entreprenøren eller rådgiveren. De blødere værdier og virksomhedenskultur er helt afgørende. Lønnen skal være i orden, javel, men virksomhedskultur,samarbejdsklima, ansvar, udfordringer, moderne maskineri og nye,spændende produkter, man kan identificere sig med, er lige så vigtigt.Det gamle ord om, at penge ikke er alt, viser sig altså at være sandt, nårbeskæftigelsen er høj i et af verdens mest velstående samfund.Til gengæld står betonvirksomheder over for en særlig udfordring, som nemtkan blive en alvorlig hæmsko: Beton har – som så ofte sagt – ikke verdensbedste image. Det kan få stor indflydelse på muligheden for at tiltrække godemedarbejdere.Ganske vist vil byggeaktiviteten nærme sig et mere almindeligt niveau i løbetaf de kommende år. Men samtidig nærmer de små årgange sig. Og med demet mindre udbud af arbejdskraft, der oven i købet – som børn af det modernevelfærdssamfund – vil forvente spændende opgaver, og som vil vælge arbejdspladssom led i den omsiggribende selviscenesættelse, hvor tøj, bil, bolig,uddannelse og ansættelse skaber identiteten og fortæller, hvem man er.Dansk Betons imagekampagne, der er nærmere omtalt inde i bladet, kan derforogså få betydning for muligheden for at rekruttere både funktionærer og timelønnedetil at arbejde med alle aspekter af beton.ForsidenPå Havneholmen i København skyder bygningerne i vejret.Jagten på medarbejderejbn


Modtræk mod Kinaskakpå arbejdsmarkedetJagten på medarbejdereHård beton og bløde værdier. Betonvirksomheder arbejderi stigende grad med virksomhedskultur og medarbejderplejefor at kunne fastholde deres medarbejdere på et arbejdsmarkedpræget af hurtig udskiftning.Arbejdsmarkedet er som et spil kinaskak,hvor brikkerne flytter til ledigehuller og efterlader sig et tomrum,som så hurtigt overtages af enanden brik.Det indtryk får man bekræftet vedat spørge danske virksomheder i betonbranchen,og det bekræftes ogsåaf en stor medarbejderundersøgelse,som viser, at hver anden medarbejderi danske virksomheder ikke forventerat være ansat i deres nuværendevirksomhed om tre år.Den store medarbejderudskiftningmedfører – ud over risikoenfor mindre produktion på grund afmanglende bemanding - både tab afknowhow og udgifter til rekrutteringog oplæring af nye medarbejdere.Derfor er det guld værd at kunneansætte og ikke mindst holde på derette medarbejdere, som i disse år harlangt større muligheder for at stillekrav til virksomhederne end i periodermed større ledighed og mindreefterspørgsel.Lean og teams hos EXPANTeknisk Chef Erik Fredborg fra EX-PAN A/S fortæller, at både at arbejdsforholdog udviklingsmuligheder ervæsentlige for at fastholde virksomhedensingeniører.”Vi tiltrækker typisk nyuddannedeingeniører. Når de har arbejdetmed elementstatik og konstruktionsarbejdei 3-5 år, er det naturligt, atnogle søger nye udfordringer og udviklingsmuligheder.Vi søger derforat skabe mulighederne herfor ved atudvide arbejdsområdet med størreopgaveansvar, projektledelse og kundesamarbejde,ligesom vi løbendesikrer, at medarbejdernes kvalifikationerudbygges” siger han.Desuden arbejder EXPAN medFortsæt tes side 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


Giver ny og bedre kvalitetstid.Mere optimalt byggeri med HALFEN søjlesko HCC - fra HALFEN-DEHA.Uanset om det er sommereller vinter, sikrer De demen tidsbesparende fordel medHALFEN søjlesko HCC.HurtigSøjleskoene bliver indstøbt på elementfabrikkenog kommer såledesmontageklar til byggepladsen.Systemets korte montagetid påbyggepladsen afkorter tiden medbyggekraner og reducerer dermedbyggeomkostningerne.En håndgribelig løsning:Sammenkoblingen af en søjlesko.HALFENsøjlesko – system.SystematikAllerede ved montagen af elementfabrikkenssøjle med den indstøbteHALFEN søjlesko og den valgteHALFEN ankerbolt HAB er en kraftoverførselen realitet.De bærende komponenter på byggerietkan omgående overføre de belastningskravved sammenkoblingen.BeregningsprogramDe statiske anbefalinger og de opdeltebelastningsklasser, såvel somden brugervenlige beregnings-softwaregiver Dem yderligere omkostningsfordele:Et yderligere PLUS for Dem ogHALFEN-Søjlesko – system.Mange argumenter – eet facit:Produkterne fra HALFEN-DEHAbetyder sikkerhed, kvalitet ogbeskyttelse for Dem og Deresentreprenør.HALFEN-DEHA Vertriebsgesellschaft mbH · Preben Nielsen · Naverland 2 · 2600 GlostrupTel.: +45 35 36 20 99 · Fax: +45 35 26 20 99 · www.halfen-deha.dkAB_HCC_biker_185x265_DK.indd 129.03.2007 15:22:17 Uhr


lean og etablering af teams både påtegnestuen og i produktionen. Detgælder om så vidt muligt at lademedarbejderne i et team selv tilrettelæggeog styre arbejdsdagen, hvilketøger jobtilfredsheden.”Gode teams kan være med til atbevare medarbejdere i virksomheden,fordi man bliver en del af gruppenog får bedre forståelse for hinandensarbejde”, siger Erik Fredborg.maxit fokuserer på værdierHos maxit oplyser adm. direktør PoulSteen Rasmussen, at virksomhedenhidtil har kunnet finde de ønskedeansatte, men at det ikke altid har væretlige nemt. Den største udfordringer at finde gode sælgere.”De kommende små årgange kanblive et problem. Derfor arbejder vinu meget med vores værdier, hvorfordet er godt at være ansat her. Dethandler ikke kun om en lønseddel,men om hvad virksomheden gør fordig og din familie. Fx har vi en maxit-tryghedspakkepå vej”, siger PoulSteen Rasmussen og fortsætter:”Vi har mange timelønnede. Hertror jeg, at der er virkelig meget athente ved at bløde op på opdelingenog give de timelønnede større indflydelse”.Personer , der har en drøm om et job som chauffør i tr aditionel forstad,bliver t ypisk ikke l ænge hos os. Betonchaufføren arbejder en stor delaf tiden udendørs på byggepl adser , og det er måske ikke det allermestspændende at vaske tromlen ved arbejdsdagens afslutning”, siger HR chefAnni Vejstrup Thomsen fr a Unicon.Fordelspakke hos NCCFordelspakker for de timelønnede erogså på dagsordenen hos NCC, somer interesseret i at knytte en del af detimelønnede til virksomheden på enmere fast basis.Fordelspakken er derfor opbygget,så man får stadig flere fordele,når man har været ansat i mere endhenholdsvis et, tre og frem år. Måleter blandt andet at leve op til medarbejdernesønsker om større tryghed iansættelsen.Samler virksomheden mentalt”Et kriterium for at holde på sine ansatteer, at man kan samle virksomhedenmentalt. Det gælde ikke alenefor Unicon, men for alle virksomheder”,siger HR chef, Anni VejstrupThomsen fra Unicon, som især opleverhurtig omsætning af chauffører.”Unicon er en fusion af mangevirksomheder, og vi ligger spredtover hele landet i relativt små enheder.Derfor er udfordringen medat samle virksomheden utrolig stor.Ikke mindst blandt chaufførerne”,fortsætter hun.”Og så må vi se i øjnene, at detat være betonchauffør er et megethårdt job. Det handler jo ikke blot omat være chauffør, vores biler kørermåske kun 100 km om dagen. Personer,der har en drøm om et jobsom chauffør i traditionel forstad,bliver typisk ikke længe hos os. Betonchaufførenarbejder en stor delaf tiden udendørs på byggepladser,og det er måske ikke det allermestspændende at vaske tromlen ved arbejdsdagensafslutning”, siger AnniVejstrup Thomsen.”Så en anden stor udfordring forat få medarbejderomsætningen neder derfor at være meget skarpe i rekrutteringenaf eksempelvis chauffører.Vi skal gøre det meget tydeligt, atdet reelt ikke er et chaufførjob, menet alt-mulig-job”, siger Anni VejstrupThomsen.Bløde værdier hos C. C. BrunHos C. C. Brun Betonelementer læggerdirektør Jesper Holm vægt på debløde værdier, når det gælder om atbevare medarbejderne i virksomheden.”Det handler om en åben, ærligog direkte virksomhedskultur. Informationog kommunikation er vigtigt,og det er sommerfest, ekskursion,rejser og personaleforeningen også”,siger han.Virksomheden har desuden medgodt resultat samarbejdet med kommunen,der har screenet kontanthjælpsmodtagerefor at finde potentielleansatte, der passer til virksomheden.jbn. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Der liggermange værdieri den danskeundergrund– et initiativ støbt af Dansk BetonSand, grus, kalk og vand synes måske ikke at være noget værd i sigselv, når det ligger under den danske muld. Men blander man disseingredienser med viden, får man fundamentet for dansk byggeri.Beton består nemlig af sand, grus, kalk og vand. Det betyder,at beton er et 100% naturprodukt.Beton er et næsten uopslideligt byggemateriale, hvilket i sig selver en miljømæssig fordel, da betonbyggeri kræver meget lidtvedligeholdelse. Betons evne til at lagre varme betyder desuden,at betonbygninger ofte har en god energiøkonomi. En betonbygninger derfor økonomisk at varme op om vinteren – og økonomiskat holde kølig om sommeren. Det er ren værdi lige fra dendanske undergrund.www.danskbeton.dk


Jagten på medarbejdereMontørskole skafferkompetente ansatteEXPAN A/ S uddanner selvelementmontører,der får løn under uddannelsenFor EXPAN A/S har det været en succes,at virksomheden i samarbejdemed uddannelsesinstitutionen VitusBering Danmark i Horsens i 2006startede sin egen Montørskole for atuddanne elementmontører.15 af de 20 montører, der blev uddannet,er fortsat i virksomheden,og det er teknisk chef Erik Fredborgtilfreds med.”Vi havde svært ved at skaffemontører til vores byggepladser. Deter tilfredsstillende, at de 15 stadig erhos os set i lyset af, at medarbejdernefor tiden har gode muligheder for atskifte job”, siger han.Montørskolen henvender sig bådetil unge, der netop har afsluttet enungdomsuddannelse, og til de lidtældre, der endnu ikke har fundet deresrette hylde på arbejdsmarkedet.Deltagerne ansættes som montørtraineesfra det øjeblik, de begynderpå uddannelsen. EXPAN betaler løni alle uddannelsesforløbets 20 uger,som er fordelt på 8 uger på skolebænkenog 12 uger i praktik, hvorteorien omsættes til praksis på byggepladsen.På skolebænken undervises blandtandet i virksomhedens organisation,sikkerhed på byggepladsen, kvalitetssikringog konkrete teknikker tilmontering af elementer.jbn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


APOLLO modstrømsblander– Hurtigere, renere og mere sikkerNår man først har set APOLLO i funktion, forstår man, hvordan SKAKOhar formået at forblive den førende og nyskabende leverandør af udstyrog løsninger til produktion af ensartet højkvalitetsbeton siden 1963.SKAKO A/S • DK-5600 Faaborg • Tel. +45 63 61 61 00 • www.skako.com


Maskiner k an tiltr ække medarbejdere .Jagten på medarbejdereBetonproducenter må skabe attraktive og spændendearbejdspladser. Ellers går medarbejderne bare et andet stedhen, mener direktør Jakob Knudsen fra Tinglev Elementfabrik.Medarbejderne søger udfordringerog moderne maskinerUdfordringer er med til at holde påde gode medarbejdere. Det fastslårdirektør Jakob Knudsen fra TinglevElementfabrik, som i samme åndedragkonstaterer, at det kunne betonbranchengodt blive dygtigere til.”Vi skal være bedre til at gøre detspændende at arbejde med beton.Medarbejderne vil have udfordringerog prøve noget nyt, ellers smutter deigen, for der er mange andre mulighederi dag. Unge mennesker vil gernekøre maskiner og være operatører. Devil være på en innovativ og kreativarbejdsplads, hvor der udvikles nyeprodukter”, siger han og tilføjer, at”TT-elementet da vist ikke har udvikletsig ret meget siden 50’erne”.Så hvis en betonvirksomhed harsvært ved at holde på medarbejderne,kan det skyldes mangel på spændendeudfordringer – og mangel pådet rette udstyr. Jakob Knudsen forudserda også, at det for nogle virksomhederkan blive nødvendigt atinvestere og bygge nyt af hensyn tilmedarbejderne.”Der skal flere maskiner til, såarbejdet bliver spændende. Sammenmed nye produkter, større ansvar tilden enkelte og en god ”klubånd” kandet gøre betonvirksomheder til attraktivearbejdspladser”, siger han.Samtidig skal virksomheden værefleksibel og kunne strække sig forholdsvislangt for at komme medarbejdernei møde. Tinglev Elementfabrikhar fx måttet etablere ingeniørkontorog tegnestue i Kolding, hvorder nu sidder 20 ansatte. Det varsimpelthen for svært at trække ingeniørerog teknikere til Tinglev tæt pågrænsen til Tyskland.Virksomheden samarbejder ogsåmed kommunen om skånejobs medløntilskud til 10-15 medarbejdere, dertager sig af kopiering, lettere forskallingsarbejde,post og lignende opgaver,som også skal laves for at holdevirksomheden i gang.jbn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 200711


Nem rengøring betyder størreeffektivitet. Det er baggrunden for,at Haarup har udviklet sit eget spulesystem,der sikrer bedre rengøringog hurtigere blandeproces.Effektiv, præcis og robustSkal der tjenes penge i dag, kræves der effektivt udstyr, og Haarupsblander er sandsynligvis den mest effektive blander på markedet. Detteskyldes den robuste, præcise konstruktion, som kendetegner alle de 11forskellige størrelser fra 300 l til 4500 l.Blanderen produceres på egen fabrik, og dette er blot en af grundenetil, at Haarups kraftigt dimensionerede gearkasse leveres med 5 årsgaranti.Haarup Maskinfabrik a/sHaarupvej 20DK-8600 SilkeborgFax: +45 86 84 53 77Tlf.: +45 86 84 62 55E-mail: haarup@haarup.dkWeb: www.haarup.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


Jagten på medarbejdereHverken ungdommen ellervejlederne i folkeskolen og påerhvervsskolerne kender struktøruddannelsen godt nok.Struktør… Hvad er det?Manglende kendskab betyder, at for få ungevælger struktøruddannelsen. Det skal eninformationskampagne gøre noget ved.På de danske byggepladser er deralt for få struktører. Det mener detfaglige udvalg bag uddannelsen, somderfor nu overvejer, hvordan manskal styrke søgningen til den for betonbranchenvigtige uddannelse.Tallene siger det ligeud. Der erkun cirka 750 struktørlærlinge igang, selv om der er over 20.000 arbejdspladserinden for jord og beton.Til sammenligning er der flere end6.000 tømrerlærlinge og 2.500 murerlærlinge.”Det går fremad med uddannelsenaf struktører, især på anlægsområdet.Men udviklingen er ikke såpositiv som ønsket. Derfor overvejervi aktiviteter som tv-reklamer ogFlest betonmagere i JyllandSig mig hvad du laver, og jeg skal sige dig,hvor du bor.Det er selvfølgelig noget af en påstand, men hvisbeskæftigelsen er betonmager, så er der en rimeligsandsynlighed for, at bopælen er den nordlige halvdelaf Jylland. De fleste betonmagere bliver uddannetpå AMU Nordjyllands Kompetencecenter forByggeri.Målet er en landsdækkende uddannelse. Derforarbejdes der nu med en løsning, der bygger på en kompetenceafklaring forat nedbringe antallet af skoledage til det absolut nødvendige. Håbet er atgøre uddannelsen mere attraktiv for virksomheder på Sjælland.I forhold til struktøruddannelsen uddannes der forholdsvis få betonmagere.Tallene for årene 2004, 2005 og 2006 er henholdsvis 10, 8 og 11.I 2007 er i alt 13 elever i gang med uddannelsen, oplyser afdelingschefLouise Pihl fra Dansk Byggeri.Betonmageruddannelsen er målrettet medarbejdere hos producenter afbetonelementer eller betonvarer. Det er en kontraktuddannelse, der vekslermellem oplæring i virksomheden og AMU-kurser fordelt over to år.jbninternetaktiviteter”, oplyser uddannelseschefJesper Juul Sørensen fraDansk Byggeri.Struktøruddannelsen blev lancereti begyndelsen af 1990’erne af detdaværende SiD og Entreprenørforeningen,nu 3F og Dansk Byggeri.Uddannelsen er en håndværkeruddannelse,der har to linjer: Anlægsstruktørog bygningsstruktør.Der er flere årsager til, at så forholdsvisfå vælger struktøruddannelsen.Hverken ungdommen ellervejlederne i folkeskolen og på erhvervsskolernekender uddannelsengodt nok. Det betyder, at for fåvælger uddannelsen – hvilket førertil forholdsvis få praktikpladser hosentreprenørerne, fordi der ikke er retmange struktørlærlinge, der bankerpå.Samtidig er der en tendens til,at entreprenørvirksomhederne stadigsøger folk til jord og beton, ikkestruktører.”Heldigvis ser vi flere og flere, dersøger struktører, som har en rækkekompetencer, man ikke får med ufaglærtelige fra gaden. Fx mangler enstruktør ikke ret meget for at væreautoriseret kloakmester”, siger JesperJuul Sørensen.Forud for informationskampagnener der gennemført en undersøgelsefor at afdække barrierer og muligheder.Undersøgelsen viste blandtandet, at ordet struktør opfattes positivtaf potentielle lærlinge, selv omde ikke ved, hvad det står for. Jord ogbeton opfattes derimod negativt.jbn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 200713


Integrerede løsningerBetonblandeanlægBlandeanlæg fraVorning Maskinfabrik tilfærdigbeton, elementbetonog blokstensanlæg. Vilevere komplette anlægmed egen blander ogstyringer, samt udskiftningaf eksisterende styringermed eget udvikletstyringssystem.Bloksten ogelementproduktionVorning Maskinfabrik designer oglevere kunde tilpassede løsningertil blokstensanlæg og elementproduktion.Formborde etc.Hærde systemerVorning Maskinfabrik leverekomplette hærdesystemermed laser positionering afsporvognen.• Sporvogn/Fingercar• Kran anlæg• Kunde designede anlægEgenproduktion afHærdereol.ForædlingsanlægRumblingsanlæg med patenteretsorteringssystem som sikre højkapacitet.Komplette systemerOff-line med en kapacitet på 180m²/h.In-line med en kapacitet på 350 m²/h.Fleksibel kunde designede løsninger.Vorning Maskinfabrik ApSInternational leverandør af maskiner og automatiske systemer til beton- og teglindustrienIndustrivej 6 · Ørum · DK-8830 Tjele · Denmark · Telefon: +45 86 65 29 00 · E-mail: vorning@vorning.dk · www.vorning.dkSliddele tilbetonblandereLavere omkostninger !!!Der stilles stadig større krav til laverevedligeholdelsesomkostninger.For at løse dette krav kan Conparts tilbydesliddelsprodukter med meget høj slidstyrke.Conparts har overtaget eneforhandlingen af detkendte Hawiflex ® PUR-produkt og panserbelagtestålsliddele fra tyske Habermann GmbH.Programmet, som kan tilbydes til de fleste typerbetonblandere, omfatter:t Slidforingert Armbeskytteret Sideskraberet Blanderarmet BlanderskovleConparts styrke er vort mangeårige erfaring med reservedelssalg og service til betonfabrikanter verden over.Uanset fabrikat kan vi tilbyde de helt rigtige reserve- og sliddele til konkurrencedygtige priser, og give solidprofessionel vejledning oven i købet.S c a n d i n a v i aConparts ApS · Mørkebjergvej 7 – DK-5600 Faaborg · Tel: +45 6261 1111 – Fax: +45 6261 5011www.conparts.dk – Mail: info@conparts.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


Det er blevet så attraktivt at læse til bygningsingeniør,at der nu bliver adgangsbegrænsning påBYG•DTU. Det vil styrke uddannelsen yderligere.BYG•DTU har ramt loftetJagten på medarbejdereBygningstorvet på DTU er atter blevet popul ært hos de studerende .Efter et betydeligt løft er uddannelsenaf bygningsingeniører på DanmarksTekniske Universitet nu blevet så attraktiv,at der ikke er en studiepladstil alle interesserede studerende. Detkan på længere sigt betyde endnudygtigere ingeniører til danske rådgivereog byggevirksomheder.”Vi har ramt loftet, så der er adgangsbegrænsningpå bachelorstudiet,den første del af civilingeniørstudiet.Dermed står bygningsretningenbedre i konkurrencen om de dygtigstestuderende, som oftest vælgerde uddannelsesretninger, der ikkeer fri adgang til. Mange ser sådan pådet, at de ikke vil ”spilde” deres højekarakterer på en retning, det er nemtat komme ind på”, siger lektor MetteGeiker fra BYG•DTU.Bygningskandidatuddannelsener nu den største på DTU, og dentiltrækker forholdsvis mange udenlandskestuderende. Før sommerferienvar tallet 29 nye studerende fraudlandet til august.Generationsskifte og bedrefaciliteterDen stigende popularitet skyldesblandt andet et generationsskifte indenfor betonteknologi og betonstatikpå BYG•DTU, som samtidig er kommetop på fuld bemanding. Desudener laboratoriefaciliteterne blevet moderniseret,og multimedia og informationsteknologivinder i stigendegrad indpas i undervisningen.For betonbranchen er det godt nyt,at beton har fået en fremtrædendeplacering i de vejledende studieplanerog i kompetencekravene for at få enaf de anerkendte ingeniørbetegnelsersom fx diplombygningsingeniør ellercivilingeniør i byggeteknologi.Ekskursioner til spændende bygværkeri samarbejde med Dansk Betonforeningog forholdsvis mangestudenterprojekter, som erhvervslivetinvolverer sig i, er også med til atgøre retningen populær.”Betonteknologi er sammen medfaget betonkonstruktioner et såkaldt”teknologisk linjefag” på masterniveau,men anbefales allerede påbachelorniveau, hvilket giver mereplads til videregående materialekurserpå masterniveau. Beton er såledesprioriteret ret højt. Vi får ogsåflere ph.d.er på betonområdet. Degiver forskningsvolumen og fungerersom rollemodeller for de yngrestuderende, så vi er absolut er pårette vej”, siger Mette Geiker.150 års jubilæumTilstrømningen til uddannelsen falderi øvrigt sammen med, at det i årer 150 år siden, at uddannelsen tilcivilbygningsingeniør blev etableretmed ansættelsen af professor LudvigHolmberg ved Polyteknisk Læreanstalti 1857.Det markeres blandt andet med enrække forelæsninger og workshopsi årets løb, fremtidsværksted, essaykonkurrence,jubilæumsbog og enstor jubilæumskonference den 16. november2007, som er selve jubilæumsdagen,hvor Dansk Betonforening ermedarrangør og står for et totimersarrangement. Se mere på www.b150.dtu.dk.jbn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 200715


Dzien dobry på byggepladsenMangel på arbejdskraft?Så kan medarbejdere fra udlandet være en løsning.Guten Tag, dzien dobry,goddagTysk eller polsk blander sig i stigendegrad med dansk på byggepladserne.Eller måske svensk eller et af debaltiske sprog. Udenlandske medarbejdereer mange steder er blevet redningen,når den danske arbejdskrafter sluppet op.Dansk Byggeri vurderer, at der ialt arbejder lidt over 10.000 medarbejderefra udlandet i byggeerhvervet.”Byggeerhvervet har i vid udstrækningklaret den aktuelle højkonjunkturved at ansætte arbejdskraftfra udlandet”, fastslår direktørMichael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.Jagten på medarbejdereDansk Byggeri vil fjerneovergangsreglerDansk Byggeri glæder sig over, atden fri bevægelighed for arbejdskrafti EU stille og roligt nærmer sig enrealitet - selv om der fortsat gældersærlige overgangsregler for de nyeEU 10 lande på grund af den såkaldteØstaftale.”Disse regler forsøger Dansk Byggeriat få fjernet, så det bliver muligtat ansætte medarbejdere fra disselande uden administrative problemer”,fortsætter Michael H. Nielsen.Der findes ingen tal for antallet afudlændinge, der arbejder med beton.Men fx har Tinglev Elementfabrik ikraft af sin placering nær grænsenen del tyske medarbejdere. Og Expanhar i en periode ”lånt” en håndfuldMT Højga ard har gode erfaringer med både polske og t yske medarbejdere ,fx i forbindelse med den nye fjernvarmetunnel i København.medarbejdere fra koncernens fabriki Tyskland.Hos MT Højgaard oplyser koncerndirektørPeter Kofoed, at den storebygge- og anlægsvirksomhed hargode erfaringer med både polske ogtyske medarbejdere. Det gælder fx iforbindelse med den nye fjernvarmetunneli København. Et andet eksempeler nedgravning af kabler i blandtandet Solrød syd for København.I alt har MT Højgaard cirka 150medarbejdere, som er ansat via udenlandskefagentreprenører. Derudoverhar MT Højgaard 50 timelønnedeog funktionærer ansat direkte, someksempelvis arbejder med betonrenoveringog som entreprise- og projektledere.MT Højgaard: En reel løsning”Udenlandske medarbejdere er enreel løsning, når vi ikke kan skaffearbejdskraft. De er dygtige og pålidelige.Men samtidig stiller det noglekrav til arbejdsgiveren, som skal tagedet alvorligt, at her er nogle medarbejderemed lidt andre behov enddanskere. Vi gør meget for at hjælpemed god indkvartering og yder supporttil etablering, bankforbindelseog meget andet praktisk. Faktisk harvi to-tre medarbejdere i personaleafdelingen,der er fuldtidsbeskæftigetmed at hjælpe vores udenlandskemedarbejdere”, siger Peter Kofoed.Virksomheder, der ønsker hjælpved ansættelse af udenlandske medarbejdere,kan med fordel kontakteDansk Byggeris overenskomstafdeling,der er virksomhederne behjælpeligmed alle typer af spørgsmålved rekruttering og ansættelse afmedarbejdere fra udlandet.jbn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


Ingeniører vil meget gerne være med på de meresynlige projekter som her det kommende elefanthusi Københavns Zoo.At have betonkonstruktioner somarbejdsområde er mindst lige så attraktivtsom andre af byggeriets specialiteterfor ingeniørerne hos denstore rådgiver Rambøll”Jeg har ingen opfattelse af, atbeton skulle være mindre attraktivtend fx stålkonstruktioner. Vi kangodt rekruttere de medarbejdere, derer brug for. Afdelingen har en fornuftigtilgang af unge ingeniører, ogvi har formået at holde på mange afdem efter de første år”, siger PeterRath Nielsen, som leder afdelingenBetonkonstruktioner 2 med cirka 25medarbejdere.Nøgleordet er udvikling, menerhan. I det første par år vil de nyuddannedeingeniører gerne regnestatik på betonkonstruktioner, somde har lært på uddannelsen. MenJagten på medarbejdereUdvikling i jobbet og markanteprojekter tiltrækker ingeniørerDen store rådgiver Rambøll kan både tiltrækkeog holde på de ønskede medarbejdere på betonområdet.Men det kræver meget mere end entilfredsstillende løn.derefter melder der sig et behov fornye udfordringer og opgaver sig.Mange kurserDerfor har Rambøll et omfattendekursuskatalog for videreuddannelseaf de ansatte. Typisk deltager en ingeniøri 2-4 kurser om året rettet modenten faglige emner eller personligudvikling. Desuden har virksomhedenlængere forløb rettet mod uddannelseaf projektledere.”Jeg har ingen opfattelse af, atbeton skulle være mindre attr aktiv tend fx stålkonstruktioner . Vi k angodt rekruttere de medarbejdere ,der er brug for”, siger Peter R athNielsen, som leder afdelingenBetonkonstruktioner 2 hos R ambøll .Et andet stort plus er mulighedenfor at være med på store, markanteprojekter som fx Operaen, det nyeelefantanlæg i Københavns Zoo ellermusikhuset i Reykjavik.”Det var meget attraktivt at væremed i det store, tværfaglige team, vinedsatte i forbindelse med Operaen.Og der er ingen tvivl om, at medarbejdernemeget gerne vil være medpå de mere synlige projekter”, fastslårPeter Rath Nielsen.Bløde værdier tællerSamtidig har virksomhedens blødeværdier stor betydning for, at medarbejderneså nemt lader sig lokke tilandre virksomheder.”Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljøog en god stemning påarbejdspladsen. Jeg hører ofte, at deter noget, medarbejderne er glade for.Lønnen skal selvfølgelig også være iorden, men det er kun en af mangeting. På den lange bane er det sværtat fastholde medarbejdere alene medlønnen, hvis de finder, at jobbet eruden udfordringer og uden udvikling”,siger Peter Rath Nielsen.For at blive endnu bedre på detteområde prioriterer Rambøll god dialogmed medarbejderne om, hvordanvirksomheden kan skabe attraktivearbejdspladser.jbn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 200717


N ot e r N ot e r N ot e r N ot e rSymposium om SCCDet femte internationale RILEMsymposiumom SCC finder sted fraden 3. til den 5. september i Ghent iBelgien.Betonelement ændrerledelseBetonelement a/s har styrket ledelsen.Flemming Bjørnskov er udnævnt tilkoncernøkonomidirektør i CRHog udgør samtidig direktionen iBetonelement sammen med adm.direktør Claus Bering. Bjarne B.Jensen har overtaget ansvaret forøkonomien i Betonelement medreference til Flemming Bjørnskov oger udnævnt til økonomidirektør. IbM. Dahl er udnævnt til salgsdirektørog har fået ansvaret for udviklingen afsalgsindsatsen og salgsorganisationen iDanmark.Spar penge medverdensnyhedentil produktion afDet er mig der snakkerbetonkonsistens medprocesstyringen !CONVIGoes new waysensartet SCCbetonVISCO PROBE 1Konsistensmåleudstyr tilbetonblandere.Verdens eneste måleudstyr tilmåling af betonens konsistensunder blandeprocessen vedanvendelse af højteknologiskemåleprincipper.CONVI ApSLouisevænget 7DK-5270 Odense NTlf. +45 66 18 20 26Fax +45 66 18 20 43e-mail: convi@convi.dkwww.convi.dkNytænkende konferenceTil oktober er Rambøll enaf sponsorerne til konferencenRevaluing Construction 2007– Crossing Boundaries. Konferencenfinder sted i København og Malmö.Den tager følgende spørgsmål op: Skalbyggeindustrien agere i en globaliseretverden med kunder med stadig størreforventninger og samtidig forbedrekvaliteten af byggeriet, er nytænkningpå tværs af geografiske, organisatoriskeog teknologiske grænser nødvendig.Ny Unicon-direktørMed virkning fra den 1. juli 2007 erOle Nørklit ansat som ny direktør forUnicon Danmark. Ole Nørklit er 43 år,uddannet ingeniør og kommer fra enstilling som teknisk direktør i Glunz &Jensen A/S.Kvalitetsgrus fra NordsøenCertificeret af Dansk Grus Certificering somleverandør af følgende betontilslagsmaterialer:Søsten 2-4 mmSøsten 4-8 mm kl. MSøsten 4-16 mm kl. ASøsten 8-16 mm kl. ASøsten 8-32 mm kl. ASøsten 16-32 mm kl. AFast leverandør til mange kvalitetsbevidstebrugere i hele Danmark.Stor produktionskapacitet og store lagre- garanterer sikker levering året rundt.w w w . d a n s k b e t o n . d kKontakt os venligstog forhør nærmereStrandvejen 163 . 7673 HarboøreTlf. 97 83 60 11www.thyboron-nordsoral.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


Kampagnen for at styrke betons image er godt i gang.Målet er konkurrencekraft, men kampagnen kan ogsåhave effekt på arbejdskraften.Bedre image kan gøredet lettere at hyreat det er et forholdsvis beskedentbeløb, når man taler landsdækkendeimagekampagne. Derfor er der brugfor en indsats fra såvel Dansk Betonsmedlemmer som leverandørerne tilbranchen.Fx bruger C. C. Brun Betonelementerkampagnens grafiske elementer isin egen markedsføring. Noget, somJesper Holm opfordrer alle DanskBetons medlemmer til at gøre.”Betonbranchen skal stå last ogbrast i konkurrencen mod andre materialersom murværk, stål træ ogglas. Sammen kan vi opnå meget.Det vil give langt større gennemslagskraft,hvis en lang række virksomhederalle reklamerer med bæredygtigbeton”, siger han.Betons traditionelleimage som et gråt ogkedeligt materiale ernæppe den store sællertpå arbejdsmarkedet. Derforkan Dansk Betons imagekampagnefor bæredygtig beton somen sidegevinst gøre det mere attraktivtat arbejde i betonbranchen.Kampagnen er i fuld gang efterstartskuddet i foråret 2007. Målet erat profilere beton som et levende,smukt materiale med næsten uanedemuligheder. Endnu er det dog fortidligt at sige ret meget om kampagnenseffekt, mener formanden forkampagnens styregruppe, direktørJesper Holm fra C. C. Brun BetonelementerA/S.”Vi er godt i gang, og de førsteannoncer er indrykket. Men sådannekampagner er et langt, sejt træk, derikke sætter sig umiddelbare spor.Jagten på medarbejdereDog kan vi se, at flere og flere besøgerDansk Betons hjemmeside, somannoncerne henviser til”, siger han.Rammer én tredjedel afmålgruppenKampagnen er primært rettet modstore bygherrer, rådgivere, developere,arkitekter, entreprenører og andrebeslutningstagere. Kampagnener skruet sådan sammen, at den vilramme mellem en fjerdedel og entredjedel af denne målgruppe.”Vi vil også i videst muligt omfangramme de små, private bygherrer,som der er mange af. Men hersætter budgettet en grænse. Vi erfx afskåret fra reklamer i tv”, sigerJesper Holm.Kampagnens samlede budget erpå 1,5 millioner kroner til en treårigindsats. Jesper Holm erkender,På tværs af produktgrupperDesuden forestiller Jesper Holm sigogså et styrket samarbejde på tværsaf produktgrupperne i Dansk Beton.Blandt andet på området betonpriser.”Der findes forskellige betonpriser,der er mere eller mindre synlige.Dem kunne vi samle til én storbegivenhed – et flot show med fest,bespisning og underholdning, hvorder også bliver uddelt betonpriser iforskellige kategorier, som det skerved Danish Music Awards eller ifilmbranchen. Det vil kunne skabelangt større synlighed og gennemslagskraft”,fastslår Jesper Holm.Hertil kommer fx seminarer ellerandre arrangementer rettet modat styrke betons image generelt påtværs af de forskellige produkter.jbn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 200719


E n fæ n oFotos : Kl aus Ortmayer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .20. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


Fremmrragende Arkitekturm e n a l byg n i n gEksperimentariet Phaeno i den tyske by Wolfsburger spektakulær og futuristisk arkitekturSelv om Wolfsburg ikke ligger på den slagne motorvej, når danskerne drønersydpå, kan det være en spændende oplevelse at køre de 70-80 kilometer mod øst,hvis man alligevel er ved Hannover.Så kan de bilinteresserede besøge Europas største bilproducent, Volkswagen, derhar hovedsæde i byen – og i øvrigt ud over VW ejer bilmærker som Audi, Bentley,Bugatti, Seat, Lamborghini og Skoda. De arkitekturinteresserede kan i stedet besøgeen fantastisk betonbygning, der huser Phaeno, et eksperimentarium på 9.000kvadratmeter.Bygningens arkitekt er Zaha Hadid, som også tegnede udvidelsen af kunstmuseetOrdrupgård, og som konstant udfordrer beton som materiale. Det gælder ogsåPhaeno, hvor bygningen bæres af 10 indvendige betonkegler, og hvor betonen fårlov at sætte sit markante præg også inden døre.jbn. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . .21


Den officielle jubil æumsklods fr a DanskBetonforening er en helstøbt erindring.Skøn, morsom og melodiøs betonMuligt at være med i Dansk Betonforenings trejubilæumskonkurrencer frem til den 10. september 2007Hvem vil ikke gerne profileres som”skøn, morsom og melodiøs”?Beton vil i det mindste gerne,og derfor har Dansk Betonforeningi anledning af sit 60 års jubilæumudskrevet tre konkurrencer, hvor detstadig er muligt at være med:FotokonkurrenceTemaet for fotokonkurrencen er ”Beton– kvalitet og skønhed”. Hverdeltager kan bidrage med op til 5 billeder,som sendes på digital form – ijpg filformat.BetonvittighedUdtænk en vittighed der omhandlerbeton.Skriv en sangSkriv en sang der omhandler betonog betons fortræffelige egenskaberog/eller en hyldest til foreningen ianledningen af 60 års jubilæet.Alle bidrag sendes senest den 10. september2007 til Jacob Hougaard Hansen,Egeskovvej 17, 4760 Vordingborg– e-mail: jhh@technova.dk. Se de detaljerederegler på www.danskbetonforening.dk.Vinderen af hver kategori offentliggøresunder betondagsmiddagentorsdag den 20. september 2007 – ogvinderen i hver kategori overrækkes 6flasker rødvin – ligesom vinderbidragetoffentliggøres i bladet Dansk Betonsamt på foreningens hjemmeside.Dansk Betons redaktion er en seriøsarbejdsplads, så vittigheder liggeros fjernt – om end verdens kortestevittighed på bare seks ord faktiskhandler om journalister. Den lyder ial sin enkelhed:To journalister gik forbi et værtshus.Hvorefter der naturligvis følger enbragende latter over et så tåbeligtudsagn…Men er vi ikke morsomme påredaktionen, kan vi få lang tid tilat gå med at fortælle historier. Somfx denne, som redaktøren selv haroplevet en søndag eftermiddag i 1989under et spil pétanque i KongensHave i København med en rækkeherboende franskmænd, der sætteren ære i at udtale pétanque med denhelt rigtige, franske intonation.Under spillet kommer tre ældredanske kvinder fordi. De standserop og kigger på spillet, og så lyderspørgsmålet: ”Hvad er kuglerneegentlig lavet af”?En af franskmændene, som vi jokan kalde Philippe, svarer fyndigt”pétanque”, fordi tilskuere næstenaltid spørger om, hvad spillet hedder.Og i øvrigt kan det jo kan være sværtat høre alle detaljerne i det barbariskedanske sprog i kampens hede.Det får spørgeren til at kigge påsine veninder og udbryde: ”Han siger,at kuglerne er af beton. Men jegsynes altså, det ligner stål…”.jbn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


Betonværkstedet har etbl andeanl æg i industrielsk al a – dog i den mindsteende af sk al aen.Siloer til tilsl ag.Robotten er i gang med atfremstille en støbeform.Robot laver støbeformeDet højteknologiske betonværksted blev indviet på TeknologiskInstitut i juni. Målet er at gøre det nemmere og billigere at opførebetonbyggeri med visionær formgivning.Robotten lavede støbeforme og lovordenevar mange, da Betoncentretpå Teknologisk Institut den 20. juni2007 indviede ”Det højteknologiskebetonværksted”, hvor computere, enrobot og et blandeanlæg i industrielskala skal arbejde med automatiskat omsætte arkitekternes visioner tilkonkrete betonkonstruktioner, derkan tilføre byggeriet et helt nyt formsprog.Det var Højteknologifondens direktør,Carsten Gaarn-Larsen, dertrykkede på knappen, idet betonværkstedeter en central del af dettreårige projekt Unikabeton, somfonden støtter.”Unikabeton har klare mål og vilefter vores mening kunne drive detvidt”, sagde han.Peter Kofoed, koncerndirektøri M. T. Højgaard og formand forDansk BetonRåd, konkretiserede forventningerne.”Vi skal have gjort op med betonmyterneog blive i stand til atfremstille innovative og unikke betonkonstruktioner– uden arbejdsmiljøproblemerog med en konkurrencedygtigøkonomi. Værkstedet ogprojektet kan blive grundlaget for etkvantespring for beton”, sagde han.Betonværkstedet skal gøre detnemmere og billigere at bruge betontil byggeri med visionære former,som i dag kræver dyrt håndværk, ogsom derfor hidtil mest er blevet brugti kostbare prestigebyggerier. Konkretbetyder det, at arkitektens digitale3D-tegninger af bygningen skalkunne sendes til en robot, som såautomatisk fremstiller en støbeform.Derefter fyldes formen automatiskmed beton fra et ligeledes fuldautomatiskblandeanlæg.”Naturligvis er der et stykke vejendnu, før teknologien finder vej udpå byggepladserne. Men vi er længstfremme også internationalt set pådette område og satser på at bliveomdrejningspunkt for intet mindreend en revolution af betonbyggeriet,der også vil give betonindustrien nyemuligheder”, siger projektleder DortheMathiesen fra Betoncentret.Deltagerne i projektet Unikabetoner: Teknologisk Institut (projektleder),Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttetpå Syddansk Universitet, ArkitektskolenAarhus, Spæncom A/S,Unicon A/S, MT Højgaard A/S ogrobotleverandøren Giben ScandinaviaA/S.jbnHøjteknologifondens direktør ,Carsten Ga arn-Larsen, indviedeværkstedet med et tryk på knappen,der satte robotten i gang medat fr æse en støbeform ud afpolyst yrenskum.En lidt større brevpresser medHøjteknologifondens logo, støbt ibetonværkstedet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .23


Designer K arin Schou Andersen erprojektleder for Betondesign 20 07.De 17 ideerAffaldsbeholderChaiseloungeRumskærm– opbevaringWave– byggemoduler til legepladsenBlåsBetong– et støb-selv-møbelBio Crete– todelt vækstfliseNight Rider– ophængt sengebordBeton ude-badSlice– modulsystem til bænkeDet personlige gravstedBeton som akustik- oglyselementConcrete Care– cremer i emballage af beton3-i-1møbelNew Concrete Thinking– multimøbelPortland Audio– højttalereCity BenchConcrete Time– et armbåndsur17 visionæreproduktideer med betonDansk Betondag den 20. september 2007er sidste mulighed for at se udstillingenBetonDesign 2007, der viser 17 spændendeideer til nye betonprodukter.Udstillingen kan også ses på gå-hjemmøder,arrangeret af Dansk Betonforening,i Maribo den 12. septemberog i Rønne den 28. august. Tidligereer den blevet vist i Århus, Horsens,Aalborg og Odense.Udstillingen er en del af et projekt,hvor Dansk Betonforening og ID-Forumsætter fokus på, hvordan mankan bruge beton til mindre, industrielleprodukter og på spændende for-arbejdningsteknikker. Projektet harfået støtte af Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond samt Dansk Beton.De 17 ideer blev fostret af et holddesignstuderende i løbet af en 14dages workshop på ArkitektskolenÅrhus.”Jeg er imponeret over, hvor langtde studerende kunne nå på så forholdsviskort tid. Det er berigende atse. Dansk beton vil fortsat have fokus. . . . . . . . . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


EXPANfår ny ejerCRH Denmark overtager medvirkning pr. 31. juli 2007 alleaktier i EXPAN, der fortsættersom en selvstændig enhedMøbelvirksomhed savnerbetonleverandørGenerelt fik arrangementet i Horsens positiv kritikpå de uddelte evalueringsskemaer. Men Dansk Betonforeningsformand, Erik Stoklund Larsen, hæftersig også ved følgende kritik fra en deltager:”Som møbel/designvirksomhed var formålet medvor deltagelse dels at søge ny inspiration til et materiale,som vi vurderer absolut aktuelt i vort markedssegment,dels helt konkret at finde og netværkemed betonindustri-virksomheder for etablering afleverandørsamarbejde. Med andre ord: Vi stod medet købssignal/ønske om at bestille/købe betonemner(i egen regning). Den danske del af ”brancen”præsterede absolut interessante og inspirerendeindlæg, som alle udtrykte retorisk vilje til samarbejdemed design og møbelbranchen. Desværre syntesingen af de deltagende virksomheder incl. brancherepræsentanterat være tilstrækkeligt forberedte tilat modtage eller formidle vort behov for konkreteordrer/bestillinger. Vi finder det paradoksalt, atbranchen tilsyneladende møder så uforberedt!på design og overflader. Vi arbejder løbende for at fremmebetons image, og vi vil følge dette arrangement op”, sagdeDansk Betonforenings formand, Erik Stoklund Larsen vedåbningen af udstillingen.Blandt produktideerne er møbler, beholdere, legepladsudstyr,højttalere og et armbåndsur af beton.jbnEXPAN, der siden 2004 har været ejet af den nordiskekapitalfond Procuritas sammen med en rækkemindre aktionærer, vil i fremtiden indgå i CRHDenmark A/S som en selvstændig enhed sammenmed Betonelement A/S, Dalton Betonelementer A/S, Betongruppen RBR A/S og Thermisol A/S.”EXPAN, der er markedsførende inden forproduktion af elementer i letbeton, har igennemde seneste fire år været igennem en positiv udvikling,som har gjort det interessant for CRH atgå dybere ind i dette forretningsområde, som vii forvejen er aktive inden for både i Danmark ogi andre europæiske lande,” siger adm. direktør iCRH Denmark, Claus Bering.I EXPAN er der positiveforventninger til de nye ejere:”Vi har hele tiden vidst, at EXPAN inden for etoverskueligt tidsrum skulle sælges og er glade for,at vores ejerforhold nu er blevet endeligt afklaret.Vi ser frem til i samarbejde med vores nye ejerat kunne fokusere på vores kerneforretning ogigennem CRH koncernen være med til at påvirkeudviklingen af letbetonelementer i hele Europa,”siger adm. direktør i EXPAN, Poul KirkegaardI 2006 havde EXPAN, der beskæftiger 730 medarbejderepå syv fabrikker i Danmark og 90 medarbejderepå en fabrik i Tyskland, en omsætningpå 800 mio. DKK og et resultat før renter på 44,5mio. DKK.CRH er en international koncern, der producererog sælger byggematerialer primært i Europaog USA. Globalt beskæftiger koncernen omkring80.000 medarbejdere på over 2.600 fabrikker i 27lande.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25


Aalborg sætter sig på betonenGodt nyt til bagdelen. Nu kan man hvile sig påsiddeinstrumenter af beton i Aalborgs parker.Turister og andet godtfolk på vandringi tre af Aalborgs parker har isommerens løb haft mulighed for athvile de mødige lemmer på over 20nye siddeinstrumenter, som blev satop i foråret 2007.Siddeinstrumenterne er resultatetaf en betonworkshop, der i samarbejdemed Aalborg Portland fandtsted i efteråret 2006 på Center forBetonuddannelse, som er en del afAMU Nordjylland.De mange forskellige fortolkningeraf ”siddeinstrument” er udført afstuderende fra Aalborg UniversitetsInstitutter for Arkitektur & Designog Bygningsteknik, bygningskonstruktørstuderendefra NordjyllandsErhvervsakademi og betonmagerlærlingefra AMU Nordjyllands Kompetencecentrefor Byggeri. Ca. 300studerende deltog i workshoppen forat lære om beton og om at udnyttehinandens kompetencer bedre.Interesserede kan finde siddeinstrumenternei Mølholm Strandpark,Lindholm Strandpark og Hesteskoen,hvor der også er opsat et par hvide betongrill’erfra Betonworkshop 2005.Torben Andersen fra Center forbetonuddannelse oplyser, at der erplaner om en ny betonworkshop iefteråret 2007.Center for Betonuddannelse blevoprettet i 2003 af AMU NordjyllandsKompetenceCenter for Byggeri, AalborgUniversitet, Aalborg tekniskeskole/Nordjyllands Erhvervsakademi,Dansk Byggeri og Aalborg PortlandA/S. Målet med samarbejdet erat opbygge et landsdækkende videnogkompetencecenter, som dækkerethvert behov for uddannelse og rådgivningaf branchens medarbejdere.Se mere på www.vikanbeton.dk.jbn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 200726


Betonhus iforklædningNår Den Gamle Mand kigger ud af sin gadedør, serhan det ske igen. Betonelementer gemmes væk bag tegl.Det sker igen og igen i disse åringer,nye byggeprojekter skyder opog ser dagens lys. Det går heldigvisgodt her til lands, økonomisk set,og der bygges huse som aldrig før.I søndagsaviserne er der tonsvis afannoncer, der fortæller om og visertegninger og animationer af nye,flotte, eksotiske projekter, og færdesman omkring i det danske landskabfår man syn for sagn. Der er virkeliggang i forretningen.Sådan et nyt byggeprojekt er underopførelse næsten lige ud for mingadedør, og jeg gør mig mine observationer.Den stilart, der bygges i,kan vel nærmest karakteriseres somen slags udvandet funkis eller funktionalisme,hvor funktionen bestemmerformen. Det var blandt andetden schweizisk-franske arkitekt LeCorbusier (1887-1965), der var med tilat ændre arkitekturen og skabe dennye strømning i 30-erne. Nye materialer,enkelte former, rationelt byggeri,moduler, industrialiseret proces,montagebyggeri. Betonen komind i byggeriet for fuld udblæsning.Tilbage til ”mit” byggeri: Op skyderråhuset – i betonelementer forstås.Facaderne består af såkaldtestrittevægge, dvs. betonvægge, hvorider er indstøbt en række murbinderei et fast mønster. Så vidt så godt – indtilvidere er der tale om et forholdsvistrationelt montagebyggeri.I de næste operationer ryger stilladserneop og ned af facaderne etstort antal gange, idet arbejdet færdiggøres,dvs. vinduer isættes i bagvæggene,murerne opfører skalmurei tegl, der anbringes isoleringsmateriale,facaderne svummes eller finpudsesfor så endelig at blive malet i enlys farvetone, hvorefter de fremstårmed pudsede, lyse, glatte flader.To ting vækker forundring.For det første: Nu er det rationelle ibyggeprocessen da pist væk, og vi tilbagetil håndværket igen. Det var joellers en af ideerne, da betonelementbyggerietvandt afgørende frem efterkrigen, at processerne skulle rationaliseres,og så meget som muligt af arbejdetskulle udføres på fabrik, hvorder var styr på økonomi og kvalitet.Til selve byggepladsen skulle derkomme en lind, nøje afstemt strømaf komponenter, der så blev monteretog indbygget. Den gang – ”when jazzwas born” – kunne man fremstille ogmontere facadeelementer i beton abfabrik med isatte vinduer med glasog hele molevitten. Man talte faktiskogså om, at stilladserne var overflødigepå byggepladsen.For det andet: Hvor blev betonenegentlig af i den færdige, udvendigearkitektur? Jo, den blev såmænd puttetgodt og grundigt væk, den måtteikke komme frem i dagens lys. Det,der bygges, er ejerboliger, hvor hverlejlighed koster en jetjager, så ikkenoget med at vise betonen frem, detbillige skidt! Er det ikke sådan detforholder sig?Betonfaget står foran den storeudfordring at vise og overbevise bygherrerneom, at der kan projekteresog produceres facadeelementer i beton,der kan leve op til dagens kravbåde, æstetisk, teknisk og økonomisk,og som menigmand kan holdeud at se på.Hvornår ser vi et stærkt udspil frafagets aktører?Den Gamle Mand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 200727


Af Niels Ingholt, rådgivende civilingeniør, Ingholt ConsultBIHDansk BetonLetbetonelementgruppen, BIHMere isolering iterrændæk øger risiko forrevner i vægelementerSkærpede krav om isolering og fokus på energibesparelser øger ønsketom at undgå fundamenter under indvendige skillevægge. Men øget isoleringi terrændækket forhøjer samtidigt risikoen for sætninger. Sætningerkan medføre revner ved døroverliggere ved skillevægge, ligesom de kanforårsage revner og løse fliser på vægge og gulve.Eksempler på terrændækløsningerEksempel 1Beregninger viser, at deformationer af terrændækket bør holdes under 2 mm for atundgå revner og skader i uacceptabelt omfang. Det anbefales dog at minimere sætningerneså meget som muligt, og indtil et større erfaringsmateriale foreligger, frarådesdet at bruge isoleringsmaterialer med lave langtids E-moduler i terrændæk.I det følgende er beskrevet de typiske isoleringsløsninger og deres konsekvenser fordeformationer og skader.TerrændækløsningerI dag er terrændækløsninger typisk opbygget efter følgende to principper:1. Terrændæk af 100 mm beton armeret med net Ø6/150Isolering af 275-300 mm Polystyren• 100 mm skillevæg• 100 mm beton med armeringsnet af6 mm kamstål, maskevidde 150 mm ibegge retninger• 275-300 mm ekspanderet polystyren• Komprimeret, afrettet sandEksempel 22. Terrændæk af 100 mm beton armeret med net Ø6/150Isolering af 150 mm PolystyrenIsolering af 250 mm komprimerede letklinkerHvor undladelse af fundamenter under skillevægge umiddelbart giver en besparelse ivarmetabet og en økonomisk gevinst ved ikke at skulle udføre fundamenterne, skal manimidlertid være opmærksom på, at ovennævnte løsninger ofte kræver en noget stivereisolering og et kraftigere terrændæk af beton end ved de traditionelle løsninger.Ubelastede væggeLinielasten fra skillevægge, der er ubelastede, og som ikke virker stabiliserende, vilvære følgende:• 100 mm helvæg 1550, højde 2,50 m: 3,9 kN/m• 100 mm helvæg 1850, højde 2,50 m: 4,6 kN/m• 100 mm helvæg 2000, højde 2,50 m: 5,0 kN/mEn beregning viser, at de ovennævnte terrændæk brudmæssigt vil kunne bære sådanneubelastede skillevægge, og at deformationerne af gulvet med forskellige isoleringsmaterialerog linielasten 5,0 kN/m vil være følgende:• 100 mm skillevæg• 100 mm beton med armeringsnet af6 mm kamstål maskevidde 150 mm ibegge retninger• 150 mm ekspanderet polystyren• 250 mm komprimerede letklinker• Bæredygtig jordTerrændæksisolering 275-300 mm Polystyren150 mm Polystyren +250 mm letklinkerPolystyren type S 60 1,6 mm 1,1 mmPolystyren type S 80 1,2 mm 0,9 mmPolystyren type S 150 0,7 mm 0,6 mmPolystyren type S 250 0,5 mm 0,5 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .28. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


Øget isolering i terrændækkræver omtanke.Det anbefales, at deformationeraf terrændækholdes under 2 mm forat undgå sætninger ielementerne og efterfølgendeskader.Helvæggeog dæk afletbetonI beregningerne er anvendt langtidselasticitetsmoduler som angivet i tabellen nedenfor:Langtidselasticitetsmodulerne for en række typiske isoleringsmaterialer:Polystyren S 60Polystyren S 80Polystyren S 150Polystyren S 250Komprimerede letklinkerE = 900 kN/m²E = 1250 kN/m²E = 2250 kN/m²E = 3750 kN/m²E = 7000 kN/m²Bærende og stabiliserende væggeI mange byggerier indgår skillevægge som bærende eller stabiliserende vægge, ogdet øger linielasten på terrændækket væsentligt. Lasten på terrændækket øges ogsåaf krydsende og tæt placerede vægge samt af vægge med uens understøtningsforhold,som eksempelvis vægge, der er understøttet af et ydervægsfundament i denene ende og står på terrændækket i den anden ende.For belastede vægge med last fra etageadskillelser vil linielasten ofte være på 15-25kN/m. For ubelastede vægge, som indgår i stabiliteten, kan linielasten også øgesvæsentligt, idet det væltende moment flytter egenlasten til væggens ende, og hervedkan lasten eksempelvis tredobles til 12-15 kN/m.Med linielaste på 15 kN/m vil deformationerne af de ovennævnte typer terrændækberegningsmæssigt være følgende:Terrændæksisolering275-300 mm Polystyren150 mm Polystyren +250 mm letklinkerPolystyren type S 60 4,7 mm *) 3,2 mm *)Polystyren type S 80 3,7 mm *) 2,7 mmPolystyren type S 150 2,4 mm 1,9 mmPolystyren type S 250 1,6 mm 1,6 mm*) Terrændækkets bæreevne er overskredet (bæreevne < 15 kN/m)Deformationer af denne størrelse kan forventes at medføre problemer med revner veddøroverliggere i skillevægge samt revner og løse fliser på flisebelagte vægge og gulve.Erfaringsmæssigt bør deformationerne af terrændækket holdes under 2 mm for atundgå skader i uacceptabelt omfang, men det anbefales, at minimere sætningerne såmeget som muligt. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at varmeslangerreducerer terrændækkets bæreevne, og det derfor i vise tilfælde kan være nødvendigtat øge tykkelsen over de 100 mm af betonpladen.Indtil et større erfaringsmateriale foreligger, må det derfor anbefales ikke at anvendeisoleringsmaterialer med lave langtids E-moduler i terrændæk, hvor fundamenter underbærende og afstivende skillevægge udelades, eller hvor skillevæggene er placerettæt eller er uens understøttet.For vægge med større lodret eller vandret last bør der anvendes fundamenter undervæggene, f. eks. med letklinkerblokke i de øverste skifter. Endvidere bør betonpladenstykkelse, afhængig af forholdene bl.a. omkring varmeslanger, øges fra 100 mmtil 120 mm eller 150 mm.Hvor kraftigt et betongulv, der er nødvendigt, må derfor bero på en vurdering af detilladelige deformationer i hvert enkelt tilfælde.ElementproducenterBetonelement 7010 35104100 RingstedEXPAN A/S 7637 70008600 SilkeborgEXPAN A/S 7637 70006920 VidebækEXPAN A/S 7637 70005471 SøndersøEXPAN A/S 7637 70006650 BrørupEXPAN A/S 7637 70003310 ØlstedFårup Betonindustri A/S 8645 20888990 FårupGandrup Elementfabrik A/S 9654 38009362 GandrupGandrup Elementfabrik A/S 7693 90006580 VamdrupGive Elementfabrik A/S 7670 15407323 GiveLeth Beton A/S 9794 55117755 Bedsted ThyNiss Sørensen & Søn A/S 9756 42227860 SpøttrupPræfa-Byg 9895 13009750 ØstervråTinglev Elementfabrik A/S 7217 10006360 TinglevDansk BetonLetbetonelementgruppen, BIHDansk ByggeriKejsergade 2, Box 21251015 København KTelefon: 72 16 00 00Telefax: 72 16 00 38E-mail: Sekretariat@bih.dkwww.bih.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . .29


etonelement-foreningenLene Tr anberg sammen medpriskomiteens formand,arkitekt M. A . A . Finn Monies, vedoverr ækkelsen afBetonelement-prisen 20 07.Lene Tranberg roserbetons skønhed. Muligtat udvikle beton til etædelt materiale, somman vælger, fordi mankan lide det.Arkitekter efterspørger forædlingTietgenkollegiet i Ørestad og tegnestuenbag, Lundgaard & TranbergArkitektfirma A/S, kan nu sole sig iendnu en fornem pris. Denne gangfra intet mindre end Royal Instituteof British Architects, der har belønnetkollegiet med den prestigefyldteRIBA European Award.Så jo, elementbyggeri kan sagtensPå Tietgenkollegiet står mange indvendige væggei ubehandlet beton. Her en køkkenvægvinde anerkendelse. Men hvad menerarkitekterne egentlig om byggerimed betonelementer?”Beton har en skønhed, som desværresjældent får lov at komme tilsin ret. Producenterne burde i højeregrad arbejde med at raffinere deresprodukter. Der er masser af mulighederi at arbejde med tektonik, stoflighed,struktur og overflade.Jeg tror, at det ermuligt at udvikle betontil et ædelt materiale,som man vælger, fordiman kan lide det”, sigerLene Tranberg, arkitektMAA.Tektonik indenforarkitekturen er samspilletmellem formgivning,konstruktion ogmaterialeanvendelsen.Peter Thorsen, arkitektog partner i Lundgaard& Tranberg Arkitektfirma, tilsluttersig ønsket om fornyelse.”Elementbyggeri er meget udbredt,fordi byggetiden er kort, kvalitetengod og prisen rimelig. Mendet er synd, at man så sjældent fårbetonen at se indvendigt”, siger hanog fortsætter:”Tag fx betondæk. Undersiden erskjult af et nedhængt loft, fordi derskal være plads til installationer underdækket. Jeg kunne godt tænkemig, at man udviklede dækelementermed indvendig plads til installationerog integreret regulering afakustikken”.En anden anke er de affasede kanterpå mange betonelementer.”Betonfolk fortæller mig, at deer nødvendige af praktiske årsager.Men de gør det meget vanskeligt atlave pæne samlinger. Det må væremuligt at overvinde den udfordring”,siger Peter Thorsen.30. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


etonelement-foreningenBetoncentret på teknologiskInstitut har udarbejdet etstærkt værktøj, som Betonelement-Foreningensmedlemmerhar adgang tilCheckliste viser vejen til CE-mærketAlle medlemmer af Betonelement-Foreningen fik i begyndelsen af juliet værktøj, som gør det nemmere atkomme i gang med CE-mærkning.Værktøjet er en omfattende checkliste,udarbejdet af Betoncentret påTeknologisk institut. Med listen ihånden kan en virksomhed systematiskundersøge, om dens nuværendesystem til produktionsstyring leverop til kravene i det påkrævede FPCsystem(Factory Production Control).”Vi har taget samtlige de nye kravi forbindelse med CE-mærkning medi checklisten, der er formuleret somen lang række spørgsmål. Hvis svaretpå et spørgsmål er ”ja”, skal virksomhedenblot skrive en krydsreferencei en liste for at oplyse, hvordanvirksomhedens eksisterende systemopfylder dette krav. Hvis svaret er”nej”, får virksomheden vejledningtil, hvad der så kan gøres”, sigerprojektleder Dorthe Mathiesen fraTeknologisk Institut.Baggrunden for checklisten er etorienteringsmøde for såvel medlemmeraf Betonelement-Foreningen somandre elementproducenter. Efter mødetstod det klart, at virksomhederneprimære behov var hjælp til at opdaterede nuværende systemer til denye krav.”Producenter med en ISO 9000-systemer forholdsvis tæt på, hvorimodvirksomheder med et produktcertifikatstår over for en større opgave”,vurderer Dorthe Mathiesen.Fire virksomheder uden for Betonelement-Foreningenhar valgt selvat købe checklisten og adgang tilopfølgningsmøder.CE-mærkning af betonelementerudskudt til marts 2008Erhvervs- og Byggestyrelsen har forlængetovergangsperioden for CEmærkningaf fire typer betonelementertil den 1. marts 2008. Det vil sige,at elementer skal være CE-mærkede,hvis de leveres fra og med dennedato.Samtidig præciserer styrelsensin fortolkning af, hvornår byggevarer”bringes på markedet”. Dettefor producenterne vigtige tidspunktskal forstås som det tidspunkt, hvorproducenten leverer byggevaren ententil en forhandler eller direktetil slutbrugeren. Hvis levering skerefter overgangsperiodens udløb, skalbyggevaren være CE-mærket udenhensyntagen til hverken produktionsdatoeller tidspunktet for ordreindgåelse.De fire standarder, der medførerkrav om CE-mærkning fra 1. marts2008, er:· DS/EN 13224 Præfabrikerede betonelementer– Ribbeelementer afbeton· DS/EN 13225 Præfabrikerede betonelementer– Søjler, bjælker ogrammer· DS/EN 12843 Præfabrikerede betonelementer– Master og pæle· DS/EN 13693 Præfabrikerede betonelementer– Specielle tagelementer.I 2008 strammer Erhvervs- og Byggestyrelsendesuden kontrollen påområdet, idet betonelementer nu erudpeget som et indsatsområde formarkedskontrol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 200731


etonelement-foreningenDirektør Niels Sønderga ard ogfabrikschef Ole Borg sammen medvirksomhedens sande Boss…Tanke og tunneler til mange formålPerstrup Beton Industri nyt medlemi Betonelement-ForeningenNiels Sønderga ard gl æder sigtil samarbejdet med den øvrigebetonbr anche i Dansk Beton ogBetonelement-Foreningen.Hånd i hånd med miljøet. Sådankan man bedst beskrive udviklingenaf Perstrup Beton Industri A/Ssiden 1980’erne, hvor virksomhedenfik stor succes med elementbaseredegylletanke til landbruget i takt medvandmiljøplanens krav til landbrugetom opbevaring af gyllen.Siden er industritanke, tunnelsystemer,vægelementer samt staldinventarog senest korngrave til landbrugetkommet med i kataloget hosPerstrup Beton Industri, der prioritererinnovation højt.Men skal man nævne ét produkt,der kendetegner virksomheden påDjursland, må det blive gylletankeneaf standardelementer, der spændessammen med kabler. I den gyldneperiode blev der leveret op til 600tanke om året.”Vi har et godt navn i landbruget.Tankene er baseret på et svenskepatent, som den daværende ejer, OleFast, købte rettighederne til sidst i70’erne. Det var et regulært scoop”,siger direktør Niels Søndergaard.I dag er antallet af leverede tankelavere, men til gengæld er både gylleogindustritanke blevet meget størreog mere komplicerede. Virksomhedenhar udviklet sit tanksystem, såder i dag kan leveres tanke til alleformål. Senest en otte meter høj tankpå 6.000 kubikmeter til et rensningsanlæghos Danisco i Nakskov. Deter muligt at levere tanke på op over10.000 kubikmeter.Også tunnelsystemerne fra PerstrupBeton Industri er baseret pået patent. Produktprogrammet omfatterbåde bue- og firkanttunneler,der fremstilles på licens fra franskeMatière. Senest har Perstrup Beton32. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


etonelement-foreningenTunnelelementer kr æver krummeformeFødselar med budskabIndustri leveret 10 tunneler til dennye motorvej mellem Odense ogSvendborg. De tre største er 10 meterbrede faunapassager, der skal sikre,at dyrelivet kan færdes på begge sideraf motorvejen.Niels Søndergaard lægger ikkeskjul på, at etableringen af Dansk Betonhavde betydning for, at PerstrupBeton Industri nu har meldt sig ind iBetonelement-Foreningen.”I foreningen vil vi arbejde for,at vi i fællesskab finder nye mulighederog løsninger med brug af betonelementer.Fælles markedsføringog det tekniske samarbejde om fxCE-mærkning finder jeg godt. Og såvil vi da gerne tættere på kollegerne ibranchen”, siger han.Perstrup Beton Industri blevgrundlagt i 1934 af Marinus Fast,som fra begyndelsen gravede sten pågrunden, hvor fabrikken ligger i dag.Snart omfattede produktionen ogsåfliser og bloksten. I 1973 overtog OleFast virksomheden og påbegyndteudviklingen af den nuværende elementfabrik.Ole Fast solgte virksomheden i1990. I dag er Perstrup Beton Industriejet af svenske Abetong og er dermeden del af HeidelbergCement. I 1997fik Perstrup Beton Industri produktionaf facadeelementer i Skive, idetvirksomheden købte K. Ø. Beton.Perstrup Beton Industri eksportereri dag tanke og tunneler til Island,Norge og Færøerne.Selv om man lige er fyldt 60 og på vejtil den store reception, kan en engageretfagmand godt have et vigtigtbudskab til omverdenen. Det gælder idet mindste Erling Frimann Nielsen,der er ansvarlig for salg og kalkulationhos Kähler A/S i Korsør.”Jeg vil opfordre alle til at brugebips A113. Det er et vigtigt dokument,som definerer, hvem der gørhvad i forbindelse med brug af betonelementer.Vi oplever desværrejævnligt projekter, hvor ansvarsfordelingener uklar. Det vil være enstor fordel, hvis bygherre, rådgiverog elementproducent er enige omat følge bips A113”, siger Erling FrimannNielsen, der er uddannet somteknikumingeniør, og som deltager iBetonelement-Foreningens tekniskearbejde.Trods den nødvendige alder lokkerefterlønnen på ingen måde.”Jeg har et meget spændende job.Jeg kan godt lide de alsidige opgaver,der naturligt er i hverdagen hos enlille elementproducent som os. Jegarbejder primært med salg og kalkulation,men deltager også en gangi mellem i projekteringen, så jeg kanbruge min tekniske baggrund”, sigerErling Frimann Nielsen.Kähler A/S har rødder tilbage til1855. Oprindeligt var virksomhedenet teglværk, men 1965 kom betondækpå produktprogrammet. I dag er devæsentligste produkter huldækelementer,fundamentsbjælker og forskelligespecialprodukter.bips A113 har titlen:Fordeling af projekteringsydelser ogansvar ved leverance og montage afelementer af beton og letklinkerbeton.Den kan hentes på Betonelement-Foreningenshjemmeside,www.bef.dk.Så er bips A24 på hjemmesidenDen reviderede udgave af bips A24 kan nu – desværre lidt senere end tidligereannonceret – hentes gratis på Betonelement-Foreningens hjemmesidewww.bef.dk.Publikationen har titlen ”Betonoverflader – Specifikation, krav ogkontrol” og indeholder krav til overfladernes egenskaber med hensyn tilkarakter, geometri og styrke. Kravene vedrører vægoverflader, fremstilletaf batteristøbte og vandretstøbte betonelementer, og dækelementer, samtvægoverflader og dækundersider af pladsstøbt beton.Betonelement-Foreningen, Kejsergade 2. Postboks 2125. 1155 København K. Telefon 72 16 02 68/72 16 02 67. Fax 72 16 02 76MedlemsfortegnelseBetonelement a/s, Esbjerg, 70 10 35 10 • Betonelement a/s, Hobro, 70 10 35 10 • Betonelement a/s, Ringsted, 70 10 35 10 • Betonelement a/s, Viby Sj., 70 10 35 10Beton-Tegl A/S, 98 37 21 99 • C. C. Brun Betonelementer A/S, 57 64 64 64 • Byggebjerg Beton A/S, 74 83 34 20 • DALTON Betonelementer A/S, 87 45 98 00DS Elcobyg as, 96 57 26 57 • EXPAN A/S, Brørup, 76 37 70 00 • EXPAN A/S, Søndersø, 76 37 70 00 • EXPAN A/S, Fiskbæk, 76 37 70 00Fårup Betonindustri A/S, 86 45 20 88 • Gandrup Element, 96 54 38 00 • Give Elementfabrik A/S, 76 70 15 40 • Guldborgsund Elementfabrik A/S, 54 41 85 00Kähler A/S, 58 38 00 15 • A/S Midtjydsk Betonvare- & Elementfabrik, 97 12 64 66 • Perstrup Beton Industri A/S, 87 74 85 00PL Beton A/S, 56 96 42 17 • S.E. Beton A/S, 98 38 15 55 • Spæncom A/S, Hedehusene, 88 88 82 00 • Spæncom A/S, Kolding, 88 88 82 00Spæncom A/S, Aalborg, 88 88 82 00 • Tinglev Elementfarbrik A/S, 72 17 10 00 • U-GE beton A/S, 74 69 89 84T e k s t : J a n B r o c h N i e l s e n


Nyt fra BetoncentretFotos: HAARUP Maskinfabrik A/SBetoncentrets nye blandeanlægAlle, der arbejder med beton, ved,at produktionsprocessen og det materiel,der anvendes i produktionen,har meget stor betydning for betonensegenskaber. En beton blandetpå en 50 liter laboratorieblander udvisersjældent de samme egenskaberi den friske fase som beton blandetpå et industrianlæg. Da megen betonforskningog udvikling foregåri laboratorier på universiteter og påinstitutter, hvor afprøvningen afforskellige teknologier er baseret påbetonblandinger blandet i en lillelaboratorieblander, er der således enkløft imellem den teknologi, der afprøvesog dokumenteres i laboratoriettil implementering i en fuldskalaproduktion.Det har Teknologisk Institut nu gjortnoget ved! Den 20. juni 2007 blevTeknologisk Instituts nye fuldautomatiskebetonblandeanlæg indviet.Blandeanlægget skal være med til atbringe betonforskningen og udviklingenet meget stort skridt tættere påden virkelige verden, således at denteknologi, der forskes i på Instituttet,nu bliver afprøvet og dokumenteretved blanding på et moderne blandeanlæg.Det giver resultaterne fra forskningog udvikling meget størretroværdighed og vil gøre det lettereat få implementeret nye teknologieri praksis.Fra forskning til kommercielleydelserBlandeanlægget bliver et vigtigt elementi Teknologisk Instituts fremtidigeudviklingsaktiviteter; fx er denførste opgave, der skal gennemførespå blandeanlægget, fremstilling afSCC-betoner med forskellig rheologi– dvs. flydespænding og plastisk viskositet.Øvelsen er en del af arbejdeti SCC-Konsortiet, der bl.a. har tilformål at vise de udførende, hvilkenindflydelse forskelle i betons rheologihar på mulighederne for at gennemføreen god udstøbning. Resultaternevil blive indarbejdet i en af projektetshåndbøger, der er målrettet de udførende.Foruden at være omdrejningspunktfor udviklingsaktiviteter vil anlæggetsåledes også blive stillet til rådighedfor kommercielle udviklingsprojekter.Til eksempel skal NCC Råstofferi efteråret anvende anlægget til at undersøgemulighederne for at anvendebetonsand med højt gennemfald på0,25 mm sigten med henblik på atoptimere SCC-betoners partikelsammensætningi samspil med øvrigetilslag (sten) i betonen. Derudoverskal anlægget bruges til at fremstillereferencefliser til brug til afprøvningaf reparationsprodukter.Blandeanlægget henvender sig såledestil betonproducenter, betonelementproducenter,betonvareproducenterog producenter af delmaterialertil beton, der ønsker at arbejdemed udvikling og optimering af betonsammensætningerog afprøvningaf delmaterialer i beton.Fakta om blandeanlæggetDet fuldautomatiske blandeanlæger fra HAARUP Maskinfabrik A/S.Blanderen er en modstrømsbland-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


er på 375 liter, baseret på nyesteteknologi og udviklet specielt medhenblik på blanding af selvkompakterendebeton. I blanderen er dermonteret en Viscoprobe fra CONVIA/S, der måler betonens bearbejdeligheddirekte i blanderen. Såledeskan der arbejdes med måling af betonensrheologiske egenskaber direktei blanderen ved korrelering afViscoprobens måleresultater medTeknologisk Instituts nyudviklederheometer 4C-Rheometer.Anlægget er forsynet med 4 pulversiloerog 5 flytbare tilslagssiloer, dergiver stor fleksibilitet i udskiftningaf materialer. Der kan anvendes tilsætningsstoffer,genbrugsvand, slurryopløsningeraf forskellige pulvereog farver.Anlæggets hardware styres af enprocesstyring fra SKAKO.En del af det højteknologiske betonværkstedBlandeanlægget indgår i TeknologiskInstituts nye højteknologiske betonværksted,der foruden blandeanlæggetindeholder en robot, der skalarbejde med automatisk fremstillingaf støbeforme med fokus på unikkebetonkonstruktioner. Dette arbejdegennemføres bl.a. i projektet ”Unikabeton”– der er støttet af Højteknologifondenog med deltagerne: MTHøjgaard, Spæncom, Unicon, GibenScandinavia, Syddansk Universitetog Teknologisk Institut (projektleder).Mere information påwww.unikabeton.dkFor yderligere information,kontakt venligstDorthe MathiesenTelefon 72 20 22 05 eller e-maildorthe.mathiesen@teknologisk.dkSusanne NielsenTelefon 72 20 22 61 eller e-mailsusanne.nielsen@teknologisk.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007Teknologisk Institut, BetonGregersensvejDK-2630 TaastrupTelefon 72 20 22 26 · Telefax 72 20 23 73www.teknologisk.dk/beton


N ot e r N ot e r N ot e r N ot e rTerrændæk ogfundament fra fabrikBygBasis er navnet på et nytfabriksstøbt betonfundament, derskal gøre det af med byggefugt inybyggeri, idet betonelementerneer støbt indendørs i tørre omgivelser.Bag opfindelsen står ingeniørenBjarne Ørum fra typehusfirmaetCasaBo. Gandrup Elementstøber fundamenterne der er etfabriksstøbt terrændæk og fundamenti ét.BanebrydendebetonelementerBülow & Nielsen har lanceret enny serie huse tegnet af HenningLarsen Architects, hvor betonelementerdanner basis for banebrydendearkitektur og materialeraf højeste karat. ElementproducentenExpan har leveret betontil de første ni af disse huse, somnetop er under opførelse.Boliger for en halvmilliardNCC Construction Danmarkog K/S Amalieparken ved Finansgruppenhar indgået aftale om,at NCC opfører 383 etageboligeri Vallensbæk Strand syd forKøbenhavn. Boligerne opføres itotalentreprise og arbejdet ventesigangsat 1. september 2007. Byggerieter aftalt til at stå færdigt 1. juli2011. Under den fire år lange byggeperiodeventer NCC, at omkring100 egne og underentreprenørersmedarbejdere vil være beskæftigetmed arbejdet.COWI i nyt kinesiskbroprojektCOWI skal rådgive om projekteringog udførelse af en 25 km langbro over Qingdao-bugten i Kina.Den kommende bro over Qingdao-bugteni det nordøstlige Kinakommer til at forbinde HuangDaoøenmed byen Qingdao. Broen ersamtidig et led i en motorvejsforbindelsefra Qingdao til LanZhou idet vestlige Kina. Broen bliver 25km lang – fire gange så lang somØstbroen på Storebæltsforbindelsen– og kommer til at koste 6,5milliarder kroner.Dansk BetonRåd : Hvordangår det med betonvisionerne?I Dansk Beton 2007/1 og 2 br agte Dansk BetonR ådvurderinger af, hvordan det går med de to førstefokusomr åder i ”Betonvision 2025”. Her følger vurderingenaf det tredje fokusomr åde i betonvisionen,der omhandler Miljø, Arbejdsmiljø og Indeklima .Formålet er at få vurderet om, branchener på rette vej i forhold til betonvisionerne.Er der igangsat aktiviteterindenfor de definerede indsatsområder,der på sigt skal sikre visionerneført ud i livet?Dansk BetonRåds medlemmerhar indsamlet oplysninger om deVurdering af fokusområde 3– Miljø, Arbejdsmiljø og IndeklimaVision• En betonkonstruktions samledemiljøpåvirkning gennem helelivscyklus er reduceret til etminimum og lever løbende op tilkrav til energimæssig ydeevne.Stor indsats God indsats Beskeden indsats Ingen IndsatsForslag til indsatsaktiviteter, der foregår i brancheninden for Betonvisionens indsatsområder.Denne oversigt, herunder enoversigt over relaterede Ph.d. projekterpå BYG•DTU, kan ses på DanskBetonRåds hjemmeside www.danskbetonraad.dkog danner grundlag fortildelingen af smiley’er.• Arbejdsmiljøet på byggepladserneog på fabrikkerne, herunder støj,støv, fysiske belastninger, ulykker,osv., er forbedret med 50%.• Betons positive effekt påbygningers indeklima udnyttes ihøjere grad.Der skal gøres en massiv indsats for at udbrede viden til den almeneborger og til arkitekter vedrørende udnyttelse af betons mulighederfor at reducere energiforbruget til opvarmning.Loven, der afløser licitationsloven, gør det muligt at vurdere tilbud påandre parametre end prisen. Bygherrer kunne fx stille krav til miljø iudbuddeneDer arbejdes fortsat med at finde alternative egnede miljøneutraledelmaterialer til beton.Som et bidrag til forbedret arbejdsmiljø skal der gøres en indsats forat øge udbredelsen af SCC.Der skal udarbejdes dokumentation for betons positive effekt påbygningers indeklima.Der skal udvikles benchmarking-systemer og anvisninger i miljørigtigebetonkonstruktioner.Der skal frembringes dokumentation for – og metoder til at beregne– effekten af betons kabonatisering på en betonkonstruktions CO ²– emissioner i livscyklus.w w w . d a n s k b e t o n . d k. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


Fra CtO’s arbejdsmarkCtO har fået nymanagerMette Herold-Jensen er pr. 1. juli ansat somny CtO-manager hos Aalborg Portland.CtO ManagerCtO KoordinatorCtO KonsulentCtO KonsulentCtO KonsulentMette Herold-JensenHelle SørensenAnya Roskjær KnudsenJacob ThrysøeThorkild R asmussenMette Herold-Jensen er uddannetgeolog og kommer fra en stilling iF.L. Smidth, hvor hun, med ansvarfor manuelle og robot-styrede laboratorier,har rejst verden rundt og tagetsig af opstarter af nye fabrikker. Deseneste tre år har Mette arbejdet iProces Design på hovedkontoret iValby. Ved Aalborg Portland skalMette sammen med det øvrige teamstå for at fastholde og styrke CtO’sprofil som kompetencehøjborg indenfor viden om cement og beton.CtO – Cementteknisk Oplysninghar siden 1934 eksisteret som betonbranchensserviceorgan. Her kanvores kunder modtage teknisk assistanceog rådgivning. Vores konsulenterholder også foredrag bådeinternt og eksternt.Afdelingen består i dag af 5 ansatte,der bistår med både telefoniskrådgivning om cement og beton ogbesøg på byggepladser og fabrikker.Herudover deltager afdelingenskonsulenter også aktivt i projekter isamarbejde med kunder, f.eks. i forbindelsemed betonfremstilling elleroptimering af produkter og produktions-processer.Ud over teknisk rådgivning stårCtO for en række publikationer, bl.a.Beton-Teknik serien, Beton-Bogensamt artikler i tidsskriftet Dansk Beton.Endvidere har man i CtO udvikletedb-værktøjer til brug i industrien bl.a.temperatursimulerings-programmetTempSim, receptprogrammet Recept2000og programmer til håndteringaf kvalitetsdata for betonvarer.Læs mere om programmerne på aalborg-portland.dk.Har du spørgsmål eller vil dugerne vide mere om CtO, kan du kontakteafdelingen på telefonnummer:9933 7754 eller cto@aalborg-portland.dk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . .37


Fra CtO’s arbejdsmarkDen lille håndbogCement og Beton erblevet større – og bedreCement og BetonHåndbogen om cement, beton og mørtelHåndbogen Cement og Beton, som AalborgPortland har udgivet i en menneskealder erløbende blevet tilpasset skiftende tiders normerog standarder samt udviklingen gennem årene iAalborg Portlands produktprogram.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Teknisk set har bogen væretajourført gennem alle årene, menstore dele af den generelle tekster ikke revideret i mange år.Udtryk som ”typiske omtrentlige talværdier”,”gummivandslanger”, ”afdækningmed halmmåtter”, ”blindgulv”eller en perle som ”transportaf beton bør ske i transportkærre påjævne trilleveje”, havde efterhåndengjort en gennemgribende revideringnødvendig.Ved denne lejlighed har håndbogenslayout samtidig fået et væsentligtløft og formatet er vokset fra ”A6”til A5.Læsevenligheden af den tidligereudgave var så som så, med en linieafstand,der helt bogstaveligt ikke gavmulighed for at skrive noget ”mellemlinierne”.I den nye udgave er der lagt vægtpå et indbydende og læsevenligt layout,og selvom det meste cement ogbeton er gråt, er bogen nu i farver, ogantal og kvalitet af figurer og billederhar fået et væsentligt løft.Tabellerne er også – bl.a. i kraft afden dobbelte sidestørrelse – blevetmere overskuelige, og de mest benyttedetabeller er samlet i et opslags-afsnitsidst i bogen, hvilket kombineretmed et omfattende stikordsregistergør den nem at anvende som opslagsværk.Målgruppen er uændret, dvs.”professionelle betonfolk”, som entreprenører,betonproducenter, murerem.v., samt tekniske skoler ogandre uddannelsesinstitutioner, somuddanner teknikere og håndværkereindenfor beton- og murebranchen.Emnemæssigt er Cement og Betonfortsat begrænset til den traditionelleblødstøbte beton, dvs. beton somproduceres og udstøbes iht. DS/EN206-1, DS 2426 og DS 482, samt mørteltil murværk iht. DS 414.Der er tilstræbt en blanding afteori og praksis, som gør den nyttigbåde for praktikeren, som ønskernoget teori knyttet til de praktiskeerfaringer, eller for teoretikeren, somønsker teorien suppleret med praktiskeaspekter.Alt kan naturligvis gøres bedre,men med den nye udgave af Cementog Beton håber vi, at have ramt det”rigtige niveau”, samt at vi nu har etgodt grundlag for at vedligeholde ogvidereudvikle en håndbog, som er tilgavn for den danske betonbranche.Det kan vi naturligviskun gøre medlæsernes hjælp, ogkonstruktiv kritikog forslag til udvikling af håndbogener derfor meget velkomne.En tidligere version er set på HjallerupMarked til 5 kr., men Cementog Beton kan naturligvis, som hidtil,rekvireres gratis som hardcopy påtelefon 9933 7754 eller på www.aalborg-portland.dk,hvor der også ermulighed for at downloade den sompdf-fil.Den nye udgave forventes at liggeklar midt i september..CtO - Cementteknisk OplysningPostboks 165 • DK-9100 AalborgTel. +45 99 33 77 54www.aalborg-portland.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dansk Beton · Nr. 3 · August · 2007


Dansk Betondag 200760 års jubilæumHotel Marriott i KøbenhavnTorsdag den 20. september08.30 Registrering og morgenkaffe09.00 Velkomst v/ formand for Dansk Betonforening, ErikStoklund Larsen, COWI A/S09.10 Introduktion af dagens program v/ markedschefJørgen Schou, Unicon A/S09.15 Hvordan ser fremtiden ud for RegionHovedstaden og Ørestadsregionen – medudgangspunkt i nye og fremtidige byggeprojekteri regionen. v/ Director of research Uffe Palludan,KAIROS FUTURE09.45 Udviklingsprojekter i Ørestad City og ØrestadSyd – planer og forventninger v/ direktør MichaelSoetmann, Ørestadsselskabet10.15 Betondesign 2007– 5 min. indlæg om projektet, v/KarinSchou Andersen, ksa design – 2 spændendeprojektforslag udarbejdet af studerende påArkitektskolen i Aarhus – ”Slice”, v/ Kasper Mose& ”Concrete time” v/ Thomas Iversen10.50 Kaffepause og udstilling11.30 Det Kongelige Teaters nye Skuespilhus iKøbenhavn – i 2008 åbner skuespilhuset dørenefor de 3 scener, der har plads til mellem 100og 750 gæster. Arkitekten vil give et indblik ivisionerne med dette spektakulære projekt.v/ arkitekt Henrik Schmidt, partner i Lundgaard &Tranberg arkitektfirma a/s12.00 Allerhuset, det fleksible mediehus – præfabrikeredesøjler og in-situ dæk til Aller-koncernenskommende mediehus v/ ingeniør Frank Jensen,Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S12.30 Automatisk P-hus, Ørestad City – nordeuropasstørste – arkitektur, funktion og konstruktionv/Civ. ing. Lars Zenke Hansen, Birch & Krogboe A/S13.00 Frokost ogudstilling14.15 Anvendelse affiberarmeret betontil tunnelelementerfor boret tunnel – påfjernvarmetunnelen underKøbenhavns Havn er fiberarmeretbeton for første gang i Danmark anvendt tiltunnelelementer i en boret tunnel. Erfaringer ogsammenligning med projekter, hvor elementermed traditionel armering er anvendt. v/ JensNymann, COWI A/S14.45 En verden uden mikrosilica – hvad gør vi?v/ chefteknolog Freddie Larsen, Unicon A/S15.15 Superplast – hvor svært kan det være?v/ Ane Mette Kjeldsen, Teknologisk Institut,Betoncentret15.40 Kaffe og udstilling16.20 Det nye samarbejde om bladet Dansk Betonv/ chefkonsulent Anette Berrig, Dansk Byggeri16.35 Citytunnelprojektet i Malmø – ikke bare entunnel – nye stationer giver nye muligheder,såvel lokalt som regionalt v/ projektleder Rolf Dahl,Delprojekt Malmø C, Citytunnelprojektet17.00 Introduktion til fredagens ekskursion– havnerundfart, rundvisning og frokost påOperaen v/ Jørgen Schou, Unicon A/S17.10 Afslutning v/ Erik Stoklund Larsen, formand forDansk Betonforening19.00 Velkomstdrink19.30 Festmiddag med underholdningUdstillere: BASF Construction Chemicals Denmark A/S · Christiansen & Essenbæk A/S · Convi ApS · COWI A/S ·Dansk Beton · Emineral · FORCE Technology · Fosroc A/S · HauCon A/S · NIRAS A/S · Putzmeister Dynajet A/S ·Sika Danmark A/S · Teknologisk Institut, BetonPriser: Betondagen den 20. september 2007 incl. udstilling, frokost, festmiddag og forfriskninger.Medlemmer af DBF/IDA/ de nordiske betonforeninger: Kr. 1900,-Studiemedlemmer af DBF: kr. 100,-Øvrige deltagere, dog iht. IDAs regler: kr. 2900,-Ekskursion 21. sept. incl. frokost og transport: Kr. 475,-Tilmeldingsfrist: Haster!Program og tilmelding: www.ida.dk – arr.nr. 71518Dansk Betonforeningwww.danskbetonforening.dk


AfsenderPortoService ApSHjulmagervej 139490 PandrupMagasinpostBReturneres ved vedvarende adresseændringmed oplysning om ny adresseID 12889Mødekalender · Efterår 2007K ø b e n h a v nOnsdag den 10. oktober, kl. 15-18Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33Udstøbning af betonkonstruktioner– opfrisk din viden eller lær hvad du har glemtGratis-møde.Onsdag den 31. oktober, kl. 15-18Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33Overflader og tolerancer medbetonbyggeriGratis-møde.Fredag den 16. november, kl. 15-17.30DTU, Lyngby (I anledningen af DTU’s 150 årsjubilæum)Kvalitetsbeton og forstærkning afbetonkonstruktionerGratis-møde.Onsdag den 28. november, kl. 15-18Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33Det digitale byggeri i betonverdenenGratis-møde.P r o v i n s e nAlle møderne annonceres i Ingeniøren.Detaljerede programmer udsendes pr. e-mailtil DBF’s medlemmer i de respektive områder.Husk at opdatere din e-mail adresse i IDAskartotek via www.ida.dk / ”Min side” og ”Mineprofiloplysninger”.Se DBFs aktuelle mødeliste på nedennævnte linkfor tilmeldinger.Alle møder kræver tilmelding til IDA senest ugedagen før mødet.Benyt venligst website: http://ida.dk/Arrangementer/ og klik på mødetilmeldingen (skriv DBF i”arrangørboksen”). Der kan også ringes på tlf. 33 18 48 18.Du skal være logget på

More magazines by this user
Similar magazines