Klik og download udviklingsplan for Vitten - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Klik og download udviklingsplan for Vitten - Favrskov Kommune

VittenFredninger, beskyttet naturog andre bestemmelserMålestok 1:6000Beskyttet sten og jorddigePotentielle naturområderFredet fortidsmindeFortidsminde beskyttelseslinjeBeskyttet natur - EngBeskyttet natur - HedeBeskyttet natur - MoseBeskyttet natur - OverdrevBeskyttet natur - SøProvst Exner fredningKirkeindsigtKirkebyggelinjeFredskovSkovrejsningsområdeSkovtilplantning uønsketSkovbyggelinjerSkovKort over Vitten i målestok 1:6.000SøbeskyttelseslinjeSøÅbeskyttelseslinjeVandløb9


Bybeskrivelse af VittenLandsbyen Vitten er opstået som en ”slynget vejby”, hvilketvil sige en by, der er bygget langs et enkelt vejforløb,som slynger sig mellem landskabets kurver. Bebyggelseni Vitten ligger stadigvæk primært omkring et overordnetvejforløb, hvor Vittenvej er den gennemgående vej.Omkring kirken mod øst opleves byens ældste del, hvorden oprindelige gårdbebyggelse blev bygget. Kirken erplaceret på det højeste punkt i landskabet. Gårdbebyggelsener blevet fortættet med flere landsbyhuse igennemtiden. Senere er landsbyen vokset mod vest med flerehuse langs Toftkærvej, en stor erhvervsvirksomhed og etnyere parcelhuskvartere på den nordlige side af Vittenvej.Boligbebyggelsen er generelt placeret ud mod Vittenvej.Toftkærvej og Ruholmsvej er sideveje til Vittenvej og herer bebyggelsen trukket tilbage i forhold til den overordnedevej.Mod syd gives der flere kig ud til det omgivende landskab,det er vigtigt også fremadrettet at bevare nogle afdisse ”pauserum”.I Vitten er der mulighed for at fortætte byen yderligere,samt to udbygningsmuligheder syd for Vittenvej./ Favrskov KommuneBebyggelsen består primært af små enfamiliehuse i halvandenetage. Herudover rummer landsbyen en massesmå erhvervsvirksomheder og enkelte aktive landbrugsejendomme.10


VittenBybeskrivelseog udviklingsmulighederjf. KP 09Målestok 1:6.000LandsbyafgrænsningUdbygningsmulighederBygningSøSkovKort over Vitten i målestok 1:x.000Matrikel11


Borgermøde 26. oktober 2011Landbyrådsrepræsentanten fra Vitten inviterede i samarbejdemed Landdistrikternes Hus og Favrskov Kommunesplanafdeling til borgermøde den 26. oktober 2011under overskriften:Hvordan skal vi udvikle Vitten?Ca. 40 deltog i borgermødet der blev indledt med en kortgennemgang fra Landdistrikternes Hus med fokus påvigtigheden af det lokale engagement for at sikre lokaludviklingen.Herefter bidrog de fremmødte, i 5 grupper, med spændendeog idérige forslag til udvikling af lokalsamfundet iog omkring Vitten.Borgermødet bar præg af en meget aktiv gruppe mennesker,der bakker op omkring udviklingen af Vitten.Landsbyrådsrepræsentanten og de udpegede tovholdereer nu ansvarlig for, at der nedsættes en eller fleregrupper, der arbejder med de af borgernes prioriteredeønsker. Disse kan nu gå i gang med arbejdet.Prioriteringen af opgaverne/ideerne ovenfor sætter ikkeen stopper for eventuelle nye ideer eller udvikling af ikkeprioriterede ideer, såfremt eventuelle arbejdsgrupperfinder det naturligt at medtage disse under deres arbejdsgruppe.Jeg opfordrer til at de enkelte arbejdsgrupperkigger på sammenfald af opgaver indbydes mellem grupperne.Landsbyrådsrepræsentanten, eller en arbejdsgruppe underselvsamme, er ansvarlig for at der udarbejdes en listeover emner, der kræver involvering af Favrskov Kommunesplanafdeling, og at denne liste tilgår selvsamme, medhenblik på en kommunal prioritering af alle de opgaver,der måtte opstå i forbindelse med det igangsatte projekt”Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner i FavrskovKommune”.12


WorkshopHVAD ER GODT?• Der er et godt sammenhold i Vitten• Der er en god aldersspredning i Vitten – vi har mange unge• Vitten har et stort og godt vognmandsfirma (Frode Laursen)• Vittens forsamlingshus er et godt samlingspunkt med dets udeområder, der er dejlige• Vitten har en god kirke• Der er gode arrangementer i Vitten – såsom fællesspisning, Sankt Hans fest. Fastelavnsdrenge,mandefodbold, Gud og spaghetti samt luciaoptog og julefest• Vi er stolte af Vitten-spillemændene• Vitten har en god beliggenhed og der er nærhed til naturen – skoven og markerne• Der er nogle gode løbe- og gåture• Der er plads til både privatliv og fællesskab i VittenVittens hjemmeside er byens vindue og informationscentralHVAD ER BÅDE GODT OG MINDRE GODT?• Trafikken er nødvendig for vognmandsfirmaet (Frode Laursen)• Man kører for stærkt gennem Vitten• Vi har ingen købmand mere, men vi har dog ”Kiosken” i Vitten• Huspriserne ”kan måske tiltrække de forkerte”• Der er en følelse af stor afstand til kommunenHVAD ER SKIDT?• Vitten mangler offentlig transport• Der er for mange huse til salg i VittenVitten ligner fordommene om Udkantsdanmark• Præstegården er tom• Det er svært at skaffe nye frivillige og der er vigende tilmeldinger til de traditionelle arrangementer• Forsamlingshuset trænger til renovering• Der er pga. vognmandsfirmaet, meget tung trafik hele døgnet• Der mangler pasningsmuligheder• Befolkningstallet i Vitten er nedadgående• Der er ingen fjernvarme i Vitten13


Swot analyseS (STYRKER)W (SVAGHEDER)• Vi har et godt foreningsliv og et godt sammenhold• Der er en god sportsplads• Vitten har en dejlig kirke med bl.a. alternative arrangementersom Gud og Spaghetti• Der er en fantastisk natur omkring Vitten – bl.a.Dagmarkilden og Frijsenborg som er i baghaven• Vitten har et fælleshus i form af forsamlingshuset• Vitten har erhverv og dermed arbejdspladser• Der er en stor velvilje fra Frode Laursen til byen• Der er trygt i VittenVitten er centralt placeret i Østjylland• Huspriserne kan lokke folk til• Der er gode traditioner og aktiviteter for alle.• Der er en god befolkningssammensætning i Vitten• Der er cykelsti til Hinnerup• Tordenskjolds soldater er ved at flytte ind i Vitten• Nytilflyttere bliver ikke en del af fællesskabet• Det kniber med økonomien i VittenVitten mangler et fællesprojekt• Vitten mangler overordnede mål• Der er mangel på børnepasning i Vitten• Der er en dårlig infrastruktur• Trafikken kan afholde folk fra at komme i Vitten• Huspriserne kan tiltrække de forkerte folk• Der er ingen indkøbsmulighederO (MULIGHEDER)T (TRUSLER)• At det gode sammenhold styrkes og flere engagerersig• Vitten har muligheden for byudvikling• Forsamlingshuset kan renoveres• Kirkens aktiviteter kan udvides• Der er mulighed for erhverv• Der er mulighed for økonomisk opbakning, hvis visøger de rigtige steder hos fonde og sponsorer• Der er mulighed for udstykning• Der er mulighed for nedrivning/sanering af forfaldnehuse• Infrastrukturen kan højnes/forbedres• Der er mulighed for at lave en overordnet foreningfor hele Vitten• Der er mulighed for Grøn Energi som alternativ tilfjernvarme• Vitten affolkes – der er for mange tomme huse• Tomme huse forfalder• Den kollektive trafik forringes og/eller ophører• Erhvervslivet forsvinder – Frode Laursen lukker• Den tunge trafik• Udviklingen i Vitten må ikke gå i stå• Folk nedprioriterer frivilligt arbejde• Kirken og forsamlingshuset må ikke lukke• Forsamlingshuset skal løbende udlejes14


Udviklingsønsker• Trafiksanering• Samarbejde med Frode Laursen• Omfartsvej• Gadekær• Opgradering af forsamlingshuset (Totalrenovering, måske nyt forsamlingshus, flere aktiviteter iforsamlingshuset, terasse/cafe i haven, lys på p-plads)• Bedre kollektiv trafik• Multi-/idrætshal/svømmebad• Golfbane• Ridehal• Torv/cafe• Erhvervspark• Indkøbsmuligheder (Brødudsalg søndag morgen)• Pasningmulighed for de 0 til 3 årige• Udstykning- 20-25 husstande mere i Vitten- eventuelt storparceller• Bedre energiforsyning (Grøn energi, Energilaug, alternativ energi generelt, varmeplan, E-indkøbsforening)• Landsbypedel• Øget turisme• Adgang til ”deleting” (Biler, trailer, campingvogne, værktøj, haveredskaber, dræning af sportspladsen)• Fritids-/ungdomsklub• Generel byforskønnelse ( Præstegården til byjord, ”Smedien” til byjord, forskønnelse af offentligearealer/byjord, genetablering af Rævkjær, ”ud med mejeriet”- mejerigrunden saneres, flagallé vedspecielle anledninger, bymidten som samlingsted med et sammentænkt udtryk, facader ud modvejen er pæne i HELE Vitten)• Bedre inddragelse af nye tilflyttere• Udvidet legeplads (”Tarzan-bane”)• Stisystemer i landskabet• Flere virksomheder• Kultur i kirken• Flere lejeboliger• Vitten skal være et brand• Vitten skal have et frugtbart samarbejde med kommunen omkring udvikling i landsbyen• Vitten skal have en overordnet forening (paraply for alle foreninger)15


OPgradering af Forsamlingshuset• Totalrenovering• måske nyt forsamlingshus• Flere aktiviteter i forsamlingshuset• Terasse/cafe i haven• Lys på p-plads•Bestyrelsen for forsamlingshuset nedsætter et underudvalgHVORDAN KOMMER VI VIDERE?Det er vigtigt, at lave en god projektbeskrivelse, hvor projektet konkretiseres via tekst, fotos og kortmateriale,som beskriver præcist hvad man gerne vil lave, og hvor det skal opføres/anlægges.Projektbeskrivelsen bruges både til at formidle projektet ovefor kommunen, men også til at søge pengetil realisering af projektet.Flere af de ovennævnte tiltag kan iværksættes uden involvering af kommunen.Der kan søges fondsmidler til rigtig mange landsbyprojekter - Landsbyrådet, LAG-Favrskov og diversefonde kan søges om midler, se listen med støttemuligheder side 20-21.Når man planlægger i landsbyer er det vigtigt at have nogle ting for øje. Fredninger, beskyttet natur ogandre bestemmelser, som beskrives på kort side 9, kan spænde ben for udførelsen af nogle projekter.Ligeledes er det en god idé at kigge på kortet over landskabet på side 7 når man skal lave projekter.Nogle projekter kan kræve én eller flere forskellige tilladelser fra kommunen, derfor skal projekter sendesind til Favrskov Kommune til godkendelse.Der skal indsendes særskilt materiale til godkendelse ved Favrskov Kommune for projekter, der kræverdet. Det er ikke tilstrækkeligt, at projektet er nævnt her i udvikllingsplanen.16


Generel byforskønnelse• Præstegården til byjord• ”Smedien” til byjord• Forskønnelse af offentlige arealer/byjord• Genetablering af Rævkjær• ”Ud med mejeriet” – mejerigrunden saneres• Flagallé ved specielle anledninger• Bymidten som samlingsted med et sammentænkt udtryk• Facader ud mod vejen er pæne i HELE i VittenLandsbyrådsrepræsentant Kaj MogensenHVORDAN KOMMER VI VIDERE?Forskønnelse af landsbyen kan både angå forskønnelse af de enkelte bygninger, men ogforskønnelseaf de mere ofentlige areal, herunder beplantning i landsbyen.Favrskov Kommune har afsat en pulje på 500.000 kr. i hvert af årene 2012-2015 med henblik på atstyrke indsatsen for forbedringer af det fysiske miljø i landsbyer og landdistrikter i kommunen.Efter ansøgning kan der ydes tilskud til nedrivning eller renovering af private ejendomme, ubeboedeboliger og andre bygninger, samt til opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning eller renovering.Projekter vil blive udvalgt efter i hvilket omfang, de vil have positiv, forskønnende og evt. værdiforøgendebetydning for et omgivende miljø af større eller mindre geografisk udstrækning. Graden aflokalt engagement, andelen af eget arbejde samt eventuel medfinansiering vil indgå i vurderingen af deindkomne projektansøgninger.Ansøgninger om tilskud skal være Favrskov Kommune i hænde senest 1. februar i det år, hvor arbejdettænkes udført.Ansøgningsfrister og hvilket materiale, der skal indsendes fremgår af Favrskov Kommunes hjemmeside.17


Bedre energiforsyning• Grøn energi• Energilaug• Alternativ energi generelt• Varmeplan• E-indkøbsforeningHenrik SimonsenHVORDAN KOMMER VI VIDERE?Projekt ”bedre energiforsyning” kan eventuelt indgå som en del af Favrskov Kommunes energiplanlægning- ”Projekt Energi i lokalsamfundene”.Ellers er der flere muligheder for individuel energi- og varmeforsyning og her er det et spørgsmål om atkontakt de forskellige udbydere.18


StøttemulighederNedenstående er en liste over mulige puljer eller fonde atsøge tilskud i forbindelse med udviklingsplaner:LAGDe Lokale Aktionsgrupper yder tilskud til etablering af henholdsvisattraktive levevilkår eller nye arbejdspladser i Landdistrikterne.Attraktive levevilkår i landdistrikter kan f.eks.være etablering af netværk, faciliteter til kulturelle aktivitetereller servicefaciliteter, fornyelse af landsbyer f.eks. i form afrenovering af bygninger,miljøprojekter ved veje, projekter omden lokale natur- og kulturarv, kultur- eller fritidsaktiviteter pålandbrugsbedrifter m.v. Nye arbejdspladser i landdistrikternekan f.eks. være tiltag inden for mikrovirksomheder, turisme,erhvervsaktiviteter i tilknytning til eller ud over landbruget,service mv.Yderligere information og ansøgningsmateriale:www.lag-favrskov.dkFonden RealdaniaRealdania støtter bredt forskellige initiativer, som gør en positivforskel og er med til at udvikle og forandre det byggedemiljø i Danmark. Der arbejdes inden for tre fokusområder,byen, byggeriet og bygningsarven, og hvert år udpeges derherudover en række særlige indsatsområder.Yderligere information:www.realdania.dkByggeriets Ildsjæle under RealdaniaKampagnen støtter byggeriets ildsjæle, dvs. alle der arbejderfrivilligt og passioneret med at forbedre og udvikle detbyggede miljø. Projekterne er oftest i mindre skala, og har etalment sigte. Med frivillighed og engagement er projekternemed til at forbedre eller udvikle fysiske rammer til gavn for delokalsamfund, de indgår i.I 2011, 2012 og 2013 vil der blive udsendt såkaldte ’calls’,dvs. invitationer om at søge projektstøtte og gøre gode idéertil virkelighed.Ansøgningsfrist: Call 1, 30. januar 2012 , deadline for call 2og call 3 kendes endnu ikke.www.byggerietsildsjaele.dkFriluftsrådetFriluftsrådet yder støtte via Tips- og lottomidler til friluftslivet,herunder bl.a. materialer og udstyr til friluftsaktiviteter, faciliteterog udstyr, der øger befolkningens forståelse for naturensamt mulighed for friluftsaktiviteter, etablering af f. eks.overnatningshytter, lejrpladser, skibe, naturskoler, informationscentreog friluftsgårde etc. samt formidling af samspilletmellem naturen og kulturhistorien.Ansøgningsfrist: 1.marts, 1. juli og 1. novemberYderligere information og ansøgningsmateriale:www.friluftsraadet.dkLokale- og AnlægsfondenLokale- og Anlægsfonden har til formål at udvikle og støttebyggeri inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet. Det kanvære fra renovering af en spejderhytte til storstilet udbygningaf et klubhus, fra oprettelsen af et lokalt samlingssted forskatere til store kultur-, musikhuse og idrætsanlæg. Det kanvære børne- og ungdomsformål, teater, musik, film, dans,friluftsliv med mere. Lokale- og Anlægsfonden råder ud overfonden over en Pulje til Klublokaler og Væresteder. Puljen erøremærket klublokaler og væresteder til idræt, friluftsliv, børneteater,musik, dans og andre rammer for trivsel og samvær.Puljen kan søges af foreninger og institutioner inden foridræts-, kultur- og fritidsområdet.Ansøgningsfrist: Løbende.Yderligere information og ansøgningsmateriale:www.loa-fonden.dkMatas MiljøfondMatas Miljøfond yder økonomisk støtte til buske og træer derplantes på børns legepladser, samt evt. fjernelse af asfalt tilfordel for grønne miljøer. Børneinstitutioner kan også søgefonden om flytbare pavilloner (Flextents), der øger mulighedenfor, at børn kan være ude at lege i al slags vejr.Ansøgningsfrist: 15. maj og 1. december.Yderligere information og ansøgningsmateriale:www.matas.dkTuborgfondetTuborgfondets formål er at virke for samfundsgavnligeformål, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Fonden støtterstore og små aktiviteter inden for alle dele af det danskesamfund, lige fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed,uddannelse samt erhvervsrelateret forskning. Hvert andetår – i lige år – opretter Tuborgfondet underfondet ”TuborgsGrønne Fond”, der støtter aktiviteter der i bredeste forstandgør Danmark lidt ”grønnere”. Fondet uddeles næste gang i2012 i portioner på op til 15.000 kr.Ansøgningsfrist: Løbende.Yderligere information og ansøgningsmateriale:www.tuborgfondet.dkNordea FondenNordea Fonden yder støtte til projekter, der fremmer detgode liv, dvs. enten er sunde for sjæl eller legeme. Fondenfokuserer på fire områder, Sundhed, motion, natur og kultur,og vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivtinvolverer mange mennesker. Der ydes støtte til projekteri alle størrelser og på såvel lokalt, regionalt som nationaltniveau.Ansøgningsfrist: Løbende.Yderligere information og ansøgningsmateriale:www.nordeafonden.dk20


TrygfondenTrygfonden støtter både store og små projekter, der skaløge danskernes oplevelse af tryghed i hverdagen. Fondenhar 11 fokusområder fordelt på hovedområderne: Sikkerhed,sundhed og trivsel.Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september kl. 16.00 hvert år.Yderligere information og ansøgningsmateriale:www.trygfonden.dkTilskudsbasenPå tilskudsbasen kan man danne sig et overblik over, hvadder findes af støttemuligheder udover ovennævnte fonde.Databasen viser både fonde og tilskudsordninger fra Danmark,Norden, EU og øvrige lande.Yderligere information:www.tilskudsbasen.dk21


VITTENFor yderligere oplysning kontaktPlanafdelingenTorvegade 78540 HammelKontaktperson i VittenKaj MogensenUdviklingsplanen for Vitten kan ses på www.favrskov.dk

More magazines by this user
Similar magazines