Turistpolitisk analyse, strategi og indsatsområder - Vordingborg ...

vordingborg.dk

Turistpolitisk analyse, strategi og indsatsområder - Vordingborg ...

Vordingborg KommuneRapportDatoJanuar, 2013, revideret 7. marts 2013TURISTPOLITISK ANALYSESTRATEGI OG INDSATSOM-RÅDER


TURISTPOLITISK ANALYSESTRATEGI OG INDSATSOMRÅDERRambøllOlof Palmes Allé 20DK-8200 Aarhus NT +45 5161 1000F +45 5161 1001www.ramboll-management.dk


STRATEGI OG INDSATSOMRÅDERINDHOLD0. Vordingborg Kommunes introduktion til denturistpolitiske analyse 11. Opsummering og anbefalinger 22. Indledning 33. Kortlægning og analyse af turisme 43.1 Generelle tendenser i turisme 43.2 Turismen i Vordingborg Kommune 53.2.1 Tilbud til turisterne 53.2.2 Markedsføring og service 64. Strategi 74.1 Overordnet vision og strategi 74.2 Turismeprofil for kommunen 74.3 Strategiske indsatsområder 94.3.1 Centrale indsatsområder 94.3.2 Øvrige indsatsområder 11BILAGBilag 1TilgangBilag 2Kortlægning af turismeBilag 3MålgruppeanalyseBilag 4Vurdering af projekter


STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER 10. VORDINGBORG KOMMUNES INTRODUKTION TIL DENTURISTPOLITISKE ANALYSEVordingborg Kommune har bestilt en turistpolitisk analyse af Rambøll Management ConsultingA/S med fokus på strategiudvikling og identificering af indsatsområder. Indeværende rapport indeholderdenne analyse.Baggrunden for at Vordingborg Kommune har bestilt denne analyse er den udvikling, som er sketindenfor turismen over de seneste år, hvor turisme har udviklet sig til en erhvervsmæssig sektormed mange muligheder for at skabe økonomisk vækst. Disse muligheder vil Vordingborg Kommunegerne udnytte på bedst mulig vis.Vordingborg Kommune mener, at kommunen som helhed besidder stort potentiale på turismeområdet.Til dels findes der i kommunen en række potentialer, stedsbundne og andre, ift. at tiltrække turisternetil området. Disse omfatter først og fremmest Møns Klint og det tilknyttede Geocenter, detkommende Borgcenter, den rige natur- og kulturhistorie, som ligger bag disse fyrtårne, densmukke natur, kyststrækningerne, Gåsetårnet og en fordelagtig placering ift. København og Europa.Dertil kommer mange forskellige mindre initiativer, som også har en attraktionsværdi overforturisterne, f.eks. dejlige købstæder, udbredte cykel- og vandreruter, lokale fødevareproducenter,rigt dyre- og fugleliv, mange havne med muligheder for fiskeri og sejlads, kirker, fortidsmindersåsom jættestuer og dysser, og meget mere.Desuden bor der mange engagerede og aktive borgere i Vordingborg Kommune. Disse ildsjælebesidder en vilje og et ønske om, at udvikle turismen som en erhvervsmæssig sektor i VordingborgKommune. Den nødvendige drivkraft for at udvikle turismen er således tilstede i VordingborgKommune.Af disse årsager har Vordingborg Kommune valgt som en del af kommuneplanen at arbejde medturismeområdet gennem formulering af en strategi for kommunen som helhed, som skal fungeresom overordnede retningslinjer for kommunens handlinger i den kommende udvikling.Analyse, strategi og indsatsområder skal derfor bruges til at synliggøre de mange potentialer ikommunen, således at Vordingborg Kommune kan vurdere hvordan disse potentialer bedst bringesi spil. Samtidig skal strategien pege på konkrete indsatsområder samt hjælpe med at prioriterede forskellige udviklingsmuligheder i Vordingborg Kommune.


STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER 21. OPSUMMERING OG ANBEFALINGERAnalysen af turismen har peget på en række muligheder for Vordingborg Kommune. Det drejersig f.eks. om tendenser mod større efterspørgsel efter autentiske ferie med indhold, aktiviteterog læring. Samtidigt har kortlægningen af turismen i Vordingborg Kommune peget på en rækkestyrkepositioner samt muligheder for at udvikle stedsbundne potentialer såsom natur og kyst tilreelle styrkepositioner indenfor turismen.Den foreslåede vision og strategi lægger op til, at turismen opfattes som et særskilt erhverv,hvilket ligger i forlængelse af Vordingborg Kommunes baggrund for at bestille opgaven. Det anbefalesdesuden, at turismen styrkes og brandes igennem tre fyrtårne i kommunen:• Møns Klint og det tilhørende Geocenter (det naturhistoriske)• Danmarks Borgcenter (det kulturhistoriske)• Oplevelsesmuligheder i naturen og langs kysten.Disse tre fyrtårne er hovedoverskrifterne i forslaget til kommunens fremtidige turismeprofil, somomfatter det naturhistoriske og kulturhistoriske, og kan samles under overskriften ”Danmarksfødsel”.Det anbefales særligt at fokusere på udvikling af oplevelsesmulighederne i naturen og langs kysten,fordi Møns Klint, Geocenteret og Borgcenteret allerede vurderes at være godt udviklet ogbrandet overfor turisterne.Derfor er ”Udvikling af oplevelsesmuligheder knyttet til natur og kyst” det mest centrale indsatsområdeaf de otte identificerede strategiske indsatsområder. Her handler det særligt om at gøremulighederne i naturen og ved kysten til reelle styrkepositioner samt synliggøre disse overfor turisterne.Der gives forslag til kommunens rolle i denne udvikling og der fremstilles konkrete eksemplerpå udvikling, som er frembragt igennem analyse- og strategiarbejdet.Andre centrale indsatsområder omfatter udvikling af erhverv med turismepotentiale, etablering afen større samlet overnatningskapacitet og et større fokus på formidling.De øvrige indsatsområder, som i mindre grad er i fokus i kommunalt regi, omfatter etablering aftransportmuligheder for turister uden bil, fokus på pakkeløsninger, fokus på serviceniveau ogkvalitetsniveau i turisttilbuddene samt understøttelse af spisesteder af god kvalitet i Vordingborgog Præstø.Med otte indsatsområder at arbejde med, foreligger der meget arbejde på turismeområdet. VordingborgKommune kan ikke løfte disse opgaver selv, og derfor er de fremstillede handlinger forslagtil, hvorledes kommunen kan understøtte udviklingen. Samtidig er det centralt, at kommunenfortsætter strategiarbejdet løbende. Det er nødvendigt at tilpasse indsatsen og foretage nyeprioriteringer ift. ændringer i områdets muligheder og tilbud.


STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER 32. INDLEDNINGVordingborg Kommune udbød i efteråret 2012 udarbejdelsen af en turistpolitisk analyse, somRambøll blev valgt som udfører på. Det blev besluttet, at den turistpolitiske analyse skulle omfatteen kortlægning og analyse af turismen i kommunen, som kunne give input til en overordnetstrategi, en turismeprofil samt strategiske indsatsområder i Vordingborg Kommune.Det er gennem kortlægningen og analysen blevet tydeligt, at Vordingborg Kommune besiddermange stedsbundne potentialer, som kombineret med de unikke oplevelsesmuligheder i kommunen,kan tiltrække flere turister til området. I strategiudviklingen bygges videre på eksisterendestyrkepositioner samtidig med, at der skal arbejdes med at udvikle områder, hvor kommunen pånuværende tidspunkt ikke står lige så stærkt. Med fokus på udvikling og med de styrker, somområdet besidder ift. at tiltrække turister, er det særdeles muligt for kommunen at videreudvikleturismen som erhverv og opnå vækst på området.Strategiarbejdet er udført med input fra centrale aktører i kommunen på turisme- og erhvervsområdetfor at inddrage idéer og synspunkter fra aktørerne og derigennem samle aktørerne omen fælles, helhedsorienteret indsats for turismen.Resultatet af analysen er forslag til en strategi, turismeprofil og strategiske indsatsområder forVordingborg Kommune.Strategien peger på udviklingsretninger for Vordingborg Kommune som en helhed, dvs. at strategiensøger at omfatte og samle alle områder af kommunen i en fælles udvikling, men samtidigtillader forskelligheder i kommunen og blandt aktørerne på turismeområdet. Dette betyder også,at strategien er udarbejdet for kommunen som helhed og ikke for enkelte geografiske områder afkommunen.Turismeprofilen viser et overordnet billede af turismen i Vordingborg Kommune, både på nuværendetidspunkt og fremtidigt. Det er således udpeget i turismeprofilen, hvor Vordingborg Kommunesærligt bør ligge indsatsen for at implementere den opstillede strategi.De strategiske indsatsområder er forslag til prioritering og handling på turismeområdet i VordingborgKommune. Indsatsområderne er igennem dialog med kommunen blevet prioriteret i centraleindsatsområder og øvrige indsatsområder. Hvert indsatsområde indeholder forslag til og eksemplerpå handlinger, som kommunen kan gennemføre indenfor hvert indsatsområde for at styrketurismen som erhverv. I sidste ende er det op til kommunen at tage beslutning om konkrete indsatser,deres omfang og tidsrum for gennemførsel.


STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER 43. KORTLÆGNING OG ANALYSE AF TURISMEI dette afsnit gennemgås forskellige tendenser for turismen generelt såvel som specifikt for VordingborgKommune. Afsnittet tager udgangspunkt i bilag 2, hvori turismen kortlægges, og bilag3, hvor forskellige målgruppers præferencer i forhold til Vordingborg Kommunes turisttilbud gennemgåsog analyseres.3.1 Generelle tendenser i turismeI løbet af de seneste år har turismen ændret sig på et helt overordnet plan. Vilkårene og præferencernefor at holde ferie ændrer sig, og det kræver tilsvarende ændringer i turismeerhvervetfor at imødekomme disse ændringer.Turisme er et marked i vækst på international plan. Det skyldes bl.a. stigende vækst og velstandi en række lande, som ikke tidligere har efterspurgt rejser til Europa i samme grad. Det drejer sigbl.a. om BRIK landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina). Desuden ses stigende efterspørgselfra Østeuropa.Boks 1: Udviklinger i international turisme“I 2010 steg forbruget på international turisme med 52 pct. i Brasilien, 26 pct. i Rusland og17 pct. i Kina. I relation hertil steg forbruget på international turisme i Frankrig med 4 pct., iUSA med 2 pct. og i UK faldt forbruget med 4 pct..”Kilde: UN World Tourism OrganisationSamtidig med at efterspørgslen stiger, øges konkurrencen om turisterne grundet øget globaliseringog som en konsekvens herfra faldende transportomkostninger over lange afstande. Danmarkog ogVordingborg Kommune er således i konkurrence med destinationer verden over om bådede danske og udenlandske turister. Generelt udvikles turismens markant verden over, og konkurrenceer således hård.Turisternes præferencer og efterspørgsel ændrer sig også. Det drejer sig i mindre grad om atholde ferie og i større grad om at få oplevelser, dyrke interesser og/eller opnå ny viden gennemferierne, hvilket bl.a. ses ved fremgangen i temarejser, såsom cykel-, vandre-, dykker- og sejlerferier,i højskoleophold og i efterspørgslen efter kurser på feriedestinationerne. Der ønskes såkaldteoplevelser, hvor turisten kommer hjem med ny viden eller evner, (transformerende oplevelser)og oplevelser med indhold.Der ses samtidig en øget efterspørgsel efter autenticitet i oplevelserne kombineret med komfortfrem for udpræget luksus. 1 Dette medfører potentialer for mindre destinationer og oplevelsesaktiviteter,som dem Vordingborg Kommune kan tilbyde, der ikke kan konkurrerer med de store destinationermed international kendskabsgrad og enorme budgetter og besøgstal.Der er øget fokus på turistens samlede værdikæde, som strækker sig fra booking til hjemrejse.Det skal være nemt for turisterne at planlægge, købe og afholde deres ferie, da der efterspørgeset vist serviceniveau og tiden i højere grad er den knappe ressource for turisterne.Turisterne søger mere og mere digital information om deres ferie, og dette sker i højere grad endtidligere gennem sociale medier. På den måde kan turisten støtte sig op af venners og bekendtesrejsebeslutninger og anbefalinger, hvilket er med til at skabe et overblik over turisttilbuddene påanden og hurtigere vis, end hvis turisten skulle danne overblikket selv. Derfor er det vigtigt, at1 Her skal nævnes, at der er forskel på efterspørgslen fra forskellige nationaliteter. De nye vækstlande efterspørger f.eks. særligt luksusophold.


STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER 5turistaktører giver besøgende muligheder for at vurdere og kommentere på et ophold eller en oplevelse,da dette i sig selv er eksponering og oftest positiv eksponering.Boks 2: Forbrugernes vurderinger“62 pct. af mennesker, som søger et produkt eller en service, læser andre brugeres vurderingeraf produktet eller servicen online før køb. 85 pct. af forbrugeres vurderinger af produkterog services er positive”.Kilde: Lightspeed3.2 Turismen i Vordingborg KommuneI løbet af de seneste år har Vordingborg Kommune oplevet en nedgang i overnattende turister ikommunen i henhold til officielle statistikker. Medtages øvrige estimater for turismen, f.eks. endagsturisterog overnatninger, som ikke indgår i de officielle statistikker, har der dog kun væreten beskeden nedgang i antallet af turister og endda en fremgang i turisternes samlede forbrug.Kommunens nuværende målgrupper er primært børnefamilier og ældre. I henhold til målgruppeanalysen(se bilag 3) besidder kommunen gode muligheder ift. at service to motivbaserede segmenter;”sjov, leg og læring” og ”det gode liv”. Disse segmenter efterspørger oplevelser vedstrand, kyst og hav samt naturoplevelser i større grad end andre målgrupper. Samtidig appellererVordingborg Kommunes muligheder indenfor overnatning, herunder feriehuse og camping, ihøj grad til disse målgrupper.Samtidig er der potentiale for at tiltrække erhvervsrejsende til kommunen med begrænset udbudi Sydsjælland og nye udviklinger i Vordingborg Kommune, herunder planlægning af et feriecenterindeholdende kursus- og konferencefaciliteter. Tiltrækning af erhvervsrejsende medfører potentialefor at forlænge turistsæsonen udover den almindelige højsæson, hvor kommunen er mest besøgtpå nuværende tidspunkt.Der kommer mange tyske besøgende, dernæst udgør danskerne den største nationalitet blandtturisterne i kommunen. Enkelte steder i kommunen opleves efterspørgsel fra de nye vækstmarkeder,bl.a. Rusland, og fra de sydeuropæiske lande, bl.a. Italien.Turisterne besøger i høj grad kommunen i egen bil eller autocamper, hvilket kan hænge sammenmed beliggenheden i forhold til motorvej til København og Tyskland samt begrænsede mulighederindenfor kollektiv transport rundt i kommunen. Kommunen har desuden flere sejlende turisterog cykelturister hvert år. Med øget efterspørgsel og fokus på ferier med indhold og aktiviteterkan der endnu forventes at være potentiale i cykelturismen.En stor del af kommunens turisme er centreret omkring Møn, hvilket i høj grad skyldes MønsKlint. Møns Klint er et internationalt brand, som for nyligt er blevet kåret til et ”Baltic Wonder”.Møns Klint er derfor det stærkeste kort i området ift. at tiltrække turister både fra ind- og udland.Desuden er der mange oplevelsesmuligheder på Nyord, som der er tilkørsel til fra Møn.3.2.1 Tilbud til turisterneSommerhuse er den mest benyttede overnatningsform i kommunen, men der findes også mangeandre overnatningsmuligheder, f.eks. campingpladser, havnepladser, vandrehjem og mangemindre Bed & Breakfast steder (B&B's). Langt de fleste af stederne har begrænset kapacitet. Pålignende vis er hotellerne i kommunen af begrænset størrelse. Kvaliteten af overnatningsstederneer forskelligartet og til tider meget svingende. Det skal tilføjes, at der i øjeblikket planlægges foret hotel og kurbad i Stege, og at der er planer om at opføre et mindre ferie- og kursuscenter inærheden af Præstø.


STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER 6Der er mange tilbud til den aktive turist i kommunen, f.eks. markerede vandreruter, rideruter,cykelruter, herunder en del af cykelruten mellem København og Berlin. Der arbejdes i regionaltregi med at opgradere cykelruten mellem København og Berlin, og nationalt arbejdes der medsammenføring af nationale og internationale cykelruter. Hertil kommer, at Vordingborg Kommuneselv investerer i forbedringer af cykelstinettet i kommunen.Der er mange natur- og kystoplevelser samt autentisk landlig stemning. Naturoplevelserne ermange og forskelligartede, f.eks. er der et rigt fugleliv, samt mulighed for at se sæler enkeltesteder i kommunen. Der er naturcentre rundt omkring i landskabet, som giver turisterne et indbliki de enkelte områders oplevelsesmuligheder. Samtidig opleves kommunen som et meget roligt,trygt og idyllisk sted.Vordingborg Kommune har "Danmarks længste kyststrækning", som giver en række muligheder iforhold til sejlads, fiskeri og vandsport for lokalbefolkningen og turisterne.Kommunen har dertil en række styrker på det kulturhistoriske område. Her kan f.eks. nævnesområdets historie ift. Valdemar Sejr, Gøngehøvdingen Svend Poulsen og Grundtvig. Denne profilstyrkes af åbningen af Danmarks Borgcenter i 2013.I den seneste tid er opstået flere mindre lokale producenter, hvoraf nogle er organiseret i netværk,men en del endnu er uorganiseret og uden større forretningsambitioner. Igen ses en centreringomkring Møn af de organiserede producenter, som har oprettet netværket ”Kultivator”. Delokale producenter kan opfattes som tilbud til turisterne, men det er på nuværende tidspunkt kunen mindre del af producenterne, som henvender sig direkte til turisterne.Vordingborg Kommune byder på byliv i de tre købstæder; Vordingborg, Stege og Præstø. Stegeog Præstø er i god udvikling både i forhold til lokalbefolkningen og turister. Der er god købstadsstemningi byerne, hvilket lokalbefolkningen er med til at støtte op om og bevare. Vordingborg byderimod besidder ikke den samme købstadscharme som de andre to byer, men har i højere gradtilbud til borgerne, såsom teater, musik, biograf og et større bibliotek samt forskellige offentligeservices. Byerne og deres tilbud til såvel turister og borgere er dermed forskelligartede.Der er flere muligheder for at komme ud og spise i købstæderne. Interviewede turistaktører ikommunen vurderer, at mulighederne er bedst i Stege og mindre gode i Præstø og Vordingborg.Der findes ikke mange restauranter udenfor byerne. Dette gør sig også gældende ved turistknudepunktersom Farø og Klintholm Havn, hvor det er oplagt at arbejde for tilbud til turisterne.3.2.2 Markedsføring og serviceSamlet set har kommunen mange turismetilbud, men mulighederne er ikke i alle tilfælde formidletgodt nok til turisterne. Samtidig er servicen til turisterne varierende. Som eksempel kan nævnesbutikkernes forskellige og til tider korte åbningstider eller at oplagte turisttilbud som guidedeudflugter i naturen primært udbydes på dansk. Dermed fremstår de mange unikke tilbud somfragmenterede, og i nogle tilfælde er tilbuddene ikke synliggjort overfor turisterne. Dette gør sigmest gældende for de mindre tilbud. De større attraktioner såsom Møns Klint og Geocenteret ergenerelt godt markedsført overfor de besøgende.Markedsføringen udover kommunegrænsen er kan udvikles. Centrale aktører peger på, at derburde være en stærk fælles turismeorganisation i kommunen, som arbejder for dette formål.Blandt befolkningen findes mange ildsjæle, som er engagerede i deres lokalområde, og som kanvære en del af drivkraften bag turismeudvikling og markedsføringen af turisttilbud i kommunen.


STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER 74. STRATEGII det følgende beskrives resultatet af kortlægningen og analysearbejdet i form af forslag til enstrategi. Heri fremstilles den overordnede retning for udvikling på området, forslag til kommunensoverordnede turismeprofil samt konkrete strategiske indsatsområder og forslag til kommunensrolle og handlinger ift. indsatsområderne.4.1 Overordnet vision og strategiI forlængelse af baggrunden for indeværende analyse, som er, at turismen har udviklet sig til enerhvervsmæssig sektor foreslås det, at Vordingborg Kommune i fremtiden arbejder for, at turismeudvikles til kommunens vigtigste erhverv opgjort i arbejdspladser og værdiskabelse.Det anbefales desuden, at udviklingen af turismen baseres på de mange aktiver, som kommunenhar i dag. I samarbejde med Vordingborg Kommune er udpeget tre områder, som vurderes athave særligt store potentialer i forhold til at tiltrække turister. Det er derfor oplagt for VordingborgKommune at satse på disse tre fremover og arbejde med at udvikle områderne som fyrtårnefor turismen i kommunen. Det drejer sig om:1. Møns Klint og det tilhørende Geocenter (det naturhistoriske)2. Danmarks Borgcenter (det kulturhistoriske)3. Oplevelsesmuligheder i naturen og langs kystenPå nuværende tidspunkt er kommunen primært kendt for Møns Klint. Møns Klint, som er detstærkest brand, bør derfor anvendes til at binde markedsføringen sammen og skabe opmærksomhedom Vordingborg Kommune som turistdestination.4.2 Turismeprofil for kommunenKommunens turismeprofil fremstiller kommunens eksisterende styrker men omfatter også områder,hvor der på nuværende tidspunkt er behov for udvikling. Turismeprofilen udtrykker såledesen vision med turismen - det billede som kommunen skal arbejde hen imod.Turismeprofilen kan samles under overskriften ”Danmarks fødsel” med både det naturhistoriskeelement, som repræsenteres af Møns Klint og Geocenter Møns Klint, og det kulturhistoriske element,som repræsenteres af Danmarks Borgcenter. Turismeprofilen illustreres i nedenstående figur.


STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER 8Figur 1: Turismeprofil ”Danmarks fødsel”Møns Klint”Reasonto go”GeocenterMøns Klint(naturhistorie)DanmarksBorgcenter(kulturhistorie)GøngehøvdingenSkove ogfjordeNærhedtil KBH ogEuropaRide- Liselund ogvandreruterKystGourmetmadHavneLokalefødevarerFiskeriSejladsCykelruter(Berlin-KBH)Autenticitet”Reasonto stay”FortidsminderGåsetårnetNaturcentreKalkmalerierValdemarFanefjordSejrKirkeJyskeLovKøbstæderneI figuren er kommunens styrker rangeret efter attraktionsværdi, hvor Møns Klint, som findes itoppen vurderes at have størst attraktionsværdi. Dernæst kommer Geocenter Møns Klint ogDanmarks Borgcenter. De underliggende tilbud, som findes længst nede i figuren, er ikke somsådan rangeret efter attraktionsværdi. Det skyldes, at tilbuddene vurderes at have meget forskelligattraktionsværdi afhængigt af personlige præferencer.Figuren indeholder en kategorisering i ”reason to go” og ”reason to stay”. ”Reasons to go” erelementer, der vurderes i sig selv at have tilstrækkelig attraktionsværdi til, at turister rejser efterdisse. ”Reasons to stay” er elementer, der kan bidrage til, at turisterne vælger at blive i områdeti længere tid.Møns Klint, står, som tidligere nævnt, meget stærkt i forhold til at tiltrække turister både nationaltog internationalt. Møns Klint er derfor en såkaldt ”reason to go”.Geocenteret understøtter Møns Klint, men centeret vurderes ikke i høj grad at være en ”reasonto go”, men hovedsageligt en ”reason to stay”, hvilket indikeres af figuren. Det er således et aktiv,som primært kan få turisterne til at blive længere i kommunen, når de først har valgt at besøgeområdet og primært Møns Klint. Det er altså nødvendigt at tænke på, hvordan Møns Klintkan bruges til at få turisterne til kommunen, og hvordan man derfra leder turisterne rundt til demange mindre tilbud i kommunen.Det kommende Borgcenter forventes at få en stor attraktionsværdi, men ligesom Geocenteretvurderes denne attraktion hovedsageligt at være en ”reason to stay” frem for en seværdighedmed egen attraktionskraft overfor turisterne.Derudover har kommunen en række mindre tilbud til turisterne, som alle understøtter den samledeprofil, men som ikke har egen tiltrækningskraft overfor turisterne. Det er alle tilbud, som ermed til at understøtte den samlede turismeprofil, og som kan få turisterne til at blive længere. I


STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER 9henhold til den foreslåede strategi er udvikling af kyst og natur i fokus fremover. Tilbud med relationhertil er markeret med blå farve i figuren. Det ses, at disse tilbud udgør en stor del af kommunensturisttilbud.4.3 Strategiske indsatsområderKortlægningen af turismen samt strategien har givet anledning til at pege på otte strategiske indsatsområder,som kan være fokuspunkter for den videre udvikling af turismen i kommunen. Nogleindsatsområder styrker den samlede profil og andre supportfunktioner, såsom overnatningsmulighederog formidling.I samarbejde med Vordingborg Kommune er indsatsområderne blevet opdelt i fire centrale indsatsområderog fire øvrige indsatsområder, hvor de centrale fokusområder har størst fokus frakommunens side.4.3.1 Centrale indsatsområderDe centrale indsatsområder for Vordingborg Kommune er:1. Udvikling af oplevelsestilbud knyttet til natur og kyst2. Netværk for erhverv med turismepotentiale3. Større samlet overnatningskapacitet4. Formidling af kommunens turisttilbudNedenfor beskrives motivationen for de enkelte indsatsområder, og der fremstilles forslag til,hvorledes Vordingborg Kommune kan understøtte indsatsområderne gennem konkrete handlinger.1. Udvikling af oplevelsesmuligheder knyttet til natur og kystMotivation for indsatsområdet:Der findes allerede mange tilbud til naturinteresserede turister, aktive turister, sejlende turistereller turister, som kan lide at opholde sig ved kysten eller være aktive ved vandet. Det er vigtigtat underbygge disse muligheder, så kommunen ikke blot har ”Danmarks længste kyststrækning”og en flot natur men også har mange og varierede tilbud og muligheder langs kyststrækningenog i naturen for turisterne. Et øget fokus på oplevelsesmuligheder knyttet til natur og kyst vurderesdesuden at appellere til målgrupperne ”det gode liv” og ”sjov, leg og læring” (se bilag 3), somkommunen allerede står stærkt overfor. Kommunen arbejder allerede på en øget indsats hergennem projektet ”udvikling af kystturismen”.Kommunen kan gøre følgende for at understøtte indsatsområdet:Kommunen bør overordnet arbejde for at tilskynde yderligere udvikling i naturen, langs kystenog i havneområder gennem egen organisation, herunder særligt:• Understøtte at der oprettes flere turisttilbud langs kysten og i naturen. Følgende eksemplerpå konkrete tiltag er frembragt gennem interviews:• En turbåd som sejler turister forbi Møns Klint, så denne kan opleves fra havsiden.• Cykeludlejning og cykelstationer ved havnene. Stationerne gør det muligt at aflevere cyklenet andet sted end hvor man har lånt den.• Kano- og kajakudlejning ved havnene.• Yderligere markering af stisystemer i kommunen, f.eks. som et samarbejde mellem lodsejere,borgere og erhverv, som kender de særligt gode steder.• Oprettelse af en pilgrimsrute på Møn (Kamøno).• Arbejde for etablering af en nationalpark i området.• Etablering af et søbad/havbad med tilhørende spa/wellness faciliteter.• Prioritere lokalisering af servicefunktioner, restauranter mv. på og tæt ved havneområder.• Arbejde for gode faciliteter i naturen og langs kysterne i områder, hvor folk surfer, bader,cykler, vandrer og ser på fugle- og dyreliv, men hvor der ikke på nuværende tidspunkt erservice. Følgende eksempler på konkrete tiltag er frembragt gennem interviews:• Offentlige toiletter.


STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER 10• Oprettelse af rastepladser og udkigsposter.• Bade- og/eller saunafaciliteter ved til sejlerne ved havnene.• Shelters til sejlerne ved havnene.• Branding af strandene, f.eks. som badestrand, surferstrand, ravsamlerstrand o. lign.• Transportmuligheder på vandet i form af rutebåde, som sejler fra havn til havn.• Styrke formidlingen af eksisterende og nye oplevelsesmuligheder og faciliteter knyttet til naturog kyst. I henhold til generelle tendenser bør kommunen tænke i digitalisering og socialemedier ved synliggørelse af oplevelsesmuligheder.• Arbejde for at naturen og kysten udvikles på en bæredygtig måde, således at kommunensautenticitet bevares.2. Netværk for erhverv med turismepotentialeMotivation for indsatsområdet:Turismen kan udvikles som et stærkt erhverv ved at styrke virksomhederne med turismepotentiale.Der findes mange små lokale tiltag i kommunen, f.eks. lokale fødevareproducenter, landbrug,forskellige naturoplevelser og B&B's, som ikke umiddelbart er rettet mod eller markedsførtoverfor turisterne. Dette vurderes i høj grad at skyldes manglende konceptualisering og kommercialisering.Konceptualisering og kommercialisering af de små lokale tiltag kan være med til atudvikle turismen som erhverv og styrke kommunens samlede turismeprofil. Hvis der skabesskarpere turismerettede koncepter ved de små eksisterende tiltag, i sig selv og på tværs, skabesflere tilbud til turisterne med reel attraktionsværdi samtidig med, at der arbejdes med formidlingog service.Kommunen kan gøre følgende for at understøtte indsatsområdet:• Oprette/ understøtte netværk for små virksomheder med turismepotentiale. Stille en erhvervskonsulenttil rådighed for netværk i et fastlagt antal timer per år, hvor de enkelte virksomhedereller netværk kan få hjælp til at arbejde med konceptualisering, kommercialiseringog udbygning.• Formidle gode eksempler på eksisterende netværk og samarbejder mellem turismerelateredeerhverv (f.eks. fødevarenetværket Kultivator, samarbejdet mellem erhverv på Nyord).3. Større samlet overnatningskapacitetMotivation for indsatsområdet:Der er mange overnatningsmuligheder i kommunen, men alle er af mindre størrelse. Ved at etablereet større overnatningssted udbygges den samlede kapacitet i kommunen. Overnatningsmulighederer helt centrale for udvikling i turismeerhvervet. Det er oplagt at udbygge overnatningskapacitetensåledes, at kommunen opnår et bredere udvalg i overnatningsmulighederne, f.eks.ved at satse på et større hotel, som ikke i forvejen findes i kommunen. En større, samlet overnatningskapacitetkan være fordrende ift. afholdelse af større events, herunder erhvervskonferencer.Kommunen kan gøre følgende for at understøtte indsatsområdet:Det vurderes, at kommunen kun har begrænset råderum indenfor udviklingen af overnatningssteder.Der er behov for investorer, hvilket der faktisk findes i kommunen på nuværende tidspunkt.Følgende tiltag kan derfor fremme og prioritere udviklingen:• Understøtte og prioritere projekter med fokus på at udbygge den samlede overnatningskapacitetmed faciliteter, som ikke allerede findes i kommunen.4. Formidling af kommunens turisttilbudMotivation for indsatsområdet:Turistformidlingen er til tider mangelfuld indenfor kommunen og generelt ikke god nok ud overkommunegrænsen. Samtidig ses generelle tendenser mod større brug af digitale og sociale medierved valg af ferie, herunder destination, overnatning og oplevelser.Det vurderes særligt vigtigt at formidle det gode budskab om mulighederne for turister i kommunenbåde indenfor kommunen og ud over kommunegrænsen. Her er det oplagt at udnytte eksi-


STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER 11sterende fyrtårne som Møns Klint for at fremme de øvrige oplevelsesmuligheder, som kommunengerne vil kendes på. Der skal reklameres på eksisterende hjemmesider og overvejes supplerendemarkedsføring gennem sociale medier. Markedsføringen bør tilrettes de centrale markeder både iDanmark og i udlandet. Det kunne f.eks. være oplagt at reklamere i København eller Nordtysklandgrundet kommunens beliggenhed.Kommunen kan gøre følgende for at understøtte indsatsområdet:• Arbejde med at udvikle den gode historie om området, dvs. en fortælling om området, somkommunen og aktørerne gerne vil kendes for. Den bør i henhold til strategien bygge på MønsKlint og naturhistorien, Danmarks Borgcenter og kulturhistorien samt oplevelsesmulighedernei naturen og ved kysten.• Dette kan mere konkret ske ved at kommunen afsætter et antal årlige timer internt i kommunentil at formidle de gode historier i lokale og regionale tidsskrifter, på hjemmesider oggennem sociale medier. Dette kunne f.eks. ske gennem ansættelse af en journalist, en PRmedarbejder eller en medarbejder med lignende baggrund. Formidling på både dansk og påengelsk og evt. andre sprog kan overvejes.• Den gode historie kan med fordel formidles internt i kommunen blandt borgerne, så der skabesstolthed blandt befolkningen om området og derigennem ambassadører for turismen.• Udvikle Vordingborg.nu som platform for formidling og branding af kommunens tilbud.4.3.2 Øvrige indsatsområderDe øvrige indsatsområder for Vordingborg Kommune er:5. Transportmuligheder for turister uden bil6. Pakkeløsninger for turisterne7. Konsistent og gennemsigtigt serviceniveau og kvalitetsniveau8. Spisesteder af god kvalitet i Vordingborg og PræstøNedenfor beskrives motivationen for de enkelte indsatsområder, og der fremstilles forslag til,hvorledes Vordingborg Kommune kan understøtte indsatsområderne gennem konkrete handlinger.5. Transportmuligheder for turister uden bilMotivation for indsatsområdet:De fleste turister i kommunen ankommer i egen bil, men der er nogle målgrupper, som kunnehave gavn af supplerende transportmuligheder indenfor kommunen. Det drejer sig f.eks. om cykelturisterog sejlere. Ved at tilbyde transportmuligheder er det i højere grad muligt for dennetype af turister at komme rundt i kommunen og opleve kommunens mange tilbud. Det kan væremedvirkende til, at cykelturister og sejlende bliver en dag eller to længere i kommunen for at oplevenogle af kommunens mange turisttilbud.Kommunen kan gøre følgende for at understøtte indsatsområdet:• Arbejde for at der oprettes en særlig turistrute i højsæsonen mellem lystbådehavnene ogkøbstæderne. Følgende idéer er frembragt gennem interviews:• Turistbusser med cykelanhænger for at servicere cykelturisterne• Ruter som kører i sløjfe mellem købstæderne• Mulighed for at tilkalde busser til særlige steder6. Pakkeløsninger for turisterneMotivation for indsatsområdet:Samlede pakkeløsninger efterspørges mere og mere. Det er nemmere for turisten at købe ensamlet løsning, særligt til steder som ikke er kendte for turisten i forvejen. Samtidig er pakkeløsningermed til at synliggøre forskellige tilbud overfor turisterne, og ved at tilbyde pakkeløsninger,som indeholder ture til Møns Klint, er det muligt at få ”bundlet” denne attraktion med mindre tilbud.Pakkerne kan også indeholde overnatning og bespisning.


STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER 12Kommunen kan gøre følgende for at understøtte indsatsområdet:• Tilskynde at turistaktørerne går sammen og udvikler pakkeløsninger til turisterne.• Facilitere samarbejde med Wonderfull Copenhagen ift. at lave pakkeløsninger til turister frade nye vækstmarkeder• Komme med forslag til forskellige pakker, som passer ind i turismeprofilen. Følgende forslager fremsat til inspiration:• Gourmettur; Tur til Møns Klint, indgang til Geocenteret, overnatning og bespisning pågourmet hotel/restaurant.• Gårdbesøg; Tur til Møns Klint, indgang til Geocenteret, overnatning på bondegård og aktiviteteromkring gårdens drift.• Kulturophold; Tur til Møns Klint, indgang til Geocenteret, indgang til Danmarks Borgcenter,guidet tur i Vordingborg by, overnatning og bespisning.• Cykeltur; Udlejning af cykler, overnatning på Bed & Breakfast steder på ruten, indgang tilGeocenteret og Borgcenteret, kort over cykelruter mellem overnatningsstederne medmarkering af Geocenteret og Borgcenteret og andre oplevelsesmuligheder på ruten,transport af bagage mellem overnatningsstederne.7. Konsistent og gennemsigtigt serviceniveau og kvalitetsniveauMotivation for indsatsområdet:Serviceniveauet og kvalitetsniveauet er varierende og til tider for lavt. Med serviceniveau menesservice på turistformidlingerne, f.eks. at personalet kan tale forskellige sprog, som er relevanteift. turisterne, og butikkernes åbningstider. Med kvalitetsniveau menes kvaliteten af overnatningsmulighederog spisesteder. En generel opkvalificering af serviceniveau og kvalitetsniveau ermed til at give turisterne en god, samlet oplevelse og et godt helhedsindtryk af området, somkan være fordrende ift. at turister besøger området igen.Kommunen kan gøre følgende for at understøtte indsatsområdet:• Opfordre butikker til at have samme åbningstider og eventuelt længere åbningstider i højsæsonen.• Opfordre til dannelse af en fælles handelsforening i kommunen.• I samarbejde med turistaktører udvikle en mærkning af overnatningssteder og spisesteder ihenhold til forskellige service- og kvalitetsparametre, f.eks. åbningstider, indretning, personaletsbehjælpelighed og tilbud til turisterne. Mærkningen er med til at sikre, at turisterne fårdet serviceniveau og kvalitetsniveau, som de efterspørger.8. Spisesteder af god kvalitet i Vordingborg og PræstøMotivation for indsatsområdet:Udbuddet af spisesteder er godt og varieret i Stege men begrænset udenfor byen. Gourmetrestauranterbaseret på lokale fødevarer vurderes at have særlig høj attraktionsværdi overfor bestemteturister, særligt turisterne i segmentet ”det gode liv” og erhvervsrejsende. Der findes alleredeflere lokale fødevareproducenter i kommunen, som kan agere som leverandører til eventuellerestauranter i området.Kommunen kan gøre følgende for at understøtte indsatsområdet:Det vurderes, at kommunen kun har begrænset råderum indenfor udviklingen af spisesteder.Følgende tiltag kunne evt. fremme udviklingen:• Fokus i kommunens erhvervsudvikling på at kontakte potentielle udbydere.• Understøtte og prioritere projekter omkring spisesteder af gode kvalitet.• Oprette/ understøtte netværk for lokale fødevareproducenter (herunder Kultivator) og byenseksisterende restauranter med henblik på at skabe en produktionsstruktur, som understøtterbrugen af lokale fødevarer i restauranterne.


1-1BILAG1TILGANGDette bilag beskriver den overordnede tilgang til strategiudviklingen.1.1 KortlægningSom baggrund for arbejdet med en ny turismestrategi udarbejdes en kortlægning af turisme, erhverv,befolkning mm. i Vordingborg Kommune. Kortlægningen består af to komponenter, hvorden ene er en kvantitativt kortlægning, som udføres gennem indsamling af sekundært data fraforskellige kilder, og den anden del er en kvalitativ kortlægningen, som er blevet udarbejdetgennem interviews med centrale aktører inden for området.1.1.1 Kvantitativ kortlægningI den kvantitative kortlægning indsamles sekundært data for at beskrive følgende emner:• Udviklingstendenser inden for turisme generelt• Udvikling og status for turismen i Vordingborg Kommune• Turismerammerne i Vordingborg Kommune, herunder overnatnings- og oplevelsesmuligheder• Turismen som erhverv samt udvikling og status for det øvrige erhverv i VordingborgKommune• Befolkningsudvikling i Vordingborg KommuneDe generelle udviklingstendenser inden for turisme er relevante at undersøge i forbindelse medudviklingen af den nye turismestrategi i Vordingborg Kommune. Årsagen til dette er, at det nødvendigtat tilrette strategien til de eksisterende rammer for turismen i kommunen samt i forholdtil de muligheder og trusler, der udspringer fra de generelle turismetendenser. Dette gælder ogsåde mere specifikke tendenser for Vordingborg Kommune, hvorfor udviklingen i antallet af overnatningersamt overnatningsformen og de overnattendes nationalitet er blevet kortlagt. Desudenkortlægges besøgstal på attraktioner samt den overordnede udvikling i museumsbesøg. Dette giveret overblik over hvilke attraktioner i kommunen, der tiltrækker turister på nuværende tidspunkt,og dermed også hvilken strategi, kommunen med fordel kan satse på fremadrettet.Turismens betydning for det samlede erhverv kortlægges sammen med udviklingen for kommunensøvrige erhverv. Dette viser hvilke typer virksomheder, der er beliggende i kommunen, samthvordan udviklingen har været blandt disse.Befolkningen i Vordingborg kommune kortlægges med hensyn til befolkningstal, til – og fraflytning,gennemsnitsalder og uddannelse. Dette er relevant i forhold til en fremtidig turismestrategi,da befolkningen og dennes karakteristika afspejler hvilke ressourcer, kommunen har at arbejdemed i fremtiden. Årsagen til, at de kreative pendlere også behandles her, er, at disse repræsentereren ressourcestærk gruppe, som er vigtig for kommunen.Kortlægning udføres på kommuneniveau, og derfor har det været nødvendigt at supplere data fragenerelle kilder, såsom Danmarks Statistik og VisitDenmark, med andre kilder, bl.a. materiale


1-2udleveret fra Vordingborg kommune. Denne fremgangsmåde er således valgt for at supplere datasættet.Som en del af kortlægningen beskrives forskellige målgrupper. Der tages udgangspunkt i Visit-Danmarks målgruppeprofiler, som er motivbaserede målgrupper. Dermed tages der udgangspunkti målgruppernes motiver for at holde ferie frem for deres demografi og socioøkonomiskstatus. Målgruppernes præference på ferien sammenholdes med Vordingborg Kommunes mulighederfor at servicere målgrupperne.Til dataindsamlingen anvendes følgende kilder:Tabel 1: Kilder til kortlægningenKilderAnvendelsesformålDanmarks Statistik • Udvikling i antal overnatninger• Antal museumsbesøgende• Erhvervsstruktur• Befolkningstal og fremskrivning• Til - og fraflytning og fremskrivning• Gennemsnitsalder• UddannelseVisit Denmark • Udvikling i antal overnatninger og endagsturisme• Turismeandel• MålgruppeprofilerVisit Vordingborg • Attraktioner og seværdighederTrendwatching • Generelle trends inden for turismeDet kreative Vordingborg • Pendlingsanalyse af Vordingborg kommuneKommuneplan 2009-2021. Primært kapitel• Planer og strategier for kommunen9"Turisme og Fritidsformål"•OvernatningsfaciliteterVisit Møn – Sydsjælland, publikation omKystdestination Møns Klint• Fordeling inden for overnatning og omsætningenheraf• Antal attraktionsbesøgFeriepartner Møn • Nationaliteter ved overnatning1.1.2 Kvalitativ kortlægningSom supplement til den kvantitative del af kortlægningen gennemføres interviews med centraleaktører. Interviewene bruges dels til at validere og supplere det indsamlede data og dels somforslag til udviklingsretninger for turismestrategien i Vordingborg Kommune.Interviewene er hovedsageligt blevet gennemført i ugerne 44 til 46, dog suppleret med enkelteinterviews i uge 47 og 48. I alt er 27 personer interviewet, hvoraf ca. halvdelen af intervieweneblev foretaget ansigt-til-ansigt og den anden halvdel via. telefon. Interviewene havde en varighedpå mellem 0,5 og 1 time.Følgende aktører er blevet interviewet:• Aktører der via deres arbejde har en tæt kontakt til turismen i kommunen. Dette er f.eks.indehavere af cafeer eller overnatningssteder.• Lokale ildsjæle som er involveret i aktiviteter for såvel lokalbefolkning og turister.• Kommunale aktører.• Lokale politikere.Interviewene tager udgangspunkt i en interviewguide. Hovedpunkterne er gengivet nedenfor.1. Den generelle udvikling de sidste 5 år inden for turismen i kommunen, herunder:o Antallet af besøgendeo Varigheden af turisterne ferieo Udviklingen af fordelingen mellem endagsturister og overnattende turistero Turisternes forbrugo Fordelingen af turisme imellem de gamle kommuner


1-3oooFordelingen imellem høj og lavsæsonTuristernes muligheder i kommunen samt hvilke styrker og svagheder i kommunen iforhold til turisme.Kendskab til turismetiltag i kommunen.Alt dette er ment som en del af kortlægningen af turismerammerne i kommunen, samt en identifikationaf, hvor styrkerne og svaghederne optræder.2. Det generelle sammenspil imellem det øvrige erhverv og turismeerhvervet i kommunen.Formålet med dette spørgsmål var at finde ud af, hvor væsentlig turismen opleves at være ikommunen, samt om der forekommer evt. snitflader imellem erhverv, der har turismen som primærfokus, og det generelle erhverv.3. Potentielle indsatsområder inden for turismeudvikling i kommunen.Formålet med dette spørgsmål er at undersøge oplagte indsatsområder for turismen, prioritereindsatsen og frembringe konkrete eksempler på handlinger indenfor indsatsområderne, som VordingborgKommune kan anvende som inspiration i det videre arbejde.Den kvantitative - og kvalitative kortlægning bruges til at udarbejde en SWOT analyse, hvilket vilsige at identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler for kommunen på turismeområdet.Først opsummeres hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler Vordingborg Kommune oplevesat have fra informanternes synspunkt. Herefter vurderes, om disse overordnet kunne kategoriseressom styrker, svagheder, muligheder og trusler set fra et overordnet perspektiv og ift. tilgangentil SWOT analyse, hvor f.eks. styrker for Vordingborg Kommune skal være reelle konkurrencefordelefor kommunen. Ligeledes skal styrker og svagheder kunne kategoriseres som indreforhold, men muligheder og trusler skal kunne kategoriseres som ydre forhold.Sidst bruges kortlægningen til at identificere områder, hvor kommunen med fordel kan forbedrerammerne for turister.1.2 StrategiudviklingKortlægningen og SWOT analysen anvendes i forbindelse med strategiudviklingen, som består aftre overordnede elementer:• Udvikling af en overordnet vision og strategi for kommunen• Udvikling af en turismeprofil for kommunen• Udvikling af indsatsområder med tilhørende forslag til handlinger for kommunenStrategiudviklingen er en involverende proces, hvor aktørerne igen inddrages i processen. Detteer sket gennem en workshop med formålet at underbygge strategiudviklingen ved i fællesskab atarbejde med strategien. Fokus på workshoppen var særligt arbejdet med turismeprofilen og målgruppeanalysen.


2-1BILAG2KORTLÆGNING AF TURISME2.1 Opsummering• Nye vækstmarkeder opstår, og turismen er i vækst på internationalt plan. Der kommer særligtflere ældre på ferie og mange tager på flere, men kortere ferier.• Antallet af overnatninger ekskl. endagsturister faldt i Vordingborg Kommune i perioden 2008til 2011. Udviklingen var den samme for Region Sjælland og hele Danmark, men VordingborgKommune oplevede et større fald. Når endagsturister og ikke-kommercielle overnatningermedtages i det samlede billede, ses den samme tendens for kommunen. Tendensen er dogsvagere, hvor der overordnet kan konkluderes at være en stigning i antallet af ikkekommercielleovernatninger og endagsturister.• Feriehuse er den mest udbredte overnatningsform. 47 pct. af de overnattende turister ikommunen overnattede i feriehus efterfulgt af 30 pct. på campingplads i 2011.• Feriehuse udgør over halvdelen af turistomsætningen i kommunen. Dagsturismen udgør ogsåen betydelig andel (ca. 17 pct.). Alt i alt skaber turismeomsætningen 660 arbejdspladser.• Der har været et fald på 0,2 pct. point fra 2006 til 2010 i turismeandelen i kommunen.• Danske og tyske turister vurderes at være de primære målgrupper. De udgjorde hhv. 50 pct.og 35 pct. af de overnattende turister i kommunen i 2011. Hos Feriepartner Møn udgjorde tysketurister ca. 75 pct. af overnatningerne i sommerhusene. Der har endvidere været en forlængelseaf varigheden af ferien i perioden 2011 til 2012 blandt tyskerne.• Mange attraktioner og turismetilbud i kommunen er knyttet til natur eller kulturhistorie, herkan især nævnes Møns Klint, samt at kommunen har Danmarks længste kystlinje.• Der er overvægt af turistfaciliteter, både overnatningsmuligheder og attraktioner, på Møn.• Antal besøgende på museer i Vordingborg Kommune har været faldende fra 2008 til 2011.• Transportmæssigt ligger Vordingborg Kommune centralt ift. motorvej.• Der er turistinformation i Vordingborg, Præstø og Møn, og der findes elektroniske standeremed information ved Geocenter Møns Klint, Møn Turistbureau samt ved Farø Velkomstcenter.• De primære og sekundære erhverv har siden 2007 oplevet en nedgang i antallet af arbejdspladseri kommunen. Antallet af arbejdspladser indenfor serviceerhverv har modsat været ensmule stigende.• Der har været en nedgang i antallet af beskæftigede undtagen i branchen kultur og fritid.


2-2• Befolkningsudvikling i Vordingborg Kommune har været præget af et fald i befolkningstalletfra 2007 til 2011. Antallet af tilflyttere faldt, mens antallet af fraflyttere steg i samme periode.2.2 Generelle turismetendenserDer opleves overordnede skift i turismetendenser. Herunder er listet nogle generelle tendenserpå internationalt plan.• Generel vækst i turismen – men kun begrænset dansk vækst• Øget international konkurrence (globalisering)• Særlig stor stigning i turister fra BRIK landene• Flere ældre, færre børnefamilier (særligt tyskere)• Flere korte ferier fordelt på året• Øget fokus på turistens samlede værdikæde. Dvs. den samlede turistoplevelse fra booking tilhjemrejse skal være sammenhængende, serviceminded og turistvenligt.• Øget efterspørgsel efter autenticitet i oplevelserne, hvilket medfører potentialer for mindredestinationer og oplevelsesaktiviteter• Øget efterspørgsel efter at tilegne sig nye evner i sin ferie. Dette kommer til udtryk i øget efterspørgselefter kurser på destinationerne, højskoleophold ol., der kan kategoriseres somtransformerende oplevelser• Øget brug af digitale og særligt sociale medier til brug ved valg af rejse.2.3 Turisme i Vordingborg kommune2.3.1 Overnattende og endagsturisterUdviklingen i turismen kan måles i overnatninger. Figur 1 viser udviklingen i overnatninger ekskl.endagsturister fra 2007 til 2011 i Vordingborg Kommune, Region Sjælland og Danmark.Figur 1: Antal overnatninger i Vordingborg Kommune (2008-2011)400.000300.000200.000100.00002008 2009 2010 2011Note: Tal er opgjort for den nye Vordingborg kommune. B&B og mindre hoteller (med mindre end 40 pladser) er ikkeinkluderet i opgørelsen.Kilde: Danmarks statistik, særkørsel.Figuren viser et fald i antal overnatninger over perioden.I figur 2 nedenfor vises udviklingen i overnatninger i kommunen sammenholdt med Region Sjællandog hele Danmark.


2-3Figur 2: Udvikling i Vordingborg Kommune, Region Sjælland og Danmark (2008-2011)Note: Tal er opgjort for den nye Vordingborg kommune. B&B og mindre hoteller (med mindre end 40 pladser) er ikkeinkluderet i opgørelsen.Kilde: Danmarks statistik, særkørsel.Figuren viser en nedadgående tendens for alle enheder, dog er tendensen stærkest i VordingborgKommune, dvs. at kommunen har oplevet et relativt større fald i antal overnatninger end Regionenog landet som helhed.Figurerne viser dog ikke det samlede billede for turismen, da det ikke inkluderer overnatningerpå enheder under en vis sengeplads kapacitet, f.eks. B&B's. I Vordingborg Kommune er dermange små B&B, som servicerer turisterne. Opgørelsen inkluderer heller ikke endagsturister. Inedenstående tabel vises det estimerede antal overnatninger og endagsturister for kommunen.Turismeforbruget fordelt på overnatningsformer fremgår ligeledes af tabellen.Tabel 2: Udvikling i overnatninger og endagsturister samt turismeforbrug (2006-2010)2006 2008 2010Antal overnatninger og endagsturister 995.000 1.461.000 1.416.000TurismeforbrugKommercielle overnatningsformer (kr.) 215 mio. 201 mio. 197 mio.Ikke-kommercielle overnatningsformer og endagsrejser (kr.) 182 mio. 264 mio. 235 mio.Note: Kommercielle overnatningsformer: hoteller, camping, vandrerhjem, feriecenter, lystbådehavne, bondegårdsferie,krydstogt, lejet feriehus. Fra 2010 inkl. festivaler. Ikke-kommercielle overnatningsformer: eget feriehus, lånt feriehus,familie/venner. Bed & Breakfast er ikke inkluderet i opgørelsen.Antal overnatninger og endagsturister er estimeret gennem totaltællinger og stikprøver, og derfor er der usikkerhedomkring estimatet. Tal fra 2006 er opgjort for den nye Vordingborg Kommune.Kilde: VisitDenmark: Turismens økonomiske betydning, 2006, 2008 og 2010Antal overnatninger og endagsturister, som er opgjort af VisitDenmark, ligger markant over opgørelsernefra Danmarks Statistik. Dette kan dog ikke tilskrives en massiv endagsturisme, da ogsåovernatninger i eget feriehus og andre ikke-kommercielle overnatningsformer indgår i opgørelsernefra VisitDenmark.Tabellen viser, at der i perioden 2006 til 2008 er sket en stigning i det estimerede antal overnatningerog endagsturister på knap 500.000 turister, efterfulgt af et fald fra 2008 til 2010 på45.000 turister. Ændringen fra 2006 til 2008 skyldes er dog, at overnatninger i eget feriehus ikkeer medregnet i 2006 men er medregnet i 2008. VisitDenmark har oplyst, at antal overnatninger ieget feriehus i 2006 var rundt regnet 500.000.Det samlede turismeforbrug har været stigende i perioden. Forbruget har været faldende forkommercielle overnatningsformer og stigende for ikke-kommercielle overnatningsformer og endagsrejsende,hvilket kan indikere et skift i de besøgende mod flere ikke-kommercielle overnatningerog endagsturister. Det hænger godt sammen med faldende antal overnatninger som opgjortaf Danmarks Statistik.


2-42.3.1.1 Fordelinger af overnatningerI dette afsnit opdeles antal overnatninger ekskl. endagsturister på overnatningsformer og markeder.Figur 3 viser fordelingen blandt overnatningsformer i Vordingborg KommuneFigur 3: Fordeling blandt overnatningsformer (2011)9%15%30%47%FeriehuseCampingHotel, feriecenter og vandrehjemLystbådKilde: Danmarks statistik, særkørsel.Det fremgår af ovenstående figur at overnatninger i feriehuse udgør næsten halvdelen af det totaleantal overnatninger i Vordingborg kommune i 2011. Billedet er stort set uændret siden 2008.Der arbejdes med branding af feriehusene i kommunen. Her kan bl.a. nævnes "Grøn nøgle for feriehuse"og "Destination 21", hvilke begge er miljømærkning af feriehuse.Efter feriehusene følger overnatninger i camping, hotel, feriecenter og vandrehjem og lystbåde tilsidst. Figur 4 nedenfor viser fordelingen af overnatninger blandt udvalgte markeder.Figur 4: Fordeling blandt markeder (2011)2% 2% 4%35%6%50%DanskereTyskereHollændereNordmændSvenskereAndreKilde: Danmarks statistik, særkørsel.Figuren viser, at det hovedsageligt var danskere, der overnattede i kommunen i 2011 (50 pct.).Dernæst var tyskerne det største marked. Hollænderne og de traditionelle danske markeder udgjordemindre andele. Fordelingen blandt markeder er stort set uændret siden 2008.Det beskrives ofte, at turismen er centreret omkring Møn i kommunen. Ifølge Kommuneplan2009-2021, kap. 9, er Møn aftager for en stor del af overnatningerne i Vordingborg kommune(ca. 500.000 ud af 650.000 pr. år).


2-5Feriehuse er den mest udbredte overnatningsform på Møn med ca. 200.000 overnatninger pr. år.Feriepartner Møn oplyser, at tyskere udgjorde den største andel af deres omsætning (73 pct. –se fordeling nedenfor) i 2012. Billedet har ikke ændret sig siden 2011.Figur 5: Overnatningsandel af nationaliteter for Feriepartner Møn (2012)3% 1% 1% 1% 1%20%73%TysklandDanmarkHollandSchweizSverigeNorgeAndreKilde: Feriepartner MønSamlet set for hele kommunen udgjorde tyskerne omtrent 62 pct. af overnatningerne i feriehusei 2011. Danskerne derimod stod for ca. 77 pct. af overnatningerne på campingpladserne i modsætningtil kun 10 pct. tyskere og 8 pct. hollændere.Generelt var feriehuse tyskernes og nordmændenes foretrukne overnatningsform i kommunen i2011, hvor 83 pct. af de besøgende tyskere og 77 pct. af de besøgende nordmænd boede i feriehuse.Danskerne og hollændere foretrak camping med hhv. 45 pct. og 37 pct. Svenskerne foretrakmarginalt hotel, feriecenter og vandrehjem med 29 pct. efterfulgt af lystbåde (28 pct.) ogferiehus (22 pct.)Feriens varighed hos Feriepartner Møn er illustreret i nedenstående tabel.Tabel 3:Gennemsnitlige antal overnatninger hos Feriepartner Møn (2011 og 2012)Nationalitet Gns. dage 2012 Gns. dage 2011Tyskland 9,0 7,3Danmark 5,1 5,1Holland 7,8 8,1Schweiz 8,5 10,0Sverige 5,7 5,4Norge 6,8 7,8Andre 7,4 7,9Samlet 7,3 7,7Kilde: Feriepartner MønAf Tabel 3 fremgår det, at varigheden af ferien ved Feriepartner Møn er faldet fra 7,7 dage i gennemsniti 2011 til 7,3 dage i gennemsnit i 2012. Især turister fra Schweiz har reduceret varighedenaf ferien (fra 10,0 dage i gennemsnit i 2011 til 8,5 dage i gennemsnit i 2012). Hollandske,norske samt turister i kategorien ”Andre” har også reduceret varigheden af opholdet. Blandt denstørste gruppe overnattende, tyskerne, er opholdet steget fra 7,3 dage i gennemsnit i 2011 til9,0 dage i gennemsnit i 2012.2.3.2 BesøgVordingborg kommune har flere attraktioner, der tiltrækker mange gæster hvert år. Udvalgte attraktionerog besøgstal er listet nedenfor. Der skal her gøres opmærksom på, at opgørelserne


2-6stammer fra en ansøgning om projektstøtte til "Kystdestination Møns Klint", som ikke er en officielkilde. Tallene må derfor tages med en smule forbehold.Tabel 4: Besøgstal på udvalgte attraktioner i Vordingborg kommuneAttraktionDanmarks BorgcenterTirsdagsmarkeder i StegeNyordKalvehave labyrintFransk Forår i PræstøVordingborg FestugeVilde vulkaner – festival for ungeGøngemarkederBesøgstal75.000 gæster (forventet)150.000 gæsterOver 100.000 gæster pr. år10.000 gæster pr. år25.000 gæster125.000 gæster10.000 gæster5-6.000 gæster på en weekendKilde: Visit Møn – Sydsjælland, Kystdestination Møns Klint samt supplerende oplysninger fra informanter.Ligesom det var tilfældet ved overnatningerne i Vordingborg kommune, har Møn også ved turistattraktionerneen stor tiltrækningskraft. Besøgstallene for udvalgte destinationer ses nedenfor.Tabel 5: Besøgstal på udvalgte attraktioner på MønAttraktionGeocenter Møns KlintKlinteskovenHeraf, Møns KlintKlintholmhavnLiselund ParkTurbåden DiscoveryMøns DragefestivalKyst- og Trolling fiskeriMTB, Ridning, Fugleinteresserede mv.Besøgstal65.000 pr. år600.000 pr. år250.000 pr. år på p-pladsen100.000 pr. år50.000 pr. år2.500 pr. år2.000 pr. dag10.000 pr. år10.000 pr. årKilde: Visit Møn – Sydsjælland, Kystdestination Møns Klint samt supplerende oplysninger fra informanter.Der har generelt været en positiv udvikling indenfor museumsaktiviteten i Vordingborg kommune.Der er ifølge Danmarks Statistik seks kulturhistoriske museer og et kunsthistorisk museum ikommunen (i 2009-2011). Besøgstal på museer i kommunen ses nedenfor i figur 6.Figur 6: Besøg på museer i Vordingborg kommune (2009-2011)201125.397201034.784200939.523200837.3700 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000Note: Følgende museer er inkluderet i opgørelsen: Slotsruinen/ Gåsetårnet, Museumsgården Kjeldbylille, MuseerneVordingborg, Empiregården, Møns museum, Køng Museum,Kilde: Danmarks Statistik


2-7Af figur 6 fremgår det, at antallet af besøgende på museer i Vordingborg kommune generelt erfaldet over perioden. I opgørelsen er ikke inkluderet besøgstal for Liselund Gl. Slot, da museetførst opgjorde antal besøgende fra 2010. I 2010 var der 48.743 besøgende på Liselund Gl. Slot,og i 2011 var der 51.270 besøgende.2.4 Turismerammerne2.4.1 Overnatningsmuligheder og restauranterI Vordingborg kommune er der ifølge Kommuneplan 2009-2021, 2021, kap. 9, flere typer af overnatningsmuligheder,og der er overvægt på feriehusene. I Vordingborg kommune er de ca. 3.700 feriehusefordelt på 18 områder. Møn står her for en stor andel og tæller ca. 1.750 af feriehusene.Af andre feriehusområder kan nævnes Ore (300 huse), Bakkebølle (350 huse) og Næs-Skaverup(400 huse). Desuden er ca. 900 ubebyggede eller endnu ikke udstykkede feriehusgrunde.Feriehusene suppleres af 8 campingpladser med en samlet kapacitet på ca. 1.000 pladser, hvorMøns Klint Camping er den største med 400 pladser. De 8 campingpladser er:• Camping Vestmøn• Ore Strand Camping• Camping Mønbroen• Camping Ulvshale Strand• Keldby Camping Møn• Møns Klint Camping• Præstø Camping• Stege CampingDer er også flere lystbådehavne i kommunen, der giver overnatningsmuligheder for bådejere.Disse er placeret i:• Vordingborg• Stege• Præstø• Nyord, som er en gammel landsby• Hårbølle, hvor en af kommunens bedstebadestrande også er placeret• Bogø havn, hvor færgen Ida i sommermånedernesejler til Stubbekøbing• Kalvehave havn• Klintholm havn, som også er en stor fiskerihavnFaciliteternes beliggenhed og kapacitet er vist på kortet nedenfor.Figur 7: Placering af overnatningsfaciliteter i Vordingborg KommuneNote: Gul viser feriehuse. Rød viser campingpladser. Blå viser havnepladser.Kilde: Egen udarbejdelseKortet viser, at der er overvægt af overnatningsfaciliteter på Møn i forhold til resten af kommu-nen og særligt den nordvestlige del af kommunen. Der er desuden et vandrehjem og et stort an-


2-8tal mindre B&B i kommunen, som der ikke er lavet en opgørelse over, men disse er en del af detsamlede overnatningsudbud til turister i kommunen.Udviklingen i antal hoteller og restauranter fra 2007-2010 fremgår af nedenstående tabel.Tabel 6: Hoteller og restauranter (2007-2010)2007 2008 2009 2010Landsdel Vest- og Sydsjælland 1.279 1.258 1.261 1.270Vordingborg 112 114 112 114Note: Der er et databrud i 2008, fordi Erhvervsbeskæftigelsen overgår til at anvende eIndkomst som datagrundlag.Kilde: Danmarks StatistikAf ovenstående tabel ser man, at der for såvel Vordingborg kommune alene samt for hele landsdelenhar været en stabilitet i antallet af hoteller og restauranter i perioden.2.4.2 Attraktioner og seværdighederAf nedenstående tabel fremgår attraktioner i Vordingborg Kommune. Disse er ikke rangeret.Tabel 7: Attraktioner og seværdigheder i Vordingborg kommuneNatur Kultur/ historie Forlystelser Øvrige aktiviteter• Møns Klint• Gåsetårnet• Kalvehave labyrintpark• Farmorhuset• Jydelejet• Danmarks Borgcenter• Vordingborg nordhavn• Nyord Enge Naturreservat• Vordingborg slotsruiner• Vordingborg sydhavn• Historien om Gøngehøvdin-• Ride, cykle og vandre-• Ulvshale skovgen (Foreningen Svendruter (nogle strækningerer guidede ture)• Avnø NaturcenterGønge)• Antonitterruten i• Beværterhuset og • Masnedø FortPræstøVintersbølle skov • Bogø Mølle• Silderuten i Stege• Hyldevang naturcenter• Storstrømsbroen• Mølleporten• Gåsegangen i Vordingborg• Knudsskov• Dronning Alexandrines Bro• Berlin-København cykelruten• Kulsbjerg• EOS Brønden• Mallings Kløft• Statue af Kong Valdemar• Færgen Ida på ruten• Knudshoved OddeSejrBogø til Stubbekøbing• Ore Strand• Fanefjord Kirke• Færgen Møn• Svinø Strand• Elmelunde Kirke• Postbåden Røret fra• Ulvshale Strand • Kalvehave KirkeNyord• Hårbølle Strand’ • Kastrup Kirke• Fødevarefestival på• Præstø Strand • Keldby KirkeRosenfeldt gods• Avnø Fjord• Køng Kirke• Fransk forår i Præstø• Busene Have• Lundby Kirke• Sildemarked i Stege• Høvblege• Svinø Kirke• Gøngemarked i Lundby• Klinteskoven• Sværdborg Kirke• Roneklint• Udby Kirke• Festivaler; Vilde Vulkanerfor børn, festivalenVerdenslittera-• Bøndernes Egehoved • Vor Frue Kirke• Faksingeskoven • Ørslev Kirketur på Møn, rockfestivalenGutter Island• Ruinterrænet og kirkeengen• Liselund gl. slot• EmpiregårdenFestival• Naturrum Præstø • Thorvaldsens samling• Vordingborg FestugeFjord• Grundtvigs mindestuer• Borgkoncerter og• Stensby Skov, LangebækSkov og Lan-• Museumsgården• Køng museerkammerkoncertergø• Smykkemuseum• Hovskov og Lekkende• Klinkholm slotsparkDyrehave• Liselund slotspark• Dvs. mindre naturcentre• Marienborg slotspark• Nysø slotspark• Møllestanden• Historisk botanisk have• Den gule stald• Broskovvejen• Dysser, høje, jættestuermm. fra oldtiden, stenalde-


2-9ren, jernalderen og middelalderenKilde: Egen opgørelse fra interviews og hjemmesider.Kommunens seværdigheder er i høj grad relateret til kulturhistorie eller natur, hvilket kan haveforbindelse til Møns Klint og Gåsetårnet. En omdømmeanalyse fra 2011 viser, at Vordingborg byoftest forbindes med Gåsetårnet (90 pct. har et konkret kendskab til Gåsetårnet).De tre købstæder tilbyder arrangementer, café og restaurantmuligheder. Nogle er nævnt her:• Vordingborg tilbyder en række kulturelle arrangementer, her kan bl.a. nævnes VordingborgFestuge. Derudover har byen et egnsteater, Cantabile. Bl.a. restaurant Babette er placeret iVordingborg. I 2012 og 2013 fornyes bymidten i Vordingborg by med bl.a. ny beplantning ogbelysning i hovedgaden.Præstø er beliggende ved Præstø Fjord og har pga. beliggenheden et meget levende havnemiljøog bymidte. Byen er præget af gamle gader med brosten, og disse danner bl.a.rammen, når byen afholder Fransk forår. Af cafeer og restauranter kan nævnes Hotel Frederiksmindeog Sweet and Coffee.• Stege tilbyder flere aktiviteter i form af gallerier, brugskunst, lokale specialiteter, cafeer ogrestauranter. Om sommeren omdannes byen hver tirsdag til gågade. Byen har et bryghus,der også drives som restaurant. Af andre restauranter kan nævnes Gourmet gården.2.4.3 TransportmulighederDen nærmeste lufthavn er Kastrup udover mindre flyvepladser i Ringsted og Rønnede. Vordingborgkommune har som nævnt 9 lystbådehavne, og via. færgeforbindelserne til Gedser-Rostockog Rødby-Putgarden er der forholdsvis kort rejsetid til Vordingborg fra Tyskland. Der er motorvejsforbindelsefra Vordingborg til Rødby og Gedser via. E47 og E55. Farø er her et knudepunkt ikommunen, da begge motorveje går derigennem.Der er buslinjer og regionaltog fra Nykøbing Falster til Næstved. Regionaltoget stopper to steder ikommunen. Desuden er der telebusser i hele Vordingborg Kommune, som dog skal bestilles påforhånd. På dele af strækninger er der S-busser og bybusser, f.eks. i Vordingborg by.2.4.4 TuristinformationVordingborg Udviklingsselskab driver turistbureauerne i kommunen. Der er personlig turistinformationi Vordingborg, Præstø, Møn og ved Geocenter Møns Klint, samt elektroniske standere vedMøn Turistbureau samt ved Farø Velkomstcenter. Desuden er der åbent turistinformation i Lundbyi Snaphanen Café, som også kaldes ”Lundby Tourism & Culture Spot”. Dertil kommer deskriftlige og elektroniske turistservices, f.eks.:• www.visitvordingborg.dk, hvor det er muligt at læse om kommunens faciliteter på dansk, engelskog tysk. Her guides man videre til information om de tre dele af kommunen 2 . Andrehjemmesider er www.vordingborg.nu, www.friluftsguiden.dk, www.munkevejen.dk ogwww.fortidsmindeguide.dk• App hvor man via. information fra visitdenmark kan navigere rundt i kommunen. I denneapp er der bl.a. opdateret information om overnatningsmuligheder og restauranter.• Destinationskatalog med 80.000 årlige eksemplarer på fire sprog (dansk, tysk, engelsk ogitaliensk).2 Ved søgning på visitmøn, visitpræstø, visitvordingborg kommer man ind på "visitvordingborg".


2-10• Øvrige udgivelser herunder ”Kunst og Kultur” (hvert andet år), ”Den ægte smag af” (hvertandet år), cykel- og vandrekort og sejlerkort.2.4.5 Strategi og planer for turismenTurismen skal ses i lyset af eksisterende visioner for turismen og planer i kommunen. Helt overordnethar Vordingborg Udviklingsselskab, som er en væsentlig aktør i forhold til udvikling af turismen,udpeget tre indsatsområder i kommunen:1. Det maritime2. Natur & kultur & købstæder3. Lokale produkterKommunen selv og andre aktører har nedfældet en række planer og ønsker af mere eller mindrekonkret art for at udbygge kommunen i turismeøjemed. Der er f.eks. planer eller ønsker om:• At udvikle og udbygge overnatningsmulighederne i kommunen, f.eks. gennem etablering afet større hotel, en campingplads, et vandrehjem, et feriecenter eller flere feriehuse.• Etablering af hotel- og kursusfaciliteter nær motorvejen.• Etablering af en bynær golfbane.• Forbedring af ferie- og fritidsfaciliteter, der knytter sig til skov, kyst og vand under hensyntagentil natur, miljø og landskab, herunder• udvikling af cykel og vandreruter samt faciliteter til cykel og vandreturisterne• projekt "Kystdestination Møns Klint"• Forbedring af adgangen til attraktioner, seværdigheder og natur gennem markedsføring ogformidling, herunder udvikling af "Danmarks Smukkeste Pause" på Farø.• Udvikling af forskellige havneområder.• Udvikling af købstæderne; Vordingborg, Stege og Præstø, herunder centerudvikling i Vordingborg.• Oplevelsescenter for Gøngehøvdingen og hans samtid, ”Gøngeland”.• Glasmuseum i Præstø,• Danmarks samlermuseum på Møn• Udstilling af Ole Rings malerier på det gamle rådhus i PræstøDesuden har de interviewede turistaktører fortalt om forskellige ønsker og planer. Eksemplerneomfatter et kvalitetsjulemarked i Stege og en H. C. Andersen park, en naturpark hvor også teaterer i fokus.2.5 Erhverv2.5.1 Turismen som erhvervIfølge Kommuneplan 2009-2021, kap. 9, er turismeerhvervet en af Vordingborg Kommunes væsentligstevækstdrivere og et af de stærkeste potentialer. Turismens andel af erhvervene er opgjortaf VisitDenmark og vises i nedenstående tabel.Tabel 8: Turismeandelen af erhvervet i Vordingborg kommune (2006-2010)2006 2008 2010Turismeandel (pct.) 2,0 1,9 1,8Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning 2006, 2008 og 2010Tabel 8 viser, at der har været et fald i turismeandelen i Vordingborg Kommune på 0,2 pct. pointfra 2006 til 2010. Dette kan der være flere forklaringer på, da andelen er udbudsrelateret. SammenlignesVordingborg Kommune med resten af landets kommuner, ses følgende billede.


2-11Figur 8: Turismeandel i de danske kommuner (2010)Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning 2010Vordingborg Kommune ligger i kategorien, hvor turismeandelen er mellem 1,7 pct. og 2,6 pct.Turistomsætningen fra de forskellige overnatningsmuligheder vises i nedenstående tabel. Derskal igen gøres opmærksom på, at opgørelserne ikke stammer fra en officiel kilde. Tallene måderfor tages med en smule forbehold.Tabel 9: Turistomsætning Vordingborg kommuneKategoriOmsætningSommerhuse 86.000.000Sommerhuse 3 160.000.000Campingpladser 34.000.000B&B 9.000.000Hoteller, ferie og forretning 46.000.000Feriecenter 6.000.000Vandrehjem 4.000.000Lystbådehavne 17.000.000Total 362.000.000Dagsturister 78.000.000Total turistøkonomi 440.000.000ArbejdspladserKilde: Visit Møn – Sydsjælland, Kystdestination Møns Klint660 arbejdspladserDet fremgår, at sommerhusene udgør over halvdelen af turistomsætningen i kommunen. Endagsturismenudgør også en væsentlig andel (17 pct.). Alt i alt skaber turismen 660 arbejdspladser.2.5.2 Kommunens andre erhverv3Der er to kategorier af sommerhuse i det anvendte materiale. Den ene kategori benævnes "Sommerhuse, 4.000stk., egen."


2-12Der laves en kort kortlægning af kommunens andre erhverv for at understøtte turismeerhvervetsbetydning for kommunen.I figur 9 og 10 er branche og virksomhedsstørrelse i erhvervene i Vordingborg kommune illustreret.Figur 9 viser udviklingen i antal virksomheder med 1 til 9 ansatte fra 2007 til 2010.Figur 9: Branche og virksomhedsstørrelse (1-9) i Vordingborg kommune (2007-2010)50040030020010020072008200920100Landbrug mm.Industri og forsyningBygge og anlægHandelTransportHoteller/restauranterInfo./viden/ejendomRejsebureau, rengøringOffentlige tjenesterKultur og fritidAndre serviceydelserUoplyst aktivitetNote: Der er et databrud i 2008, fordi Erhvervsbeskæftigelsen overgår til at anvende eIndkomst som datagrundlag.Kilde: Danmarks StatistikHer ses det, at der især er i de primære og sekundære erhverv, som landbrug mm., industri ogforsyning, bygge og anlæg samt handel, har været en tilbagegang over perioden. Serviceerhvervenehar oplevet en mindre stigning i antallet af arbejdspladser. Største stigning har været indenfor informations- og videnserhverv.Figur 10: Branche og virksomhedsstørrelse (10-49) i Vordingborg kommune (2007-2010)12010080604020Note: Der er et databrud i 2008, fordi Erhvervsbeskæftigelsen overgår til at anvende eIndkomst som datagrundlag.Kilde: Danmarks Statistik0Landbrug mm.Industri og forsyningBygge og anlægHandelTransportHvor der i figur 9 var lidt blandede tendenser i udviklingen af arbejdssteder med 1 til 9 ansatte,er tendenserne i figur 10 mere ens. Det fremgår det, at der generelt har været et fald i antalletaf arbejdssteder med 10 til 49 ansatte inden for alle brancher undtaget kultur og fritid.Arbejdssteder med over 50 ansatte er vist i Tabel 10, da der er tale om meget få virksomheder,Tabel 10: Udvikling i større arbejdspladser i Vordingborg kommune (2007-2010)Hoteller/restauranterInfo./viden/ejendomRejsebureau, rengøringOffentlige tjenesterKultur og fritidAndre serviceydelserUoplyst aktivitet2007200820092010


2-1350-99 ansatte 2007 2008 2009 2010Industri og forsyning 3 4 3 3Handel 4 4 3 2Rejsebureau, rengøring osv. 3 4 3 2Offentlige tjenesteydelser 5 4 5 5100+ ansatteIndustri og forsyning 3 3 2 1Handel 1 1 0 1Rejsebureau, rengøring osv. 3 2 2 2Offentlige tjenesteydelser 9 10 11 9Note: Der er et databrud i 2008, fordi Erhvervsbeskæftigelsen overgår til at anvende eIndkomst som datagrundlag.Kilde: Danmarks StatistikTabellen viser, at der er få store virksomheder i kommunen, og at udviklingen har været stabileller en smule nedadgående mod færre større arbejdspladser.2.6 BefolkningenBefolkningsudviklingen er ikke et centralt aspekt i kortlægningen af turismen, men afdækkes alligevelkort, da befolkningsudviklingen kan have betydning for kommunens evne til at servicereturister. I dette afsnit vil befolkningstal og til- og fraflytning i kommunen første blive undersøgt.Dernæst undersøges befolkningens gennemsnitlige alder samt højeste gennemførte uddannelse.I nedenstående tabel er befolkningsudviklingen samt til - og fraflytningen i 2007 til 2011 vist.Tabel 11: Befolkningsantallet i Vordingborg kommune (2007-2011)2007 2008 2009 2010 2011Befolkningstal 46.483 46.573 46.525 46.300 46.145Tilflytning 2.367 2.240 2.099 1.984 1.982Fraflytning 2.108 2.132 2.173 2.024 2.207Note: Befolkningsantallet er opgjort primoKilde: Danmarks StatistikTabellen viser en faldende tendens med lavere befolkningsantal, lavere tilflytning og højere fraflytning.Fremskrivning af befolkningstal samt til- og fraflytning vises nedenfor i figur 11.Figur 11: Befolknings-, til- og fraflytningsfremskrivning i Vordingborg kommune (2015-2039)100959085BefolkningTilflyttereFraflyttereKilde: Danmarks statistik802015 2020 2025 2030 2035Der forventes, at være et forholdsvist stort fald i antallet af fraflyttere(fra ca. 2.300 personer i2015 til knap 2.000 personer i 2039). Det forventes også, at antallet af tilflyttere vil falde (fra ca.2.350 personer i 2012 til 2.250 personer i 2039). Antallet af fraflyttere forventes at falde mereend antallet af tilflyttere, og der forventes i hele perioden at være bruttotilflytning. Til trods herforforventes et fald i befolkningstallet (til knap 43.000 personer i 2039).


2-14Ud fra til – og fraflytningstallene i tabel 10 er det interessant at undersøge, hvilke kommuner befolkninghidtil er flyttet til. Dette er illustreret i figur 12.Figur 12: De tre kommuner som Vordingborgs borgere hovedsageligt flytter til (2007-2011)500450400350300NæstvedKøbenhavnGuldborgsund2502002007 2008 2009 2010 2011Kilde: Danmarks statistikI figur 12 ses det, at den største stigning i tilflytning har været til Næstved kommune. Tilflytningentil København var stort set den samme i 2007 og 2011, men der var en forholdsvis stor stigningi 2009. Tilflytningen til Guldborgsund kommune er generelt faldet.Gennemsnitsalderen i Vordingborg Kommune er vist i nedenstående tabel.Tabel 12: Gennemsnitsalderen i Vordingborg kommune samlet og efter køn (2007-2012)2007 2008 2009 2010 2011 2012I alt 43,0 43,3 43,4 43,7 44,0 44,3Kvinder 44,0 44,2 44,4 44,7 44,9 45,3Mænd 42,0 42,3 42,4 42,7 43,0 43,4Kilde: Danmarks StatistikAf ovenstående tabel ses det, at gennemsnitsalderen i Vordingborg Kommune er steget for beggekøn i perioden 2007 til 2012.Befolkningens højeste gennemførte uddannelse er en relevant faktor i forhold til kommunenskonkurrenceevne generelt og inden for turismeerhvervet. Figur 13 viser befolkningens højestegennemført uddannelse i Vordingborg kommune i perioden 2007 til 2012.Figur 13: Befolkningens højeste gennemførte uddannelse i Vordingborg kommune (2007-2012)


2-15120001000080006000200720082009201040002000201120120GrundskoleGymnasiale udd.Erhvervsudd.Korte videregåendeudd.Mellemlange/ langevideregående udd.Note: Befolkningen mellem 15 og 69 år er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Den højst fuldførte uddannelseer opgjort pr. 1. oktober året før.Kilde: Danmarks StatistikAf figur 13 fremgår det, at den højeste gennemførte uddannelse i Vordingborg kommune for enstor andel af befolkningen er enten grundskole eller en erhvervsuddannelse. Tendensen er svagtfaldende i løbet af perioden. Samtidig er tendensen svagt stigende for de videregående uddannelserbåde korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.Ca. 1.600 personer i Vordingborg kommune har gymnasieuddannelse som højeste uddannelsesniveau.Dette gør sig gældende i hele perioden.2.6.1 De kreative borgereVordingborg Kommune har en del lokale ildsjæle, som er en del af drivkraften bag turismens udviklingi kommunen. Denne del af befolkningen er blevet undersøgt nærmere i en tidligere rapportudarbejdet for Vordingborg Kommune 4 . Interessante pointer er udtrukket af rapporten ogfremstillet nedenfor.Med en kreativ borger/ arbejdsplads forstås i rapporten, borgere der driver væksten og sættergang i ting. De kreative tiltrækkes af steder, hvor der i forvejen er kreative, og hvor der er mulighedfor udførelse. Følgende kan fremhæves om "De kreative" i kommunen:• I Vordingborg kommune er ca. 30 pct. kreative borgere (DK: 37 pct., Region: 33 pct.).• Vordingborg kommune har i gennemsnit 28 pct. kreative arbejdspladser (DK: 38 pct.,Region: 31 pct.)• Vordingborg kommune har haft en pæn tilvækst i bosætningen af kreative, dog ikke svarendetil landsgennemsnittet. De kreative arbejdspladser har langt fra fulgt med.Ifølge ”Pendlerundersøgelse – Vordingborgs pendlere” fra marts 2011 er der mange kreative/ressourcestærke borgere i Vordingborg kommune, som hver dag pendler ud af kommunen. Disseborgere er en potentiel ressource for eksisterende og nye virksomheder, der har behov for vidensmedarbejdere.Der vurderes, at være 5.269 kreative/ ressourcestærke borgere i Vordingborgkommune. Ud af dem er der 33 pct. (1.822), der rejser mellem 15-50 km for at komme påarbejde, og 24 pct. (ca. 1.329) der har mere end 50 km på arbejde. Ca. 2.000 af de kreative/ressourcestærke borgere ønsker et arbejde, der ligger tættere på deres bosted.I ”Det kreative Vordingborg” fremhæves, at Vordingborg Kommune er godt stillet i forhold til attilbyde de kreative rekreative muligheder. I forhold til at tilbyde et attraktivt byliv har de tre købstæderi Vordingborg Kommune til gengæld en stor udfordring i at tilbyde et kultur og byliv, dertilfredsstiller de kreative. Det viser sig, at de rekreative kvaliteter i landområderne vejer tungereend by-nærheden.4 CityDesign (2010): "Det Kreative Vordingborg".


3-1BILAG3MÅLGRUPPEANALYSEI det følgende foretages en målgruppeanalyse, hvor oplevelsestilbud og faciliteter i VordingborgKommune sammenholdes med VisitDanmarks motivbaserede grupper og deres præferencer. 5Vordingborg Kommunes mange tilbud knytter sig til forskellige turistmålgruppers præferencer.Helt overordnet har området muligheder ift. mange målgrupper, men det kan alligevel være fordelagtigtat satse mere målrettet på udvalgte segmenter om ikke andet så i kommunalt regi. Deenkelte turistaktører skal naturligvis stadig have frihed til at satse på målgrupper efter eget valg.Uanset hvilket segment der satses på, skal formidlingen til det enkelte segment tilpasses.Den nuværende status for hvad Vordingborg Kommune kan tilbyde forskellige målgrupper, samthvad kommunen kan tilbyde med den opstillede turismeprofil, vises i nedenstående tabel. Tabellensynliggør desuden, hvor kommunen forventes at have mangler i forhold til målgruppernespræferencer selv med den udbyggede turismeprofil. På den måde er tabellen med til at kortlægge,hvor der er gode muligheder for segmentet, og hvor der skal arbejdes mere for at opkvalificereturisttilbuddene ift. segmentet.Figur 2: Målgruppernes præferencer ift. Vordingborg KommuneDet gode livModerne (stor)byoplevelser• Historiske ogkulturelle oplevelser• BørnevenligerammerSjov, leg og læringErhvervsturismeNuværendetilbud• Strand, kyst oghav• Sejlads• Naturoplevelser• Mulighed for atvandre samt udflugter• Gode overnatningsmuligheder(især feriehus ogcamping)• Historiske og kulturelleoplevelser• Aktiviteter i naturen;cykling, golf,vandring• Udflugter i/tilstrand, hav, kystog øvrig natur• Gode overnatningsmuligheder(især feriehus ogcamping)• Børnevenligerammer• Udforske lokalebyer• Transportmulighederi forholdtil beliggenhedtætved KøbenhavnEkstratilbudmed nyprofil• Gastronomi/gourmet• Gode overnatningsmuligheder(især hotel)• Gastronomi/gourmet• Gode overnatningsmuligheder(især størrehoteller)• Gastronomi/gourmet5 Målgrupperne er VisitDanmarks motivbaserede målgrupper, som der findes beskrivelser af på VisitDanmarks hjemmeside:www.visitdanmark.dk.


3-2Mangler• Shopping muligheder• Shopping muligheder• Storby• Sightseeing• Natteliv• Forlystelsesparker• BadelandeMøde- og konferencefaciliteter2.7 Det gode livMålgruppen ”det gode liv” dækker over voksne par på såvel korte som lange ferier. Der er taleom livsnydere, som overnatter udenfor Hovedstadsområdet. I 2011 havde den udenlandske delaf segmentet 9 mio. overnatninger i Danmark. Der er primært tale om tyskere, dernæst nordmænd,svenskere og hollændere.Vordingborg Kommune har på nuværende tidspunkt et godt fundament af tilbud ift. segmentetspræferencer. Som illustreret i tabellen, har Vordingborg Kommune gode tilbud til turister, der erinteresseret i naturoplevelser og mere specifikt naturoplevelser knyttet til strand, kyst og hav.Her skal især nævnes Møns Klint med tilhørende Geocenter, men også supplerende tilbud i formaf bl.a. strande og lystbådehavne i kommunen.Derudover er der i Vordingborg Kommune gode muligheder for at vandre, cykle, ride og spillegolf. Dette er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan forbedre og understøtte disse tilbudendnu mere, f.eks. gennem bedre formidling af tilbuddene. Segmentet overnatter overvejende iferiehus og på campingpladser, hvilket Vordingborg Kommune har et godt udbud af.Med den nye turismeprofil udvikles de gastronomiske muligheder i kommunen ift. gourmet restauranter,hvilket også henvender sig til dette segment. Vordingborg Kommune vil med denvalgte profil fortsat mangle tilbud ift. shopping. Her vil købstæderne i stedet fremstå som et tilbudknyttet til kulturhistorie og gastronomiske oplevelser.2.8 Moderne (stor)byoplevelserMålgruppen ”moderne (stor)byoplevelser” omfatter par, venner og veninder på ferie i storbyen.Profilen er bygget op omkring turister, som overnatter i Hovedstadsområdet, men målgruppenspræferencer kan godt ses i andre sammenhænge end med København. I 2011 havde den udenlandskedel af segmentet 2 mio. overnatninger på hotel i Danmark. Målgruppen er blandet ift. nationalitet,og inkluderer alt fra svenskere, nordmænd og tyskere til de nye vækstlande, Kina,Rusland og Brasilien.Vælger Vordingborg Kommune at satse på målgruppen ”Moderne (stor)byoplevelser”, har kommunenpå nuværende tidspunkt historiske tilbud i form af bl.a. Danmarks Borgcenter og den rigekulturhistorie i kommunen, som bl.a. kan opleves i købstæderne og i det åbne land. Samtidig erdet for personer i segmentet med børn vigtigt, at der er børnevenlige rammer.Med den nye turismeprofil udbygges overnatningsmuligheder (hotel eller andre større steder) ogmuligheder for gastronomiske oplevelser på gourmet restauranter, som appellerer til målgruppen.På trods af en udbygget profil er der fortsat præferencer for denne målgruppe, som Vordingborgkommune vil have svært ved at imødekomme. Dette gælder i høj grad, at der ikke er en storbymed muligheder for sightseeing og shopping, og dermed er der måske ikke nok tilbud til en lang”storbyferie”.Derimod har Vordingborg Kommune potentiale for at tiltrække turister i dette segment grundetplaceringen nær København. Vordingborg Kommune kan markedsføre den tætte beliggenhed ogforsøge at blive et overnatningssted for storbyturister, som gerne vil besøge København. Det eksisterendetiltag med ”Copenhagen Houses”, hvor en feriehusgæst får et Copenhagen Card med iprisen for feriehuset, kan udbygges i denne sammenhæng.


3-32.9 Sjov, leg og læring2.9.1”Sjov, leg og læring” omfatter børnefamilier på korte og lange ferier, som overnatter udenfor Hovedstadsområdet.Rejsegruppen består af tre eller flere personer. I 2011 havde segmentet 7,8mio. overnatninger i Danmark. Målgruppen består af forskellige nationaliteter, dog primært detraditionelle danske markeder; Tyskland, Sverige, Norge og Holland.For segmentet er muligheden for udflugter til strand, kyst og øvrig natur en præference. Her harVordingborg Kommune på nuværende tidspunkt et godt udgangspunkt i forhold til Møns Klint,Geocentret og Borgcentret. Derudover giver købstæderne mulighed for gåture inden for bygrænserneog dermed for at udforske de lokale byer. Målgruppen overnatter meget i feriehuse og påcamping, hvilket der er stort udbud af i kommunen. Det er centralt, at der er børnevenlige rammer.Trods en ny profil vil der for dette segment fortsat være mangler i forhold til shoppingsmuligheder,forlystelsesparker og badelande. Det vurderes dog ikke at være fordelagtigt at bygge en storforlystelsespark i kommunen. Vordingborg Kommune kan i stedet markedsføre sig på at væretæt på forlystelsesparker som Bon-Bon Land, Lalandia samt Bakken og Tivoli i København.2.10 ErhvervsturismeSegmentet omfatter erhvervsrejsende i form af mødedeltagere. I 2010 bestod målgruppen af ca.6,9 mio. mødedeltagere, hvor ca. 6 mio. var fra Danmark og resten fra udlandet. Målgruppen haret særligt højt døgnforbrug, når både forbrug og omkostninger til mødeafholdelse per personmedregnes.Den største fordel, som Vordingborg Kommune på nuværende tidspunkt har i forhold til dennemålgruppe, er kommunens tætte beliggenhed i forhold til København.I forhold til segmentets præferencer vil det også her kræve forbedring af overnatnings – og spisemulighederat tiltrække segmentet til kommunen. Herudover vil det kræve en udbygning afmøde- og konferencefaciliteter at tiltrække dette segment til kommunen. Der er allerede tiltag igang omkring oprettelse af møde- og konferencefaciliteter i kommunen. Med gennemførsel herafstår området således væsentligt stærkere ift. segmentet.2.11 Satsning på målgrupperI forhold til ovenstående gennemgang af målgrupperne er det tydeligt, at Vordingborg kommunehar mest at tilbyde målgrupperne ”Det gode liv” og ”Sjov, leg og læring”. Begge målgrupper erforholdsvis store, og rummer derfor et stort potentiale.Eftersom området allerede står stærkt ift. segmenterne, kan det være nok at understøtte eksisterendetiltag og arbejde med formidling til målgrupperne. Såfremt man ønsker at satse stort, ererhvervsturisme en mulighed. Udbygning ift. målgruppen er allerede i gang, og med fokus på atskabe en samlet overnatningskapacitet og gode spisesteder er området allerede langt ift. at tiltrækkesegmentet. Segmentet er knap så stort men har et højt døgnforbrug og derigennem etstort økonomisk potentiale. Samtidig giver målgruppen mulighed for sæsonforlængelse på et evt.hotel eller feriecenter.


4-4BILAG4VURDERING AF PROJEKTERUdkast til vurdering af projekter i forbindelse med turistpolitisk analyse for Vordingborg Kommune4.4 Danmarks smukkeste pause4.4.1 Kort beskrivelsePlacering af et velkomstcenter med tankstation, udstilling, turistinfo, restaurant og autocampingpladspå Farø. Farø er centralt beliggende i kommunen ift. motorvej og den fremtidige Femernforbindelse. Der er kort til Møns Klint, og derfor kan beliggenheden potentielt få folk til at brugeekstra tid i kommunen nær denne attraktion.Naturen er i fokus; smukt landskab i området, kyst, gå- og cykelstier. Der er tanker om en grønprofil med f.eks. ladestation til elbiler.Det beskrives, at stedet kan anvendes til firmafester.Projektet er inden for rammerne af den allerede vedtagne lokalplan for området.Vejdirektoratet og berørte myndigheder arbejder aktivt for projektet. Det beskrives, at der generelter stor opbakning til projektet også blandt lokalbefolkningen.Projektet understøtter arbejdet med udvikling af kommunen som kystdestination.4.4.2 Vurdering• Helt overordnet passer projektet ind i en turismeprofil, hvor kyst og natur(herunder aktiviteter i naturen) er i fokus.• Projektet vil øge overnatningskapaciteten i området indenfor et område, hvorudbuddet på nuværende tidspunkt er meget begrænset (autocamper plads).• Projektet henvender sig særligt til det danske og de traditionelle turistmarkeder,som bor i autocampere (dog ikke så meget rettet mod tyskere). Projektethenvender sig ikke i den nuværende form mod en særlig målgruppe.o Hvis projektet udbygges med dele af projekt 4 (Farø) kan projektet fåen profil rettet mod børnefamilier.• Projektet kan med fordel brandes mere ift. Møns Klint, f.eks. ift. beliggenhedentil Møns Klint.4.5 Golf Ore4.5.1 Kort beskrivelsePeter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt Gods har ansøgt om at bygge en campingplads og en kystnærgolfbane på arealer tæt på slottet.Campingpladsen udlægges med et areal på 22 ha. Golfbanen udlægges med et areal på 45 ha.Der er afgivet forslag til to områder til placering i prioriteret rækkefølge.Projektet kan give trafikale udfordringer på Orevej. Derfor er der inkluderet forslag om at føretrafikken rundt om godset ad en privat vej i projektet.4.5.2 Vurdering• Projektet har en kystprofil jf. kystnær golfbane. Projektet passer således godtind i den overordnede turismeprofil med henblik på kyst.• Projektet bygger ikke på Møns Klint eller på det kulturhistoriske aspekt.


4-5• Overnatningskapaciteten udbygges, men indenfor et område hvor udbuddetallerede er stort.• Projektet er ikke som sådan målrettet særlige markeder eller målgrupper,men campingpladsen appellerer mest til de danske og traditionelle turistmarkeder(dog ikke så meget rettet mod tyskere). Med vinkling kan projektetrettes mod bestemte målgrupper, f.eks. mod børnefamilier med en mini golfbaneeller legeplads.• Der er allerede flere golfbaner i kommunen. Behovet for endnu en golfbanevirker derfor begrænset.4.6 Tivoli Møn4.6.1 Kort beskrivelseHele parken vil være på 200-250 ha. Dette vil indeholde bl.a. vandland, kunstig natur, hytter ogen temapark med subtropisk park på 10 ha.Ud over temaparken er der:• Sportscenter med atletik stadion, multi arena, sportshaller, svømmehal ogfitness, fodboldbaner, tennisbaner, go-cars, klatre væg og sportscamps.• Boliger i form af campingplads og hytter4.6.2 Vurdering• Projektet bygger på natur og vand, men det er kunstig, subtropisk natur. Projektetpasser således ikke ind i den autentiske turismeprofil.• Projektet bygger ikke på Møns Klint eller på det kulturhistoriske aspekt.• Projektet er ikke rettet mod et særligt marked. Hvis projektet udbygges medtropiske dyrearter, henvender projektet sig en smule mere til tyskere, somhar en trend til at vælge parker med dyr.• Projektet henvender sig meget til børnefamilier.• Projektet udbygger overnatningskapaciteten i kommunen.4.7 Farø4.7.1 Kort beskrivelseProjektet består af 8 tiltag for at udbygge Farø som en turistdestination.1. Tilførsel af badesand, således at badestranden udvides. Derudover gøres dele affaciliteterne på stranden transportabel. Finansieres via. brugerbetaling2. Mark på 4 ha. hvor der etableres underholdningsaktiviteter. Der etableres enpermanent græsplæne med stier til bl.a. strandanlæg (punkt 1). Stierne placerestæt ved vandet for at give en kystnær oplevelse. Derudover skal der udbydes underholdendeaktiviteter til gavn for rastepladsens gæster og de omkringliggendesommerhusområder. Her kan nævnes minigolf og børnezoo. De resterende grønnearealer kan benyttes som rekreativt område for de gennemrejsende. Når sæsonenslutter, skal marken ryddes, således at sommerens aktiviteter på pladsenikke er synlige længere.3. Der er planer om at bygge en McDonalds restaurant. Denne bygning vil pga. enjordvold kun være synlig fra motorvejen.4. Punkt 4 og 7. I eksisterende bygninger etableres hotel - og konferencefaciliteter.De eksisterende bygninger er traditionelt landbrugsbyggeri.5. Farø Halmvarmeværk. Formålet er at gøre Farø CO 2 -neutral. Her forventes det, atdet nye velkomstcenter vil koble sig på denne varmekilde. Selve halmvarmeværketvil være placeret tæt på tilkørslen til København, og ikke til gene for øen øvrigenatur.


4-66. Campingplads/landområde. Hvis der ikke på den offentlige del af øen etableres encampingplads, ønskes dette i stedet etableres på punkt 6. Er dette ikke muligtforslås det, at området i stedet bruges til dyrkning af økologisk kartofler og grønsagermed henblik på salg eller anvendelse i hotelkøkkenet (punkt 4 og 7).7. Er under punkt 4.8. Farø Strandenge og Naturpark. Område på ca. 10 ha., der ligger ugeneret, udtagesfra intensiv landbrugsdyrkning. Der etableres naturlige vandhuller, lav beplantningog vandrestier. I forslaget nævnes, at dette punkt vil sikre en bæredygtigudvikling på Farø, hvilket ville kunne mindske en evt. modstand mod forandringpå øen.4.7.2 Vurdering• Udvikling af kyst og satsning på natur passer godt i turismeprofilen.• McDonalds restauranten passer ikke umiddelbart ind i det autentiske, mensamtidig kan restauranten være med til at tiltrække gennemkørende. Den fårdog nok ikke nogen til at blive.• Projektet henvender sig til flere forskellige målgrupper, herunder børnefamilierog erhvervsrejsende. Det er vigtigt at tænke på, at der er flere projekter,som henvender sig til erhvervsrejsende (hotel- og konferencefaciliteter), bl.a.projekt 5 nedenfor, som der er taget beslutning om. Det beskrives også, atder arbejdes for etablering af hotel- og konferencefaciliteter i den eksisterendeerhvervshandleplan. Der vurderes ikke at være behov for flere hotellermed konferencefaciliteter, og dette projekt kan derfor gøres skarpere ift. børnefamilierneved at vælge konferencedelen fra.• Projektet udbygger overnatningskapaciteten i kommunen både med campingog hotel. Hotellet er en samlet overnatningskapacitet, hvilket ikke findes ikommunen.• Velkomstcenteret/ Danmarks Smukkeste Pause er tænkt med ind og er såledesikke modstridende til dette projekt.• Projektet kan evt. brandes sammen med Møns Klint i stil med projekt 1.4.8 Skippergården4.8.1 Kort beskrivelseFerie- og kursuscenter med værelser, opholdsrum og aktivitetssal. Beliggende nær fredede naturområderved indsejlingen til Præstø Fjord.Der er desuden aktiviteter: kano, cykling, juniorbådsudlejning, ridning, musikinstrumenter, mulighedfor badning, vandring samt lystfiskeri.Der kan arrangeres fester, f.eks. familiefester og firmafester.4.8.2 VurderingDette projekt er blevet vedtaget, men vurderes ligevel i forhold til, i hvilken grad projektet passerind i turismestrategien• Der er fokus på natur og autencitet, hvilket passer ind i den overordnede profil.• Samtidig er projektet kystnært og kan kombineres med aktiviteter langs kysten,hvilket der også ligges op til.• Aktiviteter i naturen – cykling, vandring, ridning – stemmer overens med eksisterendetilbud og kan virke understøttende ift. branding af naturaktiviteter.Her kan man overveje, om der er eksisterende ruter, guidede ture eller naturcentrei området, som projektet kan kombineres med. Centeret kunne væremed til aktivt at promovere aktiviteter og muligheder i kommunen indenfordet aktive område.


4-7• Projektet henvender sig forholdsvist bredt til målgrupperne. Her kan det væreen fordel at satse på særlige grupper med f.eks. forskellig markedsføring ellerpakkeløsninger.4.9 Møns Klint Resort – Camping Møns Klint og Hunosøgård4.9.1 Kort beskrivelseDen tilsendte beskrivelse er udarbejdet for Klintholm Gods af Niras Det beskrives, hvordan mangelpå overnatningsmuligheder på Møn er et tilbagevendende problem.Ud over den eksisterende målgruppe af campister og lejrskoler fokuseres der også på at tiltrækkevirksomheder og grupper med henblik på konferencer. Der skal derfor udbygges lokaler, overnatningsfaciliteter,spisesteder af en vis kvalitet og aktivitetstilbud.Overnatningsfaciliteterne skal være forskelligartet fra husbåde på søen og simple hytter til mereluksuriøse overnatningsmuligheder og bl.a. overnatning i træhytter. Hytterne udformes som typisketræhytter malet i afdæmpede farver samt tag med tagpap og græs.Desuden er der forslag om:• Modernisering af svømmefaciliteter• Etablering af minigolfbane• Salg af lokale produkter i en af de gamle bygninger.4.9.2 Vurdering• I projektbeskrivelsen er der meget opmærksom på at udvikle under hensyntil naturen.• Projektet knytter sig meget til en grøn turismeprofil, hvor der er mulighed forforskellige aktiviteter i naturen.• Projektet understøtter en branding af Møns Klint overfor turisterne.• Projektet er ikke målrettet en bestemt målgruppe eller marked. Der er tiltagrettet mod både børnefamilier, den ældre målgruppe og erhvervsrejsende.Her skal overvejes, om projektet overlapper med projekt 5, hvor der også erkursusfaciliteter.• Svømmefaciliteter henvender sig særligt til børnefamilier, men kan også henvendesig til andre målgrupper.• Projektet udbygger overnatningskapaciteten på Møn.4.10 Hotel og vandland/kurbad4.10.1 Kort beskrivelseDet er blevet foreslået at etablere et hotel og vandland/kurbad i på området ved den gamle sukkerfabrik.Dette skal være et ”godt” hotel, og vandlandet skal henvende sig til alle aldersgrupper.Det forslås også, at stedet kunne rumme konferencefaciliteter.4.10.2 Vurdering• Projektets profil kan gøres skarpere ift. natur og kyst ved at udnytte de naturskønneområder og f.eks. lave et udendørs søbad.• Projektet udbygger samlede overnatningsfaciliteter og konferencefaciliteter.Der er et andet fokus ved dette hotel end ved de andre projekter. Fokus påvandland/ kurbad er således noget nyt. På baggrund af workshoppen virkerdet til, at aktørerne mener, at dette er en god idé.


4-8• Projektet overlapper med projekt 5 ift. konferencefaciliteter. Projektet kunnemålrettes ”high-end” ferier i stedet. Dette ville appellere mere til de nyevækstmarkeder.4.11 OpsamlingProjekt 1, 2, 4, 5, 6 og 7 vurderes helt overordnet at passe ind i kommunens turismeprofil medfokus på natur, kyst og autencitet.Kun projekt 3 vurderes at falde væsentligt udenfor turismeprofilen pga. udbygning af kunstig naturog det subtropiske klima.Flere af projekterne omhandler hotel- og konferencefaciliteter, hvilket vurderes af mange atmangle i området. Der er allerede planer herom i den eksisterende erhvervshandleplan. Projekt5, som allerede er vedtaget, omhandler kursusfaciliteter, og dette skal derfor indgå i vurderingenaf de andre projekter. Det er tvivlsomt, om der er behov for flere hoteller eller flere konferencefaciliteter,og alle projekter henvendt imod konferencer skal derfor gennemtænkes godt ift. omprojektet overlapper med andre projekter og planer. I stedet kan projekterne at fokusere på andremålgrupper og på den måde være med til at give en skarpere profil med gode tilbud til andremålgrupper.Projekt 6 bygger som det eneste projekt på Møns Klint og branding af projektet gennem MønsKlint. Dette vurderes at være en styrke. Projekt 1 og 4 ligger også en smule op til dette.Behovet for endnu en golfbane og udbygning af campingpladser, som projekt 2 har fokus på,vurderes at være lille set i lyset af eksisterende faciliteter – både golfbaner og camping – i området.

More magazines by this user
Similar magazines