Nr. 1 · Marts - juni 2012 Årgang 6 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

Nr. 1 · Marts - juni 2012 Årgang 6 - Konservative Folkeparti

Nr. 1 · Marts - juni 2012 Årgang 6Tegning af Birthe Knudsen


FormandNæstformandPoul-Erik ChortsenMichael PedersenParkvej 66, 5492 VissenbjergTeglværksvej 18, Skalbjerg, 5492 VissenbjergTlf. 6447 1311, mobil 4247 1311 tlf. 6597 3277, mobil 2136 6378e-mail: Poul-erik@chortsen.dke-mail: konservativ@mail.comKassererSekretærAnette FløjborgErling G. KnudsenHjerupvej 3, Hjerup, 5560 Aarup Hesselbjergvej 6, Bohøj, 5620 Glamsbjergtlf. mobil 3118 1209 tlf. 6474 1959, mobil 5155 5919e-mail: b.b.eckhoff@mail.tele.dk e-mail: gek@live.dkJørgen StrøjerPaul Erik ClausenVedstaarup TeglværkDegnegyden 3, Sønderby, 5631 EbberupBogyden 12, 5610 Assens Tlf. 6474 1982,tlf. 6479 1399, mobil 2049 3599 mobil 2449 6442e-mail: ks@vedstaarup.dke-mail: paulerik@clausen.mail.dkMichael StørzerSkolevej 115620 GlamsbjergTlf. 6080 0057e-mail: mstorzer@hotmail.comByrådsgruppen:Gruppeformand Truels Schultz Ole MøllerBjørnemosevej 12, 5631 Ebberup. Akkerupvej 88, 5683 Haarby.tlf. 6474 1792, mobil 2043 1792 tlf. 6473 2121, mobil 4016 6631e-mail: trsch@assens.dkFolketingskandidat:C-YNSPUNKTe-mail: haarby@mail.dkRedaktion: Michael Størzer, Hans-Peder Hauge og Erling G. Knudsen. Ansvarshavende redaktør: Erling G. KnudsenDeadline for næste nummer er den 15. september 2012.Indlæg sendes til: mstorzer@hotmail.com- medsend gerne billeder!Indholdet i artikler bragt i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningensholdninger, men står alene for den enkelte forfatters egen regning.Forsidetegning: Birthe Knudsen, Akkerup.


Kære læsereAf Erling Knudsen.Den "gamle" redaktør har valgt andre udfordringer og fratræder hermed som denansvarlige for medlemsbladet, men bliver i stedet skrivende medarbejder.Jeg byder Michael Størzer, Glamsbjerg, velkommen som ny redaktør på bladet idets nye udformning. Sammen med Hans-Peder Hauge, vil vi udgøre bladudvalget.Det blev på generalforsamlingen besluttet at udgive medlemsbladet som billigudgave,og arbejdet hermed har stået på længe.Nu er der så endeligt et blad på gaden. Selv om den elektroniske vej er en stor, bredmotorvej i dag, er det et gode, at kunne læse en papirudgave for de af medlemmerne,der ikke er på nettet, og samtidig har vi et ansigt udad til, en slags stående reklame.Jeg takker Desler Tryk, Assens og alle vore annoncører for godt samarbejde ogstøtte i de 5 år vi har udsendt C-ynspunkt i den ny Assens kommune.Kan du deltage med en ide eller indsigt, så skriv til bladet her,eller til Ole Møller eller Truels Schultz.God læse- og skrivelyst.Fra Den ny RedaktionAf Michael Størzer.På denne sene junidag arbejder den nye redaktion på at reetablere medlemsbladet.Ligesom partiet, har bladet skulle gennemgå store forandringer, hvor det mest synligeer overgangen til elektronisk form, ligesom annoncer helt udgår.Denne udfordring giver dog også nye muligheder. Selvom vi har famlet os frem i begyndelsen,håber redaktionen fremover at kunne stabilisere og udvikle medlemsbladet.Processen er først lige startet, men målet er både at skabe genkendelighed og forsøgemed nye tiltag, så vi atter kan udgive et både informativt og spændende blad


Kommende medlemsmøder i 2012.TIR 04 SEP kl. 1900: Opstillingsmøde til regionsvalget i 2013 > Regionshuseti Vejle, Damhaven 12, 7100 Vejle.Alle medlemmer kan deltage jf. dispensation fra hovedkontoret.TIR 11 SEP (* aften): Åbent møde med Lars Barfoed i Den Fynske Opera,Filosofgangen 19, 5000 Odense C.Alle medlemmer og pressen er velkomne.* Tidspunkt ikke kendt, men vil komme på vores hjemmeside.20 SEP kl. 1900-2200: Assens Konservative afholder medlemsmøde hosTommerup Erhvervspark, Østerbro 4, 5690 Tommerup.Rundvisning på området samt valg af folketingskandidat.Arbejde med kandidater.Vælgerforeningen arbejder målrettet på at opstille og uddanne kandidatertil folketinget, til regionsrådet og til byrådet.Arbejdet med kandidater til byrådet er i gang. Et første kandidatmødeblev afholdt 07 JUN. Andet møde finder sted 22 AUG og flere er planlagtfor resten af 2012. Opstilling af nye byrådskandidater finder sted på denårlige, ordinære generalforsamling ONS 23 JAN 2013.Det går fremad.Med det nyligt indgåede skatteforlig går det fremad for Det KonservativeFolkeparti. En stor ros skal lyde til Lars Barfoed og de øvrige folketingsmedlemmeri partiet. Det lange seje træk belønner sig. Der skal arbejdesfor at skabe resultater også når vi ikke er i regering – det fortjener vi alleog Danmark har lige nu brug for alle gode kræfter…AfslutningTak for jeres fremmøde på vore arrangementer og for jeres bidrag medarbejdet i vælgerforeningen. Det gør arbejdet bedre, mere levende og meremotiverende.


Af Poul-Erik Chortsen, formand for den Konservative Vælgerforening i Assens.Vores hjemmesidePå generalforsamlingen blev den landsdækkende hjemmeside www.konservative.dk drøftet.Via denne hjemmeside kan man klikke sig frem til afsnittet om bl.a. den konservativevælgerforening i Assens.Det kan tage tid og være lidt tungt at arbejde med. Derfor har jeg købt og sponsoreret domænetwww.assens-konservative.dk. Domænet vil indtil videre alene blive brugt til at viderestilletil Assens konservative vælgerforening, men kan evt. senere anvendes som voreshjemmeside, hvis det måtte blive nødvendigt ud i fremtiden.Alt dette kan lyde teknisk, men nu klikker man blot på www.assens-konservative.dk ogstraks er man viderestillet til Assens Konservative Vælgerforening. Nemmere kan det vistikke blive.Medlemsbladet C-ynspunktVores medlemsblad C-ynspunkt, som hidtil er blevet trykt professionelt og udsendt til allevore medlemmer, koster i sin nuværende form over 20.000 kr. om året. Det er en stor postfor vælgerforeningen. Derfor vil bestyrelsen fremover lægge den på vores hjemmeside ogsamtidig udsende den på mail til alle som har mail.Til medlemmer som ikke har mail, vil medlemsbladet fremover blive trykt på en almindeligprinter og udsendt med B-post.Således vil alle vore medlemmer fortsat modtage C-ynspunkt på den ene eller anden måde.Derved kan vælgerforeningens midler bruges til at fremme politiske mål.Af personlige årsager er bladet desværre ikke blevet udsendt i første kvartal. Michael Størzerer tiltrådt som ny redaktør og vil fremover samordne bladet med Erling G. Knudsen ogHans-Peder Hauge. Vi ser frem til første udgave af et nyt C-ynspunkt.Erfaringer fra debatmøde TOR 24 MAJ på Vedstaarup Teglværk.Der mødte ca. 40 deltagere til en spændende debat om Danmarks rolle på verdensarenaenog deltagelse i internationale missioner i nyere tid. Major Bjarne L. Pedersen og HelgeAdam Møller gav et spændende og nyt indblik i hvad der faktisk foregår bag facaden i missionerne,hvor danske soldater deltager.En stor tak og ros til Karen og Jørgen Strøjer for igen at huse os på dette skønne sted.


vi bl.a. skal vedtage partiprogrammet. Her bliver kursen sat for de kommende års politiskearbejde – men forude venter hårdt arbejde for at få de ønskede forandringer.Og så har vi alle øjnene rettet mod kommunalvalget i 2013. Det er vigtigt, at vi alle gør enfælles indsats for at sikre stærk konservativ repræsentation i kommunalbestyrelserne ihele landet.Vi har gode muligheder for at videreføre den konservative arvVi bærer alle et ansvar for at bringe arven videre fra Emil Piper, Christmas Møller, PoulSørensen, Poul Møller, Poul Schlüter og alle de andre kvinder og mænd, der har gjort DetKonservative Folkeparti til et indflydelsesrigt parti, der præger det samfund, vi er en delaf.Vi har mulighederne foran os og svarene med os fra vores historie. Tidens udfordringerkræver konservative løsninger. Dem leverer vi - og jeg er fuld af fortrøstning. Det skal noklykkes.2 Skaf et nyt medlem og få flasker rødvin,når medlemmet har betalt, første kontingent.Rødvinen er: Villa de Uco ~ Mendoza fra Argentina~ årgang 2002. En helt fantastisk vintil en værdi af: 249 kr. pr. flaske.Dog så længe lager haves. Ellers bliver det en anden flaske til samme værdi.Husk din adgang til partiets hjemmeside: www.konservative.dk.Her kan du læse og tilmelde dig nyhedsbreve, selv ændre adresse og telefonnumreog give os din e-mail adresse.Vores lokale hjemmeside er: www.konservative.dk/assens


9.2.2012.C-INFO FRAFOLKETINGETKONSERVATIVE SVAR PÅ FREMTIDENS UDFORDRIN-GERAf Lars Barfoed formand for Det Konservative FolkepartiVores parti er sat på en prøve. Det har været en kritisk tid for Konservative. Men deter også en tid med store muligheder. Dem skal vi gribe – derfor er vi i fuld gang medat udvikle og nytænke vores parti. Efter 10 års VK-regering står vi i en ny tid. Flertalletpå Christiansborg er forandret – verden er forandret. En ny tid stiller nye spørgsmål,som kræver nye svar, nye dagsordener, nye mål og ny politik.Såvel Danmark som Konservative har brug for, at vi fremlægger vores syn på udviklingenaf fremtidens samfund. Og heldigvis rummer Konservatismen svarene.Borgerne skal have mere frihed til at tage et større ansvarHvordan styrker vi personlig frihed og ansvar? Hvordan skaber vi bedre vilkår for detprivate initiativ, og hvordan fremmer vi vores fælles nationale og kulturelle værdier?Netop de spørgsmål er grundlaget for den politiske del af det strategiske projekt, derer sat i gang i folketingsgruppen og partiets ledelse. Tiden er derfor helt rigtig til etnyt konservativt partiprogram, der skal vedtages på landsrådet til efteråret.De seneste ti år har vi opnået gode konservative resultater – og vi har sat den borgerligedagsorden. Arbejdsmarkedsreformer, fjernelse af efterlønnen, lavere skat påarbejde, kulturkanon, skrappere retspolitik og afskaffelse afamterne, så vi kun har to skatteudskrivende led i Danmark. Alt sammen er det konservativeforslag, der i vid udstrækning er gennemført.Men naturligvis var det ikke alt i VK-regeringstiden, der udsprang af konservativetanker. Nu skal vi benytte den mere frie rolle, vi har i opposition til at udvikle denpolitik, der skal vise billedet af vores parti i en ny tid. Vi skal vise, hvordan borgerne iDanmark får mere frihed til at tage større ansvar for fællesskabet.


Principperne skal skabe sammenhæng og retning i vores politik, så borgerne kanaflæse de konservative holdninger i denne. Principperne har derfor stor betydningfor vores kommunikation og udviklingen af ny konservativ politik.Det er med de principper in mente, vi arbejder med de mange forslag, der er kommetfra vælgerforeninger i hele landet. Det er de principper, som skal gennemsyredet endelige partiprogram, der skal vedtages på landsrådet til efteråret. Arbejdetkommer på det rigtige tidspunkt, og der er brug for alle gode kræfter. Vores partisstyrke og tradition kommer til udtryk ved opgaver som dette.Det konservative kompas har vi fælles. Kompasset indeholder de grundlæggendekonservative værdier, der skal hjælpe os videre frem mod en ny tid med fremgangog indflydelse på alle politiske niveauer i Danmark.Vi har alle et ansvar for at bruge og vise de værdier i konkret politik. Vi skal visevejen til at få flere borgere til at forsørge sig selv, så de bliver uafhængige. Hvordanborgerne får ansvaret tilbage, så vi skaber et stærkere fællesskab uafhængigtaf staten.Vores organisatoriske beslutnings- og handlekraft skal styrkesMen vi skaber ikke fremgang for Det Konservative Folkeparti ved politik alene.Ikke mindst skal vi hele tiden udvikle og forbedre vores kommunikation, så vistyrker vores gennemslagskraft.Der er også brug for, at vi er meget målrettede, når det gælder rekruttering og udviklingaf talenter, som kan repræsentere partiet på politiske tillidsposter – ikkemindst i kommunalbestyrelser, regionsråd og i Folketinget. Vi skal styrke partietsnetværk overalt i samfundet. Alt det kan vi som parti kun udvikle, hvis vi har eneffektiv og stærk organisation. Derfor skal vi modernisere og professionaliseredenne, så vi styrker vores beslutnings- og handlekraft, sikrer velfungerende internekommunikationsveje og øger merværdien ved at være medlem.Vi oplever i øjeblikket en tid, hvor omgivelserne sætter vores partis styrke på prøve.Det skal vi stå imod. Vi skal stå sammen, have is i maven og være faste i vorestro på, at vi opnår fremgang ved hårdt arbejde. Første milepæl bliver landsrådet iefteråret, hvor


Det er en opgave, vi kun kan løse sammen. Vi skal tegne et klart billede af voresparti og politik. Vi kan ikke være noget for alle. Men vi skal være noget for dedanskere, som ønsker mere frihed, større personligt ansvar og et stærkere fællesskab,der bygger på vores værdier.Kun indholdet afgør vor holdning til nye reformerI den kommende tid vil den røde regering lancere en række reformforslag omblandt andet kontanthjælp, førtidspension og skat. Her vil Konservative væretoptaget af sagens indhold. Vi vil koncentrere os om, hvad der er godt for Danmarkog for den enkelte dansker – også selv om medierne vil fokusere på taktik og spekulerepå, om Venstre går med i det ene og Konservative med i det andet.Men vi tager ikke taktiske hensyn - hvis vi har mulighed for at få danskere ud afafhængighed af offentlige ydelser. Hvis vi kan hjælpe unge psykisk syge væk fraførtidspension og tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis vi kan sætte skatten markantned på arbejde og begrænse den offentlige sektors størrelse. Så gør vi det – uansethvilken forhandlingsleder, der sidder for bordenden.På samme måde vil vi IKKE øge størrelsen på den offentlige sektor. Det må ikkeblive dyrere at være dansker. Flere skal kunne forsørge sig selv. Det samledeskattetryk må ikke stige, og skatten skal lettes dér, hvor det skaber mest værdi forsamfundet.- 2 -Der skal være harmoni mellem vore principper og vor politikDet Konservative Folkeparti er ikke et designprodukt med politik på tre udvalgteområder og castede kandidater. Vi har holdninger til alle aspekter af livet og omgivelserneomkring os. Men det er vigtigt, at der er en fælles linje ivores politik, på alle områder. Derfor har folketingsgruppen udviklet et kompas,der udstikker retningen for vores politiske arbejde. Kompasset indeholder en rækkeprincipper og værdier, som vi vil lade os lede af.Vi vil føre politik, der styrker personlig frihed og ansvarVi vil føre politik, der skaber bedre vilkår for det private initiativ.Vi vil føre politik, der fremmer vores fælles nationale værdier og kultur


UD at CNoget for øje og sind…Lidt udenfor kommunegrænsen har man mulighed for at se en japansk havevokse ud af den fynske muld.De japanske Haver på Vøjstrupvej ved Nørre Broby er i løbet af få år blevetskabt af Peter Hansens drømme om et sted til stilhed, naturnydelse og meditation.Her er planter og buske formet, sand, vand og sten arrangeret, og det lillecafeteria kan fremtrylle dejlig frokost.Se mere info og åbningstider på www.dejapanskehaver.dk


- At være konservativ.Jeg blev inspireret af næstformand Michael Pedersen, som tidligere bragte noglegode årsager til at man med stolthed kan kalde sig konservativ. Jeg har nemligselv et altoverskyggende argument som giver mening for mig, og som jeg synesbør tilhøre kategorien.Egentlig kunne jeg bare skrive FRIHED. Men jeg vil gerne uddybe det lidt.Hvis man visualiserer liberalismen og kommunismen som to modpoler, vil manrent markedsmæssigt have planøkonomien under socialismen, og det frie ukoordineredemarked under liberalismen. Indimellem de to yderpunkter foregår deren grad af koordination, dvs. indgriben i markedskræfterne. Reelt ligger alle modernesamfund i dag et sted imellem ydergrænserne.Vi der er gamle nok til at huske tiden før Murens fald, ved at de stakkels menneskerder befandt sig øst for jerntæppet, ikke bare blev indoktrineret, overvåget ogforfulgt. Afvigere blev sågar slået ihjel. Men de levede også i yderste fattigdom.Alt sammen i socialismens hellige navn. Lakonisk kan man sige at ideologien erprøvet, og den duer ikke!Efter Murens fald og Sovjetunionens efterfølgende sammenbrud har der forbavsendenok hverken været et retsopgør med socialismen og dets forbrydelser, elleret forsøg på at tæmme ultraliberalistiske kræfter som kom til at stå uimodsagt.For neoliberalismen stod som sejrherre. De europæiske socialdemokratier måttebekende sig til kapitalismen som grundvilkår, og ingen anfægtede længere denfrie kapital. Det betød at allerede i 1990’erne blev kimen lagt til nutidens finansiellekrise. Multinationale virksomheders udnyttelse af billig arbejdskraft og omgåelseaf civiliserede regler i globaliseringens hellige navn tog fart. Dertil kombankernes grådighed og risikable udlån som egentlig ikke falder ind under enbanks metier. I den forbindelse har regeringen begået to fejl. Først greb de ikkeind overfor bankerne, og da det gik galt reddede man dem!Efter en finanskrise kommer der altid en statskrise. Eftervirkningerne er slet ikkeslut endnu. Mange nationer slås med enorme gældsproblemer, og Danmark havnersnarligt i samme båd grundet de store offentlige underskud.


Konsekvensen har været at vi i dag befinder os i et stivfrosset udynamisk samfund, hvorindividet hverken kan gøre fra eller til. Mange boligejere er insolvente, uddannelsesniveaueter ikke godt nok, arbejdspladser forsvinder, osv. Regeringen prøver som modtræktil recessionen desperat at erstatte deres mistede skatteindtægter ved at pålæggebefolkningen endnu flere afgifter, hvilket blot er som at tisse i bukserne for at holdevarmen.Beskatningen af danskerne nærmer sig 100%! Udover indkomstskatten pålæggesbrændsels- og fødevareprodukter enorme afgifter som langt overstiger prisen for vareni sig selv. Dertil kommer momsen på alle transaktioner. Faktum er at der er mindre socialmobilitet i Danmark i dag end der var under enevælden! Sørgeligt nok er den enestepotentielle mulighed for at skabe en formue at vinde den i lotto.Den enkelte dansker er så fastlåst at det har frataget muligheden for at styre sit egetliv. Man afleverer sin indkomst i skat, og kan herefter i form af bidrag og tilskud søgeom at få nogle af pengene tilbage. Men pengene bliver kun kanaliseret tilbage til digHVIS DU FØLGER DE RETNINGSLINIER SOM STATEN HAR UDSTUKKET. Dette enormebureaukrati fratager den enkelte muligheden for at leve og prioriterer som man har lyst– og under eget ansvar.Som konservativ vil jeg kæmpe for retten til selv at kunne styre og prioritere sit eget liv.Der er ingen garanti for at ens egne beslutninger er gode eller rigtige, men i det mindstebør man have muligheden.Indlæg til Cynspunkt.Redaktøren modtager gerne indlæg til Cynspunkt. Det kunne væreartikler med politisk indhold, en sommerferie oplevelse, eller andreindlæg der kunne have læsernes interesse.Indlæg sendes til mstorzer@hotmail.com

More magazines by this user
Similar magazines