EFMC2010_Europæiske FM konference i Madrid 2010(1).pdf

dfm.net.dk

EFMC2010_Europæiske FM konference i Madrid 2010(1).pdf

Steen Enrico Andersen fra PLH arkitekter forklarede, hvordan udformningen af kontorbygninger iSkandinavien er under forandring. Lovkrav for dagslys har hidtil ofte dikteret lange, smallebygningskroppe. De seneste år har der været skridt i retning i form af atrium bygninger, der klartforbedrer kommunikationen i virksomheden. Atria kan tillige forbedre den energimæssige ydeevne,samtidig med, at de giver god plads til en hel række forretnings- og sociale aktiviteter.Steen Enrico Andersen fremførte, at fokus på bygninger ikke alene vil producere en bæredygtigarbejdsplads. Både bygningsejere, brugere og designere skal tillige have fokus på motivering tilbedre adfærd. Midlet til skabelse af bæredygtige arbejdspladser er blandt andet et opgør med detraditionelle opfattelser af optimale bygningsdybder. Tendensen, der går i retning af megetgennemsigtigt og åbent plan bygninger, betyder, at aspekter som skygge og akustik påkalder sigbehov for en meget konkret opmærksomhed. Steen fremhævede og illustrerede det nyehovedsæde for Aller på Københavns havnefront, som et godt eksempel på resultatet af at fokuserepå den 3-dobbelte bundlinie, ”People, Profit, Planet”.Steen Enrico Andersen iinspirerende debat medtilhørerne i salen.Debat om det nye FM- standarderEuroFMs næstformand Fred Kloet ledede en paneldiskussion om den nye EN15221 gruppe afeuropæiske FM standarder, og specielt de nye vejledende standarder om kvalitet, taksonomi,processer, arealopmåling og i sidste ende, benchmarking.Fred Kloet oplyste, at en analyse på tværs af forskellige lande af de måder, hvorpå man opmålerarealer i henhold til et lands normer eller lovgivning, alene viser afvigelser på så meget som op til24% for det samme areal.En indledende rundspørge i panelet gjorde det hurtigt klart, at selv om paneldeltagerne gik ind forbrede standarder, der var samtidig stemning for at gøre standarderne mere forpligtende at skullefølge.BIFM CEO Ian Fielder åbnede debatten med at spørge, om FM industrien i hele Europa er modnenok til standarder, når de ikke opfattes som standarder, medmindre de er vedtaget af en regeringsom lovpligtige at følge. Det bekymrede ham, at hvis standarder ikke anvendes af faglige organer,virksomheder og andre organisationer, vil de ikke bidrage til åbenhed og gennemsigtighed påmarkederne.Ian Fielder gjorde opmærksom på, at standards somme tider er hæmmende i stedet for at være tilhjælp, og at man somme tider må spørge, om standards stopper udviklingen, eller om standardsunderstøtter udviklingen. Han tror ikke desto mindre, at standards er essentielle. De understøtterden unge profession, og standards skaber en fælles referenceramme.


Ian Fielder, Carlo Petagna ogDaniel Frutig i debat om denye europæiske og dernednationale standarder forFacilities Management.En af styrkerne ved FM er tilpasningsevnen - lydhørhed over for kunder og kundernes behov. Vilnationale forskelle, som har fremgået af drøftelserne i arbejdsgruppen, dukke op igen, vil dethindre en omfattende vedtagelse af standarderne?Det er klart, at både udbuds-og efterspørgselssiden af industrien vil drage fordel af at vedtageeuropæiske FM-standarder, da de fungerer som et referencepunkt for alle parter. Studerende vilogså gerne et referencepunkt, men alle interessenter skal kunne stole på indholdet og tro på, at deudtrykker den bedste praksis i branchen, fremførte Ian Fielder.Der er en udbredt opfattelse, at akademikere er alt for overrepræsenteret i processen omkringskabelsen af standarderne, således at synspunkter fra tjenesteudbydere og kunder ikke tages ibetragtning i nødvendigt omfang.Carlo Petagna, formand for Italiens regering bygningsagentur (svarende til Slots- ogEjendomsstyrelsen i Danmark), nævnte at standarder generelt ikke anses som relevante og derforikke er udbredte i Italien og andre sydeuropæiske lande. Imidlertid erkendte han, at eksempelvisen fælles tilgang til typer af aftale inden for FM, ville være nyttig.Daniel Frutig af Compass understregede, at FM ikke længere er nogen ny industri.Erhvervskunder ved, hvad de ønsker, de har deres egne standarder for benchmarking af tjenester.Ligeså udbyderne, som skelner mellem proces og kvalitet. Der er fare for, at standarderne vil"generalisere" Facilities Management, sagde Frutig.Ligesom andre udbydere, har Compass opbygget sit eget operativsystem på sin platform. Frutigmente, at de to første standarder (der dækker definitioner og aftaler) var nyttige. Eksempelviskunne han godt lide den skelnen standarderne indeholder mellem klienter, kunder og brugere,mens SLA'er ikke fandt anvendelse på tværs af alle sektorer. Kvalitet er et logisk skridt sagdeFrutig, men standarden for taksonomi tegner for detaljeret. "Standarder skal respektere de enkeltelande, og derfor holde sig til at skabe rammer uden at gå i detaljer," konkluderede han.Ved udgangen af paneldiskussion opfordrede Fred Kloet publikum til at stemme om, hvorvidt denye kommende standarder bliver til fordel for hver især. Mere end halvdelen af de fremmødtestøttede standarder for arealopmåling og for kvalitet, og der var opbakning til standarden omprocesser i FM, mens tilslutningen til standarden om taksonomi var meget lavere.


Awards – Prisuddelinger til faglig anerkendelse af de bedste præstationer indenforFMEuroFM har i de senere år ønsket at anerkende personer og virksomheder eller institutioner, derviser vejen frem, udvikler Facilities Management på europæisk plan og fremstår som et eksempeltil efterfølgende inden for professionen.Disse Awards – ”FM Student of the Year”, ”FM Researcher of the Year” og ”Partners AcrossBorders” – uddeles under konferencens “Gala Dinner”, der I sig selv er et uhyre vigtigt element nårFacilities Managere fra hele Europa samles, da det er her, der virkelig skabes internationalekontakter for fremtidig networking, når man ligesom kender hinanden.Her blev man virkelig stolt over at være dansk, når året award, ”FM Researcher of the Year” gik ikonkurrence mellem 3 nominerede finalister til lektor Susanne Balslev Nielsen fra DTUManagement og vicecenterleder ved Center for Facilities Management – Realdania Forskning.Stolt, fordi vi i Danmark har et miljø for FM forskning, der fostre forskere på det fremmeste niveau iEuropa, og stolt over at ”danske Susanne” opnår en sådan anerkendelse.Et stor tillykke til Susanne Balslev Nielsen.Susanne Balslev Nielsenmodtager prisen som”FM Researcher of the year”af prisens sponsor,tidligere formand for EuroFM,indehaver og direktør i Facilitec,Jose Gracia Cuartero.De sociale eventsNetworking – allerede undervelkomstreceptionen – er vigtigfor at skabe internationalekontakter og netværk.


En konference som EFMC er ikke blot et spørgsmål om at hente et strengt fagligt udbytte ved atlytte til foredrag og deltage i de dertil knyttede diskussioner. Det er i lige så høj grad en opgave atmøde fagfolk på det personlige plan og knytte personlige relationer, der er uvurderlige i enefterfølgende networking. Folk, som man kender og som kender en selv, og som man derforumiddelbart kan kontakte om faglige spørgsmål, der måtte opstå, samt samtidig opnå kendskab til,hvor i Europa og verden en specifik viden og erfaring findes.Det har DFM gennem årende draget stor nytte af. Vi har således derigennem kunnet findeindlægsholdere til egne konferencer, finde studiesteder og til tider praktikpladser til danskestuderende, og DFM har kunnet hjælpe medlemsvirksomheder med kontakter på nyedestinationer, eller har kunnet formidle dansk FM-viden til opgaver i udlandet. Ikke mindst har detværet en inspirationskilde for DFM’s arbejde med en stadig større professionalisering af FM somprofession i Danmark med fokus på stadig stigende udbytte for virksomhederne og samfundet.Udnytter man eksempelvis velkomstreceptionen til at cirkulere, og spise pindemadder med et glas ihånden, kender man pludselig mange af de deltagere, man senere træffer på under pauser mellemindlæggene på konferencen, og udveksler man visitkort i pauserne og under konferencens ”GalaDinner”, har man adgang til et broget fagligt netværk flere år frem; muligvis med mulighed for atgøre direkte eller indirekte forretninger, som man aldrig havde forestillet sig, da man droghjemmefra.Danske deltagere i svenskselskab under de indledendetapas og drinks før Gala Dinner.AfslutningDen europæiske Facilities Management konference er en ambitiøs institution. Enhver, der harforsøgt at organisere en konference for en fagligt fællesskab i et enkelt land bør anerkendepræstationen.EFMC er en enestående mulighed for at få en fornemmelse for, hvordan Facilities Management erved at udvikle hele Europa gennem direkte at påvirke de kræfter, der er med til at forme fremtidenfor erhvervet og industrien.Jeg vil opfordre enhver til at deltage i EFMC i det mindste én gang.I 2011, 23. – 25. maj afholdes EFCM2011 i Wien, og i 2012 vil DFM den 23. – 25. maj være værtfor EFMC2012 i København.Ole Emil Malmstrøm29. august 2010.

More magazines by this user
Similar magazines