11.07.2015 Views

Retningslinjer for ... - Servicestyrelsen

Retningslinjer for ... - Servicestyrelsen

Retningslinjer for ... - Servicestyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RETNINGSLINJER FORUDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AFFORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER


KOLOFONRETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AFFORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER<strong>Retningslinjer</strong>ne er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af følgendemedlemmer:Landssekretær Lene Jørgensen (FBU Forældrelands<strong>for</strong>eningen)Psykolog Tove Søgaard Kristiansen (udpeget af Kommunernes Lands<strong>for</strong>ening)Børnefamiliechef Joan Birgit Nielsen (udpeget af Socialchef<strong>for</strong>eningen)Psykolog Vibeke Lunding-Gregersen (udpeget af Dansk Psykolog<strong>for</strong>ening)Fuldmægtig Charlotte Tamm (Ankestyrelsen)Specialkonsulent Neel Pryds (Familiestyrelsen)Fuldmægtig Jens Ross (Familiestyrelsen)Psykolog Rasmus Hechmann Hansen (Mødrehjælpen)Psykolog Birgitte Helmstedt (udpeget af Socialministeriet)Børn og ungeudvalgs<strong>for</strong>mand Signe Goldmann (udpeget af Socialministeriet)Metodekonsulent Ditte Ehrenreich (<strong>Servicestyrelsen</strong>)Fuldmægtig Sofie Nørgaard-Nielsen (Socialministeriet)Derudover har en række psykolog- og børnefaglige eksperter været inddraget adhoc.Af SocialministerietJuni 2011SocialministerietHolmens Kanal 221060 København KT: 33 92 93 00


FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER – KORT FORTALT Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres medhenblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste Forældrekompetenceundersøgelser tager udgangspunkti det konkrete barn og <strong>for</strong>ældrenes muligheder <strong>for</strong> attage vare på netop dette barn Forældrekompetenceundersøgelser bør kun gennemføres,hvor kommunen har behov <strong>for</strong> yderligere indsigt i,hvad der skal til <strong>for</strong> at bringe barnet ind i en god udvikling,og hvor en psykologisk undersøgelse er nødvendig<strong>for</strong> at belyse dette Forældrekompetenceundersøgelser bør gennemføresved brug af flere metoder, herunder samtaler med <strong>for</strong>ældrene,samtaler med barnet, observationer af samspilletmellem barn og <strong>for</strong>ældre samt evt. relevante psykologisketests Forældrekompetenceundersøgelser bør fokusere påsåvel styrker som svagheder ved <strong>for</strong>ældrenes relation tilog samspil med barnet Forældrekompetenceundersøgelser skal ikke indeholdeanbefalinger om konkrete <strong>for</strong>anstaltninger, men bør istedet rumme konklusioner om barnets støtte- og udviklingsbehovsammenholdt med en vurdering af <strong>for</strong>ældrenesmuligheder <strong>for</strong> at varetage disse behov Undersøgelsen bør afsluttes med en grundig gennemgangmed <strong>for</strong>ældrene af erklæringen og af undersøgerensvurderinger og konklusionerFORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KAN: Beskrive <strong>for</strong>ældrenes personlighedsmæssige ressourcerog vanskeligheder samt vurdere deres tilknytningsmønstreog <strong>for</strong>ældrefunktion Forklare mulige årsager til afvigende eller problematiskadfærd hos <strong>for</strong>ældre og beskrive deres udviklingspotentiale Identificere psykologiske og miljømæssige <strong>for</strong>hold, derkan have positiv eller negativ indflydelse på <strong>for</strong>ældrenesevner til at imødekomme barnets behov Beskrive barnets funktionsniveau og udviklingsbehov Beskrive tilknytningen mellem barn og <strong>for</strong>ældre Give en samlet vurdering af barnets behov og<strong>for</strong>ældrenes muligheder <strong>for</strong> at imødekomme disse4Socialministeriet


INDLEDNINGDisse retningslinjer kan benyttes til de <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelser,der anvendes i sager om særlig støtte til børn, unge og deresfamilier. Undersøgelserne kendes under mange navne, herunder fx<strong>for</strong>ældreevneundersøgelser eller <strong>for</strong>ældreomsorgsundersøgelser, men idisse retningslinjer anvendes betegnelsen <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelser.Begrebet <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse findes ikke som selvstændigtbegreb i serviceloven. Socialministeriet regulerer ikke i lovgivningen,hvornår og hvordan denne type undersøgelser skal gennemføres. Disseretningslinjer er der<strong>for</strong> ikke bindende, og kommunerne er ikke <strong>for</strong>pligtettil at følge dem. <strong>Retningslinjer</strong>ne kan i stedet medvirke til at inspirere ogensarte kommunernes praksis på området.<strong>Retningslinjer</strong>ne indledes med en kort gennemgang af lovgrundlaget <strong>for</strong><strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelser. Dernæst følger anbefalinger om,hvilke kvalifikationer der bør findes hos de fagpersoner, der gennemførerundersøgelserne. <strong>Retningslinjer</strong>ne indeholder derudover en generelbeskrivelse af baggrunden <strong>for</strong> og indholdet af <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelser.Sidst i retningslinjerne er en række mere <strong>for</strong>melle krav ogprocedurer gennemgået, herunder <strong>for</strong>ældrenes klagemuligheder.RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AFFORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER 5


LOVGRUNDLAGETServicelovens <strong>for</strong>målsbestemmelse (§ 46) beskriver <strong>for</strong>målet medtilrettelæggelsen af indsatsen <strong>for</strong> de børn og unge, der har et særligtbehov <strong>for</strong> støtte. Støtten skal skabe de bedst mulige opvækstvilkår <strong>for</strong>udsatte børn og unge, så de kan opnå de samme muligheder <strong>for</strong> atudvikle sig og trives som deres jævnaldrende. Endvidere anviserbestemmelsen en række <strong>for</strong>hold, der skal lægges vægt på, når støttentildeles. Det angives, at støtten skal ydes tidligt og sammenhængende,og at den skal ud<strong>for</strong>mes på baggrund af en konkret vurdering af detenkelte barns eller den enkelte unges og familiens <strong>for</strong>hold. Støtten skalydes ud fra barnets bedste, og der skal lægges vægt på en god, stabilvoksenkontakt og kontinuitet i opvæksten. Det er endvidere udgangspunktet,at barnets eller den unges vanskeligheder så vidt muligt skalløses i samarbejde med familien og med dennes medvirken.Servicelovens<strong>for</strong>målsbestemmelseEn <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse skal tage afsæt i denne <strong>for</strong>målsbestemmelse,således at barnets bedste altid er i centrum, og således atundersøgelsen altid tager udgangspunkt i barnets behov <strong>for</strong> støtte <strong>for</strong> atkunne udvikle sig og trives.Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres som oftest som en delaf den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens § 50, der har til<strong>for</strong>mål at afdække ressourcer og vanskeligheder hos barnet og familien.For at sikre det bedst mulige udbytte af undersøgelsen og et godtgrundlag <strong>for</strong> de fremtidige samarbejdsrelationer mellem familien ogkommunen, skal udgangspunktet <strong>for</strong> <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelsenaltid være, at kommunen aktivt skal søge at opnå dialog og samarbejdemed <strong>for</strong>ældrene om undersøgelsen. Kommunen skal således altidsøge at opnå <strong>for</strong>ældrenes accept af undersøgelsen, selvom der ikke ertale om et <strong>for</strong>melt samtykkekrav.De generelle krav tilden børnefagligeundersøgelse gælderDen børnefaglige undersøgelse efter servicelovens § 50 skal altidgennemføres så skånsomt som muligt, og den må ikke være mereomfattende, end <strong>for</strong>målet tilsiger. Dette gælder således også <strong>for</strong> <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelsen.Det betyder blandt andet, at kommunenskal sørge <strong>for</strong>, at <strong>for</strong>ældrene og barnet eller den unge er in<strong>for</strong>meret omundersøgelsens <strong>for</strong>mål, indhold og <strong>for</strong>løb, således at unødig utryghedomkring undersøgelses<strong>for</strong>løbet undgås.Hvis der er tale om sager, hvor barnet ikke er født, gennemføres<strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelsen med hjemmel i servicelovens § 50,stk. 8. Ifølge denne kan kommunen undersøge de kommende <strong>for</strong>ældres<strong>for</strong>hold nærmere, hvis det må antages, at barnet umiddelbart efterfødslen vil have behov <strong>for</strong> særlig støtte.Undersøgelser afkommende <strong>for</strong>ældre6Socialministeriet


UNDERSØGERENS KVALIFIKATIONERDer skal generelt stilles store krav til kvaliteten af <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelser,da undersøgelserne ofte gennemføres i yderst følsommesager. Det er ligeledes sager, der ofte har stor indflydelse på de involveredesliv, og <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelsernes konklusionertillægges typisk stor vægt, når de indgår i sagens oplysningsgrundlag.Undersøgelserne benyttes ofte i <strong>for</strong>bindelse med afgørelser, somindeholder et fremtidsorienteret perspektiv i <strong>for</strong>hold til, hvad der er bedst<strong>for</strong> barnet. Undersøgelserne bør der<strong>for</strong> gennemføres af fagpersoner, derhar et solidt kendskab til familiedynamik, udviklingspsykologi, tilknytningsteoriog psykopatologi, og som kan sikre et fokus på afdækning ogafprøvning af <strong>for</strong>ældrenes ressourcer og udviklingspotentiale. Undersøgelsernebør desuden <strong>for</strong>etages af fagpersoner med betydelig undersøgelseserfaring.Det anbefales derudover, at de ansvarlige <strong>for</strong> tilrettelæggelsen oggennemførelsen af <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelser er psykologer, derer autoriserede af Psykolognævnet under Socialministeriet. Ud over atsikre de faglige kvalifikationer hos undersøgeren bevirker autorisationen,at <strong>for</strong>ældrene får mulighed <strong>for</strong> at klage over den ansvarlige psykolog tilPsykolognævnet.Undersøgelserne børgennemføres af autoriseredepsykologerPga. sagernes kompleksitet og indgribende karakter kan det værehensigtsmæssigt, at <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelserne gennemføresaf et team på to fagpersoner. Hvis undersøgelsen gennemføres af enenkelt fagperson, vil det endvidere ofte være hensigtsmæssigt, atvedkommende modtager supervision eller anden sparring i <strong>for</strong>bindelsemed undersøgelsen, idet der er tale om sager af så følsom og potentieltindgribende en karakter, at de ikke bør overlades til en enkelt undersøger.Undersøgelserne kangennemføres af etteamHvis undersøgelserne udarbejdes af to fagpersoner i samarbejde, kanteamet fx bestå af en psykolog og en erfaren familiebehandler, der ifællesskab gennemfører dele af undersøgelsen. Det er dog afgørende, atden primære ansvarlige <strong>for</strong> undersøgelsens faglige indhold er enautoriseret psykolog, jf. oven<strong>for</strong>. Det vil som hovedregel ikke være<strong>for</strong>målstjenligt, at undersøgelsens enkeltdele <strong>for</strong>deles mellem flerepersoner, således at psykologen <strong>for</strong> eksempel varetager samtaler ogtestning, mens familiebehandleren <strong>for</strong>etager samspilsobservationer.Derudover bør de fagpersoner, der gennemfører <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelser,have en grundlæggende viden om de retlige og administrative<strong>for</strong>hold på det sociale område, herunder kendskab til gældendepraksis i behandlingen af sager om anbringelse med og uden samtykke,afgørelser om hjemgivelse, samvær, adoption uden samtykke, mm.Undersøgerenskendskab til retlige ogadministrative <strong>for</strong>holdRETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AFFORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER 7


ÅRSAGER TIL IVÆRKSÆTTELSE AFUNDERSØGELSENEn <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse kan være påkrævet, når der skaltages stilling til iværksættelse af <strong>for</strong>anstaltninger i en sag, som vurderesat være utilstrækkeligt belyst. Typisk vil der være tale om, at barnetssærlige behov og <strong>for</strong>ældrenes evne til at imødekomme dem og/ellerrelationen og tilknytningen mellem barn og <strong>for</strong>ældre er mangelfuldtbeskrevet eller slet ikke undersøgt.Der kan være en lang række konkrete årsager til, at man ønsker at<strong>for</strong>etage en <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse, herunder fx når kommunen skal træffe valg af <strong>for</strong>anstaltning over<strong>for</strong> et udsat barn eller enudsat ung efter serviceloven er i tvivl om anbringelsesgrundlaget i en sag skal træffe afgørelse om hjemgivelse skal træffe afgørelse om samværEksempler på årsagertil at igangsætteundersøgelsen overvejer at rejse en sag om adoption uden samtykke 1Ovenstående liste er ikke udtømmende, og det vil altid bero på enkonkret vurdering, om det vil være nødvendigt og hensigtsmæssigt atigangsætte en <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse. Det bør dog væreudgangspunktet, at den socialfaglige del af den børnefaglige undersøgelseefter servicelovens § 50 som oftest vil være tilstrækkelig som oplysningsgrundlag,og at der skal vægtige grunde til at iværksætte en<strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse.Forældrekompetenceundersøgelsen bør der<strong>for</strong> kun gennemføres i detilfælde, hvor den kan <strong>for</strong>ventes at tilvejebringe væsentlig eller nyin<strong>for</strong>mation om <strong>for</strong>ældrenes kompetencer, og hvor denne in<strong>for</strong>mationkræver en psykologfaglig undersøgelse. Eksempelvis kan det væreusikkert, om en <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse er relevant, hvis derhar været iværksat en række <strong>for</strong>anstaltninger, og hvor der <strong>for</strong>eliggerudførlige vurderinger af familien fra fx familieinstitutioner, familiebehandlere,hjemme-hos’ere, el.lign. Ligeledes kan der <strong>for</strong>eligge tidligere<strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelser eller andre psykologiske undersøgelseraf barn og/eller <strong>for</strong>ældre, der indeholder konklusioner, som ikkegiver anledning til at antage, at der skulle være sket væsentlige ændringer,der berettiger endnu en undersøgelse. Eksempelvis vil en (kommende)familie<strong>for</strong>øgelse ikke i sig selv være nok til at igangsætte endnuen undersøgelse.Tilvejebringelse afvæsentlig eller nyin<strong>for</strong>mation1Vedrørende sager om adoption uden samtykke henvises endvidere til Familiestyrelsens Vejledning nr.9769 af 30. september 2009 om frigivelse af børn til national adoption.8Socialministeriet


En <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse bør derudover ikke have til <strong>for</strong>måludelukkende at bekræfte eller ”blåstemple” kommunens eget oplysningsgrundlag.En <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse skal heller ikke iværksættesmed et bestemt <strong>for</strong>mål <strong>for</strong> øje, fx et ønske om fremskaffelse afoplysninger med det <strong>for</strong>mål at kunne iværksætte en anbringelse uden <strong>for</strong>hjemmet uden samtykke.RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AFFORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER 9


BESTILLINGEN AF UNDERSØGELSENHvis kommunen beslutter, at (dele af) en families <strong>for</strong>hold skal belyses veden <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse, skal der udarbejdes en bestillingindeholdende en præciseret opgavebeskrivelse, som danner grundlag <strong>for</strong>undersøgelsen. Bestillingen udarbejdes på baggrund af sagens omstændighederog ud fra de oplysninger, som allerede <strong>for</strong>eligger. Iværksættelseaf <strong>for</strong>anstaltninger efter serviceloven til børn og unge med særlige behovsker altid ud fra en konkret og individuel vurdering af barnets behov, ogde <strong>for</strong>hold der vil være relevante at få afdækket i en <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelsevil dermed også være <strong>for</strong>skellige. Bestillingen skal der<strong>for</strong>også være målrettet i <strong>for</strong>hold til behovet i den konkrete sag, og der skalvære særligt fokus på det konkrete barn, som sagen omhandler.I bestillingen skal det der<strong>for</strong> beskrives så præcist som muligt, hvilke<strong>for</strong>hold undersøgelsen skal belyse. Myndighedssagsbehandleren skal sombestiller beskrive, hvilke problemstillinger der er i sagen, og som ønskesnærmere belyst i <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelsen. Det er vigtigt, atbestillingen er præcis, og at det fremstår klart, hvor<strong>for</strong> undersøgelseniværksættes, og hvad der skal belyses i den.Kommunen skal også sikre sig, at undersøgelsen gennemføres såskånsomt som muligt, og at den ikke er mere omfattende end <strong>for</strong>målettilsiger, jf. servicelovens § 50. Herunder er det vigtigt, at myndighedssagsbehandlerenpræciserer, at <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelsenønskes gennemført, idet man har vurderet, at de <strong>for</strong>eliggende oplysningeri sagen på de ønskede områder er utilstrækkelige.Bestillingen bør ud<strong>for</strong>mes som en skriftlig opgavebeskrivelse, der tjenerto <strong>for</strong>mål. For det første har opgavebeskrivelsen til <strong>for</strong>mål at præcisereopgaven over<strong>for</strong> undersøgeren, så undersøgelsen kan tilrettelægges såhensigtsmæssigt som muligt. For det andet sikrer præciseringen afbestillingen ved en skriftlig opgavebeskrivelse, at <strong>for</strong>ældrene bliver klarover, hvad undersøgelsen går ud på, og hvad den skal bruges til.Bestillingen bør således <strong>for</strong>elægges <strong>for</strong>ældrene, der derefter så vidtmuligt indvilger i at samarbejde med kommunen om undersøgelsen.Der udarbejdes enskriftlig opgavebeskrivelseI punkt<strong>for</strong>m kan der opstilles følgende krav til opgavebeskrivelsen:Myndighedssagsbehandleren skal <strong>for</strong>mulere et klart <strong>for</strong>mål medundersøgelsenMyndighedssagsbehandleren skal angive baggrunden <strong>for</strong> undersøgelsen,dvs. hvad der har givet anledning til at igangsætte undersøgelsenMyndighedssagsbehandleren skal præcisere, hvad der ønskesnærmere undersøgt i undersøgelsen.Opgavebeskrivelsensindhold10Socialministeriet


Myndighedssagsbehandleren skal præcisere, hvilken hjælp familientidligere har modtaget og med hvilken effekt.Myndighedssagsbehandleren skal angive undersøgelsens ønskedetidsmæssige ramme (typisk 2-4 måneder, dog afhængig af sagenskonkrete omstændigheder)Myndighedssagsbehandleren skal angive, hvilke sagsakter dersendes til undersøgerenEn <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse bør ikke igangsættes, før der ersikkerhed <strong>for</strong>, at myndighedssagsbehandleren og undersøgeren har enfælles <strong>for</strong>ståelse af undersøgelsen, og undersøgeren har vurderet, atgennemførelsen af <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelsen er hensigtsmæssigtog relevant såvel som fagligt og etisk <strong>for</strong>svarligt.RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AFFORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER 11


UNDERSØGELSENS OPSTARTEn god opstart på en <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse vil ofte væreafgørende <strong>for</strong> det videre <strong>for</strong>løb. Det skal der<strong>for</strong> tilstræbes, at <strong>for</strong>ældrenehar tillid til undersøgeren, og at undersøgelsen iværksættes på en sådanmåde, at <strong>for</strong>ældrene føler sig orienteret, hørt og inddraget i så vidtomfang, som de konkrete <strong>for</strong>hold muliggør.Derudover er det meget væsentligt, at de <strong>for</strong>skellige parters roller ogansvar bliver tydeligt <strong>for</strong> <strong>for</strong>ældrene, inden det egentlige undersøgelsesarbejdeigangsættes.MYNDIGHEDSSAGSBEHANDLERENS ROLLE OGANSVARInden undersøgelsen sættes i gang bør myndighedssagsbehandlerensørge <strong>for</strong> at orientere <strong>for</strong>ældrene om årsagen til, at det er fundetnødvendigt at <strong>for</strong>etage en <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse i denkonkrete sag. Myndighedssagsbehandleren bør i denne sammenhængunderstrege, at der under undersøgelsen er en klar adskillelse mellemundersøgelsen og sagsbehandlingen i øvrigt (se kapitlet om undersøgerenshabilitet og uvildighed). Ligeledes bør det understreges over<strong>for</strong><strong>for</strong>ældrene, at ansvaret <strong>for</strong> eventuelle afgørelser truffet med baggrund iet oplysningsgrundlag, hvor en <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse indgår,alene ligger hos myndighedssagsbehandleren.Myndighedssagsbehandleren bør samtidig vejlede om, hvordan disseundersøgelser typisk tillægges vægt, samt om, hvilke konsekvenser detkan have, hvis <strong>for</strong>ældrene eller barnet ikke medvirker.Har barnet den nødvendige alder og modenhed, bør myndighedssagsbehandlerenderudover sikre, at barnet er orienteret om undersøgelsensindhold, <strong>for</strong>mål og <strong>for</strong>løb. Hvis undersøgelsen har hjemmel i servicelovens§ 50, bør den unge over 15 år så vidt muligt være ind<strong>for</strong>stået medat deltage i undersøgelsen.UNDERSØGERENS ROLLE OG ANSVARVed undersøgelsens opstart modtager undersøgeren bestillingen samt derelevante sagsakter. Undersøgeren ud<strong>for</strong>mer på den baggrund en skitsetil, hvordan <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelsen vil være tilrettelagt, ogdenne præsenteres <strong>for</strong> familien, evt. på opstartsmødet med sagsbehandlerenog <strong>for</strong>ældre, jf. neden<strong>for</strong>. Skitsen beskriver <strong>for</strong>løbet af undersøgelsensamt tidsperspektivet <strong>for</strong> den, herunder antal møder/samtaler,aktiviteter med familien, etc.12Socialministeriet


Det er den fagperson, der <strong>for</strong>etager undersøgelsen, der beslutter, hvilkemetoder der skal benyttes i <strong>for</strong>bindelse med undersøgelsen, og somtilrettelægger den konkrete undersøgelse under hensyntagen til fx dentidsmæssige ramme, der er fastsat i bestillingen.Undersøgerentilrettelægger denkonkrete undersøgelseUndersøgeren bør i opstartsfasen <strong>for</strong>klare de <strong>for</strong>melle rammer <strong>for</strong>undersøgelsen, herunder særligt at der ikke er tale om et <strong>for</strong>troligtbehandlings<strong>for</strong>løb under tavshedspligt, men om en specialistundersøgelse,der vil munde ud i en erklæring, som vil blive gennemgået grundigtmed <strong>for</strong>ældrene, inden den sendes til sagsbehandleren. Undersøgerenbør derudover i opstartsfasen understrege den klare adskillelse mellemundersøgelse og sagsbehandling. Endelig skal undersøgeren klarttilkendegive, at undersøgelsen samt den erklæring, der ud<strong>for</strong>mesafslutningsvis, afgives ud fra det faglige og etiske ansvar, som denpågældende arbejder under.OPSTARTSMØDEDer bør afholdes et opstartsmøde, hvor myndighedssagsbehandleren,undersøgeren samt <strong>for</strong>ældrene deltager. Medmindre helt særlige <strong>for</strong>holdgør sig gældende, bør barnet ikke deltage på mødet.Formålet med mødet er at få klargjort de <strong>for</strong>skellige involveredes roller,ansvar og <strong>for</strong>ventninger. På opstartsmødet bør myndighedssagsbehandlerenpræsentere de problemstillinger, der ønskes undersøgt, ligesomdet bør fremgå klart, at det er sagsbehandleren, der har ansvaret dels <strong>for</strong>igangsættelsen af undersøgelsen og dels <strong>for</strong> de afgørelser, der evt. skaltræffes på baggrund af undersøgelsen senere hen. Sagsbehandleren børher gentage en del af det, som vedkommende allerede har orienteret<strong>for</strong>ældrene om tidligere (jf. afsnittet oven<strong>for</strong> om myndighedssagsbehandlerensrolle ved undersøgelsens opstart). Gentagelsen skal sikre, at<strong>for</strong>ældre og undersøger har fået beskrevet det samme udgangspunkt <strong>for</strong>undersøgelsen, og der<strong>for</strong> begge kan referere til dette, hvis der skulleopstå tvivlsspørgsmål, fx om konsekvenserne af <strong>for</strong>ældrenes eventuellemanglende medvirken.Tydeliggørelse afroller og ansvarRETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AFFORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER 13


INDHOLDET AF UNDERSØGELSENI <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelsen skal der altid <strong>for</strong>etages en konkretog individuel vurdering af familiens situation, og <strong>for</strong>ældrenes ressourcerog vanskeligheder skal altid ses i <strong>for</strong>hold til barnets behov. Nogle børnhar fx behov <strong>for</strong> meget tydelige omsorgspersoner og en meget strukturerethverdag, mens andre børn godt kan trives med og udvikle sig undermere u<strong>for</strong>udsigelige rammer. Barnets alder vil typisk også have storbetydning <strong>for</strong>, hvad der skal lægges vægt på.Forældrekompetenceundersøgelsens indhold og konklusioner bør der<strong>for</strong>altid tage udgangspunkt i, om <strong>for</strong>ældrene er i stand til imødekomme detkonkrete barns basale og udviklingsmæssige behov. Undersøgelsenbestår der<strong>for</strong> både af en vurdering af barnets behov og af en vurderingaf de ressourcer og vanskeligheder hos <strong>for</strong>ældrene, der har betydning<strong>for</strong> deres muligheder <strong>for</strong> at imødekomme barnets behov. Undersøgelsenbør der<strong>for</strong> indeholde en vurdering af <strong>for</strong>ældrenes udviklingspotentiale,dvs. indeholde overvejelser om, hvorvidt <strong>for</strong>ældrene i relevant omfangvil og kan ændre deres samspil med barnet, arbejde med deres egenlivssituation, psykiske vanskeligheder, el.lign., inden <strong>for</strong> en <strong>for</strong> barnetrelevant tidshorisont. Ligeledes skal barnets potentiale <strong>for</strong> at udvikleandre mestringsstrategier, evt. med relevant støtte eller behandling,vurderes.Vurdering af barnetsbehov og <strong>for</strong>ældrenesmuligheder <strong>for</strong>at imødekommedisseEn <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse bør som udgangspunkt altidindeholde:Krav til undersøgelsensindhold1) Samtaler med <strong>for</strong>ældrene (og evt. samlevere)2) Samtaler med barnet (dog afhængig af barnets alder og modenhed)23) Observationer af samspillet mellem barn og <strong>for</strong>ældre4) En gennemgang af relevante sagsakter5) Yderligere in<strong>for</strong>mation om barnet eller <strong>for</strong>ældrene fra relevanteaktører6) En gennemgang af undersøgelsens resultater med <strong>for</strong>ældreneSom supplement kan en eller flere af følgende være relevante efter enkonkret vurdering og særskilt aftale:Psykologisk testning af <strong>for</strong>ældrene (kognitive tests eller personlighedstests)Psykologisk testning af barnet (kognitive tests eller personlighedstests)Observationer af barnet i daginstitution, skole el.lign.2Hvis barnets alder og modenhed taler <strong>for</strong> det, kan observationer af barnet i visse tilfælde supplere ellererstatte samtalerne med barnet.14Socialministeriet


I det følgende præsenteres en række temaer under hvert af de ovenståendepunkter, som kan være relevante at inddrage i en <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse.En del af temaerne vil være de samme i de <strong>for</strong>skelligedele af undersøgelsen. Der er ikke tale om en udtømmende liste, og detvil altid afhænge af en konkret og individuel vurdering, hvilke af dem derer relevante i den enkelte undersøgelse, og hvordan de <strong>for</strong>skelligeelementer vil skulle vægtes. Nogle undersøgelser vil således skulleindeholde kliniske vurderinger af barnet og dets udviklingsbehov, mensandre undersøgelser omhandler sager, hvor barnet er velbeskrevet, menhvor fx en personlighedsundersøgelse af <strong>for</strong>ældrene er påkrævet.SAMTALER MED FORÆLDRENEGennem samtaler med <strong>for</strong>ældrene skal der tilvejebringes oplysninger om<strong>for</strong>ældrenes personlige og sociale <strong>for</strong>hold. Der bør som udgangspunktbåde tales med <strong>for</strong>ældrene individuelt og sammen, hvis der er tale omsamlevende <strong>for</strong>ældre.Det vil som før nævnt bero på en konkret vurdering, hvad der vil værerelevant at belyse, men iværksættelsen af <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelsenkan fx være begrundet i tvivl om <strong>for</strong>ældrenes intellektuelle ellerpersonlighedsmæssige ressourcer, herunder derestilknytningsmønstrefleksibilitet og rummelighedpsykiske og sociale stabilitet samt impulskontrolevne til behovsudskydelseevne til empatievne til mentalisering, herunder <strong>for</strong>ståelse <strong>for</strong> og refleksion overbarnet som selvstændigt væsenOvenstående liste er ikke udtømmende, men et eller flere af disse temaervil ofte være relevant at afdække via samtaler med <strong>for</strong>ældrene, derefterfølgende suppleres med observationer af samspillet mellem <strong>for</strong>ældreog barn.Samtalerne skal dels give undersøgeren en række faktuelle oplysningerog dels give mulighed <strong>for</strong> at vurdere, om <strong>for</strong>ældrene har en relevant<strong>for</strong>nemmelse <strong>for</strong> barnets almene og udviklingsmæssige behov. Undersamtalerne bør undersøgeren typisk også vurdere, om der er psykologiskeller evt. psykiatrisk påfaldende <strong>for</strong>hold, som er relevante <strong>for</strong> sagen ihenhold til den givne bestilling.RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AFFORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER 15


Følgende <strong>for</strong>hold kan være relevante at belyse gennem samtaler med<strong>for</strong>ældrene:Forældrenes egen baggrund og barndom, herunder med særligfokus på <strong>for</strong>ældrenes tilknytningshistorie, samt hvad denne betyder<strong>for</strong> <strong>for</strong>ældrenes nuværende situation generelt og <strong>for</strong>ældreskabetspecifiktFamiliens udviklingshistorie, herunder fokus på <strong>for</strong>ældrenes par<strong>for</strong>holdog barnets udviklingshistorieForældrenes evne til at beskrive barnets udvikling og udviklingshistorieForældrenes evne til at udvise indlevelse i og <strong>for</strong>ståelse <strong>for</strong> barnetog dets behov, herunder at beskrive barnets temperament, særprægog typiske adfærdForældrenes evne til at se sig selv som ansvarlige myndighedspersonerover<strong>for</strong> barnetForældrenes psykiske og sociale stabilitet samt konfliktniveauet ihjemmetForældrenes evne og villighed til <strong>for</strong>andring og deres parathed tilat modtage evt. støtteForældrenes eventuelle misbrugsproblematikkerRelevante <strong>for</strong>hold atbelyse under samtalermed <strong>for</strong>ældreneSamtalerne med <strong>for</strong>ældrene indgår i den samlede vurdering af <strong>for</strong>ældrenesressourcer, problemer og evt. udviklingspotentiale i <strong>for</strong>hold til atimødekomme det konkrete barns almene og særlige behov.SAMTALER MED BARNETSamtalerne med barnet omhandler barnets trivsel og udvikling. Undersamtalerne med barnet skal barnets personlighedsmæssige, sociale ogkognitive udviklingsniveau belyses med henblik på at <strong>for</strong>etage envurdering af barnets udviklingsbehov, styrkeområder og vanskeligheder.Undersøgeren vil således ofte skulle vurdere, om barnet følelsesmæssigt,sprogligt, socialt, etc. er alderssvarende. Det kan tillige i nogle tilfældevære relevant at undersøge, om barnet har eventuelle udviklings<strong>for</strong>styrrelser.Samtalerne med barnet skal dels belyse barnets oplevelse af sig selv, ogdels også bruges til at tilvejebringe in<strong>for</strong>mation om det relationelle miljøi hjemmet, hvorunder følgende kan indgå: Barnets tilknytning til <strong>for</strong>ældrene og til evt. samlevere Barnets påvirkning af <strong>for</strong>ældrenes psykiske og sociale stabilitet Barnets påvirkning af <strong>for</strong>ældrenes indbyrdes (par)<strong>for</strong>hold og <strong>for</strong>holdtil evt. samlevere samt barnets <strong>for</strong>hold til evt. samlevere.Relevante <strong>for</strong>hold atbelyse under samtalermed barnet16Socialministeriet


Inden såvel som under den første samtale med barnet skal barnet<strong>for</strong>klares, hvad <strong>for</strong>målet med undersøgelsen og samtalerne er. Det ervigtigt, at undersøgeren etablerer en god og respektfuld kontakt tilbarnet. Undersøgeren bør blandt andet anerkende barnet <strong>for</strong> detssamarbejde og udvise stor <strong>for</strong>ståelse <strong>for</strong>, at barnet og familien befindersig i en svær situation. Undersøgeren bør desuden understrege sinuvildige rolle over <strong>for</strong> barnet og tydeliggøre, at afgørelsen og ansvaret <strong>for</strong><strong>for</strong>løbet efter undersøgelsen ligger hos sagsbehandleren.Samtalerne med barnet skal som udgangspunkt altid finde sted, uden at<strong>for</strong>ældrene deltager. Det er op til undersøgeren at vurdere, hvor det vilvære mest hensigtsmæssigt at gennemføre samtalerne, og det erundersøgerens ansvar, at undersøgelsen <strong>for</strong>egår i en tryg atmosfære.Samtaler med barnetbør <strong>for</strong>egå uden<strong>for</strong>ældrenes tilstedeværelseHvis der er flere børn i familien, vil det ofte være hensigtsmæssigt at talemed børnene sammen som supplement til de individuelle samtaler.OBSERVATIONER AF FORÆLDRE OG BARNUnder observationerne er relationen mellem barn og <strong>for</strong>ældre i fokus.Undersøgeren skal her observere, hvordan <strong>for</strong>ældrene møder barnet, ogpå den baggrund vurdere <strong>for</strong>ældrenes muligheder <strong>for</strong> at <strong>for</strong>stå ogtilgodese barnets almene såvel som udviklingsmæssige behov.Det vil som oftest være relevant at lave flere observationer, dog gernemed et kort tidsrum imellem. Observationernes konkrete ud<strong>for</strong>mning og<strong>for</strong>løb tilrettelægges ud fra den givne bestilling og ud fra undersøgerensvurdering af den enkelte sag. Undersøgeren kan efter behov <strong>for</strong>holde signeutralt og diskret observerende til barn og <strong>for</strong>ældres samspil eller aktivtigangsætte lege eller mere strukturerede eller regelbundne aktiviteter.Undersøgeren bør vælge en tilgang, der ikke skaber unødig utryghed ogusikkerhed hos <strong>for</strong>ældrene og barnet.Det kan i nogle tilfælde også være hensigtsmæssigt, at undersøgerenunder observationerne giver <strong>for</strong>ældrene råd og vejledning til, hvordan dekan <strong>for</strong>holde sig i <strong>for</strong>skellige situationer med barnet. Undersøgeren kanpå den baggrund observere, hvordan <strong>for</strong>ældrene modtager og anvenderde anbefalinger, som undersøgeren har givet <strong>for</strong>ældrene. Vejledningengives således med det <strong>for</strong>mål at vurdere familiens evne til at gøre brug afden.Det bør tydeligt fremgå af den erklæring, undersøgeren udfærdiger,hvordan undersøgeren har ageret og <strong>for</strong>holdt sig under observationerne.RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AFFORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER 17


Forhold der kan være relevante at observere:Barnets tilknytning og relation til <strong>for</strong>ældrene, herunder barnetstryghed ved <strong>for</strong>ældrene, og om der er en sund adskillelse mellembarn og <strong>for</strong>ældreBarnets evne til at markere egne behov i samspilletForældrenes <strong>for</strong>udsigelighed og evne til at tage ansvar <strong>for</strong> samspilletmed barnetForældrenes evne til at regulere egen affekt og udsætte behovForældrenes evne til at se barnet som et selvstændigt menneskemed særskilte behovForældrenes evne til at aflæse og besvare barnets signaler relevantog adækvatForældrenes tydelighed, styring og ledelse i <strong>for</strong>ældreskabet samtrelevant grænsesætning over<strong>for</strong> barnetOverensstemmelsen mellem <strong>for</strong>ældrenes oplevelser af sig selv,som det kommer til udtryk under samtalerne og deres <strong>for</strong>ældreskabsom observeret i samspillet med barnet.Relevante <strong>for</strong>hold atbelyse underobservationerneUndersøgerens analyse af observationerne kan med <strong>for</strong>del gennemgåsmed <strong>for</strong>ældrene, inden den skrives i erklæringen, så undersøgeren kan fåindsigt i <strong>for</strong>ældrenes oplevelse og <strong>for</strong>ståelse af samspillet samt <strong>for</strong>ældrenesopfattelse af konteksten omkring observationssituationen.GENNEMGANG AF RELEVANTE SAGSAKTERGennemgangen af de relevante sagsakter er en væsentlig del af <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelsen,idet den medvirker til at sikre, at undersøgerenkan <strong>for</strong>etage en vurdering af barnets og <strong>for</strong>ældrenes <strong>for</strong>hold, uden atder alene bliver tale om et øjebliksbillede af familiens situation. Forældrekompetenceundersøgelserbør der<strong>for</strong> som udgangspunkt ikkegennemføres uden undersøgerens kendskab til de relevante sagsakter.Under gennemgangen af de relevante sagsakter er det væsentligt, atundersøgeren i relevant omfang inddrager alle situationer og <strong>for</strong>holdbeskrevet i akterne, der understøtter såvel som modsiger undersøgerensegne (<strong>for</strong>eløbige) vurderinger af <strong>for</strong>ældrene og barnet.YDERLIGERE INFORMATION FRA ANDRE AK-TØRERMed samtykke fra <strong>for</strong>ældremyndighedsindehaverne kan undersøgeren viamyndighedssagsbehandleren indhente yderligere in<strong>for</strong>mation om barnetog/eller <strong>for</strong>ældrene, som kan bidrage med relevante oplysninger, f.eks.daginstitution, skole, sundhedspleje, læge, el.lign.18Socialministeriet


Det er vigtigt at pointere, at undersøgeren ikke kan fraskrive sig sitfaglige ansvar med henvisning til indhentede oplysninger. Den primærein<strong>for</strong>mationskilde vil til enhver tid være undersøgerens egen observationog vurdering.GENNEMGANG AF ERKLÆRINGENSom sidste led i undersøgelsen skal undersøgeren <strong>for</strong>etage en grundiggennemgang med <strong>for</strong>ældrene af erklæringen, inden undersøgerensender den til Myndighedssagsbehandleren. Under gennemgangen skalundersøgeren in<strong>for</strong>mere familien om det billede, som undersøgeren hardannet sig af barnet, familien og deres indbyrdes relationer. Derudoverskal undersøgeren orientere <strong>for</strong>ældrene om den vurdering, somundersøgeren har <strong>for</strong>etaget af barnets behov og <strong>for</strong>ældrenes muligheder<strong>for</strong> at imødekomme disse behov.Undersøgerenin<strong>for</strong>merer <strong>for</strong>ældreneom sin vurdering afbarnet og familienDer skal afsættes god tid til gennemgangen, og undersøgeren bør<strong>for</strong>holde sig lyttende og <strong>for</strong>stående over <strong>for</strong> <strong>for</strong>ældrene under og eftergennemgangen. Det bør tilstræbes, at der skabes en dialog med <strong>for</strong>ældrene,som afspejler sagens alvor, og hvor billedet af barnet og familienbliver tydeligt og evt. genkendeligt, uden at det nødvendigvis medførerenighed om den endelige konklusion.Inden gennemgangen skal det tydeliggøres over <strong>for</strong> <strong>for</strong>ældrene, atundersøgelsen nu anses <strong>for</strong> endeligt afsluttet, og at det i <strong>for</strong>bindelse medgennemgangen kun er faktuelle fejl og graverende mis<strong>for</strong>ståelser, derkan rettes. Hvis <strong>for</strong>ældrene ønsker det, kan deres kommentarer tilerklæringen evt. vedlægges.RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AFFORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER 19


UNDERSØGELSER AF KOMMENDEFORÆLDREI de tilfælde, hvor kommunen ønsker gennemført en <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelsepå grund af bekymring <strong>for</strong> et barn, der endnu ikke erfødt, gælder der i sagens natur det særlige <strong>for</strong>hold, at det er svært atvurdere det konkrete barns eventuelle behov <strong>for</strong> særlig støtte og<strong>for</strong>ældrenes evne til at imødekomme disse specifikke behov.I disse tilfælde kan det dog stadig være relevant og muligt at gennemføreen <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse. En række af de tidligere nævnte<strong>for</strong>hold hos <strong>for</strong>ældrene kan benyttes til at vurdere, om de kommende<strong>for</strong>ældre kan antages at besidde en række mere overordnede egenskaberi <strong>for</strong>hold til at varetage omsorgen <strong>for</strong> et barn.Der kan fx lægges vægt på de kommende <strong>for</strong>ældres Erfaringer med tilknytning, både under opvæksten og i ungdomsogvoksenlivet. Fleksibilitet og rummelighed Psykiske og sociale stabilitet samt impulskontrol Evne til behovsudskydelse Evne til mentaliseringRelevante <strong>for</strong>hold atbelyse hos kommende<strong>for</strong>ældreFølgende <strong>for</strong>hold kan i den <strong>for</strong>bindelse være relevante at belyse gennemsamtaler med de vordende <strong>for</strong>ældre:Forældrenes egen baggrund og tilknytningshistorieForældrenes par<strong>for</strong>hold, herunder konfliktniveauet i hjemmetForældrenes evne og villighed til <strong>for</strong>andring og parathed til atmodtage evt. støtteMyndighedssagsbehandler og undersøger bør dog være opmærksommepå, at <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelsen ikke kan sige noget om<strong>for</strong>ældrenes muligheder og vanskeligheder i <strong>for</strong>hold til at imødekommedet konkrete barns eventuelle særlige behov. Børn har <strong>for</strong>skellige behov,og selv relativt ”gode” <strong>for</strong>ældre kan have svært ved at varetage omsorgen<strong>for</strong> fx meget behandlingskrævende børn. De konklusioner, som undersøgerendrager af undersøgelsen, bør tage højde <strong>for</strong> dette <strong>for</strong>hold.20Socialministeriet


ERKLÆRINGENDen erklæring, som undersøgeren udfærdiger til myndighedssagsbehandleren,bør dels beskrive de <strong>for</strong>melle rammer <strong>for</strong> undersøgelsen, dels detmaterielle grundlag <strong>for</strong> undersøgerens vurdering. Derudover børerklæringen indeholde en sammenfattende vurdering til brug <strong>for</strong>kommunens videre behandling af sagen.I den endelige erklæring er det vigtigt, at undersøgeren grundigtbeskriver sine observationer, overvejelser og vurderinger. Erklæringenbør så vidt muligt være skrevet i et sprog, der er <strong>for</strong>ståeligt <strong>for</strong> ikkefagpersoner.Herunder er det afgørende, at <strong>for</strong>ældrene som udgangspunktselv skal kunne læse og <strong>for</strong>stå hovedparten af erklæringen oghele sammenfatningen af den. Der<strong>for</strong> bør fagudtryk og kompliceredeteoretiske fremstillinger undgås.Erklæringen børskrives i et let<strong>for</strong>ståeligtsprogDet er vigtigt, at der er tale om neutrale iagttagelser og beskrivelser samtpsykologfaglige vurderinger, som er klart funderet i undersøgerenssamtaler og observationer. Undersøgeren bør begrunde den valgtetilrettelæggelse af undersøgelsen samt de valgte metoder, herunder fxbrugen af tests. Undersøgeren bør desuden tydeligt adskille iagttagelserog beskrivelser fra vurderinger. Derudover er det vigtigt, at undersøgerenklart tilkendegiver, hvis de <strong>for</strong>skellige delelementer af undersøgelsengiver anledning til <strong>for</strong>skellige eller tvetydige konklusioner.I udfærdigelsen af erklæringen skal der lægges stor vægt på, at der er enklar og logisk sammenhæng mellem undersøgelsens vurderinger og dekonklusioner, der drages på baggrund af dem. Undersøgeren bør fx ikkeinddrage nye <strong>for</strong>hold i konklusionen/sammenfatningen, som ikke erbeskrevet tidligere, ligesom undersøgerens konkluderende vurdering skalstå i et passende <strong>for</strong>hold til de oplysninger og iagttagelser, som undersøgeren<strong>for</strong>etager sin vurdering ud fra. Erklæringen bør desudenud<strong>for</strong>mes, så det klart fremgår, hvilke oplysninger undersøgeren harindhentet, og hvilke vurderinger undersøgeren selv har <strong>for</strong>etaget.Det er ikke undersøgerens opgave at træffe afgørelse i sagen, ogerklæringens sammenfatning bør ikke fremstå som en afgørelse.Ansvaret <strong>for</strong> at træffe afgørelse i sagen ligger alene hos myndighedssagsbehandleren,der <strong>for</strong>etager en samlet vurdering af samtlige <strong>for</strong>eliggendeoplysninger, herunder den indhentede <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse.Denne rolle<strong>for</strong>deling bør, som tidligere nævnt, være tydeliggjortover<strong>for</strong> familien på opstartsmødet. Derudover skal erklæringen af sammegrund ikke munde ud i anbefalinger om iværksættelse af konkrete<strong>for</strong>anstaltninger over <strong>for</strong> barnet og/eller <strong>for</strong>ældrene. Erklæringen skal istedet rumme konklusioner om barnets støtte- og udviklingsbehovsammenholdt med en vurdering af <strong>for</strong>ældrenes muligheder <strong>for</strong> atvaretage disse behov.Undersøgeren skalikke anbefalekonkrete <strong>for</strong>anstaltningerRETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AFFORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER 21


I punkt<strong>for</strong>m kan der opstilles følgende krav til erklæringens struktur ogindhold:Erklæringens strukturog indhold1) Dato og undersøgerens navn, adresse og underskrift2) Faktuelle oplysninger, herunder navn og adresse på de involveredeparter samt kommunens journalnummer3) Myndighedssagsbehandler og resumé af bestillingens indhold(evt. kopi af bestillingen)4) Beskrivelse af undersøgelsens indhold, <strong>for</strong>løb og metodevalg5) Liste over de sagsakter der er tilgået undersøgeren6) Liste over indhentede udtalelser, der vedlægges erklæringen, ellersom er omtalt i erklæringen.7) En beskrivelse og vurdering af barnets udvikling og trivsel samtbarnets udviklingsbehov8) En beskrivelse af <strong>for</strong>ældrene, deres udviklingshistorie og nuværendesituation9) En beskrivelse af samspillet mellem barn og <strong>for</strong>ældre samt tilknytningenmellem barn og <strong>for</strong>ældre10) En sammenfattende vurdering af <strong>for</strong>ældrenes evne til at ”matche”barnets behov, herunder gerne vejledende bemærkninger om,hvilken fremtidssituation der kan tjene barnet bedst, og hvilkenpositiv rolle <strong>for</strong>ældrene kan spille i denne.Erklæringen kan med <strong>for</strong>del følge ovenstående struktur, hvor barnet ogbarnets udviklingsbehov præsenteres som den første del af det materiellegrundlag <strong>for</strong> den samlede vurdering. Denne struktur har den <strong>for</strong>del, atfokus på barnet og barnets behov bevares, og at den videre vurdering af<strong>for</strong>ældrene kommer til at stå i <strong>for</strong>hold til de behov, som undersøgelsen afbarnet har givet anledning til at pege på. De senere afsnit har således tilopgave at beskrive, om <strong>for</strong>ældrene matcher det konkrete barns almeneog særlige behov.22Socialministeriet


MANGLENDE MEDVIRKENEn <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse <strong>for</strong>udsætter, at <strong>for</strong>ældre og barnetdeltager i det omfang, som den fagperson, der udfører undersøgelsen,vurderer, er nødvendigt.Hvis <strong>for</strong>ældrene eller barnet afbryder deltagelsen i undersøgelsen, skalundersøgeren kontakte myndighedssagsbehandleren, der herefterbeslutter, hvordan sagen videre skal <strong>for</strong>løbe, herunder fx om myndighedssagsbehandlerenvil <strong>for</strong>søge at få barnet eller <strong>for</strong>ældrene til atdeltage ved at orientere yderligere om de mulige konsekvenser af denmanglende deltagelse. Sagsbehandleren kan derudover rådføre sig medundersøgeren <strong>for</strong> at afdække muligheden <strong>for</strong> at færdiggøre undersøgelsenuden <strong>for</strong>ældrenes eller barnets videre deltagelse. Det er dog centralt,at det er myndighedssagsbehandleren, der beslutter, hvordan undersøgelsenskal afsluttes.Hvis <strong>for</strong>ældreneeller barnet afbryderdeltagelsenEr det kun muligt at færdiggøre undersøgelsen med <strong>for</strong>ældrenes ellerbarnets medvirken, må undersøgeren <strong>for</strong>etage en grundig og sagkyndigvurdering af, om det er muligt at lave en <strong>for</strong>eløbig eller midlertidigredegørelse på baggrund af de undersøgelser, der er <strong>for</strong>etaget påafbrydelsestidspunktet. Hvis undersøgeren vurderer, at det er fagligt<strong>for</strong>svarligt at udfærdige en redegørelse, selvom undersøgelsen ikke er ioverensstemmelse med bestillingen og den planlagte konkrete ud<strong>for</strong>mningaf undersøgelsen, bør det fremgå klart heraf, hvorledes undersøgelsenhar adskilt sig fra den planlagte, samt hvor<strong>for</strong> undersøgeren alligevelhar fundet det <strong>for</strong>svarligt at drage de konklusioner, som redegørelsenindeholder.Foreløbig ellermidlertidig erklæringRETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AFFORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER 23


UNDERSØGERENS HABILITET OGUVILDIGHEDHvis undersøgeren har et kendskab til familien på <strong>for</strong>hånd, bør undersøgerenorientere myndighedssagsbehandleren om dette, inden undersøgelsensættes i gang, således at myndighedssagsbehandleren kanvurdere, om der på grund af habilitetsproblemer skal vælges en andenundersøger.Forældrekompetenceundersøgelser kan gennemføres af såvel kommunaltsom privat ansatte eller selvstændige fagpersoner. Når der benytteskommunalt ansatte fagpersoner, er det vigtigt, at der under undersøgelsener en klar adskillelse mellem undersøgelsen og sagsbehandlingen iøvrigt.Klar adskillelsemellem sagsbehandlingog undersøgelse24Socialministeriet


UNDERSØGERENS TAVSHEDSPLIGTOG UNDERRETNINGSPLIGTUndersøgeren bør allerede i <strong>for</strong>bindelse med opstarten afundersøgelsen gøre det klart, at det ikke er muligt at udøvetavshedspligt under undersøgelsen, og at undersøgeren i relevantomfang vil videregive oplysninger, der drøftes under undersøgelsen,til myndighedssagsbehandleren. Herudover er undersøgerenunderlagt reglerne om tavshedspligt (jf. dog afsnittet omunderretningspligt neden<strong>for</strong>).Undersøgeren har ikketavshedspligt over <strong>for</strong>myndighedssagsbehandlerenFagpersoner, der gennemfører <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelser, erunderlagt servicelovens § 153 om skærpet underretningspligt. Efter § 1 ibekendtgørelse nr. 1466 af 16. december 2010 om underretningspligtover <strong>for</strong> kommunen efter lov om social service er offentligt ansatte ogpersoner der <strong>for</strong> det offentlige udfører opgaver rettet mod sociale ellerandre særlige problemer <strong>for</strong>pligtet til at underrette kommunen, når deunder udøvelsen af deres erhverv får kendskab til eller grund til atantageUndersøgeren erunderlagt reglerneom skærpetunderretningspligt1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov <strong>for</strong> særligstøtte efter servicelovens kapitel 11,2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov <strong>for</strong> særlig støtteefter servicelovens kapitel 11 på grund af de vordende <strong>for</strong>ældres<strong>for</strong>hold, eller3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat <strong>for</strong> vold ellerandre overgreb.I ovenstående tilfælde gælder reglerne om tavshedspligt ikke.Underretninger skal rettes til barnets opholdskommune efter reglerne iretssikkerhedslovens § 9 a.RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AFFORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER 25


KLAGEMULIGHEDERHvis <strong>for</strong>ældrene ønsker at klage over en <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelseeller over den fagperson, der har <strong>for</strong>etaget undersøgelsen, skal devejledes om, hvilke klagemuligheder der er.Klager over autoriserede psykologer, der er offentligt eller privatansatte, kan indgives til ansættelsesstedet eller til Psykolognævnet. Erder tale om en selvstændig autoriseret psykolog, skal klagen indgives tilPsykolognævnet. Psykolognævnet er tilsynsmyndighed i <strong>for</strong>hold tilautoriserede psykologer, og kan som sådan tage stilling til autoriseredepsykologers faglige virke.Klager over autoriseredepsykologerDet er op til myndighedssagsbehandleren at vurdere, hvilken betydningen klage over en <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelse skal have <strong>for</strong> den<strong>for</strong>tsatte behandling af sagen.Beslutninger om at <strong>for</strong>etage eller nægte at iværksætte <strong>for</strong>ældrekompetenceundersøgelseri sager om særlig støtte til børn og unge er et led isagsbehandlingen. Hvis en borger ønsker at klage over sagsbehandlingen,skal klagen rettes til kommunalbestyrelsen eller borgmesteren.Klager oversagsbehandlingen26Socialministeriet


SocialministerietHolmens Kanal 221060 København KTlf. 33 92 93 00sm@sm.dkwww.sm.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!