Læs oplæg

socialrdg.dk

Læs oplæg

Retssikkerhed på integrationsområdetRetssikkerhed i den sociale sektorChristiansborgonsdag d. 6. maj 2009Mette Blauenfeldt ~ Dansk Flygtningehjælp


Flygtningepolitik til indvandringspolitik•Nedtoning af det humanitære princip•Integrationsproblemer løses viaudlændingelovens regler•En regulering af indvandringen viavilkårene i Danmark


Begrænsning i rettighederOpholdsgrundlagStarthjælp og 300 timers regelPermanent opholdStavnsbåndBoligventelisterIndfødsret


Permanent opholdstilladelse•Opholdsgrundlaget skal væretilstede i 7 år•Ikke forfalden gæld til detoffentlige•Ikke kriminalitet•Opfyldelse af 7 årigintegrationskontrakt•Erklæring om aktivtmedborgerskab


Permanent opholdstilladelseNye krav fra maj 2007:Integrationseksamen:- 2½ års ustøttetbeskæftigelse- et gennemførtintroduktionsprogram- en bestået DP2 (DP1og engelsk på DP2niveau)


Permanent opholdstilladelseCa. hver 4. burmesiskekvoteflygtning gennemførerdanskuddannelse 2Artikel 1a, Dansk Flygtningehjælp 01/2008


StarthjælpAlmindelig kontanthjælpkræver ophold 7 ud af desidste 8 år i Danmark.Samt en bestået”integrationseksamen”94% af alle på starthjælp eretniske minoriteter”Når staten diskriminere”, Amnesty International


Forskel på p starthjælp ogkontanthjælpTakster 2009. Beløb før skatEnlig udenbørnEnlig med 1barnPar udenbørnPar med 2børnKontanthjælp9. 505 kr.12..629 kr.19.010 kr.25..258 kr.Starthjælp6.124 kr.7.656 kr.10.158 kr.12.698 kr.


IndfødsretdsretNye skærpede krav vedpolitisk aftale 2008DanskkravetSelvforsørgelseskravetIndfødsretsprøven


Konventioner og statsborgerskabDen Europæiske Konvention om Statsborgerret,artikel 6, stk. 3:der forpligter staten til at gøre det muligt forudlændinge med varigt ophold i staten at blivenaturaliseredeFlygtningekonventionen, artikel 34:“De kontraherende stater skal så vidt muligt letteflygtningenes optagelse i samfundet ognaturalisation. De skal navnlig på enhver mådebestræbe sig for at fremskynde behandlingen afnaturalisationssager og nedsætte afgifterne for ogomkostningerne ved denne behandling til detmindst mulige.”


Hvad betyder dansk statsborgerskab?•Stemmeret og valgbarhed•Adgang til allestillinger/erhverv•Dansk pas•”Diplomatisk” hjælp underophold i udlandet


Hvad betyder dansk statsborgerskab?•Oplevelse af tilhørsforhold –inklusion og ligeværd•Tryghed – sikkerhed for en fremtidi Danmark•Motivation for aktiv deltagelse isamfundslivet•Mulighed for at deltage i dendemokratiske proces•Større mulighed for at se familie iudlandet


Betingelser for indfødsretdsret•Permanent opholdstilladelse•Opholdstid:• flygtninge 8 år• andre udlændinge 9 år• ægteskab med dansker 7 år• unge indrejst før 15 år kan få ved 18 år•Ikke kriminalitet•Ikke forfalden gæld til det offentlige•Løfte om troskab og loyalitet•Afkald på tidligere statsborgerskab


Krav om selvforsørgelsergelseMan må ikke have modtagetøkonomisk hjælp efteraktivloven ellerintegrationsloven de seneste4½ ud af 5 år. Og ikke detseneste år inden meddelelsenaf indfødsret.


Indfødsretsprdsretsprøven•32 rigtige ud af 40 svar•Kun illustrative spørgsmåloffentlige på forhånd•Fra 60 til 45 minuttersprøvetid


DanskkravetBestået DP 3 med karakteren7 (gammel skala) eller 4 (nyskala)Man bestemmer ikke selvindplaceringen pådanskuddannelsenHar kun ret til gratisundervisning i 3 år


Så mange går g r på p Danskuddannelse 3Alle udlændinge: 46%Flygtninge: ca. 20-25%Kvoteflygtninge: 14%Kvoteflygt. fra Burma: 6%Dansk Flygtningehjælp, Artikel 1a, 02/2008


Regler for dispensationNote i cirkulæreskrivelsen (nr. 9 af 12.01.06)Integrationsministeriet forudsættes herefter atforelægge spørgsmålet om dispensation forkravet om danskkundskaber mv. forindfødsretsudvalget, hvor ansøgeren eksempelvislider af svære fysiske handicaps (f.eks.Mongolisme), er hjerneskadet, blind eller døv,eller har svære psykiske lidelser som (paranoid)skizofreni, en psykose eller en svær depression.Integrationsministeriet forudsætter endvidereat meddele afslag til ansøgere, som lider afPTSD – også selvom tilstanden er kronisk ogdette er dokumenteret ved en erklæring fra enperson med lægefaglig baggrund.


Indfødsret dsret og integrationFolketinget understreger betydningen af,at muligheden for opnåelse af danskstatsborgerskab skal betragtes som etafgørende positivt element iintegrationsprocessen for herboendeudlændinge.V 36 vedtaget i Folketinget den 15. januar 1998med 96 stemmer mod 7Eva Ersbøll, institut for menneskerettigheder 1998: 210


Indfødsret dsret og integrationErhvervelse af indfødsret er efterregeringens opfattelse ikke et led iudlændinges integration.Erhvervelse af indfødsret forudsætter, atansøgeren allerede er integreret i detdanske samfund, herunder at ansøgerenkan tale, læse og forstå dansk, tager deli den demokratiske proces … og i dethele taget kan begå sig i det danskesamfund.Integrationsministeren i brev af 7. juni 2006 til IMR

More magazines by this user
Similar magazines