Aqualift F Compact

lauridsen.hi.dk

Aqualift F Compact

. Der tages forbehold for teknsike ændringerInstallation, drift og vedligeholdelsesvejledningKESSEL - Aqualift F Compact pumpeTil indbygning i gulvTil fækalieholdigt og ikke fækalieholdigt spildevandVare nr 154076016 (Mono), 154076116 (Duo)Produktfordele■ Til indbygning i gulv■ Sikret via kontrolboks medSDS funktion(selvdiagnose system)■ Sensor for registrering afvandstand■Tætningsflange for indbygningi beton■ Integreret afløbsfunktion■ Kan ombygges fra Mono til Duoanlæg■ Samlemuffe for enkelmontageBillede viser vare nr154076116Installation Ibrugtagning VejledningAnlægget er installeret af aut. kloakmester:Navn/Underskrift Dato/sted Stempel FirmaUdgivelsesdato06/2013


SikkerhedsinstruktionerDenne instruktionsbog indeholder vigtige sikkerhedsregler, der skal overholdes vedinstallation, drift, vedligeholdelse og reparationer. Sikkerhedsinstrukserne er mærket somfølger:Advarselsskilt i henhold til ISO 3864-B-3-1. Personfare.Advarselskilt i henhold til ISO 3864-B-3-6 Højspænding.VigtigtDette ord indikerer sikkerhedsinstrukser – ses der bort fra disse, kan detmedføre alvorlige konsekvenser for systemet og dets funktioner.Denne instruktionsbog skal altid være tilgængelig.Kære kunde,Tak fordi du valgte et KESSEL produkt.Hele dette system har været igennem en streng kvalitetskontrol, inden det blev sendt ud frafabrikken. Ved levering, skal du sørge for, at systemet er komplet leveret, og at ingen afkomponenterne mangler eller er beskadiget. I tilfælde af at der er opstået skader underfragten eller en komponent mangler, bedes du gå til Garantisektionen i denne manual.Denne installation, drift og vedligeholdelsesvejledning indeholder vigtige oplysninger, derskal følges under installation, drift, vedligehold og reparation af dette system. Før teknikereneller service personalet udfører ethvert arbejde på dette system, skal indholdet af dennemanual læses og følges.2


SikkerhedsinstruktionerGenerelle forholdsreglerUnder installation, drift og vedligeholdelse af dette produkt, gælder alle sikkerhedsmæssigeforanstaltninger, herunder de tilhørende DIN-og VDE normer og regler, samt eventuelle lokaleeller nationale el-sikkerhedsforanstaltninger!Kvalificering og uddannelseDe teknikere der idriftsætter, vedligeholder, inspicerer og installerer enheden skal besidde defornødne kvalifikationer for at udføre dette. Hos Lauridsen uddanner vi KESSEL serviceteknikere, der dermed opnår de nødvendige kompetencer.I tilfælde af en tekniker ikke har den nødvendige know-how, afholdes der en trænings- oginstruktionstime.En brugervejledning uddeles til service teknikerne, og det sikres at den er fuldt forstået.HøjspændingsfareDenne enhed er tilsluttet strøm, grundet de roterende og mekaniske dele. Ses der bort frasikkerhedsinstrukserne kan det resultere i skader på ejendele, personskade eller dødsfaldFør enhver form for arbejde påbegyndes på enheden, skal den frakobles strømforsyningen.VDE 0100 gælder for alt arbejde på den elektriske del af enheden.Enheden er forsynet med et jordforbundet kredsløb, der er designet så strømspændingen maxnår 30mA.Det er kun tilladt kvalificeret teknikere at udføre arbejde på det elektriske udstyr.VDE 0105 definerer, hvad der betragtes som en kvalificeret tekniker iht. reglerne.Det skal sikres, at alle elektriske komponenter er i perfekt stand. I tilfælde af beskadiget dele,skal systemet straks slukkes, og må under ingen omstændigheder idriftsættes. Elkabler skalmonteres, så de hverken kan bøjes eller sidde i spænd.Forbrændingsrisiko på hænder og fingreI drift kan der i pumpehuset udvikles en høj temperatur.Pumperne er forsynet med en udvendig kniv. Funktionelle krav omfatter ikke afskærmning.Derfor skal du ikke nærme dig zonen med roterende dele, men holde dig på en sikker afstand.Stik ikke hænderne ind i hverken skærehovedets område eller pumpens indsugningsområde.Arbejde med pumpen er kun tilladt, hvis elektriciteten er slået fra og roteringen af debevægelige dele er stoppet. Pumpen bør kun tages i brug i indendørs installeret forhold og ikkeudendørs. Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde, skal der passes på eventuelle skarpekanterFare for tung vægt / stabiltetLøft pumpen i håndtaget og sænk det langsomt ned i det klargjorte hul. Være forsigtig meddelene, ved løft og installering.


SikkerhedsinstruktionerSundhedsskadeligt / personlige værnemidlerSystemet leder sort spildevand, indeholdende stoffer, der kan være sundhedsskadelige.Undgå direkte kontakt med spildevandet og systemets forurenede dele. Beskyt øjne, mundog hænder. I alle tilfælde, ved direkte kontakt, vaskes straks omhyggeligt med vand og sæbeog evt. desinficeres. Desuden kan luften i installationshullet være sundhedsskadeligt.Start drift af pumpenFør idriftsættelse kontrolleres tilstanden på stedet.• Undgå at køre pumpen tør!Lad ikke maskinen køre i tør- eller slubre tilstand på noget tidspunkt, da kniven,rotorskiven og pumpen, selv ved den laveste vandstand skal ligge under vand.• Pumpen opbygger et udlednings overtryk.


IndholdsfortegnelseSikkerhedsinstruktioner Side 2-41. Generelt 1.1 Anvendelse Side 61.2 Systembeskrivelse Side 62. Installation 2.1 Installation i gulv Side 72.2 Dyb installation I gulv Side 72.3 Tilslutninger Side 82.3.1 Tilslutning sidetilløb Side 82.3.2 Tilslutning afløb Side 82.3.3 Tilslutning trykrør Side 82.3.4 Tilslutning kabelrør Side 92.3.5 Tilslutning udluftningrør Side 92.4 Montering af pumpe Side 102.5 Installation grundvandstryk Side 112.6 Installation med forhøjerstykke Side 122.7 Lydisolering Side 122.8 Indbygningsforslag Side 123. Idriftsættelse Side 124. Rengøring / vedligehold 4.1 Afmontering af pumpe Side 134.2 Vedligehold Side 134.3 Vedligehold af kontraklap Side 134.4 Installation af pumpe Side 134.5 Kontrol af tryksensor Side 134.6 Kontrol af optisk sonde Side 135. Tekniske data 5.1 Måltegninger Side 145.2 Ydelsesdiagram Side 155.3 Elektriske Parametre Side 156. Hjælp til fejlfinding Side 167. Reservedele Side 178. Garanti Side 189. EC-erklæring Side 1910. Idriftsættelses protokol til aut. kloakmester Side 2111. Overdragelsesprotokol til husejer / forening Side 23


1. Generelt1.1AnvendelseDette system er designet til at pumpefækalieholdigt og ikke fækalieholdigtspildevand. Det er vigtigt, at tilstrækkeligtmed vand altid kan skylles igennem – brugaf vandbesparende skyl (små skyl) påtoiletter anbefales ikke.VigtigtKESSEL Aqualift F Kompakt må ikkebruges i forbindelse med brændbare ellereksplosivevæsker. Systemet bør kun benyttes tiludledning af fækalieholdigt og ikkefækalieholdigt spildevand. Garantien afdette produkt omfatter ikke skader påsystemet, forårsaget af bandager,tamponer, vatpinde, barberblade,håndklæder, bomuld, hår, svampe,plastikposer, vasketøj, bleer eller andregenstande, der er suget ind i pumpen.Pumpning af opløsningsmidler og fortynderer heller ikke tilladt. Det anbefales, atadvarselsskiltet vist nedenfor, placeres pået synligt område for at undgå at upassendeting, smides i afløbssystemet. Væsker fraovne / varmeapparater skal neutralisereseller fortyndes med vand. Anlægget eralene egnet til pumpning af husspildevand.Alle andre flydende væsker så somopløsningsmidler må ikke pumpes viaanlægget. Det anbefales at opsætte detmedfølgende klistermærke (figur 1)et synligtsted for at undgå fejlanvendelse.Vædsker fra ovne / varmeapparater skalneutraliseres eller fortyndes med vand.1.2 SystembeskrivelseKESSEL Aqualift F Kompakt består afpumpebeholder med kontraklap og flanche tilslutning,et teleskopisk forhøjerstykke og et dæksel til valgfriflisebelægning af kunststof med afløbsfunktion. Tildybere installation kan anvendes yderligere etforhøjerstykke. Til installation på trykledning anbefalesa t i n s t a l l e r e e n k o n t r a k l a p .6


2. IndbygningVigtigtFigur 3Pumpen skal installeres i et tørt og frostfrit område.Udsæt ikke kabelenderne for vand underinstallationen. Alle elektriske stik skal beskyttes imodfugt. På steder hvor der er chance foroversvømmelse, skal strømstikket tilsluttes et sted,hvor det ikke er i fare for at blive vådt.Forud for installationen af KESSEL Aqualift ® FKomfort, skal det kontrolleres at alle delene ermodtaget.2.1 Installation i gulvPumpehuset skal monteres vandret.Indsæt den medfølgende pakning i den passenderille. Smør pakningen og monter nu topstykket. Detjusterbare topstykke giver dig muligheden for altid atkunne justere Aqualift F Komfort, også i en alleredeeksisterende installationsdybde. Hvis der er fald pågulvet, kan dækslet/risten vippes med op til 5 °.Justering af dækslet, gør det muligt at tilpasseflisemønstret. (figur 2).BEMÆRK: Efter den endelige justering, skal alleudskæringer/boringer foretages i topstykket (figur3).2.2 Dybinstallation i gulv(med forhøjerstykke vare nr. 100301183)Afhængig af installationsdybde, kan der anvendes éneller to mellemstykker som monteres mellem top oggrundskål. Pakningerne skal smøres godt. Detindvendige afløbsrør tilpasses til den passendelængde. For adgang til systemet anbefales ikke enindbygningsdybde som overstiger 80 cm. For dybereindbygning anbefales indbygning i KESSELbrøndssystem.Ved anvendelse af dæksel med valgfri overflade erdet muligt at lægge enten fliser eller natursten idækslet. For at sikre en grundig vedhæftninganbefaler vi at følger gældende instruktioner forlægning af fliser og / eller natursten.Før indbygning i beton:- Kontroller pakningen sidder som den skal- Kontroller tæthed på rørtilslutning- Juster forhøjerstykkeFigur 27


2-.Indbygningspachtelung auf die erforderliche Höhe dur -chgeführt werden kann.Verlegen der Fliesen z.B. mit PCI-Silcoferm S(selbsthaftendes Silikon). Damit kann gerade fürdickere Fliesen ein dünnes Kleberbett realisiertwerden.Verlegen von Naturstein:(Marmor, Granit, Agglomarmor)Grundierung der Abdeckplatte mit PCI-Flächengrund303, Verlegung der Natursteinplatten mitPCI-Carrament oder Carraferm. Verlegung derNatursteinplatten z.B. mit PCI-Carraferm (speziel-).xAB2.3Tilslutninger2.3.1 Tilslutning sidetilløbStandard skal anvendes et rør på Ø110mm.Tilslutningsrøret skal monteres med etfald på min. 2 promilleVIGTIGTAnbor ikke i selve pumpehuset. Forket boring kanmedføre skader på pmpehusets indmad ogforårsage utætheder. (Figur 4)2.3.2 Tilslutning afløbAfløbsrør kan først monteres efter pumpen erinstalleret (se 2.4). Forbindelsen mellem afløbsrørog pumpehus udføres med det medfølgendeafløbsrør. Tilslut røret i det angivne hul ogfastspænd det med den røde låseklemme.Anvendes et vandtæt dæksel – uden rist – skaldette hul afproppes med den medfølgendeprop.Alt efter indbygningsdybde skal røretafkortes i den rigtige længde. (Figur 4). Ellerforlænges med et Ø75mm rørFigur 4x < 115 mm ➞ Afkort tilslutningsrør til denønskede længde.x > 120 mm ➞ vForlæng tilslutningsrør til denønskede længde med Ø75mm rør.A) Forkort med max 15mmB) Forkort med max 100mm2.3.3 TilslutningtrykrørTrykrørstilslutning: 1 1 /2“ udv. gevindTilslutningssæt (Vare nr. 1 0 0 3 0 1 1 5 1 )indeholder 5 m t r ykslange Ø 40mm og enadapter. Alternativt kan anvendes et trykrørØ40mm Trykledningen føres over terræn viaen vandlås og kan forlænges umiddelbartefter vandlåsen og tilsluttes et udlutfningsrørpå min. Ø75mm. Rørtilslutninger som ikke erberegnet til tryk må ikke anvendes.Hvis trykrøret installeres i gulv skal denne føresgennem gulvet med egnet gennemføring.8


UdluftningGenereltFigur 5 Figur 62.3.4 Tilslutning kabelrørFor at beskytte kablerne fra pumpen og en evt.trykcensor, installeres et kabelrør (Figur 4).Kabelrøret monteres i den præfabrikeretgennemføringsstuds, der sidder på pumpehuset. Forat undgå kondens vand i kabelrøret, må den ikkelaves lufttæt.VigtigtUdluftningsrøret skal monteres støt stigende forat undgå kondens og dermed funktionsfejl påanlægget. For at lette installation anbefalerKESSEL at anvende 2 x 45° bøjninger2.3.5 Tilslutning udluftningsrørDer skal installeres et separatudluftningsrør.Til dette pumpesystem skal et udluftningsrørpå min. Ø75mm installeres. For at undgålugt, skal udluftningen føres over tag.Udluftningsrøret monteres på siden afpumpehuset, i det allerede for borede hul -hullet er tætnet med en prop, der skalafmonteres før udluftningen installeres (sefigur 6).Der kan anvendes en overgang Ø75/110mm.9


2. Installation2.4 Montering af pumpeFor at beskytte mod transportskader er alleelektriske komponenter pakket separat.Monter pumpen i pumpehuset med de 3låseklemmer. Den drejelige tilslutning fastlåsesog fixeres med håndtaget. (Figur 7)Alle kabler laves i længder af 1m, såledespumpen kan tages op af pumpehuset ogsættes på gulvet, når pumpen skal eftersesog vedligeholdes.VigtigtKontroller efter indbygning om pumpen erordentligt fastgjort.Den gennemsigtige slange som allerede er monteretpå tryksensor trækkes gennem kablerøret. Vær obspå denne installeres støt stigende og uden knækpå slangen. Dernæst monteres den optiskesonde (Alarm) Før dette skal den lilla propfjernes. Efter tilslutning af kabel og trykslangepå kontrolboks, samt tilslutning til elektricitet eranlægget klar til brug.VigtigtFor tilslutning af kabler skal anvisninger følges iinstallationsvejledning for denne.ModflangeTætningssæt(83023)Tætningsflange12Figur 7 Figur 8Trykflange10


2. Installation2.5 Installation grundvandstryk(Tætningssæt vare nr100300109)Ved anvendelse ved højt grundvandstryk udgørflangen den nødvendige tætning. (se figur9,10).Til dette anvendes et tætningsbånd mellemanlæggets flange og KESSEL modflange.Modflange og skruer bestilles som ekstrareservedele. (Figur. 8).2.5.1 Installation fækalieholdigtspildevandHer kan det medfølgende tætningsbåndanvendes direkte mellem flange og modflange.2.5.2 Installation ikkefækalieholdigt spildevandI dette tilfælde anvendes silikone til tætning afskruehuller mellem flange og modflange.Før montage af modflange skal tilslutningenafmonteres. Efter montage monterestilslutningen igen. Spænd spændebåndet påtilslutningen med ca. 10Nm.Såfremt det er nødvendigt at bore gennembetonvæg for tilslutning af rør, kabler oa. skaldisse gennemføringer udføres således de ervandtætte.OversigtEksempel fækalieholdigt spildevandEksempel ikke fækalieholdigtspildevand➍➊➎➐Figur 9➀ KESSEL-pumpestationAqualift FCompact➁ Tætningssæt Art.-Nr.100300109➂ ForhøjerstykkeArt. Nr. 100301183➃ ForhøjerstykkeArt. Nr. 154143818➄ Trykledning➅ TilslutningUdluftningsrør➆ Gulvmembran➇ Rørgennemføringtil Beton➎➍ ➌➋➑➏➊Figur 1011


2. Installation / 3. Drift2.6 Instaaltion med forhøjerstykkeMed forhøjerstykke er flangehøjdenjusterbar. Forhøjerstykket kan afkortes iden ønskede længde. Vær obs på min.indstiksdybde ( se figur 3). Vær ligeså obspå max. indbygningsdybde som beskrevetunder afsnit 2.2.2.7 LydisoleringFor forbedret lydisolering anbefales det atanvende speciel lydisolering for beton. Kontaktvenligst leverandøren for forespørgsel.2.8 Indbygning3. DriftVigtigtIdriftsættelse må alene foretages af aut.kloakmester.Før ibrugtagning:- Kloakrør spules / renses- Samlebeholder spules / renses- Alle samlinger tæthedsprøves- Læs installationsvejledning forkontrolboks- Fyld beholderen med vand og kontrollertryksensor.- Vær obs på kapitel 4 i denne vejledning.Efter tilslutning af kontrolboks er anlægget klar tilbrug.➍➎➋ ➏➊➀ KESSEL Pumpestation Aqualift F Compact Vare nr 154076016➁ Tætningssæt til Beton Vare nr 100300109➂ Trykledningssæt fleksibel trykslange Vare nr 100301151➃ Udluftning over tag➄ Trykrør forlænget umiddelbart efter vandlås med min. Ø700mm➅ Forhøjerstykke med flange Vare nr 100301183➌Figur 1112


4. Resning og vedligeholdVigtigtFør ethvert arbejde med pumpen fjernesstrømmen fra anlægget!Vær obs på sikkerhedsforanstaltninger i henhold til kapitel1. Før hvert eftersyn skal pumpesump tømmes for vand for atundgå udledning af spildevand.4.1 Afmontering pumpeVed at løsne håndtaget og de tre snapklemmer kanpumpen hurtigt og uden brug af værktøj fjernes.Kontraklappen i trykstudsen i beholderen forhindrer,at det spildevand som stadig findes i rørledningenløber tilbage i pumpesumpen. (Figur 7).4.2 VedligeholdDet anbefales at pumpen løftes op og rengøres,forud for enhver form for arbejde på pumpen.Vedligeholdelsesarbejdet bør kun udføres af enautoriseret og kvalificeret tekniker. Reparationer skaludelukkende udføres af producenten.Generel vedligeholdI henhold til DIN 12056, skal vedligeholdelseudføres af et specialiseret firma i følgendetidsintervaller. Hver 3. måned for installationer ierhvervsdrivende virksomheder. Hver 6. måned forinstallationer i en-familie- og flerfamiliehuse. Envisuel gennemgang af systemet skal udføres.Systemet skal tjekkes for urenheder og slitage. Forde følgende dele skal der laves en visuelgennemgang, og hvis nødvendigt rengøres forurenheder.- Kniven- Udluftningen- Trykrøret- Tryksensoren- Pumpesumpen4.3 Vedligehold af kontraklapAfmonter pumpen. Tøm trykledning for vand vedat åbne lidt for kontraklappen, således vandetløber tilbage i pumpesumpen. Ved at løsnespændebåndet kan kontraklappen fjernes ogrengøres.På denne måde er det nu muligt uhindret atrengøre trykledningen.4.4 Installation pumpeRengør samtlige tætningsflader før montage. Installerpumpen igen som beskrevet i kap. 2.4.4.5 Afprøvning tryksensorLøsn luftslangen fra forskruningen. Tjek at kabelrørettillader en uhindret adgang til kontrolboxen (hvisnødvendigt fjernes der kondens). Træk nutryksensoren op af pumpesumpen.Kontroller trykcensoren:Røret sænkes i en spand med vand.Hvis trykcensoren aktiverer pumpen, er denfunktionsdygtig. Hvis den IKKE gør det, skal KESSELServicetekniker kontaktes.VigtigtInden trykcensoren genplaceres, skalpumpesumpen pumpes tør for vand, ellers vilpumpens ’tænd - sluk indstilling’ ændres.4.6 Kontrol af optisk sondeLøsn skruerne og afmonter sonden. Dyp sonden i vand. Hvispumpen starter og afgiver såvel optisk som akustisk alarm ersonden funktionsdygtig. Sonden monteres igen, stramskruerne. Ved fejl henvises til installationsvejledning forkontrolboks.13


70-180 mm5. Tekniske data5.1 Måltegninger:Figur 12Pumpestation Aqualift F Compact til gulv Mono og Duo med aftagelig pumpe medSDS-Kontrolboks (Selvdiagnosesystem).Vare nr 154076016 (Mono)Vare nr 154076116 (Duo)14


5. Tekniske data5.2 Ydelsesdiagram[m]9876543212 4 6 8 10 [Qm 3 /h]Figur 13Værdier for KTP 1000 med s k æ r e h j u l (til pumpestation Aqualift F, Aqualift F Compact, Ecolift)Max. Ydelse Q (m 3 /h) 1,0Max. Ydelse Q (l/sec.) 0,3 2,00,6 3,00,8 4,01,1 5,01,4 6,01,7 7,01,9 8,02,2 9,02,5 10,02,8 10,93,0Ydehøjde H (mWS) 9,5 8,9 8,3 7,6 6,9 6,1 5,2 4,2 3,2 2,1 1,05.3 Elektriske ParametreStrømtype Spænding Strøm Motorydelse P1/P2 Omd. tal Motorbeskyt DriftVekslestrøm 230V 4,9A 1000 W / 620 W 2800 min -1 ThermiskMax. rumtemperatur 0 ....50° CMax. temperatur på spildevandet korttid til 40° CStøjniveau: < 70 dbI MotorS3-30%15


6. Hjælp til fejlfindingStörungenFejl Mulig årsag LøsningPumpe kører ikke- ingen strøm- ledning beskadiget- trykstyring defekt- Udluftningsrør stoppet- Tjek strømforsyning. Tjeksikringsskab- Reparation kun via KESSELServicetekniker- Kontroller tryksensor(se afsnit4.5) eller reparation viaKESSEL Servicetekniker- Rengør udluftningstuds på pumpenPumpehjul er blokeretUrenheder, stoffer og andregrove materialer har samlet sigmellem pumpehjulet ogindsugningsflangenRens pumpenNedsat udledningshastighed- Slidt indsugningsflange- Slidt kniv / løbehjul- Udluftningsrøret er tilstoppet.- Trykledning tilstoppet- Indsugningsslange tilstoppet- Rengøring af pumpe Skiftindsugningsflange- Skift delene- Rens udluftningsrøret- Rens trykledning- Rens indsugningsslangePumpen kører uden at spildevandetledes gennem systemet.- Kontraklap defekt eller utæt- Tryksensor er tilstoppet- Skift kontraklap- Rengør tryksensor. Kontrollertætheden på systemets dele.16


7.Tilbehør / reservedele12322452167521 89101120a20b1918517161514131222Figur 14Pos. BetegnelseVare nr Pos. BetegnelseVare nr1 Vandlås I plast 47200 13 Sikkerhedsanordning for pumpe (1 St.) 298-0342 Dæksel med afløb til flisegulv 83055 14 Tætning for pumpeflange 2873715 Optisk sonde med 3 Adaptere 808883 Tætningsring til dæksel 173-145 16 Ombytningspumpe KTP 1000 287394 Afløbsstuds, gumminippel og tætning Ø75 298-100 17 Afdækning for pumpe 287325 Lukkehåndtagl 157-004 18 Koblingsstykke Pumpe 298-0106 Grå topstykke af plast 83061 19 Batteri 197-0817 Profilllæbetætning 850113 19a Ko ntrolboks8 Luftrør for pneumatik 28744 19b Mono (Enkelt pumpe anlæg 287309 Tilslutning for luftrør 28734 20 Duo (Dobbelt pumpe anlæg) 2874510 Tætningsring og tætningsprop 298-101 21 Tætningssæt Mono 2873711 Tilslutningsstuds optisk sonde 28736 22 Tætningssæt Duo 2873812 Pumpeplade 415-20217


8. Garanti1. I det tilfælde, at et KESSEL produkt erdefekt, har KESSEL muligheden for atreparereeller udskifte produktet. Hvis produktetforbliver defekt efter det andet forsøg på atreparere eller udskifte produktet, eller hvisdet er økonomisk umuligt at reparere, ellerudskifte produktet, har kundenret til at annullere ordren / kontrakten ellernedsætte betalingen i overensstemmelsehermed. KESSEL skal straks meddelesskriftligt om, fejl i et produkt. I tilfælde af, atfejlen ikke er synlig eller svær at opdage,skal KESSEL straks underrettes i en skriftligmeddelelse om manglen, så snart detopdages.Hvis produktet er repareret eller udskiftet,skal det nyligt reparerede eller udskiftedeprodukt have en ny garanti identisk medden, som det oprindelige (defekte)produkt blev tildelt. Betegnelsen, defekteprodukt, refererer kun til produkteteller den del af produktet, der har behov forreparation eller udskiftningog ikke nødvendigvis til hele produktet ellerenhed. KESSEL produkter dækker engaranti på en periode af 24 måneder. Dennegaranti begynder den dag, hvor produktet ersendt af sted til kunden. Garantien gælderkun ny producerede produkter. Yderligereoplysninger kan findes i afsnit 377 i HGB.Ud over standardgarantien, tilbyderKESSEL en ekstra 20 års garanti påpolymer tankene i klasse I / II olie- ogbenzinudskillere,fedtudskillere,inspektionskamre, spildevandsrensningssystemerog regnvandsmagasiner. Denneyderligere garanti omhandler at produktet ertæt overfor vand, brugbar og ingen unødigstøj.Et krav for denne ekstra garanti kræver, atproduktet er korrekt installeret18og drives i overensstemmelse med dengældende installations- og brugsanvisning,samtde tilsvarende normer og regler.2. Slitage på et produkt, vil ikke blivebetragtet som en fejl. Problemer medprodukter som følge af forkert installation,håndtering eller vedligeholdelse vil hellerikke blive betragtet som en fejl.Bemærk:Kun fabrikanten eller et specialiseret firma,må løsne skruer og andre forsegledekomponenter. Ellers kan garantien bortfalde.Stand 01. 06. 2010


9. Konformitetserklæring(( KESSELEU-KONFORMITATSERKLARUNGEC declaration of conformity/ Declaration CE de conformitaNach der Maschinenrichtllnie 2006/42/EG, der Niederspannungsr chtlinie2006/95/EG, Rlchtlinle der elektromagnetischen Vertraglichkeit 20041108/EG.According to the Machine Guidelines 20061421EG,the Low Voltage Guidelines 2006195/EG,Electromagnetism Guideilnes 200411081EG.Seton les directives mecaniques 20061421EG, les directives de basse tension2006195/EG, les directives pour Ia compalibilite electromagnellque 2004/1081EG.erklaren wir, I we declare, I nous declarons,dass das Produktllhat the product/ que le produitKESSELAGBahnhofstraBe 310·85101LentingKESSEL- Hebeanlage Aqua/fft F Compact Unterflurfiir f kallenhalKESSEL Lifting Station Aqualift F Compactfor underground installation for wastewater with or without sewagePosta de relevage Aqua/itt F Compact KESSELpour installation dans Ia dalle de beton pour eaux usees et eaux vannesden folgenden Normen entspricht:/ ls In agreement with/ est en accord avec:EN 61000-6-1EN 61000-6·3Zur Kennzelchnung der Obereinstimmung der Produkte ist auf dem Typenschild das Zeichen derRlchtllnie 93/68/EWG angebrachtl The 93168/EEC code mark should be located on the ID plate onthe product.! Le marquage at rindentificatlon du produit figurent sur Ia plaquette d'identificationselon les directives 93/68 EWG.Lentlng, den 08.02.2012Leiter Innovationsement I DokumentatlonsverantwortlicherInnovation Management Manager I Responsbi le for DocumenlaflonResponsable du management pou r innovation et de 11documenal lionE. ThiemtVorstandManaging BoardCOnseil d'admi1islratlo19


Noter20


10. Idriftsættelsesprotokol til installatørTypeDatoProjektAdresse / TelefonBygherreAdresse / TelefonIngeniørAdresse / TelefonAutoriseret kloakmesterAdresse / TelefonKESSEL-Servicetek. nr.BrugerAdresse / TelefonDen præcise dato for igangsætning af systemet er gennemført.Sted, datoUnderskriftmodtagerUnderskriftinstallatørUnderskrift virksomhed21


Noter22


11. Overdragelsescertifikat❏❏❏Systemets operatør og de ansvarlige var til stede under igangsætning afdette system.Den ansvarlige er orienteret om vedligeholdelsespligten i henhold tilvedlagte installationsvejledning.Igangsætning og orientering om systemet er ikke gennemførtPersonen som er ansvarlig for driften af anlægget er tildelt følgende komponenter:Igangsætning og orientering er foretaget af følgende virksomhed: (Firma, Adresse, og Tel.):Den præcise dato for igangsætning af systemet er gennemført.Sted, datoUnderskriftmodtagerUnderskriftinstallatørUnderskrift virksomhed23


❑ Højvandssikring❑ Pumpeanlæg❑ Gulvafløb❑ Mini renseanlæg❑ Rensebrønde❑ Regnvandsopsamling❑ Udskillere-Fedtudskiller-Olie-/ Benzin-/Koalesenzudskiller-Gibsudskiller

More magazines by this user
Similar magazines