AMERICAN EXPRESS® BUSINESS GOLD ... - Danske Bank

danskebank.dk

AMERICAN EXPRESS® BUSINESS GOLD ... - Danske Bank

AMERICAN EXPRESS® BUSINESS GOLDFORSIKRINGSBETINGELSERDanske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnSektion AFællesbetingelser1.0 ForsikringsgiverForsikringsgiver erAIG Europe S.A. (American International Group)Kalvebod Brygge 45DK 1560 København VTelefon (+45) 70 26 76 762.0 Anmeldelse af skadeEnhver skade anmeldes straks tilSOS International A/SNitivej 6DK 2000 FrederiksbergTelefon (45) 70 10 50 50Telefax (45) 70 10 50 56Ved anmeldelse af skade bedes du opgive følgende:- fulde navn, kortnummer og udløbsdato på dit AmericanExpress® Gold Business Card.- sted og telefonnummer, hvor du kan træffes.- en kort beskrivelse af det pågældende problem ogarten af den ønskede hjælp.Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter, der eraf betydning for bedømmelsen af ulykkestilfældet,indsendes til SOS. SOS kan forlange, at skadelidtefremstilles til undersøgelse hos speciallæge. SOSbetaler de hertil forlangte attester.Ved anmeldelse af flyforsinkelse skal sikrede ud overanmeldelsen uden ophold fremsende flybillet, oplysningom flynummer, afgangssted og destination, flyselskabetsrapport om forsinkelse samt kvitteringer i originalVed anmeldelse af bagageforsinkelse skal sikrede udover anmeldelsen uden ophold fremsende flybillet,flyselskabets rapport om forsinkelsen og tidspunktetfor bagagens udlevering til sikrede og kvitteringer ioriginal for afholdte udgifter.2.1 Forsikringens varighed og ophørForsikringen dækker, så længe sikrede er indehaver afet gyldigt dansk American Express® Gold BusinessCard.2.2 UdbetalingUdbetaling af erstatning sker til den sikredes konto,som påføres skadeanmeldelsen.I tilfælde af død sker udbetalingen til begunstigede.Begunstigede er, hvis intet andet er meddelt SOS/AIGskriftligt, nærmeste pårørende. Ved nærmeste pårørendeforstås sikredes ægtefælle, eller hvis sikredeikke er gift, fast samlever, med hvem sikrede har haftfælles bopæl i mindst 6 måneder.Er sikrede ugift og uden fast samlever, anses sikredesarvinger i henhold til arveloven for begunstigede. Begunstigelseaf ægtefælle bortfalder ved separation,medmindre andet er meddelt AIG skriftligt.3.0 Generelle undtagelserForsikringen dækker ikke3.1 ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsningaf latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opståeteller forværret ved et ulykkestilfælde.3.2 følger af en graviditet inden for 1 måned før forventetfødsel.3.3 forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstandeller tilregnelighed er fremkaldt af sikrede med forsæt,grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse ellerunder påvirkning af narkotika eller andre lignendegiftstoffer samt ved misbrug af medicin.3.4 deltagelse i kriminelle handlinger.3.5 deltagelse i slagsmål undtagen i tilfælde af selvforsvar.3.6 deltagelse i professionel sport., dog dækkes transporttil og fra destinationerne samt under opholdet i sinegenskab af privatperson. Professionel sport defineressom sport, hvor udøveren modtager andet vederlagend ren udgiftsrefusion og som følgelig skal opgivessom indkomst.3.7 deltagelse i motorløb af enhver art.3.8 følger af ulykkestilfælde, der rammer sikrede somfører eller passager under kørsel på motorcykel ellerscooter.3.9 forsikringsbegivenheder, der rammer sikrede sombesætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer.3.10 forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentligtransportørs konkurs.3.11 forsikringsbegivenheder, der skyldes civile uroligheder,lockout og/eller blokader. Desuden er strejkeeller trussel om strejke offentliggjort tidligere end 24timer før planlagt afgang ekskluderet.3.12 forsikringsbegivenheder, der skyldes nye love,regulativer eller retningslinjer udstedt af regering elleroffentlig myndighed.3.13 forsikringsbegivenheder indtruffet under ekspeditionerog opdagelsesrejser.3.14 konfiskation eller beslaglæggelse af bagage aftoldvæsenet eller anden myndighed.3.15 rejser foretaget inden for bopælslandets grænser.3.16 rejser foretaget, mens sikrede ikke opfylder betingelsernei Sektion B, §1 og Sektion C, §1.Side 1 af 7Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 33 44 28 85


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København4.0 Krigs- og atomskaderUndtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenhedersom følge af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme,oprør eller borgerlige uroligheder.Ligeledes vil skader, der skyldes bevidst militær nedkæmpningaf førnævnte situationer, ikke være dækket.Forsikringen dækker, hvis sådanne forhold som nævntovenfor indtræffer i det land, hvori sikrede opholder sigpå rejse uden for bopælslandet i indtil 1 måned frakonfliktens udbrud.Erstatningspligten er dog betinget af,- at der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktetbefinder sig i en af de ovennævnte situationer.- at sikrede ikke selv deltager i handlingerne.- at konflikten ikke omfatter udledning af biologiske ogkemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosioneller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelsemed militære aktioner, eller som opstår under densikredes tjeneste ved atomanlæg.Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at en regeringsom følge af ovenstående vælger helt eller delvis atindstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik,er ikke dækket.5.0 Maksimal erstatning pr. sikredeBesiddelse af to eller flere American Express kort kanaldrig forpligte AIG til at udbetale erstatning mere endén gang for samme skade. Ligeledes kan besiddelse afandre guldkort udstedt af Danske Bank koncernenaldrig forpligte AIG til at udbetale erstatning mere endén gang for samme skade.6.0 Dobbelt forsikringSåfremt dobbelt forsikring foreligger, dækker AIG kun idet omfang, sikrede ikke opnår dækning fra anden side.Ved rejseulykke (Sektion B, §4) dækker forsikringenfuldt ud, uanset om sikrede opnår dækning andetsteds jf. dog ovenstående.7.0 ForsikringsaftalelovenForsikringerne er underlagt dansk ret. Lov om Forsikringsaftalergælder i det omfang, denne ikke er fravegeti betingelserne.8.0 Ankenævn for forsikringAIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, AnkerHeegaards Gade 2, DK 1572 København V.Sektion BRejseulykke, Sygdom- og Forsinkelsesdækninger1.0 Hvem dækker forsikringen1.1 Indehaver af et gyldigt dansk American Express®Gold Business Card udstedt af Danske Bank A/S samtdennes medrejsende ægtefælle/samlever.Kortmedlemmets og ægtefælle/samlevers børn dækkesefter følgende regler, når disse foretager rejsensammen med kortmedlemmet:1.1.1 kortmedlemmets børn under 18 år dækkes.1.1.2 kortmedlemmets børn mellem 18 og 22 år (beggeår inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradressesom kortmedlemmet.1.1.3 kortmedlemmets ægtefælle/samlevers børn optil og med 22 år dækkes, når børnene har sammefolkeregisteradresse som kortmedlemmet.1.2 Forsikringen dækker også indehavere af AmericanExpress® Gold Business Card med bopæl i udlandet.1.3 Ved samlever forstås en person, der lever sammenmed kortmedlemmet under ægteskabslignende forhold,og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenhedenhar haft samme folkeregisteradresse somkortmedlemmet.Ved separation bortfalder forsikringsdækningen afægtefælle og ægtefælles særbørn.2.0 Hvor og hvornår dækker forsikringen2.1 Forsikringen dækker rejser uden for bopælslandetuanset destination på en varighed af indtil 60 på hinandensammenhængende dage. Ved rejser af en varighedpå mere end 60 dage, dækkes kun de første 60 dage afrejsen.2.2 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, sikredeforlader sin bopæl/arbejdsplads(det, der sker sidst) for at påbegynde rejsen og ophørerved hjemkomst til bopælen/arbejdspladsen (det, dersker først).2.3 Ved forretnings- og privatrejser dækker forsikringenskader, som den sikrede pådrager sig under helerejsen.2.4 Forsikringen dækker 24 timer i døgnet.3.0 Hvad dækker forsikringen3.1 Forsikringen dækker3.1.1 Rejseulykke (4.0)3.1.2 Sygdom (5.0)3.1.3 Flyforsinkelse og forbindelse (6.0)3.1.4 Bagageforsinkelse (7.0)3.1.5 Ansvar (8.0)3.1.6 Overfald (9.0)3.1.7 Retshjælp (10.0)3.1.8 Tilvalgsdækninger (11.0)4.0 Rejseulykke4.1 Dækning4.1.1 Forsikringen dækker ved død eller medicinskinvaliditet som følge af ulykkestilfælde, hvorved forståsen tilfældig af den sikredes vilje uafhængig pludseligudefra kommende indvirkning på legemet med påviseligbeskadigelse af dette til følge.4.2 Erstatning4.2.1 Ret til dødsfaldserstatning foreligger, når etulykkestilfælde har medført døden inden 1 år fra skadedatoen.Ved død udbetales DKK 1.000.000. Er der ianledning af samme ulykkestilfælde udbetalt invaliditetserstatning,fratrækkes dette beløb dødsfaldsudbetalingen.Side 2 af 7Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 33 44 28 85


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København4.2.2 Når et ulykkestilfælde har medført en varig medicinskinvaliditet på mindst 5%, og tilstanden er stationær,udbetales invaliditetserstatning.Erstatningen udbetales senest 3 år fra skadedatoen. Ertilstanden på dette tidspunkt ikke stationær, fastsætteserstatningen på grundlag af tilstanden på dettetidspunkt.4.2.3 Forsikringssummen udgør DKK 1.000.000.Erstatningen udbetales med en del af forsikringssummen,svarende til invaliditetsgraden.Invaliditetsgraden fastsættes efter den tilskadekomnesmedicinske invaliditet. Grundlaget for fastsættelsensker ud fraArbejdsskadestyrelsens mén-tabel. Den medicinskeinvaliditet fastsættes uden hensyntagen til sikredeserhverv. Tab af erhvervsevne dækkes ikke.4.2.4 Invaliditetsgraden kan ikke overstige 100 pct.4.2.5 En invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet,berettiger ikke til erstatning. Invaliditetsgraden vilderfor blive fastsat uden hensyntagen til sådan beståendeinvaliditet.4.3 UndtagelserUndtaget fra ulykkesforsikringen er4.3.1 ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsningaf latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen eropstået eller forværret ved et ulykkestilfælde.4.3.2 forværring af følgerne af ulykkestilfælde, derskyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødendesygdom.4.3.3 følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjortaf et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde.4.3.4 skade, der er opstået gennem smitte af bakteriereller virus.4.4 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser.5.0 Sygdom5.1 DækningForsikringen dækker følgende nødvendige og rimeligeudgifter forårsaget af akut opstået sygdom, dødsfaldog/eller tilskadekomst under rejse:5.1.1 sygetransport/hjemtransport.Forsikringen dækker følgende rimelige og nødvendigeudgifter til hjemtransport i tilfælde af akut opståetsygdom, tilskadekomst eller ulykkestilfælde med legemsbeskadigelse:- ambulancefly som skønnes lægeligt nødvendigt, oghvor rutefly ikke kan anvendes. Transporten dækkes tilnærmeste egnede behandlingssted.- lægeordineret ruteflytransport til bopælslandet samttransport til hjemmet eller til et behandlingssted ibopælslandet i tilfælde, hvor transport er lægeligtforsvarlig.- hjemtransport med rutefly efter endt behandlingsåfremt oprindeligt udstedte billetter ikke længere kanbruges. Transporten gælder udelukkende den person,som har været syg. Såfremt den syge person ikke erfyldt 18 år, dækkes ligeledes transport for en af devoksne personer, der har været med på rejsen.- lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet.- i tilfælde af sikredes død på rejsen, lovbefalede foranstaltninger,f.eks. balsamering, udgifter til bedemand,transport af afdøde til en bedemand i bopælslandet,samt udgifter til transportkiste.5.1.2 behandling af autoriseret læge.5.1.3 lægeordineret ophold på hospital.5.1.4 lægeordineret medicin og lægeordineret behandling.5.1.5 nødbesøg fra udlandet.5.1.6 tandlægebehandling som følge af et ulykkestilfælde.5.1.7 akut opstået tandlidelse.5.2 Erstatning5.2.1 Der ydes erstatning med indtil DKK 1.000.000pr. sikrede pr. rejse for udgifter i forbindelse med hospitalsopholdsamt behandling og operationer, lægebehandlingog lægeordineret medicin.5.2.2 Forsikringen dækker rimelige udgifter med indtilDKK 1.000.000 til hjemtransport i tilfælde af akutopstået sygdom, tilskadekomst eller ulykkestilfældemed legemsbeskadigelse.5.2.3 Ved hospitalsindlæggelse i mindst 5 dage vil AIGbetale for besøg af en person efter sikredes eget valg, iform af returbillet på turistklasse samt hotelomkostningermed op til DKK 1.000 pr. dag i højst 10 dage.5.2.4 Behandling af en akut, på rejsen opstået, tandlidelsedækkes med op til DKK 10.000. Tandbehandlingenskal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandlingkan om nødvendigt foretages i bopælslandet.5.2.5 Erstatning ved tandbehandling som følge af ulykkestilfældeydes med indtil DKK 10.000 pr. sikrede pr.rejse.5.3 UndtagelserForsikringen dækker ikke udgifter5.3.1 ved behandling af sygdomme eller tilskadekomstopstået før rejsen, hvor behandlingen måtte påregnesat ske under rejsen.5.3.2 ved ambulancefly-transport i tilfælde, hvor andentransport kan finde sted på en lægelig forsvarlig måde,medmindre SOSs læge har godkendt ambulanceflytransporten.5.3.3 ved anden transport til og fra behandlingssted,medmindre transporten må sidestilles med en ambulance-transport.5.3.4 ved hjemtransport eller anden transport somfølge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomsteller som følge af sikredes frygt for smittefare.5.3.5 ved ikke lægeordineret medicin.5.3.6 ved sygdom, tilskadekomst eller dødsfald somfølge af selvmordsforsøg, beruselse, narkotika ellermisbrug af medicin.5.3.7 ved rekreations- og kurophold.5.3.8 ved følger af en graviditet inden for 1 måned førforventet fødsel.Side 3 af 7Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 33 44 28 85


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København5.3.9 ved behandling efter hjemkomst til bopælslandet.5.3.10 ved fortsat behandling eller ophold, såfremtsikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere,når SOSs læge og den behandlende læge harvurderet, at overflytning/hjemtransport er forsvarlig.5.3.11 ved behandling og ophold i udlandet, når SOSslæge har besluttet, og behandlende læge har godkendt,at behandling kan afvente ankomst til hjemlandet.5.3.12 der påløber som følge af, at sikrede ikke følgerde anvisninger, der er afgivet af behandlende lægeog/eller SOSs læge.5.3.13 ved tandbehandling, dersom sikrede ikke harfulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn ogbehandling.5.3.14 ved tandskade opstået ved tygning eller bidning(spisning).5.4 Kroniske lidelserKroniske lidelser eller lidelser, der har vist symptomereller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet, erkun dækket, såfremt lidelsen må karakteriseres somstabil. Herved forstås, at sikrede indenfor de sidste 2måneder før afrejsen ikke har5.4.1 været hospitalsindlagt.5.4.2 modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg).5.4.3 været underkastet ændringer i medicinering.Det er endvidere en forudsætning for at opretholdedækning, at der foretages lægelig vurdering umiddelbartfør afrejse, og at denne vurdering ikke indikererudsigt til forværring under rejsen.5.5 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser.6.0 Flyforsinkelse og -forbindelse6.1 DækningForsikringen yder erstatning i forbindelse med6.1.1 forsinkelse af reserveret fly i mere end 4 timer.6.1.2 indstillet fly.6.1.3 at sikrede ufrivilligt ikke kommer med reserveretfly på grund af overbooking eller for sent fremmødepga. dokumenteret forsinkelse af forbindende fly, ogintet alternativt fly kan tilbydes.6.2 ErstatningForsikringen yder erstatning for nødvendige og rimeligeudgifter til fortæring samt eventuelle overnatningermed op til DKK 6.000 pr. rejse pr. sikrede.6.2.1 Udgifterne skal være betalt, hvor forsinkelsen harfundet sted, og refunderes mod forevisning af kvitteringeri original.6.3 UndtagelserForsikringen dækker ikke, hvis flyet er forsinket i bopælslandet.Der dækkes ikke, såfremt alternativt fly kantilbydes med afgang senest 4 timer efter oprindeligtplanlagt afgangstidspunkt. Indkøb af tøj og toiletartiklerdækkes ikke.6.4 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser.7.0 Bagageforsinkelse7.1 DækningForsikringen yder erstatning i forbindelse med forsinkelseaf indchecket bagage, som den sikrede medbringerpå udlandsrejsen. Bagagen skal være forsinket imere end 4 timer fra ankomst til destinationen.7.2 ErstatningForsikringen yder erstatning for nødvendige og rimeligeudgifter til indkøb af nødvendigt tøj og toiletartikler forat kunne fortsætte rejsen. Erstatning kan ydes op tilDKK 6.000 pr. rejse pr. sikrede. Genstandene skalvære indkøbt på destinationen og refunderes modforevisning af kvitteringer i original.7.3 UndtagelserForsikringen dækker ikke, hvis bagagen er forsinket ibopælslandet ved hjemkomsten til slutdestinationen.Dette gælder, uanset om der har været tale om transportmed indenrigs- eller udenrigsfly. Indkøb, foretagetefter bagagen er udleveret, dækkes ikke.7.4 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser.8.0 Ansvarsforsikring8.1 DækningForsikringen dækker det erstatningskrav, den sikredesom privatperson pådrager sig på rejsen ved beskadigelseaf personer og ting i henhold til gældende lov i detland, skaden sker.8.2 ErstatningPersonskade DKK 5.000.000Tingsskade DKK 2.000.000De angivne beløb er det højeste, AIG kan udbetaleunder et forsikringsår inkl. renter og omkostninger.8.3 UndtagelserForsikringen dækker ikke ansvar8.3.1 som sikrede pådrager sig i forbindelse med udførelseaf sit erhverv.8.3.2 pådraget som følge af sikredes benyttelse afmotorkøretøj. For sådant erstatningsansvar bør sikredetegne motoransvarsforsikring og eventuelt kaskoforsikringfor motorkøretøj.8.3.3 for skade på ting, som sikrede ejer, har til låns,opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning ellerbehandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægtaf anden grund.8.3.4 for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj,camping- eller påhængsvogn, søfartøj eller luftfartøjeller skade forvoldt af hunde.8.4 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser.9.0 Overfaldsforsikring9.1 DækningForsikringen dækker ved vold eller mishandling af densikrede tilføjet forsætligt af tredje person.9.1.1 Overfaldet skal anmeldes til nærmeste politimyndighed,og sikrede skal godtgøre, at skadevolder erSide 4 af 7Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 33 44 28 85


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnukendt eller insolvent. Såfremt der rejses tiltale modskadevolder, indtræder AIG i sikredes ret imod skadevolder.9.1.2 AIG/SOS betaler og organiserer hjemsendelse tilbopælslandet i tilfælde af sikredes død.9.2 ErstatningForsikringen dækker med indtil DKK 250.000. Erstatningenudregnes efter det beløb, en ansvarlig skadevolderefter dansk retspraksis skulle betale i erstatningved en tilsvarende skade.9.3 UndtagelserForsikringen dækker ikke tab eller beskadigelse afrejsegods eller værdigenstande, herunder penge, ure,smykker. Desuden dækker forsikringen ikke skade, somtilføjes sikrede af en rejseledsager.9.4 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser.10.0 Retshjælp10.1 DækningForsikringen yder erstatning af sikredes udgift til juridiskforsvar, såfremt sikrede som privatperson uforvarendeog uden for aftaleforhold forvolder skade påtredjemand eller ufrivilligt overtræder lokal lov elleroffentlige bestemmelser og derved pådrager sig etcivilretsligt erstatningsansvar.10.2 Erstatning10.2.1 AIG påtager sig at betale op til DKK 100.000 tiljuridisk forsvar, såfremt sikrede i anledning af skaderbliver sagsøgt på et civilretligt grundlag.10.2.2 Herudover påtager AIG sig at deponere op tilDKK 300.000 på sikredes vegne som sikkerhed for- betaling af procedureomkostninger med undtagelse afsikkerhedsstillelse for bøder eller personlige hæftelser.- frigivelse af sikrede i tilfælde af dennes tilbageholdelsei forbindelse med et færdselsuheld. Et sådant udlægbetragtes som et lån, og tilbagebetaling sker straksefter tiltalefrafald eller senest 15 dage efter domsafsigelse.Dog skal udlægget være tilbagebetalt senest 3måneder efter, det er foretaget af AIG.10.2.3 Såfremt sikrede i forbindelse med rejse udenfor bopælslandet fængsles (eller trues hermed) somfølge af en trafikulykke, vil AIG lægge ud for en eventuelkaution (max. DKK 75.000 pr. sikrede).Omkostningerne herved debiteres sikredes AmericanExpress® Gold Business Card efter godkendelse fraAmerican Express/ Danske Bank A/S.10.3 UndtagelserUndtaget er assistance ved skade forvoldt ved brug,besiddelse eller opbevaring af motorkøretøj. Denneundtagelse omfatter dog ikke SOSs pligt til at deponereop til det ovenfor angivne beløb til frigivelse af sikrede iforbindelse med færdselsuheld.10.4 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser.11.0 Tilvalgsdækning til American Express® GoldBusiness CardTil American Express® Gold Business Card kan dertegnes separat tillægsforsikring:- Rejsegods, forsikringssum DKK 30.000 pr. sikrede.Tilvalgsdækningen til American Express® Gold BusinessCard er en personlig forsikring, der kun dækkerkortmedlemmet. Skal medrejsende også omfattes aftilvalgsdækning, skal der tegnes separate policer pr.medrejsende.Forsikringsbetingelser for Rejsegods kan rekvirereshos KundeserviceSektion CRejseassistance1.0 Hvem dækker forsikringen1.1 Indehaver af et gyldigt dansk American Express®Gold Business Card udstedt af Danske Bank A/S samtdennes medrejsende ægtefælle/samlever.Kortmedlemmets og ægtefælle/samlevers børn dækkesefter følgende regler, når disse foretager rejsensammen med kortmedlemmet:1.1.1 kortmedlemmets børn under 18 år dækkes.1.1.2 kortmedlemmets børn mellem 18 og 22 år (beggeår inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradressesom kortmedlemmet.1.1.3 kortmedlemmets ægtefælle/samlevers børn optil og med 22 år dækkes, når børnene har sammefolkeregisteradresse som kortmedlemmet.1.2 Forsikringen dækker også indehavere af AmericanExpress® Gold BusinessCard med bopæl i udlandet.1.3 Ved samlever forstås en person, der lever sammenmed kortmedlemmet under ægteskabslignende forhold,og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenhedenhar haft samme folkeregisteradresse somkortmedlemmet. Ved separation bortfalder forsikringsdækningenaf ægtefælle og ægtefælles særbørn.2.0 Hvor og hvornår dækker forsikringen2.1 Forsikringen dækker rejser uden for bopælslandetuanset destination på en varighed af indtil 60 på hinandensammenhængende dage. Ved rejser af en varighedpå mere end 60 dage, dækkes kun de første 60 dage afrejsen.2.2 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, sikredeforlader sin bopæl/arbejdsplads (det, der sker sidst) forat påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomst tilbopælen/arbejdspladsen (det, der sker først).2.3 Ved forretnings- og privatrejser dækker forsikringenskader, som den sikrede pådrager sig under helerejsen.2.4 Forsikringen dækker 24 timer i døgnet.3.0 Hvad dækker forsikringen3.1 Forsikringen dækker3.1.1 Sygdomsassistance (4.0)3.1.2 Juridisk assistance (5.0)Side 5 af 7Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 33 44 28 85


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København3.1.3 Personlig assistance (6.0)3.1.4 Rejseassistance (7.0)4.0 Sygdomsassistance4.1 Henvisning til hospital, læge etc.Såfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandethar behovfor kontakt til læge, hospital, klinik, ambulance, sygeplejerske,tandlæge, handicaptjeneste, optiker, øjenlægeeller apotek, kan SOS kontaktes for henvisning til nærmestesådanne.4.2 Udsendelse af lægeSåfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandetpå grund af sin aktuelle helbredstilstandikke selv kan tage til lægen/på hospitalet, kan der udsendesen læge til behandling af sikrede på hotel el. lign.SOS kontaktes for arrangering heraf.4.3 Henvisning til tandlæge, øjenlæge m.v.Såfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandethar behov for kontakt til klinik, sygeplejerske,tandlæge, handicaptjeneste, optiker, øjenlæge ellerapotek kan SOS kontaktes for henvisning til nærmestesådanne.De faktiske omkostninger ved brug af ovennævnteafholdes af kortmedlemmet, medmindre dækning erberettiget, jf. Sektion B.4.4 Adgang til hospitalSåfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandethar behov for organisering af indlæggelseog/eller garanti for betaling af omkostninger i forbindelsemed indlæggelsen, kan SOS kontaktes for arrangeringheraf.4.5 Fremsendelse af medicinSåfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandethar behov for fremsendelse af medicin frabopælslandet, kan SOS kontaktes for arrangeringheraf. Det er en betingelse for dækning, at medicinenikke kan fremskaffes lokalt.4.6 Fremsendelse af briller eller kontaktlinserSåfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandetmister eller ødelægger sin briller/kontaktlinserog har behov for fremsendelse af nyebriller/kontaktlinser fra bopælslandet, kan SOS kontaktesfor arrangering heraf.De faktiske omkostninger ved anskaffelsen af nye briller/kontaktlinserafholdes af kortmedlemmet, mensAIG afholder omkostningerne ved forsendelsen.4.7 Fremsendelse af receptSåfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandethar behov for medicin, som kræver fremsendelseaf recept fra læge i bopælslandet til læge iopholdslandet, kan SOS kontaktes for arrangeringheraf.5.0 Juridisk assistance5.1 Henvisning til advokatSåfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandethar behov for kontakt til en advokat, kanSOS kontaktes for henvisning til nærmeste sådanne.De faktiske omkostninger ved brug af advokaten afholdesaf kortmedlemmet.5.2 Juridisk bistandSåfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandetfængsles (eller trues hermed) som følge afen trafikulykke, vil AIG tilbyde at ansætte en advokat tilbehandling af sagen. AIG vil, såfremt sikrede ønsker atbenytte denne advokat, lægge penge ud til dækning afadvokatens salær (max. DKK 7.500 pr. sikrede). Omkostningerneherved debiteres kortmedlemmets AmericanExpress® Gold Business Card efter godkendelsefra American Express/Danske Bank A/S.SOS kontaktes.5.3 Udlæg ved kautionSåfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandetfængsles (eller trues hermed) som følge afen trafikulykke, vil AIG lægge ud for en eventuel kaution(max. DKK 75.000 pr. sikrede). Omkostningerne herveddebiteres kortmedlemmets American Express®Gold Business Card efter godkendelsefra American Express/Danske Bank A/S.SOS kontaktes.6.0 Personlig assistanceSåfremt sikrede i forbindelse med planlægning af rejseønsker informationomkring følgende forhold, kan SOS kontaktes:- information omkring visum og pas.- information omkring vaccinationer.- information omkring toldforhold.- information omkring vekselkurser og skatter.- henvisning til nærmeste American Express servicekontor.Såfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandetønsker informationomkring følgende forhold, kan SOS kontaktes:- henvisning til ambassade eller konsulat.- henvisning til/udsendelse af tolk. Såfremt sikrede iforbindelse med fængsling eller indlæggelse har behovfor en tolk, vil AIG sørge for at foretage de nødvendigeforanstaltninger herfor.De faktiske omkostninger i forbindelse med brugen aftolken afholdes af kortmedlemmet. Omkostningernedebiteres kortmedlemmets American Express® GoldBusiness Card efter godkendelse fra American Express/Danske Bank A/S.7.0 Rejseassistance7.1 Fremskaffelse af kontanterSåfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandetmister eller får stjålet alle sine kontanter,rejsechecks eller kreditkort, eller i tilfælde af, at deringen adgang er til en pengeautomat for sikrede, vilSOS sørge for fremsendelse af kontanter til sikrede(max. DKK 7.500).Side 6 af 7Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 33 44 28 85


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnDet faktiske fremsendte beløb debiteres kortmedlemmetsAmerican Express® Gold Business Card eftergodkendelse af American Express/DanskeBank A/S.7.2 Oplysninger i tilfælde af problemer under rejserI tilfælde af et uventet og alvorligt problem under rejse,f.eks. tab eller tyveri af ID-papirer, pas, penge, rejsepapirero.lign., vil SOS meddele alle nødvendige oplysningerog fremgangsmåder i forhold til relevante myndighederog organisationer.7.3 Vigtige beskederSåfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandethar behov for at sende en eller flere vigtigebeskeder til slægtninge eller forretningsforbindelser isikredes hjemland, vil SOS sørge for denne fremsendelse.7.4 Mistet bagageSåfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandetmister sin bagage, vil SOS yde assistance iforbindelse med at lokalisere den forsvundne bagage.Denne assistance indebærer jævnlig rapportering tilsikrede. Det er en betingelse, at bagagen har væretmistet i mere end 4 timer.7.5 Returrejse.Såfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandetmister sit American Express® Gold BusinessCard eller sit pas, vil SOS yde assistance i forbindelsemed at erstatte dem. Såfremt sikrede i forbindelsemed rejse uden for bopælslandet mister sin returbillet,vil SOS sørge for at returbilletten erstattes med entilsvarende billet.De faktiske omkostninger ved købet af returbillettenafholdes af kortmedlemmet.Omkostningerne debiteres kortmedlemmets AmericanExpress® Gold Business Card efter godkendelse afAmerican Express/Danske Bank A/S.1.8 LovvalgUd over betingelserne i nærværende gruppeforsikringsaftaleer forsikringen underlagt dansk ret.Forsikringsbetingelserne gælder fra marts 2008.Side 7 af 7Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 33 44 28 85