74 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk
  • No tags were found...

74 geoforum.dk - GeoForum Danmark

Leder:På vej mod fælles europæiskreferencegrundlagINSPIRE, EU’s projekt om den fælleseuropæiske infrastruktur forgeodata, udvikler sig – om endlangsomt.Direktivet, der indeholder denkonkrete opbygning af og indholdi infrastrukturen blev behandlet påmiljøministrenes Rådsmøde i EUden 24. juni 2005. Der arbejdesnu videre på det politiske plan ibestræbelserne på at opnå enighedom den endelige formulering.På nuværende tidspunkt forventesdet, at direktivet vedtages ved årsskiftet2006/07.Parallelt med de politiske tiltag, erdet mere praktiske arbejde medat fastlægge specifikationer ogimplementeringsprocedurer fordataindholdet, også så småt ved atblive løbet i gang. I dette arbejdeer Danmark repræsenteret med 2medarbejdere fra KMS, men serman på det nordiske engagement,er det ganske flot med i alt 11 deltagerei de nedsatte grupper.Dette europæiske initiativ er helt itråd med de nationale tiltag, somde formuleres i basisdatarapporten,som i 2005 afleveredes til Servicefællesskabetfor Geodata.INSPIRE er ligeledes indholdsmæssigti tråd med FOT, der gennemden seneste periode har udvikletsig fra fælles kommunal-statsligkortlægning til fælles geografiskadministrationsgrundlag.Kommissionen illustrerer sammenhængen mellem “core”-skrivegrupper, supportgrupperog “omgivelserne” med ovenstående figur.For Geoforum er disse tiltag medat etablere infrastruktur på geodataområdet,selvsagt i centrum afvores interessefelt med det overordnedemål: at fremme den samfundsmæssigenytte af geografiskinformation.Geoforum følger derfor også med itiltagene gennem deltagelse i grupper,drøftelser på kontaktmødermed relevante instanser og formidlingaf informationer gennem voremange kanaler.Herunder har Geoforum fået mulighedfor at deltage i den danske følgegruppe,dog kun som observatør.Når man vil gennemføre et sådantstort tiltag, skal der opbygges ensærskilt organisation i hvert land.KMS er naturligt nok i fokus til dendanske organisation, der planlægges.Og for at succesen reelt skalkunne nås, skal alle aktører pågeodataområdet involveres rettidigt- men hvor har vi set BRUGERENinvolveret indtil nu?INSPIRE kan forekomme som etfjernt og uoverskueligt projekt,men projektet vil med tiden utvivlsomtpåvirke brugen af geodatavoldsomt.For at opnå en effektiv implementeringog gennemslagskraft af demange anstrengelser, er det derformeget væsentligt, at brugerneinvolveres. Det er vigtigt, at brugernekan påvirke udviklingen ogat brugerne kan inddrage dereshidtidige erfaringer i det videre arbejdet.Geoforum har med sin brede medlemskredskontakt til rigtig mangeaf de brugere, som ellers vanskeligtnås. Geoforum vil derfor fortsatarbejde for at formidle de udviklinger,der sker.Geoforum deltager derfor gerneAKTIVT i den planlagte organisation– ikke kun som observatør.Inge Flenstedgeoforum.dk74 • marts 20063

More magazines by this user
Similar magazines