Indsatsplan delområde 4 (pdf) - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

Indsatsplan delområde 4 (pdf) - Vordingborg Kommune

Vordingborg KommuneIndsatsplan forgrundvandsbeskyttelse -Delområde 4:Lendemarke, Neble ogOmegns, Frenderup ogGammelsø VandværkerNovember 2010


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 7Virksomheds- og landbrugstilsynmed fokuspå grundvandsbeskyttelseKildepladszonen ogderefter indvindingsoplandVordingborg Kommune 0 2011 ogfremefterOpsporing og evt. tilsynmed olietankeKildepladszonen ogderefter indvindingsoplandVordingborg Kommune 0 2011 ogfremefterNeble og Omegns VandværkOpsporing, tilstandsvurderingog evt. sløjfningaf ubenyttede brønde ogboringer.Kildepladszone ogderefter indvindingsoplandVordingborg Kommuneog vandværk eller iVandsamarbejdet10.000 - 40.000pr. boring2011,kun opsporing2012 ogfremefter- evt.sløjfningTilsyn og tilstandsvurderinghos enkeltindvindereog vandværksboringerKildepladszone ogderefter indvindingsoplandVordingborg Kommuneog vandværk0 2011 ogfremefterUndersøgelse af boringerne233.10 vha. trykprøvning.Boring Vandværk 2.000 – 5.000 kr 2011InformationskampagnerSamt pressemeddelelseog info på kommunenshjemmesideVandværkets forbrugereog indsatsområderneVordingborg Kommune(udarbejdelse og tryk) ogvandværker (udsendelse)Vordingborg Kommune(pressemeddelelse oghjemmeside)30.000 - 40.000kr. (VordingborgKommune)2.000 kr (vandværket2011 ogfremefterOpsporing af nedsivnings-og spildevandsanlægKildepladszone Vordingborg Kommune 0 2011 ogfremefterOplysninger om opfyldtevandhuller og mergelgrave.KildepladszoneVordingborg Kommune(udarbejdelse af brev) ogvandværker (udsendelse)0 2011 ogfremefterVirksomheds- og landbrugstilsynmed fokuspå grundvandsbeskyttel-Kildepladszonen ogderefter indvin-Vordingborg Kommune 0 2011 ogfremefter


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 8seOpsporing og evt. tilsynmed olietankedingsoplandKildepladszonen ogderefter indvindingsoplandVordingborg Kommune 0 2011opsporingFrenderup VandværkOpsporing, tilstandsvurderingog evt. sløjfningaf ubenyttede brønde ogboringer.KildepladszoneVordingborg Kommuneog vandværk eller iVandsamarbejdet10.000 - 40.000pr. boring2011,kun opsporing2012 ogfremefter- evt.sløjfningTilsyn og tilstandsvurderinghos enkeltindvindereog vandværksboringerKildepladszoneVordingborg Kommuneog vandværk0 2011 ogfremefterIInformationskampagnerSamt pressemeddelelseog info på kommunenshjemmesideVandværkets forbrugereog indsatsområderneVordingborg Kommune(udarbejdelse og tryk) ogvandværker (udsendelse)Vordingborg Kommune(pressemeddelelse oghjemmeside)30.000 - 40.000kr. (VordingborgKommune)2.000 kr (vandværket2011 ogfremefterOpsporing af nedsivningsanlægog spildevandsanlægKildepladszone Vordingborg Kommune 0 2011 ogfremefterOplysninger om opfyldtevandhuller og mergelgrave.KildepladszoneVordingborg Kommune(udarbejdelse af brev) ogvandværker (udsendelse)0 2011 ogfremefterVirksomheds- og landbrugstilsynmed fokuspå grundvandsbeskyttelseKildepladszone Vordingborg Kommune 0 2011 ogfremefterOpsporing og evt. tilsyn Kildepladszonen Vordingborg Kommune 0 2011


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 9med olietankeopsporingGammelsø VandværkOpsporing, tilstandsvurderingog evt. sløjfningaf ubenyttede brønde ogboringer.Kildepladszone ogderefter indvindingsoplandVandværket ønsker ikkeat deltage i denne indsatsKommunen nedjustereindsatsen0 -Tilsyn og tilstandsvurderinghos enkeltindvindereog vandværksboringerKildepladszone ogderefter indvindingsoplandVordingborg Kommuneog vandværk0 2011 ogfremefterUndersøgelse af boringerne233.211 vha.trykprøvning.Boring Vandværk 2.000 – 5.000 kr. 2011InformationskampagnerSamt pressemeddelelseog info på kommunenshjemmesideVandværkets forbrugereog indsatsområderneVordingborg Kommune(udarbejdelse og tryk) ogvandværker (udsendelse)30.000 - 40.000kr. (VordingborgKommune)2.000 kr (vandværket2011 ogfremefterOpsporing af nedsivningsanlægog spildevandsanlægKildepladszone Vordingborg Kommune 0 2011 ogfremefterVirksomheds- og landbrugstilsynmed fokuspå grundvandsbeskyttelseKildepladszone Vordingborg Kommune 0 2011 ogfremefterOpsporing og tilsyn evt.med olietankeKildepladszonen Vordingborg Kommune 0 2011 ogfremefter2.2 Beskrivelse af indsatserNedenfor beskrives de indsatser der er fundet nødvendige og realistiske at gennemførebåde ressourcemæssigt og økonomisk for Lendemarke, Neble og Omegns,Frenderup og Gammelsø Vandværker.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 102.2.1 Opsporing og evt. sløjfning af ubenyttede boringer ogbrøndeEn af de vigtigste indsatser i et ellers geologisk velbeskyttet område som Møner opsporing og sløjfning af ubenyttede brønde og boringer. Disse kan virkesom lodrette dræn, så forurening fra jordoverfladen i form af pesticider og andremiljøfremmede stoffer uhindret kan sive ned i grundvandsmagasinerne uansetmægtige dæklag, der generelt beskytter magasinet. Da brønde og boringer idet åbne land typisk ligger nær eller på gårdspladser, udgør de en særlig trussel,da det ofte er disse steder, der benyttes som vaske- og fyldpladser. Der kan ogsåvære spild af olie og benzin, samt nedsivning af bakterier fra overfladen.Hvis boringerne/brøndene ligger tæt på marker, kan de også udgøre en risiko iforhold til nedsivning af nitratholdigt vand.Sløjfning af boringer og brønde kan eksempelvis varetages på følgende vis:1. Vandværkerne og Vordingborg Kommune udarbejder i fællesskab et brev,som opfordrer eventuelle brønd- eller boringsejere til at oplyse, om de haren ubenyttet boring eller brønd. Der skal forinden foretages en sammenligningmed den allerede udførte lokalisering fra 2005 inden breve udsendes,så brevet tilpasses forholdene omkring den enkelte boring/brønd.2. Det lokale vandværk sender brevet ud til relevante ejendomme inden forkildepladszonen og indvindingsoplandet.3. Vandværket modtager oplysninger om ubenyttede boringer og brønde indenfor kildepladszonen og indvindingsoplandet. Vandværkets øvrigekendskab til boringer og brønde inddrages så vidt muligt.4. Vordingborg Kommune undersøger via boringsdatabasen hvilke ubenyttedeboringer, der ligger inden for indvindingsoplandet til kildepladsen.5. Vordingborg Kommune udfører via feltarbejde en tilstands- og risikovurderingaf de pågældende brønde og boringer.6. Vandværket og Vordingborg Kommune udarbejder en prioriteret liste overbrønde og boringer, som bør sløjfes. Vandværket beslutter om de vil ogkan sløjfe brønde/boringer efter den prioriterede liste.7. Det lokale vandværk sørger for gennem brøndborer at prioriterede brøndeog boringer sløjfes forskriftsmæssigt og afholder udgifterne til dette.Bemærk at både ubenyttede brønde og boringer opspores inden for indvindingsoplandet,idet tilstedeværelsen af kridtflager i det beskyttende lerlag overdet primære magasin kan lede vandet gennem lerlaget og kan have direkte forbindelsetil grundvandsmagasinet.Ad 1) Brevet udformes af vandværkerne og Vordingborg Kommune i nærtsamarbejde således at både vandværket og kommune kan stå inde for indholdeti brevet. I brevet vil der blive appelleret til ejeren om, at han beskytter sitgrundvand og han vil blive opfordret til at oplyse om evt. opfyldte eller util-


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 11gængelige brønde eller boringer. Herved er der mulighed for at få disse registreret,samt at kommunen kan udføre en risikovurdering af disse, og henstilletil at grundvandstruende aktiviteter ikke udføres i nærheden af de opfyldte ellerutilgængelige brønde eller boringer. Det skal bemærkes, at mange af de opfyldtebrønde sandsynligvis er fyldt med murbrokker, jord eller andet, der ikke givernogen egentlig beskyttelse i forhold til nedsivning af forurening.Ad 2) Brevet sendes ud af det lokale vandværk. De ejendommene der liggerinden for kildepladszonen, vil som regel også ligge inden for vandværkets forsyningsopland.For de ejendomme der ligger indenfor et indvindingsoplandmen udenfor vandværkets forsyningsområde, sendes brevet fra det vandværksom har forsyningen til ejendommen.Idet det er vandværket som sender brevet er det sandsynligt at brønd-/boringsejeren vil være mere positivt stemt over for sit lokale vandværk endhvis brevet udsendes af kommunen. Brevet kan evt. sendes ud sammen medanden korrespondance - f.eks. vandopkrævningen og evt. vedlægges en pjeceom privates brug af pesticider. Så vil det ikke koste ekstra for vandværkerne.Lovmæssigt er der mulighed for at påbyde ejeren af en grundvandstruendebrønd/boring, at han får den sløjfet og betaler for det. Det er dog sandsynligt, atmange ejere ikke vil melde, at de har en brønd/boring, hvis de ved, at det kanvære forbundet med udgifter. Derfor er det vigtigt at formuleringen i brevetlægger op til at oplysningerne er væsentlig i forhold til en risikovurdering overforgrundvandsbeskyttelsen for det lokale vandværk.Der sendes kun ud til relevante ejendomme inden for kildepladszonen og indvindingsoplandet.F.eks. er der ikke grund til at sende til boligområder, som erudstykket efter at vandværket har kunnet forsyne det pågældende område.Ad 3) Vandværket modtager oplysningerne og videregiver dem til VordingborgKommune. I den forbindelse oplyser vandværket også om øvrige brønde ellerboringer de måtte have kendskab til, og som bør tilstands- og risikovurderes afkommunen.Ad 4) I modsætning til brønde vil boringer som regel være registreret i GEUS'database, idet der har været indberetningspligt på disse i mange år. VordingborgKommune søger via boringsdatabasen relevante boringer, der bør tilstands-og risikovurderes nærmere. Det vil være muligt at frasortere nogle boringer,der ikke vil kræve besigtigelse. Det vil f.eks. være aktive indvindingsboringer,sløjfede boringer, eller boringer hvis dybde er så lille i forhold til tykkelsenaf lerede dæklag, at de ikke udgør nogen trussel. Boringslokaliseringenfra 2005 inddrages i undersøgelsen.Ad 5) Vordingborg Kommune foretager via feltbesøg en tilstandsvurdering afbrøndene/boringerne, herunder om der er risiko for nedsivning i selve brønden/boringeneller langs forerør m.m.(f.eks. hvis der står vand i en tørbrønd eller,hvis terrænet hælder ned mod borings-/brønddæksel). I samme forbindelseforetages der en risikovurdering. Risikovurderingen vil bl.a. inddrage forhold


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 12som arealanvendelsen omkring brønden, mulighed for tilløb fra overfladen (terrænhældning)og dybde.Det forventes, at de fleste brønde ikke er særligt dybe i forhold til de magasinervandværket indvinder fra. Som regel har det været muligt at finde vand nogle fåmeter under terræn, hvorfor brøndene næppe er mere end få meter dybe. Vandværkernesindvindingsboringer er væsentlig dybere og som regel beskyttet afmange meter lerede dæklag. Men uanset brønde/boringers dybde i jordlagene såbetyder det at både brønde og boringer kan udgøre en risiko, da Møns geologier særlig speciel med kridtflager i jordlagene...Der bør opfordres til, at arealanvendelsen omkring brønden er hensigtsmæssigog ikke er grundvandstruende, f.eks. bør anvendelse af pesticider i nærhedenundgås.Ad 6) På baggrund af de udførte tilstands- og risikovurderinger fremsenderVordingborg Kommune en prioriteret liste til vandværket med brønde og boringer,som bør sløjfes. Vandværket og kommunen afgør i fællesskab, hvilkebrønde og boringer der har den højeste prioritet. Det er vandværket der afgørom de vil og kan sløjfe brønde og boringer i deres kildepladszoner og indvindingsoplandeudfra denne liste. Vandværket kan evt. foretage sløjfninger efteren tidsplan, som aftales mellem kommunen og vandværket ved revision af indsatsplanenca. 1 år efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af indsatsplanen.Ad 7) Vandværket tager kontakt til autoriseret brøndborer og sørger for atbrøndene/boringerne sløjfes forskriftsmæssigt. Alt efter størrelse og dybde afbrønden/boringen forventes det at koste ca. 10.000 til 40.000 kr. pr stk.For de enkelte vandværker forventes det, at det kun vil være nødvendigt atskulle sløjfe nogle få brønde/boringer, så der vil næppe være større udgifter forvandværket forbundet med aktiviteten. Afhængig af prioritet, vil der sandsynligvisvære mulighed for at sløjfningerne foretages over en kortere årrække, sådet ikke vil være nødvendigt for vandværket at afholde alle udgifterne til sløjfningpå ét år.2.2.2 Tilstandsvurdering af vandværksboringer ogenkeltindvindereDet er ved vandværkstjekket i 2005 konstateret, at mange vandværksboringerpå Møn er i en sådan stand, at de kan udgøre en risiko for nedsivning af overfladevandtil grundvandsmagasinet - det kan skyldes alder eller utætte afslutningero.lign. Dette er specielt relevant for Lendemarke, Neble og Omegns ogGammelsø Vandværker, hvor forholdene omkring enkelte indvindingsboringervar utilfredsstillende ved vandværkstjekket i 2005 /6/. Vandværket har delvisefterfølgende fået forholdene bragt i orden.Vordingborg Kommune har senest i2009 udført et lovpligtigt teknisk hygiejnisk tilsyn på vandværkerne på Møn. Iden forbindelse har kommunen givet nogle anbefalinger, som vandværkernebør følge.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 14er der ofte en relativt stor grundvandsdannelse, hvilket øger risikoen for forureningsspredningtil de underliggende magasiner.Omkostningerne til opsporing og vurdering er sat til o kr. Der kan på baggrundaf opsporingen forekomme udgifter til renovering og evt. sløjfning af anlæg,men disse udgifter er det ikke muligt at fastsætte på det foreliggende grundlag.Evt. udgifter afholdes af grundejer.2.2.5 Registrering af jordvarmeanlægVordinborg Kommune registrerer de jordvarmeanlæg der er givet tilladelse til ikommunen i et GIS format, således at det er muligt for vandværkerne at søgeoplysninger om jordvarmeanlæg hos kommunen.Oplysninger om jordvarmeanlæg findes allerede i kommunens BBR-register,men det anbefales at jordvarmeanlæg lægges på GIS format, så det er nemt forvandværkerne at få oplysninger om jordvarmeanlæg i deres kildepladszone ogindvindingsopland2.2.6 Undersøgelse af opfyldte vandhuller og mergelgraveDet anbefales, at vandværket igangsætter en indsamling af oplysninger om deopfyldte vandhuller, ler- og mergelgrave, der findes i kildepladszonerne tilvandværkernes indvindingsboringer.Det tidligere Storstrøms Amt har udarbejdet et spørgeskema og en vejledningtil indsamling af lokal viden om opfyldningerne. Materialet tilgodeser kravet tilde oplysninger, som er nødvendige for at kunne foretage en vurdering af truslerneog prioritere undersøgelser og oprydning.Vandværket og Vordingborg Kommunen udarbejder et brev med spørgeskematil lodsejere i kildepladszonerne. Brevet udformes af vandværkerne og kommuneni nært samarbejde således at både vandværket og kommune kan stå inde forindholdet i brevet. I brevet vil der blive appelleret til ejeren om, at han beskyttersit grundvand og han vil blive opfordret til at oplyse om opfyldte vandhullerog mergelgrave.2.2.7 TilsynVirksomhederVordingborg Kommune vil på de virksomheder, hvor der føres regelmæssigttilsyn,føre tilsyn med fokus på, hvordan potentielt farlige stoffer opbevares,håndteres og bortskaffes, så risikoen for grundvandsforurening minimeres. Tilsyni kildepladszoner prioriteres før tilsynene i den øvrige del af indvindingsoplandet.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 15Vordingborg Kommune undersøger løbende, hvorvidt der i indvindingsoplandenefindes ukendte virksomheder, hvor der burde føres regelmæssigt tilsyn.Kommunen vil ved fremtidige virksomhedsgodkendelser stille vilkår for atminimere forureningsrisikoen.LandbrugKommunen er ansvarlig for at føre tilsyn med landbrugsejendomme. Tilsynetomfatter primært ejendomme med dyrehold. Tilrettelæggelsen af tilsynene skeri henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 fra 2004 om differentieret miljøtilsyn,herunder prioritering af tilsynsindsatsen. Det betyder, at de landbrug meddet største dyrehold har oftere tilsyn end dem med et mindre dyrehold. Desudenbetyder vejledningen, at de landbrug som har sværest ved at overholde gældendelovgivning vil få oftere tilsyn end de øvrige.Ved tilsyn fokuseres der blandt andet på opbevaring af husdyrgødning og tildels udspredning af denne på landbrugsjord. Kontrol med anvendelse og opbevaringaf kemikalier føres af Plantedirektoratet, som også har det overordnedeansvar for, at der ikke udbringes mere husdyrgødning end tilladt på landbrugsarealerne.Ved tilsyn med landbrug ses der på om opbevaring og håndtering af dieseloliesamt opbevaring og bortskaffelse af spildolie sker i henhold til reglerne på området.Der er således ikke mulighed for at prioritere tilsynene med landbrug med dyreholdud fra en betragtning om grundvandsresurser, men beskyttelse af grundvandetligger implicit i landbrugstilsynene.Der kan dog i særlige områder ske en øget indsats for at prioritere tilsyn medstørre plantebrug for korrekt opbevaring af kunstgødning samt opbevaring oghåndtering af henholdsvis dieselolie og spildolie.OlietankeVordingborg Kommune forsøger at opspore olietanke inden for kildepladszonernefor vandværkernes boringer og derefter i resten af indvindingsoplandet.Tilsyn med olietanke kan udføres efter behov og følger reglerne i "Bekendtgørelseom indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines"(Olietankbekendtgørelsen)..2.2.8 Information af PlantedirektoratetPlantedirektoratet fører tilsyn med bl.a. indretningen af vaske- og fyldpladsersamt brug og opbevaring af planteværnsmidler, herunder sprøjtemidler og kemikalierhos landbruget. Derfor er det vigtigt, at Plantedirektoratet oplyses ombeliggenheden af vandforsyningsboringerne, kildepladszonerne og indvindingsoplandene,så det sikres, at de ved hvor de pågældende arealer er. Oplysning af


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 16Plantedirektoratet udføres af Vordingborg Kommune. Tilbagemelding til kommunen.2.3 Overvågning og prøvetagningFormålet med overvågningen er primært at følge udviklingen i grundvandskvalitet,samt overvåge om kendte forureningskilder udgør en trussel for grundvandskvaliteten.Generelt anbefales det, at bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 omvandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg /5/følges. Der er dog i enkeltetilfælde anbefalet supplerende analyser for relevante stoffer.KildepladsspecifikovervågningDet vurderes ikke nødvendigt med en omfattende overvågning på de 4 vandværker.Vandværksgennemgangen se afsnit 3 indeholder en oversigt over den anbefaledeovervågning på det enkelte vandværk.AnsvarsfordelingVandværkerne er selv ansvarlige for at udføre og bekoste den anbefaledeovervågning. Vordingborg Kommune følger løbende vandkvaliteten som led ideres myndighedsopgave. På grundlag af konstaterede fund eller overskridelserbesluttes konkrete handlinger. Således findes der faste procedurer for bakteriefund,mens den konkrete handling ved fund eller overskridelser af miljøfremmedeog naturlige parametre besluttes i det konkrete tilfælde.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 173 VandværksgennemgangNedenfor gennemgås de 4 vandværker enkeltvist. Vandværksgennemgangenomfatter beskrivelse af indvinding, arealanvendelse, geologi, hydrogeologi,vandkemi og forureningskilder i indvindingsoplandet til vandværkerne. Tilsidst afsluttes med de indsatser og evt. den overvågning, der er vedtaget forvandværket.3.1 Lendemarke VandværkFigur 2Lendemarke Vandværk3.1.1 Vandværket og kildepladsenVandværket er opført i 1937, men ombygget og renoveret i 1967. Indenfor deseneste år er beluftningsanlægget renoveret. Der er fire indvindingsboringerved vandværket (DGU-nr. 233.6A, 233.6B, 233.234 og 233.263). Vandværketejer endvidere en pejleboring (DGU-nr. 233.200). Vandværkets og boringernesbeliggenhed fremgår af Figur 4 og Figur 5. Vandværket indgår jf. vandforsyningsplaneni den fremtidige forsyningsstruktur. Indvindingen var i 200970.953 m³. Indvindingstilladelsen er på 110.000 m³/år.Figur 3 Årlig indvinding på Lendemarke Vandværk siden 2000.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 18Indvindingen fra alle boringerne sker fra skrivekridtet. Lertykkelsen over skrivekridteter varierende, men er typisk mellem 30 og 40 m ved alle boringerne. Iboring 233.6B og 233.234 er der beskrevet kridtflager i lerdæklaget. Der erspændte magasinforhold i det primære magasin.Figur 4Lertykkelse over det primære magasin i oplandet til Lendemarke Vandværk.Råvandet, der indvindes til vandværket har generelt et højt indhold af metan (4- 6 mg/l) og et relativt højt indhold af ammonium (3,4 - 4,3 mg/l). Som følge afden høje ammoniumkoncentration i råvandet, har vandværket problemer medforhøjede indhold af nitrit og ammonium i rentvandet, idet nitrit dannes ved enufuldstændig omsætning af ammonium i vandværkets filtre.Kloridindholdet i boringerne er relativt højt (118 - 239 mg/l), som følge af denkystnære placering, men dog stadig under grænseværdien på 250 mg/l. Fluoridindholdeter ligeledes højt (op til 1,4 mg/l), men grænseværdien for drikkevandpå 1,5 mg/l har endnu ikke været overskredet i vandværkets afgangsvand.Boring 233.263 er den eneste boring, hvori der observeres stigende indhold afklorid og fluorid. I /6/ angives det, at flere af vandværkets boringer er gamle,hvorfor der er risiko for gennemtæring af forerørene og hermed indtrængning afoverfladevand i boringerne.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 193.1.2 Arealanvendelsen i oplandetIndvindingsoplandet til Lendemarke Vandværk omfatter 2,7 km 2 . Arealanvendelseni oplandet består primært af landbrug med tilhørende spredte ejendomme.Dertil kommer byområdet ved Lendemarke, der udgør den nordligste del afoplandet. Her kan det ikke udelukkes, at der findes potentielt forurenende aktiviteter.Byområdet ved Lendemarke er kloakeret, mens dette ikke er tilfældet i den øvrigedel af oplandet. Her må det forventes, at der findes ukloakerede ejendomme,hvor der sker nedsivning af spildevand til jorden. Der vil dog sandsynligviskun være risiko for nedsivning på 3 ejendomme inden for kildepladszonerne(Grønsundvej 33, 35 og 37). Der findes ikke forureningskortlagte grunde i oplandet,og der er kun registreret ét opfyldt vandhul i kildepladszonerne. Herudoverer der yderligere et opfyldt vandhul i den øvrige del af oplandet.Figur 5Forurenede grunde og opfyldte vandhuller i oplandet tilbl.a.Lendemarke Vandværks indvindingsboringer.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 203.1.3 RisikovurderingDæklagene af ler over det primære magasin er inden for indvindingsoplandettypisk over 15 m tykke, og medfører en god beskyttelse. Magasinet er spændt,og vandanalyser fra boringerne viser en stærkt reduceret vandtype. Arealanvendelsener primært landbrug, som vurderes kun at udgøre en begrænset risikopga. dæklagenes tykkelse.Der kan ligge virksomheder eller erhverv i byområdet, hvor der sker håndteringaf potentielt forurenende stoffer. Vordingborg Kommune vil, hvis der findestilsynspligtige virksomheder, gennem tilsynet forsøge at minimere risikoen forforurening.I /6/ er det beskrevet, at der er risiko for gennemtæring af forerør og hermedindtrængning af overfladevand i vandværkets gamle boringer (233.6A, 233.6Bog 233. 234). Derfor bør vandværket lade udføre undersøgelser af disse boringerfor at sikre, at de ikke udgør en forureningsrisiko.Vandværket vil indsamle oplysninger om det opfyldte vandhul/lergrav, der findesi kildepladszonen til boringerne. Kommunen udarbejder brev til lodsejere ikildepladszonerne, mens vandværket er ansvarligt for udsendelsen af brevet.Grønsundvej 33-37 ligger ifølge kommunens spildevandsplan uden for det kloakeredeopland, og det kan ikke som udgangspunkt udelukkes, at der findernedsivning af spildevand sted. Risikoen for grundvandsforurening er formentligminimal (såfremt der sker nedsivning) på grund af den store lertykkelse. VordingborgKommune vil undersøge afløbsforholdene på de 3 ejendomme.3.1.4 Forslag til overvågningsprogramDet anbefales, at Lendemarke Vandværk anvender et overvågningsprogram, dersvarer til bekendtgørelsens /5/ med hensyn til de anvendte boringer og analysefrekvens.Det er i forbindelse med kortlægningsarbejdet foreslået, at der moniteresmed en forøget frekvens for klorid og fluorid. Koncentrationerne er doggenerelt aftagende og da begge stoffer er relativt konservative (koncentrationenændres ikke ved vandbehandlingen) kan der moniteres for de to stoffer i drikkevandet.Såfremt der sker stigninger bør det undersøges, hvorfra de stammer.3.1.5 Forslag til indsatserNedenfor findes forslag til mulige indsatser i kildepladszonen og indvindingsoplandet.Generelt prioriteres indsatser i kildepladszonen højest.• Opsporing og evt. sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i kildepladszonerneog derefter i indvindingsoplandet.• Der udføres tilsyn hos enkeltindvindere i indvindingsoplandet og boringer/brøndei dårlig stand påbydes forbedret eller sløjfet, hvis de skønnes atkunne udgøre en forureningsrisiko over for grundvandet.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 223.2 Neble og Omegns VandværkFigur 6Vandværk3.2.1 Vandværket og kildepladsenVandværket er opført i 1939, men renoveret i 1996 og 2005. Vandværket indvindergrundvand fra to boringer (DGU-nr. 233.10 og 233.262). Vandværketsog boringernes beliggenhed fremgår af Figur 8 og Figur 9. Vandværket indgårjf. vandforsyningsplanen i den fremtidige forsyningsstruktur. Indvindingen vari 2009 på 32.000 m³. Indvindingstilladelsen er på 45.000 m³/år.Figur 7 Årlig indvinding på Neble og Omegns Vandværk siden 2000.Indvindingen fra begge boringer sker fra skrivekridtmagasinet, der er beskyttetaf ca. 30 m ler. I boring 233.10 findes tynde flager af kridt i lerlaget. Grundvandsmagasineter spændt i begge boringer.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 23Figur 8Lertykkelse over det primære magasin i oplandet til Neble og OmegnsVandværk.Råvandet, der indvindes ved de to boringer er generelt stærkt reduceret medhøje indhold af metan (>10 mg/l i boring 233.10) og ammonium (mellem 2,5og 3,5 mg/l). Vandværket har jævnligt problemer med ammonium og nitrit overgrænseværdien i rentvandet. Nitrit dannes som et mellemprodukt ved omsætningaf ammonium i vandværkets filtre. Når omsætningen er ufuldstændig vilder findes nitrit i vandet. Grundvandets indhold af fluorid i de to indvindingsboringerligger på 1,5 og 1,9 mg/l og er derfor henholdsvis på og over grænseværdienfor drikkevand på 1,5 mg/l. De høje fluoridkoncentrationer i boringerneoverføres til drikkevandet, hvor grænseværdien oftest overskrides.Der ses endvidere et højt indhold af NVOC (4,6 mg/l) i boring 233.262 og forhøjedekoncentrationer af klorid i begge boringer (op til 120 mg/l).3.2.2 Arealanvendelsen i oplandetIndvindingsoplandet til Udby Vandværk omfatter 3,8 km 2 . Arealanvendelsen ioplandet består primært af landbrug med tilhørende spredte ejendomme. Dertilkommer byområderne i Neble, Æbelnæs og Damsholte. I disse områder kan derligge småindustri o.lign., der kan udgøre en risiko for grundvandsforurening.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 24Byområderne er alle kloakerede, men det kan ikke udelukkes, at der sker nedsivningaf spildevand på enkelte ejendomme i kildepladszonerne.Der er ingen V1 eller V2 kortlagte arealer i oplandet. Der er registreret 5 opfyldtevandhuller/mergelgrave i indvindingsoplandet og heraf ligger det ene ikildepladszonen til boring 233.10.Figur 9Forurenede grunde og opfyldte vandhuller i bl.a. oplandet til Neble ogOmegns Vandværks indvindingsboringer.3.2.3 RisikovurderingDæklagene af ler over det primære magasin er inden for indvindingsoplandetgenerelt over 15 m tykke. Magasinet er spændt, og vandanalyser fra boringerneviser reducerede vandtyper. Arealanvendelsen er primært landbrug, som vurdereskun at udgøre en begrænset risiko pga. dæklagenes tykkelse. Det kan ikkeudelukkes, at der finder aktiviteter sted i byområderne, som kan udgøre en risikofor forurening af grundvandet.De nedsivningsanlæg, der eventuelt måtte være i kildepladszonerne, udgørsandsynligvis en minimal risiko fro forurening på grund af det tykke lerlag,men Vordingborg Kommune vil forsøge at opspore nedsivningsanlæg og påby-


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 25de forbedringer eller sløjfning såfremt de skønnes at kunne forurene grundvandet.Det er nævnt i /5/, at der kan være risiko for gennemtæring af forerøret og indtrængningaf overfladevand i den gamle boring 233.10. Den bør derfor undersøgesmed henblik på at be- eller afkræfte denne mistanke. Dette kan gøres vedhjælp af en trykprøvning i boringen.Den største forureningsrisiko er formentligt nedsivning af overfladevand i forbindelsemed brønde eller boringer i dårlig tilstand. Kommunen vil føre tilsynhos enkeltindvindere i oplandet for at sikre at brønde og boringer er i en tilstand,hvor de ikke udgør en forureningsrisiko.Der kan erfaringsmæssigt være en risiko for forurening fra opfyldte vandhullerog mergelgrave og Vordingborg Kommune vil fra lodsejere i området forsøgeat indhente oplysninger om vandhullets/mergelgravens opfyldningshistorie.3.2.4 Forslag til overvågningsprogramDet anbefales, at Neble og Omegns Vandværk anvender et overvågningsprogram,der svarer til bekendtgørelsens /5/ med hensyn til de anvendte boringerog analysefrekvens.Det er vurderet, at der ikke er behov for overvågning i forhold tilforureningskilder og den nuværende arealanvendelse.3.2.5 Forslag til indsatserNedenfor findes forslag til mulige indsatser i kildepladszonen og indvindingsoplandet.Generelt prioriteres indsatser i kildepladszonen højest.• Opsporing og evt. sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i kildepladszonerneog derefter i indvindingsoplandet.• Der udføres tilsyn hos enkeltindvindere i kildepladszoner (hvis der findesenkeltindvindere) og derefter i indvindingsoplande og boringer/brønde idårlig stand påbydes forbedret, hvis de skønnes at kunne udgøre en forureningsrisikoover for grundvandet.• Vandværket bør foretage en trykprøvning af boring 233.10 for at sikre, atforerøret ikke er gennemtæret.• Vordingborg Kommune udarbejder pjece om privates brug af pesticider,som vandværket udsender til deres forbrugere jf. 2.2.3• Det anbefales, at der af kommunen laves en opsporing og risikovurderingmed en eventuel sløjfning af nedsivningsanlæg inden for kildepladszonerne,såfremt de udgør en trussel for grundvandet.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 26• Indsamling af oplysninger om det opfyldte vandhul, ler- eller mergelgrav,der findes i kildepladszonen til boring 233.10. Kommunen udarbejder brevtil lodsejere i kildepladszonerne, mens vandværket er ansvarligt for udsendelsenaf brevet jf. 2.2.6• Vordingborg Kommunes tilsyn på virksomheder og landbrug i oplandetfokuseres mod grundvandsbeskyttelse.• Vordingborg Kommune foretager opsporing af olietanke og tilsyn med dissei kildepladszonerne og derefter i indvindingsoplandet.• Vordingborg Kommune udfører en registrering af jordvarmeanlæg i et GISformat• Plantedirektoratet oplyses om beliggenheden af vandforsyningsboringerne,kildepladszonerne og indvindingsoplandet, så det sikres, at de ved hvor depågældende arealer er. Oplysning af Plantedirektoratet udføres af VordingborgKommune. . Tilbagemelding gives til kommunen


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 273.3 Frenderup VandværkFigur 10Frenderup Vandværk.3.3.1 Vandværket og kildepladsenVandværket er opført i 1976 som hjælpevandværk til Stege Vandværk. Der leveresikke vand direkte fra Frenderup Vandværk til forbrugerne. Vandet pumpestil Stege Vandværk, hvor det opblandes og pumpes ud til forbrugerne.Vandværket er ombygget og renoveret i 1995-1998. Der findes fire indvindingsboringertil vandværket (DGU-nr. 233.205, 233.206, 233.207 og233.313). Vandværkets og boringernes beliggenhed fremgår af Figur 12. Vandværkethar fælles forsyningsområde med Stege Vandværk. Vandværket indgårjf. vandforsyningsplanen i den fremtidige forsyningsstruktur. Indvindingen vari 2009 på 118.485 m³. Indvindingstilladelsen er på 175.000 m³/år.Figur 11 Årlig indvinding på Frenderup Vandværk siden 2000.Indvindingen fra alle boringerne sker fra skrivekridtet. Lertykkelsen over skrivekridteter varierende, men er typisk mellem 20 og 30 m ved alle boringerne. Iboring 233.205 og 233.313 er der beskrevet kridtflager i lerdæklaget. Der erspændte magasinforhold i det primære magasin.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 28Figur 12Lertykkelse over det primære magasin i oplandet til Frenderup Vandværk.Grundvandet, der indvindes i de tre gamle indvindingsboringer (DGU-nr.233.205, 233.206 og 233.207) har et højt indhold af metan (6 -19 mg/l) og etrelativt højt indhold af ammonium (over 3 mg/l i alle boringer). Klorid- og fluoridkoncentrationerneer også høje i de 3 boringer - henholdsvis 93-395 mg/log 1,8 -2,2 mg/l. Grænseværdierne i drikkevand for disse to stoffer er på 250 og1,5 mg/l og den overskrides derfor for fluorid i alle 3 boringer.I den nye boring 233.313 er metanindholdet højt (9,9 mg/l), men både fluoridogklorid koncentrationerne er relativt lave.De forhøjede indhold af fluorid i råvandet i de gamle boringer giver anledningtil overskridelse af kvalitetskravet i drikkevand på 1,5 mg/l. Problemerne medat overholde grænseværdien for drikkevand mht. indhold af fluorid kan ikkeløses ved justering af den vandbehandling, der findes på vandværket. Overholdelseaf kvalitetskravet i drikkevand for fluorid i det vand, der leveres til forbrugernesikres alene ved opblanding med vand på Stege Vandværk.Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i vandet.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 293.3.2 Arealanvendelsen i oplandetIndvindingsoplandet til Frenderup Vandværk omfatter 4,1 km 2 . Arealanvendelseni oplandet består næsten udelukkende af landbrug med tilhørende spredteejendomme.Indvindingsoplandet er ikke kloakeret, så det kan ikke udelukkes, at der skernedsivning af spildevand på enkelte ejendomme i kildepladszonerne og i denøvrige del af oplandet.Der er ingen forureningskortlagte grunde, men der findes en række opfyldtevandhuller eller mergelgrave fordelt over hele oplandet. Et af disse er beliggendei kildepladszonen til boring 233.205.Figur 13Forurenede grunde og opfyldte vandhuller bl.a. i oplandet til KeldbyVandværks indvindingsboringer.3.3.3 RisikovurderingOplandet til Frenderup Vandværk er præget af store istektoniske forstyrrelser,hvor flager af kridt er skudt op i det ovenliggende lerlag. Det betyder, at derkan ske hurtigere nedsivning af vand gennem disse flager end gennem lerlagene,hvilket øger risikoen for forurening af grundvandet. Dæklagene af ler er dog


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 30generelt tykke (20 - 30 m), selv når der ses bort fra kridtflagerne, så magasineter formentligt relativt godt beskyttet i hele oplandet. Magasinet er spændt, ogvandanalyser fra boringerne viser reducerede vandtyper, hvilket understøtterformodningen om et velbeskyttet magasin.Arealanvendelsen er landbrug og risikoen for forurening fra denne vurderes atvære lille.De nedsivningsanlæg, der eventuelt måtte være i kildepladszonerne, udgørsandsynligvis en minimal risiko fro forurening på grund af det tykke lerlag,men Vordingborg Kommune vil forsøge at opspore nedsivningsanlæg og påbydeforbedringer eller sløjfning såfremt de skønnes at kunne forurene grundvandet.Den største forureningsrisiko er formentligt nedsivning af overfladevand i forbindelsemed brønde eller boringer i dårlig tilstand. Kommunen vil føre tilsynhos enkeltindvindere i oplandet for at sikre at brønde og boringer er i en tilstand,hvor de ikke udgør en forureningsrisiko.Der kan erfaringsmæssigt være en risiko for forurening fra opfyldte vandhullerog mergelgrave og Vordingborg Kommune vil fra lodsejere i området forsøgeat indhente oplysninger om der er kendskab til på hvilken vis det tidligerevandhul i kildepladszonen er opfyldt.3.3.4 Forslag til overvågningsprogramDet anbefales, at Frenderup Vandværk anvender et overvågningsprogram, dersvarer til bekendtgørelsens /5/ med hensyn til de anvendte boringer og analysefrekvens.Det er vurderet, at der ikke er behov for overvågning i forhold tilforureningskilder og den nuværende arealanvendelse.3.3.5 Forslag til indsatserNedenfor findes forslag til mulige indsatser i kildepladszonen og indvindingsoplandet.Generelt prioriteres indsatser i kildepladszonen højest.• Opsporing og evt. sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i kildepladszonerneog derefter i indvindingsoplandet.• Der udføres tilsyn hos enkeltindvindere i kildepladszonerne (hvis der findesenkeltindvindere) og boringer/brønde i dårlig stand påbydes forbedret,hvis de skønnes at kunne udgøre en forureningsrisiko over for grundvandet.• Vordingborg Kommune udarbejder pjece om privates brug af pesticider,som vandværket udsender til deres forbrugere jf. 2.2.3


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 31• Det anbefales, at der af kommunen laves en opsporing og risikovurderingmed en eventuel sløjfning af nedsivningsanlæg inden for kildepladszonerne,såfremt de udgør en trussel for grundvandet.• Indsamling af oplysninger om det opfyldte vandhul, ler- eller mergelgrav,der findes i kildepladszonen til boring 233.205. Kommunen udarbejderbrev til lodsejere i kildepladszonerne, mens vandværket er ansvarligt forudsendelsen af brevet jf. 2.2.6.• Vordingborg Kommunes tilsyn på virksomheder og landbrug i oplandetfokuseres mod grundvandsbeskyttelse.• Vordingborg Kommune foretager opsporing af olietanke og tilsyn med dissei kildepladszonerne.• Vordingborg Kommune udfører en registrering af jordvarmeanlæg i et GISformat.• Plantedirektoratet oplyses om beliggenheden af vandforsyningsboringerne,kildepladszonerne og indvindingsoplandet, så det sikres, at de ved hvor depågældende arealer er. Oplysning af Plantedirektoratet udføres af VordingborgKommune.. Tilbagemelding gives til kommunen.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 323.4 Gammelsø VandværkVandværket er opført i 1979, men renoveret og udvidet i 1994. Der indvindesnormalt grundvand til vandværket fra to boringer (DGU-nr. 233.211 og233.261), mens en tredje boring (DGU-nr. 233.268) udelukkende opretholdessom reserveboring, idet vandkvaliteten i denne boring er påvirket af forhøjedeindhold af fluorid, NVOC og metan. Vandværkets og boringernes beliggenhedfremgår af Figur 15 og Figur 16. Vandværket indgår jf. vandforsyningsplanen iden fremtidige forsyningsstruktur. Indvindingen var i 2008 på 28.809 m³. Indvindingstilladelsener på 40.000 m³/år.Figur 14 Årlig indvinding på Gammelsø Vandværk siden 2000.Indvindingen sker fra skrivekridtmagasinet i alle indvindingsboringerne. Der erobserveret over 30 m ler i alle boringerne. Grundvandsmagasinet er spændt ihele oplandet.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 33Figur 15Lertykkelse over det primære magasin i oplandet til Gammelsø Vandværk.Grundvandet der indvindes fra boring 233.211 er præget af et meget højt kloridindholdpå 282mg/l. Grænseværdien for drikkevand på 250 mg/l er såledesoverskredet. Vandet indeholder tillige en del metan (5,5 mg/l) og 1,8 mg ammoniumpr. liter. Der er ved seneste analyse i 2008 detekteret et lille indholdBAM (0,012 µg/l) i boringen - dog langt fra grænseværdien på 0,1 µg/l.I boring 233.261 findes et højt indhold af ammonium (2,6 mg/l) og metan (> 10mg/l). Kloridindholdet er på 65 mg/l og derfor kun ganske let forhøjet. Fluoridkoncentrationeni begge boringer er på 1,3 mg/l.Der er detekteret BAM i en koncentration på 0,012 µg/l i boring 233.211.Kvaliteten af det leverede rentvand er generelt god. Grænseværdien for nitrit erdog overskredet ved senere analyser - formentligt på grund af en ufuldstændigomsætning af ammonium. Der er ikke detekteret BAM i drikkevandet.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 343.4.1 Arealanvendelsen i oplandetIndvindingsoplandet til Gammelsø Vandværk omfatter 2,1 km 2 . Arealanvendelseni oplandet består primært af landbrug med tilhørende spredte ejendomme.Dertil kommer byområderne i Ny Æbelnæs og Damsholte. I disse områder kander ligge småindustri o.lign., der kan udgøre en risiko for grundvandsforurening.Byområderne er kloakerede og der ligger formentligt ikke anlæg til nedsivningaf spildevand i kildepladszonerne. Det kan dog ikke helt udelukkes, at der skernedsivning af spildevand på enkelte ejendomme i kildepladszonerne.Der er ingen V1 eller V2 kortlagte arealer i oplandet, og der er heller ikke registreretopfyldte vandhuller/mergelgrave i kildepladszonerne.Figur 16Forurenede grunde og opfyldte vandhuller ibl.a. oplandet til GammelsøVandværks indvindingsboringer.3.4.2 RisikovurderingDæklagene af ler er generelt over 20 m i hele oplandet. Det kan imidlertid ikkeudelukkes, at der findes opskudte kridtflager i leret, som kan betyde en mindregod beskyttelse idet vand fra overfladen siver hurtigere gennem kridtflagerne


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 35end gennem ler. Dæklagene af ler er dog generelt så tykke, at magasinet, selvnår eventuelle kridtflager tages i betragtning, formentligt er relativt godt beskytteti hele oplandet. Magasinet er spændt, og vandanalyser fra boringerneviser reducerede vandtyper, hvilket understøtter formodningen om et velbeskyttetmagasin.Arealanvendelsen på landbrugsarealerne vurderes at kunne udgøre en minimalrisiko for forurening, mens byområderne kan omfatte småindustri, der kan udgøreen risiko.De nedsivningsanlæg, der eventuelt måtte være i kildepladszonerne, udgørsandsynligvis en minimal risiko for forurening på grund af det tykke lerlag,men Vordingborg Kommune vil forsøge at opspore nedsivningsanlæg og påbydeforbedringer eller sløjfning såfremt de skønnes at kunne forurene grundvandet.Boring 233.211 har en alder, hvor der ofte ses gennemtæringer af forerør, hvilketmedfører risiko for indtrængning af overfladevand. Fundet af BAM i boringenkan være et tegn på dette og derfor kan boringen udgøre en risiko forgrundvandsforurening. Vandværket bør overveje at kontrollere boringens tilstandved udførelse af en trykprøvning i boringen for at be- eller afkræfte formodningenom boringens tilstand.Den største forureningsrisiko er formentligt nedsivning af overfladevand i forbindelsemed brønde eller boringer i dårlig tilstand. Kommunen vil føre tilsynhos enkeltindvindere i oplandet for at sikre at brønde og boringer er i en tilstand,hvor de ikke udgør en forureningsrisiko.3.4.3 Forslag til overvågningsprogramDet anbefales, at Gammelsø Vandværk anvender et overvågningsprogram, dersvarer til bekendtgørelsens /5/ med hensyn til de anvendte boringer og analysefrekvens.Det er vurderet, at der ikke er behov for overvågning i forhold tilforureningskilder og den nuværende arealanvendelse.3.4.4 Forslag til indsatserNedenfor findes forslag til mulige indsatser i kildepladszonen og indvindingsoplandet.Generelt prioriteres indsatser i kildepladszonen højest.• Opsporing og evt. sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i kildepladszonerneog derefter i indvindingsoplandet. Indsatsen nedjusteres jf. skema.• Der udføres tilsyn hos enkeltindvindere i kildepladszoner (hvis der findesenkeltindvindere) og derefter i indvindingsoplande og boringer/brønde idårlig stand påbydes forbedret, hvis de skønnes at kunne udgøre en forureningsrisikoover for grundvandet.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 36• Vandværket bør foretage trykprøvning i boring 233.211 for at sikre, atforerøret i denne ikke er gennemtæret.• Vordingborg Kommune udarbejder pjece om privates brug af pesticider,som vandværket udsender til deres forbrugere jf. 2.2.3.• Det anbefales, at der af kommunen laves en opsporing og risikovurderingmed en eventuel sløjfning af nedsivningsanlæg inden for kildepladszonerne,såfremt de udgør en trussel for grundvandet.• Vordingborg Kommunes tilsyn på virksomheder og landbrug i oplandetfokuseres mod grundvandsbeskyttelse.• Vordingborg Kommune foretager opsporing af olietanke og tilsyn med dissei kildepladszonerne og derefter i indvindingsoplandet .• Vordingborg Kommune udfører en registrering af jordvarmeanlæg i et GISformat.• Plantedirektoratet oplyses om beliggenheden af vandforsyningsboringerne,kildepladszonerne og indvindingsoplandet, så det sikres, at de ved hvor depågældende arealer er. Oplysning af Plantedirektoratet udføres af VordingborgKommune.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker 374 Referencer/1/ Vordingborg Kommune. Rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelsepå Møn. COWI, november 2010./2/ Miljøministeriet, 2008. Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, BEKnr. 1026 af 20. oktober 2008./3/ Miljøministeriet, 2006. Bekendtgørelse om indsatsplaner, BEK. nr.1430 af 13. december 2006./4/ Miljøcenter Nykøbing F. Kortlægning af grundvandsressourcen påMøn. Hovedrapport Trin 2b. Rambøll, december 2009./5/ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg,nr. 1449 af 11. december 2007./6/ Storstrøms Amt: Borings- og vandværkstjek på Møn. WatertechA/S, august 2005./7/ GEUS: Geo-vejledning 5: Vurdering af grundvandsmagasiners nitratsårbarhed. GEUS, maj 2009./8/ Miljøministeriet, 2006. Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelsemv. af husdyrbrug. nr. 1572 af 20. december 2006.

More magazines by this user
Similar magazines