nr. 2

dofoj.dk

nr. 2

Søravnen 2/77


Søravnen 2/77RedaktronenJ6rn :Eskifdsen (ansvarshavende) og Lars Abrahamsen-Tegninger: Jens Gregersen.Foto: Red. hvor intet andet er anf/rt.Tryk4ing:Fl-æms og Gutterne.LedenA+fpF at nn- af Sdnavnen.Lidt ensidigt rril nogen sige.Jagt. Antilagt. EF-direktiv.Problemer.Lr Oet ror meget ivl-L I na san nogetJVil- I ha-remser af fuglearter?l,ækre fotografier?Lister over: sjældenheder?Vi synes, at det vigtigste rnå1, vitcan iæmpå for er at få-DoF'erne -til at engageue sig i en debat forfuglene. For naturen.Fon den lkologiske balance.Vi er bange for at dnukne i sensationsdrlnme.Dansk Onnitologisk For.virker for at frernrne kendskabet til og intenessen fon fuglerog at beskyttevor hjernlige fugtefauna gennem udgivelsen af tidsskrifterroPTethoidelseaf åt uiUrotek samt afholdel-se af rnlder og eksku::sioner'kontingentet er kr. 72r- årligt og for juniormedlemmer (under 18 år)kr. 48,-.Indmeldel,sen kan finde sted ved indbetafing at kontingentetpå girokonto 7 oo o8 3g.Hovedafdelingen adresse:Fæ11edvej 9'22oo KQ-_:_.tln.,ttt N.TIf. (o1) 35 86 63.Lokalafd.tr t, '-for Arhus amtstår: for lokaLe ar:r:angementer:.Der afholdes mlderrog der:-foretages ekst""ii""""ti1 ornitolSgisk interessante områder,både inden- og udenforamtets grænser.i"r.åi"rå.rigen udgivr dette btad,den udkornmen i et oplag på 700 eksernplarer .Åt1e Dofts med.lemmer' :an deLtage i lokalafdelingens arrangementelr. .ll.åf.rnr.f indenfor f rus amt n6dtager Slravnen vedlagsfrit,for lvrigemedlemmer koster et )onnement 1or- kr ånIigt.fiå""""å.fr. til lok efdelingdn sker ti1 Dansk 6rnitologisk Fonening,-Lokalafdeligen for hus a.rnt;Viborgvej 29,8ooo At.hus C.Giro-konto 5 5fo0 61.':,.. ; : .:: tr,.:E2..


Jagt-debattenNæppe nogensinde har jagten væretdebatteret så.intenst son i 1977,cncni ol t- i of+anåna+ A'l I a cflnnoaviser har haft serier med kronik-]kan 'l aqanhnarro gl årfl!|\!Uri kl aF nov6on-lllkelte endog ledene rned emnet. Dekonkrete splrgsnå1 har været totalfnedningaf vadefugle, jagtensevt. overffytning ti1 niljlministeriet,vildtreservater contralandskabsfnedninger (spec. vadehavsproblematikken)m.m. Bag dethele har EF-direktivet, der omtalesandetsteds i bladet, luret.En oversigt over debatten kan ikkelaves indenfor: de rammen Slr:avnenråder over. Istedet har vival-gt at eitere en duel me11emen ornithofog og en jæger, idetffere af debattens emnen kommerfrern heri.Duellen stod mefl-em Hans SkotteMlller, medlem af DOFs hovedbestyrelseog jægen 01e Bak. For,umvar Midtjyllands Avis 25/9 I917.HSM: Jee svnes. vi skal snakkeli t om et nvt iF-direktiv om'-- fra.lninø :f pnJ o6 L t us! r r vurrrrr6 s, urr(e} fugle. FugISne er deft op ifine ø-r:nnen: Da dFr Skal totalfnerjcq- de den er qk: lal i øF fnna-ndre d-yr og mennesker ( i]eks.Dlrf ^rl'--e vrrLaEs r lluJD^due, allike, Bråkrage,råge, stær og gråspurv),som kån tåle rrdcnl ioenp irokpmpelse.0g endelig er C - dem, dermå handfes med, gråand 49e,rrrøne.' fasan oir*'i;ineduå-] r- . ekfivetgår imod jagt fra- motorbåde,os det læssen on t-il indskrænkningeri handelen med fugle,Jeg er glad for dinektr-vet, fordidet vil afskafle småfugledrab iTt:.lipn no i al_. \ric+ ulLr ^_€-^_ atrt3 riFrankrig og Belgien. Og jeg erslad oå a'rund af det med motorbådsjagten,men jeg synes nok, der erandre ting, som var vigtigere atfå mpd fnn ol


var meget dårlig.(Vildtbiologisk Station - .Tagtrådetudglr tilsammen dern, derrådgiver Landbrugsministeren iiasfspdrgsmå1 (incI. fredning afi"Er"). i Jagtrådet sidder formændeiefor de to store jagtforenin-'qer og en udpegetaf landbrugsiriniåteriåt(p.t. et tidligene medlemaf Dansk Jagtforenings bestyrelse)red. )0B: Jeg kan måske medgive' at Kaløitfe Uurae udtale sig så meget,men det skyldes også tit'.at aviserneringer og vi1 have en udta-1else, og så er de nØdt ti1 atsvare.Jeg synes dog, der er en god ting.,r"å dån danske iagtlov. Ingen er itvivl om, hvornår.der er jagttid,den skifter ikke fra år" til år somfor eksempet i Nordamerika. Detville slet ingen kunne finde ud af'se bare al-1e probiemrne med at holderede på den antsvisb fredning'Men.ornitologerne burde hlres iJagtrådet, det sYnes jeg vi1le vænerimeligt. 0g Kall burde haveet bredere sigte i arbejdet'HSM: Ja, i ljeblikket sidder vi61?. og råber hljt og skriver brevetil Landbrugsministeren'08: Men.jeg fller virkelig, at Ka-$ arbejder meget neutialt. De Iav"rrenidyrunders/gelser på Grlntand,undLns/gelser om fugle/f1Ykollisioner, ande- og gåseoPtællinger,vildtudbYttestatestik, demærker fuglevildt osv.HSM: Det er rigtigt, at de laverffiersfigelser. De finder fon eksemoelud af at der bliver mindreog *i.rd"" plads tit fugtene. -IHinmerland er der nu 60 ha tilynglepladsen, for 100 år sidenvar der f000 ha. Men Kall drager'-ikke konklusionen og siger, at såskal fuglene have den maximalebeskyttelse. og fredes.Gerne fl reservater.Katl har også undersøgt. antalfetaf reservater. I 1936 lavede mande flrste 23; året efter 13' tredieår faldt det ti1 L2 og de sidsteti år er der oPrettet 8 ognedlagt fern. Det er'en meget kede-1!g gdvikring.0Bl iamen, d.et var da en skæg rnådea-i opg6re det På, du kunne j o og- .=åtiå" en kurire, der stiger fordider hefe tlden konmer nye reservatertil. Det er da klart' at efterhåndenkan man nljes med at oPret-te færre reservaterr man han jonoele i forvejen. 0g så er der: kom-*"i del småder til i de senesteån, "n som ikke er medregnet'HSM: Det vifle være rigtigt nokffis der var tale om store landområder,men det er j o under Iprocent af Danmark. Det burde væreminCst 10.OB: Jægerne Ønsker også ffere re-Grvatår. De vi1 t j ene os alie,for det er klart at i omgivelserneaf reservaterne ' vil jagtmulighedernevære større, der vi1 vær:ernulighed for forlget afskydning'Reservaterne virker nemlig sommagneter På fuglene.Dei er ilvrigt kun jægerne, derbetaler ti1 reservaterne og oeresopretholdelse i Jagtfonden. Etjågttegn-koster 80 kr. Alle andreiaturforlrugere betaler intet, ingenbetaler noget som helst' Ikkeiordi jeg har noget imod det, overhovedeiikke. Det skal bare ligemed.HSM: Vi forbruger ikke naturen'vi bruger den kun. Der er som regel']ige så nrange fugle tilbagenår vi går som når vi kommer'f duetlen rejser Hans Skotte Mlllerspdrgsmåtstegn ved VildtbiotosiskSiations uvildighed' Han.rr.itr." som eksempel Stor Regnspove.Hvad stod der da i Pressemeddelelsen?I Politikken 3L/7 står. at l-æse:rrFra Vifdtbiologisk Station Kalloå Mols lvden mere traditionellelon"", Jæ-genne kan glæde sig ti1en spændende .start hedder det' Detn-" it-"ut et godt Yngleår for grågæssene,menell'en af medanbejderne,magister Jørgen Fog' Der erog"å ,råsigt til flere skovduer endi"de nærmåst foregående år end ide nærmest foregående år og til"betydelige mængder" regnspover'I hvårt fald har rnagisteren selvunder et beslg i Finland i dettidJ,ige forår set mange sPover".Tn dat eaF rrinkelia v,! l\vrl5 rrå +i1 :f rro-re - efler rettere - jægernes vildtbiologerhar check på tingene, fingerenpå pulsen. .. .Hvem startede så denne jagtpolemik?Det evigt tilstedeværende grundlagfor diskussionen har været det EFdirektiv,der er under udarbejdelse.Men udslagsgivende for omfaPgetaf diskussionen var uden tvivf,^-UCll d^Lf -L+; ^- urr =lztsirri c+ant €l' 5r uPPe ur\Linrlanfan iLka--ipocrnes l nækken-+ |\,\!J*bv44


satte igang. Disse aktivister kafoersig PUGNAX og en præsentationaf dem en gjort i Felrornithologen3/77.PUGNAX-sammens lutningen opsattedagen flr jagten på vadefuglenegik ind nogle skilte på a1le vadefuglelokaliteteri Danmark.På disse skifte, som du sikkerthar set er redegjort for vadefuglenessituation i dagens Danrnafkog den argumenterer for en totalfredningaf disse sår'bare fugle.Ved århus vides det at Der bl-evsat skilte op ved Brabrand Sø,Ved A1rl, ved Gr.und Fjord o.a.s teder .I ugerne derefter kørte der i næstena1le aviser en intenb debat omisær vadefugle, men efterhåndenmere om selve jagten i Danmark,omrineligheden af jagtens administrationfra Landbnugsrninister:iet medJagtrådet som rådgivende organ.f dette Jagtr'åd sidden som bekendt3-4 jægere, ingen repræsentanterfor andre naturinteresse't'edc -I starten var de ornithologiskedebattører - rned to undtagelser -forholdsvis ukendte for jægerne.Ti I qenpæl.l \/ån da t6 rrn.lf :øal qpFpersoner, der mangen en gang harfået det tif at llbe koldt nedaf nyggen på Jægerne, nemlig HansSkotte Mlller og Kleld;-iansen'Sidstnævnte har endog ,igefremFået tildelL et øgenavn af KjeJ,dLadefoged, nemlig "Rabiaten fraDrrrlEiterhånden som debatten skredFrem blev jægernes indlæg - efterSlravnens måske tridt subjektivemening - mere og mere hysteriske.Charlctte V.Nielsen fra Esbjergvar ihvertfa-Ld af samme mening iVestkysten 10. okt, :".Iægerne toner rent flag. Såfremkritikken af jagten og den fivrigebefofknings krav om medbestemmelsepå forvaltningen af vore dyrog fugle ikke oph/rer ljeblikkeligt,kan al fe naturvenner vente- fllgende bes.Kyfdninger og repressalier.Formanden for Dansk Jaglforening,Kjeld Ladefoged lægger ud ned aIbeskylde fugleinteresserede forat forårsage ldelæggelser af 50%af de fuglereder, de opdager.Næstformanden, forpagter GustavRlnholt, truer med at lukke alleprivatejede områder for de fusleinteresserede,den ikke finder detnldvendigt at nedfægge fuglene,for at rekreere sig.0g endelig slutter formanden for.Landsjagtforeningen af 1923, handelsgartnerFrede Petersen, medf ,\NM45


direkte ai.true med at skYde kritikerne,$åfremt deres skare bfiverfor stsr."I oktober"begyndte DOF så at rørepå sig. Der har været ffere indlægina formanden, Lorenz Ferdinand,fra Jan DYck, ja selv fra TommYDybbno, der.al1e går ind På de argumenter,der har klrt fra de na-Iurinteresseredes side siden PUG-NAX's aktion.Debatten går videre. Som slutning,pådenne gå.t.temg.ng skal Politi - oJicens leder fra d. 3. novemben citeres.Overskrift: ItJagtgas. Ministerenviger udenom.t'ttSom landbrugets og jagtens ninisterer Poul Dalsager åbenbart'manden, der ikke kan råbes oP. Iet jagt-debat-ind1æg i Pofitiken. i går giver han en nY oPvisning -i,hvor mange ord man kan bruge Paingenting at sige - om det, derer saqens kerne. Nemlig at jægernesmånopo1 på forvaltningen afDanmarks større dYreliv må stoPileromhandler et væfd af læserbreve,som Praktisk talt allefandeis aviser er med til at offentligg/re :n jagtdebat,Danmark næPPe har oPlevet magentil. Men herom siger ministereni sit alenlange indlæg kun dette:'Kan man virkelig forestille sig'at når et jagtProblem forelæggesLandbrugsministeriet, la, såskynder vi os at sPlrge jæg'erne,smækker skodderne i og tager enbeslutning alene På det grundJag?Det kan låndbrugsministeren åbenbartikke forestille sig'Det kan landbrugsministeren åbenbartikke forestille sig."VILDTET'r - PATTEDYRENE og fuglenesom hele befolkningen i dager intertesseret i - forval-tes efterjagtloven. Den' adrninistrenesaf lånålrugsministeriet. Nårsp/rgsmål om fredninger el1er_ _.jagttidsændringer kommer op' b11-ver to instamser sPurgt.Dels Jagtrådet, der al-ene bestånaf jagtforeningsfolk. Dels VildtbiologiskStation. Den sortererunder bestyrefsen for Kall Jagteård,hvis forretningsudvalg eridentjsk med Jagtrådet. Stationschefener samtidig kendt som dendanske jagtadministrations gråeminence. Så er dette ikke at"spfrge jægerne"?DREJER DET SIG OM AT forlængelagttider etler glre total'fredeåearten jagtbare, skal Landbrugsministeriethlne en videnskabeliginstans under Mililministeriet.Nemlig Naturfredningsrådet.Her var vildt-eksperii,s"nsstol indtif for nYligLesat ndd den grå eminence. Nuer den besat med eh vildtbiologdeq h.ar den grå eminence som chef'Finder NaLurfredningsrådet Påat udtale noget der ikke bekræfter,hvad jægere ' og vildtbiologiikke alterede har sagt, kan udtalelsenuden videre lægges iskrivebordsskuffen. Miljlministeriet,der rePræsenterer alfede ikke-jagtlige interesser' enmed andre ord en hlrings-instansuden medbestemmelse.Så når rninisteren sPørger' om manvirkefis kan forestille sig, atjagtlovån administreres sådan, sååå-svaret lyde, at sådan adninistrer.esden virkelig. 0g det vi1man efterhånden gerne have en andenordning På. "46var,) t't.f\t7va dc +qJl e :


Vad e fug fe gruppenSom det sikkert er de fleste be-'inriae don on \/:dafrro laon',roc-rnder ),0. f . Derrne g:uppes ned-. cfl ner .æ I ler lver nåred vade F .rg-Ie Li r. l5-q0 lokafiteter overhe-e lard-. 1. Disse rælfinger begyndtei 1974 og vii afsluttesmed et sidste intensivt år i 1978.I97B vi I blive det v-gtLgste afa1le årene, da Verdensnaturfondenhar bevj-Lget lkonomisk srdtte tilm,ånadl ioe Flrrrpl Iinqar i rr:dah:-\/ol Mad diceo flrrrpl I inoon lr:rrr:dafrrql eo.rnnan f iaJ- mrr I iohad f nnar dække de områder, der ikke kanovenskues lra -Iand og det drejer>rB ur.d. url rryJJ5diluelle. vdueluB-'leqr'rnnans .ekt-irriret i 197B vilco cida- rr-' l lrr- 4s l:ndFpl linoon'LJvblg.rvi hele vadehavsområdet sant land-I pl I inoen ni na r5 lokaliLeter iden dvni se .le I a f landet. Da alfeli--^ rr11;^-^h rrBel -Lrl D^c r fnnaf:oce onsanp om måneden er det kfart atden er brug for mange tæflere, såhvis T vil hakl.e oD om dette stonano r;pnr"l ifrrlrta nrn_iakl-Lh:rrd rzitrrqvv v !kanhåber, der er mange, der vil,m:n hanrronric eiro fi'l V:dafrrolegruppen,D.O.F., Fælledvej 9, 2200rlhanh:\7n 1\l alIan rrn.laniaonodal"{ad diqqa månoe fpl I inoan Fr:årene 1974-78 vil vi have et overhlilz nrrpl_nrznn mrnoa rr:riofrrolo donånet isennen risten i Danmark samthrri lLe lnL rl ifeipF- del. en afqtr4nqF hat-r/.nino \/i vil med detLe--F^-i 1r^ -19 J Lo r]'cEs -^-^+ ct>Fl"l --3-vi ska-L sikre de vig'tige vacefug-'I 6hre+onl å.leanAr be jce 'rc t olL el. -ng af vacefugleforegår på fllgencie måde:l4ån rr.i\/Ælrar r.ø pr ',rl:liro:mener at kunne dække en gang onmåneden, f.eks. Begtrup Vig, Påripn : f rr:rlafrro-aor rrnnpn fr


f. Randers Fjords udllb L974-77 - 19782. Grund Fjord 1974-77 + lg78 3. Fornæs 1974-76 1977 + 19784. Tved phoved 1974-77 f97B5 Begtrup Vig 1974-77 - l97B6. Brabrand Sl 1974-76 - 1972 + 1978 +7. Kysing Fjord 1974-75 - L976-77 + l97B +8. Stavns fjord,,Samsf 1974-77 - 1978(+)9. Hov Rln 1974-77 - 197810. S/by Rev 197\-77 - r97B11. Splidholm 1974-76 1977 1978 +12. Horskær' 1974-76 - L977 1978 +13. Kalsemade Rev f97'+-76 - L977 + 1978 +14. Alnl Fofder og Alhale 197'+-76 - 1977 + ]978 +f tr^ T^-l-.,^ 17i--Lqa rJerorup vrg 1974-76 - 1977 + 1978 +-15. Flavn/ v. Pletien, Mariager Fjord L974-77 - .f978- = ingen dækning, + = dækning, () = dækning, men nangler bekræftelse.llvor intet er angiveL efter 1978, nangl"r vi Cækning.48


Hvilke vadefugle, rnan han mulighedfor at se på de enkelte 1okalitetenfnemgår: ganske godt udfra lokalrapporter i Slravnen. fsamme bLad findes fuglekalendi.eog specialartikler om Grund Fjordog A1r/. De to sidstnævnte lokaliteterer indgået i dækningen i1978, men vi ved jo at andne afde lokal-iteter, vi mangfer dækningfor i f978 kan fremvise en def..-i^€.,^1^ vousru6re, ^9 Do ..i v, Lg ,,ober meget, atder er nogle, der vil deltage idette spændende arbejde.EF-DirektivetDet er næppe undgået de flestes oprnærksomhed,at den i den senere tider opstået ston diskussion imellemjægere og naturinteresser:ede om detsåkafdte EF-dir:ektiv, Sfravnens redaktionf4ler, at dette direktiv ogarbei clet med åt få ricf hr: ø-f t i 'l v!s6L uff rrd-quflrelse er af rneget afglrende vigtighedi den konmende tid.Hvad er da EF-direktivet? Det er etsplrgsmål, som vi meget håber at Søravnenslæsere vil glre en indsatsfor at få besvaret. Redaktionen lnqkar:forÅna ei+ danFnn no rri h:nderfor henvendt os til- Kield Hansen.den inclsående han beskæfiiøef q iomed detfe forslag. Desværre er Kjeldstid ved at være noget begrænset,hvifket næppe kan undre den opmærksomnc:rliq-'lpqcn man fn: hrr'lzlanfnemdrog han en kronik, der har væretbragt i Vestkysten 28. maj 1977.Den neglede vi, og den bringes idet fllgende - med KHs tilladetseiEf-direktiv om international fuglebeskyttelsepå vej IMari h:oorrrn r', i åø orrnan>i ekc Fpl I aeskabershandlingspr.ognam på niljøområdeter der nu ved at blive vedtagetet EF-direktiv om øget fuglebeskyttelsei medlemsstaterne, Denbrede offentligheds dnske om atstandse drabene på zoo millionersmåfugle år.1igt i Sydeuropa har fornodentligspillet en vis ro.ll-e, nennen vigtigere har saglige, videnskabeligeunderslgelser været, som motiveringfon fnemsættelsen af forslagettil dette direktiv. Af de omkning400 fuglearter, sorn regelrnæssigtkan træffes indenfor EF-lande-Interesserede kan henvende sigpå nedenstående adresse.På vadefuglegruppens vegne.Flemming Chr^istensen ogAllan Janniche. Langenæs Al-Le 7 28000 Arhus Ctlf.06 tl2r74P.S, Også folk som blot vil- deltagesom vikarer lej lighedsvis ermeget velkomne.nes område, trues i dag omkring 60arter med udslettel,se, og kun entrediedel af affe arter forrnerersig normalt. Omfattende ændringeraf fuglenes fevesteder, f,eks. gennemopdyrkning, dræning, byudviklingog rydning af skove har sammenmed fangst og hård jagt frembragtdisse uheldige tilstande.Gribes der ikke effektivt ind, kanman forudse alvorlige ldelæggelseraf de naturlige miljler med forskydningeraf de biol-ogiske ligevægtstilstandesom ffiIge. Fuglenesroll-e som f.eks. insektbekæmpereblr ikke undervurderes, og ldelægqerman clisse natrnIioc hiolooickareguleringsmekanismer, vi1 der b1ivebehov for en intensiveret kemiskskadedyrsbekæmpelse. I dag ved manat brt:cen a F rie kcrniske insektbekæmpelsesmidl-erkan have alvorligebivirkn-lnger ikke bfot for dyr ogfugle, men også for menneskets sundhed.De store internationale fuglebeskyttelsesorganisatjoner har }ænge Depetnå beho\/cf f .r (Åoc+L frrol l u6r9UvoJ\j clrpelrrrt-Ltefse i Europa, og også Europaparlamentethar gentagne gange fremsatanmodninger om det samme senest ien resolution fra februar l-975. Herhjernmehar både ornitologer og biologergennem en åmække rejst enstigende kritik af især det hårdejagttryk ved vore kyster, og manhar påpeget, at omfattende afvandinger.,som isæn Hedeselskabet harstået for, har haft en meget skade-J-ig virkning for: trækfuglene, hvislevesteder er bl,evet stærkt indskrænkede.I 7 EF-lande er fugle i dag fornelt49


eskyttet gennem forskellig lovgivning,mens Ttalien og Frankrig manglersådairne bestennelser. Der er dogstor forskel på disse lovbestemmelsersindhold fra land til land' ogogså de betingelser, som jagtudlvelseer .underkastet, varierer i væsentliggrad, Da en meget stor delaf de 400 fuglearter i EF er trækfugle,vil det ofte være omsonst attråf f. beskytte lses foranst altningeri et enkelt land, hvorimod Fællesskabetssamlede territorium i Langthljere grad giver muiighed for enrarurLcrrrl@r'BErruc vå \lermed ef Fer


'i mDoriene trnF.lp frrol e:ntpn f n: nabolande,hvor den fovmæssige beskyttelsehidtil har væuet ringere endherhjemme, og derigennem forringeden fælles punnnæiske naturarv.Al æoirdq:ml ino fnr\rrlaq hrri lkatnpnne rri t hefrrdp nnøei rrv6r L :fFå-rrn u! i T)en-mark, hvo.-. kun någeæg indsarnles.i.l Irnc nækkc irof-^oFansqi-metoderf3:bycer. men det får ingenn-:k:jq2 h 'r rrr..in: fnn d:ncka \noarerla de næsten a1le har været forbui':: e:, årr:ække i!/Ig.- den nugælinr!^ius,'!E n.^JaELfuv. uuB


en stigende erkendelse af trækfuglenesstærkt forvæmede vilkår og manhar: med stor bekymring set o hvorledesflere og flere fugl-earter trues'af udryddelse e1ler voldsomme tilbagegange.Ikke mindst det stadigtstigende antal jægere er ved at fåljnene op for nldvendigheden afvidtgående restriktioner, hvis manfortsat vif kunne drive jagt somen rek:reativ fritidsbeskæftigelse.Dinektivet kræver dog ikke de storenfnc fn: d:nqka iFo^-^- -;4^ Jlus hrrnntrrvvrimod det vil sætte en stopper fonde vanvittige milliondrab på småfugogbrugen af ba::bariske fangstmetoderisær. i Italien og Fnankrig. Pålidt fængere sigt vi1 dinektivet dogkomme afle europæiske jæger-e tilgode gennem en størr"e vildtnigdon.Tiden vil vise, om jagtens folk ermndne fiI at dcltaøe i det internationalesamarbejde, e11er om viendnu en gang skal oPleve, at bagstræbog national egoisme får hefdr i I :f d\åalFooa l-rectnpbe l senne nåPuv rc66vat skabe et harmonisk forhold ti1naturens Qvrige skabninger.-Kjeld HansenR.ingmær?kning på AnholtIndledning.Tf --i lruJmÅnod/rrgil v g IQ77 fonefoo un.lentag-aaÅa Åa FÅr


ket. Bjengand I1l5 I hun i Flaket,Ederfugl negelmæssig overnattendemed op til 15 ex. i Fl-akket (fenskvand).Hvepsevåge L8-26/5 ialt 30trk. Sort Gfente 2415 kI. 07.30 trk1 Nø. Rørøhg 8-12/5 t hun og 1ol5en ung han, begge i Flakket. BIåKærhlg 7,/5 3 tr:k., 10/5 l- trk. Lærkefalkl1l5 I ad NØ. Aftenfalk 16/5kI. 19.00 t hun N@. Skovsneppe t4l53 dununger ringmærket. En han blevset og hlrt flere aftener over Anholtby. Tinksm d 2I/5 1 trak f, overFfakket. Hul-due 9/5 1. Vendehalsfærre end ventet, 9/5 I mærket og ZIl5 t hørt. Ravn 16/5 1 trk. N. Pirol27/5 I 2-årig han rmk. Sjaggen sidsteobs. 20/5 I mærket. Husrddstiert8/5 t hun, Blåhals tB/S I 2-årig-hanrnk, Hvidhalset FluesnaDDer 8/S 12-årig han rmh. Markpibår B/5 I served Flakket. Rldrygget Tornskade var14/5 overaft, l2 ex, btev ringn:erketno den FAefa.lo cLl"200 på øen den o"*."åi3!i31";'åiå"9mærkedes en hun af racen cabaret("L: lle Gråsisken"), sandsynligvislokal ynglefugl. Lille Korsnæb 2llSflok på J-5 og 2415 flok på 1o beggerastende i Anholt By. Hortufan enesteobs l9/5 l hun, noget skuffende,Pilevær1ign 2315 btev en hun af dennoci>lrlna :n+ r.i-^, *^ . .,,,Errærket , vel- noktllFpn < cf lrcf 6 l-r'i +Foto:Michael AnkerTil sfut skal- nævnes, at vi går medplaner om at genoptage arbejdet næsteforår (l-978) ned nærknineer fraapril ti1 nedio juni. Skuttå nogenhave tid og lyst til- at deltage ikortere el1er længere tid, bedes dehenvende sig ti1 undertegnede el-lertil- fokafafdelingen, der så vif formidlekontakten.MichaeL Anker og Niel-s Aagaar:dTornsanger 6/5 5-10Broget Fluesnapper 6/5 I hanRlrsanger 7/5 1 RSkovsanger 7/5 f RBynkefugl 7/5 I han sy.cøc B,/s 2h.Gu1 Vipstjert g/5 IRldr. Tornskade B/5 .han + 2 hun.Sivsanger B/S I Rculbug 9/5 fGrå Fluesnapper f0l5 p.f RKærsanger lq,/S 1 RNattergal- 1615 I setMursej 1er 22/S IFig. I Førsteiagttagelser Anholt).97 7 .53


skovsneppeVendehalsPiroIMusvitSj aggerSolsortStenpikkerBynkefuglRødstjertBlåhatsRørsangerKærsangerSivsangerGuIbugtlunkHavesangerTornsangerGærdesangerLøvsangerGransangerSkovsangerGrå FluesnapperBroget F]uesn.Hvidhalset Fl.JernspurvEngpiberSkovpiberGul VipstjertRødr. TornskadeStærGrøniriskTorniriskGråsiskenLille KorsnæbBogfinkeGulspurvPileværlingRørspurvGråspurv6-Lo/s LbL5/5 L6-2o/5 2I-25/5 26-27 /5oool_oo ooJ3oo1o47If,52oII14of,2L1333II111I8.l273tf,o5oo2oJooJI1otr38647212ozt1o 81ooz2TTJ4525 1427 14L2379 30oo1o23319ooo 2oooIO4o2L43242o2oo o45ooo o1 32olIalt (39 arter): 248 r63 309 9565Jo21414I2oIIoo1lo1of2o4I1L76t5t8l05T101I11I1o2o1143IaIt3II9I15a2543I18262834)T72)z326f,243641JI1845l81410I4142I133958Tabel 2.: Fugle ringrmærket på Anholt i foråret Ig77 .!0vå0d.EO'i=0 co LPi levær ling , hun .Hvidhalset FluesnaPPer.5q


To generafforsamlingerIndledninq.Grund-et d€t uheldige omstændigheder,hvorunder lokalafdelingens 1977 -generalforsamling blev afholdL, fØlervi os kaldet til at give rnedlemmernei amtet en orientering ornmødets forlØb.Den ordinære qeneralforsamling.Kun -L3 medLetnmer navcle rundet oecumagen værd at m@de op ved dennelejligheil. Fra lokalbestyrelsen varkun mødt to personer, og hverkenformand eller kasserer var t-i.I steå^Trods stor forvirring, hvorunderregnskabet "tilfældigt dukkede op",blev de i lovene fastsatte dagsordenspunktergennemgået. Kun måttevi undvære formandens årsberetning,som forsamlingen dog accepteredemanglen afrmod et lØfte om, at enoversigt over afdelingens arrangementeri 7976 vil-Ie blive bragt ifØrstkommende nummer af SøRAVNEN.Denne oversigt samt regnskabet erderfor aftrykt nedenfor, og detfremgår, at vi ikke kan klage overpengesorger ; afdelfngens økonomier fin.Under punktet "eventuelt" gav dirigenten(Bent Overgaard) en kortorientering om baggrunden for denindvarslede extra-ordinære generalforsamling,ligesom han rØbede bestyrelsensbeslutning om kollektivtil-bagetræden.Der blev mod slutningen af den ordinæregeneralforsamling ytret @n:ske om nyindkaldelse ti1 generalforsamlinggrundet de uacceptableforhold ; men flertallet mente, atmanf trods det ringe fremnøde ogsavnet af formand og kasserer, rnåtteanerkende det afholdte mØde' daformalia var'overholdt, og da derikke var grund til at antage, at etiryt nØde vi1le forlØbe væsentligtanderledes. DeD ordinære generalforsamlingblev derfor afsluttetmed et inderligt ønske fra dirigentenom, at disse jammerlige forholdikke vitle gentage sig næste år.Den extra-ordit-."-gg@@1i.9.forlod sa1en, påbegyndte vi så denextra-ordinære generalforsamling.Denne var ønsket af 11 over for bestyrelsennavngivne medlemmer' derdog langt fra alfe var ti1 stede :Det blev påtalt, at mødet ikke varblevet afholdt inden for den i 1oveneforeskrevne 8-ugers frist.imidlertid havde indkalderne selv iet fØlgebrev tiJ- bestyrelsen anbefalet,at de to generalforsamlingerblev afholdt sammen ; og dette havdebestyrelsen derfor af økonomiskeog praktiske årsager gjort.Der bl-ev fra indkafderne fremsatønske om, at bestyrelsen kollektivttrak sig tilbage, idet man var utiffredsmed " den ineffektivitetr'derherskede ", ligesom man Ønskede enændring af " den politiske linie,bestyrelsen stod for " .På bestyrelsens vegne meddelte NielsAagaard derpå, at man efter langediskussioner havde besLuttet sigtil- at efterkomme ønsket ; men atbestyrelsen samtidig beklagede, atutilfredsheden og klagerne netoPkom fra de menneskerr man så mangegange var gået forgæves til, dengangman i bestyrelsen havde ønsketat få blodfornyelse. Man undredesig desuden overr at indkaldernehavde fundet det nØdvendlgt med enså formaliseret fremgangsmåde.NÅ understregede, at han fandt detyderst uheldigt, at indkalderne havdeværet utilbØjelige ti1 at gå rnedtil at afholde et møde med bestyrefsen,hvor problemerne formentligkunne være blevet IØst langt mereeffektivt og uden sure miner.Bestyrelsen havde besluttet at trdkkesig tilbage af to grunde :a) den stærkt @gede arbejdsbyrde påSrund af 3 medlemmers.udtræden ; såledesat man nu formelt kun var 5 ibestyrelsen, reelt endog færre ti1det daglige arbejde, der derfor bfevudført meget overfladisk.b) det var bestyrelsens opfattelse,åt når der forelå et så udtalt ønskeom ændring af den linie/po1itik, derer kØrt, bØr .situationen i alles interessestifles åben, således atmedlemmerne på en generalforsamlingsamt ved et eventuelt efterfØlgendebestyrelses-valg kan klargøre sineønsker.Dirlgenten udbad sig derefter forslagtil dannelse af en ny bestyrelse.og føIgende 8 blev opstillet ogvalgt : George.s Borgen, FlemmingChristensen, Jdrn Eskildsen, Jens55


Musvåge massakrerVi har fundet fllgende artikel iLandsjagtforeningens bl-ad Jagt ogFiskeri.Den var fint anbragt på enpå en l-eder plads,så man godt kunnetænke sig der var skumfe bagtanker.Den er er forfattet af Th.MarkussenGrindsted og stod i juni nummeret iår.Jeg har altid ment, at musvågen varen stor',nyttig og halvfredeligfugI.Jeg skld godt nok en for ca. 40 årsiden,i de sidste tnækninger dentog,gylpede den resten af en harekillingop..Det ned halvfredefig har vi jægerqi Starup sogn fået anskuelsesun- 'dervi-sning i at det modsatte ert r -Lr ældet .Der er blevet så mange af dem,atdet er bl-eVet tif en_hærgen af voresnyttevifdt fasaner,agerhlns,små ogKinkeby,Peter Thornsen,Niels AagaardrPederJakobsen og Bent Overgård.Detre sidstnævntå er gengangerefra den tidligere bestyrelse.Der fuglte nu en diskussion om /nskeligeændringen m.v.,og da denneisær udsprandt sig meflem de nyvalgtebestynelses-medlemmer,er derhåb om,at mange af de nye ideervif bl-ive ført ud i livet,og atlokal-afdefingen fremover vj_1 fungererned fangt større effektivitetendtidligere - både hvad angårfugle-politik og medlemsservice.store harekillinger.T.i sa marot hrrnn rr vj! €--i^- rd|uEs ;,t -^-5uBneti særdeleshed lanss Holmeådalen,servi dem svæve eller de siddoni ha(io E fFsf^nn6 LrcLvPPc hrh.+ +:1Po!oL Lff dLoverfafde alt,hvad der rlrer sigat vifdt.Nu skal det siges,at på grund afden tørre sommer sidste år harvifdtet været handicappet,idet afgrldernehar været så tynderat derhar været for l-idt at dække sis i.Der bfev således udruget 12 agårhlnsekyllingeri en sådan kornmark,Jegså musvågen flyve op derfraffere gange,da vi nåede jagtsæsonenrvarder ikke en agerhlnet ilbage .ljdruøni sen af håric f:q:noFgerhdns var ikke så dårlig;menflokkene svandt hurtigt ind.Det er" jo ellers fasanernes na-^o:-Xxqp*Den56eftersøgte terrorist.


cur at komme ud på manken og fou-I dBC|C -^-,,.i -: i^+ eørerrn :+ dorrlrcrr vI r@I -yrr ro L uEsimpelt hen ikke turde komme udqr -a ^1r^Frd^-h^/- rr:n Åaa rÅÅ+Pfair Lo6s! rrs rus vqr uv5 lLyu L+:rLar rru -,, ^- uB ua r- oL r+ ^r^e DP6 hen til åenfor at få vand;men så var det irnange til-fælde sket med dem.Etljenvidnerder kfrer forbi rnitjagtareal daglig,så så sent som-i februar måned,at musvågen sfogned og tog en stor fasankok'14dage senere så han,at den tog enhlne.Hvor mange bfivef så ikke taget,nåringen ser det?I hvert faldeerer bestanden af fasaner og agerhlnsdet sidste år her i sognetbfevet reduceret med adskil ligehundrede,der er kun nogle ganskefå tilbage.For iæsere.der sår ind for vildtnraiaFnrni-;PIEJg'avuli,,6,].:,]'.' - - er det bittertat være vidne til en sådan massakreaf vor vildtbestand.At udsættevildt vil under de her fonhold værefuldkommen omsonst.Vel går vi ind for,at de forskelligevildtarter skal bevares,ogvi må også acceptere en vis vofdi nairrnen:mcn den rnå være en kant.Det kan.ikke være rigtig,at enart skaf have fov at udrydde a.ndrevifdtarter totalt.,Ieq vil ripnfor indfn+øende hancfilr^ F : r l !arrurJotsLf --r-: -^+ e^-^^i u|crr LBsrtraL -^- -+ usrr r^^i:qar qåoan nn oo nndrren :f få inå-F.lnl- i:ofii6l f61 61'-"3-^n voRsrt ,uci^+ L ^h ct^ >d o, r^*--'-,: l ur'>r - ^- ^^,, ^- F,.^t ,+ i^^tsLfts uts >rlu err i uBf raL ucrifrods nonmaf iasttid nok skal over-_Leve.NR Def f e hcn vøård,nør r'kko i:ol- d i-nekfp-men krrn an k^nql-:ianino :lhvoraggressiv musvågen er.En herværendegårejer havde en dværghlne,den pik r:den for sårCen med sine 12kyllinger,pludsel ig stog en musvåqonarl aa v6 f1/,f ma.l Ll-^n N^4^r- !yJ ,rLeu ! rrcur r aFrc -^^+ L'rrrrrErrr':r qi kn:ft.i of :+ der efter over-I F l.lFt l: { lanp ddda k\t1 | i noanFn :nden deo hlarz dpn rrnn i hdnqa-FlnLlrantrrvhrrirlo rus r'f:1 i^-^h^ F^rL---nå øirrlpn cL\rndl-F q rrn Åar o-Åts- b*_ 15 qu,usr Dqu"amusvågen på en hlne.Musvågen flljop og hønen begyndte at rende henmod dem.men faldt dld on,den varaflerede ffænset op,så inovoldenehang ud af den.S-ig så ikke ar musvågen er en nyttig fugl.Af en vildands dagbogne- en ved a+ kl jrøg fidt af nu.Efterhånden kommer:' de kun i week-^-;- ^ E--^i-- tl*l-^r r suoS fur uoB -)^)--'r Dlrrruats.Fordi det er blevet klligere\'åi F6fT-\a fnrrc-rnår 1r:r c lamt i haorrndelsen- Man-^6+\'\'c Fånf o.lF Roorrndl- e f I enc d:-5gL-vvJ.pL5yac f:År rje nåffe. leres skud osede.f dånliø sårnvittished. Man kanikke stole på kalenderen.nan hlirran fI6F6e vå IfCt Flana g ol :f /am usrrr^o,år for år. 0g de skyder rnere ogmere, Jo 1ængere den sidste verdenskrigkornmer på afstand, desværre bliver det. Des værre bliverDE.I)å \/FFq te cn amatr/-erne. Skaf man-rq- iL:^1b Idb f rrl sa t rrrorl da i det mind-^orrste håbe oå en fasmand. At fåbrækket en vinge, blive skudt in--vafid, det er det værste. 0g deihar ikkeat findeengang en hund lTled tilen, så der kan bliveende på det.llp Iiqoon i nenes sk'r++ah IIan'i naroc lzrrnefiop ,\uil r L r6r hlqi-:Lke- idenesskydepramme. VenLer på at visl. a l f l.rva or os komme nærmere .De ved, at vi fdr e1 ler senere ern@dt tiI det.Nogen kalder det vifdtpleje' Rimeligregulering af bestanden. No---- -f ae elr>l aL\rnåe fnn :l- dan6e,, u,jkke skal biive for mange af os.Gal vist, hvorfor de ikke regurenandanaq oona otuenbefolkninqsnnoblcmennå sam-e måde?A+ L^mma fIrrrranda ind or;an an ntromark,1avt, og så pfudsefig sedet sorte dobbeftfØb. Ikke at harra+id til :+ inaia:f pnrtncurulu urlzrrneVi er atten i formationen, de finebliver skudt ned.Mange af dem jager, fordi det erFINT at jage. De har herregårds-rJI


som en fin mand sPilier grlf' Dekeder sig, de hader den fri natur,Men de g/r det.Somrne tider gider de ikke enganghente vores Lig, hvis de liggerpå et godt sted. Det kan vente'bet som flYver' det som stadigvæker levende' er mere sPændende.Man er ikke sPændende, nårrnan ligger med halvtreCs hagl ilagkroppen. Selv cn irlan nåskestadig lever.De ved hvor ce kan finde os, dekender vores ste'ler. De har selvs/rget for, at der bl-iver færreog færre steder, hvor vi kantrives. Så er det rremmere atfinde os.Sport 'kaldes det. For hven-/Hvad med at :l-YVe on ;laP l- stedetfor? Det kalder. VI s?or;'Gurrmistdvler, g! ølne f iithdttemed fas.rnfier' terlede jakl:-l"De ;er morsomme u(ir ovenfla.Men de:r'i kke mcrscmne, jægerne'Sel'"'om de morer sig. Vi grinerikke når vi ser dem.Den 1i1le flaske i incerionrnen'De.påstår, de ikke kan hollevarmen. Somme tider er


solen var lige ved at stå oP'Pludselig var: de der, i sivene etsted. Otte jægere. Fjorten fugleC/de ud af toogtYve. Det er ikkesport, det er krig. Massakre. Enhund gav sig til at gø, helt for-.kert.At blive foræret væk, fordi de ikkeselv orker at sPise en, fordide ikke gj,der at f1å og nedfrYsetil senere tejlighed. At bliveforæret væk med benene sammensnfretog hovedet nedad. Når man erfaldet i krig.De slapper af ved at jage. Kommeri pagt med naturen, kommer tæt indpå-dens inderste væsen. På en mååehar. de ret, sel-v om de alfigevelikke har. Naturens væsen erat dræbe. Men kun for selv at oPrethofdeIivet. Naturligvis.Døde å engO.rennå ålt denne hersens Droblemfylclte,alvorlige sndk om skydn-ingaf de tiloversblevne bevingedeskabninger, som er. meget brugt fortiden, rnå det være på sin Pladsmed et posi Livt, uforpligtendeindslag.Vi han nlånj-ei os oå Dlde A-broenved den ber/rnmelige Brabrand Sd.Det hele er blevet mere overskuerjofhcnfrå -frer vi har fået denfine motorvej og dermed er det becki,,l+onanqn inoqrnlpo oqse blevefskjultfor vore blikke. Ja' derodreq noopl- fr: hdip.a q ted - f ^naL md. skat få en så ren ndLurop-Isvcf rs -^- JUIL rrLutf -.,1i^+ 5 r rLader man kikkerteri gå en omgang,l::n m:n


*,af:,tL\t\t\\ \. \ \'\---N.\-\ -::ItIIl-{iF.RL\., g-.t?".q \b.J:4.i åb.r : b' lPr t -r: r; ååiå ir;:e $s ieå= *ifi*I;åtE :;igei,q;t ftere;i *;:niå;g;;årl d;å!t;ggi ;åf;årtilfiflåiiå;:q*ngå5 ,E s ot b r= H åi;f $t* +åf$Åi: -e- H g;;fli gnEi ;: s.; ryx :..: ii.E " n*iåf;å$.s ;Eåi;$rris åiå!;å;g;;å*rHåt;l,i+å iiri?:åå;n l*pl;åryr;r;t:g;å;!E$ åFF; xåts åå::isåfi å;! åiifl f !ss;r ;i; ;;;@t_t, \.xa\-itt\ir-,NVf .,=t r.Y'ååå åg;lfti';;:**åti*n.i*E*i;n;å;, iE;; $låååi!åi* iååtå;fåilåååtåå$ ;:åi rå;rrå$åflå g$ffiåååfjåå;ru* iåigå; åså=å!åå ;å[*Ei:;rTas;å :åf . I It å:;åå gff ; åft å;l; it$t; ååEi\"\t\- t::-'.-/9?=e/rgfl;{tirÅ itlt.å-n t;:ffi ållff;rfu:;ååii;;åiåå:åiå efiåi iå;ff ;ååår$:ååiååååii ååålilfåii;ifi: åiliåå$r;iåååiååi,ruHåffiffi{*ååt*ål luiå**ts H*s; ii,Eåe y!år#:x!p.ql.Firo*i H:i pr"e:"fitiS*le, Å-l -g'!.EE'i & iEI *3 t l":E 3:a frxl*-3'3.: ! *{$n ipc-'f, 0"i4 -V€.e,,-,.qcS.r-,*.,.gbE:"3 bi"H!'".3qb.;bsq=o ._,.ocr*,c :H€å;EA; ;:S !"5;*i'".6Eå'flE3J'tS laifl3.$: i *!å :l"HIH#I1': H r!å fiI ! 'qr.. QidEr ;;n{ 'åq!:;giF;:å*;:r u;!#$8;; å'*t i pE r;l I u;: $: Iid o' ;.lEE .l H qiSE!l 'o FpitE " gh u b_ H-E . ; ",9,3 8:l I gi; -.Htåasi å'r r€X a'åe ri ;#riflElll ritr +';p:-tåtil:;åslfrt l*J*i€;F!-{!r5_,lTarå;å9:ås86" b i'.6>p's Fr:.ss yn:l;å HE:;åtEåååålt t:r; i,n: 3


;/us>llruLLc r^--,,++^ LlnF tlvt Ht,;rfidnn uLJv-rr qnFttnoafud. Gøgen kuk-kuk fra Brabrandsiden.På nororvelsskrænten for at se efterfille præst. Men ej. Stenpikog 2 p. viber. Tamduer.ne kan ogsågodt lide at gå og pikke her'l7'.5M"-c-i I ana nrron clon no ? hrnrrqhrinqrrur oc j vur JPlrrpå engen.22 .5tan:f+io


der var igang rned at skær:e gtfide.Sagde mange sjove ting medens fluernekravlede på hans svedl-ge Denaredebryst. Han fortalte blandt andethvondan åen havde ændret sigtif det bedre i rentighed og ondrengene, der havde huler herudeved udldbet. hvor vi nu stod, og delegede så neget med tændstikker,at han.nåtte banke dem. Han sagdeosse at der ved udllbets vestre sidevar en sandbanke ca. 20 cm. undervandfladen, samme sted som derfQr var en mudderfiade.?o(tsnfFef Fi-l Sdnavnen skal være in-E f t erår s ka lend erenDenne efterårskalender giver et udsnitaf årstidens bedste fuglelokaliteter.Som det ses, er det hovedsagliglokaliteter, hvor der erstore koncentrationer af overvintrendefugle, som ænder, svaner m'm. ved vore sler, fjorde og åbnesande.Lokal itetsregistret er stadig interessereti at oP oPlYsninger fradårtigt dækkede områder (se Slravnen2/76 ), som kan sendes til lokalafdel-ingen.NOVEMBERKysing Fjord a1m. dYkænder, 1aP-Bnabrand S/ PedYkkere, StorStubbe Sl Skallesluger' StorRavnsl Tornskade, Fjeldvå-Vengs/ ge.Salten LangslMos søFus s ings/FornæsÅrh,rs Å9J .',''!|'lr urlcer f|G1DCT ACdder Å.c+^hf'llzofrrolatnæksamt fortande- ogEderfugi etTæk' Skærpiber,Sr,espurv'Skar:v , -om.Fiskehejre, MusvågeSpurvehlg, SkovsnePpe,Enkeltbekkasin,Grønspætte, Isfugl 'Vandstær, Halemejse,La I -LeaSaltenÅDECEMBERLars AbrahamsenBj ergvipstj ert StorTornskade, Grlnsisken,Lille'KorsnæbKysing Fjord A1n. cYJ


Lokalitetsoversigt'I'd^ri:aarFinrd- efterårska]enderen3. Fussing SØ4. Fornæs5. LL_L_Le A6. Stubbe SØ7. Århus Havn8. Århus Bugti r... .9. Åkroen.Io. Moesgård11. Brabrand Sø.f2. Århus Å13. Ravn Sø14. Venq sø_15. fUnder A16. Salten Å17. Salten Langsd18 " Lystruo Å19 - Mossø2o. Kysing Fjord21. Odder ÅFig.l Kort over Århus amt.64,


j30. Lokalraport 1.1 6 77Iler er så igen en portion stort og snåt fra et halvår i Århus amt.For de, der ønsker flere ta1, datoer, observatør-navne o.sv. frernstil-1es en'duplikeret, rtrigtigrr iokalrapport. Den udsendes i efteråretsannen med rapporten for 2. halvår a976 tll- a11e, der har ydet bidragtil disse rapporter.Vi starter med et særsyn, Ao/3 fløj en lslon lavt over ishuset vedMoesgaard og går videre med et par af Sorthalset lappedykker, der 17/6sås i Brabrand Sø. Gråstrubet Lappedykker : b1.a. hele 4 ynglepar ien sø i Hinnerup. He1-e januar holdt en delvis afkræftet Rørdrum t1lved Ørnbjerg Vandmø11e på Mo1s.Her i amtet er de vigtigste rastepladser for Sangsvanen mundingerneaf l'lariager og Randers Fjorde, sldstnævnte stedTj-6?-7/S tSS "."..Gråsåscr h2T ipen i år vrølet i Ricrregrav Mose.l-19'Jels normaf forekomst.Af Sædgæs er der bl.a. set 2I trk N over Århus d B/1 og efteråretsinvasion af lgg4ggg har haft en efterdønning : 2l/5 5 N over Søften.Kanadagæs er vi j-kke forvænte med her i Vest-danmark, men 3I/I ses 22ved Hyllested Skovgårde og gentagne rygter taler om en fast rastepladsrretsted på Djursland". De største rastetaf for Knortegæs harværet 5/2 12o ved ud1øbet af Randers Fjord og ,o/4 15o-3rl;;mJord,henho-idsrris'l\/


f t)Vtndre+?'\Vadefugle hører traditlonelt efteråret og eftersommeren til1 menogEE-å-?æåret kan man med udbytte opsøge d.e fladvandede områder ogher få de ellers så svært bestemmelige vadere at se i.deres karakteristiskeog ofte meget farvestrålendE sommerdr:agter. Antaflet er lar:lgtmindre end-om efteråret og fuglene raster ku:r i kort tidl men eI manlidt heldig, kan mal.t se nåsten lige så mange. f orskellig_e 'arter på enmaj-dag soå'på en.august-dagr og så er de aftså en del lettere at beståmrne."ornfoiåret. Her skal-iøvil,gt kun nævnes' å!ry11Jer 99,åglkl-irei år har været talrigere end sædvanligt, samt at der a5/5 c,Ievffiok^-dqo+i øt mahoa Tpnmirnksrwf cr : :/-'^'' ^ F;^'^ i--o- ----.rrBE-lt.ry.i:;::gl.* f \JDtrr6 I Jvrv ' +.* 3o ex.( det er ve1 1o gange normalen her ) .Iv,ågefuglene er gerne en forsømt gruppe, som kun optager en lil-]errEdFGiaTfristei.rrrEdåGiftTfristei. Men de ( mågerne I ! ) rummer..store^muligheder store-muligheder r]en- hånliet forden, dei ikke blot trækker hånligt på næsen af ilde grå skrighalserlskrighalserr.l'.eks. Hvord.an er forhofdet mellåm arterne på lokaliteten året igennem? Og melfem aldersgrupperne ? Hvornår, hvorhen og hvorfor (l)foregår aftentrækket ?-? ? osv. osv. Også der i disse tider såuglesete rtraritetsjægerrr "rar.rtetsJæger". Kan kan få 1a udbytte uoDy-[Ie af aI at aI kigge K]-gge nærmere IIæL'IIlele på pa rnåger. ItraB€I. må4 Ar*er øt øatzrtcrcl'{iormange har f.ex-set en Dværgmåge i Århus amt ? Arten er garanteretregelmæssig både h4rlo fnrår nø v6 oft>rår vr ultsa. Nå enke]te J.inø er her dos set-- ''-'i år : 25-28/! /t I Gråmåee/Hvidvinget Måge i Århus Hatm ( et tip, se påhovedet.HMhar''@gt||hoved'menSGMhar-|taf-1angt, fæl'r,, sølrrmågealtigt"_ [oved ,) 9e.]/5 1 $lmr]g.. trk ved Fornæs.Enoviåere Enoiiåere et par Soitterne-obs. Soitterne-obs, t2/6 2 K'7sing Kysing Fi. F.i. og 13/6 6 Vorsø.R-t rnrti rro'l orrp pr der mest snændende i eottagelse en llsvnrrenderlt,,rr u uyoluvPerleugle i Ueg. af juni i Marseli-sborg Skov. Der har tidligere væretmere e11er grindre vidnefaste i ånef:ste meddel meddefser om artens Jmg-Len 1 Danmark.Spurvefuglene går jeg lidt 1et henover dennegang, idet kun nogle fåuAffiåiFoåtafås. Der henvises igen ii1 den udførlige, cuplikeredeiapport. samt til listen over førsteforekomster.:z=-::- pirnltrn har nntrådt talrigere end sædvanligt, og er.udover de tra-Ci-ffiEffie ynglepladser ( GytflngNæs og SøbyFredskov ) mødt på Vorsø,ved Mossø, på Anholt (ringmærket) og ved Støvringgård .Her til-.fands er det meget få gange,4@@ træffes uden forringmærkernes net. Det hænger naturligvis sarlmen med, at dens foretruknerastepladser er rørskove ell-er bunden af kvasdynger - det sidstelkke ulig Gærdesmutten, som den ligner lidt i opførsel. De toeneste forårs-Bfåhal-se er da også fangåt ti1 ringmærkning : Aa/5 enhan på Anholt og 26/J en hun i Kasted Mose.66


\))--_Græsboppesan8eren-derimod -erkendesj9 _oftest på ?il karakteristiskesang. Iåf ei den udover de klassiske fokaliteter ( Brabrand Sø, Bjerreg:avMose og Funder Ho}ne ) meldt fra Veng Sø (Z ex) og StensmarkPlaltage ved tr'ornæs.Vinter-Uq4ke bliver et stadigt almindeligete fænomen, specielt i byernesttluiffiillakvarterer, så se godt efter på foderbrædtet. Efternytår er meldt om J forskellige iagttagelser i Århus-området. Det girialt 1o styks i denne vinter. Hvor malge gir den næste ?Rødtoppet Fuglekonge synes at blive sjæ1dnere, e11er skyldes de.stadi@aimanikke1ængårel|gåreftert|arten?(t)Eneste obs : 2613 1 ex Gjeruild Nederskov.8/5-Hvidhalse!Flue.snapperharpådetnærmesteinvaderetos'he1e2obs:I han oå 1'4/5 I han Alrø, men der var så også;'"i";"fi; "1r,nt""*"ffiffio1t i-rEet"åår"en ar *aJ måned. Begge fugle er behørigt beskrevetog på vei ti1 SjældenhedsUdvalgetRødrvseet Tornskade har for andet år i træk været mePt talrig ;f.ffifeåda1env HinneruP e1ler 14-2o /5 et Par l'nnsilkehalenskuffede os al1lgevef ikke. sidst i februar dukkede fle-drede (!) rastende På Anholt.ffi op i Århus-områd.et, oB i hele marts kunne man møde enkeltefugle rrirdt o* i haverne I dån største flok var på 22 ex."u-6Til slut skal nærrnes halvårets velnok stØTste sjæ1denhed, nemligen pileværling hun, der blev ringmærket 23/, på Anhoft. Arten er kuntrwffingeiøriDanmark,-denenegangpudsigtnokogsåpåAnholt, aer åttså har den danske Pileværlige-rekord ""rørstegangs i agttagel serVibe 2o/2St,Præstekrave 20/2GøEMurse jlerlandsvaleBysvaleDigesvaleRøds j ertBynkefuglinden for Århus amt 1977.24/ 427/428/ q6/516/5q /tr, )t )a/5


NattergalRørsangerKærsangerSi-vsangerGulbugila-resanger'l'ornsangcrl;æf desangeri,ØvSi:ln1'er;r:rlIS:]ngcrilkovs.r Igcrr;rii i,'lrtctnalrLCrr'. [,'lrteltnapFrer: viri ..iipsr1,jcr,l ,/:,r V"I ;rsi.jeltJ,lr,' ornskai.lts:7o/4-l\./ +4i4-4,'4l.


lingen, son det nu en gang hedder.Nå, men det er a-ltid blevet sagt,dL -+ usLi^+ h^, rrsu rvDDv l^--^l-åqan OO ql:m-værket var en midlertid llsningi -r+ i 1^+ cLhr'+'ryLh^.lnF^d v5 usurL oonoJ- L6rreL qf uLvserlbl-ev fundet. Så ville Eskelundbl-ive overhæfdt med et lag muldv6^ofnFAnL!llvrnl:n+at net hele Skul-leså indgå i den berlnte grlnne kile,som sKu_Lte rprge Arnus A rra uclphaFi hrrøfan no lånr-^h+,,r,,;ir^-_-.6DVrlrLuuvfuuYsig jo længere man kommer mod vestgennem Brabrand å-da1en.Nu har man endelig bestemt, at værketskaf blive ved med at ligge hvordet er.nu. For det er blevet a1tfnn /rrnf ;åirvr uyr f rJLLet llrffa no nrrpn i kd-hef skal cien I isse administrationos vosnoark oå de inddæmmede areal-er.ud, T - ucL ;^+^ 3- -];t1 ft^Å+ man nrr lz:nEor r^u SvuLr rrLcilÅof åa halriiorr.iq \/F-^ Iin-nrrl/ic+'rL tur6 ! c rf 5c6y rurS L tfor om det er stinkende lossepladsmeri o:n:oen el lpF ån nlanenel_ kondistimed arkitekttegnede træer -hrr:i on.lofqå+ nn mnd na{nqkorrcn oqrr:nnhrrl I onna dan rr:n hen fdr it aoenLAFritid i fnemtidenNår jeg som gamnel Thybodreng sertilhaoa n4 do rri'1 rrA@1 1rår Lrrnr"rÅ^- f"-, v ur urrucr f uålenelevede mid.t i trecllverne -tænker på klitsøernes overdådigefugleliv e11er Hanstholmarealernesfrod frr-l dtc rn er iaø npqian rroÅ alblive nostal-gisk.Hvor find.er jeg i dagens Danmark etså myldrende fugl-el-iv som i drengeårenesli-mfjord.svejler. Hvor er dehenne a]-le d.e store stol-te fuEle?Er de kvaft af byerne ? I de sidste25 år er Danmarks byer vokset figeså meget som de gjorcie fra Gorm denGaml-es tid og indtil 195o.Forbruget af jord ti1 byformål venterma.n vi1 ford.obl-es yclerligere denæste 25 år. Hvad bl-iver der af fuelene- ændringer i bestandene vilske- noq-l e wi'l lrf-l rrotctt qrdra rri Itilpasse sig.Hvad kan vi gøre i D.0.1'. ? At forholdesig passiv vil være det sammesom at acceptere - at forholde sigtavs er ciet sarmre som at sige ja ogamen til udviklingen.Man kan roligt sige at lovgivningsmagtensforsøg på at gribe ind i uciviklingenikke har meget med fugfeat gøTe. Nuvel, er aler mon nogen ornitofogder i dag føIer at den lndadvendtelinje D.0.F. i de første manootiÅr farto or *iat Dansk orni-trrologil:1"fi51:åiå-t å3*'senere år har ført en stærk udadvendtI in ia cr Åor rhcn'lrr* rrrr-Å5!urru+il ufr 4u ^+Denucitrykke sin anerkend.else for.har dermecl markeret sin våAenhed. Sinaktive medleven og forståelse for atplacere sig som deltager i fornningenaf cle vilkår hvorunaler den skal røÅtesit arbejd.e for virkeliggørelse aiforeningens formål.RBGION-PIANERNE FOR ARHUS AMT.Rctraøtcr ico dcn rræl rii oo frrqi qlzeudvikling landskabet og naturen hargennemgået, er det med næsten bangealfcf,Dsrr Js5 uaSEr -^- dc firc rpøinn-planskitser i hånden, som Århus amtskommunelagde på bordet d.1..oktober.Nu er det udvikfingen i Århus Amt,det gæ1der. Man har ind.enfor amtetberegnetrat der i føbet af de knap24 Ar. der cr ti'l år 2ooo vil Skeen stigning af befolkningstallet ti1ca. 650.000 i Århus Ant.A]-l-e clisse mennesker skal feve i etamt, hvis geografiske områale sikkertikke bliver større, men hvis krav tilareaf og naturressourcer vil stigemed eksplosiv kraft - tænk dig denneuclvikling b1 .a. i rel-ation tif denøgede fnitid. man forventer. Hvad bliverder af os og vor fritid i fremtiaien?Vi fik alle i oktober tilsend.t en regionplan-avis,der gav en beskriveiseaf tle fiTe skitser og de temaer, regionplanclebattenkommer til at d.rejesig om.De fire skitser lægger op til enprincipiel cliskussion om, i hvilkenretning regionen skal. påvirke ud.viklingeni Århus Amt.I en metldelse fra Århus Amt om offentlighedsfaseni regionplanlægningenfremhæves regionplanlægning somnoget nyt i den offentlige p1anlægning.Det nye er, at regionplanlægningskal ske ud fra en samfet.vurderingaf samfundets muli-gheder.Regionplanen skal sikre sammenhængindenforet stort områcle. Det er også nyt, atborgerne - du og jeg - får direktene11em mange aktiviteter59


--


tænkelighed, vi erfarerrat regeringengår svanger med et forslag om atnedlægge de statslige fredningsplanudvalgog overføre dlsses opgaver tilamterne. Miljøninister Nie1s. Matthiassenhar udtalt ,rat regeringens forudsætningfor den foreslåede ændringaf naturfredningsloven har været, atfredningslnteresserne som helhed ikkenåtte svækkes. Denne forudsætnine vilder ikke blive s1.ået af påflVi har indenfor DCF's regionplansudrra'løstudcrot. fram-l ,ola qLi*qor naiaLIVJU.Det er vort indtryk at man fr:a teknikersidei d.e fremlagte skitser ikkchar rrpnot q4 I fuJ@rs nrrol au6 ^- atr-v4rDUE--n-rr^ -^L^vidste overfor rniljøministerens udta1e1ser,son vi finder Ønskeligt.lled sin Itgrønne regionplanrt sinrrl-andskabs analyse for Århus Amtrr oghvad øvrigt der forelægger af maLeriafefra frednirgsplanudvalget harudvalget udført et godt og stort stykkearbejde. Et arbejde sorn har affød.tvor fufde respekt,og som vi finderamtets teknikere ikke har: taset detforventede hensyn ti1.lOF går El_barrikaderne.For at modYirke denne tendens indkaldtevi en række ledere fra noqlea: antets interesseorganisationerti1 mød.e" Mødet afhofdtes den 24. oktober.Man enedejs om. at danne en fælles grønfront. Ior at gi.re-denne såvel breddesom slagkraft stiftede man rrSamBlort{ Samarbpiricrda Ri n-l nøi qlre Tn i:arpqqaorganasaraonerr.Rctninøs-linia?na c'l 1ar qrha irlcnmrSderfor Sar8io er ikke endeliE udarbejdet,men jeg vil fin'le det ratr-r'li pt om dcn h-i andt si np nnø:rrart;darrpdp cf 2 nhaida far n1 clrrrlro dair,slanser dcr svfri frcmlidan c1,rl qtrr-,re land.ets naturforvaftninq.FruGJusvrrra lÅ^l hA -+ h^r..rfar\/ålPa a u rrduL._Lniaoav, nafreCningsinteressen (med dens viden-LUl JILæ|LF,u:Jf ,r} n-rdrsfr ø og gr'ø1rr. .\p-, jene .av :e "Cr, -deelle kår, og i slutningen af 1930'erne skld og fangerle nan årtigt etpar rnillioner fugle i Båhmen ågMåhnen. Efter kommunisterrl"- ni""_LLqelco a'mag.en i I.r. l'erT,- u.7 l-ded^ m- n I -venJ- h-p n oe ; , .- r. ' -meget store, moderne drevne mar._ker. Agerhlnsebestanden gik straksned tll et minimum, der. nu ikkered7I


Bliv aKtivFuglene er hårdt trængt. Regionplanlæggernevil gerne have favetfuglelokal-iteterne ti1 sonmerhusområder,marinaer, funCamentfor fabrikker, lufthavne,motorveje osv.De fugle, der kan overleve dettenncs v i I 'ræøenne have f ov til- atskyde lls af, medmindre....Medmindne fuglene har nogle tilat tale deres sag!Slravnens redaktion hitsen PUG-NAX velkornmen. Vi har indtryk afåf dcnes nrohlem ikke er aktiviteten,men derirnod penge. DU kanhi>lna Åom trorl:f ka{]-ro donoq nlakatt'Skyd os ikke... vi er kun fåtilbagert. Den er meget smuk, i farverog koster kun kr. f0,-. Du kanerhverve den ved at indsætte mindstdette bellb På giro 2 31 24 84'PUGNAX, Storesand lo' G1.RYr 8680Ry. Men det er tilladt at sliPPemange gange dette bellb'Hvis du Ønsker at bidrage mere aktivter der også rig nulighed. Aktiverdig i den daglige debat. OPslgDOF-Arhus Arnt, der lØbende fdlgermed i all-e lokalPlaner,for amtet.DOF ved om der er P1aner netoPfor din lille smlrmose. DU kan hjælpemed sagkundskab og PraktiskeoPlvsninqer:.vi år alre - også i DOFs loka]bestyrelse- amatfren. Men vi har etpokkers ansvar over for vor fug1e.Vi er nenlig de eneste, der vednoget om dem, men bestemt ikke deeneste, der fnsker dem bevaret!red.1a


Be styre lsenHrrom lodpr eoentl io lok:lfoneninqen? Hvem sd'rse,r, for ekskursionerne? Formrt/]onno? na nFFjeiallo r1.lf ålalqpn nå :mtsnlan? For yjb6psrrei?,,rPue! r-L yu urtrLryrqrFor hihl in-teket? for Sdravnen? fon -okalnånDorten.Vl har favet en lilIepræsentation af kernen, der skal sdrger for det he-Le.Peter Thornsen. Midt i 306rne, teknikrrminoenir/nHrn l.ænoe inrenocseretsip for rJinn.dutter tileneroiFnnhnnoonda m:cki non H: n fnnnrrligfået job i Odense, hvortif hanflytter l. dec. Arhus mister herveden stor mand,l PT har længe væretcentrum for akt i ve frrs l ek i kt o-re i Arhus, i de ."n.i"-å;t;;;'il;tsendt dem os andre verden rundt,For DOF har han ledet ture overdet panske Iand oo især Skåne. trmeget uheldig med vejret.Adresse: Horsensgade 11,8000 ArhusC (tif 1/12) ,Efter1y'12:Vesterbro9, 5000 Odense, tff. 09 I37372.Flemming Christensen. 26 åt. Uhelbredeligringmærker' farer landog rige 'rundt for lredningsstyrelsån- Hirsholmeae, Christiansl,Vorsl m.m. Er i vinterhalvåretmeget interesseret i Vandstære,han kan ikke tål-e at se en VandstærudenJlM.-ring. Ilvrigt er han konstruktørog tømrer når han ellershar tid fcr fuglene. For DOF arbejderhan meget aktivt på flere fronter(SØravnen, ekskursioner, Viborgvej, Vadefuglegruppen m.m. )Adresse: Bernstorffsvel 71, 8260Viby J, 06 l4 36 80.Jens Kirl:ebr'. Cmkr. 30 . Konser'..ratorpå I'l-rturhistorisk Museurn. Eleraf "Vinkelruinen" i G1.Ry. Sparersamrnen tiL'-oralreataurering. Harsire rdclCer .i det ndrrejyske, menhar elfers boet og rejst i a1ler"'erdens ender: Tromsp , Frank f,urt ,Arhus, Kenya, Runænien, m.m. Sammenn'led Jdrn Vestergaard er hanekspert i Cambias fugle' for DOIpn han npnnæsrntant i friLuftsrådet og SAMBIO. Hclder lje rnedk.mmune-neq IokåIDlaner. Han erhvnni : a,:kr:rs: cnsleder.l.,resse : lldt-ur:'. I storisk Yuseun,800C Århus C, 05 t2 97 77.


l....':- i . j :rr.i. ti . r i: r r I ,l;t : ,'.: "r j' :r i i :. j:.:li:lr,l.,\,I .r. l; :. ,: :3ull)r'l,lr'hur;.l| :'-l: i- i I .i-,t:tlal:. i ir' ll,. y', iti.ri.ql9_J,.-g_,f4:L i{;ilt i ty'.zerne . 1rtrti.i 1,cien. I{.tr Iorinricn srrlrsirilLiCt af hvert: biologistuLiie,:j j-udente|nLr lllls'k,rf f estuer': ,/olieyball,:;kibsbyggeri n.m.In. fl.lrgennem de :;eneste år stået forlokalr.rpporten. Medlem af ringmær'l'.-l..ergrrppen or' Lernegruppen. rlarldvet opi,æl1inger op Cylling Næsion t Is.rm i 1 c,rbirtde Ise med pl an-:ægningen af Atomkraftværk.Adresse: Barthsgade 0, 8200 ÅrhusttBent Overp.aarl. irB ir, cand oecon,lDnor ')n hån.la'caårSkOlen. HaI. Setaktivt oå fugle i4-5.ir, filmerl6 mm, Leverer stof til rrmeddelelserne".Desværre trækker han sign.i hnn til opnpn:lf -- - .orsdnl'ngani j anuar.Adresse: Hvedebjergvej 8' 822oBrabrand, ttf. 06 260842#rirnr*. ,, ltr J.ir'cbs.:ii. .l / arl'. L:::. t dkr,-,,,:,:rr lrå : iiis; I vai's. f iar rrrj genn,.nf lcr', år' l,.rr i,rt \/cr t€ngek.l:i:ir5', ,.1 n:rir n.rr irarr';,:r ,rf ståll . iø'rlrg',ir,rr ir:rr iri t i.len af ten:koleon f .-rglc i ,å-rhr::: .g Il.rnclers. riarrnenlir:ci !'e*" e r Thoinsen er han br>s si selsk.rbet "Naturrcjser'r, dersender f uglekik)


.Iiirn Eskildsen. 27 år. Studerenbiologi.. Er hett pjattet. med svaneri Riirgklbing Fjord og farerfrem og tilbage me1lem K1ægbankerog Uni i Arhus. Har væpet redaktcaf fugleblade som Gejrfuglen, Fe.ornithologen og Slravnen. Sammenmed JK og GB er han DOF-repræsen.tant i Friluftsrådet oe SAI,lBfO.Han går ind for at jagTloven kommer ind under miljlministeriet.Adresse: Sejrlgade 8, 8000 Arhusc- t1f. 06 19 93 12.Kjeld Hansen. Flrst i 30'erne. l,ser på Journafisthljskolen. Landkendt fortafer mod jagt oger hadog elsket for påvisningen af freningsskandalen ved Veststadil FjBlandt jægere kafdes han 'trabiaifra Ry", Han bor nemlig i Gl.Rysanmen med Lene og her passer hakartofler, h/ns og meget andet gEr redaktlr for det næste fugfeværn,medJ-em af hovedbestyrelsenGennem et halvt tiår boss på HieFuglestation. Er i/vrigt stiftåra f "PUGNAX'r .Adresse: Storesand 1o, G1.Ry, 86Ry, tlf. 06 89 80 63Fuglekurseulær fuglenes at kende,.I Århus og Randers vil cler bliveafholdt aftenskolekurser i ornito-1ogi. ?å clisse kurser v11 man sammelmed ligesindecle få lejlighedtil at væie fæl1es om intåressenfor fug1e.Der vi1 blive behand.let nanee'ske11igeforennerintlenfor f[glenesverden b1.a. feltkendetegn, fuglestemnerjfugletræk, økolo[i' og fuglelokaliteter.Der vil j-sær blive J-agt vægt på atgive d.eltagerne foruclsætningei forat kunne genkentle fuglene ucle i naturen.Det sker bl.a. ved. at visehvilke kendetegn man skal læggemærke ti1, når man ser en fugl --trfeltxencletegnenert og ved at lærerugtenes sang veal hjæ1p af afspilningeraf lydoptagelser.Der vi1 clesuclen blive vist Ilysbillecler til illustrationforskellige enner.På a].le holclene vil blive'fo:taget fl-ere ture ti1 forskelgoclefuglelokaliteter.MNPXRS: onsdag kL. l]-2I .3oHobrovejens skole, biologiloka-Letler: Petler Jacobsen t1f .loJ1!Tilnelling til tr'0tr'-Randers, Mi(tlelgade 12, Ranclers tl-f . 42 72Å-nuus: Hotd I (for begyndere) t:rlag kI. I9-2I.3o på MøllevanE;len ' i biologilokalet.HofulJI (for de, cler l_ fo:Yejen vecl lidt on fugle) torsrk\. l9-2L.3o på MøtlevangskolånLeder: Petler Jacobsen.Tilneliling til FOI'-Århus, Sønd.,gade 2, Sooo Århus C. t1.f-1-z 29Til-neltl så tirtJ-igt son mul-igt.


Ude på -motorvej.hUde bag en motorvejflyvenen fugl uden e.lektriske vinger,ude på en motervejklreren Volvo uden respirator, med en mandder er på vej ti] sit, for at fave motorvejetude bag en motorvejgår'en bonde og pt/jer bly,rrda _-- når-on mnf nnrrai -hnldan on cø(nr]:^-F--il i^-.. -r..-rBDi-+;ll^ rLtrrc ^d vLkioøan ni elcktniqke rrdcf il1inoar'-ude bad e4 rnotorvejhængeren flyvenaskine i luftenog J-igner en vindmdlle,ude på en motorvejerto dansktoDpe smadret sanmen,ude bag en motorvelståren skovfufd afsyrede fyrretræer,rrdo nå on mn+nnrr^i -l-i ospn an f omf .__6b_- *.. -_..._rn gange overkør,t skærsliberog græderude bag en motorvejveden sl - vandcykfer soleksemen,ude på en nrotorvejståren ko i vildrede,^åh-l.lo. henz in rrrl :f dnonnaude bag en motorvejf1yr7gr. en kernesund diskussionos skniser a-knaftude på en motorvejiet helt fremmed 1and, kan manog se på vulkaner,ude bag en motorvejiet hel-t fremmed land, kan rnanog se på pyramider, der står ogqniqeqnåohatliride på kamelerqpn fonrrndnoio- forundrede ud.Affan Gfob. 1976./b


Ekskurs ions ref,.Pinds MØll-e 12.03.I977.Med udgangsPunkt fra Viborgvejstartede ekskursionen med 8 de1-tagere til Pindsmllledalen. Vindenvar svag og en 19t tåge dækkede da-Ien. Tur:en begyndte med en Skovsne -pe, der trak over hovedvejen ved VibyTorv. EIIers bld turen På de a1-mindelige arter' der kunne forventesefter årstiden i Pindsmllle-da-Ien. Musvåge 3, Skovskade 4, Halemejse2, Sontmejse 10, Vandstær 3,Bjergvipstjert 3, Trællber 1, TårnfalkI, Stor Flagspætte 1For nogle af deltagerne sluttede ' tur"enned en forfriksning på Pindsmlllecafeteriet.Flemmins ChristensenEkskur:sioqerr ti1 Vej le1ffi9 nand staretde i et rugbrld vedmidnatstiden nod Vejlerne. VedKlimhoflne hlrte vi nattens stemmerfra Bygholmengen. DerPå klrte vivia den gamle Lund Fjord-jernbanedæmningtil KæruP Holme, hvor Drosseh"firsangerog Rlrdrun blev'hørtfint ude ira Han og Slebjeng Vej-Ie. Ved en vandretur vestpå langsnondkanten, hvor vi fik udmærketkig på sortternerne, grågæssene.Tilbageturen lagde vi igen overKlimholme og Linf j ordsdæmningenmed et godt kig På de store Kobbersnepper,rylerne og klyderne.. Grundetet koldt og regnfuldt vejn sluttedevi fidt tidfigt af med ridekolonienog skarverne På Skarreklit.Jens KirkebYAl-rl Polder 13,08.77Den årli-ge ekskursion til Alrl Poldersamlede 12 deltagere, der: nldtes veddæmningen flrst på formiddagen. Derbiæste en svag vind og det var


Aktiviteter l. 1976Konservator snakI l/bet af året er der i afdelingensl-okal-er på Viborgvej afholdt ca. 60åhno mrlrlan hen:f rr:n rla I!vQ nncd:ocvrtveqbuma{rlan med Fåqf Dnagråh -^nnonapreti "Meddel-elserne" og her i SøRAVNEN- , de Qvrige ca.40 har været tirsdags-hyggenlder.Herudover er lokalerne på Viborgvejbrugt ti] forskellige gruppemlder( V:ndqtpna- Tannp- Små Frro l a- ) I'i I^obestyrelses- og redaktionsmdder.Af de "officielle" foreningsrnlderå Naturhistorisk Museurn er der afh^l.lrA :l la ma/l nzn +ilcl,rfninn, qffe ,,'cv y@rr LfrDrqLrrrrrS!Vj- har arrangeret ialt 15 ekskurtionertil lokaliteter inden for:mfpf q orFnqpr oo lr hcl.iåqstlrne ti Iornråder uden for amtet : NV-Jy1Iandr i:n \ r-i nnanna 1:nn) Srlnrioni rrl\Jg'Il',|L\qy!',gv'LgvLJJL-land/Nordtyskfand (jun) og Blåvandshuk(weekend-tur i sep)Endvidere har vi afholdt 2 mindrecirr.lialoine nm i-npkfrrøle rr Skaoen( bededagsferien ) og om vadefuglepå Agger Tange ( forfænget,weekendr- aug ,Niels Aagaard.Slravnen har kikket i vinduerne hosvor konservator-ven i Gl. Munkegade.\/nn nnaqcof^f^oFåf fl innede helt rrrlover en Tårnfalk i en hal-sbrækkende-+{ >LrffrrrB. r r i-- M^^ -.- L:n lpnøe ktrnnctse Islandsk Jagtfalk til5.5oo kr.qrrLgll utsr>durlovlrr -,,r-'- rr v^-^^ln- Qanst l\vlr6spr rr r uvr L(tanlr t'hida arrr^npick ao Afnik:nck)samt mange andre sjældne arter.Det -lader ikke til at der er nogenbestandsregulerende faktor, når detcrl/an L^he6Frr:f^rhn:nnhon Han rrno-, ''bIan de c ipldne no f nrrpr'lc fttøle qomrotter, så rnan godt kunne mene' atan n:ecanda :fqkrrdnins rri I lp rrpneDA S IN D-LAOS .(nrtnosmåu vsr 6Jrrrq r l at L or hrrp - hvem man sk.r'lrette bØsseldbet mod?8


_-iL SdRNVUFNS R?fikrroU( 5A/ IJEP.T[oOlvtLIGEp , D€Rl=oR I.{R Rtree HRR H0Br aTr aw T;olrtgt^JoGLF."+- \*g$3ffi$i.'''',!,".o**-* -"" d"1r "';' i")i;/'''ilha:,!r i"rii$'*f-t"'VlEo V€xtttO Hrlsg-p HLNktX STnFL-1tr 1_DT-?9


SOM ORNTTOLOGER OG ANDRE NATURELSKERE SIGERALTID TÆT PAMED EN KOWA. KOWA PRISMEKIKKERTER rNår De kober en KOWA Prismekikkerter De sikker på at få noget af det bedsteoptik der fremstilles i Japan i dag.KOWA leveres i 6 forskellige storrelsersom er velegnet til hvert sit formå|.8x30 Handy model til iagt.7x35 Fin, fin til all'round brug.9x35 Til biergfolk og lign.7x50 En rigtig natkikkert med storlysstyrke, rolig til soens folk.10x50 Til fuglestudier hele dognet.20x60 Til lange lange afstande.Fælles for alle KOWA kikkerter er at deter helstobte letvægtsmodeller (magnesiumlog at de har BaK'4 prismer med masseraf lys og oplosningsevne.Priser:7x3'. 3x3L 7x5"'J\r-: 9l: L^1'FOR LANG GRATIS PRTSLISTEi ox,5 cll .lcrr KOWA SPOTTINGSCOPE rDen populære udsigtskikkert KO\iA60mm spottingscope, er udstyret med såfin optik, at den, ved hiælp af en adapter,kan anvendes som teleobiektiv for spejlreflekskameraermed aut. obiektiv.KOWA leveres med udskifteligt okular,l5x eller 25x, hvilke, med et kameraobjektivpå 50mm, giver henholdsvis 750mmog 1 250mm brændvidde.Med så store brændvidder kan det værevanskeligt at undgå rystelser. Det anbefalesderfor at anvende kabeludloser samtet godt, solidt stativ.AdaPter til lotoPriser:cx56-- 695 15x 165151fro 99o 5x 14Nu også med afstandsmåler.KI KKERTSPECIALFORRETNINGMed et KOWA lpottingscope kan De betragte meget fierne obiektei rom om Des€ly var til3tede ganske få m€ter fra.Ydermere kan De {astholde Jituationonved at påmontere Dores kamera, og rå renere gang på gang oplane iagtagsl3en 3omfotos i ro og mag hlemme.Ring til tl3 og 3porg, ellor endnu bedre.kik ind i vor forretning og få selv synfor sgen.Opti sk' I m polt oo"".L K.NGEV; l;i: l:Kffi:J

More magazines by this user
Similar magazines