11.07.2015 Views

Høringssvar vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Høringssvar vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Høringssvar vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

København, 22. marts 2007 / SO/jskDe Samvirkende InvalideorganisationerChristel KirkebyHans Knudsens Plads 1A2100 København Øtlf. 39 29 35 55fax 39 29 39 48dhf@dhf-net.dkwww.dhf-net.dkGiro: 600-3435Høringssvar vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behovDansk Handicap Forbund er generelt positive over for en uddannelsesgaranti, somomfatter alle unge. Vi finder det også positivt, at man vil etablere en uddannelse for dem,som ikke har mulighed for at modtage undervisning i de øvrige ungdomsuddannelser. Etmeget vigtigt princip er, at absolut alle der er i stand til det, får muligheden for at gågennem det øvrige uddannelsessystem, med det formål at få en direkte adgangsgivendeeksamen.Vi kan i den anledning være bekymrede for, hvem der bliver betragtet som en del afmålgruppen. Vi har medlemmer, som er svært bevægelseshæmmede og derfor ifølgeforklaringen til lovtekstens punkt 3,1 vil være omfattet af personkredsen. En stor del idenne gruppe er normalt begavede og vil derfor med den rette støtte kunne deltage iuddannelse på lige fod med andre unge, og dermed opnå eksamenspapirer, som erdirekte adgangsgivende til en videregående uddannelse. Hvis der ikke gives en meretydelig forklaring/vejledning til kommunerne om, hvem der skal overføres til denne særligeuddannelse, frygter vi, at nogle bliver fejlplaceret, fordi man i nogle kommuner ud fraobjektive kriterier vil betragte nogle af disse personer som værende en del af målgruppen.For alle, der har muligheden, vil uddannelse på normale vilkår med støtte være atforetrække, fordi eksamenspapirerne er mere direkte kompetencegivende.Vi kan også frygte, at man nogle steder i landet vil betragte tilbuddet som det, der nu engang er tilbuddet for mennesker med funktionsnedsættelser, hvorefter det øvrigeuddannelsessystem bliver forbeholdt mennesker uden funktionsnedsættelser. Vi meneraltså ikke, at § 1 klart nok afgrænser målgruppen.For at undgå denne problematik er det tvingende nødvendigt, at afgrænsnings/visitationskriterier er helt klare, og skaber mulighed for ligebehandling iuddannelsessystemet – uanset om man kommer fra Gedser eller Skagen. Og det ervigtigt, at eleven får indskrevet en ret til selv at blive hørt under visitationsprocessen. Enindplacering i dette særlige uddannelsessystem er nemlig en beslutning, som har


konsekvenser for den enkelte elev i mange år fremover. Det er derfor altafgørende, atprocessen i årene op til uddannelsens start er grundig, og at den inddrager både skole,hjem og elev.I henholdsvis §§ 2 og 3 er det anført, at eleven orienteres om denne uddannelsesmulighedved afslutning af folkeskolen, og at et tilbud om uddannelse senest skal være fremsat veddet fyldte 25. år. Vi mener, at denne proces i stedet bør startes et par år før folkeskolensafslutning, hvor man gennem et grundigt afklaringsarbejde kan finde ud af, om netopdenne uddannelse er den rigtige løsning. Processen bør inddrage både faglærere,forældre og ikke mindst eleven. I denne proces kunne det være hensigtsmæssigt atinddrage de uddannelsesinstitutioner, som kunne tænkes at være et alternativ til densærlige ungdomsuddannelse med henblik på at afklare, om dette kunne være enmulighed.Med venlig hilsenSusanne OlsenLandsformand

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!