80 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk
  • No tags were found...

80 geoforum.dk - GeoForum Danmark

afsnit om geografiske informationssystemerog endelig et afsnitom geografiske analyser. Kapitleter righoldigt på gode illustrationer.Sproget er holdt i en letforståeligstil. Læseren får en grundig, dækkendeog pædagogisk rundtur i degrundlæggende elementer i geoinformation,kort og GIS. Kapitletrammer et bredt publikum, somsøger grundlæggende viden omemnet.Kapitlet er en glimrende gaveidétil ens ægtefælle/partner, hvis dersavnes en oplysningskampagneom, hvad det dersens GIS, kort oggeoinformation er for noget, somman arbejder så intenst og fascineretmed. Og selvfølgelig ogsåsærdeles velegnet til elever og studerende,som ikke lige er heldigeat møde bogen i undervisningen.Man kan måske så også snige sigtil, uden at nogen ser det, lige attjekke ens egen grundlæggendeviden, hvis man skulle føle sig lidtusikker. Man bliver nødt til at købehele bogen, men det er vist ingenskade. På www.bogpriser.dk er Geografihåndbogenset til 399 kr inkl.moms. Forlaget er Systime.13.56 Vektorrepræsentation kontra rasterrepræsentation13.57 Vektormodellen13.60 Geografisk overlejringgeoforum.dk80 • december 20067


Populær uddannelsefylder 10!Af Lars Bodum, koordinator for MTM-uddannelsen ved AAUFredag d. 10. november blev MTM(geoinformatik) uddannelsen 10 år,og det blev fejret i Aalborg på behørigvis. Programmet for eftermiddagen/aftenenvar fyldt med spændendeindslag, der på den mådeafspejlede både tidligere, igangværendeog fremtidige aktiviteter vedAalborg Universitet. En blandet forsamlingaf tidligere og nuværendestuderende, undervisere og andremed tilknytning til uddannelsen vartil stede ved denne begivenhed.Starten på jubilæet blev markeretmed indvielsen af et helt nyt visualiserings-laboratorie,der kanvise stereo på en 2 x 3 meter storskærm. Formålet med det nyeudstyr er at give studerende ogforskere mulighed for at visualisereby- og landskabsmodeller påhelt nye måder. Effekten er megetoverbevisende og gør at forskelligedatasæt nu for alvor kan blive studeretindgående i 3d.Derefter tog vi hul på en rækkespændende foredrag. Ole Jacobigav en inspirerende tiltrædelsesforelæsningsom nyudnævnt adjungeretprofessor ved AalborgUniversitet. Han fortalte bl.a. omde spændende år i begyndelsenaf universitetets liv, hvor han varmedlem af interim-styret i Aalborg.Litteratur er en vigtig del af ethvertstudie, og det har også været tilfældetfor MTM. Derfor blev de nyesteskud på den danske stamme afGIS relateret litteratur præsenteretdenne eftermiddag. Thomas Balstrømfortalte levende om tilblivelsenaf Bogen om GIS og geodata,der med rette kan betegnes somden første ”rigtige” lærebog i GISpå dansk. Også i den litteratur, somanvendes i geografi-undervisningeni gymnasiet er emnet nu beskrevet.Hanne Brande præsenterede detkapitel, som hun og Henning StenHansen har skrevet til den nyesteudgave af Geografihåndbogen.Så var det blevet tid til jubilæumsforelæsningen,der blev givet afprofessor Esben Munk Sørensen.Han var i sin tid den første koordinatorpå uddannelsen og fortalte8 geoforum.dk80 • december 2006


står overfor, bl.a. i forbindelse medfusionen med SBi og opstart af enfilial af landinspektøruddannelsen iKøbenhavn.Her ses Esben Munk Sørensen, Per Toppenberg, Thomas Balstrøm og Ole JacobiSidste oplæg blev givet af Per Toppenbergfra Nordjyllands Amt, derselv er kandidat fra den aller førsteårgang af MTM. Per lagde vægt påalle de kompetencer, der tilflyderén i forbindelse med et deltidsstudiesom MTM. Han viste oseksempler på brug af GIS til bådeavancerede og mindre avanceredeformål. Per sluttede af med at viseresultaterne af en sjov lille statistiskGIS analyse han havde lavetved anvendelse af adresser på dehidtidige kandidater. Der var en delinteressante resultater, som ganskegivet vil komme os til gavn når nuMTM udbydes næste gang.levende om den betydning uddannelsenhar haft for såvel AalborgUniversitet som for branchen i dethele taget. Han kom også ind pånogle af de nye og fremtidige initiativerog udfordringer som AAUDagen blev sluttet af med en flotbuffet arrangeret af den nuværendesekretær på uddannelsen,Cristina S. Høj. Omkring kl. 19.30begyndte undervisningen for detnuværende MTM-hold. De øvrigedeltagere i arrangementet kunneimens lade snakken gå og hyggesig med minderne fra studietiden.Hvis du også gerne vil have nogleminder at se tilbage på, så startervi et nyt hold på MTM igen til september2007.Du er velkommen til at kontaktemig på telefon 96358078 eller viaemail: lbo@3dgi.dk for yderligereinformation. Vi glæder os alleredetil næste jubilæum sammen meddig.Et glemt avisudklip fra juni 1998 er fundetfrem. Dagen for eksamen var torsdagden 11. juni 1998. Samme aftengav Bob Dylan koncert i København.geoforum.dk80 • december 20069


Billedkavalkade fraKortdage 2006Kortdagene lagde næsten Herning‘s gader ødeEt eksempel på samspillet...10


COWI‘s bud på ny modeindenfor gulvbelægningDet var her, at Johnny fra Sydhavnenfik sit velfortjente gennembrudAlle foto er taget af Lars Brodersen11


ElektronisktinglysningAf Henrik Hvid JensenDe 82 retskredse modtager i dagca. 5 mil. anmeldelser om tinglysningerom året. Tinglysningen skerudelukkende på basis af papir-dokumentermodtaget fra anmelderen.Den nuværende it-understøttelsebestår i, at medarbejderne,efter de har kontrolleret/prøvetanmeldelsen, indtaster summariskeinformationer i et it-systemPapir-dokumentet er efterfølgendearkiveret i ejendommens aktmappe.Der er i dag ca. 2.5 mil. aktmappersom indeholder ca. 70 mil.stykker papir.For at strømline processen er detbesluttet at tre indsatsområder:• Centralisering – Alle medarbejdereskal samles et sted, i Tinglysningsretteni Hobro.• Digitalisering – Efter 26. marts2008 vil det udelukkende væremuligt at tinglyse, ved at sendeelektroniske dokumenter (i XML)signeret med digitale signaturer.Alle papirbaserede anmeldelservil blive afvist. Alle 70 mil. stykkerpapir i aktmapperne skalskannes ind og bliver tilgængeligsom søgbare PDF-dokumenter.• Automatisering – Væsentlige deleaf opgaven med at kontrollere ogprøve anmeldelsen vil blive automatiseret.Ligesom al forespørgselsker via webservice-kald ellerfra den eksterne portal, som tinglysningsrettenstiller til rådighedDer er forventet, at disse initiativervil reducere antal medarbejdereder foretager tinglysninger fra 400til 150, hvilket, sammen med etbedre it-baseret sagsbehandlingssystem,vil betyde en omkostningsreduktionfor Domstolene. Det nyeit-system kaldes e-TL.De største besparelser vil det danskesamfund dog opleve, når behandlingenaf en tinglysning reduceresfra i gennemsnit 5 dage (optil 3 uger i spidsbelastninger) til fåsekunder.Beregninger viser potentielle årligeeffektiviseringer på 300-400 millionerkroner.Effektiviseringerne kommer fra• Færre ressourcer skal bruges hosde professionelle aktører (Finansielleinstitutioner, ejendomsmæglere,advokater, landinspektørerosv.)– Kan foretage anmeldelser ogstraks modtage svar fra Tinglysningenom resultatet af den automatiseredeprøvelse på ”egenskærm”.– Information hentes automatisk– Elektroniske dokumenter kanudfyldes automatisk– Den øjeblikkelige behandling afanmeldelsen medfører færre afbrudtearbejdsprocesser og færrekundemøder– Ingen kopiering eller kuvertering– Ingen skrivning af følgebrev– Akten kan tilgås elektronisk• Besparelser i de direkte omkostninger(materialer, frimærkerosv.)• Sparede finansielle omkostningerfor borgeren på grund af en hurtigereregistreringsproces (estimerettil 100 mil. om året)– Bankgaranti i en kortere periode– Mindre rentetab af overskuddetved salg af fast ejendom– Osv.Dertil kommer forbedringer i formaf bedre service overfor borgerne,der vil opleve en hurtigere tinglysningsprocesog få præcis angivelseaf det tidsmæssige forløb. Iforbindelse med ejendomshandlervil det være lettere at se, hvilkerettigheder der er tinglyst på ensejendom, sagsbehandlingstiden vilvære ens i hele landet, fortolkningaf formalia vil være den samme ogtinglysningssystemet vil være mindrefølsomt over for perioder medsærligt mange tinglysninger f.eks.ved konverteringsbølgerDe samlede omkostninger for atbygge e-TL inkl. indskanningen afakterne er estimeret til 250-400mil kr. indtil slutningen af 2012.Et væsentligt punkt i kravspecifikationenhar været ønsket omet fleksibelt system, der simpeltkan tilpasse sig ændret dansk ellerEU-logivning, den teknologiskeudvikling samt ændringer i denmåde som professionelle aktørerog borgere vil anvende tinglysningenpå. Dertil kommer behovet forat professionelle aktører skal kunneintegrere tinglysnings-funktionalitettilbudt af e-TL direkte ind i deresinterne sagsbehandlingssystemerDen nødvendige fleksibilitet opnåsved at basere e-TL på en serviceorienteretarkitektur og at grænsefladernetil de eksterne parter vilvære baseret på webservices.Serviceorientering sker ved at opbyggeet antal principper, som e-TL skal baseres på. Det drejer sigf.eks. om:• Sikkerhedsprincippet – Sikker-12 geoforum.dk80 • december 2006


heds-infrastrukturen må ikkesætte unødige grænser for nuværendeog fremtidige parter.Sikkerheden skal håndteres på enmåde, der er omkostningseffektivfor såvel e-TL som for dets partner• Forretningshændelsesprincippet– Enhver forretningshændelse dersker i e-TL offentliggøres øjeblikkeligttil interesserede parter. Detgiver parterne mulighed for, atreagere øjeblikkeligt i henhold tilderes egen forretningskontekst,når en forretningshændelse sker.Dette i modsætning til traditionellesystem kald, hvor man førstfår besked når man spørger.• Princippet om åbne standarder- Åbne standarder skal anvendeskonsekvent. Det giver e-TL mulighedfor at integrere med et betydeligtantal partnere på netop enmåde• Netværksdata princippet – Alleinformationer fra eksterne offentligedatabaser (CPR, CVR, DMRFigur 1Komponenter i e-TL…) vil blive tilgået direkte ved kildenved brug af webservices. Detbetyder, at der ikke vil eksisterernogle kopier af eksterne databaserhos e-TL.E-TL vil iværksættes henover påsken2008 i form af et såkaldt ”big bang”,hvor man overgår fuldstændigt fradet gamle papirbaserede system tildet nye elektroniske system.På grund af leveranceproblemer komHenrik Hvid Jensens bog ServiceOrienteret Arkitektur – integration somKonkurrenceparameter, desværre ikkefrem til Geoforums konference i Herning.Til de mange som måtte gå forgæves, kanman i hele december fortsat bestille bogenmed 20 % konferencerabat til 270 kr.Det kan du gøre ved:• at sende en mail tilhenrikhvid@soanetwork.dk eller• besøge www.soanetwork.dk og følgelinket ”Bestilling af bog i forbindelsemed Geoforum”.geoforum.dk80 • december 200613


14 geoforum.dk80 • december 2006


Nyt fravirksomhederneBlom vinder laserscanningskontrakteri RumænienBlomInfos datterselskab BlomInfoGeonet i Rumænien har vundet to kontrakterom laserscanning af oversvømmelsestruedeområder. Den samledekontraktværdi er på mere end 15 millionerkr.Projektet “Plan for Prevention, Protectionand Reduction of the Flood effects”omfatter mere end 2.300 km flodstrækningeri Rumænien, hvor der gentagnegange i de senere år har været massiveproblemer med oversvømmelser. Deberørte områder dækker et areal påstørrelse med Danmarks. Dermed kanprojektets omfang sammenlignes medBlomInfos igangværende projekt ”DTMDanmark” – etableringen af en landsdækkendedigital terrænmodel.Målene med projektet i Rumænien erat identificere hvilke områder der ermest truede, hvilke årsager der er tiloversvømmelserne, udpegning af deområder hvor skadevirkningerne erstørst (dvs. i relation til sociale, økonomiskeog miljømæssige belastninger ibebyggede områder, landbrug etc.), atetablere grundlaget for projekter derkan reducere oversvømmelserne, samtat bidrage til evakuerings- og redningsplaner.Blom Gruppens omfattende erfaringer,kapacitet og kompetencer indenforlaserscanning og etablering af digitaleterrænmodeller er en væsentlig forudsætningfor at kunne gennemføre projekteraf den størrelse og kompleksitet.COWI opruster medto nye flyCOWI har i 2006 investeret i yderligereto nye fly, så flåden nu tæller 3 fly ialt,og har dermed oprustet til fuld digitalfotografering og væsentlig udvidelse afdet geografiske operationsområde.COWIs seneste fly er en King Air B200,som er blevet modificeret til fotoflyvningmed et tryktæt fotohul i bunden.King Air´en skal primært bruges tilluftfotografering fra større højder, menhar som første opgave udført tyngdemålingerover det sydlige Danmark,Nordtyskland og Polen. Det er et megetalsidigt fly, og det opererer højt (op tilca. 10 km), samt hurtigt - og kan medomkring 500 km/t flyttes fra én opgavetil en anden på forholdvis kort tid.Det andet fly er af typen Piper Chieftainmed to luger, så der kan foretages fotograferingog laserscanning samtidigt.COWIs fly er på vingerne det meste afåret i både Danmark og resten af Europa,og udfører mange opgaver inden forfotogrammetrisk kortlægning, ortofotos,laserscanninger, miljøovervågning, sæltællingog andre specialopgaver.COWIs tredje fly er af typen Cessna402C og alle tre fly holder til i COWIsegen hangar i Roskilde Lufthavn, hvorfrade luftbårende aktiviteter koordineres.COWI har købt det engelskekortlægningsfirma,The Mapping Place Ltd.Med købet af The Mapping Place Ltd.(TMP) styrker COWI sin lokale tilstedeværelsepå det britiske marked for flyvefotografering,kortlægning og digitalekortprodukter. Købet af TMP kommer tilat supplere COWIs internationale kortlægningsforretning.Det britiske firmaløser komplekse kortlægningsopgaverog vil såvel markeds- som kompetencemæssigtunderstøtte COWIs strategiskefokus på kortlægningsmarkedeti Storbritannien. Købet af TMP er eneksponent for COWIs koncernstrategi,der i de kommende år vil fokusere påøget lokal tilstedeværelse i udvalgtemarkeder.”Med købet af TMP vil COWI nu fokuserepå at udvikle et endnu tættere forholdtil vores kunder ved at være lokalttilstede i Storbritannien,” siger direktørfor Geografisk Information & IT, RasmusØdum.William Michael McKay er udnævnt tiladministrerende direktør for TMP.Geoforum har den 29. novemberindgået en husleje- ogadministrationsaftale med IDA(Ingeniørforeningen).Aftalen betyder, at Geoforumssekretariat flytter til IDA’s hus påKavlebod Brygge allerede nu til januar2007.Der vil komme mere informationom flytningen i næste nummer afgeoforum.dkGeoforumflytter16 geoforum.dk • 76 • juni 2006


Danmarks ArealInformationI forbindelse med kommunalreformenhar Carl Bro har for “Det fællesoffentligeprojekt Kommunalreform og digital forvaltning”arbejdet med GIS til DanmarksArealInformation (DAI). DAI er baseretpå Carl Bro Gruppens webGIS systemCBkort. I DAI bliver det muligt at segeografikse data for hele landet samtlave konfliktsøgning. Som noget helt nytbliver det muligt at vedligeholde geografiksetemaer direkte via en webløsning.NaturdatabasenDanmarks Miljøundersøgelser (DMU) harfået til opgave at etablere en naturdatabase,der dækker ”den tørre natur”.Data om bl.a. Novana- og Natura2000-programmerne samt besigtigelser skalvære tilgængelige via web’en, når kommunalreformentræder i kraft 1. januar.Naturdatabasen har en tæt kobling tilDanmarks Arealinformation. I første fasestilles data til rådighed for søgninger. Inæste fase bliver det bl.a. muligt at indlæggenye data samt at digitalisere undersøgelsesområderneved hjælp af detbrowserbaserede digitaliseringsværktøj,som beskrevet herunder. Carl Bro udviklerbrugergrænsefladen til Naturdatabaseni tæt samarbejde med DMU.CBkort digitizeCarl Bro lancere nu det nye digitaliseringsværktøjkaldet CBkort digitize. Medværktøjet er det muligt at vedligeholdegeografiske data via en web-browser.Der er således ikke længre brug for atintsaller desktopGIS til de medarbejderder skal lave digitalisering. CBkort digitizearbejder med wms og wfs og kanderfor allerede nu anvende f.eks. Kortforsyningenswfs-server som grundlagfor digitalisering. CBkort digitize er endel af det nye PlansystemDK og anvdesogså i Danmarks ArealInformation (DAI).Mere information: Bo Overgaard,boo@carlbro.dk eller 4348 6999Enighed om INSPIREEt fælles europæisk skridt til gavn formiljøet er taget. Miljøministeren udsenderen pressemeddelelse.Pressemeddelelsen udsendt af miljøministerenden 24. november:Der er nu enighed om EU-direktivetINSPIRE og hermed bliver mulighedernefor at sammenstille og anvendemiljødata på tværs af landene i EU forbedret.Miljøet stopper nemlig ikke vedlandegrænserne og det er derfor vigtigtmed ensartede miljødata. Det gælder iarbejdet med forureningssager, klimaforandringermv.“Med INSPIRE-direktivet opstår der enrække nye muligheder. Arbejdet modforurening, oversvømmelser, klimaforandringerkan udføres mere effektivt ogmålrettet. Men det samme ensartedegeografiske grundlag kan også med fordelbruges inden for sundhed, landbrug,transport og beredskab. For sygdomme,biler, veje, afgrøder, kriminalitet mv.stopper ikke altid ved landegrænserneog en fælles koordineret indsats er derfori mange tilfælde en fordel” , sigermiljøminister Connie Hedegaard....Læs hele pressemeddelelsen på:http://www.mim.dk/Nyheder/http://www.inspire-danmark.dk/http://www.kms.dk/Kort & Matrikelstyrelsen og Geoforumer pt. i dialog om at arrangere et fællesINSPIRE seminar.HNG og NGMN vælgerG/Technology fra IntergraphHovedstadsregions Naturgas, HNG, ogNaturgas Midt-Nord, NGMN har, efteret EU udbud, indgået aftale med IntergraphDanmark A/S om implementeringaf et fælles ledningsprojekterings-,dokumentations- og driftsstøttessystembaseret på G/Technology og OracleSpatial. Proxima, som projektet hedder,skal danne grundlaget for HNG ogNGMNs samarbejde om etablering affælles GIS funktionalitet og arbejdsgange.For yderligere informationKontakt venligstJackie SandgårdTlf.: 36 19 20 60,jackie.sandgaard@intergraph.comwww.intergraph.dkBliv automatisk orienteretom møder og arrangementeri Geoforums mødekalender...lige før det sker!Tilmeld dig på voreshuskeservice påwww.geoforum.dkgeoforum.dk8080 december • december 2006 2006 17


Geoforums MødekalenderKongresser og møder 2006DATO STED TITEL2006Tirsdag 12. december København Julemøde i ØstTorsdag 14. december Tilst Julemøde i Vest2007Tirsdag 16. januar København Under udarbejdelseTirsdag 20. februar København Under udarbejdelseTirsdag 13. marts København Under udarbejdelseTirsdag 8. maj København Under udarbejdelseSekretariatet ønsker alleGlædelig Jul&Godt NytårSamt tak for et godt samarbejde til alle de frivillige i vores forskellige udvalgOg tak til alle der har ydet bidrag til bladet i form af artikler og annoncer.18 geoforum.dk80 • december 2006


CBkort – webGIS i særklasseCBKORT ER CARL BRO GRUPPENS BUD PÅ EN SERVICEORIENTERET OG LET-TILGÆNGELIG WEBGIS-LØSNING, DER OPFYLDER ALLE KRAV TIL EN FLEKSIBELDIGITAL PLATFORM.CBkort er modulopbygget, har XMLsnitfladeog understøtter wms, wfs ogwebservices. Løsningen kan formidledata fra alle typer af GIS og giver derformulighed for at få GIS-data i spil herog nu.CBkort giver GIS-adgang til alle kommunensansatte, der med en sikker integrationtil ESDH får lettere sagsgangeog dermed frigør ressourcer til andreformål.Løsningen er driftsikker og let at anvende,så udgifter til uddannelse ogoplæring begrænses.En række kommuner, Miljøministerietog de kommende fællesoffentligeløsninger – Det fælles Arealsystem ogPlansystem.dk – bruger CBkort. Medløsningen kan også du drage nytte af:3-lagsmodel – adskillelse afsystem, data og præsentationKonfliktanalyse/madpapirsøgning’Hvad gælder for adressen’ESDH/GIS kobling til alle medarbejdereKobling til Kortforsyningen,Det fælles Arealsystem ogPlansystem.dkKobling til Ejendoms- og Miljødatabaseog OISLet integration til fagsystemerMange standardmoduler– analyser, opslag, søgninger,udskrift, skitser osv.Klik ind på www.cbkort.dk og læs mere.Carl Bro Gruppen · Granskoven 8 · 2600 GlostrupTlf. 4348 6060 · Fax 4348 6660 · www.carlbro.com


Geoforum DanmarkLindevangs Allé 4Postboks 2182000 FrederiksbergUdvikler søges...... gerne med konsulent-ambitionerIntergraph søger en kollega, som skal indgå i et team af dygtige udviklere og konsulenter i voresledningsregistrerings-gruppe. Gruppen leverer GIS-løsninger til lednings-projektering, -registreringog -drift samt systemer til styring af opgaver i marken (Mobil IT/GIS).Vores kunder er nordiske forsynings- og kommunikations-virksomheder. Intergraph tilbyder enspændende og alsidig stilling med rige muligheder for at udvikle nye innovative IT løsninger tilvore kunder.222018STILLINGEN:Som GIS udvikler/konsulent vil du deltage i implementeringAf personlige kvalifikationer lægger vi vægt på, ataf kundespecifikke løsninger og support. du er:A45052S52S• struktureret og systematiskA45014RImplementering DK: 75.62omfatter:DK: 78.65A45053S• kunde- og serviceorienteret• design BK:73.65 og udvikling af kundespecifikBK: 76.74DK:• 78.66kvalitetsbevidstA45110SsoftwareA45013RBK:•76.31selvstændig og kan arbejde i mindre og DK: såvel 79.80• udarbejdelse af kravspecifikationerstørre teamsDK: 75.7171BK: 77.99• konfigurering af standard programmerBK: 74.01VI TILBYDER:KVALIFIKATIONER:Et spændende og udviklende job i et uformelt,Du har sikkert en uddannelse som datalog, datamatiker,inspirerende og internationalt miljø med:A45060R0Rlandinspektør, ingeniør eller lignende. DuDK: 79.81behersker engelsk i skrift og tale.BK: 78.40Du må gerne have kendskab til en eller flere af47.9m-ø200pvc-25‰25‰47.9m-ø200pvc-24‰24MADSBJERGVEJ38.7m-ø200pvc-100‰38.9m-ø200pvc-99‰10• attraktiv løn• god pensionsordning• helbredssikring• privat ADSL-forbindelse• mobiltelefon10026MADSBJERGPARKENfølgende teknologier:• Visual Basic• .NETA45051S• SQLDK: 73.93 • 6 ugers ferie• OracleBK: 72.44 • uddannelse/efteruddannelse både• GISA45012Rlokalt og på vores A45022R hovedkontor i USADK: 74.06DK: 78.53BK: 72.86Intergraph har et fagligt BK: 77.02dygtigt og professioneltteam, der arbejder i en hyggelig atmosfære, hvilketgiver god mulighed for personlig såvel som fagligA45030S.udviklingDK: 68. 8.39SendBK: 65.9din91ansøgning vedlagt CV og kopi af eksamenspapirer til jackie.sandgaard@intergraph.comsenest d. 8/1 2007. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til JackieSandgård på telefon 36 19 20 60.2813161462.7m-ø200pvc-35‰0pvc-35‰.100.2m-ø200pvc-25‰99.7m-ø200pvc-25‰3074.2m-ø200pvc-5‰Intergraph Danmark A/S • Hørkær 12A • 2730 Herlev • www.intergraph.dkIntergraph er en af verdens førende leverandører af softwareløsninger til Geografiske InformationsSystemer (GIS). Intergraph blev grundlagt i Huntsville,Alabama i 1969 og har siden starten fokuseret på grafisk og geografisk teknologi. I dag er Intergraph en moderne softwarevirksomhed med 3.700 ansatteog repræsentation i 60 lande. Intergraph Danmark A/S er et datterselskab, der er ejet 100 % af Intergraph Corporation. Intergraph Danmark A/S beskæftiger20 medarbejdere og har siden 1984 solgt Intergraphs softwareprodukter i Danmark og tilbyder desuden konsulentbistand og uddannelse.Yderligere oplysninger: www.intergraph.dk.A45050S

More magazines by this user
Similar magazines